Dienos aktualija, Propagandos ir ideologijos analizė

Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Tiesos.lt redakcija   2020 m. gruodžio 24 d. 0:06

37     

    

Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Lietuva dabar yra panaši į vandens lašą, nukritusį ant iki baltumo įkaitusios geležies, nors lygiai tą patį galėtume pasakyti beveik apie visas senąsias – nusenusias, suvaikėjusias, praradusias savisaugos instinktą, išlepusias, prabangos ir pertekliaus ištvirkintas – Europos valstybes. Globalizacijos malūnas neabejotinai sumals į kosmopolitinius miltus ne tik Lietuvą, bet ir Vokietiją ar Angliją, nors, žinoma, ne taip greitai kaip mūsų šalį. Iki smulkmenų kartojasi nukaršusios Romos imperijos likimas – išorinių ir vidinių barbarų lavina šluoja nuo kelio ir bloškia nebūtin vadinamosios civilizacijos bastionus, priversdama barbarėti ir Europos senbuvius, jos kultūros kūrėjus, dabar virtusius bejėgiais epigonais.

Spengleris, deja, pasirodė esąs visiškai teisus ir tikslus, sakydamas: „Vakarai akivaizdžiai žlunga, nes į aukštos civilizacijos gyvenimo centrą jau įsiskverbė barbaras.“ Dar blogiau, kad pati Europa pasigamino susinaikinimo ir sunaikinimo instrumentą, kurio neturėjo romėnai – moderniąją techniką, o ši, kaip ir anųjų lazda, turi du galus – kuriantį ir griaunantį, ir visiškai neaišku, kuris iš jų veiksmingesnis, ypač turint galvoje tai, kad patekusios į barbaro letenas moderniosios technologijos, ypač aukštosios, pirmiausia tampa griaunančiomis ir tik labai menkai, mikroskopiškai kuriančiomis, o tai reiškia, kad Europos savinaikos ir naikinimo vyksmas yra daug spartesnis nei anų laikų Romos imperijos žlugimo tempas.

Romos imperijai pribaigti gotams, vandalams, frankams ir alemanams prireikė maždaug trijų šimtmečių; dabartiniam barbarui, atrodo, neprireiks nė šimto metų. Apie Lietuvą galiu pasakyti štai ką: grėsmių tiek daug, kad būtų sunku jas net išvardyti, bet blogiausia, kad šių grėsmių akivaizdoje mes esame bejėgiai. Didesnės, galingesnės, stipresnės valstybės dar gali bent kiek priešintis artėjančiai antropologinei katastrofai; aukštesnio intelekto, gabesnės tautos dar gali suvokti tas grėsmes ir pasistatyti bent kalbines užtvaras, kurios, žinoma, laikui bėgant, nesustabdys barbarybės tvano, bet bent akimirką pristabdys neišvengiamą žlugimą, o Lietuva, taip susiklosčius situacijai, neturi nė menkiausių resursų – nei technologinių, nei karinių, nei ekonominių, nei politinių, nei intelektualinių, nei žaliavinių, nei emocinių, nei moralinių, nei, pagaliau, antropologinių.

Dvidešimt nepriklausomybės metų parodė visišką mūsų bejėgiškumą beveik visose gyvenimo srityse – ekonomikos, technologijų, administracijos, politikos, kultūros ir intelektualinėje. Galutinai įsitvirtino kleptokratinės pseudopolitinės struktūros ir biurokratinio teroro alinama pseudovalstybė. Demoralizuojamą įtaką Lietuvai daro netgi tai, kas – pagal vadinamąjį europrojektą – turėtų ją kelti, gaivinti ir lemti neva pasakišką ateitį: tai iš Vakarų pumpuojami tušti pinigai ir tariamosios paskolos (o iš tikrųjų pašalpos).

Seniai ir gerai žinoma, kad tuščių pinigų masės didėjimui tiesiai proporcingas demoralizuotų žmonių masės didėjimas. Kas antras tuščias piniginis vienetas pagimdo vagį, banditą, simuliantą arba biurokratą, trumpai tariant, parazitą, kurį domina tik vienas projektas – rasti būdą, kaip mažiausiomis sąnaudomis pasinaudoti tuščiais pinigais. Lietuvoje toks verslas veikia kuo puikiausiai – per tiesioginės ir netiesioginės korupcijos mechanizmus, per vadinamuosius projektus, visokiausias nevyriausybines organizacijas, savivaldybes ir net per vadinamąjį verslą.

