Vytautas Rubavičius. Kodėl suaugusiems taip parūpo vaikučių lytiniai organai?

Tiesos.lt siūlo   2015 m. sausio 18 d. 20:00

16     

    

Vytautas Rubavičius. Kodėl suaugusiems taip parūpo vaikučių lytiniai organai?

DELFI.lt

Europos Sąjungos politinio elito viršūnėse, taip pat ES Parlamente pagrindinis politinės kovos frontas jau senokai pažymėtas vaikų lytinio švietimo, jų reprodukcinės sveikatos gerinimo ženklais. Pastarųjų esama įvairių, nes tikrieji vaikų seksualinio „išlaisvinimo“ tikslai, kuriuos nepaprastai aistringai kėlė didieji prancūzų filosofai 8-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje, dažniausiai įvyniojami į visai nekaltai atrodančias ir dažniausiai su įvairiomis „teisėmis“, ypač – vaikų teisėmis, susietomis direktyvomis bei deklaracijomis.

Pasaulio sveikatos organizacija jau yra priėmusi esmines tokio „išlaisvinimo“ gaires, kuriose aiškiai nusakyta, kad nuo pat vystyklų vaikai turi būt mokomi ir išmokomi taip čiupinėti bei lytėti savo lyties organus, kad patirtų kuo didesnį malonumą, todėl ypač daug dėmesio skiriama mažųjų masturbacinei praktikai įtvirtinti. Mažamečių masturbacija, vaikų „išlaisvintojų“ įsitikinimu, yra didžiausias civilizacinis gėris, pats tikriausias modernumo bei pažangumo ženklas, kuris visus tokioms praktikoms nepritariančius akivaizdžiai paženklina kaip atsilikėlius arba dar blogiau – pažangos priešus. O priešus reikia naikinti. Jei ne tiesiogiai, tai išsityčiojant, marginalizuojant, apsunkinant karjerą ir visais kitais įsivaizduojamais būdais.

Kovoje su atsilikėliais ir pažangos priešais visos priemonės geros, o ypač tokios, kurias sugebama įvynioti į įvairius ideologinius „žmogaus teisių“ popierėlius. Prieš kurį laiką vaikų „seksualinio išlaisvintojų“ gretos susilaukė ir savo himno, kuris šiuo metu leidžiamas įvairiausiais žiniasklaidos kanalais ir taikomas kaip tik vaikų auditorijai – „Snoppen och snippen“ (pimpalėlis ir putytė). Vaikučiai dainele ir piešinėliais skatinami nė kiek nesigėdyti savo daikčiukų, o kuo atviriau juos rodyti vieni kitiems ir jais gėrėtis. Suprantama, ir jais kuo įvairiausiai „žaisti“. Šito net nereikia įrodinėti – juk net ir menkiausio išsilavinimo psichologas suvokia, kad vaikai viską stengiasi paversti žaidimu. Juolab kad tas žaidimas suaugusiųjų, kitaip tariant, tėvelių bei senelių, sugalvotas ir jų skatinamas. O vaikai visada laukia suaugusiųjų pritarimo ir pagyrimo.

Lietuvoje taip pat verda diskusijos ir dėl vaikų lytinio švietimo, ir dėl jų reprodukcinės sveikatos užtikrinimo. Atsilikėliai aiškina, kad vaikai turėtų būt ruošiami ne lytiniams malonumams, o šeimai, tad reikėtų iškelti meilės ir atsakomybės reikšmę, nenutylint ir bendro gyvenimo fiziologijos. Pažangiosios žmonijos dalies atstovai teigia vaikų teisę patirti lytinių santykių malonumus, taip pat ir jų teisę ne tik žinoti tuos malonumus, bet ir priemones apsisaugoti nuo nepageidaujamų pasekmių tuos malonumus patiriant. Kovos laukas yra švietimo sistema, kuriai norima įpiršti pažangiąsias lytinio švietimo ir reprodukcinės sveikatos programas.

Pagrindinis pažangiųjų argumentas – „vaikai turi teisę žinoti“. Kitaip tariant, kuo nuodugniausiai būti supažindinti su visokiais lytėjimais, sueities dalykais, jų teikiamais malonumais ir pasekmėmis. Klausantis diskusijų suvoki, kaip sunku žmonėms yra susigaudyti, kas ir kaip teigiama, kai tvirtinama, kad „vaikai turi teisę“. Nors nujaučiama, kad toks argumentas yra perdėm apgaulingas, tačiau suglumstama jau vien išgirdus ideologiškai galingą sąvoką – „teisė žinoti“. O jau visi žinome, kaip sunku diskutuoti su tais pažangiaisiais, kurie įsitikinę esą (arba apsimeta, kaip dalis mūsų politikių) vienokių ar kitokių teisių gynėjai. Labai jau nedėkinga padėtis – pasijusti teisių priešininku, kuris tuoj paverčiamas ir teisių neigėju. Tad pažvelkime įdėmiau į „vaikų teisės žinoti“ argumentą.

