Religijų dialogas

Letas Palmaitis. Romos vyskupo ir teroristinės valstybės emisaro istorinė deklaracija

Tiesos.lt redakcija   2016 m. vasario 15 d. 14:09

23     

    

Letas Palmaitis. Romos vyskupo ir teroristinės valstybės emisaro istorinė deklaracija

Dėkoju Pontifikui, pasirašiusiam Romos vyskupu, nes tai nuima nuo manęs dalį baimių išsakyti čia savo abejones bei įtarimus.

Nors kiekvienas žino, kad Romos vyskupas yra Katalikų Bažnyčios popiežius, tačiau tik dabartinis šitaip prisistatė miniai iškart po išrinkimo, kada dar nebuvo oficialiai nominuotas Romos vyskupu. Turint galvoje jau išrinktojo pabrėžtiną nenorą vadintis (būti?) popiežiumi, tačiau tuo metu jo parodytą norą vadintis, kuo dar nėra, ir atsižvelgus į unikalią situaciją, kada popiežiaus vardas liko paliktas („emeritui“) Benediktui XVI, logiškai peršasi mintis, kad dabartinis Romos vyskupas tebelaikė ir tebelaiko tikruoju popiežiumi BENEDIKTĄ XVI, o pats tik eina jo pareigas.

Kita vertus, kai dviejų asmenų dialogo dalyvis vadina save tik VYSKUPU, bet kitas iškilmingai skelbiasi (ne etninės šalies, bet) iš esmės imperinės valstybės („VISOS Rusijos“, t. y. ir Čečėnijos, ir Totorijos, ir Jakutijos, ir dar didele dalimi jam bažnytiškai tebepriklausančios Ukrainos!) PATRIARCHU, o Pontifikas iš krikščioniško kuklumo tam neprieštarauja ir ganomųjų katalikų puikybės reakcijos nežiūri, jaučiuosi laisvas ir aš laikyti jį viso labo tik vyskupu, nes Romos vyskupo aiškaus patvirtinimo, kad jis pats tikrai yra popiežius, nematau, vadinasi, bent jam asmeniškai nenusidedu. Tebūnie jis Romos vyskupas, o manasis yra Lionginas Virbalas, Kauno vyskupas.

Pabrėžiu, kad ne tik neturiu jokio noro kritikuoti ar smerkti Romos vyskupo, bet neturiu ir tokios teisės, kol esu Katalikų Bažnyčios narys. Eilinis tikintysis neturi teisės smerkti ne tik vyskupų (pilna galia kunigų), bet ir jų įšventintų ir ordinuotų dvasiškių, vadinamų kunigais, diakonais, vienuoliais. Tačiau eilinis tikintysis ne tik turi teisę, bet ir privalo išgyventi dėl savo Bendruomenės ir atvirai kalbėti apie kylančius nuogąstavimus ir įtarimus, kad tam skirti ganytojai jam išaiškintų, kur yra tiesa, nes jiems priklauso ją kanoniškai ginti.

Kas kita yra svetima bendruomenė, kuriai nepriklausai. Nejaučiu jokių apribojimų kalbėti apie kitos bendruomenės dvasiškius tiesą, kurią žinau. Manęs nevaržo net ir mandagumai, kai vieni kitus vadina broliais, nes krikščionys broliai yra tie, kurie turi eucharistinę bendrystę arba bent vieni kitus laiko broliais.

Katalikai tikrai pripažįsta visus pravoslavų sakramentus, todėl galėtų vadinti pravoslavus broliais. Tačiau pravoslavų bažnyčios (išskyrus priklausančią teroristinės valstybės emisarui, taip pat galbūt dar Konstantinopolio patriarchą, kuris tik išlaikė „oikumeninio“ vardą, bet kuriam net ir Graikijos bažnyčia nebepavaldi) laiko katalikus ERETIKAIS (jau vien dėl Filioque) ir griežtai paneigia bet kokią eucharistinio bendravimo su „eretikais“ galimybę. Tai kas čia kam yra brolis?

Perskaitęs Deklaraciją, supratau, kad pagrindinis jos iniciatorius yra teroristinės valstybės emisaras, nes keliais punktais joje dėstomi geopolitiniai imperiniai tos valstybės ir jos oficialios cerkvės tikslai (žr. 24–27).

Todėl leidžiu sau be jokių skrupulų išsakyti nuomonę apie tą, kuris yra vadinamas „Visos Rusijos patriarchu“.

