Emigracija, imigracija, demografija

K.Stoškus. Mes gąsdinami savo Tėvyne

Tiesos.lt siūlo   2016 m. spalio 13 d. 17:33

35     

    

K.Stoškus. Mes gąsdinami savo Tėvyne

pozicija.org

Žiniasklaidoje mirga rubrikos: „Išsivaikščiojanti Lietuva“, „Nebenorime Lietuvos“, „Aukštojo mokslo politika skatina emigraciją“, „Lietuvos tragedija verčia verslininkus gręžtis į egzotines šalis“ ir pan.

Su masine ir nestabdoma gyventojų emigracija prasidėjo negrįžtami procesai. Filosofas Vytautas Radžvilas teigia, jog po dešimties metų jau negalėsime nieko pakeisti – tokiais tempais išsivaikščiojanti Lietuva pasmerkta išnykti. Bet ne tik valdžia, ir Lietuvos inteligentija nelabai žino ką daryti. Samprotavimų esama pačių įvairiausių: reikia didinti algas, siekti daugiau teisingumo, mažinti žmonių socialinę atskirtį, keisti švietimo sistemą, saugoti šeimas, ugdyti patriotizmą. Girdimi ir susitaikiusiųjų balsai, masinėje emigracijoje neįžvelgiantys blogybės, neva tai savaiminis procesas, kurio neįmanoma sustabdyti.

Faktas tai, kad kas mėnesį vidutiniškai prarandame po 3 tūkstančius piliečių – per pirmąjį šių metų pusmetį iš Lietuvos išvyko 19 tūkst. vien jaunuolių!

Apie tautą ištikusią dilemą – susitaikymą ar priešinimąsi emigracijai, galimas išeitis iš susidariusios kritinės padėties Vytautas Budnikas kalbina filosofą, humanitarinių mokslų daktarą, Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininką Krescencijų Stoškų.

Neatsitintinai palietėme kelis svarbiausius emigracijos aspektus: filosofinį, psichologinį, teisinį ir ekonominį. Koks lūžis įvyko lietuvių sąmonėje, kad nebenorime priešintis masiniam Lietuvos išsivaikščiojimui? Kas lemia Lietuvos inteligentijos susitaikymą su dabartine padėtimi?

K.S. Apie lūžį

Nežinau, ar esamą būklę būtų galima vadinti lūžiu. Tai gana laipsniška socialinių santykių atrofija. Jų destrukcija ir sunykimas. Mat nuo pat pradžių mūsų šaliai nepavyko gana aistringo šalies pertvarkymo entuziazmo užkelti ant racionalios ir padorios politinės sistemos bėgių. Taip atsitiko dėl to, kad prie politinio vairo greitai susitelkė žmonės, kurie po demokratijos priedanga sukūrė ne valstybei ir visuomenei tarnaujančią politinę organizaciją, bet pagal gerai žinomą vzaimnaja porūka modelį išugdė savo ir atskirų grupuočių naudai dirbantį mechanizmą, vadinamą oligarchine sistema. Daug kam trūko sveikos nuovokos, bet labiausiai – paties paprasčiausio padorumo. Kartais atrodo, tarytum tos pačios plėšikų gaujos, kurios iš pradžių naudojo smurtinius veiksmus, vėliau legalizavosi dėl jiems sudarytų palankių įstatyminių “spragų”.

Susidaro nemalonus įspūdis, kad su Bažnyčios atskyrimu nuo valstybės kartu buvo atskirtas ir padorumas. Politikoje jis akivaizdžiai tapo “ne šio pasaulio dimensija”,- vienam valstybės vyrui privalome padėkoti už šį netyčia paskelbtą prisipažinimą. Politinėje sistemoje visą laiką sąmoningai buvo paliekama daugybė landų, kad būtų užtikrinta teisė į atskirų grupuočių savivalę. O už tai mes turime būti labiausiai “dėkingi” Seimui. Jis energingai mums imitavo kovą su korupcija, bet nė piršto nepajudino, kad tos landos būtų užbetonuotos.  Atvirkščiai, daug metų buvo sutartinai priešinamasi tiems, kurie įrodinėjo tų landų ryšį su valstybės korupcine sistema, geriausiai atsiskleidžiančia per viešuosius pirkimus, Europos lėšų “įsisavinimo” projektus, premijų skyrimą ir t.t.

Dabar pirštais badomi liberalai, o ypač jų lyderis E. Masiulis. Taip, jie to nusipelno. Bet juk 25 metus politinė korupcija buvo įteisinta norma. Kitaip sakant, viskas buvo sutvarkyta taip, kad politinės partijos, vykdydamos turtingų grupuočių užsakymus, galėtų politiką padaryti pačia pajamingiausia verslo forma. Apie šį verslą žinojo beveik visi žmonės, todėl juokingai atrodo politikų ir apžvalgininkų azartas, nukreipiantis visuomenės dėmesį  į kaimo moterėlių kyšininkavimą gydymo įstaigose ir gydytojų  paperkamumą.

Ciniška dviveidystė

Kadangi politikai bei jų partijos slepia savo sandėrius su turtingais asmenimis bei jų grupuotėmis, o Konstitucija ir priesaika įpareigoja juos tarnauti valstybei, atsiranda neišvengiamas politikų sąmonės skilimas ir iš jo plaukianti ciniška dviveidystė: daroma viena, o sakoma kas kita; daroma, ko norima, o sakoma, ką pagal pareigas pridera sakyti. Dviveidiškas bendravimas užbrėžia griežta riba atsivėrimui. Toks bendravimas pasidaro perdėm fasadiškas, rituališkas. O politikai virsta savotiškais teatralais, artistais. Ir kuo politikai labiau atitrūkę nuo visuomenės, tuo tie santykiai formalesni, teatrališkesni, tuo daugiau jiems reikia pudruotis. Tada ne tiek bendraujama, kiek pozuojama, imituojama, simuliuojama.  O iš to palaipsniui susiklosto ir pačios visuomenės suskilimas: vienas – pagal partijas, o kitas – tarp valdžios ir visuomenės, kai politikai kalba viena, o žmonės mato visai ką kita.

Ir taip nuo rinkimų – prie rinkimų, nuo vieno gėdingo įvykio – prie kito, nuo akibrokšto – prie akibrokšto, nuo skandalo – prie skandalo, nuo nusivylimo – prie nusivylimo. Nepasakysi žmogui “nebūk nusivylęs”, jeigu jis nuviltas ir apgautas sistemos, kurioje gyvena.  Iki šiol juk niekas nenori tiesiai pripažinti, kad padoriam žmogui išgyventi šalyje, kurioje po įstatymų priedanga klesti nevaržomas papirkinėjimas, o su juo ir visi kiti sukčiavimo bei arogancijos demonstravimo būdai, yra neišpasakytai sunku. Ir politikai, ir jos apžvalgininkai apsimeta nesuprantą, kodėl žmonės tokie pasyvūs. Kaip gali žmogus priešintis emigracijai, jeigu yra nuviltas savo valstybės ir nusivylęs savo galimybėmis? Juk šuns balsas neina į dangų.

