Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vytautas Radžvilas. Mankurtizmo spąstai

Tiesos.lt siūlo   2017 m. rugpjūčio 6 d. 0:39

53     

    

Vytautas Radžvilas. Mankurtizmo spąstai

propatria.lt

Praėjusią savaitę prof. Jūratė Laučiūtė paskelbė straipsnį  „Pirmyn! Į praeitį?“, kuriame atkreipė dėmesį į panašumą tarp VU TSPMI studentų piktinimosi mano „euroskeptiškomis“ pažiūromis ir okupacinio režimo entuziastų skundų dėl „nacionalizmo dvasios“ pokario VU filologijos profesorių paskaitose. Pastarąjį mėnesį tai toli gražu ne pirmas šiuos ir kitus dabartinių ir sovietinių mėginimų įtvirtinti „vieną tiesą“ panašumus primenantis tekstas, išskirtinis savo atvirumu ir neatsitiktinai sulaukęs atitinkamo jį skelbusios redakcijos įvertinimo – su ištisus trejus metus kas savaitę komentarus leidiniui rašiusia autore skubiai nutraukta sutartis.

Šis jos straipsnis aktualus visai Lietuvos visuomenei. Atmintis – tik ji neleidžia žmogui tapti nežinančiu, kas jis buvo, yra ir privalo būti, mankurtu ir apsaugo nuo pavojaus tapti „laimingu“, tai yra net nepajėgiančiu aiškiai suvokti savo apgailėtinos padėties vergu. Nereikia priminti, kad mankurtas – dvasiškai suluošintas žmogus, iš kurio atimta atmintis. Tai neprisimenantis savo praeities ir kilmės – tėvų ir gimtosios bendruomenės – padaras, kuris, nesuvokdamas, kas jis yra, visada jaučiasi „laimingas“ ir pasiruošęs aklai įvykdyti bet kurį šitokia būtybe jį pavertusių  šeimininkų paliepimą. Kad ir kokia svarbi ir maloni man gerbiamos profesorės išsakyta moralinė parama, sutartis su šio teksto autore nutraukta dėl kitos priežasties. Toji priežastis yra kur kas gilesnė: savo straipsniu ji pataikė į patį Lietuvoje vyraujančios ideologinio ir politinio valdymo sistemos nervą. Straipsnis „žalingas“ ir „pavojingas“ pirmiausia todėl, kad gaivina daugelio žmonių prisiminimus apie sovietmečiu vykusias „neteisingai mąstančių“ asmenų moralinio ir psichologinio spaudimo bei žlugdymo kampanijas.

Okupacijos laikų neregėjusiai ir neatsimenančiai, tad kiek naivokai tikinčiai, jog gyvena „laisvės karalystėje“, jaunajai kartai jis gali tapti paskata susimąstyti, kas yra tikroji laisvė ir kokia jos prasmė, nes turėtų pažadinti sveiką abejonę ir gilesnę pajautą, kad Lietuvoje su laisve vyksta keisti ir negeri dalykai. Nuo čia jau tik mažas žingsnelis iki to, kad visuomenei atsivertų akys ir daugeliui taptų akivaizdi ir pagaliau viešai pasakyta didžiausia šių dienų Lietuvos „paslaptis“: būtent, kad Lietuvą valdo ir negailestingai naikina vėlyvojo sovietmečio komsomolo karta. Grobikams sunaikinus ir nutildžius sąmoningiausius ir patriotiškiausius Lietuvos visuomenės sluoksnius, o slenkant metams natūraliai keičiantis kartoms ir vykstant nuožmiam visuomenės ideologiniam indoktrinavimui bei „perauklėjimui“, okupuotoje šalyje mankurtėjimas plito vis lengviau bei sparčiau. Sąjūdžio išvakarėse Lietuvoje buvo likę kur kas mažiau istorinę atmintį ir tautinę bei valstybinę sąmonę išsaugojusių piliečių, nei melagingai skelbia tris dešimtmečius skleidžiamas „visuotinio tautos prabudimo“ mitas.

Mažiausiai prabudusiųjų buvo labiausiai „perauklėtoje“ – iš pradžių prievarta atplėštoje, o vėliau vis savanoriškiau atitrūkinėjusioje nuo dvasinių, moralinių ir politinių Lietuvos Respublikos ištakų ir idealų kamjaunuolių kartoje. Smarkiai sumankurtinta – nukrikščioninta, ištautinta ir išvalstybinta – Sąjūdžio išvakarėse ji buvo parengta ir pasiruošusi užbaigti Tautos naikinimo darbą. Kadangi nebuvo spėjusi tiek pasireikšti šiame bare kaip labiau pasižymėję „partijos draugai“, ji nesunkiai prisitaikė prie naujų sąlygų – okupantų įskiepytas sovietines „pažangias“ pažiūras greitai ir gana meistriškai padengė išoriniu „europinių vertybių“ lako sluoksneliu. Netruko paaiškėti, kad ji ne tik lengvai perėmė naują politinį žodyną ir retoriką, bet „pažangumu“, o kartu ir abejingumu Tautos ir valstybės likimui pranoko savo mokytojus.

Augę nepriklausomoje Lietuvos valstybėje ar bent girdėję joje gyvenusių tėvų pasakojimus, vyresnieji Lietuvos vedliai į šviesų komunizmo rytojų tai valstybei ir pačiai jos idėjai vis dėlto jautė tam tikrų sentimentų ir šiokią tokią pagarbą. Netrūksta liudijimų, kad ne vieną išdaviką ir kolaborantą vis dėlto retkarčiais pristabdydavo ir priversdavo pasijausti nejaukiai ar net susigėdus nerangiai teisintis dėl savo niekšiškų veiksmų būtent anos laisvos Lietuvos vaizdinys, ne visiškai išblukusi joje patirto žmoniškesnio gyvenimo ir auklėjimo įtaka. Prof. B. Genzelis pasakojo, kad, pvz., liūdnos atminties LKP CK sekretorius drg. P. Griškevičius neretai būdavo gana sukalbamas lietuviškojo kultūrinio paveldo išsaugojimo ir panašiais klausimais, išskyrus, žinoma, atvejus, kai būdavo aiškios ką nors daryti draudžiančios Maskvos direktyvos. Pakakdavo trumpų aptemusios istorinės atminties prašviesėjimų, kad staiga prabudusi uolaus okupantų tarno tautinė savigarba akimirkai pažadintų sąžinę, kuri padiktuodavo ne betaučio „sovietinio žmogaus“, bet tik akimirkai atsikvošėjusio lietuvio dvasioje galėdavusius kilti sprendimus ir veiksmus.

