🎬Zigmas Vaišvila: VRK pergudravo Pranciškų Šliužą (VRK posėdžio video)

Tiesos.lt siūlo   2014 m. sausio 4 d. 17:01

28     

    

Zigmas Vaišvila: VRK pergudravo Pranciškų Šliužą (VRK posėdžio video)

alkas.lt

Po sausio 3 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdžio, kuriame buvo svarstoma neesminių įrašų dėl referendumo paskelbimo trūkumų šalinimo metodika, Alkas.lt kalbasi su Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataru, talkinančiu referendumo „Tautos valia“ iniciatyvinei grupei, Zigmu Vaišvila.

Alkas.lt: Sausio 3 d. Vyriausioji rinkimų komisija svarstė 2013 m. gruodžio 14 d. VRK sprendimo dalies dėl neesminių įrašų dėl referendumo paskelbimo trūkumų šalinimo metodiką. Kodėl referendumo iniciatyvinės grupės nariams nebeatstovavo advokatas Saulius Dambrauskas? Ar pasisekė išspręsti planuotus ir visiems rūpimus klausimus?

Z.Vaišvila: Principingai ir tvirtai, kvalifikuotai iniciatyvinės grupės narių ir visų pasirašiusiųjų interesams atstovavusio advokato paslaugų atsisakė iniciatyvinės grupės koordinatorius Pranciškus Šliužas, kurio netikėtu karštakošiškumu ir nesivaldymu gruodžio 30 d. posėdyje stebėjosi visi posėdžio dalyviai ir tiesioginės vaizdo transliacijos žiūrovai. Sausio 3 d. posėdžio metu Pr. Šliužas paskelbė, kad jis nutraukė sutartį su advokatu ir iniciatyvinei grupei atstovaus jis pats. VRK pirmininkas Z. Vaigauskas posėdžio metu leido kalbėti tik VRK nariams ir Pr. Šliužui, kuris, pasiskelbęs iniciatyvinės grupės vadovu (nors tokio nėra), taip pat neleido kalbėti nė vienam iniciatyvinės grupės nariui. Prieš šį posėdį Pr. Šliužas uždraudė kalbėti kitiems, paaiškinęs, kad jis pats viską suderino su VRK pirmininku Z. Vaigausku ir kad svarbiausia nesikišti į sutartą posėdžio eigą.

Betgi praėjusiame VRK posėdyje buvo paskirta dvišalė komisija šiai metodikai suderinti. Žiūrėdami vaizdo transliaciją matėme, kaip Z. Vaigauskas pats į ją paskyrė iniciatyvinės grupės koordinatorius Pranciškų Šiužą ir Ritą Jusienę. Iniciatyvinė grupė dar spėjo pasiūlyti Danutę Jasilionienę. Negi nepavyko derinimo darbas, koks metodikos variantas buvo pateiktas svarstymui?

Prieš posėdį Pr. Šliužas iniciatyvinės grupės nariams nepateikė jo su Z. Vaigausku suderinto varianto – pasakė, kad jį pateiks posėdžio metu VRK. Pradžioje derinimas vyko, nors tik D. Jasilionienė vienintelė buvo šį darbą ruošusi ir apibendrinusi, suderinusi su duomenų bazę kuriančiais kolegomis ir advokatu S. Dambrausku. Tačiau jos balsas „į dangų nėjo“, o paskutiniame etape dalyvavo tik Pr. Šliužas, vienasmeniškai nuspendęs kitaip.

Kas Pr. Šliužą įgaliojo tai daryti? Juk visi iniciatyvinės grupės nariai pagal įstatymą lygūs?

Taip lygūs. Ir tai, kad Pr. Šliužas nutraukė atstovavimo sutartį su advokatu, reiškia tik tai, kad tai jis padarė tik savo, o ne visų vardu. Tačiau apie šią situaciją jis privalėjo pranešti kitiems 25-iems kolegoms bent prieš posėdį. Koordinatorių atsakomybė dar didesnė nei kitų iniciatyvinės grupės narių, nes jie privalo koordinuoti visų jų nuomonę, o ne vadovauti ir už juos priiminėti nesuderintus sprendimus.

Kaip vyko sausio 3 d. posėdis, ką nutarė VRK?