Juokiamės iš graikų, bet kur kas sparčiau ir sėkmingiau darome tą patį, ką ir jie, t. y. naudojame jokiomis medžiaginėmis ar intelektinėmis vertybėmis nepadengtus euroelektroninius pinigus – gaminame kaip Papua Naujojoje Gvinėjoje, o vartojame (ar bent jau esame įsitikinę, kad galime vartoti) kaip Švedijoje. Kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, aš manau, kad pati didžiausia grėsmė Lietuvai – Europos Sąjungos pašalpos ir paskolos, per keletą metų Lietuvoje sukūrusios ištisą parazitų kastą ar netgi kartą. Tik parazito psichologija galima bent kiek paaiškinti bet kokias sveiko proto ribas peržengiančią, dabar jau katastrofišką emigraciją. Galima suformuluoti netgi tokią simbolinę taisyklę: jei sugebu pasinaudoti euroelektroniniais pinigais (pseudopinigais), lieku Lietuvoje, jei ne – emigruoju.

Pseudopinigų tvano ideologinis atitikmuo – visų masinio mulkinimo medijų, nežinia kodėl vadinamų žiniasklaida, propaguojama visa apimanti saldaus baukutinio-valinskinio-zvonkinio-rūtelinio gyvenimo vizija, kurią geriausiai nusako du dabar jau tapę norma imperatyvai: „Linksmybės visą parą!“ ir „Mus vienija alus ir pergalės!“ (ir juos vykdantis vadinamasis elitas – prasisiekėliai prasčiokai, sugebėję pasinaudoti pseudopinigų srautais).

Nežinau geresnio šios ideologijos simbolio už linksmybių ir pramogų dvarus, nusėjusius visų gražiausių Lietuvos ežerų ir upių pakrantes; tai tikrų tikriausi parazitų lizdai, ir vėl susukti už vogtus arba skolintus euroelektroninius pinigus. Kiekvienas toks linksmybių ir poilsio dvaras tarsi sako tau: tegul dirba „runkeliai“, o tu „kombinuok“, „šok su manimi“, „džiaukis gyvenimu“ ir spjauk į viską, nes „viskas dzin“, kaip yra sakiusi viena dabartinio Seimo narė, priklausanti – žinoma! – Linksmybės Prisikėlimo Partijai.

Be abejo, esama išimčių, tačiau taisyklė tokia: tik kvailiui rūpi darbas ir daiktiškieji jo rezultatai, o elitui turi rūpėti tik linksmybės. Arba tokia: dirbti nepadoru! Trumpai tariant, visoje masinio mulkinimo terpėje, atmetus pavienes išimtis, maurojantis Didysis Brolis ir staugianti Didžioji Sesė agresyviai propaguoja gyvenimo būdą, skatinantį kuo spartesnę mūsų tautos savižudybę, o turint galvoje neįtikėtinai žemą tautinio intelekto vidurkį ir visišką vidutinio tautiečio neatsparumą ideologiniam terorui, nekyla abejonių, kad šita totalinė parazito apoteozė pasieks (tiesą sakant, jau pasiekė) visišką pergalę – totalinę tautos demoralizaciją.

Ir dar viena pastaba: visus dvidešimt metų Lietuvoje atkakliai, metodiškai ar net ciniškai naikinamos bet kokios sąlygos atsirasti tikram – atsakingam, aristokratiškam, pilietiškai susipratusiam, aukšto intelekto, kilnios dvasios, valstybiškai mąstančiam, turinčiam garbės kodeksą – aukštajam luomui, be kurio negali normaliai gyventi jokia tauta, net bendruomenė; niekada ir niekur nėra buvę taip, kad valstybę sėkmingai valdytų prastuomenė, vadinamoji liaudis, arba tamsuomenė.

Lietuvos žmonių daugumai daro televizorius ir kompiuteris, tarus trumpiau, Ekranas, kaip dabartinės ideologijos ar netgi religijos koncentratas, tą ideologiją teroristiškai primetantis, galima sakyti, visiems žmonėms – vieniems tiesiogiai, kitiems slapčia, iracionaliai, klastingai, nepastebimai: skleidžiant gandus, paskalas, primetant vertybinius orientyrus, per švietimo sistemą ir auklėjimo struktūras. Magiškas žodis, glaustai, tačiau iškreiptai išreiškiantis Ekrano ideologijos pateikimo būdą, gerai žinomas visiems: tai vadinamoji informacija.

