Vytautas Sinica. Demofobija: partijų vienybė prieš politinę tautą

Tiesos.lt siūlo   2014 m. gruodžio 5 d. 17:36

44     

    

Vytautas Sinica. Demofobija: partijų vienybė prieš politinę tautą

propatria.lt

Pasiremdama šių metų liepos 11 dieną paskelbtu Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimu dėl galimai antikonstitucinių referendumų iniciatyvų skelbimo, socialdemokrato Juozo Bernatonio vadovaujama Teisingumo ministerija parengė Referendumo įstatymo pataisas, pagal kurias net ir surinkus 300 000 piliečių parašų Seimas galėtų neskelbti referendumo, jeigu Seimo sudaryta ekspertų grupė pateiktų išvadą dėl galimo teikiamo referendumui teksto prieštaravimo Konstitucijai.

Jau po pirmųjų viešų reakcijų akivaizdu, kad šiuo kone svarbiausiu – demokratijos sampratos – klausimu Lietuvoje į bendrą frontą susivienija valdantieji socialdemokratai ir opozicijoje lyderiaujantys konservatoriai. Šis bendras frontas – apribojimas piliečių galimybių tiesiogiai, o ne vien per rinkimus veikti valstybės politiką.

Pertekliniai saugikliai

Pagal galiojantį Referendumo įstatymą, prieš leidžiant rinkti parašus su Seimo teisininkų pagalba parengiamas (ar bent pagal įstatymą turėtų būti) teisiškai tvarkingas referendumu siūlomo priimti sprendimo tekstas. Neparašyta, bet logiška, kad jei siūlymas yra neįmanomas, tai negalima rasti ir tokios teisinės formuluotės, kurią būtų galima tvirtinti. Praktikoje Lietuvoje tokiu neįmanomu svarstyti klausimu šiemet jau buvo pripažinta referendumo dėl euro įvedimo iniciatyva. Pagrįstas ar ne, šis ir kiti referendumų uždraudimai yra atskiras klausimas, netelpantis į šio teksto rėmus. Svarbu tai, kad toks išankstinis referendumo teksto derinimas su teisininkais yra logiškas ir reikalingas. Dar svarbiau, jis savalaikis, nes neleidžia žmonėms kelis mėnesius galimai beprasmiškai rinkti šimtų tūkstančių parašų, kurie po to būtų paverčiami niekiniais vien partijų narių politine valia.

Antras referendumui teikiamo teksto „įvertinimas“ jau po 300 000 parašų surinkimo (!) yra ne tik pasityčiojimas iš piliečių iniciatyvos, kuriai iš pradžių leidžiama vykti tik tam, kad ji būtų atmesta finišo tiesiojoje. Kadangi tokį patikrinimą atliktų patys Seimo nariai arba, geriausiu atveju, jų politiniu pasirinkimu paskirti teisininkai, tai būtų nebent beprasmiškas tos pačios procedūros kaip ir prieš parašų rinkimą pakartojimas, o blogiausiu atveju – tiesiog Seimo narių politinės valios pareiškimas. Reikia gerai suprasti, ką tai reiškia atstovaujamosios demokratijos požiūriu. Suteikiant Seimo nariams, kurie apskritai renkami tik tam, kad atstovautų šalies piliečiams, teisę politiškai įvertinti piliečių išreikštą ir parašais pagrįstą valią, šie išrinkti atstovai būtų iškeliami aukščiau tų, kuriems jie patys atstovauja.

Galiausiai toks papildomas post factum patikros įgaliojimas Seimui būtų be galo patogus paradoksaliai kuriant demokratiškos valstybės iliuziją. Žinant, jog absoliuti dauguma parašų rinkimo referendumui iniciatyvų baigiasi nesėkme, būtų galima daug atsainiau, nekeliant bereikalingo nepasitenkinimo visuomenėje, vertinti referendumų iniciatyvas dar prieš parašų rinkimą. Kas nori, tam ir leisti ritinti Sizifo akmenį. Jei vis dėlto kartą per dešimtmetį pasitaiko stebuklas ir net po parlamentinėms partijoms nepatogia iniciatyva parašai surenkami, visada lieka saugiklis tokį projektą sustabdyti Seime kaip „prieštaraujantį Konstitucijai“. Tai kasdienybėje dažnai tėvų prieš vaikus išbandoma schema, kai vienas iš tėvų sako, kad jis neprieštarauja vaiko norams, jei tik kitas iš tėvų neprieštaraus. Sako, nes žino, kad kitas prieštaraus, o jis pats tuo tarpu gali būti „geruoju policininku“.

Būtų daug aiškiau ir skaidriau, jei kas iš šio projekto autorių ar šalininkų tiesiai pasakytų, kad šis papildomas referendumų iniciatyvų „vertinimas“ po skambia, bet nelogiška atitikimo Konstitucijai argumentacija slepia paprasčiausią Seimo narių ar jų atsirinktų ekspertų (apkaltų, Vyriausybės darbo įvertinimo ir daugeliu kitų klausimų Seimas komisijas sudaro iš pačių Seimo narių, tad kol kas nėra pagrindo galvoti, jog šiuo atveju būtų kitaip) politinį sprendimą apie tai, kokios gali būti vieno ar kito referendumo politinės pasekmės ir ar tuo metu esantiems valdžioje tautos atstovams tos politinės pasekmės atrodo priimtinos. Jei galimi referendumo padariniai įvertinami kaip nuostolingi ekonomiškai ar rizikingi geopolitiškai, Seimas tokį referendumą skelbtų prieštaraujančiu Konstitucijai, nepriklausomai nuo to, ar toks prieštaravimas egzistuotų, ir ignoruojant tai, jog Seimo nariai neturi jokios kompetencijos to įvertinti.

Konstitucijos dvasia atriša rankas Seimui

Visame Vakarų pasaulyje kalbama apie demokratijai ir politikai tragiškų pasekmių turintį procesą – politikos juridizaciją, kai politikai esminės svarbos sprendimus kaip karštą bulvę permetinėja išspręsti tariamą teisės autoritetą turintiems teisininkams. Teismams paliekamas šeimos sampratos perbraižymas, imigracijos įstatymai, socialinio teisingumo klausimai (pavyzdžiui, „konstitucinės teisės“ į didžiausių atlyginimų, įskaitant KT nariams, t.y. sau patiems, atstatymą) ir t.t.

