Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Liustracija ir desovietizacija, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Tikėjimo persekiojimas

Vytautas Sinica. Ir katalikų pogrindis bus paniekintas

Tiesos.lt siūlo   2018 m. lapkričio 11 d. 9:04

21     

    

Vytautas Sinica. Ir katalikų pogrindis bus paniekintas

Pro Patria

Kalba, pasakyta 2018 metų lapkričio 9 dieną, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsteigimo keturiasdešimtmečio minėjime Kaune.

Garbė šiandien būti su jumis, šalia Žmonių iš didžiosios raidės. Tenoriu pasakyti tris dalykus. Du gražius ir vieną baisų.

Pirma, žinoma, noriu padėkoti visiems, prisidėjusiems prie katalikų antisovietinės rezistencijos. Padėkoti esantiems čia, taip pat esantiems kitur ir galiausiai esantiems pas Viešpatį. Mano, kaip vėliau atėjusio, gyvas ryšys su Katalikų komiteto žmonėmis prasidėjo nuo Alfonso Svarinsko, pas kurį beveik prieš dešimtmetį įsiprašiau imti interviu. Įsiprašiau ir pasilikau. Tai buvo žmogus dvasios milžinas, kaip rašo profesorius Radžvilas, „žmogus, iš kurio švytėjo laisvė“. Autentiška laisvė visomis prasmėmis – Tėvynės laisvė, žmogaus laisvė, sielos laisvė nuo silpnybių ir troškimų. Šiandien jo nebėra ir Lietuvai jo labai trūksta. Neapleidžia jausmas, kad kuo toliau, tuo labiau.

Visi žinome, kad prie Katalikų komiteto veiklos, prie Kronikos leidybos ir platinimo prisidėjo gausus būrys atsidavusių žmonių. Teisingumas reikalautų visus juos įvardyti, tačiau neįmanoma. Tebus man atleista, kad savavališkai išskirsiu tris gyvuosius. Tai šiemet aštuoniasdešimtmetį atšventę arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir vyskupas Jonas Kauneckas – vieninteliai su mumis likę iš Kataliko komiteto narių. Žvalūs, išmintingi, drąsūs, principingi. Gal provokatyviai pasakysiu, bet ir nutylėti negaliu – kaip tada, tai ir dabar, tai drąsiausi žmonės visoje mūsų Bažnyčioje. Ačiū jums už viską, ką darote ir kuo ilgiausių jums sveikatos metų. Trečiasis žmogus žinomas katalikų pogrindžiui, bet ne visai Lietuvai. Tai sesuo Monika Gavėnaitė. Partizanų ryšininkė, rezistentė, visada besišypsanti, niekada nepavargstanti, ir šiandien spinduliuojanti tą pačią dvasią, kurią paliko monsinjoras Svarinskas. Būtent Svarinsko atsiminimuose perskaičiau, jog sesę Moniką lagerių kaliniai vadino „Kalinių Motina“. Nereikia aiškinti, kodėl ir koks garbingas šis vardas. Ačiū jums, sese Monika, kad jau beveik šimtą metų rūpinatės silpniausiais ir rūpinatės Lietuva.

Antra, noriu pastebėti, kad katalikų antisovietinio pogrindžio istorija verta Holivudo filmo. Ne, ne todėl, kad tai mūsų istorija, ne todėl, kad mes ja didžiuojamės. Visam pasauliui ši istorija yra neeilinė. Tai begalinio gudrumo, drąsos, rizikos, pasiaukojimo ir sąmojo, būtent sąmojo istorija. Sunku perteikti, kokia laisva ir režimo nepalaužta dvasia tvyrojo šio pogrindžio dalyvių tarpe, kaip ramiai, lyg plevendami virš kasdienybės jie sutikdavo visas žmones palaužiančias represijas.

Sigitas Tamkevičius 1969 metų rugpjūčio pirmąją rašo laišką monsinjorui Svarinskui. Cituoju: „Sveikinu Vardinėse. Labai gaila, kad Lietuvoje daug griovių reikia prakasti ir negaliu dalyvauti Tavo šventėje“. Pasirašo „Melioratorius“. Sakytum, ironija, metafora, neišarti tikėjimo dirvonai. Ne. Tuo laiku kunigams Tamkevičiui ir Zdebskiui atimtos teisės atlikti kunigo pareigas ir jie abu įsidarbinę melioracijos darbuose. Kasa tikrus griovius.