Kaip savaime suprantamas dalykas tariama, kad informacija yra ne tik būtinas, bet ir sveikintinas, siektinas ir netgi labai geidžiamas būdas individui pažinti dabarties pasaulio esmę, sukaupti kuo daugiau ir kuo tikslesnių žinių, tapti, kaip sakoma, sąmoningu, apsišvietusiu, visose gyvenimo aktualijose puikiai besiorientuojančiu personažu, sugebančiu prisitaikyti prie dabartinio egzistencijos ritmo, netgi tapti kūrybingu žmogumi, atsakingai dalyvaujančiu tiek profesinėje veikloje, tiek valstybės ar tautos gyvenime, tiek moralinėje bendruomenės tvarkoje.

Šitokį naivų informacinį fetišizmą geriausiai perteikia toks pat naivus šūkis, pakeitęs tradicinių visuomenių moralės kodeksą ir tapęs svarbiausiu nūdienos kategoriniu imperatyvu: „Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį!“ Tačiau tai naivus, netgi infantilus požiūris, iš tikrųjų slepiantis teroristinį imperatyvą: „Dezorientuok personažą, sukelk chaosą jo sieloje, kad galėtum juo manipuliuoti kaip tinkamas!“ Kaip ir kiekviena ideologija, Ekrano ideologija atvirai arba slapčia siekia vienintelio tikslo – pavergti žmogų, o pas mus – visiškai kontroliuoti visuomenės gyvenimą, ištirpdyti individą neartikuliuotoje hoministinėje pliurėje, jį dezorientuoti ir demoralizuoti.

Ekraninės informacijos perteklius, naikindamas individo sielą, jį demoralizuoja, išmuša jam iš po kojų pagrindą, paverčia kosminiu ar globaliniu valkata, nebeturinčiu nei tėvynės, nei šaknų, praradusiu pilietinį atsakingumą, garbės jausmą, prieraišumą, ištikimybę, spjaunančiu į bendruomeninius įsipareigojimus ar moralinius priesakus ir virstančiu žemiausių instinktų vergu, fiziologinių procesų ir reakcijų telkiniu. Tai labai gerai matyti Lietuvoje pirmiausia todėl, kad globalios informacijos lavina per labai trumpą laiką mus užgriuvo visiškai nepasiruošusius, neturinčius jokių saugiklių, bet, svarbiausia, užgriuvo kaip visiška svetimybė, kaip kažkokia mums nesuprantama demoniška ar net šėtoniška galybė, pagraužianti – o gal jau ir pagraužusi – lietuvio prigimtinės pasaulėžiūros pamatus: artumą žemei, pagarbą nežmogiškajai gamtai, sėslumą, prisirišimą prie artimų, jusliškai apčiuopiamų ar regimų dalykų, darbštumą, daiktiškai orientuotą fundamentalumą, panieką su tikrąja daiktiškąja aplinka nesusijusioms abstrakcijoms, abejingumą ideologiniam fanatizmui, sveiką ironiją bet kokių abstrakčių stabų atžvilgiu.

Mes, lietuviai, savo mąstysena labai skiriamės nuo dabartinę Ekrano ideologiją kuriančių ir propaguojančių anglosaksų, kurių mąstysenos centre glūdi mašina ir panieka gyvybei bei gyvajam kosmosui – nežmogiškajai gamtai. Anglosaksiškosios ideologijos tikslas – sunaikinti gyvybę, sunaikinti žmogiškumą netgi pačiame žmoguje, gyvąją sielą paversti negyva sąmone, taigi sunaikinti mirtingojo egzistencinės būklės pamatų pamatą – gyvąją sielą, bet kokios dorovės centrą ir dirvą.

Šaltinis: Daujotytė, Viktorija; Valentinas Mikelėnas; Arvydas Šliogeris, Aleksandras Vasiliauskas; Vladas Žulkus, 2012: Nerimas, Vilnius: Tyto alba.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Žemyna       2020-12-29 2:48

Tai apie mane. Tokia ir esu - ekrano parazitė - pripažįstu.

Langų majore,       2020-12-26 16:55

o kodėl gi ne - juk jie lenkų sąjungininkai, net Karo garantiją jų pulkininkams parūpino, nežinai?

Prašalieti,       2020-12-26 16:53

pačiam ne kartą kiemsargio padėjėjai sakė, kad jie neeuropinės kilmės. Kiek pačiam reiks kartoti tą patį per tą patį, kad daeitų, anot rusiško išsireiškimo, a?

Džeikuti,       2020-12-26 16:51

pats esi absoliutus dundukas anglosaksų reikaluose, nesvarbu, kad dirbai USA, kaip pats, berods, sakei.