Žinoma, aktyviausioji visuomenės dalis (kiek jos dar liko Lietuvoje) nutuokia, kas čia vyksta. Bet ji, šiek tiek pasimuisčiusi, numojo ranka į politiką, nes jai visai pakako gyvenimo pagal gerai žinomą principą „savi marškiniai arčiau kūno“ Žinoma, tokiu inertišku ir pragmatiniu apsisprendimu stipriai save diskreditavo. Bet ji bent pramoko gyventi savivalės sąlygomis.

Daug prasčiau jaučiasi pasyvioji pusė: ji nebegali nieko tikėtis iš  aktyviosios pusės, o pati imtis iniciatyvos neįstengia. Ji tiesiog kenčia ir laukia nesulaukia, kada valstybėje pasirodys riteris anr žirgo, tikras herojus. O jis… nesirodo. Taip vis labiau įsitvirtina įsitikinimas, kad mūsų krašte jau nėra žmonių, kurie galėtų imtis valstybei svarbaus darbo be asmeniškų išskaičiavimų.

Apie inteligentiją

Dar daug kas atsimena tarpukario Lietuvos inteligentus, jų aktyvumą, įtaką viešajam gyvenimui. Jų dar buvo pokarinėje Vakarų Europoje. Jie buvo laikomi tautų sąžine. Bet šiandien jų nėra. Iš dalies jie išnyko, iš dalies yra sunaikinti. Sąžinė, kaip sakyta, “ne šio pasaulio dimensija”. Inteligencijos (lot. intelligens – nusimanąs, protingas, išmintingas) augimas užblokuotas,  visi įėjimai į ją uždaryti.  Šiandien reikalingi tik geri vartotojai – apsukrūs, godūs ir ėdrūs.  Tai visų galų ekspertai, diletantai ir turistai, neprisirišę nei prie vietos, nei prie kultūros, nei prie profesijos. Vartotojų visuomenėje inteligentams nėra vietos. Tai gyvenimą stabilizuojantis vakarykštis balastas. Iš viešojo gyvenimo juos išstūmė žvaigždžių stabmeldystė, prarijo vartotojų visuomenė ir jos ideologija. Vieni jau išmirę, kiti tikriausiai išvyko iš Lietuvos gerokai anksčiau negu spėjo jais tapti. O treti, užuot pretendavę į tokį statusą, seniai jau nuleido inteligencijos kartelę, kad galėtų nevaržomai kariauti tarpusavy dėl perdėtų ambicijų, reputacijos bei įtakos sferų ir rinkti bičiulių ir pažįstamų taškus arba susirūpinę dairytis į šalis, kad nepažeistų politkorektiškumo reikalavimų.

V.B. Gal iš tikrųjų nacionalinių valstybių išnykimas „užprogramuotas“ Europos Sąjungos strategijoje? Globali ekonomika, ES federacijos modelis ir „globalios Lietuvos“ idėja yra bendravardikliai?

K.S. Galimi du atsakymai: „Taip“ ir „Ne“. Jų pasirinkimas priklausytų nuo to, kokią prasmę mes suteiktume terminui „Europos Sąjungos strategija“. Jeigu turėtume galvoje dabartinį Europos Sąjungos modelį, jo kūrimo istoriją ir taikytus administravimo principus, atsakymas būtų „Taip“. Ši mašina tikrai orientuoja į vieną supervalstybę, valdomą trijų/keturių didžiųjų Europos valstybių ir sparčiai niveliuojančią skirtingas istorines patirtis ir kultūrinius skirtumus, tačiau neužtikrinančią deramo ūkinio bei politinio lygmens. O Lietuvoje iš šio modelio kilo mažiausiai trys ideologinės klišės: „globali ekonomika“, „ES federacija“ ir „globali Lietuva“. Prie jų dar klijuojamas „multikultūralizmas“. Turbūt ne visada šios klišės turėjo tą patį turinį, bet visada jos papildė tą pačią „atviros Lietuvos“, lietuviškojo „liberalizmo“ ideologiją.Britų pasitraukimas iš Europos Sąjungos puikiai parodė, kad šitas modelis net didžiosioms valstybėms yra gana pavojingas. O Prancūzijos Prezidentas pirmasis prasitarė, kad reikėtų permąstyti Europos Sąjungos projektą. Apie tai juk ir anksčiau daug diskutuota įvairiose Europos Sąjungos šalyse. Tik politinis isteblišmentas ilgai apsimetinėjo, kad to negirdi ir nemato. O dabar darosi vis aiškiau, kad pamažu ir nedrąsiai galvojama formuoti kitokį Europos Sąjungos modelį, kuris būtų ir kitaip „užprogramuotas“. Jeigu tai neįvyks, Sąjungą ištiks katastrofa. Vakarų politikai tą nepalyginamai geriau supranta už varganus mūsų šalies demokratijos imitatorius.

V.B. Pagal žmogaus motyvacijos teoriją jo poreikių piramidėje yra fiziologiniai, saugumo, meilės, socialinio ryšio ir savivertės (savęs realizavimo) poreikiai. Tam tikra prasme ši poreikių hierarchija taikytina ir visuomenei. Tad negalime smerkti žmonių, kurie visiems laikams palieka gimtąją šalį norėdami turėti darbą, sočiai gyventi ir saugiai auginti vaikus. Ne kiekviena tauta subrandina savos valstybės idėją. O išsaugoti ją irgi, matyt, ne kiekvienai pagal išgales. Tai, žinoma, priekaištas ir inteligentijai. Ir vis dėlto, ar nemanote, kad mūsų savimonė žengtelėjo pora laiptelių žemyn?

K.S. Apie emigraciją

Aš negalėčiau sutikti, kad asmens psichologijos modeliais galima paaiškinti visuomeninių sistemų (visuomenės, tautos, valstybės) elgesį. Aš jokiu būdu nenorėčiau ir niekaip negalėčiau pateisinti «žmonių, kurie visiems laikams palieka gimtąją šalį, norėdami turėti darbą, sočiai gyventi ir saugiai auginti vaikus. Jeigu taip būtų, pasmerkčiau tokį emigrantų elgesį už egoizmą ir neatsakingumą. Juk emigrantai neatlygina tėvynei už jų išauginimą, nusimeta atsakomybę už jos likimą ir veržiasi prie svetimo stalo, padengto šalies šeimininkų darbo vaisiais. Nekalbu apie smulkesnius nusižengimus: nutautėjimą, vaikų dramas, šeimų suirimą ir pan. Visa tai net leistų jų pasirinkimus laikyti tautos išdavystėmis. 

