Šeimos politika

Žmogaus teisių organizacijos: Valdančiųjų cenzūros projektai pasitarnauja antivalstybinėms jėgoms

Tiesos.lt siūlo   2021 m. kovo 17 d. 13:09

24     

    

Žmogaus teisių organizacijos: Valdančiųjų cenzūros projektai pasitarnauja antivalstybinėms jėgoms

pozicija.org

Seimo nariai arba neadekvačiai suvokia savo siūlomų įstatymų pataisų pasekmes, arba talkina Lietuvai priešiškoms valstybėms,- paskelbta šiandien (kovo 16 d.) išplatintame žmogaus teisių organizacijų reikalavime Prezidentui, Seimui Teisingumo ministerijai ir žiniasklaidai.

Reikalavime „dėl iškilusios grėsmės piliečių konstitucinėms teisėms ir laisvėms“ nurodoma, kad Seimo nariai Evelina Dobrovolska, Silva Lengvinienė, Tomas Vytautas Raskevičius, Ieva Pakarklytė, Monika Ošmianskienė, Morgana Danielė, Gintautas Paluckas, Kasparas Adomaitis, Vytautas Mitalas, Artūras Žukauskas, Marius Matijošaitis, Linas Jonauskas, Dovilė Šakalienė, Julius Sabatauskas, Domas Griškevičius, Algirdas Sysas įregistravo Administracinių nusižengimų kodekso ir Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis siūloma nusižengimu arba nusikaltimu laikyti asmens padarytas veikas be kita ko dėl „lyties tapatybės“ ir „pilietybės“.

Reikalavime nurodoma, jog minėti Seimo nariai nusprendė inicijuoti šalies piliečiams bausmes nuo 560 iki 1200 eurų baudomis už platinimą, gaminimą ar laikymą dalykų, kuriuose tyčiojamasi ar niekinami asmenys dėl „lytinės tapatybės“ ar „pilietybės“. Pakeitus Baudžiamojo kodekso (BK) 170 str. 2 dalį numatoma bausti asmenis viešaisiais darbais, bauda, areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų  už dalykų platinimą ar laikymą, kuriuose kurstoma diskriminuoti kitą asmenį dėl „lytinės tapatybės“ ar „pilietybės“.

Šie Seimo nariai užsimojo Baudžiamajame kodekse nustatyti, jog sunkinančias aplinkybe yra laikoma veika, padaryta dėl išankstinės neigiamos nuostatos asmeniui dėl jo „lytinės tapatybės“ ar „pilietybės“.

Už nužudymą žmogaus reiškiant neapykantą dėl jo „lytinės tapatybės“ ar „pilietybės“ siūloma bausti laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos (BK 129 str. 2 dalies 13 punktas).

Už žmogaus sunkų susargdinimą dėl to paties – bausme laisvės atėmimu nuo dvejų iki dvylikos metų (BK.135 str. 2 dalies 13 p.).

Už nesunkų susargdinimą dėl to paties – bausme laisvės iki penkerių metų.

Už trukdymą asmenims dėl jų „lytinės tapatybės“ ar „pilietybės“ dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje siūloma bausti viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų (BK 169 str.)

Bet svarbiausia, kad šios grupės Seimo narių įregistruotame įstatymo pataisų projekte yra numatytos bausmės piliečiams, kurie yra įkūrę organizaciją, neva turinčią tikslą diskriminuoti žmonių grupę dėl „lytinės tapatybės“ ar „pilietybės„, kurie dalyvauja tokių organizacijų veikloje,  jas finansuoja ar kitaip materialiai remia – BK 170 (1) str. 1 dalies pataisa numato šiuos asmenis bausti viešaisiais darbais, bauda, areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Žmogaus teisių gynėjai mano, kad šie Administracinių nusižengimų ir Baudžiamojo kodeksų pakeitimai yra nekorektiški ir prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kurios tekste „lytinės tapatybės“ žodžių junginio kaip tokio nėra.

