Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Demokratija ir valdymas

Vytautas Sinica. Ozolo pranašystė Europai

Tiesos.lt siūlo   2019 m. vasario 4 d. 5:50

13     

    

Vytautas Sinica. Ozolo pranašystė Europai

Ištrauka iš V. Sinicos įvado naujai išleistai Romualdo Ozolo straipsnių rinktinei „Pasaulis grįžta namo. Eurorealisto mąstymai“. Nuoroda knygai įsigyti (5 eurai) – ČIA.

Paviršinis Romualdo Ozolo skaitymas veda į paradoksus ir klystkelius. Menkai su jo mintimi pažįstamiems žmonėms Ozolas yra visų pirma arba Sąjūdietis, arba prieš narystę Europos Sąjungoje pasisakęs „euroskeptikas“. Dauguma iki šiol braidžioja seklumoje, skaitydami Ozolą lozungais, kaip politiką, o ne kaip filosofą.

Romualdas Ozolas nebuvo principinis Lietuvos narystės ES priešininkas. Jis teigė, kad lietuvių tauta ir ypač valstybei vadovaujanti politinė klasė nėra pasirengusios gyventi tokioje Sąjungoje. 1999 metais Lietuvos mokslų akademijoje jis piktinosi, kad „dėl buvimo [Europos] Sąjungoje prasmės net nekalbama – tai laikoma nekorektiška“, ir retoriškai klausė: „Ar ne laikas mums užuot vien daužius Europos Sąjungos duris, pagalvoti ir pakalbėti taip pat ir apie kitokį Sutarties dėl narystės Europos Sąjungoje pobūdį?“ Tai klausimas, kurio nedrįstama iškelti ir praėjus dar dvidešimčiai metų.

Tai lietuviškas politinis servilizmas neleidžia klausinėti tokių šventvagysčių. Būtent šis servilizmas lėmė Ozolo skepticizmą dėl narystės ES. Ozolas buvo tikras, kad visuomenė ir „politikai“, įpratę tarnauti imperiniam centrui, o ne jaustis valstybės šeimininkais, šitaip elgsis ir atsidūrę naujoje Sąjungoje. Dar daugiau, jis teigė, kad Lietuvos politinė klasė esanti abejinga tautinio tapatumo, suverenumo, kalbos ir nacionalinės kultūros išsaugojimo, tautos dorovės sampratos ir kitiems pamatiniams klausimams, kuriems kaip tik ir meta iššūkį narystė Europos Sąjungoje. Tai, kas yra viso labo problemiška būnant Europos Sąjungoje ir nesukelia pražūtingų pasekmių brandžios valstybinės sąmonės ir demokratinių tradicijų tautoms, dėl lietuviško politinio servilizmo taptų ir iš tiesų tapo ypač pavojinga.

Galbūt XX amžiaus pabaigoje Ozolas tikėjosi, kad situacija šia prasme gėrės. Po nepilno dešimtmečio, 2007 metais, jis jau matė, kad situacija kaip tik blogėja: „Komunistų kartą pakeitė ar dar tik keičia komjaunuolių karta, atsinešanti ir vieną naują bruožą. A. Brazausko laikų komunistai dar suvokė esant tautinių vertybių problemą, o G. Kirkilo komjaunuoliai yra visiški kosmopolitai – savo sąmonėje jie jau yra įvykdę pasaulinę proletarinę revoliuciją ir gyvena pasaulyje be sienų, be nacionalinių kalbų, be moralės principų ir atsakomybės, ko iš tautinės valdžios reikalauja aiškiai lokalizuota ir tam tikrais sutartiniais principais paremta nacionalinė konstitucija“. Šiandien gana aišku, kad jo išsakytas naujosios politikų kartos vertinimas pasitvirtino, o kosmopolitiniai ir nuolaidžiavimo polinkiai Lietuvos „politikoje“ dar labiau išryškėjo. Simboliška, kad būtent 2018–2019 metų sandūroje Lietuvos valstybės vadovai – Prezidentė ir Seimo Pirmininkas – per šventinius sveikinimus savo iniciatyva vėl graso tautai agresyvaus populizmo ir nacionalizmo baubais ir daro tai net per grynai nacionalistinio išsivadavimo valstybės šventes.

