Demokratija ir valdymas

Vytautas Rubavičius. Kas tie „mes“, kuriems „nesiseka valdyti savo valstybės“?

Tiesos.lt redakcija   2016 m. spalio 1 d. 21:02

233     

    

Vytautas Rubavičius. Kas tie „mes“, kuriems „nesiseka valdyti savo valstybės“?

Prieš kurį laiką filosofas Krescencijus Stoškus paskelbė savo pamąstymus apie dabartinę Lietuvos valstybės ir jos visuomenės būseną, kurie įtaigoja nelinksmą išvadą – nykstame, menkėjame, tad valstybėje nieko nekeičiant sunku tikėtis tokią raidos kryptį imsiant ir pasikeisiant („Kodėl mums nesiseka valdyti savo valstybės?“; tiesos.lt; 2016-08-22).

Filosofo pastebėjimai taiklūs, tačiau jau nesyk nurodyti ir aprašyti. Lietuvos bėdos jau tapo tarsi tokiomis akivaizdybėmis, kad apie jas tiesiog nebenorima kalbėti. Juolab priartėjus rinkimams, kurie įvairių orientacijų bei patirties politikus akina piešti rožinį Lietuvos vaizdinį, pagražintą laimės indekso matavimais ir kitokiais ekonominiais „veržlumo“ rodikliais, kuriuos jie dar pagerinsią po rinkimų. Ypač tie, kurie imsią ir apgręšią emigraciją bei susidorosią su korupcija. Kadangi ir emigracija, ir korupcija jau senokai tapo sisteminiais reiškiniais, tai nėra ir negali būti jokio vieno ar kelių konkrečių būdų šiems reiškiniams numaldyti. Būtini valstybiniai politinės sistemos pokyčiai. Klausantis laimės indekso skleidėjų į galvą ateina išganinga mintis – jei jau dabar tas indeksas toks neblogas, tai jis dar labiau pagerės savaime, kai dar keliasdešimt ar keli šimtai tūkstančių „nelaimėlių“ emigruos iš Lietuvos? Galų gale čia liks vien tik laimingieji. Juk emigracija sėkmingai susitvarkė su mūsų nedarbo rodikliais.

Tačiau Stoškus kalba ne apie laimę ir jos rodiklį, o apie dideles Lietuvą ištikusias bėdas, klausdamas, kodėl mums nesiseka valdyti savo valstybės? Tad pabandykime pasvarstyti, kodėl?

Pirmiausia dera atkreipti dėmesį į patį pavadinimą, kuris skaitytojui jau savaime suteikia tam tikrų nepagrįstų iliuzijų – neva jis buvęs ar esąs savosios valstybės valdytojas, tik nelabai išmanantis to valdymo reikalus. Drįstu prisipažinti, kad man niekaip neteko paliesti valstybės vairo, tad negaliu ir galvoti, kodėl man nesiseka valdyti. Būtų įdomu paskaityti, kaip pats filosofas įsivaizduoja savąją valstybės valdymo patirtį. Suprantama, kiek juokauju, tačiau drįstu tvirtinti, kad tie filosofo įsivaizduojami „mes“, kuriuos dera suvokti kaip Lietuvos visuomenę ar net tautą, niekaip nevaldė, nevaldo ir artimiausiu metu nevaldys valstybės, o valstybės valdytojams – partiniam nomenklatūriniam, biurokratiniam ir finansiniam elitui – visiškai nesvarbu, ką tie „mes“ galvoja apie jų valdymą. Šitai nėra sunku suvokti tiems, kurie bent kiek yra įsikirtę į Lietuvoje įsivyravusios politinės sistemos ypatumus. Svarbiausi jų – savivaldos stoka ir visuomenės atskyrimas nuo teisingumo vykdymo. Todėl mes ir nesame nei demokratinė, nei teisinė valstybė, nes tokiai valstybei būtini pagrindiniai demokratijos principai – gyvybinga tiesioginio atstovavimo savivalda ir visuomenės atstovų dalyvavimas teismų darbe.

Problemiški yra ir Stoškaus vartojami žodžiai „sava valstybė“. Manau daugelis žmonių sutiktų, kad jokie rinkimai nekeičia Lietuvos būsenos. Kitaip tariant, ką berinktume, – valdys „tie patys“ ir taip pat. Tiesa, „tų pačių“ sudėtis gali kiek ir pasikeisti, tačiau niekaip nesikeis nei valstybinis korupcinis mechanizmas, nei valdančiųjų arogancija ir jų panieka vadinamajam „lūzerių“ elektoratui. Suprantama, tiesiogiai tos paniekos politikai nedrįsta rodyti – ji pridengiama įvairiomis rinkiminėmis „Rinkis atsakingai“ kampanijomis, kurios bent jau kelioms savaitėms turi įtikinti rinkėją esą jo balsas yra labai svarbus. O jau po rinkimų visos žiniasklaidoje skalbiamos valdymo negerovės nurašomos tų pačių rinkėjų sąskaita – turite tai, ką išsirinkote. Kitaip tariant, Lietuvos valdantysis elitas gerai įgudo politinėse manipuliacijose – valdome mes, tačiau už valdymo rezultatus yra atsakingas mus išrinkęs elektoratas, kitaip tariant, „lūzeriai“, kad ir kaip besirenkantys, tačiau taip ir nesugebantys „atsakingai pasirinkti“. 

