Istorija

Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus stiprinti padedančios NVO: Nusikaltusių asmenų sąrašas turi būti sudarytas ne tautiniu, o pilietiniu principu

Tiesos.lt redakcija   2016 m. vasario 27 d. 18:05

9     

    

Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus stiprinti padedančios NVO: Nusikaltusių asmenų sąrašas turi būti sudarytas ne tautiniu, o pilietiniu principu

Kviečiame susipažinti su nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, kreipimusi į LGGRT centro generalinę direktorę, Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininką, Vyriausybės kanclerį.

LGGRT centro generalinei direktorei
Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui
Vyriausybės kancleriui

                                                                                          Vilnius, 2016-02-24

Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės
gynybinius pajėgumus
KREIPIMASIS

Nacistinės Vokietijos okupacijos metais labiausiai nukentėjo žydų tautybės Lietuvos Respublikos piliečiai – beveik visa bendruomenė buvo sunaikinta. Žydų genocide dalyvavo Vokietijos Reicho ir jam pavaldžios vietinės struktūros, įvairių tautybių kolaborantai.

Mes siekiame išaiškinti ir įvertinti visus dalyvavusius šiose žudynėse. Nusikaltėliai, nepriklausomai nuo tautybės, turi gauti, ko nusipelnė.

Lietuvos žydų asociacijos Izraelyje pirmininkas Josephas A. Melamedas leidinyje „Crime and Punishment“ paskelbė kelių tūkstančių žydų genocide tariamai dalyvavusių lietuvių tautybės asmenų sąrašą. J. A. Melamedo sąraše sąmoningai nutylėtas vokiečių nacių esmingas vaidmuo žydų tragedijoje Lietuvoje. Būtina pabrėžti, kad vokiečiai naciai į nusikalstamą veiklą stengėsi įtraukti kuo daugiau įvairių tautybių gyventojų.

Minėtą sąrašą tyrė LGGRT centras ir taip pat sudarė savąjį preliminarų sąrašą-vardyną. Kadangi LGGRT centras atliko tyrimą J. A. Melamedo sąrašo pagrindu, neabejotina, kad LGGRT centro sąrašas taip pat sudarytas vien iš lietuviškų pavardžių. Tokia šališka metodika neturi teisinio ir istorinio pagrindo.

Žinoma ir istorikų nustatyta, kad žydų persekiojimo veiksmuose įvairiu mastu dalyvavo ir kai kurie žydų tautybės Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriuos, kaip ir kai kuriuos lietuvius, privertė tarnauti nacių okupaciniam režimui. Šie asmenys priklausė getų žydų savivaldos struktūroms – žydų komitetams, žydų taryboms, seniūnų taryboms, judenratams, getų žydų policijai. Pastarosios steigėjai buvo žydų komitetai, kuriems getų policija buvo pavaldi. Tarp getų žydų policininkų buvo gestapo agentų ir informatorių. Minėtos institucijos bendradarbiavo (kolaboravo) su naciais. Tai pasireiškė tokiais veiksmais: rengė perkėlimo (evakuacijos) į getus planus, dalyvavo perkeliant tautiečius į getus, saugojo getus ir getų vartus, vykdė išorinę getų apsaugą ir visišką getų izoliaciją, administravo getus, tam tikslui buvo sukurtos įvairios tarnybos (pradedant sveikatos skyriumi, baigiant kalėjimu, karceriu, teismu), atrinkinėjo aukas, sprendė, ką palikti, o ką iš geto kalinių paaukoti, slopino pasipriešinimą, talkininkavo naciams pogromų getuose metu, dalyvavo palydint kolonas į Panerius, netgi dalyvavo žudant. Šia skaudžia tema dėl politinių konjunktūrinių sumetimų vengiama atvirai ir viešai kalbėti, užmirštant, kad atviroje visuomenėje nėra jokių istorijos temų tabu.