Romualdui Ozolui, priešingai, nacionalizmas yra tikrasis humanizmas. Jis didžiavosi esąs nacionalistas, nors po 1992–1993 metais įvykusios antisąjūdinės kontrarevoliucijos politikoje faktiškai buvo atkurta sovietinės nomenklatūros valdžia, o kultūroje įsitvirtino kosmopolitinio globalizmo tendencijos, „nacionalizmas“ netruko vėl tapti keiksmažodžiu. Romualdas Ozolas niekada nepasidavė šiai tendencijai ir nesileido stumdomas jos šalininkų. Nacionalizmas, suprastas kaip tautos suverenumo siekis, jam atrodė esąs paskutinis likęs žmogaus atspirties taškas ir atrama moderniame pasaulyje, vienintelė veikimo programa, leidžianti iš tiesų būti žmonėmis.

Ši tautos suverenumo ir jos narių buvimo žmonėmis jungtis nėra savaime suprantama. Kodėl tik suvereni tauta apskritai egzistuoja? Laisvė yra būtina buvimo žmogumi sąlyga. Tačiau laisvė visada dvejopa – negatyvi individo laisvė be išorinės prievartos rinktis asmeninio gyvenimo srityje ir pozityvi politinės bendrijos nario (piliečio) laisvė dalyvauti valdant save ir kitus, tai yra priimant visiems galiojančius sprendimus dėl bendro gyvenimo taisyklių. Nuo politinės minties istorijos pradžios žinoma, kad žmogus nėra sau pakankamas ir gali gyventi iš tiesų žmogišką gyvenimą tik bendruomenėje, kartu su kitais žmonėmis. Žmonių bendrabūvis būtinas žmogiškumui skleistis. Tačiau bet koks žmonių sugyvenimas reikalauja valdžios ir valdinių santykio. Šis gali remtis arba prievarta, arba sutarimu. Tačiau šis pasirinkimas apskritai galioja, kai valdžios–valdinių santykio klausimą sprendžia savarankiška bendruomenė. Okupacijos sąlygomis tokios prabangos nėra: valdžia nelaisvai tautai visada prievartinė. Nelaisvos tautos visada nelaisvas ir žmogus. Jis negali spręsti savo bendrijos likimo. Kad ir kiek laisvės jam būtų suteikta jo asmeninio gyvenimo pasirinkimams, taisyklės, kurios nustato tos laisvės ribas, bus priimtos jam nedalyvaujant arba dalyvaujant kolaboranto sąlygomis. Nėra laisvo žmogaus nelaisvoje tautoje. Tai Ozolo mąstymo pamatas.

Todėl suverenumo atidavimas Ozolui niekada nėra lengvas ir pakankamai pagrįstas. Tik šioje perspektyvoje galima mąstyti Ozolo griežtą poziciją prieš stojimą į ES. Kaip aiškina Ozolo bendražygis VU ir Sąjūdyje, prof. Bronislovas Genzelis: „Romualdas Ozolas yra iki šiol nesuvoktas ir neįvertintas politinis mąstytojas. Didžiausias jo rūpestis visada buvo tautos suverenumo klausimas. Pirmiausiai jam rūpėjo konkrečiai lietuvių tauta. Jis svarstė, kaip lietuvių tautai tapti ir išlikti savo likimo šeimininke, keičiantis Sąjungoms ir koks likimas laukia pačios Europos. Romualdas Ozolas nebuvo nusiteikęs prieš Europos Sąjungą, bet prieš savanorišką suvereniteto atsisakymą, jos virsmą į naują imperiją.“ Skirti Europą ir Europos Sąjungą kaip absoliučiai skirtingus dalykus – viena pagrindinių ir sunkiausiai išmokstamų Romualdo Ozolo pamokų. Šiandien tik pradedame išmokti šią skirtį.

Jeigu nacionalizmas yra naujasis humanizmas, tai globalizmas kaip jo priešybė – žmogų nužmoginanti mūsų dienų ideologija. Globalizmas yra radikali doktrina, pagal kurią globalizacija yra skatintina, o nacionalinės valstybės turi netekti reikšmės, užleisdamos savo vietą globaliems veikėjams (tarptautinėms korporacijoms, tarpvyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms). Žmogus, savo ruožtu, turi būti išlaisvintas iš tradicinių kolektyvinių tapatumų ir elgesio normų.