Nors savos valstybės jausena dar nėra visiškai išgaravusi, vis dėlto tas „savumas“ neišvengiamai blėsta, jei žmonės niekaip nedalyvauja valstybės valdymo reikaluose, jei valstybėje nesama jokios viešosios politikos. Tokios politikos ir negali būti, kai stokojama tiesioginio atstovavimo savivaldos, kurioje visuomenė ir įgauna politinę galią tartis dėl valstybės reikalų su jų išrinktais atstovais, kuriems patikimas valstybinės valdžios mechanizmas. Galima būtų daug kalbėti, kaip tais ankstyvaisiais devyniasdešimtaisiais buvo sunaikinti Sąjūdžio skelbtieji savivaldos pradmenys, tačiau šiuo metu jokios realios savivaldos nesama. Anuos pradmenis ištrynė 92-aisiais valdžion atėję buvusieji komunistai, tačiau 96-aisiais juos nuo valdžios vairo nustūmusiems konservatoriams tokia padėtis pasirodė esanti pati tinkamiausia, todėl jie visaip tvirtino savivaldos stokojančią politinę sistemą ir teisminę valstybė. Dabar jau galima numanyti, kad toks partinio nomenklatūrinio ir teisminio valdymo modelis buvo tobulinamas senųjų teisėsaugos kadrų, ir pagrindine figūra laikytinas konservatorių priglaustas buvęs generalinis prokuroras Liudvikas Sabutis. Jis ne tik sustiprino teisminę valdžią atskirdamas ją nuo visuomenės, bet ir išsaugojo visą buvusį teisinį elitą, kuriam atsivėrė didžiulės galimybės turtėti ir svaigti nuo savo visagalybės. Tad nereikia stebėtis, kad konservatoriai taip niekaip ir neįstengė pradėti jokios desovietizavimo programos, jokios teisininkų sluoksnio liustracijos.

Jei drįsčiau sau suteikti galią prabilti istorijos požiūriu, tai pasakyčiau, kad konservatoriai šiuo atžvilgiu veikė kaip ideali buvusios komunistinės nomenklatūros priedangos organizacija. Atiduoti teisėkūrą ir valstybės teisinio reguliavimo įrankių kūrimą bei tvirtinimą į Sabučio rankas – tai jau šis tas su visom istorinėm pasekmėm. Nereikia manyti, kad konservatorių vadovai buvo visiški neišmanėliai – vadinasi, tokia kuriama politinė ir teisminė sistema jiems buvo taip pat naudinga. Kodėl naudinga? Todėl kad įtvirtintas aiškus valstybinės valdžios modelis – partinio nomenklatūrinio elito vienvaldystė be jokio „neišmanančios“ visuomenės balso, tad ir be jokios realios atsakomybės tiems „neišmanėliams“, kurie nepaliaujamai skatinami save vadinti „pilietine visuomene“. Tačiau pilietinė visuomenė kyla ir ugdosi veikdama realios savivaldos būdu. Nėra savivaldos, nėra ir jokios pilietinės visuomenės, o vien tik juridinių atomizuotų piliečių masė.

Galima būtų svarstyti, koks mūsų kuriamos ar sukurtos valstybės tipas, tačiau pirmiausia derėtų pagalvoti: o ar mes, kaip politinis elitas, visuomenė ir tauta, apskritai kūrėme valstybę. Ar mes besuvokiame, kas yra valstybė, koks jos prigimtinis tikslas? Žvelgdami atgal į atgautos nepriklausomybės laikus, turime pripažinti keletą akivaizdžių dalykų. Sovietų Sąjungoje gyvavome kaip teritorinis administracinis Lietuva vadinamas vienetas. Tad ir mūsų vietiniai, įvairaus lygio partinių mokyklų išmuštruoti valdytojai buvo tik administratoriai. Atgavę nepriklausomybę negavome valstybės – ją reikėjo imtis kurti. Tačiau gavome, tiksliau, išlaikėme administravimo mechanizmus, kuriuos ir pavadinome valstybės valdymu. O buvę ir naujieji administratorių sluoksnio žmonės imti vadinti valstybės valdytojais. Tačiau suverenios valstybės valdymo įgūdžiai įgaunami tik kuriant valstybę. Mums tarsi jau nebereikėjo nieko kurti – valstybė buvo sutapatinta su valdžia ir administravimo įrankiais. Tokiam administravimui nebereikalingas nei nacionalinis tapatumas, nei kultūrinė atmintis, nei apskritai kultūrinė nacionalinė kūryba, kuri ir yra nacionalinės valstybės pamatas. Ypač mūsų laikais, kai ekonomika tapo globali, tad nenacionalinė, o neretai ir antinacionalinė.