Lietuvoje nueita dar toliau ir sužaista visa politikų ir teisininkų partija. Pernai nedrįsę patys pažeisdami įstatymus uždrausti tokio nenorimo referendumo politikai metė bulvę Konstituciniam Teismui. Jie paklausė KT, ar neprieštarauja Konstitucijai įstatymas, įpareigojantis Seimą esant 300 000 parašų referendumą skelbti nepriklausomai nuo jo turinio. KT vasarą priėmė chrestomatinį nutarimą, apie kurį dar tikrai rašys ir mokslininkai, ir istorijos vadovėliai, kuriame pasakė bent tris dalykus. Pirma, kad tautos iniciatyva skelbiamus referendumus Seimas gali „atsijoti“. Antra, kad referendumai negali būti skelbiami iš karto daugiau nei vienu klausimu. Trečia, kad referendumu „negali būti priimamos Konstitucijos pataisos, naikinančios prigimtinį žmogaus teisių ir laisvių pobūdį, demokratiją ar valstybės nepriklausomybę“.

Atsiribojus nuo blaiviai diskusijai vis dar neretai trukdančio pastarojo referendumo konteksto, ši paskutinė KT išaiškinimo nuostata yra iš pažiūros nekaltai skambantis Pandoros skrynios atvėrimas. Naujų įgaliojimų Seimui šviesoje bei žinant KT praktikas vadovautis „Konstitucijos dvasia“, kuriai nėra jokio apčiuopiamo pagrindo pačiame Konstitucijos tekste, toks išaiškinimas leidžia kam nors prireikus blokuoti praktiškai bet kurią referendumo iniciatyvą. Juk žmogaus teisių ir laisvių, o akivaizdu, kad ir demokratijos supratimas tarp Lietuvos politikų yra visiškai neapibrėžtas ir atviras interpretacijoms. Tą liudija pats ginčas dėl tautos teisės inicijuoti referendumus ir klausimas, kas aukščiau – tautos valia ar ta valia priimta esamos redakcijos Konstitucija. Šis klausimas „kas aukščiau“, beje, yra pagrindinis, grindžiantis visą aptariamą diskusiją, o atsakymas į jį nulems demokratijos ateitį Lietuvoje.

Kas prieštarauja Konstitucijai?

Neįmanoma paaiškinti, kaip šis KT išaiškinimas, kuriuo gavęs įgaliojimus neabejotinai naudotųsi Seimas, gali būti suderintas su pačios Konstitucijos 148 straipsnio nuostata: „Konstitucijos 1 straipsnio nuostata „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ gali būti pakeista tik referendumu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę“. KT liepos mėnesį paaiškino, kad referendumai dėl valstybingumo ir demokratijos atsisakymo negalimi, tačiau pati Konstitucija savo tekste vis dar numato galimybę ir labai aiškias sąlygas, kaip tai gali būti keičiama tautos valia. Ar naujuoju KT nutarimu nebuvo tiesiogiai uždrausti referendumai, kuriuos pati Konstitucija numato referendumo galimybę ir tikslias jam keliamas sąlygas? Kadangi taip ir yra, tenka pripažinti, kad „Konstitucijos dvasia“, tegu ir geriausiais ketinimais, atvirai prieštarauja pačiam Konstitucijos tekstui. Iš esmės šis 2014 m. liepos 11 dienos išaiškinimas įkūnija tai, ko yra labiausiai bijoma ribojant referendumus – prieštaravimą Konstitucijai pačioje Konstitucijoje.

Svarbu ir tai, kad Konstitucinio Teismo doktrinoje jo paties išaiškinimai faktiškai laikomi Konstitucijos dalimi, nes prieštaravimas jiems traktuojamas kaip prieštaravimas Konstitucijai. Tai įdomu, nes naujasis liepos 11 d. išaiškinimas tiesiogiai prieštarauja ankstesniam 1994 metų liepos 22 dienos Konstitucinio Teismo nutarimui tuo pačiu klausimu. Tada KT skelbė, jog „Kai įstatymo nuostatų projektas teikiamas referendumui, įstatymo leidėjas yra Tauta. Konstitucijos 3 straipsnyje nustatyta, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Priimant kokius nors išankstinius sprendimus, nenumatytus Konstitucijoje ir sąlygojančius referendumo paskelbimą, būtų ribojama aukščiausia suvereni Tautos galia.“

Įsiskaitykime. KT tada nustatė, kad teisės norma, kuri reikalavo, kad Seimui „konstatavus referendumui teikiamo teisės akto projekto neatitikimą Konstitucijai, „pirmiausia turi būti nagrinėjamas Konstitucijos keitimo klausimas“ (iš esmės tas pats, ką dabar siūlo Teisingumo ministerija), prieštarauja Konstitucijai ir pasakė, kad tokia sąlyga – Konstitucijos keitimo klausimo nagrinėjimas – Konstitucijoje nenumatyta ir „ši nuostata ydinga ir dėl to, kad Konstitucijos keitimo klausimas būtų nagrinėjamas nežinant Tautos valios, kuri bus pareikšta per balsavimą dėl pateikto referendumui teisės akto projekto.“ Paskutiniai žodžiai esminiai: Seimas negali vertinti tautos rengiamo referendumo konstitucingumo, nes jei tauta jį palaikys, tai ir bus naujasis Konstitucijos turinys. Kol rezultatai nežinomi, niekas negali jam prieštarauti.

Apskritai iki šiol nėra paaiškinimo, kodėl šiemet KT sutiko nagrinėti Seimo narių užklausimą referendumų skelbimo klausimu. Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnyje nurodyta, kad Konstitucinis Teismas atsisako nagrinėti tokį prašymą, jeigu „prašyme nurodyto teisės akto atitikimas Konstitucijai jau buvo tirtas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas“. Būtent tai ir buvo padaryta 1994 metų nutarimu. Jei KT būtų laikęsis šios nuostatos, KT nutarimų kolizijos išvis nebūtų buvę.