Rasa       2020-12-26 14:23

Ne pesimistas , o realistas

Dzeikas       2020-12-25 15:14

Keliui atgal:
Suprask Minde, iszagines Daumanto zmona atvykusia i tojo(Mindes) pacios laidotuves, yra anglosaksams nepasiekiama moraline aukstuma.  :D

Kelias atgal       2020-12-25 14:31

Anglosaksai tai protestantai nuo buvusio  kunigo  Liuterio,kuris vedė eks venuolę iki  pasileidėlio Henry VIII su šešiomis” žmonomis” ir iki dabar ta maištingoji,karų,revoliucijų ir amoralumo dvasia yra nerimstanti juose ir ta technotranshumanistinė pragaro garo mašina mintanti  ekrano zombiais ir siurbianti į save žmonių dvasinę gyvasti padarydama iš jų materializmo malonumų iškamšas ir  bedvasius žmogiškuosius išteklius-atomus ,sraigtelius,kaip naujojo pasaulio statybinę besielę medžiagą- jau įgavo pagreiti ir statosi pati savaime.
Kažin kur būtų maloniau gyventi ateityje ar,kokiame Marse po antiradiaciniu kupolu ,kuris dengia išmanųjį miestą prikimštą įmantriausių aukštųjų technologijų ir ekrano žmonių, transmašinų skaičiuojančių ir siurbiančių informaciją.O gal gamtoje kaime,kai pavasarį pražysta sodai ir harmonija,rojaus.

 

Prašalietis       2020-12-25 14:10

Straipsnelio autorius aprašė pasaulyje vykstančius dalykus gana objektyviai ir tikroviškai su vienu bet… Neįvardijo tiesiai, kas yra tie barbarai ir čiabuviai įsiskverbę į vakarų civilizaciją, kurie ją griovė ir griauna iš vidaus… Tiesa, straipsnelyje daugiau mažiau išsilavinęs žmogelis gali rasti teisingą atsakymą į klausimą, kas yra tie barbarai.. Pripažinimas akivaizdaus fakto, kad “mes ne tokie kaip anglosaksai” reiškia, kad tie, kurie yra iš prigimties buvo ir yra skirtingi nuo anglosaksų, frankų, almandų..., kurie po 1990 metų buvo priimti į ES intensyvų čiabuvių “civilizavimo” procesą tik tie ir gali būti vieni iš tų barbarų... Vargšai civilizuoti europiečiai po 1990 metų patikėjo neįmanomu dalyku. Jie pagalvojo, kad čiabuviai “pasikeitė” nuo tų laikų, kai jie nužudė Brunoną nešusį čiabuviams prieš daugelį šimtų metų krikščionybę, vakarų civilizacijos gyvenimo būdo duodamus privalumus.

Dzeikas       2020-12-25 13:57

Didziam Zmogui tam Sliogeriui:
“tas” Sliogeris, tiksliau jo spejimas man panasus i Arturo Konan Doylio apsakymu ciklo apie Sherloka Homlsa personazan daktara Vatsona. Tas apsigyveno misiz Hadson name greta Sherloko Homso ir pradzioj tebuvo butu kaimynai (nors misiz Hadson panasu teike pansiono salygas, ne tik nuomavo butus). Tai va , Vatsonas siaip jau sveiko proto zmogus iskart atkreipe demesi i audringa Holmso detektyvine veikla, tai kaip issireiske veliau Holmsas, tiksliai apsakiciaves moduli neteisinga zenkla pastate , minusa vietoj pliuso. Vatsonas palaike Holmsa nusikalteliu klano vadeiva.
Analogija su Romos imperija turi pagrindo, taciau 476m Vakaru Romos zlugimas toli grazu nebuvo nulemtas. Buvo nemenku sansu amortizuoti situacija ir iseiti is krizes. Ir Rytu Romos rekonkista ivykusi VI amziuje ta liudyja. Jeigu tas butu pavyke Tamsieji amziai tebutu persitvarkymo metai ir butu truke gerokai trumpiau.
Todel nereikia pusti miglos ir panikuoti esan ateina naujuju barbaru civilizacija ir kelti islamistus visokius kaip sh ant sakiu.

> 2020-12-25 11:14       2020-12-25 12:31

Bet anglai ir Širvintų nepuolė, juliau Milaiti, tai ko taip jaudinies?! O gal kaip kagėbistas-provokatorius-pederastas numatei (išsirinkai) naują auką?! Žinau, ir dar kartą žinau! Provokatoriau!

to Bet anglai        2020-12-25 11:14

Bet anglai kadais davė Lenkija karo garantiją 1939 metų kovo 31 dieną, ir kas iš to išėjo, nežinai?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-12-25 10:42