Kosmopolitinę, išnacionalinimo ir išvalstybinimo darbotvarkę diegiančiai Europos Sąjungai kaip tik tokie administratoriai ir buvo parankūs – sparčiausiai į ES politinio elito gretas ir įsiliejo visų buvusių sovietinio bloko šalių valdžioje išlikę komunistiniai nomenklatūrininkai. Tiesa, jie tuoj persivadino įvairiais demokratiniam pasauliui priimtinesniais vardais. Kaip tik jie ėmėsi kuo karščiausiai palaikyti ES politinio elito tvirtinamą europinės raidos darbotvarkę, grindžiamą genderizmo ir multikultūralizmo ideologija, nacionalinių valstybių išvalstybinimo, nacionalinio tapatumo silpninimo, suverenių valstybės galių perkėlimo į ES lygmenį ir „nuleidimo“ į regionų lygmenį politiką, kuriant naują, pažangiu vadinamą supravalstybinį federacinį darinį. ES propaguojamam federalizmui buvo reikalingas ne valstybes valdantis, o teritorinius administracinius vienetus administruojantis vietinis politinis elitas, gebantis skleisti ir politiškai įtvirtinti genderizmo ideologiją ir išpažįstantis vadinamąsias europines vertybes. Tokia ir buvo komunistinė nomenklatūra, kuriai internacionalizmą nebuvo sunku paversti tokios pat prigimties federaciniu kosmopolitizmu, o sykiu ir prisiminti Sovietų Rusijoje gyvavusias individą iš buržuazinės šeimos pančių laisvinusias genderizmo praktikas. Tad klausimas, ar kūrėme savo valstybę, nėra be pagrindo. Apsidairykime, nusimeskime ideologinius bei politinio korektiškumo akinius ir pamatysime, kad daugelyje ES šalių klausimai apie valstybinį suverenitetą, nacionalinį tapatumą, ES politikos ydas, tautos ir valstybės santykius, iškeliant pirminį valstybės kūrimo tikslą – kad tauta ir visuomenė gyvuotų per amžius, – tampa pačiais pagrindiniais partinių politinių kovų, taip pat ir ES išlikimo bei raidos klausimais.

Labiausiai minėtame tekste nuvilia jo pabaiga. Aptarus mūsų bėdas filosofo vardas įpareigoja pasiūlyti vienokius ar kitokius gydymosi receptus ar bent jau surašyti pagrindinius klausimus, pagal kuriuos rinkėjas galėtų orientuotis Seiman besiveržiančių politikų pasisakymuose. Deja, jokių receptų anei klausimų. Nekalbama apie jokias politinės sistemos keitimo galimybes. Iš tikrovės liūno vienu ypu pakylama į „aukštą“ mąstymo lygmenį ir imama dėstyti, jog norint, kad kažkas keistųsi, suvereniai tautai (!) privalu „mobilizuotis, įvesti rimtą pilietinę valdžios kontrolę ir pažaboti jos savivalę“. Tai suvereniai tautai „būtina žymiai sustiprėti, t. y. pasidaryti nepalyginamai aktyvesnei, organizuotesnei, solidaresnei, oresnei, racionalesnei, atsakingesnei ir ištikimesnei savo kraštui“. Tokie uždaviniai tautai, gaunančiai mažiausias pensijas ES ir gyvuojančiai taip pat iš menkiausio ES minimalaus uždarbio!? Antraip „gali būti sunku išvengti prūsų likimo“.

Iš tokių reikalavimų galima būtų tik pasišaipyti, tačiau jie nurodo bendrą intelektualiųjų mąstytojų bėdą – kai išvardijus bei aptarus Lietuvą ištikusias bėdas prieinama prie klausimo, o ką daryti, tuoj „politiškai korektiškai“ pereinama prie vienokių ar kitokių pasamprotavimų apie būtinumą tautai ar visuomenei keisti mentalitetą, išsiugdyti naujas reikiamas dvasines, drovines ar verslininkavimo savybes. Suprantama, šitai galima padaryti nebent pagraužus „filosofinio akmens“, tačiau vargu ar kas tokią brangenybę patikėtų jokiu konkrečiu adresu neaptinkamai visuomenei. Nors paprasčiausia būtų galvoti apie visuomenės gyvenimo taisyklių, kitaip tariant, politinės sistemos keitimą.

