Zigmas Vaišvila. Antieuropa (atsakymas į V. Landsbergio straipsnį „Antieuropa“)

Tiesos.lt siūlo   2014 m. vasario 8 d. 22:01

17     

    

Zigmas Vaišvila. Antieuropa (atsakymas į V. Landsbergio straipsnį „Antieuropa“)

alkas.lt

Po profesoriaus V. Landsbergio ir Prezidentės D. Grybauskaitės nuomonės dėl 2012 m. spalio 14 d. referendumo sprendimo atsakydamas į V. Landsbergio straipsnį „Demokratija-nedemokratija“, savo straipsnį pavadinau taip pat „Demokratija-nedemokratija“. Atsakymą į naująjį V. Landsbergio straipsnį drįstu pavadinti taip pat „Antieuropa“, nes skiriasi mudviejų požiūris į Europą ir jos priešus.

Europos priešai yra tie, kurie siekia, drastiškai ją atskirdami nuo krikščioniškos moralės ir bendražmogiškųjų vertybių, sunaikinti pačias valstybes ir šeimas, o ne tie, kurie nori išsaugoti Europos kultūros ir demokratijos pagrindus, susiformavusius jos tautų kultūrinėje terpėje, šeimose ir stipriose, nesuluošintose valstybėse.

Dalykiškai atsikirsti į nedalykiškus V. Landsbergio pareiškimus sudėtinga, nes juose nėra jokios logikos – tik nuogos ir nepagrįstos deklaracijos. Galbūt profesorius neturi laiko ar noro skaityti dalykinę diskusiją dėl šio referendumo ar nėra skaitęs Lietuvos ir kitų šalių stojimo į Europos Sąjungą sutarties? Priešingu atveju jis turėtų bent laikytis logikos, o ne aklai pratrūkti neargumentuotu pykčiu. Dėl dalykinių klausimų paskutiniajame profesoriaus kūrinyje pasakysiu tik tiek, kad Žemės referendumas užkirstų kelią „žemgrobiams“, supirkusiems žemę dėl pasipelnymo, tai padaryti ir dar jos „prisigrobti“, nes tektų ir „prisigrobtąją“ žemę parduoti tiems mūsų piliečiams, kurie ją nori dirbti.

Apie valstybės praradimo grėsmes V. Landsbergis kažkodėl nekalba. ES juk moka pašalpas tam, kad jos nedirbtume, ir nemanau, kad profesoriaus to nesuprastų. Kaip ir savo paskutiniojo „istorinio“ balsavimo Europarlamente.

Sausio 12–13 d. atidžiai klausiausi visų V. Landsbergio kalbų – jis puikiai žino, ką sako. Todėl ir mes be emocijų pabandykime suprasti, ką profesorius nori mums pasakyti. Nepatikėsiu, kad jis nesupranta, jog niekas, išskyrus jį patį ir konservatorių partijos vadovybę, nešneka apie Lietuvos išstojimą iš ES. Kalbame ir vis garsiau, kad būtina visiems, ir ne tik Lietuvos piliečiams, žinoti, kas ir kur mus užrištomis akimis veda ir kodėl tai daro. Tylėdami ar meluodami. Todėl puikiai suprantame, ką reiškia nevalstybiška ir gryna liberališka V. Landsbergio skelbiama „skaidri, vieša“ žemės rinka, mūsų žemdirbius ir toliau laikant antrarūšiais Europoje lyginant su senbuviais. Stojimo sutartis tikrai pažeidžiama. Tik pažeidėjai esame ne mes ir net ne Stojimo sutarties subjektai – konkrečios ją pasirašiusios valstybės, o eurobiurokratai. Kažkodėl eurobiurokratų aklai klausome, o su Stojimo sutarties subjektais net nebandome kalbėtis. Nei dėl žemės, nei dėl euro įvedimo ar neįvedimo, nei dėl vėluojančių Ignalinos AE uždarymo lėšų, kitų klausimų.