Po to, kai išsamiai pasisakė VRK nariai ir paaiškėjo, kad VRK netesės gruodžio 30 d. posėdžio savo pažadų (VRK patalpose leisti iniciatyvinės grupės atstovams dirbti su Gyventojų registro duomenimis, juos gauti ne tik pagal pasirašiusiojo asmens dokumento numerį, bet ir pagal vardą, pavardę, gimimo datą ir adresą, taip pat tai, kad VRK klaidos bus taisomos ir trūkumai šalinimai dvišališkai, t.y. VRK nariams ir referendumo iniciatyvinės grupės nariams dirbant kartu), net Pr. Šliužas suprato, kad VRK ir jį apgavo. Tuomet Pranciškus pasakė tvirtą prieštaraujančią tam kalbą.

Tai kodėl nepavyko patvirtinti tinkamos metodikos?

Todėl, kad po to, nesuprantama kodėl, Pr. Šliužas nuolankiai sutiko su visais VRK narių argumentais, nė vienam jų neoponavo, o kitiems drauge su Z. Vaigausku jis neleido kalbėti. Anot, Pranciškaus, taip jis buvo viską suderinęs su Z. Vaigausku.

Tačiau jūs juk derinote šiuos klausimus su iniciatyvinės grupės nariais ir bandėte kalbėti kaip signataras, kuriam VRK neturi teisės neleisti kalbėti?

Taip. Ir ne tik kaip signataras, bet ir kaip gavęs dalies iniciatyvinės grupės narių įgaliojimus. Tačiau su dauguma iniciatyvinės grupės narių suderintus ir įrašų trūkumams šalinti būtinus dalykus, su kuriais praėjusiame posėdyje sutiko ir VRK nariai, Pr. Šliužas su įniršiu atsisakė pateikti VRK, o kitiems iniciatyvinės grupės nariams ir man Z. Vaigauskas kalbėti neleido sakydamas „Skųskite mus!“

Po specialiai paskelbtos pertraukos VRK pateikė dar paredaguotą metodiką, kurios naujų esminių pakeitimų posėdyje net nepristatė – juos pamatėme tik po posėdžio. Taip sužinojome, kad VRK klaidos bus taisomos tik toje dalyje, kurioje VRK leido šalinti trūkumus, ir tai, kad tuos trūkumus, kuriuos buvo sutarta, kad pagal pateiktus gyventojų registro duomenis šalins referendumo iniciatyvinės grupės atstovai, nuspręsta, kad šalins jau VRK nariai. Į prašymą įtraukti ir iniciatyvinės grupės narius Z. Vaigauskas replikavo, kad tik tuos, kuriuos pasiūlys koordinatorius Pr. Šliužas…

Gal galite trumpai apibūdinti VRK patvirtintos įrašų neesminių trūkumų šalinimo metodikos esmę ir problemas, kurių atsiras dirbant pagal ją.

Esminis klausimas yra tas, kad VRK atsisakė referendumo iniciatyvinei grupei pateikti gyventojų registro duomenis, užklausti juos pagal išsamius duomenis, o ne tik pagal dokumento numerį, kuris gali būti ir klaidingas ar klaidingai įvestas.

Iniciatyvinei grupei neleista pačiai šalinti trūkumus, kuriuos su registro duomenimis dabar tariamai šalins VRK. Tačiau abiem pusėms drauge (taip iki tol buvo planuota ir sutarta) palyginus įrašus su registro duomenimis, tokie trūkumai, kaip neaiškūs vardas, pavardė, adresas, gimimo data ar adresas, automatiškai išsispręstų – užtektų tik abiejų pusių atstovams draugiškai perskaityti registro duomenis ir juos palyginti su tikslintinu įrašu, pasirašyti dokumentą, kad viskas tvarkinga.

Dėl šių priežasčių dauguma tokių „trūkumų“ pateko į tą metodikos dalį, kurioje yra „trūkumai“, dėl kurių šalinimo iniciatyvinės grupės nariams ir jų atstovams, rinkikams daugeliu atveju teks lakstyti nežinia kur. Arba aiškintis, kur ieškoti pasirašiusiųjų. O sausio 21 d. baigsis tam skirtos 15 dienų.