Iš esmės 1994 metų ir jam prieštaraujantis, nors pagal Konstitucijos 107 straipsnį negalintis to daryti, 2014 metų liepos KT nutarimas atspindi du radikaliai skirtingus ir šiandien kovojančius požiūrius į demokratiją Lietuvoje. 1994 metų nutarimas remiasi Konstitucijos tekstu ir sako, kad Tauta yra aukščiausias įstatymo leidėjas bei pačios Konstitucijos šaltinis, o Konstitucija ir Seimas – tik iš tos Tautos valios kylantys antriniai teisės šaltiniai.

2014 metų nutarimas sako priešingai: esama Konstitucijos redakcija, Tautos kartą patvirtintas ir teisininkų po to ne kartą interpretuotas ir de facto pildytas dokumentas, yra aukščiau už pačią Tautą, kurios valia jis apskritai buvo įsteigtas ir priimtas. Bent kol kas akivaizdu, jog kairė ir dešinė, rožė ir kregždutė šiandien vieningai stoja antrosios sampratos pusėn. Lieka atviras klausimas, kas stos ginti antrosios sampratos, ir ar apskritai visuomenėje suvokiama, kad tik pirmoji samprata laiduoja bent teorinę piliečių galimybę nepriklausomai nuo to, kas atsidurtų valdžioje, patiems lemti valstybės gyvenimo klausimus.

Demofobija

Lietuvos partinėje politikoje mažais žingsniais įsivyravo savotiška demofobija – demoso, kaip politinės tautos, baimė. Tuo pačiu tai – ir Konstitucijoje įtvirtintos atstovaujamosios demokratijos baimė. Rimčiausiais veidais kalbama apie valstybei dėl piliečių sprendimų kylančią grėsmę. Peršama išvada, jog valstybę reikia įstatymais apsaugoti nuo pačios tautos „kvailumo“. Kalbama ne apie etninę, o apie politinę tautą (demosą) su visomis ją sudarančiomis tautinėmis bendrijomis. Pastarosiomis ypač – juk kitataučių piliečių nelojalių sprendimų Seime bijoma dar labiau.

Demofobija dažnai teisinama geopolitinėmis grėsmėmis. Lietuvos piliečiai yra informacinių atakų ir antivalstybinės propagandos taikinys. Stengiamasi Lietuvos istoriją perrašyti taip, kad jos valstybingumas atrodytų klaidingas, atsitiktinis ar net padovanotas Maskvos, stengiamasi, kad gyvenimas Rusijoje atrodytų padori alternatyva. Tai realios ir ne naujos, gal tik suintensyvėjusios problemos.

Tačiau jas tik gilina politikų reakcijos ir gąsdinimai, jog Lietuvoje galėtų įvykti aneksinis „referendumas“ kaip 1940 m. Lietuvai „prašantis būti priimtai“ į SSRS ar kaip neseniai įvyko Kryme. Absurdiški, nes Konstitucijos tekstui prieštaraujantys referendumo teisės ribojimai uždedami bijant tokių referendumų. Tačiau dėl sienų ir valstybingumo saugumo reikia bijoti ne referendumų, o paties Seimo. Konstitucija numato saugiklius: Lietuvoje nėra galimybės rengti regioninio referendumo, o sprendimą dėl teritorinio vientisumo ir sienų galima priimti 4/5 būtent Seimo narių dauguma, o ne referendumu. Net jei baimės pagrįstos, turime atsakyti, kokią demokratijos apribojimo kainą esame pasiruošę mokėti dėl saugumo nuo potencialių vidaus priešų. Nėra abejonės, kad politinių teisių ribojimas ir „elito“ retorikoje nuolat minima tariamai tamsi ir pavojinga tauta tik prisideda prie neigiamo valstybės įvaizdžio piliečių akyse, mažina jų pasitikėjimą ir prisirišimą.

Pavasarį argumentuojant prieš referendumą buvo demagogiškai kartojama, kad referendumas iškėlė į valdžią Adolfą Hitlerį. Šią absoliučiai klaidingą tezę buvo pasigavęs net Atkuriamojo Seimo pirmininkas. Tačiau istorinės paralelės moko kitko. Hitleris, kaip ir dar ne vienas diktatorius, į valdžią atėjo ir ten liko rinkimų keliu. Ne mažiau svarbu prisiminti, kad beveik visi autoritariniai tarpukario Europos režimai, įskaitant Lietuvos, į valdžią atėjo pasiteisindami kylančia vidine komunistų ar kitokių radikalų grėsme. Ribodami demokratiją dėl „tautos keliamos grėsmės“ lipame ant seniai užminto istorijos grėblio.

Demofobija, kad ir kuo save teisintų, griauna bet kokius pilietiškumo daigus Lietuvoje. Demoralizuojantis ir „nupilietinantis“ aptariamų Referendumo įstatymo pataisų poveikis akivaizdus ir lengvai nuspėjamas: suvokdami, kad bet kokia piliečių iniciatyva esmingai keisti jiems nepriimtinus valstybės gyvenimo reiškinius gali būti paprastai užblokuota politikų, visuomenininkai nesiims organizuoti, o eiliniai piliečiai – įsitraukti į referendumų, peticijų ir panašias iniciatyvas. Šiuo ribojimu ne tik varžomi referendumai, bet ir siunčiamas aiškus signalas, kad piliečiams negalima leisti priimti sprendimų be politikų priežiūros.

Tiesa, šiuo perspėjimu vargu ką galima išgąsdinti. Senokai matyti, jog nuolatinės kalbos apie pilietinės visuomenės svarbą ir jos kūrimą apsiriboja „kišeninių“ aktyvistų, veikiančių pagal partijų diktuojamas linijas arba apskritai užsiimančių pilietiškumu be politikos, skatinimu. Bet kas, keliantis partijų valdžios legitimumo, ilgalaikės tautos strateginės perspektyvos, sisteminės politinės korupcijos ar socialinio neteisingumo klausimus – tai yra visi, kuriems Lietuvoje partiniu lygmeniu iš esmės niekas neatstovauja, – yra marginalizuojami, o dažnai ir žiniasklaidos paverčiami pajuokos objektais. Siekiama, kad pilietinė visuomenė reikštųsi vien atstovaujamosios valdžios leistinuose rėmuose, keltų tik partijų pripažįstamus politinius klausimus ir jokiu būdu niekada nemestų iššūkio jų sprendimų monopoliui.