Čia ir išryškėja didysis šių dienų paradoksas. Kitaip nei nepriklausomos Lietuvos atmintį turėję komunistai, tipiška vėlyvojo sovietmečio kartos atstovė p. Nerija Putinaitė jau leido sau Joną Basanavičių vadinti psichiniu ligoniu, o Vincą Kudirką – nevykėliu. Palyginimui – Lietuvos komunistų vadas, „liepsningas revoliucionierius ir internacionalistas“ V. Mickevičius-Kapsukas iš pagarbos V. Kudirkai manė esant būtina rinktis mažybinę jo slapyvardžio – Vincas Kapsas – formą. Ne atsitiktinumas, kad šeimininkaudama Vilniuje marionetinė V. Mickevičiaus-Kapsuko vyriausybė vis dėlto pagarbiai elgėsi su J. Basanavičiumi ir kitais iškiliais moderniąją lietuvių tautą kūrusiais to meto šviesuoliais. Juos mėginta palenkti savo pusėn ir paskatinti bendradarbiauti. Šitaip buvo elgiamasi toli gražu ne vien dėl grynai politinių arba, kaip mėgstama sakyti, pragmatinių paskatų. Daugelis aršių komunistų ir nepriklausomos Lietuvos valstybės idėjos atkaklių priešininkų vis dėlto iš tiesų vertino ir gerbė V. Kudirką ir kitus iškilius XIX a. pabaigos inteligentus – tautinio atgimimo veikėjus – kaip lietuvių tautos tėvus kūrėjus. Sovietmečiu buvo neigiamai vertinama jų politinė veikla, pastangos kurti „buržuazinę“ Lietuvos valstybę laikytos „istorine klaida“, bet tokio pobūdžio patyčios, kokias sau leidžia dabartiniai vėlyvojo sovietmečio ir nepriklausomybės sąlygomis subrandinti eurokomjaunuoliai, buvo neįsivaizduojamos.

V. Kudirkos pasakojimas, kaip jis iš užkietėjusio lenkomano atvirto į lietuvybę, buvo privalomas lietuvių literatūros kurso skaitinys. Tuo tarpu šių dienų „laisvoje“ Lietuvoje mokiniai ne tik „jautriai“ apsaugoti nuo kenksmingos tokių skaitinių įtakos, bet mėginimas įtraukti šį pasakojimą į mokymosi programą būtų įvertintas kaip neleistina ir griežtai smerktina „atavistinio“ nacionalizmo apraiška. Visa tai savaip logiška, nes J. Basanavičiaus įkvėptas ir su bendražygiais įgyvendintas Lietuvos projektas de facto ir net pusiau oficialiai laikomas nebereikalinga ir beprasmiška atgyvena – net akivaizdžiai augančių geopolitinių grėsmių akivaizdoje, kai ugdyti sveiką patriotizmą darosi gyvybiškai svarbu.

V. Kudirka vaizdžiai aprašo, kaip jį, gimnazijoje besimokantį lietuvių valstiečių sūnų, aplankiusius tėvus jis vesdavosi į tolimiausią sodo kertelę, kad bendramoksliai nenugirstų, jog šeima kalbasi „mužikiška“ lietuviška šnekta, ir šitaip išvengtų jų pašaipų ir gėdos. O baigiamas prisiminimas jaudinančiomis eilutėmis, kaip, paėmęs į rankas J. Basanavičiaus išleistą „Aušrą“, V. Kudirka apsiverkė iš kartėlio ir jau iš kitokios gėdos. Gėdos, kad taip ilgai buvo išsižadėjęs savo kilmės ir tautos. Nusakant šią skausmingą tapatybės paieškų trajektoriją madinga postmodernia kalba, jis suvokė ir įsisąmonino savąjį tapatumą ir tvirtai apsisprendė jį teigti ir valingai ginti. Tačiau dabartinėje Lietuvoje šis pasakojimas kažkodėl laikomas „politiškai nekorektišku“ ir „neaktualiu“ – kliūtimi besimokančiam jaunimui išsiugdyti „šiuolaikiškesnę“, „tikru XXI a. žmogumi ir europiečiu“, o ne kažkokia XIX a. pabaigos atgyvena leidžiančią asmeniui save laikyti kultūrinę ir politinę tapatybę.

Viskas būtų sklandu ir gražu, tik bėda ta, kad šią J. Basanavičiaus ir V. Kudirkos pastangomis išskleistą ir vėliau išpuoselėtą lietuvybės sampratą taip pat „atgyvena“ laikė ir mokė jos gėdytis bei ragino kuo greičiau išsižadėti ir Lietuvos žemę trypęs sovietinis okupantas. Ir galiausiai, koks sutapimas: ta „pasenusi“ ir „nebeaktuali“ lietuviškoji tapatybė yra ne krislas, o dideliausias rąstas putiniškos Rusijos revanšistų akyse.

Jų neapykantos „pribaltikoje“ tariamai klestinčiam nacionalizmui ir aršios kovos su juo motyvą suprasti nesunku. Tiems „nacionalistams“ būdingas vienas itin „nepatogus“ bruožas: iškilus reikalui jie visada pirmieji ir nedvejodami stoja ginti savo tautos ir šalies. Ilgiausiai pokarinėje Europoje trukęs lietuvių partizaninis karas – J. Basanavičiaus ir V. Kudirkos „nacionalistinėmis“ idėjomis tikėjusių ir jų tikrumą savo gyvybės kaina liudijusių tarpukario Lietuvoje užaugusių ir jos išugdytų jaunų pasišventėlių ir drąsuolių žygdarbis.  Visai neseniai, kai Ukraina tapo agresoriaus auka, pakrikusi ir demoralizuota armija nepajėgė priešintis, nes karininkai nedrįsdavo įsakyti savo valdiniams kautis su priešu, baimindamiesi, kad sumankurtėję kareiviai šaudys jiems į nugaras. Ir vėl šalį išgelbėjo ne saldžiakalbiai „ėjimo į Europą“ šaukliai, bet tų pačių „nacionalistų“ suformuoti kone beginklių savanorių batalionai, kurie ir atlaikė pirmąjį priešo smūgį. Būtent šią pamoką, kuri vis dar nėra išmokta Lietuvoje, puikiai perprato ir iš jos pasidarė išvadas Putino sėbrai. Jie žino ir supranta: mankurtai – ar tai būtų XX a. sovietiniai, ar XXI a. europiniai mankurtai – niekada nenorės ir nesugebės sąmoningai ir valingai ginti savo valstybės.  Neatsitiktinai trokštama, kad jų būtų kuo daugiau. Štai kodėl sovietmečiu vykusi kova su „nacionalizmo atgyvenomis“ tęsiasi. 