Bet aš neturiu teisės jų smerkti visai dėl kitų priežasčių. Visų pirma, aš nežinau, ar išvykimo motyvai tikrai buvo egoistiniai, kaip čia mes kalbame. Tikriausiai jie buvo daug įvairesni ir sudėtingesni. Bet svarbiausia yra visai kas kita. Jeigu per tokį trumpą laiką iš Lietuvos turėjo išvažiuoti beveik trečdalis šalies gyventojų, tai čia jau ne jų kaltė, o visos mūsų valstybės ligos simptomas.

Emigrantai tokios pat ligos aukos kaip ir savižudžiai, depresijos persekiojami žmonės ir pan. Kitaip sakant, turime klausti, kokios jėgos (įstatymai, teismai, administraciniai sprendimai, bendravimo būdas, darbo, verslo, mokslo, gyvenimo sąlygos ir pan.)  juos išstūmė ir iki šiol stumia iš Lietuvos.

Valstybės idėja

Aš abejoju, ar inteligentai čia galėtų kuo pasitarnauti.  Iš pradžių Sąjūdis mūsų tautai suteikė išsilaisvinimo kryptį, o įstojus į Europos Sąjungą mums nurodyta įsijungimo kryptis, vadinama tai „atvira Lietuva“,  tai „multikultūrine globalizacija“.

Kad ir kaip atrodytų keista, mūsų oficialioji politika globalizaciją interpretuoja beveik marksistiškai, t.y.  įsivaizduoja ją kaip pasaulinę pažangą, pasireiškiančią ne tik spartėjančiomis mokslo ir technikos revoliucijomis, bet ir šeimų, tautų, kultūrinių bei lytinių skirtumų išnykimu ir totaline žmonijos unifikacija. Jos mąstymo būdas kraštutinai heraklitiškas: pasaulyje nieko nėra ir neturi būti pastovaus. Į bet kokias gyvenimo tradicijas ji žiūri iš aukšto,  vadina jas nacionalistinėmis ir į diskusijas nesileidžia. Už jos minčių ir veiksmų horizonto lieka kalbos apie tautų ir jų kultūrų branginimą ir puoselėjimą.

Net šiuo priešrinkiminiu metu šešių įtakingiausių  Lietuvos partijų lyderiai nesiteikė atsakyti į  Nacionalinio komiteto „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ pateiktus klausimus, ką jie mano apie mūsų tautos likimą.  Jų rūpinimasis šalies savitumu prasideda ir pasibaigia dalyvavimu metinėse šventėse, oficialiais krepšininkų ir kai kurių kitų sportininkų apdovanojimais, nacionalinių premijų įteikimu ir juostelių karpymu parodų ar restauruotų dvarų atidarymuose.

Ar mūsų savimonė menksta?

Man atrodytų, kad anksčiau ji tikrai menko. O dabar aš matau vis daugiau prablaivėjimo, susimąstymo, prabudimo ženklų. Nors tas procesas per lėtas, bet tokiame akligatvyje – jau šis tas.

V.B. Viešojoje erdvėje nuolat skalambijama, kaip kažkas kažkur kažką apgavo, užmušė, išprievartavo, kad nebeturime dorų valdininkų, politikų – visur kyšininkavimas, korupcija, grobstymai. Iš interneto portalų, televizijos ekranų tvinsta patyčios, kurstoma baimė: ryt poryt kils karas, mus užpuls, užgrobs… Regis, nematomas balsas ragina: bėkite kuo toliau ir negrįžkite… Ar tokioje agresyvioje, nesaugioje ir nestabilioje aplinkoje įmanoma ramiai ir kūrybingai dirbti? Ar galime raginti emigrantus sugrįžti, kai patys jaučiamės nesaugūs? Gal būtinas Nacionalinis susitarimas nekurstyti baimės, negąsdinti, nesityčioti?

K.S. Man rodos, bėda ne tai, kad žiniasklaida aliarmuoja. Ji turi tai daryti ir gerai, kad tai daro. Tik iš jos mes ir galime susidaryti dokumentuotą vaizdą, kokiame krašte gyvename.

Bėda ta, kad žiniasklaida nusiima atsakomybę už sukeltą nerimą ir baimes, beveik niekada situacijų tinkamai neišanalizuoja ir tinkamai neįvertina moraliniu ir psichologiniu požiūriu. Sukelia bangas ir traukiasi į krūmus. Atseit, “žinokitės, jūs mums rūpite tik kaip verslo medžiaga ir bandomosios žiurkės.” Tai panašu į nusikaltimą. Susidaro įspūdis, kad jai iš tikrųjų visai nerūpi nei įvykiai, dėl kurių aliarmuojama, nei psichologinės ir moralinės bangos, kurias aliarmas sukelia. Nežinau, ar tai yra etikos kodeksų, ar įstatymų spraga, ar šių normatyvų prižiūrėtojų atsakomybės stoka. Bet už neatsakingą panikos kėlimą turėtų būti taikomos rimtos sankcijos. Deja, matome tą patį neįgalumą, prižiūrimą “profesijos draugų”, kaip ir visose kitose valstybės reikalų tvarkymo srityse.

Kad tautiečiai norėtų sugrįžti, o mes pasijustume saugesni ir taptume sąžiningesni, teisingesni, garbingesni. oresni, mūsų “tvarką” ir jos defektus reikia ne tušuoti, maskuoti ar nutylėti, bet kuo ryškiau parodyti, kad paskubėtume ir prisiverstume ištaisyti.

Nacionaliniame susitarime „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ išreikštas pritarimas Prezidentės iniciatyvai „Už saugią Lietuvą”, siekiančiai įveikti patyčias mokyklose, įvaikinti našlaičius, užtikrinti pagarbius žmonių tarpusavio santykius. Tai labai svarbus uždavinys. Prie šios iniciatyvos gali jungtis visi. Bet to per maža. Mums turi rūpėti ne tik vaikai. Vaikų likimai ir elgesys – tik suaugusiųjų veidrodis, mokykla – dominuojančios žiniasklaidos ir politinių santykių veidrodis.  Vaikų mes nepakeisime, jei nesikeis tėvai, o tėvai nesikeis, jei nesikeis   pareigūnai ir žiniasklaida, o pareigūnai ir žiniasklaida nesikeis, jei nesikeis ministrai, o ministrai nesikeis, jei nesikeis premjerai, o premjerai nesikeis, jei nesikeis Seimas.

