Bažnyčios socialinis mokymas

Vytautas Sinica. Šeimos sinodo intrigos: Reinas vėl liejasi į Tiberį

Tiesos.lt siūlo   2015 m. spalio 28 d. 22:56

55     

    

Vytautas Sinica. Šeimos sinodo intrigos: Reinas vėl liejasi į Tiberį

Pro Patria

Vatikane vėl vyksta vyskupų sinodas šeimos klausimais. Nors jo sprendimai tebus rekomendaciniai, viso pasaulio žiniasklaidos dėmesys krypsta link Romos. Kas su baime, o kas su viltimi laukia doktrinos ar bent pastoracinės praktikos pokyčių Komunijos „persituokusiems“ ir požiūrio į homoseksualius santykius srityse.

Kas gali keistis?

Kol Vakarų šalyse ir pačiame sinode verda diskusijos, Lietuvoje vyrauja keista nuostata, jog jokie pakeitimai negali įvykti, o Bažnyčios mokymą palaikantiems katalikams užtenka melstis ir nesikišti žemiškais metodais. Tarytum apsimetama, jog Bažnyčios hierarchai vieningai ištikimi mokymui, tarp jų nerezgamos intrigos dėl sinodo sprendimų, o jei ir taip, tai progresyvistai Bažnyčioje neturi galios ir įtakos mokymui pakeisti. Doktrinos šeimos klausimu pakeisti iš tiesų neįmanoma – tam galios neturi net popiežius, kurio misija yra saugoti Bažnyčios mokymą, o ne formuoti jį pagal savo pažiūras. Pati idėja, kad popiežius gali keisti Bažnyčios mokymą, yra savo esme protestantiška, nes kelia eretišką mintį, jog Bažnyčios mokymą laisvai formuoti yra atskiro žmogaus valioje (nebe tiek svarbu – popiežiaus ar kiekvieno tikinčiojo). Kad taip nėra, supranta abi sinodo vyskupų stovyklos. Nei sinodas, nei popiežius negali paskelbti doktrinos pokyčių.

Tačiau pokyčių šalininkai kartu supranta, kad siekiant neįmanomų doktrinos pakeitimų, galima pasitelkti aptakias dviprasmiškas formuluotes ir de facto pakeisti Bažnyčios pastoracines praktikas taip, kad jų prieštaravimas mokymui atrodytų kaip nebe akivaizdus, o tik interpretacijos klausimas. To siekiantieji – daugiausiai Reino slėnio valstybių vyskupai ir kardinolai – turi puikiausią šios taktikos sėkmės pavyzdį. Kai kurie II Vatikano Susirinkimo sprendimai ir pati jo darbotvarkė buvo nulemti būtent tokiu būdu. Reino slėnio šalių intrigų meistrai po pusės amžiaus ir vėl susirinko Vatikane primesti savo darbotvarkės ir sprendimų.

Praėjusio šimtmečio pamokos

1959 m. vos Žvejo žiedą gavęs Jonas XXIII paskelbė pastoracinį II Vatikano susirinkimą ir pradėjo trejus metus trukusį atsakingą pasirengimą. Visi šio susirinkimo parengiamieji dokumentai buvo asmeniškai perskaityti, įvertinti ir patvirtinti paties popiežiaus. Visuose juose buvo dėstomos nuostatos, absoliučiai atitinkančios ligtolinį 2000 metų Bažnyčios mokymą. Susirinkimas neturėjo priimti jokių esminių reformų, pačiam popiežiui jo klausimai neatrodė skaldantys susirinkimo dalyvius. „Baigsime iki Kalėdų“, – sakė jis pradėdamas susirinkimą 1962 metų spalį.

Nutiko priešingai. Kone visi Jono XXIII parengti dokumentai susirinkimo dalyvių buvo atmesti, pats susirinkimas truko trejus metus, jo metu mirė popiežius, o vadovaujant revoliucingam jo įpėdiniui Pauliui VI priimti sprendimai ne vienoje srityje mėgino apversti aukštyn kojomis ligtolinį Bažnyčios mokymą. Visa tai pavyko pasiekti be daugumos susirinkimo tėvų palaikymo reformoms. Priešingai, Bažnyčios pokyčių „koja kojon su pasaulio pažanga“ ir ypač tuo metu Vakaruose sprogusia seksualine revoliucija norėjo tik siaura, daugiausiai Reino skalaujamų šalių vyskupų ir teologų grupė, kurios nariai buvo paties Jono XXIII pakviesti į susirinkimą, nors ankstesnio popiežiaus buvo viešai pasmerkti. Reformos neturėjo daugumos, bet buvo įgyvendintos.

Turėdami naujo popiežiaus paramą, progresyvieji teologai ir vyskupai perėmė į savo rankas darbotvarkės formavimą, procedūras, darbinių tekstų rengimą, moderavimą ir kitus įtakos svertus. Tuomečiam Tikėjimo mokslo kongregacijos vadovui, tradicinio mokymo šalininkui kardinolui Ottaviani buvo atimta pasisakymo galimybė (sinodą sekančių katalikų ratuose jau išvesta paralelė su taip pat tradicinių pažiūrų aukščiausias pareigas einančiu kardinolu Peteriu Erdö, kuriam žodis atimtas per šių metų sinodą). Pasak II Vatikano susirinkimo istoriko Ralpho Wiltgeno, įtakingiausi reformų šalininkai ir susirinkimo dalyvių paramos joms telkėjai buvo Hansas Küngas, Edwardas Schillebeeckxas ir Karlas Rahneris. Visi buvę Pijaus XII „pasmerktųjų teologų“ sąrašuose, visi plėtoję su katalikybe nesuderinamą, nes moralės normų evoliuciją pripažįstančią nouvelle théologie ir Vatikano sprendimu laikinai ar visam laikui netekę teisės dėstyti teologiją.

Tačiau už asmenis dar svarbesni buvo metodai. Daugybe klausimų galutinės priimtos dokumentų formuluotės buvo aptakios, dviprasmiškos, neteigiančios nieko, kas prieštarautų ligtoliniam Bažnyčios mokymui, tačiau ir jo nepatvirtinančios, svarbiausia, paliekančios erdvės interpretacijoms. Seksualinės moralės klausimas formuluojant pastoracinę konstituciją Gaudium et Spes buvo tobulas to pavyzdys. Kaip rašė vienas garsiausių Bažnyčios istorikų prof. Roberto de Mattei, „Dauguma Susirinkimo tėvų balsavo už dokumentą siekdami, kad pirminis santuokos tikslas, remiantis objektyvia žmogaus prigimtimi, išliktų prokreacija. Progresyvioji mažuma žinojo, kad atviras teiginys, kad santuokoje už palikuonis svarbesnė abipusė sutuoktinių meilė, nesulauktų palaikymo. Tačiau jie žinojo, kad neminint santuokos tikslų hierarchijos, šie taps lygiaverčiais, o susirinkimo tėvai tokį tekstą palaikys“.

Būtent taip ir atsitiko, o šiandieninės sinodo diskusijos tapo įmanomos dėl pusę amžiaus puikiai išnaudotos Vatikano II susirinkimo sprendimų dviprasmybės, kurią užkulisiniais žaidimais ir savo neformalia įtaka Romoje pavyko pasiekti Vokietijos ir Prancūzijos vyskupams. Būtent šį reiškinį atspindėjo garsiausios susirinkimo istorijos metaforiškas pavadinimas „Reinas liejasi į Tiberį“. Pavadinimą tenka skolintis ir šiam tekstui, mat šių metų sinode gausu ženklų, jog istorija kartojasi – pasitelkiami tie patys metodai.