Belieka tikėtis, kad ne iki „pergalingos pabaigos“, kuri greičiausiai užverstų paskutinį Lietuvos istorijos puslapį.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+
Eurokomjaunimas TSPMI?

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Algirdas       2018-01-20 20:12

100% tiesa

Komentatoriai nuvilia       2017-12-6 12:35

Savimone zemiau net lietuvisko universiteto lygio.

Vilnietei       2017-12-6 12:32

Zmones isvaziuoja ne kuo toliau, o ten, kur kolonizatoriai jiems ir buvo numate isvaziuoti, Lietuvai “stojant” uz alu ir miltelius i Europos Sajunga. Emigrantai dirba ir moka mokescius tiems, kurie juos per savo vietininkus Lietuvoje is isvare is proteviu zemes.

Bukam komentatoriui       2017-12-6 12:29

Kada vakaru Europa i rytu Europa ziurejo broliskai - kad ir kaip i jaunesni broli? Mankurte tu mankurte, istorijos pamokas praleides.

Pozdno ,batia       2017-08-8 17:40

Kai mes rengėme ŽEMĖS ir REFERENDUMO įstatymo pakeitimo Referendumą kur sėdėjo biudžetinės žiurkės,jei prie urnų atėjo tik 20 proc. piliečių.
Va,dabar pjaukitės toj bačkoj kol viena kitai nuleisite kraują.
Apmokestinkit viena kitai užpakalio išmetimo dujas akcizu , PVM ir gamtos tarša…kche kche kche.

Ko norėt?       2017-08-8 17:34

Tėvai buvo komunistai,
O vaikučiai -EUROPISTI.

Julius Puras       2017-08-8 13:53

Lietuva jau senai išgyvena mankurtizmo amžių. Žmonės užauginti būti abejingas tiesai ir kiti nelaimei. Pavyzdžiui pats Radžvilas visa Garliavos istorija prasėdėjo kaip koks valdžios klapčiukas krūmuose. Tiesa pasakius ir ir toliau sėdi krūmuose tik dabar biškuti tos pačios valdžios nuskriaustas valdžios jaučiasi.

kazi       2017-08-4 8:13

koks kubilius santykis su komjaunimu?  atsakingas uz astrava, uz zemes perkelimus, uz paskolas, nevilti.

Šiomis dienomis       2017-08-3 16:22

puikiu prisitaikymo pavyzdžiu tampa K.Girniaus straipsniai.O komentarai po jais taip pat negailestingai,kiek primenant nacių natą,atitaria,reikia prisitaikyti,kas nesugeba,tegul emigruoja.Kubiliui nemari šlovė.

Raigerdas        2017-08-3 14:33

Blogiausia, ko nesugebėjo išsiaiškinti mūsų inteligentai ir netgi pažangūs inteligentai, tai, kad šaime pasaulyje egzistuoja du žmonių tipai: griaunantys ir kuriantys. Be šito supratimo, praktiškai neįmanoma sukurti komandos, kolektyvo ar net nedidelės grupės. Vienintelis dalykas, kodėl taip įvyko, tai tikėjimas, tiksliau naivus tikėjimas, kad man gyvenime neteks susidurti su griovėjais. Nors jų yra mažuma, tačiau griauti yra lengviau negu kurti, todėl jų mažiau ir tereikia. Bet jų žala siekia trilijonus eurų, milijonai lavonų, ir tūkstančiai sugriautų žmonių gyvenimų. Yra didesnio maštabo griovėjai ir mažesnio maštabo griovėjai. Netgi šeimoje vienas iš jų gali būti grovėjas, kitas kūrėjas. Griovėjas yra visiškas antipodas kūrėjui. Apie tai rašė Gėtė savo “Fauste”. Mefistofeliai-komjaunuoliai žino savo pašaukimą ir jie jį atlieka. Paimkime tokią ponią kaip Putinaitė. Ji jau pasižymėjo griaunant Justino Marcinkevičiaus kūrybos išliekamąją vertę. Dabar vėl atsirado proga sudalyvauti bendroje griovimo akcijoje ir Putinaitė atsiduria toje jai reikiamoje vietoje. Gerbiami ponios ir ponai, reikalinga negailestinga kova su griovėjais, nes jeigu jus šitam nepasiryšite, tai nemanykite, kad jums pasiseks išvengti susidūrimo su jais. Anksčiau ar vėliau jūs juos sutiksite. Ir tada neverkite, kad jie jus nuskriaudė. Jie kitaip negali. Jie iš to gyvena. Jie tuo minta. O jeigu jų bus daug, kaip VU TSPMI? Tada jie jus pradės ėsti kolektyviai, bet prieš tai jie įvilks ir apsirengs patys “teisingumo akcijos vykdytojų” rūbais. Nes jiems yra tiesiog būtina apsirėdyti į tuos Šventosios Inkvizicijos rūbus. Kodėl? Kad kanopų nebūtų matyti, įsigytų dar tada, kai jie buvo komjaunuoliai.