Pirmiausia dera pažymėti du akivaizdžius dalykus. Patys vaikai nesugalvoja, nekuria, juolab niekaip negalėtų įtvirtinti jokių „vaikų teisių“. Visos tos teisės yra suaugusiųjų kūrybos vaisius. Suaugusieji kuria ir vaikų, ir gyvūnų, ir visokias kitokias teises savoms suaugusiųjų visuomenėms valdyti. Suprantama, tos visuomenės apima ir vaikus. Vaikų teisės grindžiamos tam tikrais suaugusiųjų susikurtais vaiko, laimingos vaikystės, norimo išugdyti piliečio, šeimos ir kitokiais vaizdiniais. Pastaruoju metu visuose tuose vaizdiniuose labai ryškus genderizmo ideologijos įspaudas ir sykiu lytinio malonumo siekio imperatyvas.

Kitas dalykas tas, kad „vaikų teisė žinoti“ yra visiškas nesusipratimas – šiuo išsireiškimu į vaikų teisę perkeliama politinė suaugusiųjų (piliečių) teisė žinoti. Tačiau suaugusiųjų teisė žinoti apima tik politinius, ekonominius bei socialinius valstybės ir visuomenės valdymo dalykus (demokratinėse valstybėse įstatymais įtvirtinamos svarbios piliečių tesės žinoti, kaip ir kodėl priimami vienokie ar kitokie valdžios sprendimai). Ši teisė nėra nukreipta į jokią žinijos ar pažinimo sritį, juolab į kūno pažinimo. Juk keistokai atrodytų, jei mes rimtu veidu imtume kalbėti apie, pavyzdžiui, teisę žinoti istorijos dėsnius, teisę žinoti genomo sandarą ar diferencialinį skaičiavimą ir pan.

Yra dar vienas teises nusakantis ypatumas – piliečiai teisėmis gali naudotis ir nesinaudoti. Piliečiai nėra įpareigojami naudotis, pavyzdžiui, žodžio laisvės teise. Taigi, skirtina teisė, kaip galimybė ja naudotis, ir prievolė ja naudotis, kuri jau nebėra teisė. Dabar jau nesunku įžiūrėti, kad pažangiečiai į „teisės žinoti“ apvalką yra įdėję prievolės įdarą. Juk švietimo sistemoje galioja ne teisė mokytis ar nesimokyti, o prievolė mokytis tam tikrus programose numatytus dalykus ir juos išmokti.

Dėl mokymo programų visuomenėse siekiama aiškaus sutarimo. Tad mūsų pažangiečiams svarbu, kad politikai patvirtintų tam tikras naujas lytinio švietimo programas, kurios ir taps privalomomis. Mokyklose jau gerokai seniau įtvirtintos ir anatomijos, ir fiziologijos programos. Tačiau mūsų aptariamu atveju siekiama visai kitų tikslų – ne tik įtvirtinti genderizmo pagrindu konstruojamą pasirenkamos socialinės lytinės tapatybės tikrovę, bet ir įpratinti vaikus nuo mažens manipuliuoti savo ir aplinkinių lytiškumu siekiant kuo didesnio malonumo.

Genderizmo ideologija grindžiamos mokymo programos, taip pat ir kultūros gaminiai nukreipti prieš tradicinę šeimą ir gėdos jausmą, kuris taip pat laikomas atgyvena, trukdančia mėgautis seksualiniais malonumais. „Vaikų teisė žinoti“ yra nukreipta prieš kol kas nesileidžiančią išgyvendinti tėvų teisę auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus ir dorovinius principus. Genderizmas kertasi su krikščioniškomis vertybėmis, įsakymais ir priesakais. Todėl kai kuriose pažangiausiose šalyse tėvai atskiriami nuo mokyklinio auklėjimo ir baudžiami, jei nesutinka, kad jų vaikai būtų įtraukiami į lytinio švietimo programas ir praktikumus.

Dėl to kovoja ir Lietuvos „pažangiosios jėgos“. Juo anksčiau mažyliai imami mokyti, kaip teisingai ir greitai užtraukti prezervatyvą, juo pažangesnė visuomenė. Juk suaugusieji žino, kad jei vaikų dėmesį atkreipsi į tam tikrus dalykus, jie juos išbandys. Sociologiniai tyrimai rodo, kad įdiegus tokias mokymo programas lytinių santykių pradžios slenkstis traukiasi žemyn – jaunimas anksčiau pradeda santykiauti. Menksta ir gėdos jausmas, kuris yra vienas svarbiausių asmenybės ugdymo(si) veiksnių. Juk jei žavu yra dainuoti skambant lytiniams varpeliams, rodyti klipuose savo putytes ir pimpalėlius, tai šitai ir reikia daryti. Kodėl gi ne pamokose, per pertraukas, viešose vietose? Juk cool. Juolab kad labai greitai pajuntama, kad iš tokio rodymo galima ir užsidirbti. Ne tik internete. Čia ir grįžkime prie klausimo – kodėl suaugusieji taip domisi vaikučių lytiniais organais?