Gimiau ir iki 1971 m. gyvenau Leningrade – esu teroristinės valstybės gaivalo sunaikinto Sankt Peterburgo finougriškoje Ingrijoje palikuonis (protėviai, išskyrus proprosenelį, – išeiviai iš Vokietijos, Baltijos, Lenkijos ir Ukrainos). Būdamas antitarybininkas ir tikintysis, aktyviai bendravau su kritiškai nusiteikusiais tikinčiaisiais. Teko sėdėti prie vieno stalo ir su Gundiajevų šeima. Prisimenu apie 1964 m. vykusį pokalbį (Volodia dar nebuvo įstojęs į kunigų seminariją), kada išsakiau mintį, jog krikščionių prisitaikymo prie aplinkos evoliucija kai kuo primena pačių komunistų karingumo mažėjimą, Volodia nustebino mane sakiniu, kad tai (krikščionybės prisitaikymas) būdingas visų judėjimų reiškinys: pirma pakilimas, paskui nykimas. Prasižiojau: ar jis iš viso tikintis? Bet nedrįsau nieko pasakyti, nes pokalbyje dalyvavęs jo tėvas, garbingas, sovietines kančias perėjęs pravoslavų kunigas, tylėjo.

Antras prisiminimas, rodos, po 1975 m., kada visą informaciją turėjau iš Leningrade likusių bendraminčių. Vienas jų (negaliu viešinti vardo be leidimo), dvasiškis, papasakojo jį papiktinusį epizodą, kada nuostabią karjerą daręs vos 26-metis archimandritas (keleri metai iki vyskupo) linksmai suriko ant pagyvenusios vienuolės, per klaidą užsimaniusios sėstis į automobilį, atvažiavusį išsivežti dvasinio elito: „O tu ko čia lendi?“

Nežinodamas karjeros konteksto, nebūčiau tų įvykių susiejęs. Karjerą Volodiai padarė jo veržlumą ir protą pastebėjęs Leningrado ir Ladogos metropolitas Nikodemas Rotovas, vykdęs sovietinės cerkvės „taikos“ misijas užsienyje po KGB globa. Pats Rotovas – neeilinė asmenybė, mano įsitikinimu, tikras krikščionis, tačiau tikėjęsis apgaulingu paslaugumu apmauti KGB krikščionybės atgimimo naudai. Deja, Volodia persistengė (o gal dengė Rotovą?), kai 1975 m. Nairobyje pasmerkė kun. Glebo Jakunino laišką ir paskelbė, jog SSSR jokių represijų prieš tikėjimą nesą. Pats Rotovas 1978 m., daugelio spėjimu, buvo nunuodytas per priėmimą Vatikane, arba per klaidą pakišus jam Jonui Pauliui I skirtus nuodus, arba galbūt pašalintas net ir tenykščių KGB agentų, perpratusių prokatalikiško Rotovo iškilimo pavojų. Tačiau Kirilo karjera jau buvo užsukta: nuo 1977 m. jis jau arkivyskupas!

Žinodamas kontekstą, neturiu jokio pagrindo netikėti seniai pačių pravoslavų viešinama informacija, kad Volodia buvo KGB užverbuotas vardu Michailovas, kad susikrovė multimilijoninį kapitalą iš prekybos rūkalais, kad pateikęs prieš kaimyną, irgi dvasiškį, kelių milijonų ieškinį į civilinį teismą, nes iš kaimyno buto sklidę dūmai neva sugadino Volodios-Kirilo biblioteką. Minčių kelia ir keista patriarcho Aleksejaus II mirtis iš vidaus užrakintame bute, neva pargriuvus ir atsitrenkus galva į stalą, bet piktų nedraugų spėjimu – nuo tradicinio rusiško Raskolnikovo kirvio smūgio kirviu į galvą. Visa tai apsčiai galima rasti internete iki pat „stebuklingos“ nuotraukos, kurioje nuo patriarcho rankos staiga išnyksta (vėlgi nedraugų pastebėtas) milijoninės vertės laikrodis. Tikėkimės, Pontifikas niekad tokiomis „paskalomis“ nesidomėjo.

Tačiau „Trečiosios Romos“ žvėriškumai Čečėnijoje nėra paskalos, Ukrainos užpuolimas – irgi. Nėra paskalos ir ilgus metus Kirilui ištikimo „visos Rusijos diakono“ Andrejaus Kurajevo viešas pasipiktinimas iš Kirilo bažnyčios į nekanoninę Ukrainos patriarchiją perėjusiu Jakovu Krotovu: mat Krotovas išdrįso pasakyti tiesą, kad rusų žvėriškumai Čečėnijoje rodo „rusų tautos amoralumą“.