Tobula šios tendencijos išraiška yra ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SAMD) iniciatyva kuriama tariamai visoms Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms atstovausianti, o iš tiesų siaurą įtakingų organizacijų grupę iš „mirtingųjų tarpo“ išskirianti Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba. Tokių tarybų įsteigimas, beje, vykdomas ir savivaldybių mastu, galutinai užčiauptų partijoms neparankių ir todėl už tarybos borto likusių NVO balsą.

Referendumo teisės ribojimai ir bandymai apriboti pilietinės visuomenės raišką atrenkant turinčias teisę kalbėti organizacijas iš pažiūros atrodo menkai susiję. Tačiau abiem atvejais tai tik skirtingos priemonės įtvirtinti kairės ir dešinės partijas vienijančią nuostatą, jog valdžia ir esami teisės aktai yra aukščiau suverenios tautos teisės tuos aktus pakeisti. „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“ rašoma antrajame Konstitucijos straipsnyje.

Bet kokia esama teisė yra tik tautos valia ir ši visada gali ją pakeisti. 1994 metų Konstitucinio Teismo išaiškinimas atstovavo būtent šiai nuostatai. 2014-ieji pretenduoja tapti įstatymų iškėlimo aukščiau juos priimančios tautos metais. Parlamentinės partijos, kad taip nutiktų, padarys viską, užmiršdamos visus ideologinius ir interesų nesutarimus. Klausimas, ar tauta apskritai darys ką nors, kad taip nenutiktų.

propatria.lt

* * *

Keista, kodėl komentaro autorius nutylėjo vienintelį viešai išsakytą politinį liepos 11 dienos Konstitucinio Teismo sprendimo vertinimą?

Su seniai išdėstyta Lietuvos Sąrašo pozicija dėl šio Konstitucinio Teismo sprendimo galite susipažinti ČIA.

Daugiau apie Lietuvos Konstitucinio Teismo „teisėkūros žaidimus“ su Konstitucija, kaip išradingiau suvaržyti Tautos suverenias galias, skaitykite kitose Tiesos.lt publikacijose:
Vytautas Landsbergis: Konstitucinis Teismas yra tarsi ponas mūsų viduje
Dalius Stancikas. Žaidimai su Konstitucija, arba Geriau žinanti liaudis
Verta prisiminti. Vytautas Daujotis. Gelbstint Konstituciją nuo teisininkų
Verta prisiminti. Aleksandras Štromas. Neteisingas sprendimas negali būti pripažintas teisėtu (I ir II dalis)
Spaudos konferencija Seime: Ar apginsime Konstituciją nuo Konstitucinio Teismo? (papildyta video)
Vytautas Rubavičius. Konstitucinio Teismo sprendimu Lietuvoje įtvirtintas „Gyvulių ūkis“
Artūras Račas. Kaip D.Žalimas konstitucinę doktriną keitė ir Tautos galias Zeniui ir Justinui perdavė
Tiesos.lt skaitytoja Emilija: Ar dar galioja 1994 m. Konstitucinio Teismo nutarimas?
Zita Šličytė. Toks Konstitucinis Teismas – tiesiog nelaimė
Povilas Urbšys. Konstitucinis Teismas įteisino partokratinę diktatūrą
Konstitucinis Teismas išsprendė referendumų klausimą
Konstitucinis Teismas verčia Lietuvos Respubliką prezidentės viešpatyste
Konstitucinio teismo išdavystė
Povilas Urbšys. Nutylėtas Konstitucinio Teismo nutarimas
Prof. Vytautas Daujotis: Konstitucinis Teismas įvykdė perversmą
Vytautas Daujotis: Atsisakiusi Konstitucinio Teismo Lietuva daug laimėtų
Prof. Vytautas Daujotis: „Lietuvos teismų sistema save saugos iki galo“
Konstitucinio Teismo pirmininkas R. Urbaitis: Mes papildom Konstituciją
Patirties sambūris: Konstitucinis Teismas kėsinasi į valstybės santvarką
Andrius Švarplys. Tauta versus Valstybė? Prieštaravimas, į kurį stumia Konstitucinio Teismo liepos 11-osios nutarimas
Alfonsas Vaišvila. Konstitucinis Teismas: tarp legalios ir kontrabandinės teisėkūros

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Benas Zeniui       2014-12-9 0:38

Čia susirinkusieji vertina tiesos sakymą ir nenori būti maustomi. Tik tiek.
Autoriaus nutylėjimai yra iškalbingi.

Zenius       2014-12-8 23:12

Ar čia susirinkusieji lygina darbą nepriklausomos Lietuvos Seime su priklausymu komunistų partijai, o partinės sistemos kritikus - su sovietmečio disidentais? Rimtai? Labas rytas

Irena Angelei       2014-12-6 22:28

Rašote: “Pabandykite Seime dirbdami nors 10-taliu tiek drąsiai kalbėti. Arba dar geriau, pabaikite politikos mokslus ir pamėginkite dirbti “antisisteminį darbą””.

Viską, brangioji, tuomi ir pasakote. Ponas Sinica yra baigęs politikos mokslus ir dirba Seime, taigi yra daug aukščiau visų Kuolių, Rubavičių, Jakimavičių, Bingelienių ir kitų patvorinių. Džiaukitės, kad jis teikiasi šitiek daug ir taip drąsiai pasakyti. Ar ne? smile

Ar pati suprantate, kad taip kalbėjo sovietiniais metais apie Baltušį, Mieželaitį, Sluckį ir co. “Būdami tarybiniai rašytojai ir komunistai, kaip drąsiai jie kalba”. smile

Angelei       2014-12-6 16:50

Ar jūs norite pasakyti, kad Sinicos asmeny jau turime naująją disidentų kartą, tik sistema to dar nepastebėjo?

Miela Angele       2014-12-6 16:47

šiame portale lankausi nuo pat pradžių.
Ir neprisimenu jokio Sinicos straipsnio “apie Kuolio veidmainystes”.
Bet Drungytės interviu apie jaunojo politologo norą šlietis prie Amerikos investicijų prisimenu.