Istorikų darbuose yra konkrečiai aprašytos šios minėtų žydų savivaldos getuose institucijų ir žydų policijos veikos: prievarta mobilizavo į sunkius fizinius darbus, vykdė visuotinę geto gyventojų registraciją getų policijos nuovadose, getuose palaikė žiaurią ir griežtą vokiečių nustatytą tvarką, persekiojo nepaklusniuosius, juos areštavo, baudė, taikė fizinio poveikio priemones, mušė getų režimo pažeidėjus, uždarydavo į getų kalėjimus ir areštines, dalyvavo atrankose, ką palikti getuose, o ką išvežti, ėjo getų vartų sargybą, vykdė kratas, atiminėjo maistą, savinosi sušaudytųjų daiktus, sudarinėdavo deportuojamųjų į mirties fabrikus ir darbo stovyklas už Lietuvos ribų sąrašus, pagal gestapo nurodytą aukų skaičių savo nuožiūra atrinkdavo geto gyventojus sunaikinimui (šį gestapo nurodymą žydų tarybos įsakmiai perduodavo žydų policijai), išduodavo getuose įrengtas slėptuves su žmonėmis, sprogdino slėptuves, korė nusikaltusius, dalyvavo Ašmenos žydų žudynėse. Šių faktų pakanka konstatuoti, kad žydų komitetai, tarybos, kai kurios jų sudarytos ir jiems pavaldžios tarnybos, getų žydų policija laikytinos su okupaciniu nacių režimu kolaboravusiomis ir jam talkinusiomis institucijomis, kurios skrupulingai ir aktyviai vykdė okupanto įsakymus. Ypač tai taikytina žydų policijai, kuri dažnai veikė kaip baudžiamasis organas. Pastebėtina, kad žydų policininkai kartu su vokiečiais ir lietuviais policininkais iškeldindavo lietuvius iš butų, skirtų vokiečiams kolonistams apgyvendinti.

Vilniaus, Kauno, Šiaulių getų žydų policijai priklausė maždaug 500 asmenų, ginkluotų šaunamaisiais ginklais, rankinėmis granatomis, guminėmis lazdomis, rimbais. Pažymėtina, kad getų kaliniai nekentė žydų policijos. Apie tai atvirai rašoma kai kuriuose buvusių getų kalinių atsiminimuose. Nusikaltę žmoniškumui getų žydų policijos nariai taip pat turi būti įtraukti į LGGRT centro sudaromą sąrašą. Dabartinis sąrašas sudarytas tautiniu – lietuvių pagrindu, todėl yra istoriškai ir politiškai tendencingas. Kiekvienoje tautoje okupacijų, istorinių kataklizmų laikotarpiu atsiranda kolaborantų ir okupantų talkininkų. Tačiau tai nesumenkina sudėtų aukų, kovos už laisvę, priešinimosi prievartai prasmės. LGGRT centro sąraše turi būti asmenys, įvykdę nusikalstamas veikas, nepriklausomai nuo jų tautybės.

Reikalaujame sąrašą papildyti Lietuvoje nacių okupacijos metais nusikalstamomis veikomis pasižymėjusių žydų ir kitų kolaborantų, talkinusių vokiečiams, duomenimis. Tai atlikti nėra sudėtinga, nes Centriniame valstybės archyve saugomos getų žydų policijos bylos, kuriose esama informacijos apie personalinę sudėtį. Žydai policininkai, kaip ir lietuviai policininkai, sovietų okupacijos metais buvo teisiami, todėl išlikusios jų baudžiamosios bylos.