Atsiminimuose apie monsinjorą Svarinską pats Jonas Kauneckas pasakoja kitą istoriją. 1980 metų rugpjūtį saugumas sulaiko J. Kaunecką tardymui, o jo vairuotojas praneša apie tai A. Svarinskui. Ką daryti? Ką jūs darytumėte? J. Kaunecką greitai paleidžia, bet jo ryšys blokuojamas, A. Svarinskui paskambinti negali. Jonas Kauneckas eina į Telšių KGB skyrių ir prašosi į priėmimą pas vadovybę. Sako šiems: Svarinskui žinoma, kad aš sulaikytas, jis paskelbs, kad mane suėmėte. Jeigu nepaneigsime, bus paskelbta Kronikoje ir nuskambės per visą pasaulį. Jums reikia skubiai tai paneigti. Gal ne visai tikslus pasakojimas, bet situacija iš esmės tokia. Kas taip elgiasi su totalitariniu režimu?

Tas pats santykis su blogiu, su žmogiškumo, moralės, Bažnyčios ir valstybės priešais šių žmonių širdyse ir galvose ir šiandien. Gana pasiklausyti Kroniką platinusios sesės Sadūnaitės, kai ji kalba apie KGB tardytojus. Šių metų rugpjūčio 29 dieną Spaudos konferencijoje Seime ji sakė: „Mes visiškai nenorime, kad broliukus KGB`istus nubaustų, ne. Mes norime jiems palengvinti gyvenimą. Jeigu jie nuoširdžiai prisipažins, kad buvo priversti neteisingai elgtis su tardomaisiais, tai būtų kaip Puntukas nuristas nuo jų sąžinės. Jų gyvenimas palengvėtų. Vienintelio dalyko norime: kad tiesa ir teisingumas įsigalėtų čia ir kad visą amžinybę paskui būtume drauge, nes melagis į Dangaus karalystę neįeis. Tokie yra mano norai link mano brolių, kuriuos aš mylių ir už kuriuos iki šiandien meldžiuosi, nes tai yra nelaimingi žmonės, kurie nepažino Dievo, nepažino tiesos, tarnavo melui ir okupantams. Dieve, būk jiems gailestingas“. Visa tai pasakyta apie „broliukus KGB`istus“, tardžiusius ir kankinusius.

Pasakyta, neabejoju, be menkiausios ironijos. Nes tiek Nijolė, tiek kiti šio rango žmonės, yra aukščiau nuoskaudų ir pagiežų, nors kartu pagrįstai reikalauja griežto teisingumo, nes nei pas Dievą, nei tarp žmonių nėra ir neturi būti gailestingumo be teisingumo. Žiūriu į šiuos ir panašius pavyzdžius ir neturiu abejonių, kad tokios jungties tarp savo gyvenimu įkūnyto tikėjimo, tarp tokios drąsos, ir tokios besąlygiškos meilės Tėvynei, kokia ji buvo katalikų pogrindyje, nedaug pasaulyje tegalima surasti.

Pagaliau trečia, noriu pasakyti, – ir jums tai nepatiks, – kad nepaisant viso šito, katalikų pogrindis, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjai greitu laiku bus paniekinti šiandieninėje Lietuvoje. Tai jau vyksta. Arkivyskupas neleis sumeluoti, jog jau prieš keletą metų rašiau, jog visi lietuvių laisvės kovos etapai, visos aukos bus paniekintos ir paskelbtos blogomis ir nevertomis pagerbimo. Visi matome tai vykstant. Labai trumpai ir iš eilės: 1) 1920 metų nepriklausomybės kovos – viso labo pilietinis karas, o ne kova prieš okupantus. Tą skelbia iškiliausi šalies istorikai. 2) 1941 metų sukilėliai – Holokausto dalyviai ir nacių kolaborantai. Tą skelbia ne tik Rusija, bet ir savi, Algirdo Patacko žodžiais, kvislingai (Noreika, Brazaitis, Škirpa). 3) 1944–1953 metų partizaninis karas – banditų siautėjimas, nieko nedavęs Lietuvai ir baudęs daugiausiai niekuo dėtus civilius, o ne sovietinę kariuomenę. Tą skelbia taip pat, ne tik Rusijos propaganda, bet ir Lietuvos mokslininkai. 4) Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis – prisitaikę prie sovietinio režimo kolaborantai, kurie pajutę perestroikos permainų vėją metėsi į nepriklausomybės stovyklą.