Raigerdas        2017-08-3 12:20

Profesorius V. Radžvilas atskleidė gana įdomius reiškinius su komjaunuoliais. Tikrai, visai jie iškrito iš aktyvaus veikimo lauko kaip komjaunuoliai ir greitai persidažė kitokios ideologijos spalvomis. Kodėl taip įvyko su komjaunuoliais? Tai labai įdomus ir pamokantis reiškinys turėtų būti valstybinėms institucijoms, bet ten niekas jokių išvadų nepadarė. Ir taip paimsime tokią profesiją kaip psichologija. Kadangi psichologai “mokosi” iš tų bandymų, kurie atliekami su triušiais, su žiurkėmis, su šunimis ir kitais gyvūnais, tai ir žmonėms jie bando pritaikyti tai, ko jie išmoko iš žiurkių gyvenimo. Todėl marksistinė psichologija tvirtina: “Reikia mokėti prisitaikyti”. Tą pačią marksistinę maldą šiandien jūs galite išgirsti ir iš politologų. Jie taip pat labai mėgsta aiškinti, kaip tam mūsų žmogeliui reikia išmokti prisitaikyti. Taigi, geriausiai įsisavinę tą prisitaikymo metodiką yra įvaldę komjaunuoliai. Todėl jiems nesvarbu, kokiai valdžiai tarnauti, nes jiems yra svarbu: 1)jų materialinė gerovė; 2) patikimiausia ir geriausia institucija, kurioje galima imituoti darbą ir daryti savo darbelius yra VALSTYBINĖ INSTITUCIJA. Geresnio nieko ir nesugalvosi, kur prisitaikėlis galėtų dirbti. Kadangi prisitaikėliai tampa panašūs į gyvūnus, kadangi psichologai moko žmogų jais tapti, tai komjaunuolis žiūrės tik į tai, kas naudinga jam asmeniškai. Komjaunuoliai žino, kokios profesijos yra pelningos. Viena iš jų yra darbas diplomatinėse atstovybėse. Todėl nieko keisto nėra, kai koks nors diplomatas be rusiško mato sunkiai rezga sakinius. Jūs paklausite, o kur žiūri Linkevičius? O jis nevaldo šitų dalykų ministerijoje. Būtų įdomu gauti sąrašus tų dirbančiųjų užsienio reikalų ministerijose, manau čia atsiskleistų įdomus vaizdelis. Mankurtai buvo visais amžiais. Bet, matomai, mes patys pražioplinome tokį dalyką, kad patys ryškiausi mankurtai Lietuvos valstybės atžvilgiu tikrai buvo komjaunuoliai.

$+$       2017-08-3 8:50

Ką norėjau parašyti, yra pirmame komentare.  Galėčiau ir daugiau, bet čia diskusija, o ne teismas. Ir tema ne Landsbergis ar rinkimai. Turite minčių, įdomių faktų - rėžkite.

Tarp kitko, rinkimai arba kas galėtų kandidatuoti į prezidentus, galėtų būti nauja diskusijos tema.

to $+$        2017-08-3 6:02

O ko neparašei, kaip Landsbergį savi išdavinėjo, a? Kaip nėrė į krūmus toks R.Pleikys - iš Landsbergio rinkimų štabo vadovo pareigų? Juk tai atvira ir nedovanotina išdavystė, tiesa? Manai, ji nurašyta? Daugumą balsų surinko Paulauskas, o tai labai gerai, ane?

Versija       2017-08-2 17:40

Maskva susodino Briuselin komisarus su nuokrypiu ,kad virvučių pagalba būtų lengviau valdyt distanciniu būdu.
Pūdyk ir valdyk.

Adminams       2017-08-2 13:30

Siūlau adminams įvesti rubriką „Vakarų naikinimas“. Joje galėtų būti tik nuolatinė (papildoma) pradinė siena su nuorodomis tiek į lietuviškuose portaluose publikuotus straipsnius konkrečiomis temomis, tiek į kitą informaciją (užsienio portalų straipsniai, atskiri internete prieinami nemokami straipsniai ir monografijos). Stambiausi rubrikos skyriai galėtų būti šie:
1. Seksualinė laisvė (revoliucija) ir pacifizmas kaip pirmas geopolitinis Vakarų (kultūrinio) naikinimo įrankis (galima įtraukti naikinimo priešistorę).
2. Konkretūs Vakarų naikinimo būdai.
3. Naikintojai ir jų koalicijos.

Liepa       2017-08-2 11:59

Tokia jau ta mūsų žemiška prigimtis: pradedi mąstyti, pradedi veikti tik tada, kai tave užspeidžia į kampą...// Neįmanoma nepritarti gerb. V.Radžvilo pozicijai, kad Lietuva sovietų nukrikščioninta, ištautinta ir išvalstybinta . Taip pat baisu suvokti, kad šiandieniniai “savi” valdinykai uoliai išlietuvina tai, kas dar likę...//

Vakarų į Europa        2017-08-2 9:20

į bundančią Ryrų Europą žiūri ,kaip vyresnis brolis ar sesuo į jaunesnius brolius ar seseris.Iš aukšto,lengvabūdiškai,su užslėptu noru pasinaudoti,ignoruoti,rimtai nežiūrėti.Visą laiką taip nebus.Dažnai pastarųjų potencialas būna labai stiprus,tik trūksta pasitikėjimo savimi.Jį pažadinti.

> Laučiūtės atvejis       2017-08-2 8:40

“Pastebėjote vieną nestandartinį “vatnikų” eurooptimizmo bruožą, kad jie karštai pritaria Europos kariuomenės idėjai?”

Europos kariuomenės idėja žygiuoja kartu su nesiginklavimo ir pacifizmo idėjomis. Pastaroji buvo indoktrinuota Vakarams organizuotai kartu su seksualine revoliucija ir LSD narkotikais apie 1968 metus kaip šūkis “No War, Make Love” - “Dulkinkis, nekariauk su marksistais Vietname”.

Žemiau A. Bačiulio chronologiniai pastebėjimai.

2007 Europos Užsienio reikalų taryba įvardijo Rusiją strategine partnere Vokietijai, Prancūzijai, Italijai ir Ispanijai, o Lenkiją ir Lietuvą – paskutinėmis Šaltojo karo kovotojomis, trukdančiomis strateginiam Rusijos ir Europos suartėjimui.
2009 Rusija Europai stebint pradėjo ir pergalingai baigė karą su Gruzija. JAV prezidentas Obama paskelbė santykių su Rusija „perkrovimą“, atšaukė susitarimą su Lenkija ir Čekija dėl priešraketinės gynybos. Europa jam už tai įteikė Nobelio taikos premiją.

2011 JAV gynybos sekretorius Gatesas atvirai perspėjo europiečius, kad NATO laukia miglota ir niūri ateitis, jeigu europiečiai ir toliau mažins savo karinius pajėgumus. Atsakydamos europinės NATO narės toliau mažino ne tik išlaidas gynybai, bet ir paspartino sunkiosios ginkluotės, ypač šarvuočių ir tankų, dalinių išformavimą. Obama pradėjo pradėjo paskutinių Amerikos tankų brigadų išvedimą iš Vokietijos.
2013 paskutiniai JAV tankai išplaukė iš Bremerhafeno, o Rusija sujungta su Vokietija „Nord Stream“ vamzdžiais, apeinančiais priešiškas Lenkiją ir Baltijos šalis.

Krymo aneksija įvykių grandinę trumpam pristabdė.