„Žuvis pūva nuo galvos”. Visi tai žino. Žino ir pati „galva“. Bet kol kas per mažai ženklų, kad ji tikrai (nuoširdžiai) norėtų keistis. O mes, „paprasti žmonės“, privalome padaryti viską, kad panorėtų. Tam privalome subrandinti pilietinės visuomenės branduolį.

O kad toks branduolys atsirastų,  privalu imtis Nacionalinio susitarimo, kuris, telkdamas žmones, pakeistų ir mūsų tarpusavio santykius, dažnai gana apgailėtinus, persotintus priešiškų veiksmų, agresyvių konfliktų, neatlėgstančio pykčio ir patyčių. Šis susitarimas mums turi padėti susigrąžinti suniokotą solidarumo jausmą, padorumą, sąžiningumą, tarpusavio pagarbą, duoto žodžio laikymąsi bei kitus bazinius žmogiškojo bendrabūvio fenomenus ir paversti juos šio, gyvenamojo,  pasaulio dimensija. Žinoma, permainos turi prasidėti nuo mūsų pačių. Bet peržvelgi kokios populiarios internetinės svetainės anoniminius debatus ir … pasidaro gėda, kad esi lietuvis. O tada negali išsisukti nuo klausimo, ar šios kartos žmonėms pavyks išlaikyti demokratijos egzaminą. Ar ji pasikeis tiek, kad pajėgtų pasirūpinti tautos likimu?

Bet vis dėlto jau turime tarpusavio įsipareigojimų reikalaujančią Susitarimo pradžią ir jo organizavimo principus. Mes pateikėme unikalią bendrų pastangų sutelkimo idėją, kad Lietuva neišsivaikščiotų. Nėra jokios kitos tokios idėjos, kuri galėtų įgauti tokio neginčijamo visuotinumo prasmę ir taip suartintų paties skirtingiausio amžiaus, interesų, įsitikinimų bei patirčių žmones. Tai jau nemažai. Susitarimo poreikį nuolat motyvuoja, stimuliuoja ir mūsų akyse mirštančios tautos realybė. Tos realybės akivaizdoje mes turime atidėti į šalį niekingus tarpusavio karus – kivirčus, patyčias, intrigas, neapykantą, kad įtikėtume, o paskui įtikintume ir visus kitus, jog niekas mums nesuteikė teisės palikti likimo valiai to, ką mūsų protėviai išugdė, išpuoselėjo ir perdavė mums.  Juk šios realybės akivaizdoje negalime likti nei tingūs, nei abejingi, nei pavargę, o juo labiau užsiėmę begalybe smulkmenų ir niekų niekais, kurių tiek daug mums ruošia vartotojų epocha, kad tik negalvotume apie ateitį.

V.B. Dėkoju už pokalbį.

pozicija.org

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

dzal       2016-10-20 0:01

savižudybės, beprasmiški žiaurūs nusikaltimai (lietuva - šalis, kur tėvai savo vaikus skandina šuliniuose), emigracija - yra socialinių ryšių nykimo apraiškos. Kai organizmas praranda ryšius su aplinka - jis miršta. Kol yra Lietuva, tol kiekvienas gali ją keikti ir niekinti. Kai jos neliks,  kas bus tada tiems kurie iš jos išvyko? O kas atsitiko su senovės žydais, kai jie paliko savo namus? jie tapo našlaičiais, niekam nereikalingais.
Netikiu, kad žmonės sugrįš, jų vietas užims atvykstantys, todėl pirmiausia mums reikia saugot kalbą. Kol Lietuvoje bus kalbama lietuviškai, tol bus Lietuva. net jei lietuviai bus spalvoti. Todėl, reikia rūpintis, kad atvykstantieji mokytųsi lietuviškai. kad būtų kuo daugiau lietuvių kalbos vartotojų. Nereikia spausti kitų kalbų, tačiau lietuvių kalba Lietuvoje turi turėti pirmenybę ir privilegijų. Ir tokia turi būti valstybės politika, nes jei sava valstybė nepasirūpins savo tautos kalba, tai ja nepasirūpins jokia kita valstybė.

grumstui       2016-10-15 16:43

Taikli pastaba.
Ačiū.

grumstas>       2016-10-15 16:34

Gerbiamoji ruta     2016-10-14 15:47

Mauras - zenius- savo padarė, kas buvo liepta, mauras gali išeiti. O tas pagaliu mojavimas po peštynių , atstatydinsim Zenių, atseit,kad rinkimai skandalingi ir nevyko taip , kaip turėtų vykti, tai turgaus vagių metodas šaukti: “laikykit vagį”!...

Ar zinot,       2016-10-15 15:43

kad Donaldas Trumas eretikas?
Jis netiki KLIMATO KAITA!!!
Gldman Sachs isake konservatoriams neremti jo.

Visi keliai veda        2016-10-15 13:35

World Resources Institute
http://www.wri.org/
WRI is the managing partner of the New Climate Economy.
World Resources Institute (WRI) is a global research organization that spans more than 25 countries, with offices in the United States, China, India, Brazil, and more. Our 350 experts and staff work closely with leaders to turn big ideas into action to sustain our natural resources—the foundation of economic opportunity and human well-being.
David Waskow

Director, International Climate Initiative

Visi keliai veda        2016-10-15 13:17

i Open society ir Poperio London School of economy.. su ju “klimato kaitos” agenda kaip veiksminga priemone gamybos, zemes ukio kontrolei…
Net Norvegijos Taikos Nobelio komiteto pirmininke, visai ne norvege, atejusi is THE NEW CLIMAT ECONOMY (GLOBAL COMMISION ON THE ECONOMY AND CLIMAT.
Tai didzioji Viktoro Rotschildo investicija.
Kazkada jis buvo ikliuves su “Kembridzo penketuku”. Kai KGB uzangazavo sau MI6 penkis “slaptuosius” agentus.
Nobelis savo testamentu draude teikti premijas ekonomistams. Bet kazkam prireike tokios propagandos formos snobu itikinimui. Politiniu snobu.
Del to, paskaite M.Friedmano fantazijas ir musu ekonomistai tikino mus jo teoriju neabejotina nauda zmonijai.

Buras        2016-10-15 12:15

Tiesa, atidziau panarsius portala freekaliningrad, liko ispudis, kad jis labiau OPEN SOCIETY itakoj, nei Kremliaus. Nors, ka gali zinot ar jie ne isvien, nors is pirmo zvilgsnio atrodo lyg ir nesutaria… Ypac krenta i akis pristatymai Nobelio nominacijai Zmogaus teisiu gynejos su Novaja Gazeta redakcija. Nors ir pats zdkilmes vidutini lygio daininiko apdovanojimas Nobeliu, skirtu literatams, daugeliui sukele itarimus pacia Nobelio premija. Kam aplamai reikejo is Norvegijos sia antra premija “Nobeliui atminti” perkelt i Svedijs banka? Koks viso sio zidimo tikslas?