Komentaro autorei, -iui su nr 2020-12-24 21:03
Arvydas Šliogeris nedovanotiną klaidą parašė, pavadindamas visuomenę kenkėjais (parazitais). Lietuvoje yra daug kenkėjų Tautos budelių, bet visus pavadinti tokiais yra l kvaila.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-12-25 10:33

Diedai 2020-12-24 21:02,
apsiramink, tavo etiketės nelimpa ir “citatų” prisigalvojai labai kvailų. Visiškas nusišnekėjimas tavo tekstuose. Parašyk čia visiems, kodėl pasirinkai prorusišką niką. Lietuvybę juodini, 30 metų siautėjusią neišjungtų komunistpalaikių (partinių gaujų) sistemą liaupsini, lietuviškas pajėgas niekini be reikalo - labai blogai. Atsipeikėk ir apsiramink.
P s:
-“Lietuva ekonomiškai taip gerai kaip dabar, dar niekada negyveno.”
- Toks tavo tekstas tinka visoms ES (ir bemaž visoms pasaulio) valstybėms. Tokiu savo tekstu stabdai Lietuvos tobulėjimą ir pažangą, gyvybiškai reikalingą Tautos klestėjimui, pusės visų išvarytųjų darbininkų sugrįžimui.
_____________________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį
režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neteisėto (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei iškrypėliška paleistuvyste.
2020 gruodžio 25

stasys       2020-12-25 9:59

Pliurpalai seno diedo ,kai nulaizomas tekstas iki to jog tampa tinkamas publikuoti visoms progoms , vienok nukeliu savo seną barete tuo pačiu atiduodant pagarba išėjusiam filosofui . Tai kas buvo aktualu 2012 .. visai kitaip atrodo 2021- artėjant. Berods tai tik nepilni dešimt metų o juose sutalpinti Lietuvai labai svarbus pokyčiai , pokyčiai ir pačioje jos visuomenėje . Tai su kuo gyvenome per didžiąją ekonominę pandemija tik juokas matant su kuo kovoja esama valdančioji dauguma Seime ir sunkiai tvarkosi . Galima kaltinti eupora tuo jog pas mus didėja skaičius permaitintos prastuomenės socialinių dėmesiu o ji atsidėkodama dar intensyviau priešinasi ‘demokratizuojama’ ,bet vargiai autorius galėjo įsivaizduoti jog tas tuščių pinigų vartojimas bus labiausiai pastebimas ne versle ne jo prabangoje o valdžios noruose bet kokiomis priemonemis ir pastangomis tą statistinį lietuvį paversti bent trupučiu su-europejusiu ir negaliu sakyti jog jiems nesiseka .
Paspausti mygtuką ir išjungti televizorių ‘problema’ ne tu žydru ekranų ir tai kas per juos rodoma , Sliogeris gal taip ir galvojo , panašiai mąsto ir tie besiskudziantis LRT programomis , vienok ar jie patys nesusimąsto jog tos jų kalbos tiek pat kaltos jog alternatyva paspausti mygtuką ir išjungti televizorių sietina su neturėjimo kuo ji pakeisti esamų momentu .Visa tai kaltos ir’veliavos’ kai jos filosofui jautis jaunuolis eidamas pro Gedimino kalną laiko būtinybė suskaičiuoti ir patikrinti o kiek gi spalvų plaikstosi mūsų vėliavoje .. gerų švenčių visiems .

didis buvo Zmogus tas Sliogeris       2020-12-24 23:27

sunku ka nors beprideti prie jo izvalgu. Deja, dabar tik stebime kaip jos pildosi. Per mazai mastanciu zmoniu Lietuvoje ir pasaulyje. Masinis zombinimas padare savo.

Bet anglai       2020-12-24 22:35

tai išėjo.

to okupacija ir komunizmas baisiau       2020-12-24 21:04

O Covid revoliucija ne baisiau, juk dabar tik pati pradžia?

Filosofas teisus       2020-12-24 21:03

Tai agresyvių konspiratorių valdoma parazitų visuomenė.

Diedas       2020-12-24 21:02

Jungtinėms kremliaus pajėgoms.
Kuo aš buvau,šiame portale esu vieną kartą parašęs.
Ir kiek už tai atsėdėjau.
Nesikartosiu.
Bet kad pats varai kituose portaluose maskolių jau užmirštą propagandą nenuslėpsi:
“kolukei sugreuti, gamiklos isdraskitos, klike alakni vaikai, kartesi alkani pensionierai, milijonas emigrantu, gatvese rugsta sudeginti trambajai, visi ne laimingi, t.t.ir t.t.”
Aaaaa???????

Užknisai su validoline ruska demagogija.

Glušai, atsilikai.
Laikai pasikeitė.