Tos ir kitokios „paskalos“ man asmeniškai patvirtino išvadas, susidariusias tik iš dviejų minėtų epizodų (apie krikščionybės nykimą ir „Kur tu lendi?“). Visa Kirilo veikla atitinka tradicinį „Trečiosios Romos“ kelią, kuriame Kristaus vietą užima „viena nedaloma Rusija“. Jei tolesni samprotavimai sukeltų katalikų protestus, meldžiu hierarchus surengti man bažnytinį teismą, kuriame patvirtinsiu, kad abudu minėti epizodai nėra mano sumeluoti.

Fotografas įamžino „istorinį susitikimą“ krucifikso papėdėje, kurioje vaizduojamas Kristaus nugalėtos ir pamintos mirties simbolis. Abiejų galvos „pikto nedraugo“ įkomponuotos to simbolio lygmenyje, abipus jį.

Paskelbta deklaracija asmeniškai man sudaro tiesos, klastingo melo ir veidmainystės mišinio įspūdį.

Tiesa: 21 – apie negimusiųjų kraujo šauksmą ir apie eutanaziją; 22 – nebijoti plaukti prieš srovę; 23 – esant brangiai atpirktiems, būti pasaulio šviesa; 28 – dvasinę atramą prarandančiame pasaulyje reikalingas krikščioniškas liudijimas; 29 – tikėjimas perkeičia gyvenimą.

Melas ir klasta: 8 – nenurodyta, kas kaltas dėl tragedijos Sirijoje, kurioje istoriškai persekiojami musulmonai sunitai sukilo prieš žudiko diktatūrą ir sėkmingai kariavo su kitų musulmonų pagalba, kol Vakarai, išsigandę islamo pergalės, sukūrė pasaką apie „cheminio ginklo naikinimą“ „taikai“ pasiekti ir leido įsivelti Kirilo teroristinei valstybei, šiandien kartu su ISIS žudančiai civilius – tiek musulmonus, tiek krikščionis, kad geopolitiniam šios valstybės teroristės interesui būtų išgelbėtas Bašaro al Asado režimas; 9, 10 – iš Sirijos bėga ne vien krikščionys, bet apskritai civiliai nuo įtartinos kilmės ISIS žvėriškumų ir chaoso, o pabėgėlių srauto į Europą staigumas ir lengvumas leidžia įtarti išankstinį režisavimą; be to, už eilučių esantis islamo pasmerkimas naudingas teroristinei valstybei dorotis su sukilusiu Kaukazu. Raginimai prieš „terorizmą“ reikalingi Kirilo valstybei bei „Vakarams“ maskuoti savo pačių valstybinį terorizmą; 24 – „nestatyti ant svetimų pamatų“: Bažnyčios pamatai Rytuose yra tie patys, kaip ir Vakaruose, o schizma nėra pamatai. Jei Pontifikas sutinka atsisakyti „prozelitizmo“, jis privalo uždrausti priimti į katalikų bendruomenę naujus narius (turima galvoje – bėgančius iš Kirilo bendruomenės), tiek pavienius, tiek ištisas diecezijas (jei tokių būtų); 25 – iki hipotetinio bažnyčių susijungimo draudžiamos bet kokios naujos dalinės unijos; 26 – Pontifikas pãskui Kirilą (faktiškai – pãskui Putiną) ragina katalikus nesivelti į tiesos paieškas Ukrainoje; 27 – Pontifikas ragina ukrainiečius spręsti konfesinį skilimą „kanoniškai“, t.y. išliekant Kirilo patriarchijos → Rusijos sudėtyje.