Kol kas tam nepribrendome. Negebame net į kandidatuojančių politikų pasisakymus žvelgti per savo įsitikinimų prizmę: už tiesioginio atstovavimo savivaldos plėtrą ar prieš, už teisinę ar teisminę valstybę, už kokią jie ES – už krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą ar už ateistinę, krikščionybę nepaliaujamai trinančią, už federacinę ar suverenių valstybių, už genderizmo ideologija grindžiamą politiką ar prieš, už gyvybę nuo jos pradėjimo ar prieš, už nacionalinę ar finansinį kapitalą aptarnaujančią valstybę, už socialinės atskirties didinimą ar už jos mažinimą, už socialiai teisingą sukurtos bendros pridedamosios vertės paskirstymą ar prieš, už nacionalinio tapatumo (lietuvybės) stiprinimą ir sklaidą ar prieš, už nacionalinę mokyklą ar už belytes pilietiškumo programas, už laisvą kūrybingą žmogų lavinančią ar už rinkoms reikalingą darbo jėgą gaminančią aukštąją mokyklą...

Tokių klausimų gali būti ir daugiau. Tačiau ar apie tokius klausimus kalbama „Rinkimės atsakingai“ kampanijose? Tad užbaigti norėčiau patikslindamas Stoškaus niūroką nuojautą, tačiau be jokio „jeigu“: prūsų likimas yra ne momentinis, o istorinis, dešimtmečius trunkantis išnykimo vyksmas. Tas likimas – ne už durų, jis jau mumyse. 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

>Reigardas       2016-10-8 19:42
>Reigardas       2016-10-8 19:28

Reigardai seskit jus su Sorosu kartu ir sugalvuokite ka nors naujo?! Na o lietuvis New Yorke(vatnikas) tikrai ne bankrutuos!

Raigerdas        2016-10-8 8:36

Taip, iš tikrųjų, žmogeliai iš “Gyvulių fermos” su savo naujais vadais (buvo Stalinas, dabar Putinas) bando nustebinti pasaulį. Naujas fiureris padarys Rusiją laimingą:“Dogonim i peregonim etot kapitalizm”. “Lietuvis New Yorke parduoda marskinius su Putinu!” - jūs tik pažiūrėkite, kiek laimės jaučia koks nors KGB-istinis Žvieglys. Kiekviena tauta turi žmogelių iš “Gyvulių fermos”, tik Rusijoje jie užima aukščiausius postus. Tik toks ir yra tas nedidelis skirtumas. Jeigu paimsi Šiaurės Korėją, tai ten savas dievinamas Paršas sėdi. Netgi visa kiaulių dinastija, kaip užėmė valdžią, taip ten ir sėdi. Daugelis stebisi arabų revoliucijomis. Pati revoliucija nėra geras dalykas, bet Afrikoje yra nemažai šalių, kur viena šeimynėlė valdo valstybę vidutiniškai po 30 ir netgi daugiau metų. Ir pats Putino trolis maitinasi iš “Gyvulių fermos” iždo. Savo laiku ir vokiečiai skandavo “Hi Hitler!”. Ir vokiečiai pirmavo daugelyje pramonės šakų ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Ir kaip baigėsi vokiečiams tas “Hi Hitler!”? Vat, šiuo klausimu Putino trolio atmintis netikėtai pradeda šlubuoti. Mat Putino trolis mąsto, maždaug, kaip kriminalas:“Tam nepasisekė, o man pasiseks”. Yra dėsniai ir yra dėsningumas. Todėl, stebuklų joks diktatorius nepadarys, nes anksčiau ar vėliau, tie jo sukurti “stebuklai” nugarmės į pragarą. Tai tik laiko klausimas. Gaila tik, tūkstančių, šimtų tūkstančių ar milijonų žmonių gyvybių, kurie žūsta diktatorių “stebuklų” darymo metu. Džordžas Orvelas tik pavaizdavo šitą žmogaus tipą. Tačiau rimtų mokslinių darbų šiuo klausimu yra nedaug. Ir kol dauguma žmonių šioje planetoje nesuvoks, kad toks žmogaus tipas iš “Gyvulių fermos” yra bet kokios visuomenės dalis, tol mes turėsime diktatorius, karus, augantį nusikaltėlių ir nusikaltimų skaičių, augantį pamišusių žmonių skaičių ir t.t.

zrada!>stasys        2016-10-8 5:10

Lietuvis New Yorke parduoda marskinius su Putinu! https://www.youtube.com/watch?v=ag_3o9aioTE

šauonuoliai jefreitoriai ir puskarynininkiai !!!       2016-10-7 23:33

Užspamino diskusiją totaliai. Aūūū, leitenante, rašyk raportą dėl premijų!!!

e-->stasys       2016-10-7 22:44
e-->stasys       2016-10-7 22:37

Kaip tik siandien Putinui suejo 64!Su kuo ji ir sveikinu! smile Deka Putinui mes dar egzistuojame kaip valstybe o ne chaoso zona.Tavo bla, bla,bla…KGB.Rodo tik tai kad esi GMO.