Kodėl tai daro išmintingas V. Landsbergis ir jo drauge su konservatoriais garbinama bei jiems nepakeičiama Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė? D. Grybauskaitės atvejis aiškesnis. Ji yra šių eurobiurokratų „elito“ narė, net vykdydama Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas ėmusi atlygį iš jų. Ji neturi ir jokio politinio palaikymo Lietuvoje, išskyrus konservatorių bei liberalų partijų vadovybes, susipainiojusias su Prezidente didžiaisiais valstybės „verslo“ projektais iki „paskutinio kraujo lašo“. Todėl tokiai sistemai išsaugoti būtina pavaldi prokuratūra, galinti pradėti ar nepradėti ikiteisminius tyrimus.

Sudėtingiau suvokti V. Landsbergio, nuo pat Sąjūdžio pradžios deklaravusio priešingą nuomonę, viražus. Kadangi V. Landsbergis, nevengdamas ir atviro melo, mus, siekiančius tiesos ir noro matyti aktyvią bei sąmoningą pilietinę visuomenę, apdalina ne tik vis naujais epitetais, dar vadina ir valstybės bei ES priešais, siūlau profesoriui pasižiūrėti į save istorijos veidrodyje.

Mes, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir pirmosios tarybos nariai, jį pažinome visiškai kitą – 1988 m. lapkrityje aš balsavau už jo išrinkimą pirmuoju Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Seimo tarybos pirmininku dėl to, kad jis, mano nuomone, bene geriausiai sugebėdavo suvienyti kartais gana skirtingas kolegų nuomones ir rasti kompromisą. Tačiau po V. Landsbergio išrinkimo mūsų Aukščiausios Tarybos Pirmininku, jis jau beveik atvirai demonstravo savo pasikeitusį veidą. Tik mes, Sąjūdžio remti deputatai, dėl užgriuvusių darbų po Kovo 11-osios neturėdami laiko šioms diskusijoms ir suprasdami, kad V. Landsbergio ir A. Brazausko konkurencija tuose rinkimuose, visų pirma, buvo ne asmenybių, o pasirenkamo kelio konkurencija, stengėmės vienytis ir siekti tikslo – valstybės pripažinimo.

Grįžkime prie žemės klausimo. 1988 m. XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausioje Taryboje, kurioje Sąjūdžio idėjoms atstovavome tik penketas deputatų iš trijų ir pusės šimto, estų pavyzdžiu pasiūlėme pakeisti Lietuvos TSR Konstituciją, įtvirtinant mūsų įstatymų viršenybę prieš TSRS įstatymus, jei šiems nepritaria mūsų Aukščiausioji Taryba, ir, be kita ko, įteisinant žemės ir gelmių išteklių nuosavybę Lietuvai.

1988 m. lapkričio 18 d. deputatai J. V. Paleckis ir A.M. Brazauskas šią Sąjūdžio iniciatyvą sustabdė. Sąjūdžio ir LKP „medaus mėnuo“ baigėsi. Supratome, kad bendrai, kaip Estijoje, su valdžia Nepriklausomybės nepasieksime. Tai primenu, nes po šio įvykio LPS Seimo taryba, siekdama, kad tarybos narys Vytautas Petkevičius, viešai iškvailinęs mus, kad neklausome A. Brazausko, neskaldytų Sąjūdžio, suprasdama atsakomybę  dėl Nepriklausomybės siekio ir siekdama išsaugoti Sąjūdžio vienybę, 1988 m. lapkričio 20 d. priėmė Moralinės nepriklausomybės pareiškimą:

„Sąjūdis skelbia moralinę Lietuvos nepriklausomybę. Mes tvirtiname, kad jokia politinė situacija negali suvaržyti Lietuvos valios kaip Aukščiausiosios jos Teisės. Tik Lietuva gali priimti ir vykdyti savo įstatymus. […] šis principas […] turi būti kiekvieno asmeninė nuostata. Nuo šiol Lietuvoje bus gerbiami tik tie įstatymai, kurie nevaržo Lietuvos nepriklausomybės. Mūsų nepriklausomybę pažeidžiančių įstatymų nevykdymas gali užtraukti juridinę atsakomybę, bet nepažeidžia doros […]“.