Konstitucija numato tik dvi biologines lytis: vyrą ir moterį. Konstitucijos 18 straipsnis nustato, kad žmogaus teisės ar laisvės yra prigimtinės. Vadinasi, Konstitucija numato tik biologinių lyčių, t. y. pagal prigimtį vyro arba moters, teisę į vyro arba moters lytinę tapatybę.

Konstitucija nenumato dirbtinės lyties galimybės (lyties pakeitimo chirurginiu ir kitais būdais) ir konstitucinės teisės į dirbtinai sukonstruotą lytinę tapatybę. Tokia lytis nelaikytina prigimtine lytimi.

Reikalavime Prezidentui ir Seimui neabejojama, kad šių įstatymo projektų iniciatoriai „lytinės tapatybės“ sampratą tapatina su translyčių asmenų lytine tapatybe. Todėl, žmogaus teisių gynėjų nuomone,  norint įgyvendinti siūlomą įstatymų naujovę (prigimtinės lyties požiūriu neapibrėžtą „lytinės tapatybės“ sampratą), iš pradžių  būtina keisti ir papildyti Konstituciją. Be to, tokio pobūdžio Konstitucijos pakeitimai priskirtini prie svarbiausių Tautos ir valstybės gyvenimo klausimų, todėl jie gali būti sprendžiami tik referendumu.

Žmogaus teisių organizacijos konkretizuoja, kuo minėtų Seimo narių siūlomos įstatymų pataisos prieštarauja Konstitucijai.

Pvz., Administracinių nusižengimų kodekso 83(1) str. pataisa įtvirtina Lietuvos teisinėje sistemoje lyties tapatybės ir lyčių daugeto privalomumą, nes uždraudžiama kitą asmenį įžeisti dėl jo pasirinktos lyties, nors šalies Konstitucija to nenumato.

Kartu yra panaikinama tėvų teisė nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus (Konstitucijos 26 straipsnis).

Analogiškai BK pakeitimuose sunkinančia aplinkybe laikyti išankstinę neigiamą nuostata asmeniui dėl „lytinės tapatybės“ ir bausti laisvės atėmimu iki dvylikos metų už kito asmens susargdinimą neapykantos pagrindu dėl „lytinės tapatybės“, suponuoja valstybės pareigą teisinėje apyvartoje naudoti lyčių daugetą, nors, „lytinės tapatybės“ teisinės apibrėžties nėra, todėl objektyviai nebus galima teisingai kvalifikuoti su tuo susijusias nusikalstamas veikas.

Žmogaus teisių gynėjai ypač nuogąstauja dėl siūlymo pakeisti BK 170 straipsnio 1 dalį, kuris įtvirtina baudas, areštą arba laisvės atėmimą iki vienerių metų asmeniui, įkūrusiam organizaciją, neva turinčią tikslą diskriminuoti žmonių grupę dėl „lytinės tapatybės“ ar pilietybės.

Neabejojama, kad tokiomis diskriminuojančiomis organizacijomis pirmiausia būtų laikomos religinės bendruomenės, atsisakančios pripažinti tos pačios lyties asmenų teisę į santuoką, arba organizacijos, kurių tikslai ir programos yra grindžiamos krikščioniškomis vertybėmis (pvz. katalikiškos mokyklos), t. y., ne lyčių daugeto, o dviejų biologinių lyčių vyro ir moters papildomumu.

Priėmus minėtą BK straipsnio pataisą, asmenys, kurie dalyvauja religinių bendruomenių ir kitų grupių bei organizacijų veikloje, arba kurie finansuoja ar kitaip materialiai remia šias religines bendruomenes, grupes ar organizacijas, taptų persekiojamaisiais ir potencialiai kaltinamaisiais dėl diskriminacinių veiksmų „lyties tapatybės“ pagrindu. Šie siūlomi Baudžiamojo kodekso pakeitimai akivaizdžiai suvaržo absoliučios daugumos piliečių konstitucines teises ir laisves, nes daugelis piliečių šiuo metu dalyvauja religinių bendruomenių veikloje ir jas remia.

Žmogaus teisių organizacijos atkreipia dėmesį, kad siūlomos pataisos taip pat kelia didelį pavojų mūsų šalies nacionaliniam saugumui, nes jos suteikia nepagrįstas privilegijas ne Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių negalima įžeisti, net jeigu pastarieji skleidžia priešiškas Lietuvos valstybei idėjas, griaunančias Lietuvos valstybingumą.