stasys to e -->       2016-10-7 7:00

Šiu dienu bėda ir yra stovėjimas po medžiu , Putinas vis dar nebestovi ..kai turėtu bėgti ir plūktis dėl savo tautos ..Deja rezultatas priešingas ..kaip pats sakote ..saugus stovėjimas tapo geru pretekstu nieko nedaryti ..apart kariauti su tais kurie jau nenorėtu ten su juo stovėti. Kariauti jam globalizacijos karus ..pasitelkiant sena gera KGB tiesa ..‘blogas melas geriau protingos tylos’ tapo labai neparankus ir paskatino tokius procesus kurie jau nesustabdomi ..ir įgauna vis didesni pagreiti bei apimtis viso to .Stabdyti jis gali tik ar suvaldyti jam pavyks tai dar didelis klausimas ..

e-->stasys       2016-10-5 16:42

Lietuvos beda ta, kad prisiveise labia daug soroso kirmeliu,tokiu kaip tu.Rusija kaip matome eina priesingu keliu negu Lietuva,atstato valstybe! Kas del nuorodos,tai ten tik noras pastoveti po medziu,kol mes su estais ir latviais pasikarsime. smile

Raigerdas        2016-10-4 14:21

Džordžas Orvelas:
“TUOS ŽMONES, KURIE BALSUOJA UŽ NEVYKĖLIUS, VAGIS, IŠDAVIKUS IR SUKČIUS, NEGALIMA VADINTI AUKOMIS. JIE YRA BENDRININKAI”.

stasys        2016-10-4 8:24

dėkui už nuoroda ..reikia bijoti ne to ko siekia putino klika ,..o mūsu naujai ateinančiu politiku minkštasėdžiu ..kai vieni ar kiti svarbus valstybei sprendimai daromi pasitelkiant vėsaitiška (paikyste) ar kokio sulietuvinto ruso verslininko gyvenimo moto . Kaip ne kaip valstybės, o tuo pačiu ir visuomenės.. progresas įmanomas tik tada kai tikslai toje valstybėje, visuomenėje statomi stačiu kampu ..be teisės gulėti pilvu žemyn ..Jei Rusija ir išties taip pasielgs ..pusiausvyra Lietuvoje bus ..o mes pasieksime tai kas buvo užsibrėžta ..smile Beje jei kas skaitė ta nuoroda ..turėjo visame tame rasti ir pasitenkinimo ..Lietuva ..pabaltijo respublikos pirma karta tapo Rusijos strateginiu planų dalimi ..o ne šeip kokia gera, patogia vietele savo tankams pagainioti .

e--       2016-10-4 7:54
stasys ..pikasui        2016-10-3 17:33

Tikrai taip kaip be vilties ? ir ka čia veiktume matant tokį regresą komentaruose ...gelbėti paklydusias dievo aveles jau tapo mano pašaukimu ..ir konstitucine pareiga nuolatos joms vanoti šonus ..sakyčiau aptingo prisiėdusios tos vilties,.. o laimingomis taip ir netapo ..Ne Pikasai ..sočiai ėsti ne tikros laimės ekvivalentas ir širdžiai čia neįsakysi ..jei jau esi Juozapota ‚parmazonas‘  tai jau amžiams ...ir jokiomis kalbelėmis tokio paprastam ‘laimės‘  ąsočiui nesugraudinsi…Sakyčiau per daug aukštu materijų danguje vabalui (aš) tokiam kuris įpratęs pažeme slankioti ..gal čia bėda ..

Pikasas Globai       2016-10-3 14:21

Jūsų mintys įdomios. Niekaip netaisysiu, nes tik ateitis gali parodyti kokia dalimi buvote teisus.

Globa       2016-10-3 9:27

Globa ispranasavo,kad ES suskils i tris dalis.
Siandien skaitau Verslo ziniose, akurat, po brexito es salys grupuojasi i Siaures, Vidurio ir Pietu.
Bet,
Globa taip pat pranasauja ir kad Lenkijos nebeliks. Siuo metu Lenkija valdo Kacinskio konservatoriai, kurie isitikine, kad Kacinskio brolio skrydis i Katyne su konservat. elito “grietinele” nebuvo netycine katastrofa… liberalu naudai…. Matomai kai kas gali pasinaudoti Lenkijos netinkamai pasirasytom “tautiniu mazumu” konvencijom su Strasburo The Council of Europa” ir suskaldyt Lenkija…
Taip pat persasi mintis, kad tokie"pranasai” kaip Globa, gali but panaudojami tam, kad publika manytu, jog viskas lemties nulemta… pridengiant isankstini kegebistiniu strategu plana:)
Jei klystu, pataisykit.

Pranis       2016-10-2 19:34

Kremlius grius nuo kinų. Vakarų homoseksualai III Pasauliniam kare. Griūk iš koto, kaip juokinga.

nostradamus       2016-10-2 19:28

Kremlius grius nuo savo parduotu ginklu.