Anksčiau taikytasi į konkrečius asmenis, kaip Justinas Marcinkevičius, bet visai neseniai pasakyta tiesmukai: Sąjūdis turėjo būti antitotalitarinis, o buvo viso labo tik antiokupacinis. Žmogaus teisių ir laisvių jis esą negynė. Tokia tad Sąjūdžio dėmė. Idėjos autorė – Nerija Putinaitė. Idėja pasakyta šį spalį mitint Sąjūdžio Suvažiavimo sukaktį LRT radijo eteryje. Viso to fone ne pirmus metus žiniasklaidoje per daug nesikuklinant kalbama, kad iš Sąjūdžio „normalus“ teliko tik vienas Landsbergis, o visi kiti nukvako, nepritapo laisvoje žmogaus teises gerbiančioje Lietuvoje. Tokia juokinga istorinė kompanija katalikų pogrindžiui.

Visoje šioje sekoje kol kas nepaliestas ar beveik nepaliestas liko katalikiškasis pogrindis. Beveik nepaliestas, nes apie Alfonsą Svarinską, kuris garsiausiai kritikavo Nepriklausomos Lietuvos ydas, jau seniai yra kalbama kaip apie taip pat nepritapusį, netolerantišką, homofobą, amžinai kovojantį, nors nebėra priešų. Tas pats bus kalbama apie jus visus. Bus kalbama vis drąsiau. To kalbėjimo priežastis ne atsitiktinė, o sisteminė. Visos Lietuvos laisvės kovos, taip pat ir Katalikų komiteto kova buvo kova už tautos Nepriklausomybę ir už asmens laisvę, neatsiejamą nuo gėrio ir tiesos pasirinkimo. Nei partizanai, nei Sąjūdis, nei Katalikų komitetas niekada negynė ir nebūtų sugalvojęs ginti žmogaus teisių, kaip jos yra šiandien suprantamos. Žmogaus teisių kaip mažumų teisių, kaip įvairovės, kurios dabar iš mūsų reikalaujama, jokie laisvės kovotojai ir jokia rezistencija niekada negynė ir nesuprato. Būtent todėl tie patys rezistentai šiandien tampa tokie nepatogūs priešgynos, „nepritampa“ ir neišvengiamai bus pasmerkti naujo pasaulio statytojų. Pastarųjų nėra daug, bet jie įtakingi ir, atkreipkite dėmesį, kad niekas, išskyrus tuos pačius marginalizuojamus sąjūdiečius ir rezistentus, nedrįsta viešai pasmerkti jų melo. Įžūli mažuma, gavusi žalią šviesą, sėkmingai paniekins bet ką, kas trukdo jos trokštamam vertybių perkainojimui. Kai tą bandoma padaryti staigiais ir šokiruojančiais pasmerkimais, ištinka nesėkmė, kaip su A. Ramanausku-Vanagu. Tačiau šis rezistencijos paniekinimo judėjimas nėra kvailas. Pradžiai jis įteisins diskusiją apie šiuos dalykus kaip intelektualiai sąžiningai ir moraliai padorų dalyką.