Veidmainystė: 11 – raginimai terorizmą vykdančioms valstybėms, kaltoms dėl situacijos Sirijoje, kovoti su terorizmu; 12 – lenkimasis prieš kankinystę tų, kurie gyvybės kaina (ne „sąskaita“, pone Donatai Pusly!) liudijo Evangelijos tiesą rinkdamiesi mirtį, bet ne Kristaus išsižadėjimą, nesuderinamas su Federico Lombardi pareiškimu Vatikano vardu Kim Davis atveju; 13 – abi pusės žino, kad kreipimasis į siekiantį atkurti kalifato tvarką karingąjį islamą su krikščionišku teiginiu „D-vas nėra sumaišties, bet santarvės D-vas“ yra beprasmis populizmas; 14 – kur tas tikėjimo atsinaujinimas Rusijoje? Cerkvių statyboje ir čečėnų kūdikių mėtyme po tankų vikšrais šaukiant motinoms: „Smatri, bl…, ne atvaračivajsia!“?; 15 – ne „kai kurių valstybių“ transformacija į sekuliarias visuomenes, bet viso buvusio krikščioniško pasaulio, kuriame po Federico Lombardi pareiškimo tiek JAV Senato atstovas spaudai, tiek Prancūzijos prezidentas katalikas paskelbė besąlygiška balsų dauguma priimamų įstatymų viršenybę prieš D-vo įstatymą; kodėl Pontifikas neminėjo šios sekuliarizacijos lankydamasis JAV?; 16 – raginimas prieš Europos integraciją teroristinės valstybės emisaro nukreiptas Ukrainos atžvilgiu, nors pačiai tai integracijai tikrai tinka, kas pastebėta dėl „15“; 17 – reikia dar išsiaiškinti, kas užprogramavo tuos milijonus pabėgėlių ir kokiu tikslu; 18 – kurios konkrečiai bažnyčios gina čečėnų arba ukrainiečių teisingumo reikalavimus?; 19, 20 – kodėl rūpindamasis krikščionių šeima, Pontifikas leido triumfuoti CNN fotografuojant save JAV drauge su sodomitų pora, kai Federico Lombardi ruošė savo pareiškimą, ir kodėl to pareiškimo iki šiol nepaneigė?

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Autoriui melagiui!       2016-02-19 22:13
Jota Antanui       2016-02-19 11:00

Truputėlį nesutinku, kad p. Pranciškus nežino, kas valdo Vatikaną. Vatikaną valdo jis, bet nemanau, kad valdo kaip popiežius (juk, kalbant su tam tikra ironija, net nesivadina popiežiumi). O jei ne Pranciškus valdo Vatikaną, tai valdo raguotasis.
T. p. nepataikėte ir dėl “kiršinimo” su žydais ir musulmonais. Kaip tik atvirkščiai: stengiamasi kurti vieną “brolišką” religiją, kuri tiktų visiems. Toks yra globalistų, ar kaip juos pavadintum, tikslas. Sunaikinti religijas, sunaikinti tikėjimą, Dievą (kaip jūs teisingai pastebėjot) nustumti į šoną.
O Benediktas XVI pasitraukė tikrai ne savo noru.
Kardinolas Sladkevičius tikrai, kol turėjo jėgų, tol palaikė katalikų tikėjimą. Paskui atėjo bailių ir prisitaikėlių būrys. Ir jaunieji kunigai jau yra perorientuoti visiškai kitaip, jiems iš esmės jau reikia atsiversti, nes tikrąjį tikėjimą jie vargu ar bepažįsta.

O kur tiesa?       2016-02-18 23:51
Kiek Sorosas       2016-02-18 21:23

moka uz tokias rasliavas?