„Šešėlinis sinodas“ ir manipuliacijos

Jau pernai buvo gausu kalbų apie siauros grupės prieš sinodo dalyvių valią priimamus sprendimus, ypač tarpinį sinodo pranešimą, kuriame ir iškeltos garsiosios „atvirumo homoseksualams“ ir „Komunijos persituokusiems“ idėjos. Pernykščio sinodo sprendimų priėmimas ir vykusios intrigos atvirai nušviestos vieno garsiausių Vatikano žurnalistų Edwardo Pentino knygoje „The Rigging of a Vatican Synod?“ (2015). Gegužę Vatikane įvyko vadinamojo „Šešėlinio sinodo“ susitikimas, sukviestas Vokietijos, Šveicarijos ir Prancūzijos vyskupų konferencijų vadovų. Vokietijos vyskupai, ypač jų konferencijos vadovas Reinhardas Marxas, grojo pirmaisiais smuikais, o vėliau paviešintos susitikimo darbotvarkės ašis buvo dviejų minėtų siūlymų populiarinimas sinode. Popiežius niekada nepasmerkė šių susitikimų, kuriuose vyskupai atvirai aptarinėja mokymo arba praktikų keitimą, priešingai, pasak Vokietijos spaudos, ir per šių metų sinodą Vatikano Santa Marta svečių namuose rengia reguliarius siauro rato susitikimus su progresyviąja mažuma sinodo klausimais. Kol kas (spalio 17 d.) šis skandalingas viešas teiginys nebuvo paneigtas nei Vatikano, nei paties vokiečių leidinio.

Patys siūlymai dėl naujo Bažnyčios požiūrio į homoseksualus ir gyvenančius antroje civilinėje santuokoje siejami su pirmuoju juos iškėlusiu vokiečių kardinolu Walteriu Kasperiu. Jis pernai netgi teigė, kad šiems siūlymams turi popiežiaus paramą, nors vėliau tai paneigė. Paramą jis tikrai turi Vokietijos vyskupų konferencijoje, kurios vadovas R. Marxas, sekretorius Hansas Langerdörferis ir ne vienas narys deda įvairias pastangas populiarindami šiuos ir kitus 1960-ųjų seksualinės revoliucijos padarinius priimti ir sunorminti kviečiančius siūlymus. Vokietijos Vyskupų konferencijos portale pastarąjį pusmetį paskelbti straipsniai, raginantys palaikyti vienalytes „santuokas“. Būtent R.Marxas spalio 15 d. sinode siūlymą teikti Komuniją antrąkart susituokusiems mėgino grįsti jau minėta Gaudium et Spes dviprasmybe, sakydamas, kad šis 1965 m. dokumentas „išplėtojo mokymą apie meilę, interpretuodamas jį meilės teologijos kontekste [ir pripažino], kad santuokinė meilė egzistuoja ne tik vaikų labui“.

Doktrinos reformų reikalauja ne vien ir ne visi vokiečiai. Bažnyčios kontekste skandalingų siūlymų iškėlė pavieniai Lotynų Amerikos šalių, kuriose XX a. antroje pusėje katalikų mąstymą labai paveikė marksistinė ideologija, taip pat Kanados ir JAV vyskupai, nors apskritai JAV delegacija sinode yra išimtinai Tradicijos pusėje. Vokietis kardinolas Walteris Brandmülleris vienalyčių porų pozityvių aspektų ieškančius ir Komuniją antrąkart susituokusiems siūlančius tautiečius pavadino tiesiog eretikais ir „nebe katalikais“. Toks pat griežtas tautiečių atžvilgiu buvo ir Tikėjimo mokslo kongregacijos vadovas kardinolas Gerhardas Mülleris. Kaip ir 1962–1965 m. Vatikano II susirinkime, sinode reformų šalininkai neturi jiems reikiamos paramos ir šią problemą sprendžia procedūrinėmis priemonėmis.

Jau prieš sinodą paskelbtas, popiežiaus paskirtų asmenų parengtas sinodo darbinis dokumentas (instrumentum laboris) sukėlė diskusijų audrą būtent dėl savo aptakių formuluočių ir ligšiolinį mokymą atitinkančių akcentų nebuvimo. Pirmaisiais žmonėmis sinode paskirti liberalių reformų šalininkai kardinolas Lorenzo Baldisseri ir arkivyskupas Bruno Forte. Pastarasis specialiuoju sinodo sekretoriumi buvo ir pernai, kai savavališkai, be sinodo narių pritarimo, į tarpinę sinodo ataskaitą įtraukė homoseksualių sąjungų pozityvių elementų pripažinimą ir siūlymą teikti Komuniją išsiskyrusioms ir antrą civilinę santuoką sudariusioms poroms. Kas dieną katalikiškoje žiniasklaidoje pasirodžiusius skundus dėl įvairių sinodo eigos neskaidrumų vainikavo 13 jame dalyvaujančių kardinolų laiškas popiežiui, netrukęs atsidurti spaudoje. Laišką pasirašę kardinolai atkreipia dėmesį į klaidinantį darbinio dokumento tekstą, diskusijų pasisakymų ribojimus, netikslius vertimus (sinode dirbama su dokumentais italų kalba, o oficialių vertimų dalyviams ir žiniasklaidai sinodas neteikia), žiniasklaidą klaidinančių sinodo spaudos atstovų pasisakymų gausą, taip pat pasigirdusias žinias, jog sinodo pabaigoje galimai nebus balsuojama dėl jokio konkretaus galutinio dokumento teksto. Jei jo ir nebus atsisakyta, kardinolai (pavyzdžiui, australas George`as Pellas) viešai abejoja tokio dokumento reprezentatyvu, nes jį rengiančioje dešimties sinodo tėvų grupėje septyni yra paskirti paties popiežiaus, o ne deleguoti savo šalių vyskupų konferencijų. Pernykštė B.Forte savivalė skatina pagrįstą įtarumą.

Kad II Vatikano Susirinkimo metodai nepopuliariems sprendimams pasiekti bus pasitelkti ir šių metų sinode, atvirai prognozavo ir garsiųjų liberalizacijos siūlymų autorius W.Kasperis. „Tiems, kas rengia Sinodo dokumentus, siūlau parengti tekstą, kuris galėtų tikėtis daugumos sinodo dalyvių paramos. Būtina rasti formulę, kurią galėtų paremti dauguma. Tai tas pats metodas, kuriuo rėmėmės ir II Vatikano Susirinkime“, – dėstė jis. Tiek minėti 13 kardinolų, tiek pasaulinės nevyriausybinės organizacijos („Voice of the Family“) sinodo darbinį dokumentą kritikavo pirmiausiai būtent dėl dviprasmiškų formuluočių, kurias sinodo dalyviai gali suprasti skirtingai ir jas palaikyti dėl įvairių tarpusavyje prieštaraujančių motyvų, taip palikdami plačias erdves interpretacijai. Tai ypač akivaizdu žvelgiant į daugiausiai kritikuojamą 137 darbinio dokumento paragrafą apie kontracepciją, kuriame vienu metu teigiama, kad Bažnyčia ją kategoriškai draudžia (1968 m. enciklika Humanae Vitae) bei laiko „blogiu savaime“ (Katekizmas) ir kad sutuoktiniai gali nuspręsti ją vartoti vardan šeimos vertybių ir sakralumo“ (kad ir ką tai reikštų). Tokių dviprasmybių pilna visame dokumente, kurio pagrindu diskutuoja sinodo dalyviai. Regis, Reinas ir vėl sėkmingai liejasi į Tiberį.

Bažnyčios decentralizacija

Aptakios ir dviprasmiškos formuluotės Bažnyčios dokumentuose reformų šalininkams labai reikalingas dėl itin konkretaus tikslo. Siekiama, kad atskiri vyskupai ar vyskupų konferencijos galėtų savo nuožiūra spręsti pastoracinius klausimus kuo aptakesnio, taigi ir daugiau sprendimo laisvės paliekančio Bažnyčios mokymo ribose. Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas ir „Šešėlinio sinodo“ iniciatorius Reinhardas Marxas šiemet pareiškė, kad „Vokietijos Bažnyčia nėra Romos provincija ir negali laukti Sinodo sprendimų“. Protestantizmo lopšyje nuskambėjo protestantiška tezė, kurios praktinio įgyvendinimo siūlymai dabar rimtai svarstomi ir Sinode. Čia iškeltas siūlymas įvairius šeimos klausimus palikti spręsti pačioms nacionalinėms vyskupų konferencijoms ar net atskiriems vyskupams. Vokietijos vyskupai ilgai ir nuosekliai ėjo prie tokios idėjos iškėlimo.