Atsakymas į šį klausimą pareikalautų išsamių tyrimų bei svarstymų. Tad pabandysiu išsakyti tik kai kurias savo apibendrinančias išvadas. Pagrindinis moderniųjų laikų tikslas yra laisvinti individą iš visokių jį „varžančių“ prietarų, stereotipų, tikėjimų bei tabu. Esminis vyksmas – seksualinės energijos išlaisvinimas. Suprantama, toks laisvinimas yra sykiu ir norimo individo tipo konstravimas, tad visuomenė patenka į politinių socialinių konstruktorių rankas. Jų galia juo stipresnė, juo menkesnė tradicinių institutų – ypač Bažnyčios ir šeimos – galia.

Paradoksalu, bet kai pažanga susiejama su seksualinės ar libidinės energijos išlaisvinimu iš ją suvaržančių socialinių tabu bei normų, tai savaip grįžtama į gyvūnijos stadiją, tik naujų technologijų pakylėtą. Juk gyvūnai laisvai demonstruoja savo lytiškumą ir reiškia jį be jokios gėdos ar tabu įdiegtos baimės. Tik gyvūnus valdo pats galingiausias – reprodukcijos instinktas, o individų pasaulis libidinės energijos raišką atsieja nuo reprodukcijos ir jos pasekmių. Tad pasitvirtina dialektikos dėsnis, teigiantis, jog visokia pažanga yra ir tam tikras grįžimas ar praeitos stadijos „prikėlimas“.

Apibendrintai civilizacinį vyksmą galėtume nusakyti kaip įvairialypę vakarietiškos visuomenės pedofilizaciją. Juk pedofilija pažangiosiose šalyse jau nelaikoma iškrypimu ar nukrypimu – tai savita lytinio tapatumo forma, o lytinius tapatumus būtina ne tik gerbti, bet ir puoselėti. Vaikų „seksualinis išlaisvinimas“ yra tos visuomenės, sakytume, varomoji jėga, todėl jis ir tampa pagrindiniu ne tik filosofiniu, bet ir politiniu klausimu.

Įsižiūrėkime į tuos lietuvių pažangiečių būrelius – dauguma juose pagyvenusios politikės. Kodėl? Pagyvenę politikos mohikanai vyrai laikosi nuošaly dėl to, kad jų dalyvavimą atsilikusioji publikos dalis (dar gana didelė) suvoktų kaip paskatintą kaip tik pedofilinio intereso. O juk atsilikusieji nesuvokia pedofilinio pažangos aspekto, tad aktyvus vyrų įsijungimas į pažangiečių gretas būtų politiškai nenaudingas. Tą vyrų vaidmenį atlieka tarsi neutralesni publikos akyse mokslininkai seksologai, psichiatrai ir kitų susijusių specializacijų atstovai. Tiesiog žavu skaityti jų komentarus aptariant minėtą dainelę – vienas visaip skatina tokią kūrybą, tik apgailestauja dėl per menko dainelės informatyvumo, o kitas įsitikinęs, kad šitai niekaip nepaveikia vaiko raidos. Visi – už. Kitokių nuomonių negirdėti.

Tačiau būtina aiškiai suvokti, kad suaugusieji „laisvina“ vaikus ne jų, o savo malonumui. Juo anksčiau vaikai pradeda tyrinėti ir bandyti savo lytiškumą, juo anksčiau jie patenka ir į tų malonumų geidžiančių suaugusiųjų rankas. Juk visas lytinio apmokymo programas kuria suaugusieji, jie ir apmoko. Tad su „vaiko prievole žinoti ir išbandyti“ veriasi ir naujos kvapą gniaužiančios pedofilinės, homoseksualinės ir visokios kitokios seksualinės veiklos galimybės, už kurias ir kovoja priešakinės politinės pažangiųjų pedofilinių konbenditų gretos. Ne tik potyrių bei malonumų, tačiau ir industrijų bei rinkų.