Antanas       2016-02-16 22:16

Aš nemanyčiau, kad dabartinis Šv.Tėvas yra buvusio Šv.Tėvo Benedikto XVI valios pildytojas. Priešingai manau, kad šis Šv.Tėvas yra “juokdarys”. Pramatytas iš toli ir nežinantis, kad jau seniai Vatikaną valdo KGB ( Lietuviškų Vatikano laidų vedėją monsinjorą  V. Kazlauską atleido iš pareigų Lietuvos KGB 5 skyrius per Vatikano KGB agentus ) ir homoseksualų klanas,  nes šios sistemos yra jų charakterio bruožas. Benediktas XVI europietis Tikėjimo doktrinos vadovas. Atėjęs į postą ėmėsi sustabdyti liturgijos griovimą (Liturginiai veiksmai - Dievo garbinimas)Deja, aršios provokacijos, priešinimasis, Kgebistinių kardinolų skyrimas (Prisipažinusio Lenkijos kardinolo Velguso)į Benedikto XVI kanceliariją, dokumentų vogimas ir viešinimas, kiršinimas su žydais, musulmonais. Pasinaudojo manau Šv.Tėvas Benediktas XVI Šv.Rašto perspėjimu: “Neprisidėti prie svetimų nuodėmių”.Pasitraukė. Pasirodo, kad jis jau tokios atramos vadovavime kaip kad Jonas- Paulis II jau neturėjo, nors paskutiniais metai silpstant sveikatai vis labiau buvo kuriama nepakantumo atmosfera apie Šv.Tėvą Joną - Paulių II. Jam išvykus į užsienio kelionę, Italijos laikraščiai suskubdavo rašyti, kad tikriausiai jau ši kelionė paskutinė, duodami suprasti, kad Šv.Tėvas jau turi atsistatydint, kaip silpstantis ir negalintis vadovauti. Tokiu Kgebistiniu principu ir Lietuvos Kardinolas V.Sladkevičius buvo provokuojams kuo greičiau užleisti vietą jų pramatytam. Deja, Lietuvos Kardinolo padėtį gerai kaip ir savo suprato Šv.Tėvas Jonas - Paulius II ir kardinolą V. Sladkevičių palaikė ir drąsino neatsistatydinti. Visa tai matė Šv.Tėvas Jonas - Paulius II, kad dar kiek galima reikia laikytis, nes po jo valdys KGB, ką gerai parodė manau šis susitikimas. Klysta tie kurie galvoja, kad jų planus galima sujaukti? Net nežinant tekstų ar negirdint kalbos galima suprasti tą nuolankumą diktatoriui baladojantis į Kubą ir tam ieškoti įvairių pateisinimų. Kuba komunistinė ir visi susitikimai praklausomi, netgi, ką tu nori su savo palydovais pasitarti.Kritika iš stačiatikių bažnyčios liejasi tuo, kad rinkosi kardinolai Vatikane spręsti kas yra šeima? Taigi tūkstančius metų yra patvirtinta nuostata Šv.Rašte ir moralės kodekse, kurio laikosi Stačiatikių bažnyčia. Kas tokią mintį pakišo Šv.Tėvui Pranciškui? Pasiunčiau laišką į Vatikano konferencijos sekretoriatą, kad atsiverstų Šv.Raštą ir paskaitytų su žmonomis gyvenantiems kardinolams vyskupams, kas yra šeima? Atsakė,kad mes visi čia meldžiamės, kad vadovautų Šv.Dvasia. Finansiniai piniginiai projektai katalikų bažnyčiose pakeitė Dievą, ir “nuvarytą” iš Bažnyčių centro į nuošalią. Pati bažnyčia slysta prisitaikydama su pasaulio dvasia o ne įnešdama Dieviškos dvasios į pasaulį. Ar neišsipildys Šv.Tėvo pranašystė, kad šios Šv.Kalėdos paskutinės, nes jau ir šiais metais kai kurių Europos miestų aikštės nebuvo puošiamos kalėdinėmis eglėmis, kad nepiktinti musulmonų. Nukabinami kryžiai katalikiškose mokyklose.

Hmm       2016-02-16 12:09

... na visiškai suprantamas dalykas… Negi gali tikėtis iš tikėjimo (krikščionybė ir islamas), kurio tikslas apgaudinėti žmones ir pajungti savo valiai, dar kai ko?... Ir toliau bus žmonėms skleidžiamas gražiai apipavidalintas melas… Ir iš Leto Palmaičio galime tikėtis tik savanaudišku tikslų - padaryti visus islamistais. Neislamistus atversti arba užversti. Jo mąstymo atskaitos aukščiausias taškas - Abraomiškas tikėjimas… Užuojauta, kad žmogus pavėlavo gimti…

Šv.Kaimo Jurgis       2016-02-15 18:23

Adam Weishaupt’as iliuminatų ordiną įkūrė  1776 metų gegužės pirmąją. Nuo to laiko ir švenčiama ši diena jiems paminėti, nes nuo jų ir prasidėjo visa revoliucinė epopėja, pradedant Prancūzijos revoliucija…
Rothschild - reiškia raudoną uždangą, kuri virto revoliucionierių raudona vėliava.
Nedėstysiu istorijos, bet Gorbį galit atrast tarp iliuminatų Madrido klube. Beje, drauge su mūsų Adamkumi.

> Šv.kaimo jurgis 2016-02-15 15:50        2016-02-15 16:10

Beje, turiu paprieštarauti kaimo jurgiui, nes yra kaip yra… jei atkreipsite dėmesį į vieną smulkiausių dolerio kupiūrų,
ten rasite užrašo “Naujoji Pasaulio Tvarka” bei iliuminatų antspaudo fragmentą.
O kokias pasakėles čia kuria Šventuoju prisimetęs kaimo Jurgis , vienas jis težino.