2017 Europos Komisijos pirmininkas Junckeris, juo tapęs Merkel protekcijos dėka, pareiškė, kad Europa neturi pasiduoti Amerikos spaudimui padidinti išlaidas gynybai iki minimalių 2 proc. Europos Parlamento liberalų lyderio Verhofstadto teikimu Europos Parlamentas nubalsavo už rezoliuciją dėl bendros europinės armijos. Verhofstadtas pasakė tiesiai – Trumpas – tai pavojus Europos Sąjungai. ES užsienio reikalų pareigūnė Mogherini pareikalavo iš D. Trumpo nesikišti į Europos vidaus reikalus, jai pritarė ES Vadovų Tarybos pirmininkas Tuskas, dar vienas Merkel statytinis, pavadinęs Trumpą globaline grėsme Europai.

v.a.s       2017-08-2 8:07

C.P.
“Įdomiausia geopolitinė pasekmė – tokie žmonės yra visiškai niekiniai ir niekingi kitų civilizacijų atžvilgiu – islamo, Kinijos, Rusijos. Tai darosi tiesiog pavojinga. D a r o s i   ar   d a r o m a?”

$+$       2017-08-2 7:53

Komentaras ne apie S. Lozoraitį ar rinkimus, o apie Mitą ir jo kūrėjus.
S. Lozoraitis Mito nekūrė, gal net nelabai žinojo kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje. O V. Landsbergis buvo aktyvus Mito kūrėjas. Net vienmandatėje savo kandidatūros nekėlė prieš Seimo rinkimus, pranešdamas per TV tautai ir pasauliui, kad jis kandidatuos į prezidentus (visi turėjo suprasti, kad bus).

Pirmo turo rezultatai:

Artūras Paulauskas 44.73 %

Valdas Adamkus   27.56 %

Vytautas Landsbergis   15.73 %
⤵⤵⤵
Citata: “Sąjūdžio išvakarėse Lietuvoje buvo likę kur kas mažiau istorinę atmintį ir tautinę bei valstybinę sąmonę išsaugojusių piliečių, nei melagingai skelbia tris dešimtmečius skleidžiamas „visuotinio tautos prabudimo“ mitas.”
Nenorinčių tai suprasti ir pripažinti yra labai daug. Ar tai mankurtizmo pasekmė, ar kitos priežastys - klausimas atviras.

Laučiūtės atvejis       2017-08-2 5:34

Išvis klaiku ten viskas. Ir ne kas kitas, o Terlecko sūnus “Lietuvos žinias” pribaigė. Paskui dar skundžiasi, kad trūksta pinigų atlyginimams, iš redakcijos bėga žmonės. Šindeikio pėdomis, tas “Veidą” taip pribaigė ne po vieną kartą. Galima tik įsivaizduoti apie Lietuvoje egzistuojančios cenzūros ir savicenzūros mastus. Ir dar, kaip ir dera provincialiam miesčioniui, sutartį su Laučiūte nutraukė prieš pat raudonojo ES elito “comming out’ą” Amerikos sankcijų Rusijai fone. Vadovaujantis tų pačių eurohomjaunuolių “logika” dabar TSPMI ir Terlecką galima būtų įtarti dirbant Rusijai, jei tik nusileisti iki jų lygio. Nors, ką gali žinoti… Jei ne jie, tai jų šeimininkai tikrai gali dirbti Putinui. Pastebėjote vieną nestandartinį “vatnikų” eurooptimizmo bruožą, kad jie karštai pritaria Europos kariuomenės idėjai? smile

nėra ko bepridurti       2017-08-2 1:19

Galiu pasirašyti po kiekvienu žodžiu.

> $+$       2017-08-1 23:24

Ne VL tada pralaimėjo prezidento rinkimus, o Lozoraitis, o VL vangi parama tik trukdė (stipri parama būtų dar labiau sutrukdžiusi). Be to, rinkimai jau nebuvo suvokiami kaip “balsavimas dėl Nepriklausomybės”.

Istorija ne rinkimai -ją visais laikais lemia aktyvioji mažuma. Tai tinka ir Tautai.

$+$       2017-08-1 23:02

Dar kartą perskaičiau kai kurias vietas, kurios užkliuvo akiai, kai skaičiau pirmą kartą.

Toks išsireiškimas kaip “visuotinio tautos prabudimo“ mitas” neturėtų likti vieno straipsnio semantiniu ženklu. Jį reikėtų kaip nors “įrėminti”. Nes 1992 m. Seimo ir 1993 m. Prezidento rinkimai buvo akivaizdūs to Mito, apie Tautos prabudimą, požymiai. Ne Stokholmo sindromas, apie kurį ne vienus metus rašė šio straipsnio autorius, bet, būtent, Mitas apie didžiosios Tautos dalies prabudimą.

Ir pirmasis, kuris “paragavo” to mito vaisių, buvo V. Landsbergis, triuškinamai pralaimėjęs prezidento rinkimus. Tik gaila, kad to Mito niekas nenorėjo pripažinti. Tik Vingio parko mitingo dalyvių skaičių sumažino, beveik per pusę.

Taigi, nelabai suprantu, kam V. Radžvilas kūrė Vilniaus forumą, suvokdamas, kad didžioji Lietuvos gyventojų dalis dar sovietmečiu jau yra tapę mankurtais?!

Nu baikit       2017-08-1 22:40

galim pagalvot, kad čia kokių tai tik vietinių aktyvistų išsimyslytos akcijos ir atrakcijos . Tada ir prie ruso , sekant ta logika , viskuo kalti buvo vien tik LKP, LTSR ministrų taryba, LTSR Aukščiausioji taryba, LTRS VSK ir t.t. .

Donatas iš Palangos       2017-08-1 21:38

Štai ir sutikai aidą iš 1988 m. kai Palangoje KGB-bynas mėgino išsaugoti sovietų sąjungą. Prisimink Rasimo pasakytus žodžius konferencijoje apie sąjūdžio rėmimo grupę: čia teroristai ateina. Jie kalė politinius dividentus atsinaujinusioje TSRS. Mane vadino bepročiu, kuris nesuvokia veiklos beprasmiškumo, sugriauti galingą TSRS. Žmonių, jau patikėjusiu Atgimimo galimybe, nuo šitų KGB-isto žodžių akys užgeso ilgam.

Nėra to blogo...       2017-08-1 21:28

Gal ir gerai ,kad eurokomjaunuoliai suspardė profesoriui rū rą,nes kitaip jis nebūtų įsidegęs su liepsna.

Aldona       2017-08-1 19:23

Dėkui autoriui, su pagarba.

