Dienos aktualija, Demokratija ir valdymas, Geroji Naujiena, Krikščionių pilietinis veikimas

Ligita Sinušienė. Ar Stambulo konvencijai bebus ką pražudyti Kretingos pranciškonų gimnazijoje?

Tiesos.lt siūlo   2021 m. vasario 27 d. 20:39

12     

    

Ligita Sinušienė. Ar Stambulo konvencijai bebus ką pražudyti Kretingos pranciškonų gimnazijoje?

svyturiolaikrastis.lt

Stambulo konvencija Kretingos pranciškonų gimnazijai grėsmės tikrai nebekelia, nes jos pačios – pranciškoniškos mokyklos – tiesiog nebėra. Oficialiai tokia viešoji įstaiga tokiu vardu vis dar egzistuoja. Tebėra ir mokiniai, ir pedagogai, ir administracija, išskyrus vieną. Nuo kovo 1 d. gimnazija nebeturės kapeliono. Šito, Pauliaus Vaineikio, išgarsinusio įstaigą visoje Lietuvoje. Aišku, atsiras kitas. Tačiau pranciškonų vardu pasivadinusi gimnazija nebebus pranciškonų. Tokia nebėra nuo šių metų vasario 22 d. 18.42 val.

O iki žūties buvo einama taip.

Pirmiausia Viešoji įstaiga Kretingos pranciškonų gimnazija savo Facebook paskyroje vasario 22 d. rytą pasidalijo savo kapeliono br. Pauliaus D. Vaineikio OFM kreipimusi. Cituoju netaisytą kalbą:

“Mieli Gimnazijos Mokytojai, vaikų tėveliai, moksleiviai, mūsų bendruomenės nariai,

Seime ruošiami trys priešingi Dievo tvarkai ir sveikam protui nesuvokiami įstatymo projektai nukreipti prieš Šeimą ir krikščioniškas vertybes: “Stambulo konvencijos ratifikavimas”, “Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos keitimas”, “Lyčiai neutralios partnerystės įstatymas”. Priėmus šiuos įstatymus iškils grėsmė mūsų kaip katalikiškos Gimnazijos egzistavimui, tikėjimo ir sąžinės laisvei! Kviečiame Gimnazijos bendruomenės narius ir jų draugus pasirašyti po šiomis peticijomis. Taip pat, skambinti seimo nariams, jiems asmeniškai rašyti laiškus, siųsti žinutes su prašymu nepritarti šių įstatymų atsiradimui mūsų Tautoje!”

Iš karto po šiuo kreipimusi buvo prisegta ir ši peticija:

Šis įrašas sukėlė tokią didžiulę pasipiktinimo bangą virtualioje erdvėje, nuvilnijusią per visą Lietuvą, nuo pajūrio iki pačios sostinės, kad gimnazijos puslapio administracija po 6 valandų ištrynė ir jį, ir autoriaus kontaktus iš savo internetinės svetainės, o netrukus ir jį patį eliminavo iš gimnazijos gyvenimo.

Prieš bandydami aiškintis, kas čia per reiškinys šioje gimnazijoje nutiko per tas 6 valandas, pasiskaitykime Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 9 straipsnio 1 dalį: “Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę; ši teisė apima laisvę keisti savo religiją ar tikėjimą, taip pat laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam, tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai, atliekant apeigas, mokant tikėjimo, jį praktijuojant ar jo laikantis”.

Ir 10-ą straipsnį: “Kiekvienas turi teisę  laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus. Tai teisė laisvai laikytis savo nuomonės, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas, valdžios pareigūnų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų.”

Taigi, kas nutiko vasario 22-ąją Facebook “Viešoji įstaiga Kretingos pranciškonų gimnazija” paskyroje?

Puslapio administratorius paskelbė gimnazijos kapeliono įrašą. Tai yra, Romos katalikų bažnyčios dvasininko, kuriam paskirta uždaros bendruomenės ar tam tikros tikinčiųjų grupės, neturinčios klebono, nuolatinė ganytojiška globa. Taigi, šiuo konkrečiu atveju kapelionas ir buvo atsakingas už Kretingos pranciškonų gimnazijos bendruomenės ganytojišką globą.