Svarbiausia –kaip pasirašiusiajam sužinoti, kad būtent jo įrašo „trūkumas“ šalintinas. Be registro duomenų daugeliu atveju tai Sifizo darbas.

Ar iniciatyvinei grupei nors ką pavyko apginti?

Pavyko pasiekti tik tiek, kad šią metodiką vis dėlto patvirtino VRK, o ne referendumo iniciatyvinė grupė. Tai VRK bandė pasiekti posėdžio pradžioje. Bet šį pavojų suprato ir Pr. Šliužas (tokiu atveju net skųsti teismui neturėtume ką – patys paruošėte, patvirtinote, tad ko skundžiatės?). Tačiau jis nesuprato to, kad geriau metodika išvis būtų nepatvirtinta (tokiu atveju tai būtų VRK problema – ji būtų neįvykdžiusi savo pareigos, kas dabar vyksta su šalintinų įrašų detalizuoto sąrašo nepateikimu iniciatyvinei grupei – ji pati ta ruošia už VRK), nei patvirtinta tokia, kurios pagalba tikslo pasiekti neįmanoma. Posėdžio pabaigoje klausimą teikiant balsavimui, Z. Vaigauskas žinomai melagingai paskelbė, kad ši metodika suderinta su referendumo iniciatyvine grupe. Kadangi ji suderinta galimai tik su Pr. Šliužu, turinčiu tik lygiai tokias pat teises kaip ir kiti iniciatyvinės grupės nariai (o paskutinieji pakeitimai, padaryti pertraukos metu, galimai nesuderinti ir su juo), tai dauguma iniciatyvinės grupės narių ruošia raštišką pareiškimą VRK, kad ši metodika su jais nederinta. Pagal ją šalinti trūkumus praktiškai neįmanoma.

Kodėl Pr. Šliužas neapgynė šių iniciatyvinės grupės pozicijų?

Visų pirma, manau, jis nespėjo pats įsigilinti į visus klausimus ir juos suvokti. Be to, naiviai patikėjo VRK nario advokato J. Jasaičio žinomai melagingu paaiškinimu, kad asmens duomenų parodymas iniciatyvinės grupės nariams (net ne paviešinimas!) tariamai užtrauks Z. Vaigauskui baudžiamąją atsakomybę! Tokio „teisinio“ lygio argumentai buvo naudojami šiame posėdyje, o oponuoti jiems nebuvo leista niekam. Pr. Šliužo elgesio advokato S. Dambrausko atžvilgiu nekomentuosiu, tik pasakysiu, kad tai daugiau nei žema. Visas šis posėdis ir pasiruošimas jam – tai šio koordinatoriaus kapituliacija, kurios gaidelės jau girdėjosi anksčiau. Tikslas pakeistas į abejotiną garbę? Visi iniciatyvinės grupės nariai būrėsi, tikiuosi, ne dėl garbės, o dėl tikslo.

Beje, VRK trečią kartą neįtraukė į darbotvarkę klausimų dėl registruotomis siuntomis tiesiai VRK atsiųstų parašų lapų patikrinimo ir dėl trečio koordinatoriaus – vilniečio – paskyrimo, nors raštu dėl to kreiptasi jau senai. Koordinatoriai Pr. Šliužas ir R. Jusienė eilinį kartą to nepareikalavo iš VRK, nors prieš posėdį iniciatyvinės grupės nariai jiems tai dar kartą priminė. Tiesiog nesuprantama, kad koordinatoriams gali nerūpėti šie VRK ignoruojami mūsų piliečių surinkti parašai. Kodėl nebandyti palengvinti visiems bendro tikslo siekimo? Tikslas juk bendras. O gal ne visiems? Žodžiu, VRK pavyko, deja, iš dalies suskaldyti iniciatyvinę grupę. Kviečiu juos visus vėl atsigręžti vienam į kitą ir, svarbiausia, į tuos piliečius, kurie pasirašė ir laukia Jūsų veiksmų, o ne kapituliacijos.

Kaip sureagavo į šį VRK sprendimą kiti iniciatyvinės grupės nariai?

Liūdnai. Taip pat ir Pr. Šliužas, nes manau, kad ir jis širdies gilumoje suvokė, ką šiandien padarė.

Tad ką darysite – skųsite šią metodiką teismui?