Taryba priėmė šią Moralinės vienybės deklaraciją, suprasdama vienybės svarbą Tautos gyvenime, ir ypač svarbiose istorinėse situacijose. Ją pasirašę 28 tarybos nariai pakvietė Vytautą Petkevičių, kurio narystė buvo sustabdyta lapkričio 21 d., grįžti į Sąjūdį ir pirmąkart nusprendė, kad reikia rinkti tarybos pirmininką.

Kodėl V. Landsbergis šiandien nesivadovauja šia moraline Sąjūdžio nuostata mūsų atramai ir telkimuisi, o skaldo ir ignoruoja tautą? 1988 m. lapkričio 24 d. į Maskvą išvežėme 1,8 mln. demokratų partijos ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio surinktų Lietuvą ginančių ir prieš TSRS Konstitucijos pataisas, ribojančias Lietuvos konstitucines teises, pasisakančių parašų. Latvijoje buvo surinkta per 1,1 mln., Estijoje – beveik 1 mln. parašų. Kodėl mūsų valdžia šiandien klusniai vykdo ES instrukcijas, prieštaraujančias mūsų Konstitucijai ir nebando pasitelkti mus, piliečius, ginant Tautą, nebando vienyti jėgas su kitomis ES valstybėmis narėmis?

Ar galima šiandien tikėti V. Landsbergio nuoširdumu ir moralinėmis vertybėmis, jei šiandien jis viską apverčia aukštyn kojomis? Po kruvinоsios 1991 m. sausio 13-osios Tauta vieningai vasario 9 d. plebiscite pasisakė už nepriklausomybę, o mūsų Aukščiausioji Taryba priėmė tebegaliojantį 1991-02-11 Konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės“, skelbiantį, jog konstitucinė nuostata „Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika“ gali būti pakeista tik ¾ visų sąrašinių Lietuvos rinkėjų balsais. Šį įstatymą pasirašęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis šį istorinį įvykį savo knygoje „Sunki Laisvė“ (1 knyga, 30–31 psl. Vilnius, Vaga, 2000) įvertino labai teisingai:

„[…] per 90% Lietuvos plebiscite dalyvavusiųjų pareiškė: tebūnie Lietuva nepriklausoma valstybė, tebūnie ji demokratinė valstybė! Ir tų žodžių, kuriuos ištarė beveik visa Lietuva, niekas kitas nebegalės atšaukti, pakeisti, paneigti. Jokia partija, jokia kariuomenė, joks prezidentas ar caras, net ir viso pasaulio gelbėjimo ar priežiūros komitetas, net ir šita mūsų Aukščiausioji Taryba, sakykim, kokiomis nors dujomis apsvaiginta ir sušaudyti prigrasinta, negalėtų priimti nutarimo, kuris teisėtai pakeistų visos tautos, vienintelio šio žemės suvereno, sprendimą. Visų Lietuvos žmonių nutarimas, kad Lietuva turi būti nepriklausoma, yra aukščiausias ir galutinis, nebent jie patys rytoj balsuotų priešingai, o to jau gal nesitikėtų nė velionis Molotovas. Tai kertinis akmuo, kuris šiandien ja padėtas į konstitucinius Lietuvos Respublikos pamatus. Ant jo statysime teisinę valstybę su žmonių rinkta valdžia, kuri pati yra pavaldi įstatymui.“

Todėl Vytautui Landsbergiui, šiandien nusprendusiam užmiršti ne tik šią, iki šiol nepakeistą tautos valią ir tai, kad stojimo į ES referendume už stojimo principą, bet ne sutartį balsavo ne 75%, o 57% visų sąraše esančių rinkėjų, nusprendusiam užmiršti ir savo paties viešai paskelbtus labai teisingus žodžius, siūlau atsiprašyti Tautos ir ramiai pasitraukti iš politikos. Tokios „politikos“ tęsimas yra nepagarba Tautai, patikėjusiai Jums ir Sąjūdžiui didžiulę atsakomybę.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Al.       2014-02-11 0:49

Kas galėtų paneigti.