Buras        2016-10-15 11:12

Stai ka radau Kaliningrado laikrastyje “freekaliningrad ru”:
.
“Кандидат в президенты США уверен, что территориальная отдаленность от России в этом случае положительно подействует на литовцев, эстонцев и латышей. Об этом кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в интервью журналисту литовской телерадиостанции LRT Lituanica Дейнюсу Радзявичюсу, пишет американское военное издание AFN(American Forces Network Europe). В частности, Трамп заметил, что странам Прибалтики и в частности Литве необходимо изменить свои взаимоотношения с Россией. “Прибалтийские страны недавно заявили о том, что не могут развиваться, так как в соседях у нее Россия. Ну, в таком случае мы можем посоветовать и помочь, чтоб в соседях у них были страны Африки. Переселим всех прибалтов на африканский континет, а африканское население на территорию стран Прибалтики, соответственно переименуем страны, - сказал Дональд Трамп. – Думаю, многие жители африканских стран будут только рады. В чем трудности то? Эстония, Литва и Латвия станут развиваться невиданными темпами на африканском континенте, вызывая зависть у всех остальных стран, так как Россия будет от них далеко, а народ африканских стран получит уникальную возможность выстроить добрососедские отношения с новым соседом, чего не может сделать та же Литва. Всем будет хорошо,” - подчеркнул кандидат в президенты США.
Источник: http://www.freekaliningrad.ru/donald-trump-has-offered-to-resettle-the-population-of-the-baltic-countries-in-africa_articles/ 2012-16 © freekaliningrad.ru”
.
VERTA ISIKLAUSYT I MELO IMPERIJOS MELA, NES IR JIS ATSKLEIDZIA SLAPTUS JOS KESLUS.

Auginti, rinkti...       2016-10-14 23:48

“Laikas ne šakas kapoti nuo kamieno, bet auginti. Daug žmonių dabar bus dreifuojančių. Reikia pamėginti juos rinkti,...”
—————
??????????????

ne tik       2016-10-14 22:00

ne tik mes - “MENA - средний человек”

stasys       2016-10-14 21:42

Lietuva nėra sukaupusi kažkokios patirties kuri aiškiai apibrėžtu tos emigracijos priežastis .Nėra iš duomenu kuriais remiantis galima butu daryti tvirtas vienokias ar kitokias permainas ..mažinant ja .Taip, galima tu pačiu emigrantu kalba pabrėžti tas kelias pozicijas kuriomis Lietuva labai aiškiai išsiskiria iš kitu kraštu .Viena iš tokiu nesaugumas, tiek materialinis tiek moralinis, kai valstybė nusigręžia ir palieka žmogų viena su savo bėdomis .Bet valstybė nėra savistovis kažkoks organas kuris pats save išlaiko ir tėra sau atsakingas ..jos pamatas ta pati visuomenė ..kuri ir kaldina tas normu nuostatas kuriomis vėliau dalis visuomenės bodisį .Čia vizgi reikia viena karta priimti ta nuostata kad įstatymas koks blogas jis bebutų vistyk yra aukščiau tos moralinės žmogaus laisvės elgtis kaip jam norisi .Stoškus bando kalbėti ta tema ..bet kažkodėl visiškai nenori pripažinti to fakto kad infekuota yra visuomenė , o per ja ir ta pati valdžia . Valdžia tik instrumentas siekti tikslo , o visuomenė tos rankos ji laikančios .Jokios sisteminės formulės valdžioje negali būti gyvybingos jei neras palaikimo sau toje pačioje visuomenėje . Į užsienį bėda tie kurie čia nepritampa ...

šviežiam       2016-10-14 20:32

na tai negi kontora sakys kad įkliuvo…
agento ABC klasika- jeigu įkliūsi, neik viską, niekada neprisipažink.
keista būtų jeigu būtų kitaip.
nesinervink, runkeliams viskas dzin.

suradusiam       2016-10-14 20:23

Ten kažkoks užpuvęs ir sudžiūvęs senas mėšlas, o ne agentūrinė irštva. Muilo burbulas su prastu kvapeliu.

J---Tarabildai       2016-10-14 19:50

Taip, Tamstos pasiūlymas logiškas.
(Gaila, kad tiek ilgai užtruko sugalvoti, bet geriau vėliau nei niekada.)
Juo labiau, kad žemiau yra labai iškalbingai informatyvus komentaras rodantis jog režimo ratukai sutepti neblogai ir sukasi smarkiai.
Taigi- kalbėtis reikia. Gerai.
Klausimas- kiek tokių, suvokiančių jog nebeliko kitos išeities tik kaip tartis, kiek tokių yra?
Šioje vietpje labai svarbūs tie žmonės kurie gali suvesti vienus su kitais.
O kad bendravimas vyktų sklandžiau turėtų būti kažkoks bendras susitarimas, Chartija- įvardytas bendras tikslas ir susitarta, įsipareigoti atmesti bet kokius asmeniškumus ir kalbėti tik konstruktyviai, siekiant rezultato.
Kiek žmonių bus pasiruošę atmesti visokius mėgstu/nemėgstu, senas nuoskaudas ir kerštelius?
Va, tarkim, aš kritikuoju forumistus ir net šio poryalo gaspadorus.
Nes yra dėl ko. Bet tuo pačiu esu įsitikinęs, jog tiek portalo redakcijos kolektyvas, tiek nemažai forume esančių žmonių yra ir gabūs ir pajėgūs kalbėtis apie galimybę bendradarbiauti.
Tik ar suvokia jog reikia? Ar suvokia jog kito kelio nėra?
Ir… Ar pajėgs perlipti per subjektyvias antipatijas.
Asmeniškai, man nereikia nei kad man šypsotųsi nei siūlytų bučiuotis.
Ir pats ant kaklo nesiruošiu kabintis.
Galim vienu metu likti ir kritiški ir orūs ir dalykiški.
Bet, kol kas apart Tavęs vieno šiandien pasakiusio jog “Reikia”, daugiau panašių ženklų nematau.
Gal aš aklas?
Paprotink.
j,.

 

 

Surastas matrioškinio režimo trolių fabrikas       2016-10-14 19:28

Kol mes nedrąsiai svarstome ar reikia kurti infopasdipriešinimo tinklą, režimas nesnaudžia.
Yra ir aktyviai veikia propagandinė trolių grupuotė kuri kalbama,  turi nemenką finansavimą ir nuola vplečia veiklą gacebuke pritraukdama eilinius trolius-vykdytojus smegenų plovimo farbams.
Tai taip vadinami “jorkšyrų elfai”.
Šio web trolių fabriko veiklos ideologiją apibrėžė toks p. R.Savukynas: 
.
https://www.facebook.com/groups/jorksyrai/?__mref=message_bubble 
.