Daugelis baudžiamojo kodekso pakeitimų eliminuoja piliečių teisę ginti Lietuvos valstybę, netgi uždraudžia piliečiams spontaniškai priešintis išorės grėsmėms. Pvz., siūlymas laikyti sunkinančia aplinkybe priešiškumą asmeniui dėl jo pilietybės, panaikina piliečių konstitucinę teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką (Konstitucijos 3 straipsnis), nes priešintis be priešiškumo praktiškai yra neįmanoma.

Kita vertus, neabejojama, kad taikant bausmes savo piliečiams už tariamą kito valstybės piliečio susargdinimą dėl priešiškumo pilietybės pagrindu, bus manipuliuojama ir naudojama slopinant šalies patriotinius judėjimus ar persekiojant patriotinių organizacijų dalyvius.

Visiškai nesuprantamas minėtos grupės Seimo narių siekis Baudžiamojo kodekso 169 straipsnyje įtvirtinti asmenų lygias teises dalyvauti politinėje veikloje nepaisant jų pilietybės (už diskriminavimą numatomas laisvės atėmimas iki trejų metų).

Šiuo pakeitimu pirmiausia suvaržoma esminė konstitucinė Lietuvos piliečių teisė kurti savo valstybę (Konstitucijos 2 str.), nes jos kūrime įgis teisę nevaržomai dalyvauti ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai.

Pastaroji įstatymo pataisa komplikuoja Konstitucijos 33 ir 35 straipsniuose piliečiams laiduojamas garantijas („piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į politines partijas“), nes nėra aišku kokia apimtimi analogiškas teises įgytų ne Lietuvos Respublikos piliečiai.

Kartu neaišku, ar nebus laikoma diskriminacija pilietybės pagrindu draudimas ne Lietuvos piliečiui būti renkamam Lietuvos Respublikos Prezidentu (Konstitucijos 78 str.), arba Seimo nariu, nes pastarasis pagal dabartinį teisinį reguliavimą gali būti renkamas, jeigu jis nėra susijęs su priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei (Konstitucijos 56 str.).

Žmogaus teisių organizacijų nuomone, minėta įstatymo pataisa panaikina Lietuvos pilietybės instituto svarbą, nes diskriminavimo draudimas pilietybės pagrindu dalyvauti šalies politinėje veikloje, suvienodina ne piliečio ir Lietuvos piliečio teises, netgi pastarųjų teisinę padėtį pablogina, nes pagal galiojantį Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą (23 str.) Lietuvos pilietis privalo ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Tuo tarpu panašūs reikalavimai ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą nekeliami asmeniui, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis.

„Konstitucijos 29 str. garantuoja, jog „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“.

Šioje konstitucinėje normoje nėra minima „lyties tapatybė“, kas reiškia, jog tai nėra konstitucinė vertybė. Abiem projektais siekiama „lyties tapatybę“ paversti konstitucine vertybę ir tapatybės pagrindu specifinėms žmonių grupėms suteikti nepagrįstai geresnes visuomenines pozicijas ir didesnę įtaką kitų visuomenės grupių atžvilgiu, taip pat minėtais projektais siekiama suteikti nepagrįstas privilegijas asmenims, kurie nėra Lietuvos piliečiai“,– teigia žmogaus teisių gynėjai.

„Atsižvelgiant į tai, kad abiem projektais siekiama Lietuvos tiesinėje sistemoje įtvirtinti nekonstitucinę „lyties tapatybės“ normą ir siekiama suvaržyti galimybę piliečiams priešintis tam, kas varžo ar riboja Tautos suverenitetą, savinasi visai Tautai priklausančių suverenias galias, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“, Lietuvos žmogaus teisių organizacijos mano, kad abiejų projektų siūlomos pataisos, jeigu nėra Lietuvai nedraugiškų valstybių inspiruotos, tai neabejotinai tarnauja pastarųjų interesams.