Šv.kaimo jurgis        2016-02-15 15:54

sorry, rašant iš telefono prsivėlė klaidų.
Ištaisau:
Šv.Mykolas Gorbis, šv.Jurgis(Georgijus)  Sorošas, šv. Vladimiras kėgėbistas niekaip negali nurimti nekurdami Naujos Pasaulio Tvarkos pagal savojo sugedimo lygį, įtraukdami dar ir religinius lyderius.
Bet ar kas nors gali eiti PRIEŠ MŪSŲ VALIĄ, jei pats D..vas prieš ją neina?

Šv.kaimo jurgis        2016-02-15 15:50

Šv.Mykolas Gorbis, šv.Juris Sotošas, šv. Vladimiras kėgėnistas niekaip negali nurimti nekurdami Naujos pasaulio tvarkos pagal savojo sugedimo lygį, įtraukdami dar ir religinius lyderius.

Iš Gorbachiov fundation        2016-02-15 15:11

New Policy Forum
New Policy Forum (NPF) is an international organization founded by Mikhail Gorbachev in April 2010 as a successor of the World Policy Forum (2003-2010) – a tribune for informal discussion of the most pressing world issues by the world’s leading political and public figures.

The New Policy Forum aims to bring together current political leaders, veterans of international politics, intellectuals and civil society representatives in a common effort to develop new ideas and new policies for the XXI century.
The main priority of the New Policy Forum at its initial stage is
Considering issues relating to global governance
Sovereignty issues and efforts to diminish the negative impact of decisions taken at the government level and having global repercussions
The role and the future of European development in the contemporary world.

The New Policy Forum launched its activities in Luxembourg on May 21, 2010 by holding the first meeting of the Academic Advisory Council, represented by prominent experts, scholars and mass media figures. The current affairs of the Forum are run by the Board of Directors.
The NPF Charter is incorporated in Luxembourg.

Iš Gorbachiov fundation        2016-02-15 14:56

On 10 November 2015, the Gorbachev Foundation hosted another round table held as part of its Expertise Round Table long-standing project. Its participants discussed “A New Agenda for International Politics. Towards Development of an Action-Research Project”

Over the past two decades, the political landscape of our planet has changed significantly. A unipolar world that emerged after the collapse of the Yalta-Potsdam system and looked unshakable even in the 1990s, has gradually eroded. However, at the same time, the contours of a possible new world order are not even visible. This results in the emergence of “power vacuum” and “zones of violence” in some parts of the globe and the overall lower governability of global processes. The international institutions designed to strengthen global stability and reduce the risk of new wars are clearly not up to the task. At the same time, all attempts at their reform prove futile due to clashing agendas of major global actors.

Global developments clearly indicate that the modern world is becoming increasingly more complex and less predictable. Political changes taking place in various parts of the globe and often even within the same region become multidirectional. There is a growing competition between global and regional powers and their coalitions for guiding these changes into the direction they need. The role of various non-state actors in world politics is becoming increasingly important, with activities of some of them, such as international Islamic organizations, being directed against the very foundations of modern civilization. At the same time, mechanisms for inclusion of conventional non-state actors in decision-making on global problems, including the most pressing problems of world politics, are either ineffective or non-existent.

Iš Gorbachiov fundation        2016-02-15 14:54

The Mystery of Eurasia
The project The Mystery of Eurasia was carried out from 1996 to 2001. It was implemented under Mikhail Gorbachev’s patronage and with financial support from the Carnegie Endowment, New York.
The project comprised two stages of research - Russia’s national interests and security problems and Russia in the emerging global system.  It explored various factors affecting Russia’s development, its place and role in the future world order and in the resolution of global problems.

hmm...        2016-02-15 14:23

Skaitau. Labai įdomus, labai vertingas liudijimas. Kaip suprantu, autorius pats pažinojo iš Gundiajavų kilusį Volodia, kuris vėliau tapo Kirilu?
Vakar per TV mačiau, kaip Maskvos metropolitas bučiavo Putinui ranką. Gal tuo pripažino šį KGB vadą  dvasiniu vadovu? Juk ne šiap sau kgb tiek laiko prižiūrėjo cerkvę... nuo to laiko kai Stalinas vokiečiams artėjant nulėkė “išpažinties” pas metropolitą... Gal jau skelbiamas naujas pravoslavų šventasis?

grazina       2016-02-15 13:38

aciu autoriui uz si straipsni.

stasys       2016-02-15 12:38

dėkui.