2015 m. lapkričio 12 d.
Ši grupė yra atvira (public). Ji yra skirta ir kovai su kremlinų propaganda, ir aktualios informacijos viešinimui.
Mūsų pažiūros gali būti pačios įvairiausios, tačiau tikslas - bendras: visokių komuniagų neturi likti ant FB. Tuo čia ir užsiimam. Taigi, bendros taisyklės, skirtos tiesiog tam, kad būtų paprasčiau (nes nors ir turime galvas, kartais lieka ir neaiškių momentų).
.
0. Nesvarbu, kieno kokios pažiūros. Grupė turi aiškų tikslą, o mes turim pakankamai smegenų, kad neužmirštume tikslo ir geru būdu pasismagintume.
.
1. Grupė šiuo metu yra atvira. Bet tai nereiškia, kad viskas yra leistina - traukiam narius, galvodami.
.
2. Grupė skirta raudonųjų lervų dezinfekcijai. Visokie neabejotinai aiškūs kremlinai, okupacinių idėjų skleidėjai, komuniagos ir pan. - taikinys. Kiti reikalai - ne šios grupės reikalai.
.
3. Naujus narius traukiame tik atsakingai - pasikalbam, pazonduojam, jei jie nori užsiimti veikla - tada traukiam.
.
4. Grupė užsiima tik teisėtais reikalais, pagal LR įstatymus ir Facebook taisykles. Taip, ši sąlyga ne šiaip sau čia įrašyta. Taip, tai kriterijus visur.
.
5. Politikos disputų, asmeninių razborkių, varymų ir kito šlamšto čia nebus, nes tai defokusacija. Defokusacijos požymis - neaiškūs ginčai, išvedžiojimai, stradankės, asmeniniai varymai, prarastos sąsajos su tikslais ir t.t..
.
6. Adminų sprendimai neaptarinėjami ir nekvestionuojami, nes bardako čia nebus. Bardakas - tai defokusacija ir tikslų pametimas. Todėl banhamerio teisė yra absoliuti.
.
7. Atsiradus specifiniams klausimams irba įtarimams - rašot adminams. Aukščiausia instancija - Magnitskis.
.
8. Neužmirškit, kad lervos neišvengiamai prasmunka į visur. Ir į čia. Žodžiu, neskleidžiam čia ko nereikia.
.
....
Suprantama, “kova su kremlinais” yra švelniai, kaip čia pasakius…
Tik priedanga.
Tiesiog matrioškinio ” rūsaj puola” feizbukinis variantas.
Kremliniai, suprantama yra tie kurie nemyli Ponios, visi kurie nesižavi Anūku, Tėte ir kubyyylium, o taip pat tie kuroie yra prieš Lietuvos pavertimą ES fedetracijos provincijos užkampiu.
Jorkšyrai puola visus kurie nešlovina tolerastijos, liberastijos, jorkšyrai-pitbuliai kimba į gerkles tiems kuriems nepatinka genderizmai ir pederastijos.
.
Klausimas: kiek tų jokšyrų/šnaucerių (bobikų) nuolat budi čia?

Tarabilda       2016-10-14 19:22

Kaip ten bebūtų su foruminių veikla (patinka, nepatinka) ir visų kitų padorumo nepraradusių veiklelėm, reikia atrasti susikalbėjimo pagrindą ir kalbėtis. Galima pradėt ir nuo balto popieriaus lapo, kad nebūtų kalbos pradžioje lygesnių už lygius ir labai nusipelniusių žygyje į tiesą.
Laikas ne šakas kapoti nuo kamieno, bet auginti. Daug žmonių dabar bus dreifuojančių. Reikia pamėginti juos rinkti, jie po šių rinkimų irgi jau gal bus šį bei tą supratę, apie ką šitoj mūsų valstybėj reikalai sukasi.

Tarabildai       2016-10-14 18:07

Mūsų šūdinoje padėtyje, iš esmės ne tiek svarbu koks lėlilininkas tampo marionečių vaigauckio ar kubyyyliaus siūlelius.
Blogiau yra tai jog buratinai tiki jog tai jie ištinko sau atstovus.
Buratinai net neabejoja jog būtent JŲ balsai kažką lemia.
Ir net visokių machinacijų falsifikuonat balsavimą faktai iš esmės butratinų netrikdo.
Tipo,-  nu yra “otdelnyje nedostatki” , bet šiaip “balsavimo rezultatus lemia brangiųlietuvosžmonių valia.”
Tokio bukumo fone nors pavardę, adresą ir pirštų atspaudus to Lėlininko padėk po ilgomis buratinų nosimis- anie tik gūžtels pečiais ir…nieko.
Žinojimas yra viena, o įgalumas reaguoti yra kas kita.
Turi komplekte būti abu.
Abu atskirai yra nieko verti.
Buratinus tapti protaujančiais žmonėmis - tai pafaryti sunku nes visų pirma buratinai tam neturi jokio vidinio poreikio.
Buratinų “logika” yra paprasdta kaip taburetė:
-A kas man iš to?
Adangi tokio lygio debilumo argumentais neįveiksi, ( atrofavęsi smegenėlės tiesiog neimlios argumentams), vansi poveikis gali būti tik per kitas vietas.
Per odos paviršių, per subinę ir per pilvą.
T.y. tik visiško armagedono atveju, kai buratinai lieka ant ledo basi.
O, Bet, Tačiau tam tikra išimtis yra.
Buratinai yra imlūs masuotam smegenų plovimui, t.y. jeigu kažkokios informacijos yra labai labai daug ir pro visur, tuomet buratinai tiesiog įtiki.
Nesupranta, bet tiki. Nes taip visi visur sako.
Reiškia aktualiausia yra sukurti teisingos informacijos sklaidą ir getai prisotinti publiką.
Visokie padėties praktinių realijų nesuvokiantys nupušę seno mąstymo
“intelektualai” tokių dalykų nesuvokia, ir nesiruošia mums pasiūlyti nieko konceptualaus.
Visas propatrijonų/sinicų ir stoškų forumizmas aukščiau diagnozių nepakyla ir nepakils.
Nes foruminiai irgi nenori nieko keisti.
Postringavimo iš aukštų bokštų rolė jiems priimtiniausia, nes tokioje rolėje jie gerai atrodo ir niekuo nerizikuoja.