Tikrai svarstytinas klausimas. Tačiau svarbiausia nenuleisti rankų net po šios pamokos. Trūkumus šalinti būtina ir pagal šią metodiką. Bus tariamasi ir dėl kitų veiksmų. Tikslas – net tokiu beviltiškai sudėtingu keliu artėti prie 7800 trūkstamų įrašų ribos, kurią po to dar 15 dienų „egzaminuos“ VRK.

Iškart po posėdžio iniciatyvinė grupė įvertino, kad su šia metodika šalintinų „trūkumų“ belieka apie 9,5 tūkst., nes VRK apie 2 tūkst. jų jau „atsijojo“ minėtais paruošiamaisiais metodais – tad VRK, persidrausdama ir išnaudodama iniciatyvinės grupės narių patiklumą bei teisinės patirties neturėjimą, siekia kontroliuoti procesą, kurio neigiama baigtis akivaizdžiai jų suprogramuota iš anksto.

Ko galima tikėtis einant tokiu keliu?

To, kad valdžia ir, kaip posėdyje prisipažino, Z. Vaigauskas nesitikėjo, kad bus surinkta per 300000 įrašų. Tad eisime toliau šiuo, kaip VRK atrodo, beviltišku keliu. Sieksime trūkstamo 0,5% (t.y. 1500 įrašų), kada galima tikėtis trūkumų šalinimo kitu būdu – surinkti šiuos 1500 naujų įrašų, o ne „taisomų“. Sieksime sumažinti ir krūvį būsimam skundui teismui dėl galutinio VRK sprendimo – mažiau užtektų nuginčyti neužskaitytų įrašų. Bijau, kad to neišvengsime, nes šios dienos mūšyje VRK asai pergudravo Z. Vaigausko pažadais ir savimi perdaug patikėjusį mūsų Pranciškų Šliužą.

Kokios išvados darytinos?

Bėda ir ta, kad metodikoje neliko jokios VRK veiksmų kontrolės, dvišalio abiejų pusių darbo, registro duomenų pateikimo iniciatyvinei grupei, VRK darbo kontrolės. Tad iniciatyvinės grupės narių nepasitikėjimas VRK nariais ir jų tikslais esmingai padidėjo. Pvz., dar renkant parašus, Z. Vaigauskas raštu suderino su iniciatyvine grupe (tai patvirtinta ir 2013 m. gruodžio 14 d. VRK sprendime), kad, pvz., adreso netikslumas nebus pripažintas trūkumu, jei kiti įrašo duomenys bus tvarkingi. Deja, net šis 100% argumentas yra „pamirštas“.

Šios dienos posėdyje VRK akivaizdžiai pademonstravo, kad siekia ne padėti Lietuvos piliečiams įgyvendinti savo konstitucinę teisę į referendumo paskelbimą, o apsunkinti jų tikslo pasiekimą. VRK nariai balansuoja ties piktnaudžiavimo savo pareigomis riba. Atsakomybę turi jausti visi – ir VRK nariai, ir referendumo iniciatyvinės grupės nariai.

Ar sausio 6 d. prasidės trūkumų šalinimas?

Dar nežinia. VRK „užmiršo“ pažadą sekmadienį leisti iniciatyvinei grupei baigti susipažinti su likusia kad ir nedidele dalimi įrašų. Iki pirmadienio VRK turi pateikti iniciatyvinei grupei šalintinus įrašus, tačiau vargu ar tai atsitiks, nes po šios dienos sėkmės VRK turi daug ką pertvarkyti kitaip. Z. Vaigauskas pasakė, kad geriausiu atveju pirmadienį po pietų.

Ačiū už išsamų pokalbį. Lauksime pirmadienio

alkas.lt

* * *

Siūlome pasižiūrėti ir sausio 3 d. VRK posėdį.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

VRK posedis Sausio 3

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Raimundas       2014-01-6 20:12

Šliužas ir yra šliužas

Algirdas       2014-01-6 10:17

Pradėtas įrašų,kuriuos VRK pripažino kaip turinčius neesminius trūkumus,piliečių parašų už referendumo surengimą rinkimo lapuose tikslinimas. Tai iš iniciatorių pareikalaus ne tik naujų fizinių jėgų ir susitelkimo, bet ir naujų finansinių išlaidų. Kviečiu visus neabejingus, pagal savo išgalias, paremti šį darbą finansiškai. Detalią informaciją šiuo klausimu galima rasti tinklalapio “www.zemesvardu.lt” skiltyje “Paremti iniciatyvą”.