VaidasVDS       2016-02-15 12:29

Jota,
tu gali peršokti ką tik nori ir tau to niekas neuždraus.
Bet, kuomet parašai, kad peršoki nesąmones, tai tuomet greičiausiai galėtum nurodyti tas nesąmones. O tai, gal tu ir nešokai per nesąmones? Bet kokiu atveju klaidini kitus, nes neaišku ar tu peršokai, ar tu vis tik kažką ir skaitei.
O toks faktelis rodo, kad mėgsti meluoti. Tad tavimi pasitikėti neverta, nes Dievas tikrai nepateisina melagysčių ir veidmainysčių.
O tą tavo sąmokslo teoriją apie ISIS pavadinimą irgi galima vertinti kaip mėginimą pasityčioti iš Leto be argumentų. O tai labai labai nekrikščioniška ir yra blogis, o kartu ir nuodėmė...

zzz       2016-02-15 12:06

Romos popiežius visai susikompromitavo, kartu traukdamas paskui save visą katalikų bažnyčią.

Jota       2016-02-15 11:29

Peršoku Vaido DVS nesąmones, dėl popiežiaus pasirašymo “Romos vyskupu” man irgi skaudu (ir dėl kitko, ką paminėjo L.P.), o visa kita, ką jis iškėlė retoriniais klausimais (kas kaltas dėl tragedijos Sirijoje, “Kirilo teroristinei valstybei, šiandien su ISIS žudančiai civilius…” ir kt.), tai pasakysiu, kas ISIS reikia šifruoti kaip Israel Secret Intelligence Service. Kas protingas, pasidarys išvadas pats. Palmaitis žino, ką reikia sakyti, o ko ne.

VaidasVDS       2016-02-15 9:49

Letas rašo:
“Manęs nevaržo net ir mandagumai, kai vieni kitus vadina broliais, nes krikščionys broliai yra tie, kurie turi eucharistinę bendrystę arba bent vieni kitus laiko broliais.
Katalikai tikrai pripažįsta visus pravoslavų sakramentus, todėl galėtų vadinti pravoslavus broliais.”
—-
Reiktų pažymėti, kad eucharistinė bendrystė yra sudurtinis žodis, turintis dalį tikrojo tikėjimo (tai patirtinė bendrystė per buvimą kartu su Jėzumi ir per patį Jėzų, kurią patiria visi tikintieji, kada nuoširdžiai stengiasi vykdyti Tėvo valią - mylėti kitus žmones), kartu su dogmatine eucharistijos formuluote, kuri reiškia mistinį Kristaus Kūną ir Kraują (realybėje duoną ir vyną). Tai, kas turėjo būti tik simboliu, buvo iškelta vos ne į pagrindinę tiesą. Ritualas tapo daug svarbiau už paties simbolio prasmę. Bažnyčios, beje, ir susipliekė tarpusavyje dėl ritualo vingrybių. Taigi tikrasis tikėjimas tiesiog nublanko prieš ritualo “galią” bei žmonių kvailystę labiau garbinti ritualą, nei patį Dievą.
Kaip tikras naujasis fariziejus, Letas kreipia pagrindinį dėmesį į sakramentus, ar kažkas juos pripažįsta. Na gerai, kad dar pripažįsta, o jei nepripažintų tai lengva ranka tikriausiai galima būti vieniems kitus smerkti, šmeižti ar kitaip niekinti, kas yra mėgiamiausiu kiekvieno fariziejaus darbu.
Skyrelyje Melas ir Klasta Letas labai rūpinasi politinėmis aktualijomis ir gana įžvalgiai, tačiau jo išvados apie prozelitizmą yra visiškai dogmatinės. Kol tikėjimai varžysis tarpusavyje, kuris iš jų yra geresnis, tol nebus nei taikos, nei ramybės, ir kuo labiau bet koks tikėjimas bus dogmatinis, tuo mažiau jame galima bus surasti tikros dieviškos tiesos…
Dar daugiau pripainiota skyrelyje Veidmainystė. Tiesa, jame iš esmės kalbama tik apie politiką. Tuomet politiškai tos įžvalgos yra gana teisingos. Tačiau bet kuri pasaulio bažnyčia turi atsiriboti nuo politikos, skatinančios bet kurios rūšies karą. Ir jei koks nors bažnyčios vadovas kažką slepia ar gudrauja, ar veidmainiauja, tai visų pirma yra tokio vadovo asmeninė problema. Aišku, kad gana didelei daliai tikinčiųjų ar taip vadinamų “tikinčiųjų” tai gali turėti blogos įtakos, tačiau tikri tikintys sugeba atsirinkti tiesą, nepriklausomai nuo to, ar jie priklauso kokiai nors konfesijai ar nepriklauso. Tikrą tikintįjį galima suklaidinti tik laikinai.