Pateikiame tiktai nedidelę dalį istorikų darbuose minimų žydų getų savivaldos administracijos pareigūnų, žydų policininkų duomenų: Moisejus Kopelmanas, Leiba Garfunkelis, Jakovas Goldbergas, Efraimas Rabinovičius, Grigorijus Volfas, Izraelis Bernšteinas, Abraomas Golubas, Pavelas Margolis, Vulfas Lurjė, Peisachas Meškucas, Rudolfas Valsondas, Michailas Bramsonas, Kopelis Gudinskis, Chaimas Rubinsonas, Dovydas Tamšė, Josifas Panemunskis, Levas Aronovskis, Mošė Levinas, Jakovas Abramovičius, E. Buchas, Benas Lipceris, Tanchumas Aronštamas (Aronšta), Chaimas Grosmanas, Jakobas Gensas, Iseris Gutneris, Abraomas Rabinovičius, Moiša Ušpicas, Baruchas Šliachteris, Menachemas Vilenskis, Gregoras Zundelevičius, Anatolis Fridas, Icchokas Leibovičius, Josifas Miškatas (Muškatas), Josifas Glazmanas, Salekis Desleris, Nasonas Ringas, Izidorius Fruchtas, Meiras Levas, Efroimas Gensas, Ch. Berlovičius, Dovydas Fainas, Zavelis Gocas.

Prašome ištirti, ar šie ir visi kiti archyviniuose dokumentuose minimi žydų komitetų, tarybų, seniūnų tarybų, judenratų, getų administracinių struktūrų pareigūnai, getų žydų policijos nariai nenusikalto žmoniškumui.

Prašome nustatyti išvardintų institucijų konkrečių pareigūnų asmenines nusikalstamas veikas persekiojant getų gyventojus nuo jų sutelkimo getuose iki getų likvidacijos.

Nacių okupacijos metais nusikaltusių asmenų sąrašas turi būti sudarytas ne sąmoningai vienakrypčiu tautiniu (lietuvių) pagrindu, o vadovaujantis kompleksišku pilietiniu principu, t.y. jame turi būti įrašyti duomenys įvairių tautybių Lietuvos Respublikos piliečių, įvykdžiusių nusikalstamas veikas.

Kreipimąsi pasirašė:

Lietuvos Kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas V. Zabielskas
Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjungos pirmininkas J.Kraulys
Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas A.Narutis
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos bičiulių klubo pirmininkas A.Burokas
Lietuvos Atsargos karininkų sąjungos CV pirmininkas I.Stankovičius
Atsargos karininkų sąjungos pirmininkas A.Vyšniauskas
Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas J.Dingelis
Gervėčių klubo pirmininkas A.Augulis
Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos garbės pirmininkas J.Burokas
Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas V.Samys
Sausio 13-osios brolijos atstovas J.Bruzga
Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus sk. vadovas P.Mišeikis


P.S. Faktiniai duomenys paimti iš literatūros:

A. Bubnys. „Kauno ir Vilniaus getų žydų policija 1941–1944 m.“, Genocidas ir rezistencija, 2005, Nr. 1 (17).
A. Bubnys. „Kauno getas 1941–1944 m.“, Genocidas ir rezistencija, 2004, Nr. 2 (16).
http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2005~1367152255840/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content.
P. Stankeras. Lietuvių policijos batalionai 1941–1945 m. (skyrius „Žydų policija Lietuvos teritorijoje“), 2009.
Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m. (straipnsių rinkinys), sudarytojas Arūnas Bubnys. Vilnius: Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2011.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

tikras lietuvis       2016-02-29 10:07

O štai ką rašė apie žydus iškilus judėjas S.Vaintraubas (2007 m. rugpjūčio 1 d. ,left ru, str. “Lefto tikslai ir kodėl jie negali būti pasiekti”):
“Masinių iliustracijų rasime visose tautose, bet itin vaizdžiai šį mechanizmą atskleidžia žydų likimas, dėl itin specifinio naikinimo būdo. Štai vien tik getų pavyzdys.
Po pogromų, likusiems gyviems į getus suvarytiems žydams vadovavo „judenratai“ ir getų policija – tai kruopščiai fašistų atrinkti žydai-padugnės, iki karo uoliai tarnavę fašistiniams rėžimams. Būtent jie sprendė, kuriuos žydus reikia sušaudyti pirmiausiai (žinoma, komunistus), jie net patys kartais dalyvaudavo „akcijose“, išduodavo gerai įrengtas slėptuves, o patys tuo tarpu už prigrobtus iš eilinių geto žydų pinigus galėdavo slėpti savo gimines, įdarbinti į vėliausiai naikinamas dirbtuves, galiausiais juos pačius spėjo išgelbėti kontratakuojanti Tarybinė armija.
Taigi, dabartiniai žydai yra daugiausiai prisitaikėlių, fašistų palikuonys. Ir kokia jų pasaulėžiūra? 1998-2007 m. laikotarpiu Vilniuje tris kartus buvo atlikti tyrimai, kuriuos iš dalies galima pavadinti sociologiniais.
Išvados: tarp dabartinio žydų jaunimo tvyro amoralumas, konformizmas, progresyvesnių individų vienetai”.