Juk akivaizdu, kad diegiant reprodukcinės sveikatos programas plečiama ir kontracepcijos priemonių rinka. Plečiamos ir seksualinių vaizdinių, informacijos ir kultūros prekių rinkos. Tačiau tokia visuomenės (vis labiau tampančios juridine singles sąjunga) raida sykiu rodo ir vakarietiškos civilizacijos išsekimą – suaugusiųjų pasauliui nebepakanka savos libidinės energijos, tad jis stengiasi pasisemti jėgų iš vaikiškosios, jau nebelaukdamas jos brandos, o karštligiškai naikindamas religinius dorovės pamatus, gėdos jausmą ir nuodėmės pajautą.

delfi.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

propatria.lt       2015-01-21 0:28
propatria.lt       2015-01-21 0:25

Teismo tarėjas nušalintas už „prietarus“, jog vaikui reikalingi skirtingų lyčių tėvai
Krikščionis teismo tarėjas Richardas Page`as buvo nušalintas torių vyriausybės ministro po to, kai uždarame posėdyje išsakė nuomonę, jog vaikui, kurio globa buvo svarstoma, geriau augti su skirtingų lygių tėvais nei su homoseksualų pora. Po savaitės nuo pareiškimo jis sužinojo, jog apie šiuos žodžius buvo pranešta teisėjų priežiūros institucijai, o jis pats dėl tariamų prietarų nušalintas nuo šeimos bylų svarstymo.

Sprendimą priėmė teisingumo ministras Chrisas Graylingas, kuris anksčiau išreiškė palaikymą krikščionių porai, nesutikusiai savo nakvynės namuose priimti apsistoti norėjusios gėjų poros.

R. Page`as privalo išklausyti lygybės mokymų kursus, kad galėtų grįžti į darbą. Jis laikomas sulaužusiu priesaiką ir pažeidęs Lygybės Aktą, nes vadovavosi religiniais įsitikinimais ir diskriminavo įsivaikinti siekiančią vienalytę porą.

Kritikų teigimu, tai dar vienas pavyzdys, kai šių laikų Didžiojoje Britanijoje krikščioniškas pažiūras šeimos klausimu turintys asmenys neturi teisės į žodžio laisvę ir faktiškai negali dirbti valstybės tarnyboje. „Egzistuoja milžiniškas spaudimas tylėti ir pritarti tam, kas laikoma politiškai korektiška pozicija. Savo įsitikinimus gali atstovauti visi, tik ne krikščionys“ – pareiškė pats Richardas Page`as.

Kaip neprofesionalas teisėjas R. Page`as priimdamas sprendimus turėtų remtis ne teisiniu išsilavinimu, o kitokia profesine patirtimi. Kaip įprasta tokiose bylose, socialiniai darbuotojai pristatė savo ataskaitą apie vaiko padėtį, o tarėjai išėjo priimti sprendimo į atskirą patalpą, kurioje tariamasi slaptai. Tokiame pasitarime ir buvo išsakyta nuomonė, jog vaikui geriau augti su abiejų lyčių tėvais.

Kadangi tarėjo pareiga tokioje byloje yra pateikti nuomonę apie tai, kas geriausia įvaikinamojo interesams, R. Page`as pasisakė prieš vaiko atidavimą dviems tėčiams.

R. Page`as dirbo tarėju 15 metų ir turi nepriekaištingą reputaciją, o jo pažiūros niekada nebuvo tapusios problema nei šiose, nei ankstesnėse pareigose, būnant Nacionalinės sveikatos agentūros psichinės sveikatos patikėtiniu. Be to, jis su žmona taip pat yra užauginęs įvaikintus vaikus, kas buvo laikoma naudinga patirtimi jo pareigose.

„Labiausiai stebino teiginiai, jog kadangi esu krikščionis, tai esu ir prietaringas. Jų skundas buvo daug prietaringesnis nei mano pasisakymas“ – komentavo R. Page`as, išreiškęs nuostabą, kam reikalingi skirtingi tarėjai, jei jie negali diskusijai pateikti skirtingų pažiūrų, tarp jų ir krikščioniškų.

R. Page`ui paaiškinta, jog jis sulaužė teisėjo priesaiką, kuri reikalauja iš tarėjų „siekti gero visokiems žmonėms [...] be baimių, prielankumo, prisirišimo ar blogos valios“. Pats nušalintasis atkreipia dėmesį, jog toje pačioje priesaikoje yra žodžiai „tepadeda man Dievas“. Pasak teisingumo ministro, R. Page`as taip pat pažeidė Lygybės Aktą, draudžiantį diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos.

Andrea Williams iš R. Page`ą ginančios organizacijos „Christian Concern“ teigimu, „krikščionys turi apsispręsti, ar nori tylėti tokiose situacijose, nes jei pasakys, ką galvoja, o tai paprastai būna tariamai kontraversiškos mintys kaip kad vaikui reikia tėvo ir motinos, jų laukia problemos su darbdaviais ir kolegomis“.