Pikasas stasiui       2016-10-2 19:04

“Kontora” - Lietuvos laisvei ir demokratijai kenkianti sistema. Manau, kad vadovaujančią poziciją joje užima Rytų imperijos jogos, pasitelkiančios į talką  įvairaus plauko nebūnančius buvusiais ir naujus, gal dažnai apmokamus kadrus. Jei norime pasiekti Dangaus karalystę, tai tas visai paprasta. Darykime Žemėje tik gerus darbus ir ten pateksime. Tas, kas tiki Lietuvos, savo ir savo šeimos ateitimi negali būti labai nelaimingu. O kaip gyventi be tikėjimo? Be jo niekaip… Jei vilčių neturėčiau - komentarų nespausdinčiau.

stasys        2016-10-2 18:29

Pikasai ..o ką Jus vadinate ‘kontora’ ?  Va autorius irgi fantazuoja apie priežastis kurios neleidžia jam pačiam asm. pasijusti laimingu, bet ar dėl to reikėtu kaltinti valdžia ? Tai kas yra ta ‘kontora’ kuri taip ilgai neleidžia Lietuvai atsitiesti ir pasijusti laimingai ..“rašydamas Lietuvai”  turėjau ‘mažąja’ galvoje ..taip kaip didžioji panašu vėl eis kitais keliais ..Ir paskutinis klausimas , ar nelaimingas žmogus gali sukurti dievo karalyste ? pagal mane tai čia turime užburta rata ...kuriame svarbesnės ne sienos,.. o vienos vienintelės durys ..skirtos išeiti iš to rato .smile)

Pikasas Burui       2016-10-2 15:42

Kad “kontora” valdo Lietuvos erdvę ar bent jau ją pastebimai įtakoja - jokia paslaptis. Šiame leidinyje kartais spausdinami visai padorūs straipsniai, kuriais bando priešintis tokiam valdymui. Yra net ir keletas pastovesnių komentatorių neabejingų Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Manau, kad jūs - vienas iš tokių. Apart Rusijos ir Kinijos imperijų yra visa grupė mažesnių šalių, kurios nesuvokia žmonijos misijos Žemėje. Jei suteiktos galimybės tam tikrą laiką mums čia gyventi ir vystytis, tai visiškas absurdas gaminti perteklinius ginklus mūsų susinaikinimui. Kinijo komunistų lyderis Mao jau buvo N.Chruščiovui siūlęs panardinti Pasaulį į branduolinio karo bedugnę. Aiškino, kad per trisdešimt metų viskas atsistatys ir bus komunistinis rojus Žemėje. Neramina ir tai, kad Kinija intensyviai prekiauja ir su Šiaurės Korėjos režimu, pirkdama iš ten žaliavas. Žemei tik to beprotiško branduolinio monstro pritrūko… Rusijos imperija išsaugojo blogio ašies centro prasmę. Jei Kinija atsisuko labiau į ekonomiką, tai putino režimas vis labiau panyra į masinio naikinimo ginklo naujų variacijų kūrimą. Neturi teisės grupė bepročių žaisti su žmonijos ateitimi. Pasaulio šalių vangumas, vertinant blogio imperiją,  nesuvokiamas.
      Na, o tai, kad Lietuvoje vis dar yra nebūnančių buvusiais, tai pats asmeniškai galėjau tuo įsitikinti. Negaliu šia tema daug atvirauti, nes turiu sumąstęs visokių darbų. Net ir komentarų viešinimas laisvalaikiu daro gyvenimą prasmingesniu. Jei jūs, p.Burai,  norite susipažinti su mano paskutinio laikotarpio mintimis, galite nuspausti peliukę ant mano niko “delfyje”. Paliečiau daug temų. Makalynė, kaip ir mūsų gyvenimas…

Buras       2016-10-2 14:41

“Ronaldas Reaganas buvo teisus, kai pavadino Sovietų Sąjungą blogio imperija. Mūsų dienomis šio titulo neabejotinai nusipelnė Kinija – šių metų Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimo organizatorė. Ji negailestingas represijas derina su ginklų žvanginimu ir metodišku kabinėjimusi prie savo mažesnių kaimynių. Kaip bebūtų, pasaulio lyderiai keliaklupsčiauja prieš Kinijos diktatūrą, o Vakarų pasaulio tylėjimas atrodo pribloškiantis.”

Stai toki E.Lukaso straipsni Delfyje kritikuoja savo facebuke buves KGB karininkas, dabartinis “Ziniu radijo” direktorius D. Orlauskas.