Visai pabaigai pastebėsiu, kad ta žalia šviesa rezistentų juodinimui sėkmingai įjungta ir nepriklausomos Lietuvos teismuose. Toje pačioje cituotoje konferencijoje Nijolė Sadūnaitė sakė: „Šiandien prokurorai sako, kad mes melagiai, išsigalvojome, kad mūsų net netardė, tik kultūringai apklausinėjo ir nepažeidė jokių to meto instrukcijų, taigi elgėsi pagal to meto nuostatas, o mes likome melagiai“. Ji kalba apie prokurorus, kurie nusprendė, kad Kronikos platintojus sovietmečiu tardę asmenys nepadarė jokių nusikaltimų, NES – įsiklausykite – vadovavosi tuo metu galiojusiais įstatymais ir juos vykdė. Okupaciniais įstatymais. Tokia pozicija buvo paskelbta ne tik mūsų prokurorų, bet ir teismų – iki pat Aukščiausiojo Teismo. Grupelė rezistentų iki šiol mina teismų slenksčius skųsdama šiuos sprendimus, tačiau niekas nesiruošia jų pakeisti, o Teisėjų Taryba atsisako įvertinti juos priėmusius ir tuo būdu okupaciją įteisinusius teisėjus. Katalikų komitetas prisidėjo iškovojant Lietuvai laisvę, tačiau mes iki šiol nemokame nei jos įvertinti, nei ja naudotis. Štai todėl ir Svarinskas atrodo vis labiau reikalingas. Reikalingi ir jūs. Kol esate čia, jūsų darbai niekada nebaigti.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Sinica- veidmainis ar tik nenuoseklus?       2018-11-13 9:48

Gina sistemos apmeluojamus, subtiliai niekinamus tikėjimo žmones. Šie tik pavieniui ir dabar priešinasi melo ir visų šaliai nusipelniusių žmonių niekinimui . Pats Sinica , kai kai tik pavieniai komentuotojai gina Sąjūdžio pirmaeivio A.Juozaičio orumą ir garbę nuo anonimių jo dergikų tiesos portale, tuos gynėjus pats dergia..O gal jam tik galvelė apsisuko, nes tik katalikų iškiliųjų orumo ir atminimo gynimą  jis pripažista vertu daLYKU. Ginti Sąjūdžio iškiliųjų nuo dergikų jam atrodo nebūtina , o redakcija, dergimą komentaruose toleruojanti, yra šauni ir garbinga…

Letui       2018-11-12 19:35

Autorius nejuokauja. Jis saldžiai sapnuoja nepriklausomybę- kuomet pasaulyje nuo šios kvazivalstbėlės niekas nepriklauso, o “niapriklausomos” šalelės pilietisai sužymėti barkodais klusniai pėdina į išmanaus elektroninio konclagerio barakus kuriuose jiems nepriklauso net jų vaikai.
Bet užtat priklauso vykdyti proramą “dibk, pirk, sirk ir mirk!”.
Sėkmingai įvykdžiusiems pirmus tris punktus, priklauso nemokama eutanazija be eilės!

Marginalas       2018-11-12 10:21

Įdomu, ar Autorius juokauja kalbėdamas apie “nepriklausomą Lietuvą”?

Alui       2018-11-12 1:17

Gal ir neturi būti Pilėnai. Bet neturėtų būti ir “plepalėnai”.

Al. Puikiai iškalbai       2018-11-12 0:11

Ne tik - Zdebskį ir daugelį kitų taip pat. Ir nebūtinai tai turi būti Pilėnai.

Janina       2018-11-11 22:44

“...asmens laisvę, neatsiejamą nuo gėrio ir tiesos pasirinkimo. Nei partizanai, nei Sąjūdis, nei Katalikų komitetas niekada negynė ir nebūtų sugalvojęs ginti žmogaus teisių, kaip jos yra šiandien suprantamos.”-išmintingai pasakyta! Toks jaunas autoriaus veidas, o tiek daug jo galvoje tiesos, išminties, laisvės. Pasirodo Lietuva prigimdė ir protingų patriotų - ne tik kolaborantų, kurie dar nemirę, dar veikia!

Algimantas Zolubas        2018-11-11 21:09

Iš nebaigtos kovos kovotojų gretų monsinjoro dvasia nepasitraukė, todėl komiteto sukakties minėjimą turi prasmę, yra sveikintinas.