Buvusio Ročesterio vyskupo Michaelo Nazir-Ali nuomone, teisingumo ministro sprendimas yra karo paskelbimas paskutinėms teisinėje sistemoje likusioms krikščioniškoms sąvokoms. „Iki pat paskutinių Lygybės įstatymų priėmimo anglikonų maldaknygių mokymas buvo atspindėtas Jungtinės Karalystės santuokos teisėje. Tačiau dabar net leisti atsižvelgti į tokį mokymą priimant teisinį sprendimą yra laikoma netolerancija ir prietaringumu“.

M. Nazir-Ali atkreipia dėmesį, jog „ir Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, ir Europos Konvencija garantuoja ne tik tikėjimo ir sąžinės laisvę, bet ir teisę viešai reikšti jos diktuojamus įsitikinimus. Prieštaraudami šiems įsipareigojimams Jungtinės Karalystės valstybės pareigūnai siekia pašalinti krikščioniškas pažiūras iš viešosios erdvės. Vadinamieji lygybės mokymai šokiruojančiai primena perauklėjimo stovyklas, taip gerai pažįstamas iš marksistinių totalitarinių režimų. Ar tai kelias siekti laisvės, ar iš tiesų žodžio ir įsitikinimų laisvė skirta tik liberaliajam elitui su politiškai korektiškomis pažiūromis?“

 

hmm..        2015-01-20 18:41

“Įsižiūrėkime į tuos lietuvių pažangiečių būrelius – dauguma juose pagyvenusios politikės.”

Jei pasakėt A, tai pasakykit ir B,kam nutylėti, kad tas programas stumia Povilionienė su B.Vėsaite? Abi Socialinternacional narės.  O labiausiai šias naujoves gina NeoKairė 95, kurių vadas Bielskis prastumtas į Premjero pavaduotojus, o Bielskienė, Nida Vasiliausskaitė,

Kritikas Pikčiurna       2015-01-20 6:08

Puikus straipsnis, tik autorius nepaminėjo dar labai svarbios aplinkybės. Būtent žmogus nuo kitų biologinių socialinių būtybių skiriasi savo kūrybiškumu, kuris neįmanomas be laisvės tapti nepriklausoma ir savarankiška, nepakartojama asmenybe. Lytiškumas be socialinės reprodukcinės funkcijos vaidina labai svarbų vaidmenį susiformuojant emociniam intelektui bei atsakomybės jausmui, ir tampant nepakartojama atsakinga asmenybe. Būtent emocinis intelektas formuoja asmenybės moralines nuostatas. Lytinio elgesio viešinimas yra invazija į asmenybės formavimosi procesą, jį fiziologizuoja, paverčia lytinių pojūčių vartotoju, eliminuoja kūrybiškumą lyčių santykiuose ir skatina priklausomybę nuo sekso, o tai greitai baigiasi ne tik jausmų, bet ir pojūčių atbukimą, kai svarbiausiu kūrybiškumo elementu yra rasti naują partnerį, sueities pozą ir/ar formą...
Stiprūs jausmai ir meilė negalimi be tam tikrų tabu, be tam tikros įtampos, be ilgesio, išgyvenimų alkio, svajonės apie sunkiai pasiekiamą vaisių. Nors krikščioniškas mokymas ilgą laiką ugdė perlenkimą į kitą pusę, niekino žmogaus prigimtį.
Net vandens gurkšnio tikrą skonį gali įvertinti tik ištroškęs žmogus, bet tai nereiškia kad reikia iš viso atsisakyti gerti…
Tik svajonė verčia ieškoti ir kurti, išskiria žmogų nuo kirmino…
Genderizmas yra invazija į asmenybės privatumą, jo tikslas per fiziologinių pojūčių poreikius valdyti žmones. Tai yra vienas iš būdų sukurti Orwell’o aprašytą “Gyvulių ūkį”, skatinant žmonių masinę PRIKLAUSOMYBĘ nuo vidinių organizmo narkotikų - endorfinų bei relišerių.

Letas Palmaitis       2015-01-19 23:42

Vienas iš profesionalių būdų vesti nuo temos į laukus ir gesinti diskusiją - įstatyti porą “komentarų” visai kita tema, pvz., čia - apie eurą...
Po tokių “komentarų” diskusija arba gęsta, arba pradedama iš naujo, tarsi prieš tai nieko ir nebūta.
(Kitas būdas - pasinaudoti “naudingais kvailiais”, kurie ims rašyti vienas kitam ilgiausius laiškus su pratęsimais. Suprantama, galimi ir kombinuoti variantai).

baisu       2015-01-19 10:07

tai ka liudijo Garliavos mergaite, greitai gali tapti iteisinta istatymu. Tevai nebetures teises ginti savo vaikus, isnaudojamus pedofilu.