Pasak Romualdo Ozolo, globalizmas ir Europos integracija kaip konkreti jo raiškos forma žmogų išvietina, nulaikina ir nukalbina. Išvietinimas reiškia, kad žmogus praranda ryšį su gimtąja žeme ir pasijunta pasaulio piliečiu, nulaikinimas – kad prarandamas ryšys su tautos ir valstybės istorija, o nukalbinimas – kad prarandamas išskirtinis ryšys su savąja kalba ir paneigiamas valstybinės kalbos monopolis. Lietuvių tautai ryškiausias ir skaudžiausias yra išvietinimo poveikis. Lietuviai – emigrantų tauta, išsivaikštanti po pasaulį greičiausiai iš visų Europos tautų. Tai galima suvokti kaip grėsmę, kurią būtina įveikti, arba kaip neišvengiamybę, su kuria belieka susitaikyti. Ozolas nuosekliai kritikavo susitaikymo strategiją, paskutinį jo gyvenimo dešimtmetį itin plačiai paplitusią lietuvių „politinio elito“ mąstyme. Globalios Lietuvos strategija „Lietuva 2030“ yra susitaikymą su tautos išvietinimu įkūnijantis dokumentas. Ji skelbia, kad Lietuva yra visur, kur gyvena Lietuvos piliečiai, o dėl komunikacijų „susitraukusiame“ pasaulyje išlaikyti ryšį su valstybe ir gyventi visavertį jos piliečio gyvenimą galima ir per atstumą, kitoje šalyje. Strategija kvietė kurti tokio gyvenimo „globalioje Lietuvoje“ sąlygas. Ozolas baisėjosi tokiu projektu ir kvietė jį atmesti, vienintele realia tautos išlikimo strategija laikydamas emigrantų grįžimą ir gyvenimą čia, Lietuvoje. „Tik atėjus į tą ar kitą vietą, tik „įsivietinus“ galima kurti kultūrą – stiprinti savąją arba periminėti kitą.“ Bet periminėti kitą – reiškia susinaikinti. Globalizmo siūlomas tautų išvietinimas jam reiškė tautų naikinimą, o kartu ir žmogaus nužmoginimą. Visoje Ozolo kūryboje kartojasi konkretybės reikalavimas: savo gyvenimus turime kurti ir pasirinkimus priimti čia ir dabar. „Čia“ – vadinasi ne bet kur, o savo žemėje – „savo“ ne nuosavybės, o „tėvų žemės“ prasme. Tik tai supratus, pasaulis grįžta namo.

Ozolui nepriimtinas dabartinis Europos Sąjungos projektas, tačiau jam brangi ir net jo aukštinama pati Europa. „Tik Europa sukūrė tai, ko nesukūrė nė vienas kitas Žemės kampelis: žmonių bendriją, kuri buvo pavadinta etnine tauta. Tai – kultūriškai konsoliduota bendruomenė, o tos konsolidacijos pamatas – tautos žemė, istorija ir kalba. Bendras istorinis likimas. Niekas, tik Europa taip nuosekliai, su tokiomis kančiomis, neiškėlė tokio istorijos subjekto. Ir negalėjo iškelti, nes tik žemę plikomis rankomis purenę, bet dangų virš savęs matę ir mąstę žmonės tegalėjo savo svajones paversti nacionalinėmis valstybėmis. Sunkus tas vilčių virsmo valstybe kelias, bet jis vienintelis. Nacionalinė teisė – tūkstantmetė Europos proto patirtis, išversta į tautos protą ir kalbą.“ Iš pažiūros paradoksalu, bet su kosmopolitiniu tautų neigimu paties autoriaus pagrįstai tapatinama Europos Sąjunga slepia savo priešybės – etninių tautų, jų kultūrų ir valstybių išradimą, XIX ir XX amžiais europiečių eksportuotą į visą pasaulį.