Trupmenas       2014-12-6 16:35

Nepagaunu, ką jis čia pasakė naujo. Čia tik leidžiamos putos, kad vai, koks stebuklas, nesitikėjom, kad Sinica pasakys, kas jau seniai visiems žinoma ir šimtą kartų pasakyta. Koks herojizmas.

angelė       2014-12-6 16:14

atrodo, kad šitam portale tiesiog susirinkusi nepatenkinta minia, kuri Sinicai niekada negalės atkeisti už jo straipsnį apie Kuolio veidmainystes. Jei lankotės tiesos.lt, tai turėtumėte suvokti, kad šio teksto pozicija yra visiškai kaip ir Lietuvos Sąrašo vasarą paskelbta pozicija. O jei net tą suvokdami ieškote kažkokių kabliukų, skalbdami svetimus apatinius, ir vis tiek gebate tekstu piktintis, o ne jam pritarti, tai esate nusiteikę prieš asmenį ir niekas jums padėti negali. Pabandykite Seime dirbdami nors 10-taliu tiek drąsiai kalbėti. Arba dar geriau, pabaikite politikos mokslus ir pamėginkite dirbti “antisisteminį darbą” smile

Studentui       2014-12-6 14:46

kiek žinau, V.Sinica net labai aistringai rėmė A.Bilotaitės skalūnų revoliuciją (rodos, buvo toks E. Drungytės interviu) ir dalijosi baubais, jog tie, kas prieš taršių technologijų taikymą, tie už Gazpromą.
Tikėkimės, sulauksime dar paaiškinimo, ar tai tam tikra demofobijos atmaina, ar tiesiog toks darbas.

Tadas       2014-12-6 14:41

O man tai įdomu, kiek šis jaunuolis su visais propatriotais surinko parašų už referendumą?

Doktorantas Studentui       2014-12-6 12:58

Taigi postmoderno-postkomunistinio liberalizmo laikais nebelieka ribų. Galima būti truputuką heteroseksualiam, truputuką homoseksualiam, net truputuką nėščiam. Galima imti pinigus iš partinės seimo narės, jai dirbti ir net kartais truputuką kritikuoti jos partiją aiškinant, kad jokių padarinių tai nesukelia. Tiesiog toks amžinai studentiškas gyvenimas. Kas lieka? Supraskime likvidžią irgi takią autoriaus būklę ir būkime jam atlaidūs.

Marija       2014-12-6 12:44

Man Sinicos komentaras atrodo nenuoširdus, tarsi su dvigubu dugnu. Jis tik dabar kritikuoja KT nutartį, kuri priimta vasarą. Visą bėdą verčia socdemui Bernatoniui, bet nieko nerašo apie konservatorių Šedbarą. Ogi Šedbaras pirmas pareikalavo keisti referensumų įstatymą. Taigi mėtomos pėdos.

studentas       2014-12-6 12:37

Gerbiamieji,

visuomenė klaidinama juodais komentatorių darbeliais. Autorius nėra konservatorius - nepriklauso partijai, už ją neagituoja, su ja niekur nekandidatuoja ir niekaip kitaip jai nepadeda. Priešingai, yra parašęs ne vieną straipsnį, kritikuojantį Tėvynės Sąjungą (“Ko reikia konservatoriams?”, “Per Europos Parlamentą federalizacijos nesustabdysime”). Tuo tarpu pas Bilotaitę jis dirba, tačiau jokių įsipareigojimų partijai tai nesukuria. Nebent kas nors galėtų ne sąmokslo teorijomis, o argumentais ir faktais įrodyti esant kitaip.

Gal       2014-12-6 10:32

kas gali paaiškinti ? DELFio komentaruose perskaičiau, kad tas Vytukas ne tik konservatorius, bet ir net valgo iš jų rankų - jis lyg ir Bilotaitės padėjėjas ir t.t. .  Tai kodėl gi anas spjauna ( šitam straipsnelyje ) į šulinį iš kurio geria ? Kažko tai nesuprantu…

Arnė       2014-12-6 9:20

„Rimčiausiais veidais kalbama apie valstybei dėl piliečių sprendimų kylančią grėsmę. Peršama išvada, jog valstybę reikia įstatymais apsaugoti nuo pačios tautos „kvailumo“. Kalbama ne apie etninę, o apie politinę tautą (demosą) su visomis ją sudarančiomis tautinėmis bendrijomis. Pastarosiomis ypač – juk kitataučių piliečių nelojalių sprendimų Seime bijoma dar labiau.“ ATSIKOVOKIME savo valstybę.

Trupmenas       2014-12-6 1:19

Taip ir maniau.
Tarp kitko, įsiterpsiu į Jūsų su Liepa dialogą apie svarbesnius metų nutikimus. Adventui tinka tokie ramūs galų suvedimai ir paskaičiavimai.  Mano galva svarbiausias įvykis arba tą įvykį išaukęs dalykas šiais metais buvo cukcvangas, į kurį pateko apsimelavusi ponia ir po kelių išprievartautų blogų ėjimų (o gerų, kaip suprantat, pralaimėtoj partijoj nebūna) galutinai žlugo. Kaput. Reikia dabar tik pasisaugoti, kad griūvančio pastato gegnės ir grebėstai ant galvos neuždribtų.

Canada       2014-12-6 1:10

Del jusu konstitucinio teismo zhmogus rasho tiesa. Ale apie partijas ir politine tauta rodos nushneka. Beda su definicijom. Negalima vadinti to, kas eina priesh politine tauta, partijom. Politine tauta stovi ant partiju fundamento. Priesh politine tauta gali eiti gaujos.
Beda tame, jog pas jumis partijos panashios i gaujas, o politines tautos ishvis ner.

Juozapas---Trupmenui       2014-12-6 0:49

Interpretacijų laukas beribis.
Kvantinis.
Viskas priklauso nuo Stebėtojo pozicijos.
:
Arba situacijos.
Labai daug galimybių interpretacijoms.
:
Šiuo atveju turėjau galvoje režimo geradarį Lėlininką.

Trupmenas Juozapui       2014-12-6 0:27

Eksperimentas gana ciniškas, kaip ir palikta iškalbinga dviprasmybė. Jei nebūtų to antro bul bul, sakytum, kad optimizmo triumfas. Tikėkitės, kad “geradaris” numes jums pagalį ir ilgai tversit. Bet mintis tikriausiai kita. Tas geradaris pagalio nenumeta, nors buvo pakišęs išsigelbėjimo iliuziją. nežinau, ar teisingai interpretuoju. pataisykit, jei ne taip suprantu.