Tarabilda       2016-10-14 17:12

Rinkiminė pokazucha tas Zeniaus keitimas, kai tas į pensiją išeina. Kodėl geras buvo per Prezidentės ir savivaldos rinkimus? Zenius kaip Zenius - atlikėjas, fokusininkas. Bet yra, kas tuos fokusus užsako. Gal manot taip lyg tap kitko ėmė, paskambino jam vieną lietingą dieną Kubilius ir paprašė dešimt procentėlių ir ačiū, viso gero.Ne Zenius Lietuvos politiką valdo ir stumdo. Ir ne Kubilius.

senis       2016-10-14 17:04

Rasinelis apie nieka. Lietuvai pasirasius ketinimo stoti i ES protokola buvo padeti pamatai salies kolonizavimui. Pramone, galejusi dirbti RF rinkai, buvo sugriauta, sunaikintos darbo vietos. Kadangi ES vartojimas nesumazejo, tos darbo vietos susikure senosiose ES salyse. Zmones nori valgyt, augint vaikus, statyt namus, paskui darbo vietas isvaziavo ir puse Lietuvos zmoniu. Tas milijonas pabegeliu, senosiose ES salyse sukuria apie 30 milijardu bvp kasmet. Musu biudzetas apie 7 milijardus. 2004 m.pasirasydama stojimo i ES sutarti, Lietuva atsisake savo valstybingumo. Briuselio direktyvos tapo virsesnes uz LR Konstitucija. Valstybe, tai Susitarimas, Konstitucija. Konstitucija tai vientisas aktas, panaikinus viena straipsni, ji automatiskai nustoja galioti. Neturint savo valiutos, centrinio banko, vykdant ES direktyvas, Lietuva pasmerkta likti kolonija. Per 12 m.bunant ES, Lietuva dave nauda jai apie 360 milijardu euru pliu milijono darbininku paruosimas 60 miljardu, bus 420 milijardu. Tai duoda tik tokia mazyte salis, Lietuva. Prijungtos, kaip kolonijos buvo apie 20 saliu. Kas tokio grobio atsisakys. Musu valdininkai tarnauja ES, netarnaus, bus nuspirti nuo lovio. ES kazkas nepatiko socdemu valdyme, nuspyre, paskyre vel konservatorius. Tie tikrai sugebes palaikyti Lietuvoje tokias neisgyvenimo salygas, kad pabegeliai bijotu grizti. Tokios salygos, milijonas lietuviu turi kurti gerove senosioms ES salims.

Gerbiamoji ruta       2016-10-14 15:47

Išdėstei savo komentare viską ką galvoja dauguma Lietuvos “runkelių”, va tik man niekaip nedaeina tai kaip galėjo atsitikti tokia Lietuvos nelaimė, kad už konservus balsavo tiek daug “runkelių”. Čia kažkas ne taip. Ar kompiuteriai strigo, ar VRK zeniukas kažką supainiojo, kad liko konservai nepatenkinti ir nutarė zeniuką keisti. Jeigu per antrą balsavimo turą vėl taip balsuos “runkeliai” tai tegul neinkščia, ne dejuoja, kad blogus išsirinko. Pagyvensim pamatysim tas dejones.

Ei,Stoškau,neplauk smegenų!       2016-10-14 14:16

Mums gėda už Tave ir Tavo sūnų.

ruta       2016-10-14 14:04

Landsbergio tvarto gyventojas mano , kad inteligentai turi statyti barikadas ir vykdyti revoliucijas , o aviu banda /  Lietuvos gyventojai /stoves ir ziaumos delfi , 15min., lietrycio ..,paskleista tendencinga , propagandini jovala .
Ar dar neatsikando ‘receptu’ ir ‘planu’ , kurie buvo , kaip ir neblogi , bet TIK viena maza smulkmena , visi planai , istatymai yra skirti padoriems , moraliems , principingiems ...
Ar gali kysininkas Masiulis vykdyti pati , pati , geriausia plana , neisidejus SAU i kisene dali to plano skirtu pinigu , gal net didziausia dali ?
Arba politinis broileris G. Landsbergis ,  kurio vien karjera ir patekimas i EP galima isreiksti trumpai - feeee.
O kaip vertinti tremtiniams/ su sveiku protu / , politiniams kaliniams toki konservatoriu ir liberalu akibroksta - stumima i prezidentus komunistinio rezimo uolia funkcioniere ?
Kodel tokiems , kaip marksizmo -leninizmo katedros destytojas V. Landsbergis nebuvo duota per nagus , kai i konservatoriu stalciu pateko liustracijos ir desovietizacijos istatymas ?
Tie patys, komunistines liekanos ir kolaborantai uzvalde Lietuva , Tauta vis dar buvo euforijoje / ‘nugalejo’ sovietus ../ , daug ko nezinojo , nesuprato , nemate .Bet kodel niekas is tuomecio politiku / dar buvo ir idealistu ju tarpe /nepakele aliarmo , bijojo sugadinti Nepriklausomos Lietuvos ivaizdzio .. ?Tai dabar ir turime TIK demokratijos ivaizdi ..

Švedai sako,       2016-10-14 12:13

kad jie ten tvarkosi patys. Mat švedai nuo seno įpratę burtis į bendrijas (komunas). Valdžia toms bendrijoms tik padeda. Apie kokį nors prieštaravimą ar sprendimų vilkinimą valdžia nedrįsta net pagalvoti. 

Švedai sako,       2016-10-14 12:07

pas mus žmonės tvarkosi patys. valdžios klauso tik tada kai toji

Karta       2016-10-14 11:12

Kokius įstatymus valdžia priima taip ir gyvenam ir tokie esam.  Kokią visuomenę norima sukurti tokie ir priimami įstatymai norimam rezulataui pasiekti.

grumstas       2016-10-14 10:33

Gero ir teisingai pagrįsto atsakymo , ką daryti kade neišnyktume neduos joks Krescencijus. matome , valstybėje viena sakoma , kita daroma. Šitą anrchiją , vagių ir neatsakingų politikų , gal;ėtų išgelbėti naujasis Plechavičius pavedęs diktatoriui išmėžti mėšlą iš Augijo arklidžių. Nes demokratiniai irankai šalyje nebeveikia , arba jeigu veikia tai iškreiptu būdu per ser serverius Švedijoje.

Ei ei viartyngos yžvalgos        2016-10-14 6:45

Iš kur toks durnas išdygai?

to komuniagų darbas       2016-10-14 6:42

Tamstai aš pastačiau pliusą todėl, kad antra dalis parašyta teisingai. Kas liečia tamstos AMB tai čia tu nusišnekėjai, nes aršiausi komunistai tai konservatoriai su dėdule Lansbergu priešakyje. Jie yra tokie išverstaskūriai, kad nesugebi susigaudyti kas didesnis komunistas AMB ar Lansbergas. Kai tai suprasi, gal kada nors, pakeisi savo nuomonę apie komunistus visu 180 laipsnių.

raliuotam       2016-10-13 21:44

Malodec - už uolumą gausi iš Matrioškos ordiną ir būsi išganytas.
Vilnai ir mėsai.