 

ruta       2016-02-28 13:44

‘Holokausto industrija’ , nieko asmenisko , tik biznis ..Normanas Finkelsteinas / Amerikos politologas , gimes zydu seimoje , kuri perejo koncentracijos stovyklu baisums / savo knygoje ‘Holokausto industrija ‘, raso - holokausto industrija pati labiausiai prisideda prie antisemitizmo palaikymo ir kurstymo .Holokausto industrija besiremdama nepateisinamomis holokausto isskirtinumo ir neracionalios bei amzinos ne zydu neapykantos zydams dogmomis naudoja savo moraline jega politiniam spaudimui , siekdama suteikti Amerikos interesus atstovaujanciam Izraeliui ’ auku valstybes statusa ’ , ir taip apsaugoti ji ir sekmingiausia JAV tautine grupe , zydus , nuo bet kokios kritikos . Holokausto auku vardu keldama vis naujs kompensaciju ieskinius / Sveicarijos bankams , Voketijos verslininkams, Rytu Europos krastams /is kuriu tikrosios aakos teturi visai mazai naudos .’

dėl        2016-02-28 2:26

o dėl holokausto tai Levašovo knygoje ” Rusija kreivuose veidrodžiuose” 444 pusl. rašoma :„...То, что никакого
Холокоста не было, доказал один человек, который написал книгу
«Шесть миллионов—потеряны и найдены», в которой он, на основании
фактов и только фактов, доказывает, что не было шести миллионов
уничтоженных иудеев, а было только ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ
ТЫСЯЧ погибших!141*
После восьми лет суда в Канаде над издателем книги, ему удалось
доказать, что вся информация в этой книге основана НА РЕАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТАХ и абсолютно точная! В течение восьми лет все иудейские
организации мира, их лучшие адвокаты не смогли опровергнуть ни
одного факта из этой книги, но кто знает об этом процессе и его резуль-
татах? Практически никто! По миру по-прежнему «гуляет» миф о Холо-
косте, которого никогда не было!“
Tai kaip tai suprast?

tegul       2016-02-28 2:17

tegul sudaro sąrašus tų kurie 1941 birželio 14-22 trėmimus lietuvių darė, išsiaiškinkit kiek žydų dalyvavo tremiant lietuvius, paviešinkit sąrašus ir paviešinkit KGBistų sąrašus,  kad galėtume nerinkti buvusių  KGBistų į seimą ir į prezidentus. Žmonės nori tiesos.

Na kaip ir Donbase        2016-02-28 0:39

zidai saude patis i save.Bet aisku jaigu Lietuvoje iszudita 200000 zidu,tai lietuviu ten prisidejusiu bus ne keli simtai!? Pamastimui - http://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/11022016-Adamkus-Holokost/

Tai       2016-02-28 0:13

Tai rezgė žydai planą sunaikinti europos tautas ir būti europai vadovaujančia elitine nacija? Ką turėjo Hitleris daryti esant Kudenchove-Kalergi„Pan-Europa“1923m.,  „Praktinis idealizmas“ (1925) (žiūr.: Coudenhove Kalergi R. Praktischer idealismus. Adel – Technik – Pazifismus. Wien-Leipzig. 1925, http://mediafire.com/?wwyl5p4stattbqm)? 