Pensininkui       2014-02-10 14:25

ko gero galiu pretenduoti i tuos su kuriais dar galima ka nors diskutuoti. Taigi pirmiausia, paties ( galiu taip kreiptis, nes esu tikras pensininkas)
mintis ” Lietuva pasirinko ne tą kryptį nuo 1992 metų, kai piliečiai parėmė LKP kryptį, per referendumą ir paskui vykusius rinkimus”. Taigi mielas pone kokia krypti, pagal Jus , turejo pasitinkti LIETUVA ? Nuo pat pirmuju dienu krypti rode ponas Lmnadsbergis su savo ypac enegingais palaikytojais ( tarp kuriu buvo ir straipnio autorius. Kas nubreze krypti nuostabiai tiksliai pastebejo a.a. tikras disidentas L.Dambrauskas “.......“ Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija
Visų mūsų nelaimė, kad Kovo 11 -sios Aktą pasirašė ne tie, kurie buvo pasiryžę krauju jį ginti ir gynė, o tarybiniais metais išugdyti, išauklėti, puikiai įsisavinę homo sovieticus visas „proletariato“ diktatūros ekonomines, socialines, demagogines įmantrybes. Socializmo griovėjais tapo tie, kurie daugiausia naudos iš to turėjo ..“. Jus, tu ivykiu dalyvis ir gyvas liudininkas, pabandykite nuneighti SIA TIESA. Pagarbiai aAlgirdas

Pensininkas       2014-02-10 12:37

Ponas Zigmai, Lietuva pasirinko ne tą kryptį nuo 1992 metų, kai piliečiai parėmė LKP kryptį, per referendumą ir paskui vykusius rinkimus, tai kam visur kaltinti V.Landsbergį, o tie sprendimai 1988 iki 1992 metų mažai reikšmingi.Aišku, Sąjūdžio pralaimėta ir dėl to, kad jame buvo daug prisiplakėlių. Visi metai po to turėjo didžiausią įtaką.Visi komentatoriai remiasi tik emocijomis jokio įvykių vertinimo, jokių pamąstymų, kas atsimena praėjusio šimtmečio paskutinio dešimtmečio įvykius, su tais dar galima ką nors diskutuoti.Žinote dabar per žiniasklaidą vien tik pliurpalai, tai tokių straipsnių pilna, gaila.

Vida       2014-02-9 20:32

pagarba autoriui.  V.Lansbergio epitetai Lietuvos žmonėms, Konstitucijos interpretacijos ir požiūris į eurozojuzą, mano manymu - savimi patenkinto, nukvakusio senio paistalai.

ruta        2014-02-9 15:59

, Taip , nei partijos , nei carienes , nesugebejo padaryti tuo , ka sugeba dideli pinigai ...
Nezinau , gal ponas Lansbergis buvo kitoks , kai svilo sik*a , bet musu seima VISADA mate antra sio subjekto dugna .Kadangi seneliai , abu tevai ir mes , vaikai , pajutome savo gyvenimu , kas yra komunistinio -NKVD -KGB rezimo teroras , tai su visa atsakomybe galiu pasakyti , kad NEIMANUOMA buvo isvaziuoti , i uzsieni , sekti karjeros , jeigu tavo artimi / artimas/ yra pabeges / gyvena / uzsienyje , todel dedules vojazai po uzsienius butu NEIMANOMI , jeigu ne KGB ranka !
Ne per viena diena atsiranda atotrukis valdzios nuo eiliniu pilieciu , kodel tiek metu vyko toks Tautos pasyvumas , nenoriu tiketi , kad niekas nezino Lietuvos istorijos ir nesupranta praeities sasaju su dabartimi .Taip norima sumenkinti / to pacio Lansbergio / komunistines ideologijos tarnu veikla sovietmeciu , kad persasi klausimas , gal ir pacio veikla neskaidri ?
Mes turime visus svertus per rinkimus parodyti politikams , prezidentei - kur kieno vieta , tad nebukime abejingi savo Tevynei , zemei , vaiku ir anuku ateiciai !
Pagarba gerb. Vaisvilai , kad dar turi sveikatos atsakineti i marazmatiskus ir , atleiskite , idiotiskus pono Lansbergio opusus .