< viartyngos yžvalgos       2016-10-13 21:24

asilui pasakyk giliausias tiesas, jis užbliaus “o mes tai seniai žinojom”. Tipiškas kiaušingalvis, uspaskio stliaus ir trolių taktikos pavyzdys, tikras neraliuotas asilas

N.K.V. D. Grybaitē       2016-10-13 20:56

- Geležiniu kumščiu suvarysim lietuvius į Laimę!

Tarabilda       2016-10-13 20:49

O mokytojų niekas ir neklaus. Šiurpą kelia anūko vizijos ir kalbos. Visiškai akivaizdu, kad jo lūpom kalba genderistė Austėja. Ji skaičiuoja darželių ir mokyklų apšiltinimo kaštus ir pagal tai sprendžia, ar mokykla reikalinga, ar ne. Tai juk akivaizdžiai grobuoniškos verslininkės “vertybinis” požiūris.

Dabar reikia išsaugoti       2016-10-13 20:11

mokyklas.Mokytojai jų nepaliks,kad ir už mažesnę algą.

viartyngos yžvalgos       2016-10-13 19:08

Dar viena bevertė rašliava apie tai kaip yra ant Lietuvos blogai.
Mat be tokių gyyyyliū yžvalgū net nematytume. O va dabar išguldė ponas, nu dabar tai jau žinosime.
Ir ką gi mes datytume be diagnozuotojų. Numirtume nežinodami jog sergam.
Dabar kas kita- numirsim žinodami.
O va receptukų, veiksmų planų, ponas kaip ir kiti diagnozuotojų legionai, ponas nesiūlo.
Pakanka Diagnozuotojo laurų.
Gydykitės patys. Receptus išrašinėti ne daktarų reikalas.
Gydytojų.
Intelektualų darbas yra nutaisyti Rūpintojėlio rožą ir rypuoti.
Vargšė Veronika Povilionienė, suku būti konkurencinga kai aplink tiek raudas raudančių.
Raidotojų chorą nesunkiai sukomplektuotume grand Dainų šventei.
Dar po Vingio kepure ir netilpų.
O lietuviškos Raudų sienos neturime.
Gal susimūryti?
Ei, masonai, atsiliepkit!
Tyku. Matyt ir masonai jau baigia išemigruoti…
Tiesa, straipsnio pabaigoje Išminčius išsitraukia iš po skverno placebą.
Tokį durnių motinos nučiulptą saldainį- Nacyjonalynis sūsytarymaZ.
Susirinko kelios dešimtys diplomuotų plepių, pasirašė ant popieriuko ” Kad Lietuva neišsivaikščiotų” ir vsio, galima laukti neišsivaikčiojimo.
Iki 2030-jų, kol pagal kubyyyliaus Viziją paskutinis išvykstantis išjungs šviesą.
Bezdalų maišas, o ne intelektualas.
Nulio vertos kalbos ir nulio vertas postringautojas.

komuniagų darbas...       2016-10-13 17:50

step by step, žingsnis po žingsnio - sunaikinti Lietuvą.
tokia AMB zadanija savo partiečiams komunistams.
——
daug tų žingsnių padaryta - vienas iš jų - kad nebūtų teisingumo teismuose,
kad antstoliai būtų įteisinti žvėrys
naikinti tautines ir krikščioniškas vertybes
padaryti atskirtį - supriešinti tautą
kad nebūtų galimybės savu darbu padoriai gyventi
eliminuot geriausius iš akiračio ir t.t.


Rekomenduojame

Nida Vasiliauskaitė. Ko bijote? Jų?

Algimantas Rusteika. Gal pabandom niekur nebebėgti?

Vygantas Malinauskas. Iš tėvų valdžios išlaisvinto vaiko interesas

Vytautas Radžvilas. Nesibaigianti tremties Golgota

Vytautas Sinica. Kas priešina visuomenę?

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Visiškas teisinis nihilizmas

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas: Vienykimės!

Lietuvos Šeimų Sąjūdis: pranešimas dėl birželio 15–16–17 dienomis įvyksiančių protesto akcijų

Ramūnas Aušrotas. Ką reiškia SAM paskelbtas vaikų nuo 12 metų skiepijimo vajus ir manipuliacijos įstatymo tekstu?

Ką šiandien žinome apie tremtis? Dovilo Petkaus pokalbis su prof. Rasa Čepaitiene

Krescencijus Stoškus. Maršas, apnuoginęs realybės absurdą

1941 m. Birželio sukilimo 80-metį pasitinkant. Valdas Vasiliauskas: Idėjinė A. Sniečkaus klaida

Kviečiame į parodą „Pirmasis masinis trėmimas 1941 m. birželio 14–19 d.“

Vidas Rachlevičius. Aš su siaubu laukiu naujų rinkimų

Vaidotas A.Vaičaitis. Šeima, partnerystė ir Civilinis Kodeksas

Vidmantas Valiušaitis. Pasiuntinys, kurio neatpažino. In memoriam Stasys Lozoraitis (1924–1994)

In memoriam Marcelei Kubiliūtei (1898–1963): ar atsirastų Vilniuje paminklas pačiai iškiliausiai Lietuvos Moteriai, Tautos sukilimo dalyvei?

Zigmas Tamakauskas. Atminties išsaugojimo paminklas

Robert P. George. Drąsa, meilė ir pasiaukojimas kovoje už šeimą

Lietuvos advokatūros pergalė prieš STT: slaptų pažymų eros pabaiga?

Pristatome „Šeimų Sąjūdžio“ nuotolinę vaizdo konferenciją apie protesto akciją birželio 15–17 dienomis

Geroji Naujiena: Broliai, seserys, gyvenkime ir mes tikėjimu, ne regėjimu

Rasa Čepaitienė. Jie sako „NE“

Nacionalinis susivienijimas kviečia paminėti Birželio sukilimo 80-metį

Kastytis Braziulis apie jėgos naudojimą prieš parlamentarą: incidentas gali tapti precedentu

Nida Vasiliauskaitė. Kokia būtų TS-LKD ir medijų reakcija, jei tai būtų nutikę Baltarusijoje ar Rusijoje?

„Neredaguota“ pokalbis su istoriku Valdu Rakučiu apie tarpukario Lietuvą iki perversmo

Andrius Švarplys informacinėje laidoje „Proto balsas“: kur dingo tikroji TS-LKD partija ir „konservatizmas“ Lietuvoje?

Kas Nidą Vasiliauskaitę stebina labiau nei žvaigždėtas dangus, kėlęs nuostabą Kantui

Vidmantas Valiušaitis apie Lukašenkos vertą „šventę“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.