Taigi       2014-01-5 18:21

Vaizdo įraše matėsi, kad šalia Šliužo sėdėjo advokatė, kuri galbūt jam pataria, bet netrukdo.
Su konfliktuojančiu advokatu rezultatas galėjo būti daug blogesnis nei yra, nes reikia suprasti, kad valdžia yra VRK pusėje ir norint ką nors pasiekti reikia elgtis taikiai ir išmintingai, tai Šliužas ir demonstravo.

To Vadimai , Vadimai 2014-01-5 14:10        2014-01-5 15:29

Kiek tu čia tas pasakas ne į temą ilgai seksi?

Taigi (Eglutei)       2014-01-5 13:36

Taigi, Šliužas pakalbėjo gerai,bet tuo viskas ir baigėsi. Pasielgė visiškai blogai - supratęs, kad Vaigauskas jį išdūrė (kol kas atmetu scenarijų, kad taip judviejų buvo sutarta), jis tam nepasipriešino, su viskuo nuolankiai sutiko ir kategoriškai draudė bet kam pasisakyti iniciatyvinės grupės vardu. Pertraukos pasitarimui taip pat nepaprašė, o VRK paskelbtos pertraukos metu su iniciatyvine grupė nesikalbėjo ir veiksmų nederino.
Tad rezultatas daugiau nei liūdnas. Ir pasitikėjimo praradimas, ir sumaištis.
Todėl būtina bent dabar suprasti, kad be kvalifikuotos teisininkų pagalbos toli iniciatyvinė grupė nenuvažiuos.

Vadimai , Vadimai        2014-01-5 13:10

EKSPERTŲ  POLITINĖ CENZŪRA NEPRALEIDO ŠIO KOMENTARO, SKIRTO VADIMUI VOLOVOJ, TODĖL TIKRINU POLITINĘ CENZŪRĄ ŠIAME PORTALE:

>>B. Obamos visas tas entuziazmas greičiausiai netenkina, ir jis galimai nusprendė nušalinti dabartinį Turkijos premjerą nuo valdžios. Instrumentai du. Pirmas, emigravęs į JAV, bet išsaugojęs įtaką šalyje, R. T. Erdoğano politinis oponentas M. F. Gülenas. Antras, Izraelio (kuriam nereikia karo Sirijoje ir svarbu pagerinti santykius su Amerika) specialiosios tarnybos. <<>>>>

Na, kad Obama šalina premjerus, tai Vadimas aiškiai perėmė iš Rusijos praktikos:)Nejau ir Turkijos reikaluose Vadimas neįžiūri Rusijos rankelės? O taip pat ir Egipto, kurio karinei chuntai Rusija siunčia ginklus, o taip pat iš Irako pasitraukusiai Irako vyriausybei? O kas dėl Izraelio pastangų susigrąžinti įtaką JAV vyriausybei, tai kažin ar tai įmanoma, žinant WikiLeaks nutekėjimus iš Mosado, kad Natanyachu vyriausybė jau kaip reikiant Rusijos žd mafijos rankose. (O iš pradžių tik džiaugėsi mafijos pinigais. plūstančiais į Izraelio bankus) O Putinas moka tai mafijiai vadovauti… šiaip ar taip mafijinę valstybę sukūrė... Todėl ir Grybauskaitei nelengva šalį iš mafijos įtakos susigrąžinti. Va, tik chazariškasis dvigubas agentas neokonas Kissingeris vis dar laksto pas Putiną...

Taigi       2014-01-5 12:10

Taip pat nepriklausau iniciatyvinei grupei.