Antros bangos, devyniolikto numerio kovidas dabar ant bangos.

Kiekvienas        2020-12-24 19:40

apie pasaulį sprendžia iš savo paties burbulo. O įsivaizduoja, kad pažįsta tautą.

okupacija ir komunizmas baisiau       2020-12-24 18:20

okupacijos metu, valdant komunistams net arvydas šliogeris tapo nusikaltėliu-kolaborantu-komunistu.
VOT !!!

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-12-24 17:32

Diedai 2020-12-24 15:22, apsiramink.
Tau pateikti Tautos dusinimo net skaičiai ir vistiek priešgyniauji - pisi protą savo išsigalvojimais.
Tautos dusinimas yra naudingas maskvėnams ir tokiems kaip tu bei visiems kitiems svetimšalių naudai dirbantiems budeliams. Tik tokie kaip tu (buvusieji komunistpalaikiai, kgbistai, stribvaikiai, ...) ir mokat nematyti Tautos bei Lietuvos tragedijos.
Diedai, buvai komunistas (kgb’istas, stribas ...)? Prisipažink.

tvankstui       2020-12-24 15:43

Ka jau ten 25 tukst. metu. ...paaiskink bent jau pasutinius 2 tukst. Europos istorija

dar vienas       2020-12-24 15:40

Cia as Sliogeri sovietiku vadinu, o ne Dieda…

Niekas       2020-12-24 15:36

Lietuviu i kitas valstybes neisvijo
Jie yra laisvi zmones dirba ten kur nori. ..
Nustokit cia verkslenti kaip bobos….
Dziaukites gyvenimu ir dauginkites   !!!!

Dar vienas       2020-12-24 15:23

Nelaimingas homo sovietikus

Diedas       2020-12-24 15:22

Jungtinės pajėgos, jeigu pats nustotum klausyt savo instruktorių iš kremliaus, pamatytum, kad niekas, išskyrus raudonuosius agitatorius, sovietiniu kalėjimu, kur lietuviai gyveno už spygliuotos vielos nesižavi, kovos su “emigracija” spygliuotos vielos pagalba nelaukia.
Visur ir visada žmonės turėdami galimybę rinkosi ten, kur sotesnis gyvenimas.
Ir kokie tie “išvaryti emigrantai”, kai visi su lietuviškais pasais ir didžioji dauguma prisirišę prie namų, prie giminių, prie turto Lietuvoje.
Ir jeigu pats ištrauktum galvą iš kompiuteriaus ir televizoriaus ir apsidairytum aplink, tai pamatytum, kad Europoje krizė. Stoja ekonomika. Ir “emigracija” vyksta atgal.
Mano aplinkoje, tai juntama labai skaudžiai. Vieno bendradarbio visi trys vaikai per pusę metų neteko darbo ir dabar sėdi namuose.
Lietuvai tai didelė bėda.
Kremlinams,  aišku džiaugsmas.

Tvankstas       2020-12-24 14:22

Pradėti reikia nuo to, kad britaniškas pasaulis yra R1b (raudonplaukių) žmonių civilizacija, kiek atskiestas žmoniškumu per angulius ir šėkšnas, mes, į rytus nuo Albio, esame R1a genetikos ir kova vyksta jau 24-25 tūkstančius metų.
Kad suprasti esmę, reikia turėti omeny laiką nuo Taurojos karo (pasibaigė 1186 m. pr. Kr.) ir skaityti J. Pranaičio išlikusius rašto darbus.
Juokinga skaityti, kaip buvo sunaikinta Romos imperija - tai vidinių iškrypėlių veiklos išdava, iš tų barbarų juk gavo trieilius kostiumus vietoj kūno dangstymo lovos paklodėmis, gavo balnus, nereikėdavo atsidaužyti pautų jojant, ir t.t.
A. Šliogerio mintys yra labai lėkštos, pasimaitinusios įsiurbtu MIdP pienu.