susimastykime       2015-01-19 10:00

puikus, argumentuotas straipsnis, atskleidziantis “vakaru pazangos” varikli. Kai norima uzdirbti pinigu is vaiku isnaudojimo, jie pasiruose keisti net svietimo programas. Apie jokia morale tie isgamos neturi zalio supratimo. Viskas perkama ir parduodama- net musu vaikai.

apie eurą       2015-01-19 3:22

Tęsinys
Eurozonos plėtimasis yra Vašingtono sisteminė strategija. Daugumą euro-zonos šalių valdo pro-Amerikietiškos nedemokratinės vyriausybės.
Išvada
Euro įvedimas Lietuvoje panaikins dar vieną – nacionalinės valiutos emisijos suvereniteto teisę, po ko kalbėti apie mistinę Lietuvos nepriklausomybę jau nebelieka jokios prasmės.
Lietuvoje įvedus eurą Lietuvos vyriausybė bus visiškai priklausoma nuo ES privataus finansinių rinkų sektoriaus, kuris neabejotinai sieks kuo didesnio pelno išduodant kreditus Lietuvai. Dėl to didės prekių ir paslaugų kainos, o pragyvenimo lygis toliau smuks.
Apie kainų kilimą neverta net kalbėti, nes jos kyla jau dabar, ruošiantis euro įvedimui. Tą visiškai patvirtina ir anksčiau įsivedusių €urą Baltijos šalių (Estijos, Latvijos) patirtis. Atlyginimai žinoma artimiausiu metu neaugs, todėl Lietuvos piliečiams pats laikas pasirengti šokui, kuris ištiks pamačius perskaičiuotus į €urus atlyginimus. Jau nekalbant apie tai, kad šie atlyginimai ir taip vieni mažiausių Europoje (trečia vieta nuo galo)
sarmatas.lt

apie eurą       2015-01-19 3:21

http://sauksmas.lt/ramunas-alaunis-euras-tarptautines-finansines-mafijos-kurinys.html
Ramūnas Alaunis: Euras – tarptautinės finansinės mafijos kūrinys
TVF ir ECB politika reikalauja sumažinti pragyvenimo lygio standartus, pakelti mokesčius, vykdyti griežtą biudžeto taupymo politiką ir verčia parduoti valstybės turtą, žaliavas, naftą, dujas, pačiomis žemiausiomis kainomis. Euro-zonos šalys, kurios nesilaiko šių reikalavimų susilaukia sankcijų net ir iš ES Teisingumo Teismo. Tuo pačiu metu Mastrichto sutartis (kuri vėliau buvo perrašyta Lisabonos sutartimi) reikalauja kitas ES nares perduoti savo monetarinę ir fiskalinę valdžią Briuseliui. Tos šalys, kurios pažeis šį susitarimą bus nubaustos.
Europos Centriniam Bankui uždrausta tiesiogiai skolinti pinigus ES šalims-narėms, jų centrinėms vyriausybėms. Tačiau eurą ir Europos finansinę sistemą iš tikrųjų valdo Vokietijos Centrinis Bankas “Deutsche Bundesbank”. Visos ES šalys skatinamos “savanoriškai” paklusti ir privalo pripažinti vieną biurokratinę ES teisę, (kuri panaikina visų ES šalių suverenitetą), priimti vieną Europarlamentą, vieną nedemokratiniu keliu paskirtą ES prezidentą Finansams valdyti ir siekiant išstumti iš Europos dolerį buvo sukurtasBankininkai, politikai, biurokratai nori pasaulinės vyriausybės. Konkuruojančios šalys nori pelno silpnųjų šalių sąskaita, kurių ekonomikos buvo sugriautos per kelis dešimtmečius be jokio karo.Iš tikrųjų, šiandieniniai euro rūpesčiai yra ne kas kita, kaip vienas iš daugelio šalių suvereniteto pokyčių. Kai šalies vadovai neatsakingai atsisako dalies ar viso savo šalies suvereniteto – monetarinio (pinigų emisijos), politinio, finansinio, ekonominio, teisminio ar karinio, – reikia pažvelgti giliau su kokiais sunkumai šios šalys susidurs ateityje
Perduoti šalies suverenitetą reiškia, kad kažkas kažkur kitur priims sprendimus kitų šalių žmonių naudai. Kol kiekvienos šalies interesai sutaps, tol viskas bus gerai. Bet, kai tik skirtingų šalių interesai pradės skirtis, tuomet teks susidurti su kova dėl valdžios. O kovą dėl valdžios visada laimi stipresnė valstybė.
Dabar euro zonoje matome dideles valdžios kovas už tai, kas primes naują politiką – Vokietija ar Prancūzija, Britanija ar Ispanija?
ES šalių vyriausybės rūpinasi ne savo šalies žmonių, bet bankininkų gerove, kadangi ES šalių tikrosios valdžios tarpininkai yra didieji bankininkai, pramonininkai ir žiniasklaidos magnatai priklausantys Trišalei, Bilderbergo grupėms, sėdintys Pasaulio Ekonomikos Forumuose.
Globalus elitas padarys viską, kad išlaikytų Eurą pereinamuoju laikotarpiu kelyje į globalią valiutą, kuri galiausiai pakeis abi valiutas – eurą ir JAV dolerį. Euras egzistuos tol, kol iš jo egzistavimo bus nauda. Šalys, kurios įsivedė eurą, prarado savo nacionalinio biudžeto suverenitetą. Eurozonos šalys negali devalvuoti euro savo viduje.Euorozonos šalyse biudžetą skirsto ne nacionalinės vyriausybės, bet Europos Komisija, kuri nustato koks turėtų būti biudžeto deficitas ir kokia leidžiama valstybės skola.Išlaidų ir mokesčių augimas, negalėjimas sukurti konkurencingos aplinkos, ekonomikos perreguliavimas, biurokratizmas – visa tai prives prie ekonominio žlugimo šaliai įsivedus Eurą.Nepaisant to, Vokietija ir Prancūzija spaudžia kitas ES nares (išskyrus Britaniją) įsivesti Eurą. Švedija, Čekija ir Vengrija pareiškė, kad jų parlamentai nuspręs patys ar verta įsivesti Eurą.Tai prievarta. 2007 gruodžio 13 dieną Lisabonos sutartis pataisė Mastrichto sutartį. Iš ES šalių buvo reikalaujama besąlygiškai priimti šias išlygas. Visos ES narės privalo su tuo sutikti. Iš šalių netgi reikalaujama patvirtinti Konstitucines pataisas.