Nors esamas Europos Sąjungos projektas Ozolui atmestinas, nes nepataisomas (jos pagrindas – beviltiškai skurdi vienmačio fizinio žmogaus samprata), po jos griuvėsiais slypi Europa kaip civilizacija, žmogiškosios kūrybos lobiais turtingesnė už visą likusį pasaulį. Dar 2012 metais Ozolas buvo įsitikinęs, kad „Europos tautos jau šiandien rengiasi atsinaujinusių nacionalinių valstybių gyvenimui. Po Europos Sąjungos“. Europos Sąjungai galimos alternatyvos, ji pati tėra radikali transformacija, turinti mažai ką bendra su pirminiu pokario vieningos Europos projektu. Ko kartą buvo atsisakyta, prie to galima grįžti. Ozolas „nelaidoja“ Europos, priešingai – skelbia jos iškilimą ir būtinumą, o pirmiausia – visai kitokius, nei kritikuojami, Europos vienybės pagrindus. Pasak Ozolo, „mes negalime gyventi niekaip kitaip, kaip tik europietiškai“, o „Europai reikia pabandyti atsikurti trečiąkart“.

Atvirumą Europai kaip civilizacijai galiausiai atskleidžia požiūris į krikščionybę: „Ką mums daryti tame toli civilizacijos kryžkelėn nuėjusiame pasauly? Man rodos, mums reikia sparčiai baigti tai, ką – tegul ir nenoromis – pradėjom. Mes visų pirma turim baigti priimti krikščionybę – užbaigti procesą, vykusį jau Lietuvos Respublikos laikais: leisti įsigalėti krikščioniškajam monoteizmui tiek, kiek jis pajėgus įsigalėti šioje tautoje, kartu, kaip priešnuodžio tikėjimo nirvanai, reikalaudamas žinojimo nešamos kančios. Be krikščioniškojo tikėjimo negali būti europietiško žinojimo. Be katalikybės Lietuva niekada nesukurs tikrojo intelektualinio potencialo. O juk tik intelektas grynina tikėjimą ir kuria tautos dvasios brandą – žmogaus gebėjimą iš metafizinės erdvės tikrumo sėkmingai nusileisti į gyvenimo konkretumą, į visų jo formų realumą ir vėl pakilti į metafizikos teikiamą erdvinių ir laikinių pasaulio bendrumų aiškumą.“ Ilgą laiką spekuliuota Ozolo požiūrio į krikščionybę klausimu. Nėra abejonių, kad krikščionybė Ozolui yra lietuvių tautos brendimo ir tikrosios integracijos Europoje programa.

Romualdo Ozolo išvados ir pats žodynas dviem dešimtmečiais pralenkė laiką. Tai ypač akivaizdu kalbant apie Europos Sąjungą. Jau 1999 metais Ozolas pastebi, kad „itin problemiškai Europos Sąjungos ateitis iškilo po to, kai nacijų Europos koncepcija buvo pakeista Europos nacijos koncepcija. Apie tai, kad Europos Sąjunga bus griežta federacija, pastaruoju metu prabilta labai aiškiai. Ar ne dėl federaciškai centralizuotos tvarkos ir sudegė rusų komunizmo idėja? Jeigu Briuselio koridoriuose tikrai įsitvirtins federalizmo idėja, Europos Sąjungos projektą kada nors – drąsiai drįstu taip teigti – turėsime vertinti kaip labiausiai nevykusį pokomunistinio pasaulio politikos paieškos projektą.“ Sekantys Europos politikos naujienas žino, kad visa tai su kaupu išsipildė. Šiandien Europoje vykstant Brexit`ui, masinei imigracijai, nacionalistinių partijų iškilimui, o taip pat vis augant įtampai tarp ES lyderių ir JAV, Lietuvai vis aiškiau iškyla Ozolo teiginių įžvalgumas.