Kaip teigė sinode dalyvaujantis Brisbeno (Australija) arkivyskupas Markas Coleridge`as, W.Kasperio ir kitų vokiečių liberalius siūlymus remia apie 1/3 sinodo tėvų. Ši parama, jo paties ir sinodo liberalų spėjimu, būtų daug ženklesnė, jei sprendimai liberalizuoti mokymą šeimos klausimais būtų priimami ne kaip visuotinai galiojantys Bažnyčiai, o kaip tai, ką gali savarankiškai nuspręsti valstybių Vyskupų konferencijos ar net atskiri vyskupai savo vyskupijose. Skaitant Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Evangelii Gaudium 32 paragrafą, galima pagalvoti, kad įmanoma ir jo paties parama tokiam sprendimui. Ten rašoma, kad „Nacionalinėms vyskupų konferencijoms dar nėra suteiktas pakankamas teisinis statusas, kuris joms priskirtų konkrečias kompetencijas, tarp jų – ir autentišką doktrinos formavimo galią“ (including genuine doctrinal authority).

Deja, tokia Bažnyčios federalizacija yra akivaizdžiai blogiausia, kas jai gali nutikti. Taip Bažnyčios mokymas būtų ne tik liberalizuotas pagal antikatališkas moderno prielaidas, bet apskritai netektų reikšmės ir autoriteto, nes – visai kaip galybės protestantiškų sektų pasaulyje – egzistuotų daugybė „mokymų“ ar bent jų taikymo formų. Roma pati save įklampintų į nesibaigiančią kovą dėl galimybės reguliuoti, riboti ar atsiimti sprendimų galią konkrečiose srityse arba turėtų tiesiog pripažinti savo viršenybės praradimą. Bet kuriuo atveju neliktų jokio pagrindo kalbėti apie vieną „visuotinę apaštalinę Bažnyčią“, ypač matant sinode atsiskleidžiančius skirtingų šalių vyskupų mąstymo skirtumus ir nevienodą jų polinkį pasiduoti sekuliariai laikmečio dvasiai.

Dar neseniai Benediktas XVI ragino stoti į kovą prieš tai, ką jis vadino reliatyvizmo diktatūra – idėją, kad moralės normos ir elgesio moralinis vertinimas nėra objektyvus ir gali priklausyti nuo kultūrinio konteksto. Praėjus keletui metų sinode vokietis Jeremias Schröderis pareiškė priešingai: „išsiskyrusieji ir homoseksualai yra klausimai, kurie labai skiriasi skirtingose kultūrose ir turime ieškoti pastoracinių sprendimų, kurie atitiktų konkretų kultūrinį kontekstą“. Šią idėją iškėlę sinodo dalyviai sąmoningai ar ne pakvietė keisti vieną pamatinių katalikų pasaulio suvokimo prielaidų – objektyvios moralės tiesos egzistavimą, kurio nepaneigus, neįmanomas ir skirtingas tų pačių poelgių vertinimas.

Bažnyčios atsakomybė

Nepaisant visų manipuliacijų ir dėl jų kylančių įtarimų, situacija sinode neturėtų būti pervertinta. Sinodas neturi jokios galios priimti Bažnyčiai privalomus sprendimus. Jo paskirtis – padidinti vienokio ar kitokio būsimo popiežiaus sprendimo legitimumą. Sprendimai šeimos klausimais galiausiai bus paties popiežiaus, kuris užpernai pakvietė viso pasaulio katalikus išsakyti savo nuomonę šeimos klausimais, o šį spalį gavo daugiau nei 857 000 tikinčiųjų pasirašytą prašymą patvirtinti esamą Bažnyčios mokymą. Ko vertas popiežiaus deklaruotas atvirumas, atskleis jo sprendimai. Tačiau pats laiško popiežiui faktas yra sveikintinas, nes visi katalikai turi pareigą nepaklusti bet kokiam veikimui prieš prigimtinės teisės principus, taigi ir sinodo sprendimams tokia linkme. Katalikai turėtų atsimerkti ir pripažinti iš tiesų bjaurų faktą, kad tarp Bažnyčios hierarchų taip pat rezgamos žemiausio lygio intrigos, „lobinami“ sprendimai, sudaromos sąjungos, telkiami balsai ir ne visi vadovaujasi Bažnyčios mokymu, kurio patys prisiekė laikytis. Tik tą pripažinus, įmanoma adekvati reakcija į šiuos labai žemiškus iššūkius.

Nors R. Marxas pasaulietiniu XXI a. stiliumi klausia, „kaip galima svetimavimu vadinti santykius pakartotinėje civilinėje santuokoje“, Katalikų Bažnyčiai tai nėra atviras klausimas. Jėzus Kristus yra nedviprasmiškai pasakęs, jog yra būtent taip ir jokie Bažnyčios tarnai nėra laisvi savo valia pagal laikmečio reikalavimus keisti šios nuostatos. Nustojus ignoruoti ar laikmečio tamsumui nurašinėti šią Jėzaus citatą (lyg katalikai tikėtų, kad Dievas žino ne viską ir jį riboja senovės pasaulio mokslo žinių trūkumas), Bažnyčiai tenka pripažinti, kad savo pagrindinę misiją žemėje – sielų gelbėjimą – ji gali atlikti tik skelbdama kad ir patį nepatogiausią ir visuomenės atmetamą mokymą, tačiau jokiu būdu ne įsiteikinėdama postmodernių visuomenių norams. Bažnyčios melas, kad tai, kas paskelbta esant objektyviai bloga, staiga tapo gera ir dėl to nebereikia atgailauti, būtų didžiausias jos pačios nusikaltimas tiesai ir Bažnyčia sekančiųjų gerovei. Katalikams belieka tikėti ir tikėtis, kad tokios klaidos nepadarys nei sinodas, nei laisvą valią klysti turintis Romos popiežius.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Looking Guest Posting Services?       2020-06-22 12:14

Our blog outreach services help companies form relationships with influential bloggers in their industry.Reaching out to blogs and brands within your industry is a time-consuming and difficult process, but one that is necessary to expand your network and find new opportunities. https://www.thewebfuel.com/

www.insuranceguider.us       2019-03-20 7:15

Insurance can be synonymous to a lot people expressing risks involving losses expected coming from a supposed car accident. Here, the price of your losses are going to be borne by the many insurers. www.insuranceguider.us

MANI       2019-02-12 13:56

The laws of nature are just as they treat every specie (and not only man) with equality. In a jungle, every specie gets its due share of food, air and water which enable them to live a dignified life without being dependent on any other creation. Nature makes no distinction between one specie, and the other as all species are the children of the same God. law information

Whitby Carpet cleaning       2019-02-2 14:19

If you should make money discussing yourself and turn your private boss carpet cleaning is a hassle-free business compete in. When you begin a business there are actually two major components that you desire, a product selling and anyone who’s able to buy them. Whitby Carpet cleaning

Toronto Carpet Cleaning       2019-02-2 14:19

Preserving your own carpet is about keeping this clean in between every expert cleaning. Whether you plan on having your house carpeted and/or, are simply looking for techniques to maintain your own rugs, the next suggestions can make maintaining your own carpet simpler.Toronto Carpet Cleaning