Prašalaitis       2017-08-1 18:36

Ne tiek svarbu kaip Dievystė šį darbą užbaigs, o kiek ir ar apskritai kiekvienas žmogus prisidės ir padės Jai šiame titaniškame darbe. Nes tikroji žmonių bendrystė ir vienybė nepasiekiama jokių išorinių veiksnių pagalba, tai pasiekiama tik keičiantis vidumi. Tik žmogus įsisamoninęs savyje esant Dievystę (aš ir Tėvas esame viena) gali būti iš tiesų vieningas su kitu.

NorKūnas       2017-08-1 16:27

Tautos, jų gerovė yra Dievo išganomojo plano,
kurio nepripažįsta nei liberalizmas, nei marksizmas, dalis.
Eschatologiniame laike Išganytojas vėl (po Babelio bokšto griūties) buria tautas (kaip ir asmenis) į vieną Dievo Tautą ne panaikindamas jų skirtingumus, įvairovės grožį, o galutinai suvienydamas jas kaip vieno Vynmedžio šakas ir šakeles.
Kaip Jis šį darbą užbaigs, yra slėpinys.
Todėl tiek tautinės žmonių bendrystės dirbtinė liberalistinė atomarizacija,
tiek, atvirkščiai, jos dirbtinė marksistinė komunizacija
(Rojaus žemėje dirbtiniai pakaitalai),
yra akivaizdžiai antikristinis ir antieuropinis veikimas (dekonstravimas sąžinės, tautos ir kt. prigimtinių žmogiškosios egzistencijos sandų).
[P. S. Tai, kad istoriškai keliaudami etnosai ir tautos (kalba, papročiai),
pats žmogus tam tikru būdu keičiasi, ne paneigia, bet stebimai patvirtina
nekintamą pradą juose. Redukcijos į socialinius konstruktus,
postmodernūs reliatyvinimo šėliojimai neatlaiko jokios proto kritikos,
tiesiog prieštarauja istoriniams faktams.]
Todėl nenoras mąstyti (transcendentinio atvirumo ir atsakomybės prasme) ir moralinis eurokomunistų bei eurokomjaunuolių reliatyvizmas neturi būti traktuojami,
kaip lengvinanti jų nebrandos ir rafinuotų ideologijų užvaldytos sąmonės aplinkybė.
Tai nacionalinė grėsmė mūsų išlikimui. Vakarų civilizacijai - taip pat.
Joks “abstraktus europietis” (kaip ir “pasaulio pilietis”) daugiatautėje,
skirtingų tikėjimų ir pasaulėžiūrų visuomenėje neegzistuoja,
kiek jis “besusipažangintų” - tai išties mankurtas iš Morfėjaus sapno, net jei pavydėtinai išsimokslinęs, barbaras-bastūnas be tautos, Tėvynės ir gimtinės, be Dangaus ir dėkingumo už Išganymo viltį.
Liberalams ir marksistams, daugybei jų nelengvai atpažįstamų redukcionistinių ideologinių mutacijų, būdinga skelbtis esant “emancipatoriais”.
Taip, tai tiesa, bet jie pirmiausiai išlaisvina nuo pačiai laisvei būtinos atsakomybės naštos - pareigos praeičiai ir ateičiai (amžinybės perspektyvai).
Todėl tai prilygsta paradoksaliam žmogaus pavergimui ir žmogaus panaikinimui
pačios laisvės vardu (C.S.Lewis “Žmogaus panaikinimas”).

Jules       2017-08-1 15:26

Laučiukas dažėsi ir dar dažysis ne kartą. Lietuvis negali didžiuotis esąs lietuviu,išpažįstančiu savo tokią ar kitokią religiją ir iš principo turintis Dievą, nes bus apkaltintas antisemitizmu ir ko ten neigimu, ir pasodintas, jei bandys spardytis kolonistams. Lietuviams akimirksniu pritaikomi BK straipsniai šioje srityje, tad negali net išsižioti.

VaidasVDS       2017-08-1 15:18

Neskubėkite teisti mankurtų.
Labai geras ir taiklus (bet nebūtinai teisingas) posakis - aš nekaltas, aplinka kalta.
Aplinka - tai kultūra arba sukultūrinimas. Propaganda tai irgi tam tikra kultūros ar sukultūrinimo dalis.
Todėl tik visiškas kvailys gali neigti kultūros reikšmę tiek žmogui, tiek tautai, tiek pasauliui. Kultūra yra svarbesnė ir už teisę bei teisingumą. Teisėjas gali teisti pagal netobulą įstatymą ir sprendimas, nors ir bus teisėtas, bet nebūtinai teisingas. Gera ir teisinga kultūra neleis atsirasti nei neteisingam įstatymui, nei neteisingam teisėjui.
Be abejo, svarbiausia kultūros dalis yra dvasingumas arba dvasinė kultūra. Jei apleista dvasinė kultūra, tai visas vystymasis staigiai sustoja ir pradeda išsigimti į įvairiausias sofistines pasaulietines propagandines sistemas.
Bet atlikite paprastą eksperimentą.
Įsivaizduokite, kad esate Lebronas Džeimsas, geriausias pasaulio krepšininkas, uždirbantis daug milijonų USD per sezoną. Dabar sakykite, kokia tikimybė yra, kad jums gavus pasiūlymą atsisakyti visų milijonų ir visų turtų mainais į jūsų sielos tikrąjį gimimą ir neabejotiną jos išlikimą po mirties, jūs imsite ir atsisakysite visų savo sukauptų turtų, įtakos ir valdžios, bet jums reikės pasitikėti kokiu nors dvasiniu mokytoju ir pradėti ne materialią, bet dvasinę karjerą (Lk 18, “22 Tai išgirdęs, Jėzus jam tarė: „Tau trūksta vieno dalyko: parduok, ką turi, ir išdalyk vargšams, tai įsigysi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane!“ 23 Tai išgirdęs, didikas nusiminė, nes buvo labai turtingas.”).
Labai sunku abejoti, kad absoliuti dauguma žmonių, jei tik jie turėtų daug turtų, tokius prašymus palaikytų beveik beprotiškais.
Pastaba. Šiais laikais Jėzus tarp mūsų nevaikšto, tad pasitikėti sektantais ar apsimetėliais tikrai nereikėtų, bet iš tiesų dvasingas žmogus neužsiiminės turtų kaupimu savo poreikiams ar pagrinde savo poreikiams. Bet kiek tokių žmonių yra?...