Juozapas---Liepai       2014-12-6 0:16

Ačiū.
Pasijutau lyg vidurvasarį...
Džiaugiuosi dėl s.m., prašau pasveikinti ir nuo manęs.
Suprantu.
Šeimyna- dalykas rimtas.
Visada džiaugsimės, jeigu s.m. kada ras minutėlę užbėgti on line.
Dieduko trūksta.
Laukiu.
Tikiuosi, kad drumzlėms nusėdus grįš sveikas gyvas.
Po bet kokios žiemos visada ateina pavasaris.
Malonaus vakaro.
Pagarbiai-
j.
: )

Liepa-Juozapui       2014-12-5 23:55

...Neišsilakstėm, Juozapai, neišsilakstėm..grin//Diedukas papykęs išdūmė pas Bernardinus, SM pavasarį gražiai sutiko gandrus ir todėl labai užsiėmęs naujos Spiečiaus pamainos ugdymu…// scientologija ,sakot, nustebino? // Kai atsigręžiu atgal, tai pamenu, jog buvo nuojauta, kad kažkas yra ne taip…// Priimu visus Jūsų akmenukus savo atžvilgiu: ko norėt iš medžio ir dar žiemą?...// Juokauju // O jei rimčiau, tai nors esu"pasinešus” į senąsias rytietiškas praktikas, bet fanatizmas man uždraustas dalykas.Be to, puikiai suprantu,kad gyvenimas vyksta čia ir dabar. Todėl lieku prie mūsų svarbiausio susitarimo- ieškoti bendrumų ir bendraminčių.// Pamažu atsiranda naujų bičių, bitininkų ar šiaip bičių ir tikro medaus mylėtojų, kuriuos Jūs,Juozapai, labai geit atpažįstat ir gražiai pakalbinat…// Gero vakaro ir Jums, Juozapai. Tuo pačiu - šviesaus ir šilto…;-)
P.S. Dėl tranų su Trupmenu labai sutinku. Kontoriniai bobikai vienus komentatorius veikia kaip dopingas, kitus kaip katalizatorius, treti juos panaudojam…kaip lakmuso popierėlį...//Pasaulyje karaliauja poliariškumo dėsnis,- baltos nebus be juodos, šviesos nebus be tamsos, tiesos nebus be melo, o tai mes , bitės, be tranų irgi niekaip neišsiversim..Prieš Dievulio surėdytą tvarką nepašokinėsi ir nepazvimbsi..grin

Juozapas---Trupmenui       2014-12-5 23:50

“Rčkauskas ko gero pirštu ėmė rodyti į VSD, ir tie, bijodami, kad nepradėtų kalbėti, nusprendė bylą raukti. “
...................................
Nelabai turiu ką pridurti.
O dėl mindės žalimo…
Mindė ir jo gyvastis neverti net medinio rublio.
Gyvas lavonas.
Gyvens tiek kiek bus leista.
Kodėl turėtų leisti?
Nežinau.
Būtų nelogiška - juk nebenaudingas.
O kas nebenaudingas yra ...pavojingas.
Manau , tas mindė kaip atsirado iš niekur, taip ir dings į niekur.
Niekas nepasiges.
.......
“Žiurkių” režisieriaus ir aš nebe pamenu…
Tačiau siužetą, o ypač pagr. mintį įsiminiau ilgam.
Vienžo, filme rodo laboratoriją.
Eksperimentas:
Įmeta žiurkę į didelį, aukšta stiklinį akvariumą ir stebi.
Žiurkė plaukioja, plaukioja, bet negalėdama rasti kur užsikabinti, pamačiusi, kad nėra šansų ištrūkti -pasiduoda.
Pavargsta ir po keleto minučių bul bul bul ir guli dugne aukštyn ratais.
Finita.
Atneša kitą tokią pačią žiurkę ir įmeta į tą akvariumą.
Vėl viskas iš naujo.
Tik…prieš pat žiurkei supasuojant- į akvariumą įkišamas pagalys ir žiurkei leidžiama išsiropšti.
Nespėjusią atsikvošėti žiurkę eksperimentatoriai ima už pakarpos ir vėl meta atgal į vandenį.
.......................
Ta žiurkė plaukiojo dar 28 valandas.
:
Po to, aišku -bul bul bul.
............................
Kaip pasakytų koks gruzinas-
vaaach, tai ir iiišgiarkym ūž tuos kurie niapamiršta laikas nuo laiko nūūūūleisti mums paaagalio!

Tiesa       2014-12-5 23:42

Scientologai yra sektantai.

Hmm       2014-12-5 23:36

Prireikė pusės metų, kad p. Sinica įvertinų KT nutarimą. Geriau vėliau negu niekad.

Trupmenas       2014-12-5 23:35

Ne, filmo nemačiau ir internete jo nematau, kad būtų įkeltas. Gal prisimenat režisieriaus pavardę?
Dėl teisėjo padorumo, aišk - makaronai. Man sukasi kita mintis galvoje. Rčkauskas ko gero pirštu ėmė rodyti į VSD, ir tie, bijodami, kad nepradėtų kalbėti, nusprendė bylą raukti. Kertu lažybų, kad tęsinio nebus, bet bus įdomu, kaip jie dabar pasielgs su savo pakištu agentu žalimu.

Juozapas---Trupmenui       2014-12-5 23:05

Dėkui už ūkišką komentarą.
Visko būna.
Dėl šios dienos navyno:
Manęs vat, nelabai nustebino.
Tokių fintų buvo ne kartą.
Nemanau, kad čia kažkokio teisėjo “maištas” prieš Ponios parėdką.
Patirtis rodo, kad labai dažnai tokie dalykėliai yra tik nukreipiamasis manevras.
Širma, dūmų uždanga.
Viltis tiems kam ji (viltis) yra motina.
Ta proga norėčiau priminti , berods 1989 m. lenkų dok. filmą “Žiurkės”.
Gal matėte?
Jeigu neteko - galėsiu trumpai papasakoti esmę.