Carpet cleaning Victoria       2019-02-2 14:18

Great strides have already been made during technology as of late, in every area of some of our daily resides. We look within and look at people talking about on hand held phones. We search and see video cameras tracking customers, generating forex trading tickets meant for offenders. Carpet cleaning Victoria

upholstery cleaning service       2019-02-2 14:18

Are you truly satisfied with the way you clear the upholstery at home or business office? You’ll must admit it is fairly difficult to accomplish a excellent job by yourself. It is greater to hire the most effective upholstery washing services available since they will make certain you are content with the end result.upholstery cleaning service

asaS       2018-08-25 8:44

Owning your vehicle is your own dream become a reality for consumers and individuals. However, many-a-times, a termin budget cancels out the chance of brand-new vehicle. One should settle for the used automobile until you will discover enough revenue their kitty to buy a revolutionary car. autoresources
The regulation usually is often needlessly complicated because text plus lingo. Also, real house law is much more complex, largely simply because persons tend to be so not necessarily acquainted by using it plus it’s usually impeded by means of bureaucratic crimson tape and a number of civil zoning restrictions. I realestatediary
One essential job of the business lawful requirements attorneys is really a formation about the new company. If you’ll find a couple of owner, they will advise these people on the actual species associated with business they may be forming. It may be a endeavor, corporation, as well as limited responsibility company. lawjourney

Many persons create a large sigh when they hear of the word gtravelingh in addition its because there are numerous demanding in addition wearisome places that diverse everyone was through in the event that traveling. One of the major problems is researching ways to relaxed on your process which means you may appear unique, well calm and stress-free instead of tired, travel focus
With degree of competition at it’s the maximum sold on the market and the actual increasing quantity with function tension, outsourcing consists of secured it’s the unique position about the earth of company. Several companies could be adapting a method with taking the aid of outsourcing. The reason behind hiring a powerful outsourcing company is distributing your workload in addition responsibilities. finance link
Organizations a number of know-how experts discussing how the customization associated with internet info plus information could the truth is divide the actual land, not really tug this along. It may also dissuade consumers from seeking outside their own box and concentrating on how others today reside, assume, and also the problems which dilemma all of them. news road
While within the almost thirty-one years this particular I’ve worked for any CPA, I’ve had an opportunity to find businesses go to realize incredible results that you could buy and regarding their neighborhood and for just about any owners. And We seen a number of extra businesses initiator as well as neglect. business parlor
Digital technology is really a ultimate quality for using a funding school about the forefront of the modern company era, creating a superb and creative high-tech environment for students and targeted visitors alike. Learn exactly what tools come in this smaller article. tech bite
The design trend whilst in the 80s seemed to be quite a number of and outstanding. Many different types of fashion types and clothes ran parallel within over 80s. During this particular era ladies had several choices while before them to choose looking along in the options available. fashion advice
This may be an thorough community, by utilizing housing, establishments, a network center, providers, swimming mix, and your own retirement commune. These is going to be planned that they’re within suitable walking range together. With revolutionary homes arrives the need for inspection reports. home improvement blog

VaidasVDS       2015-10-30 9:27

Negaliu nereaguoti į Leto labai klaidingą 2015-10-29 18:21 komentarą.
Apreiškimas, Urantijos Knyga, nurodo, kad dar savo misijos pradžioje Jėzus nurodė:
“Nors jūs ir patirsite didžiulį džiaugsmą manojo Tėvo tarnystėje, bet taip pat jūs turėtumėte būti pasirengę ir nemalonumams, nes aš jus perspėju, jog daugelis į karalystę pateks tiktai patirdami didžiulius sukrėtimus. Bet tų, kurie karalystę yra suradę, džiaugsmas bus pilnas ir jie bus vadinami visos žemės palaimintaisiais. Bet nepuoselėkite netikrų vilčių; ties manaisiais žodžiais pasaulis suklups. Net ir jūs, mano draugai, nevisiškai suvokiate, ką aš atskleidžiu jūsų supainiotam protui. Nedarykite klaidos; mes pradedame dirbti tokiai kartai, kuri reikalauja ŽENKLŲ. Žmonės reikalaus stebuklų kaip įrodymo, jog aš esu pasiųstas savojo Tėvo, o apreiškimo apie manojo Tėvo meilę jie neskubės pripažinti manosios misijos mandatu.”
Nors kai kurie ŽENKLAI buvo pradėti rodyti, Jėzus gana griežtai pasisakė savo apaštalams:
““Andriejau, argi aš nemokiau tavęs ir kitų, jog manoji misija žemėje yra Tėvo apreiškimas, ir manoji žinia yra dangaus karalystės skelbimas? Tuomet, kaip gi čia yra, kad jūs norėtumėte, jog mane nusuktų į šalį nuo manojo darbo dėl smalsiųjų patenkinimo ir tų, kurie ieško ŽENKLŲ ir stebuklų, pasitenkinimo? Argi mes nebuvome tarp šitų žmonių visus šiuos mėnesius, ir argi jie susirinkdavo būriais į minias tam, kad išgirstų karalystės gerąsias naujienas? Kodėl gi jie atėjo dabar, kad mus apgultų? Argi tai ne dėl to, kad buvo išgydyti jų fiziniai kūnai, o ne tam, kad vietoje šito priimtų dvasinę tiesą savųjų sielų išgelbėjimui? Kada žmonės prie mūsų yra pritraukiami nepaprastais pasireiškimais, tai daugelis iš jų ateina dėl to, jog ieškotų  ne tiesos ir išsigelbėjimo, bet vietoje šito ieškodami išsigydymo nuo savųjų fizinių negalavimų ir jog užsigarantuotų išsivadavimą iš savųjų materialių sunkumų.”
Jėzus tuos taip vadinamus ŽENKLUS vėlesniuose mokymuose nustojo rodyti ir tai lėmė, kad nuo Jo nusisuko ŽENKLŲ ir stebuklų ieškotojai.
Kalbant su fariziejais:
“Tada atsistojo kitas fariziejus, kuris tarė: “Mokytojau, mes norėtume, jog tu parodytum iš anksto nulemtą ŽENKLĄ, kuris būtų mums suprantamas, jog rodo tavo valdžią ir suteikia tau teisę mokyti. Ar tu sutiktum su tokia sąlyga?” Ir kada Jėzus tai išgirdo, tada jis pasakė: “Šitoji įtikėjimo neturinti ir ŽENKLŲ ieškanti karta stengiasi pamatyti ŽENKLĄ, bet jums tikrai nebus duota jokio kito ŽENKLO be to, kurį jūs jau turite, ir kurį jūs tikrai pamatysite, kada Žmogaus Sūnus paliks jus.”
Paskutinis ŽENKLAS buvo Jėzaus apsireiškimai po Jo mirties, bet patiems fariziejams Jėzus neapsireiškė.
Nauji fariziejai tiesiog užėmė senųjų fariziejų vietas, susibūrė į bažnyčias, sektas, atskilo į pavienius fanatikus. Tikri Jėzaus mokymai vis dar nustumti į šalį, vis dar beviltiškai (nusisukant nuo tikrojo Dievo ieškojimo) laukiant “greito” Jėzaus antrojo atėjimo arba apokalipsės.
Jei žmogus nenori ieškoti Dievo, jam lieka klaidingas laukimas ieškoti apokalipsės tam, kad būtų patenkintas jo kvailas pyktis dėl kitų netikėjimo į žmonių sugalvotas dogmas. O tai su tikru įtikėjimu neturi nieko bendro.

Letas Palmaitis Skliausteliuosei       2015-10-29 18:22

O ką, norit sužinoti, kokias instrukcijas gavo iš masonų?

Letas Palmaitis L. Palmaičiujui       2015-10-29 18:21

Jei priimu Švč. Komuniją ten, kur ji dar galioja (nes dar tebėra tikrų popiežių patvirtintų vyskupų bei pastarųjų įšventintų kunigų), tol į nesuprantamą klausimą negaliu atsakyti.
Krikščionybė tai gyvas įsitikinimas, kad 1) D-vo parinktai tautai (patinka ji kam, ar ne - nulinė reikšmė) atsiųsto Mesijo Auka išgelbėjo žmoniją nuo pražūties už jos nuodėmes, 2) kad per šią Auką su D-vu yra sudaryta Naujoji Sandora, 3) kad į Bažnyčią viešai visus jungia eucharistinis Naujosios Sandoros Ženklas, 4) kuris griežta tvarka (per matomąją Bažnyčią) apsaugotas nuo bet kokio neišmanėlio savivalės, ir last NOT least: 5) gyvenimas pagal Kalno pamokslą.
Teisingi dogmatai, susirinkimų nutarimai bei enciklikos - tik priedai prie esmės: http://messianic.lhosting.info/solovL.htm

Skliausteliuose       2015-10-29 11:19

Niekur nerandu nė menkiausios žinutės apie p. Grybauskaitės vzitą Vatikane. Gal kas matė?