P. Vaineikis, pasinaudodamas savo kaip žmogaus teise dalintis savo nuomone ir pasinaudodamas savo kaip gimnazijos kapeliono pareiga atkreipti bendruomenės narių dėmesį į, jo manymu, Stambulo konvencijos bei dar kelių  įstatymų projektų keliamą grėsmę tokios – katalikiškas vertybes propaguojančios – gimnazijos egzistavimui. Kadangi kapelionas yra kunigas, dvasininkas, savo gyvenimą ir savo darbą (bendruomenės ganymą) grindžia biblinėmis tiesomis, jomis remdamasis jis ir paskleidė savo rūpestį, ragindamas bendruomenę pasirašyti prieš Stambulo konvenciją. Šis jo raginimas visiškai nuosekliai ir natūraliai išplaukia iš jo katalikiškų įsitikinimų, kuriuos skleisti jis, dar sykį primename, turi teisę! Šia teise jis ir pasinaudojo. Kaip ir pareiga, kuri jam buvo iki tol suteikta gimnazijos vadovybės – ganyti bendruomenę. Jeigu kartais gimnazijos mokiniai ir jų tėveliai visai nesidomi politika, jeigu kartais jiems terūpi kas vakarą sukalbėti poterius, o kas sekmadienį nueiti į Šv. Mišias (realias ar virtualias), jeigu kartais jie neturi laiko ieškoti interneto platybėse Stambulo konvencijos ir gilintis, kokią įtaką mūsų visų gyvenimui ji bei nauji įstatymų projektai mums turės, kapelionas nusprendė paduoti ganytojišką “špargalkę” – peticiją prieš Stambulo konvenciją, kurioje labai aiškiai atsispindi krikščioniškų vertybių propagavimas ir priešinimasis priešingoms. Irgi labai nuoseklus savo įsitikinimų skleidimas. Ir labai tinkamoje tam terpėje – pranciškoniškoje. Juk ne į gėjų klubą kunigas su pareiškimu nuėjo. Ir net ne į Žmogaus teisių centrą. Nuėjo ne pas svetimus, kaip galvojo. Pas savus, su kuriais kalba ta pačia kalba. Ir kuriems rūpi tos pačios – pranciškoniškosios – vertybės.

Paskelbus šį įrašą ne tik kapelionas, bet ir visa įstaiga buvo apkaltinta neapykantos kurstymu, meilės artimui stygiumi, netolerancija ir dar kitokiomis nuodėmėmis.  Šitokia našta įstaigos vadovybė pasirodė turbūt didesnė net už Kristaus kančią, kad jos panešti nepajėgė. Ir taip tą 6 valandas kabojusį laisvą įrašą, sulaukusį lygiai taip pat laisvų priešingų įsitikinimų pliūpsnio, panaikino ir ant jo uždėjo sunkų kaip akmenį, be jokios pranciškoniškos dvasios, kelių eilučių nesusipratimą:

“Šiandien gimnazijos Facebook puslapyje pasidalinome kapeliono Br.Pauliaus D. Vaineikio OFM nuomone apie rengiamus įstatymų projektus. Manome, jog politinio turinio diskusijoms gimnazijos bendruomenės paskyra nėra tinkama vieta, todėl minėtą publikaciją ištrynėme.”

Tai va taip ėmė Pranciškonų gimnazija ir nusižudė. Skamba baisiai, bet baisiai ir buvo. Po tokio įrašo jos prisistatymas, kad gimnazija “pranciškoniškoje dvasioje ugdo laisvą, pilietišką, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, gebančią rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, puoselėjančią katalikų tikėjimą, tautos tradicijas bei kultūrą” skamba mažų mažiausiai iškreiptai.

Bet gimnazija savęs trypti nesiliovė ir po to. Penktadienį savo moksleivių tėvams išsuntinėjo štai tokius laiškus: „Gerbiami tėvai (globėjai, rūpintojai),

Pastarosiomis dienomis Lietuvos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose buvo pasidalyta br. Pauliaus Vaineikio OFM pasisakymais. Kadangi į straipsnius, diskusijas bei komentarus buvo įtraukta ir gimnazija, kreipiuosi į Jus ir labai atsiprašau už br. Pauliaus įžeidžiančius žodžius. Manau, kad jie yra nepriimtini ir griaunantys mūsų Pranciškonų gimnazijos bendruomenę. Noriu pabrėžti, kad br. Pauliaus internete paskelbti pasisakymai neišreiškia Pranciškonų gimnazijos misijos, vizijos ir tikslų. Informuoju Jus, kad nuo 2021 m. kovo 1 d. br. Paulius OFM nebetęs kapeliono tarnystės gimnazijoje. Šiuo gavėnios laikotarpiu prašau Jūsų atleidimo. Dievas telaimina Jus ir Jūsų artimuosius.

Direktorius Alvydas Virbalis OFM”.