Iš to darytina išvada, kad šiuos projektus įregistravę asmenys (Evelina Dobrovolska, Silva Lengvinienė, Tomas Vytautas Raskevičius, Ieva Pakarklytė, Monika Ošmianskienė, Morgana Danielė, Gintautas Paluckas, Kasparas Adomaitis, Vytautas Mitalas, Artūras Žukauskas, Marius Matijošaitis, Linas Jonauskas, Dovilė Šakalienė, Julius Sabatauskas, Domas Griškevičius, Algirdas Sysas) arba visiškai neadekvačiai suvokia savo siūlomų įstatymų pataisų pasekmes, arba sąmoningai/nesąmoningai talkina Lietuvai priešiškoms valstybėms. Bet kuriuo atveju abu projektai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kelia grėsmę nacionaliniam saugumui bei kenkia Lietuvos nacionaliniams interesams“,- rašoma reikalavime.

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos reikalauja Lietuvos Respublikos Seimą besąlygiškai atmesti minėtų asmenų siūlomą Administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimus.

Reikalavimą pasirašė:

Lietuvos Helsinkio grupė

Lietuvos žmogaus teisių asociacija

Piliečių gynybos paramos fondas

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Zigfridas       2021-03-22 12:12

Tarp kitko, kažkodėl visi užmiršo, kad šioje mažumoje siaučia AIDS.Kiek jie jau užkrėtė ir kiek dar užkrės, nieko už tai neatsakydami. Kodėl viešai nekeliami šie klausimai. Juk parlamentaras R.Žilinskas mirė nuo AIDS pneumonijos, tačiau oficialiai tai buvo nuslėpta.

elfe - priekabiautojui.       2021-03-18 17:51

gerai, tegu bus elfe.
Dekui uz grazius zodzius. Ir as tave myliu. Siunciu buckius ++++ smile

Virginija Milker > Kiss       2021-03-18 15:55

naiviais gejais tik naudojamasi. Kaip ir feministem. Ar zydu tragedija, bet kuo, kas galetu padet sukirsinti visuomene. O pasinaudojus ir jie bus pastatyti i vieta. Pklausykit exkgb propagandos eksperto Yuri Bezmenov youtubej. Ar ka pasakojo Vincui Krevei Molotovas apie bolseviku planus…
Bet lazda turi du galus.
Jokia ideja neapleidzia savojo saltinio.
Priezasties-pasekmes desnis veikia bumerangu.

> Virginijai Milker       2021-03-18 15:52

Supratau: tai tu dabar jau ne elfas, o Virginija. Tai kodėl ne elfė? Transgenderis? Gali būti. Visi ten tie, besimeldžiantys ,,patriarchui”, maitinami tų pačių fondų, todėl pasiruošę visus ir viską parduoti, visus ir viską kontroliuoti, kad nė necypteltų. Kodėl išduodate Lietuvą, apsimetėliai ,,konservatoriai”? Kuo jums nusikalto lietuvių tauta? Beje, informaciją pavogei ne iš manęs, o, atrodo, iš Op TV, jei neklystu, bet pateikei kaip savo. Kas čia nutiko? Grobio nepasidalinote? Tie patys ,,patriarchiški” metodai: intriguoti, meluoti, apsimetinėti, į kitus pirštais rodyti, kai prisidirbi, visus pravardžiuoti, šmeižti, naikinti paskutinius demokratijos likučius ir viską grobti tik sau, sau, sau. Kada jums bus gana, kagėbėšnikų palikuonys? Gerai pažįstu jus, ,,elfai” chunveibinai, ne pirmą kartą susiduriu. Didesnių pašlemėkų turbūt pasaulis dar nematė. Ne aš priekabiauju, o taviškiai pernai kelis mėnesius mane persekiojo vien už tai, kad suabejojau kai kuriomis ,,europinėmis vertybėmis”, o paskui turbūt jūsų cerberiai įsilaužė ir pradėjo trinti visą medžiagą, kuria dalinausi su draugais. Todėl ciuc į būdą, stribokvaiki, kad ir kaip besivadintum.