Dzeikas       2020-12-24 12:10

Misraine , pamaises ingredientus autorius padare isvada , kad 2+2=5.
Pagyvenes anglosaksu aplinkoje kelis metus ,- tiek JAV, tiek JK,- sutikau dievotu , dievotu ne zodziais kaip lietuviai, o dievotu VEIKSMAIS anglu ir anglakalbiu gerokai daugiau negu Lietuvoje per 1/3 amziaus.
Jeigu lietuviai tokie kaip autorius cia kliedi, tai kodel jie istvirko kaip pasake N. Gogolio Hlestakovas “Revizoriuje”  “s liogkostju neobyknovennoj” (neiprastai lengvai).Nuo saves kaip ivykiu liudininko pridesiu, noriai ir entuziastingai.
O gal autorius pamirso kaip lietuvisko mentaliteto “verslinykai” ribojo darbininku priejima prie tualetu (maziau kavutes gerkite - nereikes i tualeta vaiscioti) ir tik istojus i ES sis tyciojimasis liovesi, ar bent kazkiek tautiski verslinykai , remiami tautiskos valstybes , itrauke iltis ir nagus.
Ar tik pilosopas nenori grazinti 1992-2004 tautiska modus vivendi, kai is zmogaus galejai lypdyti ka tik nori ir net ismatu kruva paverst neiprastu lengvumu, taip, kaip Sovietijoje galejo (turejo prievartos monopoli) tik KGB?
Cia dabar su Venckiene ir Mergaites gynejais tenka tasytis. O tada ...dingtu ir niekam galvon nesautu klausti kur…laisvai Lietuvai niekas netrukdytu.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-12-24 11:49

-“Lietuva ekonomiškai taip gerai kaip dabar, dar niekada negyveno.”
- Diedai, milijoną (pusę visų) darbščiausių darbininkų išvarė svetur neišjungtų komunistų (kgb’istų, stribvaikių, ...) sistema. Ar laimingas esi, dėl tokios katastrofos?

Diedas       2020-12-24 11:01

Paistalai iš serijos “o dabar išklausykime kitą nuomonę”
Bet ta “kita nuomonė” lygiai ta pati kaip valatkų rusteikų grinevičiūčių bei visų kitų televizijų ir internetinių portalų geriau ar blogiau apmokamų propagandistų.
Visi iki vieno, užuodžiantys iš kur vėjas pučia, nuosekliai, sistemingai, be išeiginių ir jokio atokvėpio, jau virš dešimties metų, vieni įžūliau, kiti aptakiau, lietuviams kala į galvas kad esam nepasisekusi valstybė, kad lietuviai nevykėlių tauta, aplink viskas blogai ir nebėra jokios ateities.
O žmogus gyvena taip kaip galvoja.
Todėl tokie žiniasklaidiniai mėšlaknisiai iš visų jėgų dirba savo juodą darbą, srutų duobėje skęsta patys ir iš paskos traukia aplinkinius, iš stengiasi, kad mūsų mintys būtų blogos, o gyvenimas su šiktas.
Nevykėliais, menkystomis, užguitais bestuburiais lengva manipuliuot.
Ir visi turintys geopolitinių interesų Lietuvoje, nuo rusų caro, kiniečių imperatoriaus iki naujos pasaulinės tvarkos kūrėjų, suinteresuoti lietuvius matyti klusniais, baikščiais nuleidusias galvas vasalais.
Tautiečiai, nepasiduokime pakaruokliškai propagandistų įtakai, būkime išdidūs ir tvirti.
Lietuva ekonomiškai taip gerai kaip dabar, dar niekada negyveno.
Bet kiekviena šalis gyvena taip, kaip galvoja jos žmonės.
Esame sotūs, turtingi, tad nesisnarglėkime kartu su apmokamais tuščiapliurpiais, o kurkime ateitį ir stiprinkime Lietuvą kiekvienas savo pozityviomis mintimis.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-12-24 8:53

Tai ko nėra karališkoje valstybėje, Lietuvoje nežmonišku plėšikišku būdu surenkami tokie pertekliniai mokesčiai bei įmokos:
1) privalomas sveikatos draudimas (PSD) plėšikiškai surenkamas iš dirbančių ir net iš nedirbančiųjų (!) – 1,264,013,917e (!), 2018 metais;
2) plėšikiškai surenkamas PVM kai gyventojai perka maistą, kai perka vaikams drabužius bei avalynę, (…) ;
3) nuo 2018 plėšikiškai surenkamos padidintos įmokos bei mokečiai iš mažesnio nei MMA dydžio ir tai – lukašenkiškas dykaduonių mokestis (taip vadinamos sodros įmokų grindys);
4) ir tt.
Neišjungtų komunistų apsišaukėlių seimų visos plėšikiškos partinės gaujos, turi būti išjungtos (iš politikos).