Žydas didžiuojasi       2017-08-1 14:32

esąs žydas,turintis savo tikėjimą.Kodėl lietuvis negali didžiuotis esąs lietuviu,išpažįstančiu savo tokią ar kitokią religiją,bet iš principo turintis Dievą.
  Šiandien delfyje paskelbtas lyg ir netikėtai geras V.Laučiaus tekstas.Nenoromis vis tiek kirba mintis,ar mūsų liberalūs komjaunuoliai jau nesimatuoja ir nacionalizmo rūbą,kaip naudingą jų išlikimui sočiose pareigose, artėjantiems permainų vėjams.Tokie greitai persidažo,bet esant krikščioniško tikėjimo dedamajai gali iškilti nemažai klausimų tiek pačiam sau ,tiek aplinkinims.Kaip,pvz., suderinti belytes santuokas su krikščionišku požiūriu į šeimą.

Jules       2017-08-1 13:52

Taip, Auksinis Saksas daro tvarką Europoje - ją skiedžia geresniais aukščiausios klasės inveiderių genais. Mums, europiečiams, ruošiamas galas, be jokios abejonės, bet neišdegs - pakils vėjai, audros ir žus jos skriaudėjai.

Bendra tendencija       2017-08-1 13:50

Musuose isitvirtino buvusio komjaunimo mafija,kuriai puikiai tinka ir Frankfurto mokyklos isaukletos siuolaikiniu universitetu destytoju kartos ideologija.Nes tai maitinama globalistu pinigais.Jaunam zmogui neismokusiam nors kiek savarankiskai mastyti sunku suprasti kaip plaunamos jo smegenys.Kokie gi fondai skiria pinigu tautines samones,tradiciniu vertybiu (patikrintu simtmeciais)aiskinimui.Beprotybes spirale isisukusi-dabar jau ne geju,o transgenderiu ,,teisiu” gynimas madoje.Stai JK neseniai sklbta,kad lyties keitimo operacijos bus vykdomos greiciau ir paprasciau,tos idejos platinamos vaiku tarpe nepaisant tevu nuomones Ir patikekit-jos labai greitai plinta jaunimo tarpe.Yra ir kita jaunimo dalis,kurie renkasi konservatyvuma,nes tai irgi yra pasipriesinimas stumiamai ideologijai.

$+$       2017-08-1 13:39

Nei J. Laučiutė, nei N. Putinaitė ar kiti komjaunuolia čia vaidmens nevaidina.  TSRS nepateisino jos kūrėjų lūkesčių, todėl buvo likviduota. Vietoje jos įkurta nauja sąjunga. Net komisarai parinkti iš tos pačios kastos.

Internacionalizmas arba didysis tautų maišymasis, vyksta pilnu tempu. Ir Lietuva šioje srityje yra tarp pirmaujančių.  Tai, kad Lietuvoje niekas nenori įvardinti tikrųjų emigracijos priežasčių, nėra atsitiktinumas.

M. Barosas dirba “Goldman Sachs” kontoroje. Jums tai nieko nesako?! Na, pav., kas ir dėl kokių priežasčių yra Lietuvos prezidentas? Deja, tas “paskutinis puslapis” bus užverstas.

"Tiesumas ir dvasinis sveikumas"       2017-08-1 13:32

“Jis pasakė jiems palyginimą:“Ar gali aklas vesti aklą?Argi ne abu įkris į duobę?Mokinys nėra viršesnis už mokytoją...”(Lk 6,29)

Šiaip laikais nors kiek       2017-08-1 13:29

laisvas žmogus gali pasijusti tik kaime.Todėl nežmoniškomis pastangomis stengiamsi,kad jo neliktų.Liktų tik kokie du miestai ir šventa.

Dažnai apgailestaujama,       2017-08-1 13:26

kad nebuvo desovietizacijos.Tai būtų buvęs daugiau prievartinis išorinis veiksmas.Tuo pačiu gaila,kad bažnyčia atgimimo euforijoje pamiršo amžiną  priedermę raginti svarbiausiam-ATGAILAI.Nors yra mišiose kaip ir formalumas,-“esu kaltas…labai kaltas”.Vakarietiškos liberalios vertybės šias pamatines vertybes bando maskuoti ppsichologine pagalba ,intergracija,bendruomenių veikla,iš to turint vien materialios veiklos,nes steigiama nesuskaičiuojama galybė tarnybų tarnybėlių už valstybės pinigus.O rezultatų nėra…Tik nuoširdi atgaila ,apvalanti atgaila, gali atversti naują šeimų,giminių,bendruomenmių,valstybių gyvenimo puslapį.

Įdomiai,vakarų       2017-08-1 13:18

ir Putino pozicijos kai kuriais klausimais sutampa ir ne tik dėl dujų vamzdžio.Tik truputį kliudo kiek prabudusi Amerika.Mūsų mankurtėliai trypčioja,prie kurių jungtis.“Rinkis šiandien ,kam tarnausi”...paskui gali būti vėlu.

Įdomi       2017-08-1 13:14

Landsbergių pozicija.Tyli.

Tai ir šeimos       2017-08-1 13:09

sumenkinimo pasekmė.

Prieš šitą komjaunuoliško       2017-08-1 13:07

mąstymo marą gali padėti atsilaikyti tik krikščionybė.Teko matyti vienos labai talentingos šeimos žlugimą.Visi buvo be galo talentingi,bet idealiai išplautomis sąmonėmis.Kai prasidėjo tikrasis prabudimas,jau buvo per vėlu,-įvyko tragedija.Nors giminė ir tremtinių,ir rezistentų ir užjūrio disidentų...

Įdomu,kiek tokius valdžios       2017-08-1 12:59

klaneliams nepatogius straipsnius skaito Lietuvos valdžios tarnybėlės ir užsienio spec.tarnybos tiek rytuose,tiek vakaruose.Kaip ir tokius portalus,kaip Tiesos,propatria ir kitus.

Nebūtinai tik       2017-08-1 12:57

suluošintas,bet dažniausiai paskui jau ir pats tas padaras save savanoriškai luošina ir savanoriškai užmušinėja nors mažiausius savo atminties likučius,kurie kaip nors dar jį sietų su sąžine.Tai yra jų baisiausias priešas-sąžinė.Ateina toks laikas,kai būti nesąžiningu yra labai naudinga,nes tie padarai jau neturi(būna praradę kažkuriuo momentu) godumo slopinimo mechanizmo,t.y.  tikėjimo Dievu(nepainioti parodomojo klūpojimo bažnyčioje).Na ir taip toliau paskui jau seka visa kita eilė baisių dvasinių ir fizinių netekčių...neduok Dieve,būti jų aplinkoje.