Letas Palmaitis       2015-01-19 0:06

Viskas teisinga, bet daug blogiau. Neatsižvelgta į strateginį pasaulio gyventojų mažinimo tikslą bei likusiųjų pavertimą lengvai manipuliuojamais vergais biorobotais. Klausimas tik vienas: kiek sielų šėtonas suspės pražudyti, kol ši Antikristo civilizacija bus nušluota, kaip buvo nušluota Sodoma ir Gomora. Jei taip, gal jau laikas verčiau melstis už tos valandos pagreitėjimą. Ateik greičiau, Viešpatie!

ar jums nieko nesako       2015-01-18 22:16

grybes noras fotografuotis su vaikuciais?! Ji bus pirmoji, kuri pasirasys, kad pedofilija- tai skirtinga meile vaikams ir tai nera joks iskrypimas ar nusikaltimas. Stai ka mums ikiso ,,teisingasis” propiesorius! Slykstu.

Prancūzijos įvykiai       2015-01-18 21:27

Prancūzija - tik Europinio karo parengiamoji dalis. Šiuo nuskambėjusiu įvykiu buvo atkreipiamas prancūzų dėmesys į kariuomenę, policiją - ugdomos simpatijos jiems. Visuomenė tariamo pavojaus momentą labiausiai jais pasitikėjo, nes gatvės buvo pilnos iki dantų ginkluotų policininkų ir kariškių. Buvo ir šarvuotos karinės technikos. Žmonėms - tai pratinimas prie karo, o kariškiams ir policijai puikios pratybos su mikro kiekiu “priešo”, taikos metu. Sakyčiau, kiek zuikių nušauta vienu metu.O dar ko nežinau ir nepaminėjau, gal žinote, pasidalinkite.

svarbu žinoti       2015-01-18 20:55

Amerikiečių sociologas Džozefas Overtonas (Joseph P.Overton (1960-2003) aprašė technologiją, kuria politikoje naudojamasi norint pakeisti visuomenėje galiojančius pamatinius principus - kaip nepriimtinas idėjas, nepriimtinus reiškinius galima paversti politine norma. Šis socialinių pakeitimų modelis yra pavadintas autoriaus vardu - Overtono langas.

Tai yra puikiai veikianti technologija, kurios efektyvumą garantuoja nuoseklus ir sisteminis jos įgyvendinimas žingsnis po žingsnio. Overtonas parodo, kad visuomenėje yra vadinamasis kokios nors idėjos ar problemos galimybių langas. Vienas langas apima tokias politines idėjas, kurios laikomos priimtinomis, remiantis esamu visuomenės požiūriu, ir politikai to turi griežtai laikytis, kad nebūtų apkaltinti radikalizmu ar ekstremizmu. Lango perstūmimas įvyksta tada, kai politikų, už kuriuos balsuoja visuomenė, idėjos jau yra pakeitusios pačią visuomenę.