Taigi       2014-01-5 12:07

Aš ne Eglė.
Jūs nežinote koks rezultatas būtų buvęs, jeigu būtų vadovavęs advokatas. Aname posėdyje akivaizdžiai matėsi, kad jis netinka, kad jis reikalą gadina. Šliužui pavyko pasiekti, kad dalis balsų būtų nuimta nuo iniciatyvinės grupės, kad VRK pati juos sutvarkytų, o tai yra pasiekimas ir palengvinims. Tai viena.
Antra, konfliktuoti su komisija, kaip buvo, kai atstovavo advokatas yra ne tik kvaila, bet ir nenaudinga. Šliužo pasirinkta taktika buvo teisinga, komisija padarė palengvinimų kiek galėjo, nes daugiau ji ir negalėjo. O konfliktuojant ir to iniciatyvinė grupė būtų negavusi.
Šliužo kalba buvo labai gera, jis moka kalbėti, tik jo mokėjimo kalbėti, ir išmintingai kalbėti dėka buvo ir trys klausimai į vieną sudėti, ir VRK leido taisyti, o juk galėjo neleisti, kaip neleido Uspaskich iniciatyvai, kuri buvo surinkusi daugiau parašų.

Taigi-ei (Eglei)       2014-01-5 11:18

Eglute,
su VRK gali kalbėti ir diplomatas. Tačiau jei jis diplomatas, tai jis, visų pirma, susitars su kitais iniciatyvinės grupės nariais, ką reikia daryti, o ne prieš pat VRK posėdį pasakys, kad jis jau viską susitarė su priešinga puse, o jūs tik patylėkite ir nesikiškite.
Šis diplomatas bent šiek tiek ir teisės šiuo atveju turėtų išmanyti. Bent jau suprasti, kad nepatvirtinus metodikos iniciatyvinė grupė atsiduria daug geresnėje padėtyje nei VRK.
Pati gi prieš posėdį buvai ir žinai, kad kolegos Šliužui sakė, jog atsiradus neaiškumui, reikia daryti pertrauką pasitarimui iniciatyvinės grupės prašymu. Posėdžio metu paaiškėjus, kad net Šliužas suprato, jog jo “sutartas” scenarijus nevykdomas, Šliužas ne tik neprašė pertraukos, bet nuolankiai sutiko su visais VRK reikalavimais, draudė bet kam pasisakyti kitaip nei VRK.
Kokios bebūtų priežastys, rezultatas toks, su kuriuo sutikti negalima. Ir tai akivaizdu. Vien tik tokios “diplomatijos” neužtenka. Mandagiai pasakius.
Savasis EGO negali užgožti atsakomybės prieš 320000 pasirašiusiųjų, parašus rinkusių, įrašus tikrinusiųjų ir kitų prisidėjusių.

Anikė       2014-01-5 11:09

Lietuva ilgus metus buvo tolerantiška, dauguma savigarbą ir pagarbą pašnekovui laiko esminiu dalyku,nežiūrint,kas prieš jį stovi-sukčius ar išminčius.Kažkam baisu pasidarė,kad inteligentišką,dorą P.Šliužą gali tauta pasiūlyti rinkti PREZIDENTU.Vėl lipame ant to paties grėblio.Tautos žadintojai ir švietėjai buvo nustumti,jų vieton stojo buldogai,garsiai lojantys, rėkiantys ir sielos neturintys.Dabar jau gerbiamam Pranciškui Šliužui reiškiamos pretenzijos.
Nekoks vaizdelis-vienoj pusėj sotūs,mūsų sočiai šeriami VRK katinai,kitoj,savo laiką,lėšas eikvojantys žmonės.Kažkam naudinga skaldyti,kad ramiai galėtų toliau
valdyti.Nemeskim kelio dėl takelio…

Tadas       2014-01-5 9:29

nemalonu žiūrėti į VRK narių darbą,laikraštukų skaitymas,menkavertis gražbyliavimas,silpnas gaudymasis situacijoj,bet kokioje privačioj kontoroje,niekas jiems algų nemokėtu.Jeigu tokia nekompetencija VRK,tai kas darosi kitose įstaigose.Peršasi mintis,kad tokių nekompetingų tuntą surinkti ,buvo galima tik per pažintis.

Teta Beta       2014-01-5 2:28

Štai ir išlenda iš maišo didžiosios lietuvių ydos. Išjuda, susitelkia, pradeda kalnus versti, bet, kai reikia darbus pabaigti, susivaidija ir išsiskirsto vienas kitą keikdami.
Kai sunkumai užgriūna, ne kaltinimais svaidytis, bet susitelkti, susėsti ir susitarti dėl geriausių bendrų veiksmų reikia.