L. Palmaičiui       2015-10-29 8:31

Taip ir neatsakėte į klausimą apie Bažnyčios matomumą.

VaidasVDS       2015-10-28 9:01

Netikriems pranašams
Ar bent gali nurodyti, kur gi yra parašyta ta tavo nuolat kartojama frazė: “Atimsiu prota pasaulio galingiesiems ir protingiesiems”, nes net Googlas jos nesugeba rasti?
Ar tik pats tiems netikriems pranašams nepriklausai?

.kanonas       2015-10-27 17:35

KULTŪROS KANONAS, BENDRA KULTŪRINĖ ATMINTIS, PERTEIKIA IR ATKARTOJA TAPATYBĘ KAIP KOLEKTYVINĖS SĄMONĖS STRUKTŪRĄ. PLATONAS KADAISE APRAŠĖ SIELOS IR MIESTO ANALOGIJĄ – MES GALIME KALBĖTI APIE TAI, KAD LYGIAI KAIP INDIVIDUI ATMINTIS YRA JO TAPATYBĖS PAGRINDAS, TAIP KULTŪROS KANONAS YRA PAGRINDAS CIVILIZACIJOS IR TAUTOS TAPATYBEI.

...trečia       2015-10-27 17:32

Trečia, kanonas yra matomas kaip imperatyvios disciplinos, privalomumo ženklas. Kanoną privalu išmokti, įsisavinti. Prieš porą metų, kalbant su švietimo politikos formuotojais, nebuvo akivaizdu, kad žodžius „privaloma“ ir „disciplina“ apskritai galima įsileisti į švietimą, kur turi vyrauti šypsenėlės, saulytės, savanoriškumas ir žaidimo dvasia.

Ketvirta, kanonas dažnai suvokiamas kaip vienintelis autorizuotas kultūrinių verčių sąvadas, kuris nepalieka vietos kitokiems skoniams, skirtingoms perspektyvoms ir alternatyvioms kultūrinės vertės koncepcijoms.

Galiausiai, kanonas dažnai pateikiamas kaip atspindintis sustabarėjusią kultūrinių vertybių hierarchiją, kuri, kartą įtvirtinta, nebesikeičia.

....II       2015-10-27 17:31

Antra, kokie tie autoritetai, kurie sudarė kanoną? Kanonui pateikiami kaltinimai dėl to, kad jis pratęsia ir įtvirtina kultūrinės hegemonijos principą, nes atstovauja vakarietiškai, europietiškai, vyriškai, baltųjų perspektyvai, marginalizuodamas visas kitas, kurios jame per menkai atstovaujamos ir į jo apibrėžtį nepatenka.

....       2015-10-27 17:30

Kanonas kritikuojamas pirmiausia todėl, kad regimas kaip autoriteto ženklas – o dabarties liberalioje kultūroje bet koks autoritetas savaime yra kvestionuotinas. Ji linkusi įtariai klausinėti ne tik, kas sudarė kanoną, kas nustatė kanono ribas, bet ir kas išvis davė teisę nustatinėti ribas ir formuoti kriterijus?

protestas prieš kanoną?        2015-10-27 17:21

KANONAS KRITIKUOJAMAS LAIKANTIS KELIŲ PAGRINDINIŲ MĄSTYMO AŠIŲ. PIRMIAUSIA, KANONAS REGIMAS KAIP AUTORITETO ŽENKLAS – O DABARTIES KULTŪROJE BET KOKS AUTORITETAS SAVAIME YRA KVESTIONUOTINAS. JI LINKUSI ĮTARIAI KLAUSINĖTI NE TIK, KAS SUDARĖ KANONĄ, KAS NUSTATĖ KANONO RIBAS, BET IR KAS IŠVIS DAVĖ TEISĘ NUSTATINĖTI RIBAS IR FORMUOTI KRITERIJUS? KULTŪROJE, KURI APSKRITAI LINKUSI Į AUTORITETĄ ŽIŪRĖTI ĮTARIAI IR KVESTIONUOTI PATĮ AUTORITETO PRINCIPĄ (O NE KRITIKUOTI PASKIRĄ AUTORITETĄ, KAIP NEPAKANKAMAI ADEKVATŲ AR KOMPETENTINGĄ), KANONO PRINCIPAS DAROSI ĮTARTINAS, NES KANONAS SAVAIME YRA AUTORITATYVUS.

šiaip       2015-10-27 17:16

fainas tas Pranciškus.
Benedikto filosofijų žmonės nemokėjo išgirsti. O Pranciškus moka tą patį pasakyti keliais trumpais, visiems suprantamais sakiniais. Tai genialu.

slaptas        2015-10-27 17:12

Baigiantis praėjusių metų nepaprastajam Vyskupų sinodui, Pranciškus dalyviams sakė, kad Bažnyčios vadovai ir nariai turi metus, per kuriuos reikia „su tikru dvasiniu įsigilinimu subrandinti iškeltus siūlymus ir rasti konkrečius sprendimus daugybei sunkumų bei išmėginimų, su kuriais susiduria šeima, rasti, kaip įveikti nepalankias aplinkybes, kurios supa šeimas ir jas dusina“.
Tačiau popiežius pabrėžė, kad „Evangelijos džiaugsmas“ reiškia ir šeimos džiaugsmą. Kreipdamasis į vyskupus, susirinkusius į Pasaulio Šeimų susitikimą Filadelfijoje, Pranciškus kalbėjo: „Mes, vyskupai, kaip ganytojai, esame pašaukti sukaupti visas jėgas ir atgaivinti entuziazmą, kuris padėtų šeimoms dar labiau atitikti Dievo palaiminimą, nes jos ir yra Dievo palaiminimas! Turime skirti savo jėgas ne mus supančio pasaulio problemų ir krikščionybės nuopelnų vardinimui, bet nuoširdžiai pakviesti jaunus žmones būti drąsiems ir rinktis santuoką bei šeimą“.

slaptas        2015-10-27 17:11

Per metus tarp abiejų sinodų žiniasklaidoje, o ypač katalikiškuose tinklaraščiuose didžiausią audrą kėlė siūlymas Bažnyčiai užsiimti homoseksualių ir išsiskyrusių bei antrąkart civiliškai susituokusių katalikų sielovada. Tačiau popiežius Pranciškus kartu su juo iš Filadelfijos į Romą skridusiems žurnalistams sakė, jog darbotvarkė yra gerokai platesnė, o jos tikslas – padėti plačiausiems katalikų sluoksniams. „Yra antros santuokos klausimas, išsiskyrusieji, sudarę naują sąjungą“, – sakė jis žurnalistams per skrydžio metu surengtą spaudos konferenciją rugsėjo 27 d. Tačiau „naujos išsiskyrėlių sąjungos nėra vienintelė problema“. Sinodo darbiniame dokumente minima „daugybė kitų temų“, sakė Pranciškus. „Antai jauni žmonės nesituokia. Jie nenori tuoktis. Tai – sielovadinė problema Bažnyčiai. Kita problema: santuokai reikalinga emocinė branda. Dar viena problema yra tikėjimas,“ ar jauni žmonės, žengdami prie altoriaus, tikrai tiki, kad santuoka yra amžina?
Rengimas santuokai yra didelė ir svarbi sinodo tema. „Dažnai galvoju apie tai, kad tapti kunigu užtrunka aštuonerius metus, ir tai gali būti ne amžinai, Bažnyčia gali pašalinti iš kunigų luomo. O štai santuokai, kuri yra visam gyvenimui, mes siūlome keturis kursus, keturis susitikimus. Kažkas čia ne taip“, – teigė popiežius.slaptas.nzidinys lt.