Galiausiai, Ozolas yra ne tik aktualus, bet ir optimistas: „Ar atsikovos teises nacionalinės valstybės? Į klausimą atsakau vienareikšmiškai: taip. Pridurdamas: kurios išliks“. Kiekvienas laikmetis turi savo iššūkius ir mūsų dienų iššūkis yra globalizmas įvairiais savo pavidalais, tarp jų ir Europos Sąjungos. Nacionalinei valstybei – vienintelei tautų išlikimą ir politinį stabilumą laiduojančiai politinio bendrabūvio formai – jis grėsmingas, bet įveikiamas. Ir lietuvių tauta nėra pasmerkta išnykti globalizmo verpetuose. Ji turi visas sąlygas išlikti, bet privalo to norėti ir aktyviai siekti. Svarbiausia Ozolo pamoka apie Europą – tai, kad Europa netapati jokiai vienai Sąjungai, jokiai imperijai ar kitam dariniui. Mes esame Europa ir niekaip negalime to atsižadėti. Kita vertus, neturime ir mėginti tapti europiečiais.

Pagaliau Ozolo pranašystė Europai – visos Sąjungos keičiasi ir ši Sąjunga grius, o Europa buvo ir bus, joje gyvuos Europos tautos. Tos, kurios išliks. Ozolui svarbiausia buvo, kad tarp išliekančių tautų būtų ir lietuviai. Mums lieka daryti viską dėl to išlikimo.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

MARTA       2019-02-4 22:40

Aciu, teisingos mintys.

Legenda        2019-02-4 20:33

Tebesklinda, kad Landsbergis, Ozolas, ir kiti Sąjūdiečiai, sugriovė TSRS, ar taip tikrai galvojama, ar čia bajeris, blogio Imperija sugriuvo tik dėl to, kad ji buvo jau supuvusi , ir nuo blogio ir nuo melo, todėl užteko Gorbi prikalbint paleis persitvarkymą,  paleis laivą žodį, jį įkalbėjo ir partija paleido, taip išlindęs laisvas žodis, kaip džinas iš butelio, savo ir padarė, tuo metu Sąjūdžiui vadovavo daugelis protų, ir jei kažkodėl išsirinko, ne Ozolą, kuri dabar kelią, o Landsbergį, matyt duotu laiku patį protingiausią, ir jis kaip taranas, prasispraudė pro pusiau pravirus pragaro vartus, ir pabėgom, tas įvykis prilygsta stebuklui, o dabar mostaguot liežuviais kas ką galėjo ir negalėjo, tik užpildymas eterio.

ariogala       2019-02-4 20:12

servilizmas ( eeee, tipo servelato valgymas?) yra geras dalykas.
mias po sovietmečio talonū, depicitū ir brežnevo kanopų, dar ligšiol neatsigaunamia.
niekajp servilato neatsivalgomia.
tudė balsuojam uš tuos kurie žada kat parduotuvėse servelatą atpiginz.

Ekspertas       2019-02-4 15:40

Šiandieninis politinis servilizmas įrodo, kad 1940 metų liaudies seimas nebuvo joks atsitiktinumas ir nelogiškumas. Lisabonos sutarties ratifikavimas reiškia, kad šiandieniniai liaudies seimai net karštesni Tėvynes išdavikai.

Dzeikas       2019-02-4 14:39

Kokie puikus zo: “tautos suverenumas’, “tautu europa”, “svarbu, kad lietuviu tauta isliktu”. Ir kokie blogi ir slykstus: “isvietinimas’, “nulaikinimas”(paaiskinkite kas nors, cia nuo zodzio “laikas” ar nuo anglisko zodzio “like”[laik]?).
Ir dar karta prakeikime ES, nes per juos slykstynes tauta issivaiksto.
Cia buvo mano reziume, santrauka straipsniui.
Na, preambule kaip ir aiski.O priemoniu imtis straipsnis nenurodo, bet svelniai uzstumia:
Emigracija “ukazu” apribot. Slykstynes kol iki paskutines kapeikos investiciju i juos neatiduos, pasu negaus ir sedes Lietuvoj kol atsibasliuos tautai VMI asmenyje, savaime aisku NT parduot gali tik “saviems”, reikes kaina nustatysim ...sakykim 10 eu/valaka.Neprispekuliuos isdavikai.Tegul emigruoja plikomis subinemis, cia Lietuva, o ne lochas durninimui.
Jeigu ideja tokia , ir jeigu R.Ozolas reiske TOKIAS idejas tai ji reiktu perlaidoti i ne 2 , bet 20 metru gylio kapa.
Kol bus toks mastymas , tol is sios salies begs kas tik pakruta. Nes tik visiskas ablaukas ir nedakepes motinos isciose gali turedamas galimybe dirbt kurybini darba ne Lietuvoj, lieka Lietuvoj shudo minkyti. Nes kaip visi zinote jeigu neturi giminiu ar nemoki laizyt, o tik moki dirbt tai kitokiam vaidmeniui taves Lietuvoj niekas nelaikys.
Sita keist reikia, o ne briedus stumdyti apie “kad tik Lietuva isliktu”