Taigi        2014-01-5 0:30

Dar nepamirškime, kad Šliužas sugebėjo iš VRK gauti, kad leistų taisyti, o Upaskich iniciatyva, kuri buvo surinkusi virš 330 tūkst. parašų net tokios galimybės negavo.

Taigei       2014-01-5 0:09

Taigi, “prastūmė”, bet ne į tą pusę - į Vaigausko pusę. Deja.

Taigi       2014-01-4 22:31

Nesurinks parašų, tai dar ne pasaulio pabaiga, dar yra teismas, kuriame advokatas ir galės pasireikšti. Bet kažin ar advokatas yra geras, jeigu teismas jo skundo nenagrinėja, galbūt kažkas yra ne taip, gal netinkamai skundą suformulavo?

Taigi       2014-01-4 22:29

Prastumti tris skirtingo svorio klausimus, kaip vieną, tai manote ne Šliužo sugebėjimo susitarti su VRK dėka?

Viskas buvo gerai, kol neatsirado “mokytojų”, kurie pajuto laimėjimo kvapą, ir suskrido patarimus dalinti. Kur visi “mokytojai” buvo anksčiau, kai reikėjo sunkiausią darbą padaryti - pakelti žmones parašų rinkimui, prastumti tris klausimus, kaip vieną.

Klausimas ,,taigiui'...       2014-01-4 22:14

Pateikit pavyzdžių, rodančių kad ,,Šliužas mokėjo iš VRk sau naudingų dalykų gauti….  Neturit…
O savęs žeminimas, meilikavimas ( į vagis tik dvasios vargeta gali kreiptis ,,gerbiamieji”  ...smile Orus ir išmintingas sako : ,,Ponai”...O dvasios šliužas sako niekšams ,,gerbiamieji”... Tai rodo jo dvasinę menkystę- tokių net priešai negerbia..Tik rankas pabučiuoti mulkintojams pamiršo….
Advokatas su vagimis bendraujant tieog privalomas, bet Šliužas net čia apsikvailino…
Dabar jis dergia kolegas LL tekste ir ten rodo rodo draugiškumą  ir užuojautą vagių gaujos vadui- jį apkvailinusiam Zenukui…
Išmintis ir orumas iš Šliužo pasipylė lyg iš gausybės rago dabar…
Galiu lažintis - nesurinksim pataisymų VRK primestomis salygomis,..Tas tik naivuoliui Šliužui neaišku…Lažinamės?

Taigi to Kur Šliužo savigarba?        2014-01-4 21:41

Tai yra išmintis ir diplomatija. Bet jums to nesuprasti.
Manau, kad advokato nereikėjo komisijoje, tai buvo klaidingas pasirinkimas, kuris daug ką sugadino. Advokatas reikalingas teisme, bet ne kalbantis su komisija.

Taigi       2014-01-4 21:37

Manau, kad tas advokatas kalbantis su VRK netiko ir jis atnešė daugiau žalos nei naudos. Kalbantis su VRK reikalingas ne advokatas, bet diplomatas.

Ir dar. Kol nebuvo “geradarių”, pasirengusių pasinaudoti surinktais vaisiais, tol Šliužui sekėsi su VRK, nes Šliužas kaimietiškai yra išmintingas ir apsukrus, todėl mokėjo iš VRK sau naudingų dalykų gauti.

Pritariu "pensininkui"       2014-01-4 21:33

Reikia rinktis prie seimo.Daugiau veiksmo.

P.Šliužas       2014-01-4 21:32

pavargo.Leiskime jam pailsėti.Tegul estafetę perima kiti garbingi vyrai.Ir pirmyn,kaip į žalgirio mūšį.Tokia dvasia.