Kadangi iš tiesų pastarosiomis dienomis viešoje erdvėje buvo transliuojami minimo jau ex kapeliono pamokslai, kuriuose jis emocingai vartojo ir kai kuriuos žodžius, kuriuos tikrai galima palaikyti įžeidžiančiais kai kuriuos asmenis, nors, juos vartodamas, regis, neperžengė biblinių išsireiškimų, direktoriaus atsiprašymas galbūt ir būtų vietoje. Tik ne žmogaus atleidimas iš pareigų, aišku. Tačiau tik galbūt, nes yra keli “bet”. Bet P. Vaineikis elgėsi nuosekliai laikydamasis pranciškoniškos pozicijos, tad galbūt direktorius galėjo atsiprašyti už kapeliono emocingumą, bet ne už pranciškonišką poziciją, kuri viešai dar skelbiama net įstaigos Facebook paskyros kairėje. Kol kas.

O antras “bet” yra net didesnis. Bet dar praėjusių metų gruodį labai panašiomis aplinkybėmis į kito savo pavaldinio viešą išsišokimą, taip pat sukėlusį aibes aistrų, direktorius A. Virbalis sureagavo kardinaliai priešingai.

Tą kartą Kretingos pranciškonų gimnazijos istorijos mokytojas Vaidas Kuprelis savo asmeninėje Facebook paskyroje pasidalijo tokiu įrašu (cituojame sutrumpintą, pilną skaitykite čia): “Perskaitęs Kretingos savivaldybės Švietimo skyriaus raštą Tarybos Švietimo komiteto nariams, kuriame reikalaujama į mokyklas grąžinti mokinius, supratau, kad mūsų rajono mokyklų direktoriai išpažįstą socialinį darvinizmą, o gal net nacistų pamėgtą eugeniką: tegul įvyksta natūrali ar su pagalba iš šalies žmonių atranka – vieni išgyvens, kiti mirs. Taip, mokiniai gal ir lengva forma perserga COVID-19 virusą, bet jie gali užkrėsti vyresnio amžiaus mokytojus ar savo senelius. […] Oficialiai Lietuvos švietimo sistema propaguoja humanistinę pedagogiką, pagal kurią kiekvienas žmogus yra vertybė, bet, pasirodo, kai kurie mūsų rajono mokyklų direktoriai išpažįsta žmogaus vertę nuvertinantį socialinį darvinizmą. […] P.S. nuo 2020-12-03 22 val. komentarų nekomentuosiu”.

Nekomentavo, bet netrukus pats tą įrašą ištrynė, nes Kretingos rajono mokyklų direktoriai sujudo subangavo, pasijutę siaubingai įžeisti.

O kaip sureagavo direktorius? Su A. Virbaliu telefonu kalbėjau aš pati, tad labai gerai prisimenu, kaip nusijuokė. Ir pasakė: „Pirmiausia kiekvienas žmogus turi savo poziciją. Gyvename laisvoje demokratiškoje visuomenėje, o kur dar gali būti didesnė demokratijos terpė, jei ne mokykloje? Galų gale – labai pranciškoniškas, kritinis, mąstymas. Mes jį ir ugdome savo įstaigoje“.

O dabar? Dvigubi standartai! Direktorius apkaltinęs kone nacistinėmis pažiūromis pedagogas pademonstravo labai pranciškonišką mąstymą, o pasiūlęs pasirašyti peticiją prieš gender ideologiją kapelionas buvo tiesiog išspirtas iš mokyklos.

Ar V. Kuprelis labiau prriimtinas šiai gimnazijai tik todėl, kad yra Kretingos rajono tarybos narys, o P. Vaineikis – tik kapelionas? Ar todėl, kad pedagogų paminta savigarba nėra tokia svarbi, kaip homoseksualių asmenų? Ar todėl, kad pirmasis konfliktas pasiliko tik Kretingos rajone, o pastarasis nuvilnijo per visą Lietuvą?

Taigi, ši savaitė Kretingos pranciškonų gimnazijai siaubingai siaubinga. Įstaiga pati save sucenzūravo – pabijojo apginti pranciškoniškąsias vertybes ir apskritai žmogaus teisę į nuomonę. Ir dabar nebeįtinka niekam. Vienus papiktino per tas pirmąsias 6 valandas, kai įstaigos paskyroje kabėjo pranciškoniškosios laisvės įrašas, o po 6 valandų prarado autoritetą brolių katalikų akyse.

Ne “Laisvės partija” sunaikino Kretingos pranciškonų gimnaziją. Apie Stambulo konvenciją nereikia nė kalbėti – ji net nepriartėjo. Gimnazija susinaikino pati.