Jules       2019-02-4 14:19

Ko aš čia blūdiju? Neblūdyčiau, jei nebruktų mums Ozolo ir neblūdyčiau, o ką? Vardan pergalės Tiesą galima ir įslaptinti, tiesa? Galima apšauti tautą, kaip Čerčilis su Ruzveltų labai dideles tautas apmovė, tiesa? Vėliau patys prisipažino apšovę - stipriai pamelavę, nes kitaip karo nebūtų galėję suvairuoti. Ir memuarus apie tai vėliau parašė, kaip apšovė, o Pergalės paslaptis kaip ir pačią Tiesą kriminalizavo - pripyškino daug BK straipsnių ir visokiausių konstitucinių dvasių į apyvartą paleido.

T0mas -> Julesui       2019-02-4 13:55

“nereiktų mums čia pūstis, gerai, ir svetimus nuopelnus sau prisiskirti…. nustokite iš Ozolo daryti fantomą. Nesielkite kaip bolševikai su Leninu.”
-

Elgiesi kaip girtas. Kodėl šiuos žodžius adresuoji man? Kokius aš nuopelnus prisiskiriu? Bolševikai Leniną mylėjo, aš Ozolo - nė kiek.
Tai ką tu čia blūdiji?

Jules       2019-02-4 13:38

Pone Tomai, žinok, kad katastrofos karts nuo karto ištinka Europą kaip ir krizės arba karas. Ne Lietuva, ne Ozolas ar Juozaitis pradėjo “Perestroikę”, ne Lietuvos inteligentai supylė carinės Rusijos imperijos galybę Antrajame Žalgiryje, o vokiečiai kaip ir “Perestroikę” pradėjo Gorbis su bendraminčiais Maskvoje, o ne Vilniuje, kai šis miegojo giliu okupacinio letargo miegu, o patriotus vaikė po miestą visokie babiliai, vilkai su KGB, milicija ir vienos aukštosios mokyklos kursantais, kur dabar yra Karo akademija, tad nereiktų mums čia pūstis, gerai, ir svetimus nuopelnus sau prisiskirti. Jei nenorite nupurtyti nuo Radžvilo jums svarbių balsų - nustokite iš Ozolo daryti fantomą. Nesielkite kaip bolševikai su Leninu.

T0mas J. -> 13:11       2019-02-4 13:28

Geriausiai Lietuva gyveno 1990-2004 m.
Ir darbo vietų buvo daugiau nei dabar, ir tikinčių ateitimi buvo daugiau, ir žemiau skurdo ribos gyvenančiųjų skaičius buvo mažesnis nei dabar.

Tomai,       2019-02-4 13:11

o pats už koką narystę? Gal Rusijos Federacijoje?

T0mas J.       2019-02-4 13:00

“Romualdas Ozolas nebuvo principinis Lietuvos narystės ES priešininkas” - Ozolas visiškai nebuvo narystės ES priešininkas. Prieš narystę jis kalbėjo tik po referendumo, kai šaukštai jau buvo po pietų. O kol jo bendrapartiečiai TSKPistai su landsbergistais ir kgbistais agitavo UŽ narystę - Ozolas tylėjo.

Dėl europos nacijos su nacijukėmis       2019-02-4 12:57

Į tą temą labai tinka mūsų įstaigų ir šiaip pavadinimai, kurie vadinosi TSRS laikais respublikiniais, vėliau trumpai valstybiniais, o dabar prie ES vadinasi nacionaliais. Simbolis yra viskas, tad reikėjo iš pavadinimų ištrinti valstybinis. Gaunasi, kad mūsų išvalstybinime dalyvauja ir kalbininkai ir kas tik netingi.