Kur Šliužo savigarba?       2014-01-4 20:58

Klaiku buvo girdėti ,stebint sausio 3 d. vaizdo įrašą iš VRK posėdžio ,kaip gerb. Šliužas kreipiasi į VRK diplomuotų niekšelių šutvę žodžiu ,,gerbiamieji”.... 
Ar ponas Pranciškus nei kiek savigarbos nebeturi, kad į tą politinės nomenklatūros užsakymą vykdančių liokajų ir faktinių tūkstančių piliečių valios vagių kompaniją kreipiasi ne žodžiu ,,ponai” , bet garbiu žodžiu…
  Juk net paskutinam mulkiui aišku, kad tą šutvė padarė viską ,kad pavogtų dešimčių  tūkstančių valią ir ,kad pataisymas dabar būtų neįmanomas…
Ar ponui Šliužui tai neaišku?  Jei aišku, tai kodėl reikia apsimesti baudžiauninku??? Manėte, kad tie niekšai jums už nuolankumą padėkos ir viską, susigraudinę dėl Jūsų nuolankumo ir meilikavimo, užskaitys??? \
Jie tamstą , kaip ir kitus iniciatyvininkus, mulkino ir maustė nuo radijos ir tv laidų nedavimo dienų  , nuo   pirmos parašų atidavimo dienos ir apsuko apie purvinas savo špygas dabar….
Kaip galima taip žemai kristi lyg ir laisvam oriam žmogui…
Juk garbingiems ir mastantiems žmonėms viskas jau dabar aišku- tie niekšai padarė nusikaltimą,už kurį demokratinėje, o ne ,,valdomos demokratijos ” valstybėje būtų teisiami…
Juk ,aišku, kad po jų vagystės ir taisymo vergiškų sąlygų  nebus reikiamo parašų kiekio ir lauks teisiniai beviltiški ginčai..  O koks advokatas su Šliužu dabar benorės dirbti, jei gerb.Saulius Dambrauskas Šliužo buvo išspirtas per kelias valandas…
Buvau geresnės nuomonės apie gerb.Pranciškaus orumą ....
.O čia dar jo fokusas su staigiu (vienaasmenišku????) advokato paslaugų atsisakymu…Ir vienaasmeniškas monologas posėdyje, užkimšus burnas likusiems iniciatyvininkams…
.Pone Šliužai, kas atsitiko su Jūsų savigarba ,sveiku protu ir orumu?? O juk tiek gerų, didžiavyriškų  darbų per metus padarėte, bet finale žeminatės prieš vagis ir niekšus lyg baudžiavos laikais…
Pagarbiai , bet su didele nuostaba dėl vergiško koordinatoriaus nuolankumo ir meilikavimo tikrų  niekšų atžvilgiu…
Parašų rinkėjas

vyte       2014-01-4 20:26

Lietuva savo zemių neparduos ,save gal parduos vaigauskas KGB čmurikas ,
S

puikybė - didžiausia nuodėmė       2014-01-4 20:20

velnias (komunistai) labai moka pasinaudoti žmonių ydomis, ypač - puikybe…

pensininkas       2014-01-4 20:12

Peržiūrėjęs video medžiagą matau sukto besimėgaujončio katino hipnozuojantį žaidimą su patiklia naivia pelyte. Ar tik ne partškolą tas katinas yrs baigęs? Jokio konkretumo. Manau, ypač jei prasidės neeilinė Seimo sesija, 21 sausio reikia rinktis prie Seimo. 1940 valstybingumą praradome dėl okupacijos, o dabar tą valstybingumą patys naikiname.

Virginijai       2014-01-4 20:06

Zigmas Vaišvila niekada dėl “didžiosios politikos” neslėpė tiesos ir “didvyrių”. Todėl jis ir nepatogus, pavojingas sistemai. Jei jis mato, kas vyksta, jis tai sako ir viešai ir į akis dėl bendro reikalo, o ne dėl politinės konjunktūros. Kitas dėl “didžiosios politikos”, o ne bendro rezultato, be abejo, būtų nutylėjęs.

Virginija       2014-01-4 18:46

Ar tikrai VRK pergudravo P. Šliužą, o gal Vaišvila padedamas Alkos spjaudosi purvais po Laisvo laikraščio publikacijos. Laisvame laikraštyje šliužas pasakė, kas yra kas. O tai kaip matyt labai nepatiko Vaišvilai. Protingas politikas taip nesielgia. Tokios publikacijos Alkoje Vaišvilai uždaro kelius į didžiąją politiką.

Pamoka       2014-01-4 17:29

Ką reiškia lyderiai, kurie nori būti vienvaldžiai…
Galėtume sakyti “pamoka”, bet kiek dar reikia pamokų, kad tikrai ko nors išmoktume? pasidarytume išvadas?...

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.