O Premjeras susitikes su Kinijos premjeru, pakviete kiniecius vadyti Klaipedos terminala. Kodel ne iskart vastybe?  Kodel taip kuklintis?:)
.
Beje, cia uzsukus islindo SkyNet iskaba. Neturiu nieko bendra su sia “Penkiu kontinentu”, I. Dadasevo (Kasperki.lab?) kontora, kurio vis greitejantis internetas gal irgi siekia uzvaldyti viesa erve? Kaip manot?

antikoma       2016-10-2 8:29

matomai visur “elitas” rašomas tik kabutėse, už Lietuvą be kabučių

Kysa Puteikiui       2016-10-1 21:33

Mano mielas Feldmaršale, liaukitės plekšnoti ausimis sau per veidą.
Jūs kokias užsienio kalbas mokate?
Rusų, vokiečių, prancūzų?
Ta va, eikite į centrą, kur nors prie seimo ir prašykite… išmaldos.
- Bonžur, že reman špa, si žūūūr…
arba- Gėben zy mir , bite… (na, vokiškai jūs mokate…)
Tipo, - Ponai, paaukokite gabalėliui duonos, buvusiam deputatui iš seimo ...
Ir… graudžiau, graudžiau-  daugiau muzikos balse!

T. Vatnikienė       2016-10-1 17:52

Vienintelės trys partijos, už kurias verta balsuoti:

LLRS
DK
LS

Tik jos Lietuvai atneš Putino saulę iš rytų ir išgelbės jus nuo pedofilų klano valdžios!

Jim       2016-09-30 17:36

čia jau darosi baisau negu delfyje

kakatoriui       2016-09-30 10:06

apsilaižyk ir nusiramink - nesurinks

Provokatorius       2016-09-30 9:48

Teisingai. Visi kurie nepatenkinti esama situacija Lietuvoje, neikit balsuoti, tegul dabartinė valdžia išsigąsta.
P.S. O man gerai. Aš eisiu ir balsuosiu už Abonentą arba Masiulį. Tikiuosi, surinks 5 procentus…

Valio       2016-09-29 12:48

Neokairieji su rusu-lenku aljansu, klausykit Nidos, nebalsuokit.

Apuokiukas       2016-09-29 6:41

Viskas tas taip. Aš tik pabandžiau pamąstyti, o kaip lietuvių tautos pasaulėjautinis moteriškumas veikia renkant valdžią.

Liepa-Apuokiukui       2016-09-28 18:26

Nevisai sutinku su paties požiūriu.Gerbiamasis, Jūs “nutūpkit” minutėlei kur nors ant šakos ir ramiai pagalvokit,kodėl yra tas didžiulis drąsių piliečių, konkrečiai-vyrų- trūkumas.// Mūsų Vyrai,taip pat ir Moterys, nors kiek tiesiau laikę stuburą ir galvą, buvo masiškai išžudyti penktam dešimtmety.Juk charakteris vaikui formuojamas ne tik jį auklėjant, bet tam tikri bruožai paveldimi ir genetiškai.// Raudonasis maras sunaikino pačius geriausius mūsų tautiečius-mokytojus, studentus, karininkus, politikus, menininkus, mokslininkus, kunigus, žemdirbius. Tūkstančiai suluošintų fiziškai, moraliai. Milijonai negimusių...// O postuose tebetupi neišliustruotieji ir jų anūkai.// Ar gi ne taip?//

s.m.       2016-09-28 16:56

vargsta žmogai, nu niekaip neperskaito n kartų pakartotos minties, kad samdytųjų komentarinės paklodės prasukami pelės skritinuku (nenoriu vartot barbarzimo skraulinti)per sekundės dalį.

kvailas tas raigerdas       2016-09-28 10:07

susirenka banditai
išsirenka gaujos vadą
demokratija…

Raigerdas        2016-09-28 9:31

Prašau jūsų atkreipti dėmesį, kad SENATAS gali būti renkamas ne partiniu principu, o teritoriniu principu, taip pat gai būti renkamas ir pagal profesinių susivienijimų principus, t.y. medikai, mokytojai, darbininkai ir t.t. Kapos teisė tokias galimybes suteikia. Tokiu būdu SENATE būtų žmonės, kurie atstovautų ne partinius interesus, o tų konkrečių grupių interesus, kurios juos iškėlė.