Šiuo metu pati opiausia problema yra pedofilijos legalizavimas. Kol kas Tarptautinėje ligų klasifikacijoje (TLK-10) ir Amerikos psichiatrų asociacijos išleistame Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadove (DSM) pedofilija priskiriama parafilijoms ir laikoma lytiniu nukrypimu. Tačiau neįmanoma jau tapo radikalu, kai kur - ir priimtina. Reiškinys jau yra tapęs diskusijų objektu, apie tai plačiai kalbama ne tik akademiniuose, bet ir politiniuose sluoksniuose. Neigiamą konotaciją „pederastija“ sušvelnino mokslinių terminų „homoseksualumas“, „pedofilija“ įvedimas. Tiesa, būtina paminėti, kad lietuvių kalboje nėra jokių atitikmenų tokiems terminams.

svarbu       2015-01-18 20:53

Patį reiškinį dabar mėginama pašalinti iš lytinių nukrypimų sąrašo, legitimizuojant ir suaugusiųjų lytinius santykius su vaikais, ir paties reiškinio įvedimą į politinį lauką. Olandijoje Broliškos meilės, laisvės ir įvairovės partija (PNVD) savo įstatuose teigė, kad jų pagrindinis tikslas yra iš pradžių sumažinti seksualiniams santykiams tinkamą amžių, o vėliau jį iš viso panaikinti. Partija ir jos lyderis Adas van Bergas (Ad Van Berg) siekė, kad pedofilija taptų diskusijų objektu. Partijos programa: pasiekti, kad už vaikų pornografijos laikymą nebebūtų baudžiama, pornografiją transliuoti atvirai per televiziją, ir net dieninėse programose (ribojama turėtų būti tik smurtinė pornografija), kad net mokyklose būtų seksualinis auklėjimas mažamečiams vaikams, o 16 metų sulaukę paaugliai turėtų teisę filmuotis pornografiniuose filmuose. Seksas su gyvuliais turi būti legalus, o gyvulių teisės panaikintos. Be to, ši partija pasisakė už teisę kiekvienam pasirodyti nuogam viešai. Olandijos teismas šias laisves legalizavo pareikšdamas, kad pedofilų partijos egzistavimas neprieštarauja Konstitucijai.

svarbu       2015-01-18 20:51

propatria.lt/2014/02/erika-drungyte-overtono-langas-nuo.html
Erika Drungytė. Overtono Langas. Nuo iškrypimo iki politinės normos
Toks mechanizmas geriausiai veikia liberaliose visuomenėse, kuriose labai greitai bet koks nukrypimas yra paverčiamas norma, nes didžiausia vertybe laikoma pasirinkimo laisvė ir žmogaus teisė laisvai rinktis bet kokį gyvenimo būdą.
2011 metais įvyko labai rimta mokslininkų konferencija Amerikoje. Štai tik kelios pagrindinės šios konferencijos pranešimų tezės: 1. Pedofilai visuomenėje yra neteisingai niekinami ir demonizuojami. 2. Suaugusiųjų noras turėti lytinius santykius su vaikais yra norma. 3. Psichikos sutrikimų diagnostikos vadovas (DSM-IV) ignoruoja pedofilus, kurie jaučia meilę ir meilinasi vaikams kaip ir heteroseksualūs ar homoseksualūs asmenys vienas kitam. 3. Dauguma pedofilų yra švelnūs ir racionalūs žmonės. 4. Pedofiliją reikia pašalinti iš nukrypimų sąrašo Psichikos sutrikimų diagnostikos vadove tokiu pat būdu, kaip 1973 metais buvo pašalintas homoseksualumas. 5. DSM turėtų sutelkti dėmesį į pedofilų poreikius ir minimalizuoti dėmesį socialinei kontrolei bei mažiau rūpintis būtinybe apsaugoti vaikus.
Šaltinis: http://www.respublika.lt

KOŠMARAS       2015-01-18 20:32

Košmaras toje sąjungoje ES !“Apmokyti” vaikučiai su “išlaisvinta seksualine energija” savo noru eis pas dėdes, o dėdės bus NE PRIE KO… Kur mes ritamės ?

Rekomenduojame

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Federalinis teismas Floridoje gina nepageidaujamo potraukio tai pačiai lyčiai gydymą remdamasis pirmąją konstitucijos pataisa

Vytautas Radžvilas. „Iliuzijoms pasidavė ne tik Putinas“ (I dalis)

O kas šiandien išdrįs sistemai pasakyti „Ne“?

Lietuva turi naują „žvaigždę“

Edvardas Čiuldė. Tas pats Marksas, tik kitoje saujoje

Mark Regnerus. Ar pasinaudojant karo ūku Ukrainoje bus prastumtos vienalytės santuokos?

Kastytis Braziulis. Karas vyksta įvairiuose frontuose

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.