kandidatas       2014-02-9 15:45

po sio straipsnio galutinai pasitikiu Vaisvila ir siulau ji kelti KANDIDATU prezidento rinkimuose nuo TAUTOS.

StasysG       2014-02-9 15:16

Kas sąjūdiečiui, biznieriui, finasistui ir visuomenės veikėjui Zigmui Vaišvilai rašo tekstus? Jei jis pats, tai jis vis dar kietas vyrukas. Sveikinu.

aAlgirdas       2014-02-9 15:06

pasirodo tikrai istorijos mokslas yra OBJEKTYVUS, tik objektyvi istorija rašoma praėjus bent keliems dešimtmečiams nuo istorinių įvykių. Tiesa, mūsuose tą procesą pagreitino a.a.V.Petkevičius pirmasis pradėjęs viešinti Landsbergio nuopelnus VALSTYBEI ( tiesa, jam tai iš esmės kainavo gyvybę, nes garbės jis dėl mirties apginti negalėjo). Taigi procesas juda ir šalia atairandančių objektyvių (t.y. nepagrąžintų ir tiersiog melagingų prisiminimų) atsiranda ir kol kas atsargūs Zigmo prisiminimai. Kodėl atsargūs? Šis žmogus dar nesugeba pilnai pats apsivalyti ( nėra gi jis šventasis) bet jau rašo gana objektyvius faktus. Jau vien už tai tikrai turėtų sulaukti pagarbos. Kas gi dėl įvykių intrpretacijos - leiskite su juo iš esmės nesutikti ir pagrindinai todėl, kad jis rašo ” Po kruvinоsios 1991 m. sausio 13-osios ” betgi estai tokios dienos neturėjo KODĖL ? Galima užduoti ir daugiau tikros objektyvios istorijos atkūrimui.

matom       2014-02-9 14:56

KARALIUS NUOGAS,o neuzmirstuoles,tai masonu priklausomybes simbolis.

Petras       2014-02-9 8:46

V.Landsbergis-moraliai puolęs žmogus,su masonų identifikacijos simboliu-neužmirštole atlape, LUNAČEKISTAS(sadomitės Lunaček bendramintis),jo draugai-du podleckiai. Tai nuogas konservatorių karalius, visas lyg ausų išsimėšlinęs melų, veidmainystėmis,neapykanta bendrapiliečiams ir Tėvynei, todėl, manau, net nevertėjo į tą konservatorišką mėšlą Vaišvilai teplioti rankų.

HSČ       2014-02-9 1:54

Jau 1993 m. supratau (dar buvau savanoriu), kad DRAUGAS Landsbergis yra Lietuvos Tautos nelaimė! Ir jis atsiustas Lietuvai kaip bausmė!

ugnis       2014-02-9 0:23

http://www.prezidento-rinkimai.lt/ -Spėjami kandidatai į Prezidentus, balsuok už Zigmą Vaišvilą.