Jezus pasake       2015-10-27 14:55

As nugalejau pasauli!Kada Lietuviai pasakys jog nugalejo sveikas protas ir nebeziuri TV. ir nebeklauso ka pliurpia Urbsys!

Letui Palmaičiui       2015-10-27 14:51

O Jūs regimosios Bažnyčios nepripažįstat?

Netikri pranasai!       2015-10-27 14:51

Norintys suklaidintobteisiuosius.Atimsiu prota pasaulio galingiesiams ir protingiesiams!Manau sitiems ponams Dievas jau ateme prota,jog rimtais veidais kalba nesamones.Iskryposios lupos tik leidzia suprasti kiek pastangu zmogus deda noredamas iteikti NESAMONES!

ass       2015-10-27 14:45

Mano nuomone Lietuvos pati baisiausia deme yra pats ponas Urbsys!

VaidasVDS       2015-10-27 13:52

Kadangi kalba nukrypo apie bažnyčias, tai reikėtų atskleisti ir tai, kas buvo klaidingai paskleista apie tai, kad neva Jėzus įkūrė bažnyčią.
Iš tiesų pagal Apreiškimą, Urantijos Knygą, Jėzus pasakė taip:
“aš žinau, jog, esant šitoms aplinkybėms, jūs negalėtumėte turėti šito tikėjimo vien tiktai žmogiškojo pažinimo dėka. Tai yra manojo Tėvo dvasios apreiškimas jūsų slapčiausioms sieloms. Ir, dėl to, kada jūs šitaip išpažįstate manojo Tėvo dvasios, kuri gyvena jūsų viduje, įžvalgos dėka, tai aš norėčiau pareikšti, kad ant šitų pamatų aš tikrai statysiu dangaus karalystės brolystę. Ant šitos dvasinės realybės uolos aš tikrai statysiu dvasinės bičiulystės manojo Tėvo karalystės amžinosiose realybėse gyvąją šventovę. Jokioms blogio jėgoms ir nuodėmės gausybėms tikrai neįveikti dieviškosios dvasios šitos žmogiškosios bičiulystės. Ir nors manojo Tėvo dvasia tikrai visą laiką bus dieviškasis vedlys ir patarėjas visiems tiems, kurie save susies šitos dvasinės bičiulystės ryšiais, bet jums ir jūsų pasekėjams aš dabar įteikiu raktus nuo išorinės karalystės – galią žemiškųjų dalykų atžvilgiu – šito vyrų ir moterų kaip karalystės bičiulių susivienijimo visuomeninius ir ekonominius bruožus.”
Toliau Apreiškimas nurodo:
“Ir vėl jis paliepė jiems, kol kas, nė vienam žmogui nesakyti, kad jis yra Dievo Sūnus.   
    Jėzus pradėjo tikėti savo apaštalų ištikimybe ir dorumu. Mokytojas suvokė, jog toks įtikėjimas, kuris gali atsilaikyti prieš tai, ką jo pasirinktieji atstovai buvo neseniai patyrę, tuos žiaurius išbandymus, kurie kaip tik ir yra priešakyje, neabejotinai ištvers ir iš akivaizdžių visų jų vilčių duženų iškils į naujos dieviškosios tvarkos naująją šviesą ir šito dėka galės pasklisti tolyn, kad apšviestų pasaulį, sėdintį tamsybėje. Šitą dieną Mokytojas pradėjo tikėti apaštalų, išskyrus vieno, ištikimybe.
    Ir visą laiką nuo tos dienos šitas pats Jėzus tą gyvąją šventovę statė ant tų pačių amžinųjų savo dieviškosios sūnystės pamatų, ir tie, kurie šitokiu būdu ima save suvokti kaip Dievo sūnus, yra tie žmogiškieji akmenys, kurie sudaro šitą gyvąją sūnystės šventovę, statomą amžinojo dvasių Tėvo išminties ir meilės šlovei ir garbei.”
——
Visa tai, o ir tas faktas, kad Jėzus nepastatė jokio pastato (ar nesuorganizavo tokio pastato statybos), rodo tai, kad jokios materialios bažnyčios Jėzus nesukūrė. Jis iš tiesų sukūrė dvasinę “bažnyčią”, kurios sunaikinti iš tiesų neįmanoma, nes ją sudarė ir sudarys tik tikri tikintieji (”žmogiškieji akmenys”) į tikrus Jėzaus mokymus, kad ir kaip kas bandė (daugelis netyčia) ar bandys juos iškraipyti…

Letas Palmaitis Nekalbėkitniekams       2015-10-27 12:30

Bažnyčios, kaip mistinio Kristaus Kūno, pragaro vartai nenugalės. To neneigiau, o jei kieno protas neveža, aš nekaltas.
D-vo 2000 metų leistos, pakęstos ir globotos nikėjiškos nusifilosofavusios denominacijos žlugimas nereiškia Bažnyčios žlugimo. Tik patys išdavikai galutinai išstumia Bažnyčią iš savo tarpo, kad toliau politikuotų po jos vėliava tarnaudami globaliam Antikristui. Tikėjimą jiems pakeis “partijos nuostatai”, kuriuos sudaro teisingi dogmatai, susirinkimų dokumentai bei šios dienos enciklikos. Kitokio “tikėjimo” nebereikia, užtenka “veiksmų”.
Bent iš dalies politikuoja ir Autorius užuominomis apie tariamą veiksmą vietoj maldų. Bet kurioje denominacijoje, net ir žlugusioje, visada rasis tikrų tikinčiųjų, tegu Šventoji Dvasia pačioje denominacijoje ir nebeveikia. Jie Jai melsis žinodami, kad D-vas yra aplinkybių Viešpats, o menkiausia aplinkybė gali sugriauti arba užtikrinti grandioziškiausius dalykus. Kitas reikalas, ar Viešpats išklausys, nes atėjo laikas kiekvienam atseikėti pagal visus istorinius nuopelnus.
Praradusiems tikėjimą D-vas nebėra Viešpats, todėl ir malda nebe veiksmas. Reikia “veiksmų”, atitinkančių “oponentų” demokratines procedūras. Galbūt Autorius irgi tikisi tapti Tautos (būtinai iš didžiosios raidės, nes doičlandai über alles, kitos religijos nebėra!) tribūnu su užtikrinta akademine “pozicija”.

Antraip mes be reikalo tikime       2015-10-27 10:14

“Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią...” ??

Nekalbėkit niekų       2015-10-27 9:52

Nei Šv. Dvasios, nei Bažnyčios niekas niekur išstumti negali, nes Kristus PAŽADĖJO,kad “pragaro vartai” jos nenugalės.
Kas kita nuodėmingi žmonės.

finternauts        2015-10-26 21:04

dėkui Palmaičiui už šį komentarą. Pats panašiai pajaučiau,bet niekaip negebėjau išsireikšti…

fokuliarai - už komunizmą?        2015-10-26 17:18

2013 m. gruodžio 7 d. sukako 70 metų, kai gimė Fokoliarų judėjimas. Judėjimas, kurį Chiara yra pavadinusi vienybės nuotykiu. Kokia buvo judėjimo istorija, prasidėjusi Trente (Italijoje) per Antrąjį pasaulinį karą?
Silvija – toks yra Chiaros Lubich krikšto vardas – gimė Trente 1920 m. sausio 22 d. Ji buvo antra iš keturių Luigi ir giliai tikinčios Luigia‘jos vaikų. Be Chiaros šeimoje dar buvo Gino, Liliana ir Carla. Chiaros tėvas prekiavo vynu, o anksčiau dirbo spaustuvininku. Jis buvo antifašistas ir socialistas, didelis Benito Mussolini priešininkas. Mama pasižymėjo stipria tikėjimo tradicija. Vyresnysis brolis Gino po medicinos studijų dalyvavo garsių Garibaldžio Brigadų pasipriešinimo kovose, vėliau atsidavė žurnalistikai, rašė tuometiniame Komunistų partijos laikraštyje „Vienybė“.
Būdama 18 metų Silvija gauna pradinės mokyklos mokytojos diplomą. Ji norėjo studijuoti, todėl bandė įstoti į katalikiškąjį universitetą. Jai nepasisekė; liko pirmoji už brūkšnio: buvo trisdešimt trys nemokamos studijų vietos, o Silvija liko trisdešimt ketvirtoji. Jos šeima finansiškai nebuvo pajėgi išleisti ją studijuoti kitame mieste. Dėl to Silvija buvo priversta dirbti. 1940-1941 mokslo metais ji dėstė Trento miesto, kapucinų Opera Serafika.
toliau skaitykit fokuliarai.lt