Super       2016-02-15 7:44

Visiškai triuškinančiai taiklu.

Deklaracijos analizei pritariu       2016-02-15 2:54

Ačiū Autoriui.
Viskas net labai rimta.

vai me       2016-02-15 2:51

- Maištininkas zuvo. Šlovė drakonui.                              - Ar jau yra naujas drakonas?                                    - Taip… Jau yra… Pazvelg į veidrodį ir tu ,jį pamatysi.                  “Multfilmas”  1971m.


Rekomenduojame

Andrius Martinkus. Ką liudija dainos „Kelkis, Lietuva!“ gimimas?

Karolinska (Švedija) ligoninė nebetaikys hormoninio lyties keitimo metodo vaikams

Lina Dūdaitė-Kralikienė. Kai priežastys painiojamos su pasekmėmis, arba Kaip grąžinti valstybę prie ‘res publica’

Eligijaus Masiulio bylos penkmečiui artėjant Dovilas Petkus klausia: ar Tauta gali tikėtis atomazgos, aiškumo ir teisingumo?

Algimantas Rusteika. Apie karą, kurio nebus

Nuo bačkos. Andrius Navickas, vienas iš naujojo Partnerystės įstatymo autorių – apie krikščionybę, meilę ir naujuosius inkvizitorius

Ramūnas Aušrotas. Pora pastabų dėl koalicijos partnerių (!) rengiamo Partnerystės įstatymo projekto

Nida Vasiliauskaitė. Ką atsakyti žmogui, kuris yra „pasiryžęs aukoti dalį savo laisvės vardan bendro gėrio“?

Vytauto Sinicos pozicija LRT diskusijoje su Tomu Vytautu Raskevičiumi dėl vienalytės partnerystės projekto

Gertrūda Jolanta Juchno SF. Reikia dalyvauti, nes jei nepaprašysime atsižvelgti į Tautą, kito Maršo jau nebebus

Replika. Romualdas Žekas. Rafinuotas bandymas apgauti

„Neredaguota“ pokalbis su Nida Vasiliauskaite. Žmonių balsas

Dėl pasisakymų organizatorių vardu: „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ organizacinės grupės pranešimas žiniasklaidai

Iš skaitytojų pašto. Pranas Kaladė apie Laisvę ir „laisvę“

Paulas Stametsas: Išgydo net vėžį – nepažintas grybų pasaulis

Kardinolas S. Tamkevičius palaiko „Šeimų maršo“ idėją: „Ginant principines vertybes Bažnyčia stovės mūru“. Kunigų R. Grigo ir A. Valkausko pozicija

Andrius Švarplys. Į ką lyties ir diskriminacijos nęsamonės perdaro Ameriką: gimsta naujoji CŽV

Herta Burbė apie „galimybes“: vasarą paplūdimyje

Vytautas Sinica. Bažnyčia draudžia katalikams balsuoti už partnerystę (ir A. Navickas tą žino)

Brolio Arūno Peškaičio žinia: Pranciškonų ordinas draudžia broliui Pauliui Vaineikiui dalyvauti Šeimų gynimo marše (papildyta)

Nuo bačkos. Andrius Navickas: Taip, aš palaikau Partnerystės įstatymo priėmimą

Kastytis Braziulis. Ar pritariu šeimų maršui? Taip, be abejo, nes…

Nida Vasiliauskaitė. Klausiate, ką daryti? Paklauskite piliečių

Jarūnė Rimavičė. Atsakymai į klausimą, nuo ko ginama tradicinė šeima Lietuvoje

Andrius Švarplys. Pagaliau yra alternatyva „Dviračio Žynioms“

Romualdas Žekas. Lavono gaivinimas

Jolanta Blažytė. Aūūū, Greta!!! Kur tavo „How dare you?“

Nida Vasiliauskaitė. Dabar išties pabūsiu – pirmą kartą – radikalu

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie elitizmą

Vidas Rachlevičius. Dvi šalys nesitaiksto su Kinijos užmačiomis Pietų Kinijos jūroje – koks bus šios atsakas?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.