Trupmenas Juozapui       2014-12-5 22:53

Dėl tranų norėčiau tarti Jums porą žodžių, nes Jūs apie bites ir avilio tvarką šnekate labiau iš bendro išsilavinimo ir lieratūros bei tautosakos. Ne bitininkui “tranas” tai tik tokia retorinė figūra, metafora, kuri su tikrove labai maža bendro turi. kaip sykis šiemet turėjau su vienu aviliu tokią bėdą. paklausykit. Pavasarį, jau apsiskraidžius bitėms, žiūriu, viena šeima lyg be motinos. Matyt, motina neperžiemavojo, numirė. Supratau, žus ir avilys. Gaila, nors pasiusk. Reikia kaip nors gelbėt, o kur naują motiną paimsi? Įdėjau korį su perais iš stipraus avilio. Bitės greit susilipdė motininį lopšelį ir išperino naują motiną. Žiūriu, guvi motina - perkorius bėginėja. Smagu, džiaugiuosi, galvoju - bus stipri šeima ir ne vieniems metams.  Ir laukiu laukiu, šeimyna silpsta, o perų kaip nėr, taip nėr. Toptelėjo tada man durniui galvon akyliau pažiūrėt, kas tame avily gyvena. Ir še tau kad nori, vos ne rankom perrinkau kaip piemuo avis visas bites ir tai motinai į akis pažiūrėjau. Nėr avily nė vieno trano. Nebuvo, kas apvaisina laiku ir motinėlė jau perlaukusi nebevaisinga pasidarė. Į vasaros vidurį nyko, nyko šeima, kol nebliko. Matai, Juozapai, tranai avily yra oj, kaip reikalingi.
O dėl tamstos parokavimo, kas nustebino, tai mane irgi “Scientologija” tiesiog išvertė iš klumpių. Labai nelaukta ir netikėta patirtis.
Bet šiandien vėl įdomi naujiena, tiesiog posūkio taškas, viražas, kuris turėtų teisėsaugos kalamašką ir visiškai išmesti į griovį, jei toliau bus aiškinamasi. Tai tas suknistas VSD projektas - Žalimas. Atrodo, pagaliau išsidūrė. To tai nesitikėjau.

Juozapas---Liepai       2014-12-5 22:01

Labas vakaras.
Ar čia pirmų šalčių pabūgę mūs bitės išsilakstė?
Vos retkarčiai kuris bepasirodo…
Kas nutilo, kas “suširšėjo”.
“Bravo” “skiepams” epidemijos virusas neaplenkė ir mūsų avilio.
Kita vertus -bitės šventi padarėliai, ale vat taip surėdyta, kad tranų ir čia būna.
Kas labiausiai nustebino šiemet, klausiu savęs metų pakriaušėje.
“Scientologija”.
Nesitikėjau.
Bet kai jau prikišamai pamačiau, dabar suprantu iš kur tas ūmus ir nevaldomas įniršis.
Būdinga ir tipiška.
Labai tipiška.
Na ką gi, visko būna, visko bus.
Aus baus - bus medaus. : )
Gero vakaro.: )

 

Prigyvenom,brolyciai       2014-12-5 21:41

Valstybe reikia ginti nuo pilieciu…Na taip,juk esam ,,vatnikai”,,,runkeliai”,,,kremliniai”,,,violetiniai”...

Liepa -Juozapui       2014-12-5 21:34

Jiem pinigus už tai moka, Juozapai. Bet kas iš to; kontorinių komentarai kaip ant delno -lėkšti, neįtikinantys, persunkti melu ir dar smirdintys…//
Jaunas, o nepaprastai išmintingas ir pilietiškas straipsnio autorius.Gal tik pernelyg korektiškas: žiūrėkit, kaip"užkoduoti” konkrečių polytikų vardai.// Dar nė vienas Vytauto Sinicos išsakytos mintys ar požiūriai apie Lietuvos realijas nenuvylė. O yra mūsuose tokių “Vytautų”, kuriuos galima tik vy’ciukais-ciuciukais tešaukti: nes vardan ėdalo ar prabangaus grabo pagatavi žmonėms gerkles perkąsti ir uoliai tarnauti Šėtonui.
Referendumai Lietuvoje gali vykti tik teoriškai, nes šiandieniniai LT polytikai nepriaugę iki elementaraus suvokimo apie tikrąją, o ne butaforinę demokratiją.Ir niekada iki to suvokimo nepriaugs - jiems tiesiog trūksta “gabumų”.

Taigi       2014-12-5 21:33

Kam čia be reikalo burną aušinti ir straipsnius rašinėti. Ir be to Bernatonio Referendumo įstatymo pataisų jau buvo veikiama pagal Konstitucinio teismo nutarimą. Tai ar bus tos įstatymo pataisos, ar nebus, tai esmės jau nekeičia.
Kada nustosite visi pliurpti ir pradėsite veikti. Dabar tik pliurpia ir rinkimams reklamuojasi. Naudos iš to tautai, visuomenei absoliučiai jokios.

"šmaikštuoliui" miasininkui       2014-12-5 19:54

gerai, gerai…
pasilinksminai?
o dabar gal parašytum “krym ne naš”, putin durak?
na, parašyk smarkuoli.
ne?
bijai, kad načalnykas subinę nutarkuos?
nupiepėlis…

u .mias ūž Wilno nypryklausamibe       2014-12-5 19:42

o mias ūž Wilno nypryklausamibe!!! Huraaaa!!!

mias ūž litūvas nypryklausamibe       2014-12-5 19:28

mias ūž litūvas nypryklausamibe nuo NATO!!! Huraa!!

mias ūž litūvas nypryklausamibe       2014-12-5 19:27

mias ūž litūvas nypryklausamibe nuo ES, Švents Juozapą!!!

internauts        2014-12-5 19:21

viskas paprastai paaiškinama. Tiesiog V.Sinica nesenai perskaitė naują knygą. Neoliberaliojo žydų kilmės prancūzo,  Think tank’o Saint-Simon Foundation vadovo P.Rosanvallon „Counter-Democracy“.

Šitą Think-Tanką įkūrė prancūzų komunistas Frans Furet. Nors ir komunistas Furet nuo 1995 metų komunizmą ir fašizmą ėmė laikyti totalitariniais dvyniais ir kad fašizmas buvo tik atsakas komunizmui. Tankas trumpai priklausė Hagos think-tank klubų susivienijimui - Finnish Cultural Foundation, Nobel Foundation, Rockefeller Brothers Fund and the Oranje Foundation, bet buvo išmestas 1999.