Virginija Milker > TV Klubas, Genocidas       2021-03-18 15:47

Taip, bet gal girdejot, kai Putinas paskelbe kova “nacionalizmui”? Kaip, beje,  ir Kremliaus “filantropas”, valiutu spekuliantas, kuri savo guru laiko liberalai?..

Tad kas siekia, kad buti baltuoju, o ypac vyru, jau nebepadoru Amerikoje?..
Kas siekia panasiu visuomenes subversiju, sukeliant visu kara su visais,  ir Europoje?..

“Spisok Putina” rase apie “Putino virejo” Prigozino ne tik apmokamu troliu komandas, bet ir kariniu Vagner gaujas Afrikoj, Amerikoj,  siekiant sukelt revoliuvijas…

O kai Bidenas isvadino Putina zudiku, jo ir “filantropo” remiama ANTIFA, variusi pries Trumpa, ir raginusi sunaikint Bakaru nacionalines valstybes, jau slepiasi po kinisku heroglifu sukiais. Paskaitykit: ItsGoingDown.org

Kis       2021-03-18 14:00

pala,o jeigu profai gejai issitycios is maneskas juos laukia,cia jauciama mano atzvilgiu diskriminacija,kodel as palieku neapsogotas tu netradiciniu megeju?kur ir kas gins mano teises?

>tamsybiu valandai       2021-03-18 13:50

Atsimerkit. Kiek matote sioje grupeje konservatoriu?..
Vienintelis Simonytes drauges A.Maldeikienes i TS infiltruotas sunelis socialistas.
Ir infiltruotas galimai asmeniniam Maldeikienes kerstui pries musu Prezidenta, kazkada pastaciusi ja i vieta Valanda su Ruta laidoj.
Ir taip, isvadinusi pilieciu isrinkta Prezidenta “visisku nuliu” si sorosofile, pritariant tokiam pat sorosofilui Kubiliui, siekia galutinai nunulint prezidento galias, kad Simonyte perimtu uzsienio politika, vazinetu i European Council… Ir Matas Maldeikis butent ir teikia toki istatyma seimui.
O ar kiltu klausimas del tokio istatymo, jei i prezidento posta butu isrinkta Simonyte?..
Pamastykit.

Genocidas       2021-03-18 13:49

Pagal masmedija, influencerius ir komentatorius, lyties tapatumo problemos, transgenderizmas, nevaisingumas ir panašios bėdos išskirtinai būdingos tik baltųjų rasei ?!!
Kažko panašaus iš Kinijos, Indijos, Afrikos ar arabų kraštų nesigirdi.
Apie gyvūnų, ir ypač žmogbeždžionių atatinkamus nukrypimus nuo “XX” ir “XY” taip pat nesigirdi.
Ar tokia informacija tendencingai (specialiai) nutylima, slepiama, iškraipoma…, ar su baltaisiais tikrai kažkas labai negerai. Ir labai tikėtina, kad tas NEGERUMAS, yra sukurtas ir platinamas su genocidiniu tikslu (baltųjų sunaikinimui).
Visapusiškas baltųjų rasės polinkis į “vienvaikes” šeimas ir “rasinis baltųjų ištižimas” irgi prie to pačio.
———
Kada mokslo korifiejai, žiniasklaidos bokštai ir pikantiškų naujienų mėgėjai pažers iš gausybės rago…

Virginija Milker - priekabiautojui       2021-03-18 13:35

Branguti, ko kabinejiesi prie elfo? Kokia informacija jis is taves pavoge? Konkretizuok.
Patriotas juk neturetu but idijotas, nesugebanciais suvirskint informacijos… Googlinkis. Info atvira visiems. Tereikia nuovokos atsirinkt, kuri teisinga.

TV klubas Kontinent       2021-03-18 12:44

Michailas Velleris: Amerikos naikinimas vyksta siaubingu greičiu:
https://www.youtube.com/watch?v=Fz_4ySqr9I4

tamsybių valanda artėja       2021-03-18 10:44

pizdukėliai iš “teisingumo” ir komuniagos-kgbistėliai, pritariant kitiems iškrypusiems bei stribo mentaliteto žmogystom ...
——-
ne pirmą kartą didžiausias kiaulystes ir niekšybes komuniagos padaro “patriotų” konservatorių rankomis.