Letas Palmaitis       2015-10-26 17:17

Laukime dokumento!
Dėl Autoriaus teiginio “apsimetama, jog Bažnyčios hierarchai vieningai ištikimi mokymui, tarp jų nerezgamos intrigos dėl sinodo sprendimų, o jei ir taip, tai progresyvistai Bažnyčioje neturi galios ir įtakos mokymui pakeisti” primenu, kad nikėjiškoje apaštalinėje Bažnyčioje, taip pat daugelyje krikščioniškų denominacijų, vyrauja klasikinis požiūris, kad Bažnyčioje veikia ne konservatorių ir progresyvistų kovos bei intrigos, bet Šventoji Dvasia. Dabar laikas pamatyti, ar Šventoji Dvasia yra demokratijos procedūrų išstumta lauk. Tuomet išstumta lauk ir Bažnyčia, lieka elitiniai pareigūnai ir statistai, kaip bet kurioje partijoje.

internauts        2015-10-26 16:56

nieko mes čia neišdiskutuosim.
Siūlau ponaičiui Sinicai, kaip portalo ProPatria atstovui, paprašyti interviu pas Fokuliarų judėjimo vadovą J.M. Fros žirgo g.1-32 Telefoną rasite rekvizitai.lt.
Jis turi penkis automobilius, vadinasi ir nemažą fundaciją mūsų požiūriams keisti.

Palyginimas        2015-10-26 15:29

Jeigu palaimintasis popiežius Paulius VI apie Šėtono veikimo galią ir įsiskverbimo laipsnį grėsmingai prakalbo 9-aisiais jo pontifikato metais,
tai pop. Pranciškus iškart kitą dieną po inauguracijos (pasitelkdamas prancūzų rašytojo Leono Bloy mintį):
„Kas nesimeldžia Viešpačiui, meldžiasi velniui.“

Pop. Paulius VI apie "Šėtono dūmus"       2015-10-26 14:44

Pal. pop. Paulius VI darė didelę įtaką Vatikano II susirinkimui, o 1963 m. birželio 21 d. tapęs popiežiumi, jam ir vadovavo. Pirmasis popiežius apsilankęs Jeruzalėje ir Izraelyje (beje, apaštalinės kelionės Filipinuose metu nuo pasikėsinimo peiliu Paulių VI išgelbėjo JAV lietuvis Paulius Marcinkus).
Laikomas vienu moderniausių XX a. popiežių, todėl 1972 m. liepos 29 d. jo ištarti žodžiai ypatingai sukrėtė  pasaulį:
„Šėtono dūmai per kažkokį plyšį įsiskverbė į Dievo šventovę. Visur išplito abejonės, netikrumas, nesutarimai, nerimas, nepasitenkinimas, konfliktai…“
Kai kurie įsijautę į “II Vatikano dvasią” tuometiniai reformatoriai įsiuto:
pasipylė karikatūros šiandieninio satyrinio savaitraščio „Charlie Hebdo“ stiliumi, vaizduojančios vyskupus su kanopomis, uodegomis, šiurpiais snukiais ir kankinimo įrankiais (suprask, jau XX a., o popiežiaus dar tiki demonais ir jų įtaka!).

VaidasVDS       2015-10-26 13:54

Jotai,
tamstai nestinga ne puikybės, nei apkalbų meno. VDS - tai santrumpa VaiDaS, be balsių. Šiaip, kad žinotumėt ir nedarytumėt nuodėmių.
—-
Dėl straipsnio.
Siūlyčiau kunigams ir bažnyčioms prisiminti vieną vietą iš Biblijos:
“Lk 20 34 Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, 35 o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. 36 Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai,[i3] bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai.”
Vedybos yra grynai žmogiškas institutas. Taip pat ir skyrybos. Bažnyčios, dar iki krikščioniškų, susikūrė sau teisę neva Dievo vardu sudarinėti žemiškas santuokas, pavadindamos tai santuokos sakramentu. Kadangi sau pasisavino teisę skelbti santuokas dieviškomis, aišku, kad panoro lįsti ir į skyrybų klausimus. Ką benutars sinodas šiais klausimais, tai niekaip negalės paveikti besituokiančiųjų ar išsiskyrusių dvasingumo.
Visai kitaip yra šeimos klausimu. Nes iš tiesų ši Biblijos vieta yra tiesa: Mk 10 “Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. 7 Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, 8 ir du taps vienu kūnu.”
Tikrą šeimą gali sukurti tik vyras su moterimi, visapusiškas vaikų auklėjimas (tame tarpe ir dvasinis) gali būti užtikrintas tik tokioje šeimoje, kurioje savo pareigas tinkamai atlieka tiek tėvas, tiek motina. Ir tik už tokią šeimą turi kovoti tie, kurie nori vykdyti Dievo valią. Ir jokių kompromisų racionalizmui ar modernizmui šiuo klausimu daryti negalima.

niekas neaišku       2015-10-26 10:31

nes politika jau ir dabar stipriai persipynus su religija.
Tas rytų Vokietijos kardinolas aiškiai patekęs nekokion įtakon. Jo religingumas tik fasadinis.
Medis pažįstamas iš vaisių.

dar apie"mesiją" Soroša       2015-10-26 10:16

PREPARING THE GROUND for the Rothschilds to control the Balkans, Soros works through his Serbian organizations to undermine historic Serbian Christian society.

Soros is seeking to drive out of Serbia the Serbian Orthodox Church, the Serbian language, the Cyrillic alphabet, Serbian history, and Serbian nationalism Here.

In the early 1990’s, Soros launched his 3 Anti-Christian organizations in Serbia: The Open Society Fund, The Helsinki Committee, and The Serbian Centre for Anti-War Action, in order to undermine Christian society in Serbia. This was strategically done by Soros at the very outset of the fall of communism in Russia.

Soros’ Open Society Fund financially supports Serbian Gay Rights Movements such as Queeria, & Gay Serbia Here. Soros is also active in promoting Serbian membership in the Rothschild-controlled European Union.

apie Soroša       2015-10-26 10:13

Geroge Soros is known for saving George Bush Jr from a 1990 bankruptcy. Soros still works with Bush Sr in the Carlyle Group a powerful financial organization & international weapons dealer controlled by the Rothschilds who own Vickers Munitions Here.

Soros has been equally active in many changes of governments throughout the world including the overthrow of Georgian President Eduard Shevardnadze in 2003 a devout Orthodox Christian.

An area of interest for Soros is “rights for prostitutes.” This is part of his efforts to subvert traditional Christian values and undermine America’s families.