Beje, direktorius telefonu atsakyti į kelis klausimus šio įrašo autorei ketvirtadienio vakarą atsakyti negalėjo – neturėjęs laiko. Neatsakė ir į klausimus elektroriniu paštu per visą penktadienį. Neperskambino bei nesuregavo net į sms pranešimą ir šios gimnazijos steigėjo – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos – ministras Algirdas Malakauskis. Nepavyko susisiekti ir su P. Vaineikiu – neatsakė į žinutes.

P.S. Aš irgi imu pavyzdį iš V. Kuprelio, kad į komentarus neatsakinėsiu. Nujaučiu, kad bus…

Ar Kretingos pranciškonų gimnazija turėjo pagrindo iš pareigų atleisti kapelioną P. Vaineikį?

svyturiolaikrastis.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

bronius       2021-03-1 10:40

Didžiausia problema, kad ši mokykla yra PRIVATI. Šiaip tose vakarų Europos valstybėse, privačios mokyklos turi teisininkus ir kovoja dėl galimybės išlaikyti tėvų pageidaujamą mokymo turinį. O čia PRIVATI katalikiška gimnazija savo iniciatyva išsižada savo principų. Kitavertus, čia yra kitas klausimas, ar tie principai buvo išvis?

Žemaitijoje       2021-02-28 19:02

daug Šviesos nešėjų. Todėl Tamsa slepiasi tuose užkampiuose, kuriuose dar gali. Kad ir ,,pranciškonų” gimnazijoje.

Paulius       2021-02-28 18:19

taip, yra tokie kunigai kaip a.a. A. Svarinskas, ir yra tokie „broliai“ kaip tas A. Virbalis. įdomu kiek KGB užtruktų jo apdorojimui? o ir ar apskritai reiktų? gal tik pakaktų poviestkės į „organus“? Na, ne jis vienas toks butų. Kaži kaip jaučiasi dabar ordino „broliai“?

taigi       2021-02-28 12:08

Direktorius Alvydas Virbalis OFM irgi yra pranciškonas Nuotraukoje su abitu

Paulius       2021-02-28 11:16

save gerbiantys ir katalikais laikantys tėvai turėtų rašyti pareiškimus gimnazijos dirktoriui, kad atsiima vaikus ir nuo kitų mokslo metų renkasi kitas mokymo įstaigas (aišku, jei yra tokia galimybė). tik tokiu būdų galima paveikti (arba apskritai išspirti iš jų krėslų šiuos prisitaikėlius lankstnugarius. pranciškoniškos vertybės…. šleikštu

Apolionija       2021-02-28 9:31

Agresija prieš moteris? Emilija iš Jonavos, kada jos nuosavybė - vyras, pareiškė kad būtų įdomu pasimylėt su vyru, griebė peilį ir paleido vyrui žarnas. Jokios agresijos prieš moteris. Griežtai. O vyro gaila.

tiek       2021-02-28 7:20

pražiopsotas momentas ,kai reikėjo atleist tą direktorių :(. Juk toks tikrai nieko bendra su tokio profilio gimnazija neturi ir neturėjo . Kapelioną būtina gražint ir jo atsiprašyt. O seimeriams - užteks luošint “įstatymais” Lietuvos žmones, gėda.

Cha,       2021-02-28 6:14

Yra posakis, kad bloga reklama, vis tiek yra reklama. Manau, kad peticijai išreklamuoti Dievas davė patiems jos priešams, t.y. tiems, prieš ką ji pasisako.

Deivis emilijai       2021-02-27 22:47

Ar tu iš armonikos gaujos ar kvaila ar apsimeti kvaila?

emilija       2021-02-27 22:40

Ar Bažnyčia pamiršo, kaip be jokio gailesčio kažkada degino rudaplaukius, būk tai ten šėtonas paliko savo pėdsakus. Konvenciją galima juk pripažinti dalimis. Ar jau nebeliko prievartos, agresijos prieš moteris?

Tvankstas       2021-02-27 22:25

Skiriu taip save vadinančiai pranciškonų gimnazijai.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=q9R0PSiqWus

Išties       2021-02-27 22:15

Kretingos Pranciškonų gimnazijos direktoriaus apgailėtinas elgėsys Kapeliono atžvilgiu tik patvirtina tai,kad Lietuvos katalikų bendruomenėje,ypač hierarchijos gretose, paplito nelabasis liberalkrikščioniškas virusas.Deja.Tad,nenuostabu,kad šios gimnazijos istorijos mokytojo liberalmarksistinės idėjos yra priimtinos ir mokyklos vadovybei.

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.