Jules       2019-02-4 10:03

Taip manančių buvo ir daugiau - ne vien Ozolas. Kaimo šviesuoliai ne ką prasčiau, o gal net logiškiau mąstė ir geriau žinojo praeitį, bet jie nebuvo sovietinėje ar neosovietinėje, kaip dabar, nomenklatūroje, todėl jų nuomonių ir minčių bei logikos niekas neviešino. Inteligentai, ypač VU absolventai, neturėtų susiabsoliutinti ir nusileisti iki Ožkelytės lygio. Mes visada buvome už Europos Sąjungą, už tautų Europą dar sovietų okupacijos metais ir svajodavome, kada pagaliau šita bestija žlugs, o išvažiuojantys į Izraelį žmonės mums, lietuviukams, dar 1981 metų vasarą Valakampių miškelyje šalia Antrojo pliažo porindavo, kad ta bestija tikrai žlugs, tad nereikia ir pervertinti to Ozolą su visomis jo teisingomis įžvalgomis ir nevisai, nes tokių būta ne vienas ir ne du, ir ne tik Ozolas. Jie sakydavo, kad mes tą bestiją sugriausime - taip ir įvyko, tad nusileiskite ant žemės ir nesipriešinkite su paprastais žmonėmis ir neverskite mūsų domėtis Ozolo biografijos vingiais, jo klystkeliais ir tiesiais keliukais, atsikvošėjus, ypač po asmeninės nelaimės - asmeninės katastrofos. Mes, žmonės iš gatvės, ne nomenklatūros žmonės manėme ir supratome ne prasčiau už Ozolą ar Ožkelytę. Turėjau garbės priminti.

Rekomenduojame

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (III)

Danijos sulaikytieji gali būti įkalinti užsienyje

Karolinska ligoninė „kastruoja“ ir mėgina pakeisti vaikų lytį bei nutyli sunkius pakenkimus

Linas Karpavičius. Referendumas Šveicarijoje

Durnių laivas ir 2,5 jo kapitonai: kuris tikras?

Arkivyskupo Carlo Marija Vigano pareiškimas

Aleksandras Nemunaitis. Neries krantinės reikalai

James Traub. Netgi Švedija nebenori daugiau migrantų

Edvardas Čiuldė. Kokiu mokslu reikėtų tikėti, a? (III)

Lenkijos valdžia: nenorim tokių protestų kaip kitur Europoje, todėl papildomų draudimų dėl pandemijos imtis neplanuojame

„Mes giname Europą“ – teigia Lenkijos Ministras Pirmininkas

Graikų ortodoksų hierarchas apie GP bažnyčiose: netoleruosime valdžios institucijų melo

The Lancet: stigmatizuoti nepasiskiepijusius – neteisinga

Daugėja neapykantos nusikaltimų prieš Europos krikščionis

Dominykas Vanhara. Naujausi reitingai

Kun. Gintaras Jurgis Sungaila. Apie klerikalizmą ir pašaukimų krizę

Garsiąją Kauno vilą Perkūno alėjoje gynusį architektą teismas pripažino kaltu – už rangovo pastūmimą ir kaukės nuplėšimą skirta bauda

Mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras

Ketvirtadienį Vilniuje bus paminėtos kun. B. Laurinavičiaus žūties metinės

Manifestacijos Austrijoje prieš suvaržymus

Kęstutis Pranckevičius. Tamsią naktį žvaigždės ryškiau šviečia

Vytautas Sinica. Kada JAV kongresas atšauks Nepriklausomybės deklaraciją?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus grybai

Leidžiama žaisti demokratiją

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija reiškia susirūpinimą dėl narkotikų ir alkoholio prieinamumo didinimo

Vytautas Sinica. Solidarumo galia

Chris Waldburger. Valia siekti Kristaus?

Edvardas Čiuldė. Kokiu mokslu reikėtų tikėti, a? (II)

Almantas Stankūnas. Kiek dar ilgai žaisime neoliberalistinius rinkos žaidimus ten, kur negalima jų žaisti?!

Br. Paulius Vaineikis OFM: skelbiu nepaprastąją padėtį

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.