Deivis        2021-03-17 18:25

Klasika. Po demokratijos žiauriausia tironija.

Beje, elfai,       2021-03-17 18:20

tavo 16:25 informacija vogta. Ar nereikės atsakyti už autorinių teisių pažeidimą?

>> 17:49       2021-03-17 18:14

Taip, tu - TAS PATS elfas, su ta pačia ,,paskirtimi”. Tik ne ,,kovoti su Kremliaus troliais”, o prieš Lietuvos valstybę. Kaip ir skelbėte pernai - ,,už europines vertybes”. Šiandien jau visi matome, kokias. Ir nėra reikalo apsimetinėti, kad jūs prieš Nelaisvės partijos išsidirbinėtojus. Jūs sėdite jų kišenėje ir šoksite pagal jų dūdelę. Nes būtent jums tie fondai ir rūpi. Ir būtent jie jums moka judo sidabrinius už jūsų ,,paskirtį” - naikinti Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą. Ar ne todėl, kad tu čia užsukai, šiandien portale vėl atsirado čia seniai užmirštas žodis ,,vatnikas”. Tavo žiniai: Šiame portale nėra Kremliaus trolių ir vatnikų. Čia renkasi patriotai ir pora nusamdytų agentėlių, kuriuos seniai pažįstame ir atskiriame. Tuoj ir tave visi atpažins, kad ir kokios mimikrijos būtum išmokęs. Beje, elfas - ne lietuvių mitologijos personažas. Taigi simptomiška. Tik germanų elfai nekelia sau tikslo ką nors priešinti, pjudyti. Tai taikios ir subtilios gamtos dvasios. Visiška jūsų priešingybė.

Elfas "Elfui"       2021-03-17 17:49

Nezinau TO elfo. Cia nesenai uzsukau.
Ir tai ne slapyvardis, bet paskirtis.
Nes elfai isiparegojo kovot pries propaganda su Kremliaus troliais.

elfas        2021-03-17 17:39

Taigi, kam siiandien pult sali tankais, jei galima fondais…
lobistine korupcija vidaus subversijom, chaosui…

Laisves partija galima butu laikyt politiniais profanais…
Taciau socdemai?.. 7 socdemai jau seniau yra pasirase nkvd teisiu gynejo D.Katz deklaracija pries V.Landsbergio su Havelu inspiruota PRAHOS DEKLARACIJA, naciu nusikaltimus prilyginant nkvd nusikaltimams, del ko kgb valdomas Kremlius iki siol negali dovanot.
  Tai V.Andriukaitis, V.Blinkeviciute, A.Sysas, J.Sabatauskas, J.Paleckis… et, du pamirsau.
J.Sabatausko dukte Birute Sabat vadovauja Zmogaus teisiu centrui, kartu su Andriukaicio sunum Gediminu kuruoja “Mano teises,  ideologizuota, propagandini “Nepatogus kinas”... organizuoja BLM eitynes…  kurias, beje, pareme Faina Kurlianski is Geros Valios Fondo…kaip ir 10 000 Rutos Vanagaites knyga. O fondas buvo ikurtas per praeita Krize, is tu 128 mil litu, kuriuos Simonyte “pasiskolino” is pensininku.

Siandien, matyt, D,Katz tikisi naujos aukos krizes proga, nes skelbia savo tinklarastyje ta pati “European Foundation of Human Rights” vardu apie neva 15 a zydu kapines po Sporto rumais… Uzsikabno mat, kuomet viena moterele leptelejo, kad ten buvo ne karaimu, bet zydu kapines.. Nors is tiesu seni zemelapiai rodo, kad zydu kapines buvo toje vietoje kur Olandu g. laidojimo namai. Visgi D.Katz galimai ir vel prisirinks Cikagoj ar chasidu Brukline skrybeletu rabinu, kad galetu vel pamelzt musu istorijos neismanancia vyriausybe…
https://defendinghistory.com/tag/european-foundation-for-human-rights

Elfai,       2021-03-17 17:32

keisk slapyvardį, jeigu nesi TAS elfas. Labai nemalonios asociacijos, susijusios su tikrai blogais žmonėmis, kurie būtent taip save vadina.