ugnis       2014-02-8 23:19

PAPRASČIAUSIAS BŪDAS ATSIKRATYTI KAI KURIŲ “VEIKĖJŲ”, BALSUOJANT UŽ
PARTIJAS, SUGADINTI VISĄ BIULETENĮ, NES TEN PIRMAISIAIS BŪNA ĮRAŠYTAS
VISAS VALKATYNAS, KURIS SEIME SĖDI IŠTISUS METŲ METUS IR JAU UŽMIRŠO
KUR IR KUO DIRBO, KAIP GALIMA GYVENTI IŠ ATLYGINMO.
Iš Seimo išvyti visus niekadėjus bus galima tik tada kada bus
panaikintas Seimo rinkimų įstatymo 37 str. 2 d. pagal kurį be
tiesioginių rinkimų , pažeidžiant LR Konstitucija sulenda 70 Seimo
narių - partinių sąrašinių.Mums leista rinkti tik 71 Seimo narį ,kiti
70 pagal partinius sąrašus sulenda be tiesioginių rinkimų .Panaikinti
šį straipsnį ir į Seimą rinkti tik vienmandatėse rinkiminėse
apygardose.Tada išnyks iš mūsų valdžios postų tie amžini
konservatoriai, sicialdemokratai, liberalai su savo visokiomis
pakraipomis. Į SEIMĄ TIK VIENMANDATĖSE RINKIMINĖSE APYGARDOSE.Vieną
daugiamandatę rinkiminę apygardą yra sugalvoję partiniai klanai, kad
jų niekada nenustumtų nuo lovio.

pagarba Z.Vaisvilai, jo izvalgumui,       2014-02-8 23:12

kompetencijai. Kreipiuosi ir kvieciu kandidatuoti i LR Prezidentus. L.T., JAV

ugnis       2014-02-8 23:12

Pagarba Zigmui, būk Lietuvos Vilties prezidentu, Lietuva Tave palaikys, bent jau 320 tūkst, o gal ir daugiau, jei susivienysime! Pritariu Sigitui.

"Jaunam vynui-       2014-02-8 23:11

nauji vynmaišiai”.(Mk 2,18).

sigitas       2014-02-8 23:07

Pagarba Zigmui, noreciau paziureti jam i akis ir paspausti nuosidziai ranka…tik tiek…Kai Sausio dienomis ir naktimis kartu su kitais staciau barikadas atrode kad tai labai svarbus ir prasmingas darbas…apsaugoti zmones kurie yra Seime ir rizikuoja savo gyvybemis vardan tos…dabar man taip nebeatrodo ir us drauga Lansbergi tikrai neiciau…manau kad jis nepasikeite jis toks visada ir buvo, taciau sugebejo laviruodamas sudaryti kone Mesijo ivaizdi…taciau Laikas viska sudelioja i vietas…

Rekomenduojame

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt pirmoji (gegužės 15-oji) diena

Nuo Romo Kalantos aukos praėjo 50 metų

Indijos chirurgas planuoja persodinti gimdą į translytės „moters“ kūną ir sudaryti jam galimybę pastoti dėka pirmos tokios operacijos pasaulyje

Nepriklausomos valstybės ir imperijos. Vytautas Radžvilas

Vytautas Rubavičius. Partnerystės įstatymas – moterystės ir motinystės pažeminimas

Edvardas Čiuldė. Atviras laiškutis Emmanueliui Macronui

Kandidato į AT teisėjus E.Šileikio drąsi kalba išgąsdino Seimą

ES ciniškai naudojasi pavojaus situacija Europoje, kad išplėstų savo galias

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt devintoji (gegužės 13) diena

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Įveiksime ligas ar žmogiškumą?

Ramūnas Aušrotas. Vaiko teisių apsaugos klystkeliai

Vatikano sinodo svetainė švenčia homoseksualumą ir įvaikinimą homoseksualų porose

Mokslinė konferencija Romo Kalantos metams paminėti

Vytautas Sinica. Apie Gabrieliaus Landsbergio interviu

Vytautas Radžvilas. Ir vis tik tai PAKTAS

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt aštuntoji (gegužės 12-oji) diena

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.