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-12-24 8:46

Karališkoje valstybėje:
– PVM – 20%;
– PVM = 0 būtiniausioms maisto prekėms (tai yra, valdžia nedaro biznio iš maisto prekybos);
– PVM = 0 vaikiškiems drabužiams, avalynei (tai yra, valdžia nedaro biznio iš tėvų, auginančių vaikus);
– PVM = 0 kitoms prekėms.
Lietuvoje, bemaž visoms prekėms PVM – 21%.
Išada: Lietuvoje, naujieji ponai yra l žiaurūs.
(Skaičiai parodo visą tiesą) _

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-12-24 8:45

Pavojus Tautai bei Lietuvai.
***
(2020 kovo skaičiai)
Karališkoje valstybėje darbininkas:
– parsineša namo 1432.97e (iš MMA dydžio);
– sumoka 182.45e mokesčių (nuo MMA dydžio).
Plėšikų užvaldytoje Lietuvoje, darbininkas:
– parsineša namo 447.23e (iš MMA dydžio);
– sumoka 159.77e mokesčių (nuo MMA dydžio).
Štai kaip siautėja, antikonstitucinio apsišaukėlių seimo plėšikų vyriausybė.
P s: karalystėje ir pas mus, maisto bei daiktų kainos panašios.
_______________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį
režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neteisėto (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei iškrypėliška paleistuvyste.
2020 gruodžio 24

Filosofas       2020-12-24 8:35

Taip mąstant tik mirti. Nacių koncentracijos stovyklose žmonės pozityviau žiūrėjo į gyvenimą.

Nusibodo       2020-12-24 8:05

Sitie kulturistai…
Gyvenimo neigejai…

Ilsekis ramybeje       2020-12-24 8:03

Pesimiste


Rekomenduojame

Algimantas Rusteika. Apie karą, kurio nebus

Nuo bačkos. Andrius Navickas, vienas iš naujojo Partnerystės įstatymo autorių – apie krikščionybę, meilę ir naujuosius inkvizitorius

Ramūnas Aušrotas. Pora pastabų dėl koalicijos partnerių (!) rengiamo Partnerystės įstatymo projekto

Nida Vasiliauskaitė. Ką atsakyti žmogui, kuris yra „pasiryžęs aukoti dalį savo laisvės vardan bendro gėrio“?

Vytauto Sinicos pozicija LRT diskusijoje su Tomu Vytautu Raskevičiumi dėl vienalytės partnerystės projekto

Gertrūda Jolanta Juchno SF. Reikia dalyvauti, nes jei nepaprašysime atsižvelgti į Tautą, kito Maršo jau nebebus

Replika. Romualdas Žekas. Rafinuotas bandymas apgauti

„Neredaguota“ pokalbis su Nida Vasiliauskaite. Žmonių balsas

Dėl pasisakymų organizatorių vardu: „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ organizacinės grupės pranešimas žiniasklaidai

Iš skaitytojų pašto. Pranas Kaladė apie Laisvę ir „laisvę“

Paulas Stametsas: Išgydo net vėžį – nepažintas grybų pasaulis

Kardinolas S. Tamkevičius palaiko „Šeimų maršo“ idėją: „Ginant principines vertybes Bažnyčia stovės mūru“. Kunigų R. Grigo ir A. Valkausko pozicija

Andrius Švarplys. Į ką lyties ir diskriminacijos nęsamonės perdaro Ameriką: gimsta naujoji CŽV

Herta Burbė apie „galimybes“: vasarą paplūdimyje

Vytautas Sinica. Bažnyčia draudžia katalikams balsuoti už partnerystę (ir A. Navickas tą žino)

Brolio Arūno Peškaičio žinia: Pranciškonų ordinas draudžia broliui Pauliui Vaineikiui dalyvauti Šeimų gynimo marše (papildyta)

Nuo bačkos. Andrius Navickas: Taip, aš palaikau Partnerystės įstatymo priėmimą

Kastytis Braziulis. Ar pritariu šeimų maršui? Taip, be abejo, nes…

Nida Vasiliauskaitė. Klausiate, ką daryti? Paklauskite piliečių

Jarūnė Rimavičė. Atsakymai į klausimą, nuo ko ginama tradicinė šeima Lietuvoje

Andrius Švarplys. Pagaliau yra alternatyva „Dviračio Žynioms“

Romualdas Žekas. Lavono gaivinimas

Jolanta Blažytė. Aūūū, Greta!!! Kur tavo „How dare you?“

Nida Vasiliauskaitė. Dabar išties pabūsiu – pirmą kartą – radikalu

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie elitizmą

Vidas Rachlevičius. Dvi šalys nesitaiksto su Kinijos užmačiomis Pietų Kinijos jūroje – koks bus šios atsakas?

Vytautas Radžvilas. Klausimai maršo išvakarėse

„Neredaguota“ pokalbis su Adu Jakubausku apie istoriją ir politiką

Kunigas Arnoldas Valkauskas: pilietinių iniciatyvų reikia, kad valdžia neužmigtų

Gerovės valstybė? Antanas Buračas palygino

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.