Kažin,        2021-03-17 17:28

ar televizoriaus žiūrėtojai dar ką nors supranta? Ar tik triauškia čipsus ir linksi galvomis? Alternatyvių žiniasklaidos priemonių daugėja, bet kokiam procentui žmonių jos prieinamos? Internetas gerai, bet žmonės taupo pinigėlius duonai. Po tų pseudokarantinų taupyti reikės dar labiau. Ir kas tada?

Labai puikus tekstas.       2021-03-17 17:24

Ačiū, ir sėkmės.

Yra dar vienas       2021-03-17 17:14

slaptas tikslas. Nesugebėjo teisėtais būdais prakišti ,,dvigubos” pilietybės, tai dabar bando pralįsti pro užpakalines duris. Pirmiausia negalima ,,jausti neapykantos” dėl pilietybės, o paskui jau negalima ir diskriminuoti. Taigi, ,,žalieji žmogeliukai”, ruoškitės. Tuoj jums atidarys visus šliuzus. Jeigu, žinoma, mes leisime.

tarp kitko       2021-03-17 16:31

Įdomiausia, kad Prezidentas su visais svarbiauiais išvyksta šiandien 3 d.  į Ukrainą. paskui į Moldovą ir Sakartvelą. Ir ką  man tai primena?

elfas       2021-03-17 16:25

Gal, sakau, ne atsitiktinai Putinas pirma karta pasveikino Lietuva po siu Seimo rinkimu?..
Ypac kai Seimui vadovaut paskirta KGB karininko Viktor Chmil dukra, kuriai patiketos valstybes paslapys…

O Dobrovolska dirbo 2010 ikurtoje “European Foundation of Human Rights”. Kaip zinom, Europos varda savo organizacijoms ypac megsta valiutu sukcius naudoti. Nors gan itartina, kad sis neva europinio masto fondas veikia tik Lietuvoje, ikurtas Naujininkuose. Ju puslapyje jokiu nuorodu i foundatorius…
Nors Rusija savo fondus megsta vadint Baltic vardu. Kaip ir ta Vokietijoj registruota neva zaliuju - Baltic sea Concervation Foundation, kurios vadovas yra NORD STREAM direktoriaus pavaduotojas.. ir kurio lobistinis NVO pavadinimu “Lasisos dienorastis” siandien taip aktyviai kovoja pries Lietuvos verslus, versline zuvininkyste Kursiu mariose… tik ne toj Kaliningrado teritorijoj..
Tad reiktu pasidomet ar is durnumo, ar uz kokia lasisa Andrius Vysniauskas, Aiste Gedviliene su kitais 37 seimunais taip stengias del rusijos verslu?

 

 

Keista       2021-03-17 15:21

kad mūsų saugumas tyli. Alio, Valstybė ir jos konstitucija pavojuje, atsibuskite!

grumstas       2021-03-17 14:07

Atveriami vartai į tironiją. pasiskaitykite ką yra pasakę praeities žymūs valstybių , pvz. JAV, veikėjaqi, vadovai apie tironiją ir pasipriešinimą tokiai sistemai.

Rekomenduojame

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Kastytis Braziulis. Amnesty International metė šešėlį visai Ukrainos kariuomenei ir jos prezidentui

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt ketvirtoji (rugpjūčio 6 diena)

Nesant poreikio operacijai kiekvienas vokietis galės keisti savo lytį kartą metuose

Kilni donorystė ar išmėsinėjimo įstatymas

Almantas Stankūnas. Na ką, Perlas Energija iššovė sau į koją?!

Dominykas Vanhara. Elektros „tiekėjų“ verslo planas labai paprastas

Ligitas Kernagis. Įspėjimas tėvams

Arūnas Dulkys įteisino medikamentinį lyties keitimą

Mokslininkai kelia ieškinį dėl JAV valdžios vykdomos soc. žiniasklaidos cenzūros

Valstybės auditas: Lietuvos miškais rūpinamasi nepakankamai

Baltarusijos protektoratas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.