Juozapas       2014-12-5 19:10

Kaip matau demagogai budi, nesnaudžia.
Visos šnekos, kad referendumai yra pavojingi, kad referendumai tipo naudingi ruskijai yra niekinės.
Čia kai kas mėto “pavyzdžius” -va, žiū, uspaspiskininkai, paksininkai už referendumus- juk tai prorusiškos partijos!!
Taip, tai prorusiškos partijos.
O ką?
Ar dėl to mums apsiškt ir nekvėpuot?
Jeigu puterastai viešai pasakys : mias ūž litūvas nypryklausamibe” -tai mums ką, atsisakyti Nepriklausomos Lietuvos idealų?
Reikia skirti du dalykus - yra referendumai Lietuvos naudai ir yra ruskyno interesai panaudoti tai kas blogai padėta.
Kiekvieną dieną autoįvikiuose žūsta daugybė žmonių -gal tuomet reikia Lietuvoje uždrausti automobilius?
Debilų šnekos…

KO SIEKIA SINICA?        2014-12-5 19:00

Ar rinkimai jau ne TAUTOS VALIA? Jei rinkimais išrenkam įstatymų kūrėjus, tai Sinica nori, kad referendumais juos panaikintume, ar kaip?

O ar visi NVO yra dori ir teisingi? Ar jų negali pafinansuoti kokios nors mums priešingos jėgos?

kieno iniciatyva?        2014-12-5 18:42

Referendūmai - GRĖSMĖ TERITORINIAM VIENTISUMUI.


Dėl
grėsmės Lietuvos nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui

Priesaiką Lietuvai
pamynusių LLRA, avantiūristų tomaševskių valdoma kultūros ministerija
parengė “Tautinių mažumų” įstatymą (turi būti „Tautinių bendrijų ir
mažumų įstatymas“) - iš esmės dalies Lietuvos teritorijos praradimo
de facto įstatymą, nes pagal tarptautinę teisę Lietuvos lenkai turi išorinę
valstybę Lenkiją,40 milijonų, todėl negali turėti „tautinės mažumos”
statusą.

A.Brazauskas 1994 balandžio 26 d. abejingai
pasirašė „bendradarbiavimo“ Sutartį su Lenkija, kurioje neatsakingai
įvardinta nesanti Lietuvoje „lenkų tautinė mažuma” . Ši Sutartis
prieštarauja 1995 vasario 1 d. Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos
pagrindų Konvencijai, kurios 21 straipsnis apibrėžia tautinės mažumos statuso
suteikimo ribas : ,,Jokia šios pagrindų Konvencijos nuostata neturi būti
aiškinama kaip suteikianti teisę dalyvauti veikloje ar atlikti veiksmus,
kurie prieštarautų pagrindiniams tarptautinės teisės principams ir ypač
valstybių suvereniteto lygybės ,teritorinio vientisumo ir politinės
nepriklausomybės principams”. Lietuvos lenkų tautinė grupė (bendrija
,bendruomenė) turi išorinę valstybę Lenkiją,40 milijonų gyventojų, todėl
negali turėti „tautinės mažumos” statusą, nes tai prieštarautų
pagrindiniams tarptautinės teisės principams, grėstų Lietuvos nepriklausomybei,
teritoriniam vientisumui ir politinei nepriklausomybei. Priesaikos laužytojai
LLRA, avantiūristai tomaševskiai tarnauja išorinėms valstybėms – klastingai, neteisėtai,
prisidengiant „tautinės mažumos“ statusu, kuriama lenkų „autonomija“. Dėl
nusikalstamos veikos prieš Lietuvos valstybę, būtina nedelsiant nutraukti šią
veiklą, asmenų grupei iš LLRA, prisidengusiai „tautinių mažumu įstatymo kūrimu“
kelti baudžiamąsias bylas. Lietuvoje yra dvi tautinės mažumos – karaimų ir
totorių. Romai gali pretenduoti į tautinės mažumos statusą.

Tautinių bendrijų ir mažumų įstatymą
negali rengti priesaiką Lietuvai pamynusi, išorinės valstybės įtakojama,
„autonomijos“ kūrėja LLRA.

privalo bijoti       2014-12-5 18:26

jeigu referendume tauta priims įstatymą, kad pavogus daugiau kaip milijoną iš valstybės - tą reikia pakarti.
Visai valdančių komunistų gali nebelikti - tai reikia saugoti savo raudonai auksines žopas

Sinicai        2014-12-5 18:24

parodyk mums - kur ta “politinė tauta”? Ar tie, kuriuos nuolat “24 val” rodo? Ar jiems patikėsi keist konstituciją?

nesuprantu Sinicos        2014-12-5 18:22

lyg ir nekvailas vaikis, lyg ir parašo kartais neblogai, bet ko jis tip užsisėdo ant to Konstitucijos keitimo? Kam jis dirba?

ups!       2014-12-5 17:56

““Jau po pirmųjų viešų reakcijų akivaizdu, kad šiuo kone svarbiausiu – demokratijos sampratos – klausimu Lietuvoje į bendrą frontą susivienija valdantieji socialdemokratai ir opozicijoje lyderiaujantys konservatoriai.”“”

VAdinasi referendūmus palaiko Uspaskio, Pakso ir Tomaševskio partijos.
Darykit išvadas ponai !
Referendūmai - prorusiškų partikų inicijuoti.

Konservatporiai garliavos bylose       2014-12-5 17:50

kaip menkystos talkino VSD klastai?Pedofilijos slėpimui?Ar tai ne bomba po valstybės saugumo pamatais?

Pirmas žingsnis yra.       2014-12-5 17:49

Reikia skaityti tarp eilučių.Tai,kad teismas išteisino Kauno pareigūnus Garliavos bylose,rodo,jog teismai netiki VSD galimai pakišto Žalimo versijomis.VSD susidorojo ir teismai jautė orumą  tuo nesitepti rankų.


Rekomenduojame

Andrius Martinkus. 1/10, arba Mintys po rinkimų

Nacionalinis susivienijimas: dėl kandidatų parėmimo antrajame Seimo rinkimų ture

Vytautas Radžvilas. Apie valdomą ir tikrąjį antisistemiškumą

Algimantas Rusteika. Praradom balsą

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.