Keistam       2017-08-1 12:48

Tai daug nemokinęs išversk į lietuvių kalbą tuos du burtažodžius ir mes pažiūrėsime kuo tas okupacijus nuo aneksijaus skiriasi.

Keista       2017-08-1 12:14

kai net profesoriai nedaro jokio skirtumo tarp okupacijos ir aneksijos .

!!!       2017-08-1 12:12

Už Tėvynę, lietuvi.

kas baisiau: kolaborantai ar mankurtai?       2017-08-1 11:17

kolaborantai - komunistai su kgbistais - valdo iš esmės Lietuvą.
ne visi jie mankurtai, tiksliau mankurtai tiek, kiek jiems tai naudinga…
——
galėtų gerb. prof. V.Radžvilas A.Maceinos stiliumi tą apmąstyti
(A.Maceinos nepralenktas kūrinys “Niekšybės paslaptis” - apie Leninizmo, Stalinizmo, Putinizmo -ir dabartinės Europos - ištakas ir genezę)

Ačiū       2017-08-1 11:14

Va čia tai straipsnis vertas profesoriaus vardo.
Pagaliau dėjo į epicentrą eurojugendui.

DDD       2017-08-1 11:12

Tautiškumo trynimas – tik vienas iš “daugybės Trynimų” aspektų.

Jei „Didžioji Transformacija“ siekia tokio žmogaus sąmonės „lankstumo“, kad jis negalvodamas vykdytų nurodymus, galvotų taip, kaip reikia, būtina sunaikinti pagrindinius bei stipriausius Vakarų kultūros elementus -  moralines-krikščioniškas vertybes, refleksiją ir valią. Tam reikia pereinamojo etapo, sunaikinančio moralinius, tautinius-valstybinius sentimentus, pajėgumą kritiškai mąstyti ir veikti. Marksistinės seksualinės revoliucijos vis naujesni variantai išmuša moralines atramas, nacionalinių idėjų ir valstybingumo naikinimas leidžia pasiekti reikiamą politinio nemąstymo ir abejingumo lygį, „ politkorektiška liberali juridinė prievarta“ leidžia pasiekti reikiamą prisitaikymo iš baimės lygį, kai valdžios bijoma vien dėl baimės būti įskųstam, o skundžiama dėl karjeros ar šiaip dėl „Pavliko Morozovo“ nuostatos. Toks žmogus nemurmėdamas sutiks vykti į kitą nurodytą darbo vietą kitame pasaulio krašte arba sutiks tapti skundiku.

Įdomiausia geopolitinė pasekmė – tokie žmonės yra visiškai niekiniai ir niekingi kitų civilizacijų atžvilgiu – islamo, Kinijos, Rusijos. Tai darosi tiesiog pavojinga. Darosi ar daroma?

profesorius kaip visada-       2017-08-1 10:50

tiesiai, be jokiu demagoginiu isvedziojimu- i tiksla.

Vilnietė       2017-08-1 10:47

Ačiū, Profesoriau, Jūs tiksliai apibūdinote šios dienos situaciją tarp save vadinančių inteligentų. Deja, labai liūdna, bet taip yra - mes dar vis gyvename tarybų Lietuvoje ir išsivadavimo iš šitos okupacijos nematyti. Todėl žmonės kraunasi lagaminus ir važiuoja kuo toliau, kad nematyti ir negirdėti mankurtų, kurie vadovauja absoliučiai visur.


Rekomenduojame

Nida Vasiliauskaitė. Dabar klausimėlis: ką Ingrida?

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie visuomenės susipriešinimą

Prof. dr. Andrius Macas. Kažkas čia ne taip (I)

Nida Vasiliauskaitė. Tradiciškai partijos skirdavosi idėjomis ir ideologijomis, bet tie laikai jau baigėsi

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Tarp teisės į gyvybę ir teisės į abortą

Vytautas Sinica. Apie siūlymą, kad šalys Europos Sąjungoje nebeturėtų veto teisės

Vytautas Rubavičius. Baltarusijos galvosūkis – Kremlius laimi?

Nida Vasiliauskaitė. Apie „vatnikus“ ir jų medžiotojus jorkšyrus: kurie iš jų yra tikroji politinė bėda

Keletas prezidento metinio pranešimo komentarų: P.Girdenis, J.Laučiūtė, A.Širinskienė, P.Saudargas, A.Švarplys

„Netiesos jausmas valstybėje palaukti negali“? – Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos metinis pranešimas

„Tradere“ leidyklos naujienos: Birželio sukilimo metinių proga leidžiama J. A. Antanaičio knyga „Tautos instinktas išlikti“

Citata. Dantė Aligjeris: apie neutralumo padarinius moralinių išbandymų metu

Jonas Kauneckas: visi turime su Nacionaliniu Susivienijimu reikalauti Referendumo arba kitos Visuomenės apklausos

Nida Vasiliauskaitė. Tai šitą jie vadina „komunikacija“ ir „profesionalumu“?

Jūratė Laučiūtė: Visiems, balsavusiems už TS-LKD partiją, siūlau pagalvoti, kas jums yra Lietuva

Naciukų* Lietuva? Aleksandras Nemunaitis primena, Tomas Baranauskas pataria

Vidmantas Valiušaitis. Tėvas apie Birželio sukilimą

Audrys Karalius. Padre…? Kodėl…?

Kaip naujojo kairuoliškumo ideologija užkariavo JAV universitetus – Krescencijus Stoškus primena prof. Česlovo Milošo liudijimą

Andrius Macas. Kaip mylėti vienodai?

Andrius Švarplys. Tėvynės Sąjungos partija tampa genderistine globalistine partija (papildyta)

Rasa Čepaitienė. Tėviškos figūros

Algimantas Rusteika. Negrįžtamumo taškas

Dr. Rogeris Hodkinsonas. Kai bus surašyta šios beprotybės istorija, vyks reputacijų skerdynės!

Nida Vasiliauskaitė. Apie visuotinę penkiapirštystę ir kaip reta protingą kunigaikštį

Geroji Devintinių Naujiena: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius“ (Jn 6, 51)

Saulius Dambrauskas kviečia Aplinkos ministerijos partnerius į diskusiją: džiaugsimės rinkdami šiukšles ar imsimės globalaus šiukšlinimo prevencijos?

Tėvo dienai. Audrys Karalius: Mano tėvas – Sibiro Liūtas

Birželio sukilimo 80-mečiui: Vidmantas Valiušaitis. Lietuvos diplomatinė tarnyba – neįveikta pasipriešinimo citadelė

Česlovas Iškauskas. Mere, čia ne Baltarusija!

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.