Puiki iškalba       2018-11-11 20:23

Puikus straipsnis. Bet reikia pridurti dar vieną dalyką, kuris jums nepatiks: gražiais straipsniais nieko nepakeisi. Okupantus galima įveikti tik pasiaukojimu, tik auka parodo, ar mes verti laisvės. Per 40 su viršum metų tik vieną Romą Kalantą teturim. Plyginkite mūsų laikų “pasiaukojomą” su pokario auka. Dėl to toks ir rezultatas.

999       2018-11-11 18:54

Ir parašysiu.

devintinėms       2018-11-11 18:00

o gal parodyk pavyzdį?
gal tamsta, kad jau žinai, ir apie ką, ir ką reik rašyti šio portalo žmonėms, kad jų neįžeistum, imk ir parašyk tokį tekstuką - redakcija atvira, priims, klaidas ištaisys - visai padoriai atrodysi

devintinės       2018-11-11 17:23

Valio, tegul zylės rašo dešimtos eilės aktualumo rašinėlius.
Svarbesnių, t.y. konceptualiai programinių valstybės kūrimo kryptį apibrėžiančių tekstų, akivaizdu, zylučių pulkelis išmąstyti nesugeba.
Gal delfių , lietrydžio ar 15-likaminutininkų pašaro kramtytojams, zylių rašinėliai ir būtų revoliucinga egzotika, bet šio portalo skaitytojų agituoti dėl mums seniai aiškių dalykų neverta. Ar “Tiesos"portalo skaitytojai nežino kas yra ir koks ydingas yra liberalglobalizmas? Ar šio portalo skaitytojus reikia įtikinėti dėl sadomizmo ideologijos žalos? Ar mes nežinome, jog Lietuvos valdymą uzurpavęs režimas yracnusikalstamas? Šio portalo skaitytojai lauktų gerokai aktualesnės tematikos tekstų- nevkas blogai, o ką daryti kad taptų gerai.
Tokių mažvaikų liumpenų agitavimui skirtų tekstelių talpinimas yra tiesiog nepagarba savo pažiūrose jau seniai apsisprendusiai antisisteminei skaitytojų auditorijai.

Komentatoriau       2018-11-11 17:05

Sigitai.Tiesiai i desimtuka!

deja       2018-11-11 16:02

Ačiū Autoriui. Kad ir kaip skaudu, deja, jis rašo tiesą. Kronikos leidėjai, platintojai, ir net skaitytojai rizikavo savo ir savo artimųjų likimais. Bet jie buvo drąsūs, už savo įsitikinimus ir tikėjimą mokantys pakovoti žmonės. Juos persekiojo, tardė, teisė, sodino į kalėjimą, bet jie nešė Tiesos žodį. Ir kas galėjo pagalvoti, kad atkūrus Nepriklausomybę tie žmonės bus paniekinti, vadinami melagiais, bus teisinami jų tardytojai ir teisėjai.

šiaip keista net       2018-11-11 15:23

negi gerb.Sinica nežino krikščionybės pagrindų?
o parašyta:
2 Tim 3,12
12 Taip ir visi, kurie trokšta dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami.

Jn 15,18
18 “Jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokite, kad manęs jis nekentė pirmiau negu jūsų.

Mt 5,10
10 Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė.

Ne kiekvienam       2018-11-11 13:13

duota iš karto, negalvojant suprasti, pamilti ir gerbti tokius žmones, kaip monsinjoras Alfonsas Svarinskas, sesuo Nijolė, kunigas Robertas Grigas ir kiti dori žmonės, kurie yra priversti prie visų valdžių būti disidentais. Jie daugeliui atrodo per daug tiesmukiški, griežti, keistos mqstysenos, juk daugelis gyvename iliuzijomis ir nematome to, ko nenorime matyti. Buvo laikas. kai ir man monsinjoras Svarinskas atrodė kaip piktas, pagiežingas žmogus, težinantis tik savo nuoskaudas. Kaip aš klydau, sužinojau pirmą ir paskutinį kartą pamatęs jį gyvą. Važiavau troleibusu Kaune Savanorių prospektu, ir įlipo aukštas, stambus žmogus kariškio uniforma. Iš karto pažinau - monsinjoras Svarinskas, vyriausiasis kariuomenės kapelionas. Nepamenu, kad jis būtų su kuo nors kalbėjęs, skleidęs savo pažiūras, agitavęs. Važiavo tarp žmonių ir pas žmones, ir viskas. Neabejoju, kad jis galėjo važinėti mersedesu, kaip darė ir tebedaro daugelis už jį menkesnių. Bet jis taip nesielgė, kaip nesielgia visi Didieji. Tad ir jo pozicija garsiojoje byloje suprantama kaip Dievo ašara. Kiekvienas kenčiantis yra Šventasis, o šventieji niekada nemeluoja.