ooo       2016-02-28 0:06

o kodėl niekas nekelia klausimą ką darė žydai kad juos siekė sunaikinti Hitleris ir Hitleriui pavaldūs? Kokia priežastis žydų naikinimo? Ką tokio darė žydai kad Hitleriui pavaldieji naikino žydus?

manau, kad turi buti paviesinti        2016-02-27 22:26

tiek zydsaudziai, tiek KGB-istai nepriklausomai nuo tautybes.

nepatogi tiesa       2016-02-27 20:25

O ką į tai atsakys Zurofas su vanagaite? Susitikdami su žydais ,ieškančiais išskirtinai tik lietuviškos tautybės nusikaltėlių, valstybės vadovai galėtų jiems pasakyti į akis tiesiai šviesiai: kalbėkime ir derinkime Lietuvos piliečių nusikaltimus.


Rekomenduojame

Paulas Stametsas: Išgydo net vėžį – nepažintas grybų pasaulis

Kardinolas S. Tamkevičius palaiko „Šeimų maršo“ idėją: „Ginant principines vertybes Bažnyčia stovės mūru“. Kunigų R. Grigo ir A. Valkausko pozicija

Andrius Švarplys. Į ką lyties ir diskriminacijos nęsamonės perdaro Ameriką: gimsta naujoji CŽV

Herta Burbė apie „galimybes“: vasarą paplūdimyje

Vytautas Sinica. Bažnyčia draudžia katalikams balsuoti už partnerystę (ir A. Navickas tą žino)

Brolio Arūno Peškaičio žinia: Pranciškonų ordinas draudžia broliui Pauliui Vaineikiui dalyvauti Šeimų gynimo marše (papildyta)

Nuo bačkos. Andrius Navickas: Taip, aš palaikau Partnerystės įstatymo priėmimą

Kastytis Braziulis. Ar pritariu šeimų maršui? Taip, be abejo, nes…

Nida Vasiliauskaitė. Klausiate, ką daryti? Paklauskite piliečių

Jarūnė Rimavičė. Atsakymai į klausimą, nuo ko ginama tradicinė šeima Lietuvoje

Andrius Švarplys. Pagaliau yra alternatyva „Dviračio Žynioms“

Romualdas Žekas. Lavono gaivinimas

Jolanta Blažytė. Aūūū, Greta!!! Kur tavo „How dare you?“

Nida Vasiliauskaitė. Dabar išties pabūsiu – pirmą kartą – radikalu

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie elitizmą

Vidas Rachlevičius. Dvi šalys nesitaiksto su Kinijos užmačiomis Pietų Kinijos jūroje – koks bus šios atsakas?

Vytautas Radžvilas. Klausimai maršo išvakarėse

„Neredaguota“ pokalbis su Adu Jakubausku apie istoriją ir politiką

Kunigas Arnoldas Valkauskas: pilietinių iniciatyvų reikia, kad valdžia neužmigtų

Gerovės valstybė? Antanas Buračas palygino

Filmuota medžiaga atskleidžia: demonstracijoje Stokholme prieš karantino suvaržymus dalyvavo mažiausiai tūkstantis žmonių

Br. Paulius Vaineikis: „Kaip senais gerais Sąjūdžio prabudimo laikais…“

Laikas pradėti kalbėti ir apie politiką (2). Vytautas Radžvilas: ar išnyks politika?

Kun. Robertas Skrinskas. Ar dar švęsime kitais metais Motinos dieną?

Audrius Globys: maldos skydas „Santuokos sakramentas – regimasis meilės ženklas“

Tik faktai. Skelbiami išankstiniai duomenys apie 2020 m. mirusių Lietuvos gyventojų mirties priežastis

Algimantas Rusteika. Taip gyventi neverta

Vyskupo Jono Kaunecko kreipimasis į Tautą: laiminu Didįjį Šeimos gynimo maršą

Liudvikas Jakimavičius. Šiukšlių amžius

Skiepų pasas – kelias į totalitarizmą? Dovilo Petkaus pokalbis su Linu Kontrimu

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.