Soros wants to legalize prostitution and then provide free condoms Here. Soros also promotes American open borders, mass immigration, and a watering down of current immigration laws.

wiki apie Kardinlą Kasperį       2015-10-26 9:52

During the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops in 2014, Cardinal Kasper told reporters that since African, Asian, and Middle Eastern countries have a “taboo” against homosexuality, “they should not tell us too much what we have to do.”[15] Once the story broke, he denied that he made any such comment. The reporter who wrote the story, Edward Pentin, subsequently produced a recording of the conversation, which verified that the Cardinal had made those statements.[15] Cardinal Raymond Burke called Kasper’s remarks “profoundly sad and scandalous”.[16] Kasper subsequently confirmed that he had had the conversation, and offered this response for one of his remarks:

If one of my remarks about Africans was perceived as demeaning or insulting, then I am honestly sorry. That was and is not my intention, and not my view at all. No one will deny that Africa’s culture is different from Europe’s in many respects. But I have been in Africa too often not to esteem African culture highly.[17]

wiki apie Kardinlą Kasperį       2015-10-26 9:52

Pontifical Council for Promoting Christian Unity[edit]
On 3 March 1999, Kasper was appointed secretry of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity – and as such, President of the Commission for Religious Relations with the Jews – and resigned from his post in Rottenburg-Stuttgart.

In February 2011 Cardinal Kasper revealed that over the course of his career: he was forced to drink vodka while in Moscow for talks with the Russian Orthodox Church. One Orthodox metropolitan, he said, even insisted that he drink vodka for breakfast—though in that case, Kasper said, the vodka was actually fairly good.[citation needed]

Reconciliation with Jews[edit]
He was critical[when?] of the Congregation for the Doctrine of the Faith document Dominus Iesus (2000), which he believed was an offense to the Jewish people.

In 2003, he wrote a text called Anti-semitism: A wound to be healed for the European Day of Jewish Culture.[2] On 10 July 2004, at the Latin-American Rabbinical Seminary of Buenos Aires, the International Raoul Wallenberg Foundation and the Angelo Roncalli Committee presented Kasper the “Memorial Mural Award” for his lifetime dedication to the causes of understanding and reconciliation between Jews and Catholics

internauts        2015-10-26 9:27

Popiežius Pranciškus siūlo kriksčionims nebijoti šėtono ir jo ižbandymų ir eiti okupuoti politiką.
Jėzų šėtonas gundė pasaulio valdymu, bet jis atsisakė. Vadinasi, paliko pasaulį valdyti šėtono atstovams.
Šiandien pasaulio protus okupavo ne Jėzaus mokymas, bet Sorošo Open Society Institute įsteigtas 1993 su daugybe NVO ir Think-Tank’ų. Jis [arėmė Obamos rinkimus ir remia jį prie sienos dėl gėjų vedybų ar klimato atšilimo politikos. Jis įsteigė ACORN, Apollo Alliance, National Council of La Raza, Tides Foundation, Huffington Post, Southern Poverty Law Center, Soujourners, People for the American Way, Planned Parenthood, and the National Organization for Women.
Keista, bet kai Sorošas spaudžia Europą priimti po 1 milijoną pabėgėlių kas met iš zonų, kur jo NVO sukėlė revoliucijas, jis pataria pabėgėliais rūpintis ne tik NVO, bet ir religijų atstovams. Tad dar keisčiau atrodo popiežiaus kvietimas rūpintis pabėgėliais, o ne jų teise gyventi savo tėvynėje. Po tokių pasisakymų ne vienam kilo įtarimas, kad popiežius tapo Sorošo įrankiu. 

Ses. Liucijos perspėjimai        2015-10-26 2:17

Tik nedaugeliui sesers Liucijos (3 Fatimos paslapčių saugotojai) laiškų, parašytų Bažnyčios reformų metu [po Vatikano II Susirinkimo], buvo nuimtas draudimas. Skaitant laiškus, datuotus 1970 metais, krenta į akis, kaip aiškiai sesuo Liucija perspėja apie šėtonišką sumaištį tikėjimo klausimuose, ypač apėmusią Bažnyčios autoritetus.
Dėl to daug kartų sutinkami žodžiai, panašūs į šiuos: „...tarsi norėdama mus perspėti tomis dienomis, pilnomis velniškos sumaišties, kad mes nesileistume suviliojami melagingų mokymų“. „Pats baisiausias dalykas yra tai, kad šėtonui pavyko įstumti į paklydimą sielas, turinčias didelę atsakomybę dėl savo užimamos aukštos padėties!”.

hmm..        2015-10-25 22:23

jokios skyrybos, jokie susiskaldymai nėra nuo Dievo. Jei buvo kažkada mylėta, tai meilė amžina. Skiria žmones tik ego. Tad ir reikia pradėti nuo ego įveikimo. Savo jėgomis tai ne visada įmanoma, bet tai įmanoma Šventai Dvasiai.

hmm..        2015-10-25 22:14

sielų nereikia gelbėti. Jos niekada nenutraukė ryšio su Dievu.
Jei ką ir reikia gelbėti, tai protą.

velnias nemoka... lietuviškai       2015-10-25 20:20

nabagai tie velnio tarnai - negerbia lietuvių kalbos.
stribų palikuonys…
galėtų tiesos.lt redakcija tokius komentarus - be pagarbos lietuvių kalbai - siųsti pas nykštukus.

to:neskanu, smirda 2015-10-24 19:16       2015-10-25 20:01

rasai: ,,tai pagal p.sinicą - arkivyskupai, kardinolai, vyskupai - intrigantai, siekiantys savanaudiškų tikslų?(velnias puikiai dirba juodindamas Bažnyčią ir jos tarnus)”. Taigi, o kaip kitaip? Ar tamstele nezinai kiek milijardu jau sumoketa kunigu, vyskupu, kardinolu -pideru aukoms uz ju seksualini isnaudojima?! Taip, velnias puikiai dirba, jau seniai isisukes ir po sutanomis. jei popieziu pritars sioms dviprasmybe, tai ne neabejoju, kad pasaulyje kataliku sumazes arba jie taps laisvamaniais, gal pagonimis arba pereis i kita tikejima. Ar pamirsote kiek daug krikscioniu perejo i musulmonu tikejima?! Baisiausia, kad sis sinodas gali prisideti prie Romos baznycios naikinimo, jei nebus istikimas Baznycios mokymams, dogmoms. Jei vienos lyties sanguliavima galima vadinti sheima, t.y., pritarti issigimimui, vadinasi, Nostradamus, Mikalda buvo teisus, kad XXI a. prasideda pasaulio PABAIGA. Juk is vienos lyties vaikai negimsta, gyvybe nepratesiama ir pasaulis savaime susinaikina. Is atimtu ar dirbtinu budu ,,pagamintu” vaiku, pasaulis netaps geresniu ar iskilesniu. Amen.

ruta       2015-10-25 14:49

Puikus straipsnis , Gerb. Vytautas ,kaip visada korektiskas ,suprantamas ir neabejingas .
Degeneratus lengviau valdyti su ju begalinem nuodemem , uz pinigus suteikti simtus atleidimu /indulgenciju/ , kuo ne puikus biznis .

Jota Letui P. (kitiems nežiūrėti!!)       2015-10-25 14:42

230.


Nu kaip?

Jota       2015-10-25 14:40

Kur pradingo mano numylėtasis oponentas Letas Palmaitis? Be jo man čia nėra prie ko kabinėtis. Na, nebent kartais prie Vaido iš VSD. Bet ir to nėra.

Al.       2015-10-25 0:01

Kodėl Tiberis,o ne Tibras ?

pritariam Sinicai       2015-10-24 20:31

niekingi tie kardinolai, vyskupai, arkivyskupai - pataikauja pasauliui ir pederastams.
neskaitę jie Šv.Rašto ir bendrai - katalikai tokie patys, kaip jų ganytojai,
a ne?

> neskanu, smirda        2015-10-24 19:52

O aš supratau, kad V.Sinica nori pasakyti, jog ženkli dalis KB hierarchų nori pataikaujančiai sekti paskui ištvirkusių šiuolaikinių žmonių minią, o ne paskui Šventojo Rašto dorovines nuostatas, kurios yra AMŽINOS IR NEKINTAMOS.

neskanu, smirda       2015-10-24 19:16

tai pagal p.sinicą - arkivyskupai, kardinolai, vyskupai - intrigantai, siekiantys savanaudiškų tikslų?
(velnias puikiai dirba juodindamas Bažnyčią ir jos tarnus)

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.