Grubiausia vieša klastotė       2018-11-11 12:46

Faktų paniekinimas bei asmenų sukeitimas. Visa tai vyko visų akivaizdoje, mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo trisdešimtmečio minėjime, kai vietoj i987 m. mitingo dalyvio P. Gražulio, kaip rezistentas buvo iškištas ano meto nomenklatūros numylėtas draugas profesorius, kuris tada bijojo su tokiais katalikų veikėjais net pasisveikinti. Šitokio suktumo ir melavimo net LTSR kagebistai sarmatytųsi!

mazochizmai       2018-11-11 11:56

Patogiausia yra imituoti kovą. Ir kovotojui aureolė ir režimui jokio pavojaus.
Kiek diagnozių prirašyta, kiek deklaracijų ir rezoliucijų prikepta-
o kas iš to? Riestainio skylė. Kaip sako- per barzdą varvėjo, burnoj neturėjo.

to dar niekas nežino:       2018-11-11 11:46

Vanduo yra šlapias;
Sniegas yra baltas;
Po vasaros būna ruduo;
O po diagnozių būna skrodimo išvada.
Pasakykime ligoniui tūkstantį kartų, jog serga
Ir ligonis pats nukeliaus į morgą.
Nereikės gaišti laiko gydymui.

Sigitas       2018-11-11 11:27

Aš nelabai suprantu komentarų, pagal jų turinį čia delfinų gerbėjai tipo skaldo juokingus bajerius…Apgailėtina, nepasirašo net savo tikrų vardų...kita vertus tai rodo kad tiek šis straipsnis, tiek šis tinklapis ir Pro Patria tokiems yra rakštis subinėj ir pabaigai noriu pasakyti tiek, skaičiuojama kad Sąjūdžio laikais aktyviai dalyvavo renginiuose ir rėmė Nepriklausomybės idėją apie 200 000 žmonių, tuo metu Lietuvoje gyveno arti 4000 000, tai sudaro apie 20%...kiti gyveno principu o mes “vienintelio tikro profesoriaus patriarxo” žodžiais stovėjo po medžiu…lygiai taip yra ir dabar, tik skirtumas kad užaugo karta įsisavinanti gėjropos pinigus, tokiems viskas turi savo kainą eurais…Taip kad komentatoriai eikit komentuoti kur valgė užkalnis, kur atostogavo stumbrienė ir pan. sėkmės jums įprastuose dalykuose…

kumštis       2018-11-11 11:10

Tam kad būtų įveiktas režimas, tereika suvienyti ProPatrijos diagnostikos būrelį su Jungtiņių Lozungų Pajėgų divizijomis. Neatlaikytų režimas.

Zylė       2018-11-11 11:03

Uch, iškepiau dar vieną Diagnozę. Be šio Veikalo, visuomenė juk taip ir nežinotų kas yra tolerastija. Paskelbus Diagnozę penkis skaitytojus turinčioje ProPatrijoje ir šiame portale, jau žinos. Dabar, kai kovose su režimu, užsidėjau dar vieną reikšmingą pliusą, pusdienį atsipūsiu ir imsiesiu kito reikšmingo veikalo kūrimo. Parašysiu diagnostinį straipsnį apie gėjus niekadėjus. Ir Lietuvos vadavimo darbas bus kaip ir užbaigtas.
O kas toliau? Na apie tai ką daryti, kurti valstybės atstatymo receptus, formuluoti straeginius visuomenės tikslus- tai čia jau ne mūsų reikalas.
Mes šnekam tik apie tai, kaip yra blogai. O ką daryti, kad būtų gerai, tegul galvoja durniai.

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.