Raigerdas        2016-09-28 9:05

Nereikia priimti tai už etaloną, tačiau tai Amerikoje gauta praktika ir ją yra gerai pastudijuoti: “JAV Senatas (angl. United States Senate) – vieneri iš dviejų JAV Kongreso rūmų, paprastai laikomi aukštaisiais rūmais. Kiekviena valstija į Senatą siunčia po 2 atstovus, vadinamus senatoriais. Dėl to Senatą sudaro 100 senatorių. Iš pradžių senatorius rinkdavo valstijų legislatūros, tačiau 1913 m. balandžio 8 d. ratifikavus septynioliktąją JAV Konstitucijos pataisą senatoriai pradėti rinkti tiesiogiai. Senatoriaus kadencija trunka šešerius metus. Tačiau rinkimai rengiami kas porą metų, vienu metu perrenkant apie trečdalį Senato. Vieną ir tą pačią valstiją atstovaujantys senatoriai renkami ne tais pačiais metais. Balsavimai Senate paprastai vyksta balsu. Tokiu atveju senatoriai savo nuomonę už išreiškia žodžiu „Taip“ (angl. Aye), o nuomonę prieš – žodžiu „Ne“ (angl. No). Pirmininkaujantysis iš klausos nustato, kurių balsų buvo daugiau. Jei tokio balsavimo rezultatas ginčytinas, rengiamas vardinis balsavimas. Dalis Senato darbo atliekama komitetuose. Skiriami nuolatiniai komitetai (jų šiuo metu yra 16) ir specialieli komitetai.
Nors Senatas laikomas aukštaisiais rūmais, jo įgaliojimai mažai skiriasi nuo Atstovų rūmų įgaliojimų. Visiems įstatymams reikia abiejų rūmų pritarimo. Tačiau visi įstatymai, susiję su valstybės pajamomis, iš pradžių turi būti svarstomi Atstovų rūmuose. Taip pat tik Atstovų rūmai turi teisę inicijuoti apkaltą, kurią vėliau svarsto Senatas. Senatas, savo ruožtu, tvirtina kai kuriuos Prezidento skiriamus pareigūnus ir ratifikuoja sutartis, nors Viceprezidento paskyrimui reikia ir Atstovų rūmų pritarimo”.

Raigerdas        2016-09-28 8:56

Viename savo komentare rašiau apie Kapos teisę ir apie tai, kad renkant tokiu būdu galima išsirinkti Lietuvoje Senatą. Šitie rinkimai gali pakeisti tą įsisienėjusią komunistinę (nors jie ir persidažė į konservatorius ir krikščionis demokratus, kad apgauti savo tautą) tvarką. Kada kažkas neveikia arba veikia blogai, žmogus visada gali pataisyti. Todėl visiškai nereikia kreipti dėmesio į destruktyvių žmonių sapaliones, kad demokratija bloga, nes jiems niekada nieko nebus gerai. Jiems gerai yra tik tada, kada reikia ką nors griauti. Štai tada jiems atgaiva. Kodėl aš taip sakau? Paskaitykite destruktyvių žmonių komentarus ir visur jūs rasite, kad jų interesas yra tik griovimas. Jokio kito projekto jie neturi, nors kalba apie logiką. Kokia ten logika, kada jie siūlo sugriauti na tegul ir ne namą, o namo dalį, net neturėdami jokio geresnio projekto geresnio namo statybai. Griovimui jie net šaukiasi Dievo, panašiai, kaip tai darė Hitleris, kai klykė iš tribūnos, kad vokiečių tautai padeda Dievas. Ir į bažnyčią šitas žmogėdra nueidavo pasimelsti. Tokia jau jų logika, nors jokios logikos jų veiksmuose nėra. Kodėl toks jų mąstymas? Tai išsilavinimo ir išsiauklėjimo problema, ko pasekoje susiformuoja melagingi mąstymo stereotipai, kuriuos jie priima kaip TIESĄ, nors tai yra MELAS. Pakeisti jie jų negali(nors tai įmanoma), todėl jų siekis yra ne savo melagingų stereotipų kapitalinis remontas, o siekis sukurti savo aplinką iš tokių KREIVŲ stereotipų, t.y. savas pripažįstamas tik tas, kas sugeba būti Kreivų veidrodžių dailide. Danų rašytojas Andersenas pavadino tai KREIVŲ VEIDRODŽIŲ KARALYSTE. Koks nors ekstremistas (svarbu, kad jis kalbėtų DIEVO vardu ir dažnai minėtų žodį TIESA) Čiungu-Bumbu grūmos kumščiu visiems, kas NE SU JAIS, ir siūlys jiems nukirsdinti galvas. 
Išrinktas Senatas pagal Kapos teisę galėtų kontroliuoti valdžios veiksmus ir nukreipti valstybės kūrimo procesus ne grupinių interesų tenkinimo keliu, o visuomenei naudingu darnos keliu. Mes neperdirbsime tų žmogelių išauklėtų pagal vienus ar kitus EGOIZMO principus. O destruktyviems žmonėms reikėtų sukurti miestelį iš LEGO, duoti jiems kirvius, pjūklus ir tegul jie ten tašo tą miestelį, kiek jiems šidis geidžia. Tegul išlieja ten savo kasdien besikaupiančią neapykantą, tegul mušasi į krūtinę, kokie jie patriotai, kaip jie tiki į Dievą ir kt. dalykus. Tik policijos ten vis vien reikės, nes arba jie vieni kitus pradės daužyti, arba susijungę jie pradės pulti gretimus kaimus ir miestelius, nes be šito jie gyventi negali.

Apuokiukas - Liepai       2016-09-28 7:23

Kad lietuvių tauta yra moteriška, išgirdau iš Algirdo Patacko. Moteriškumas čia ne biologinis, bet pasaulėžiūrinis. ,,Vyriškos” tautos, kurių dauguma, viską sprendžia agresyviau, materialistiškiau. ,,Moteriškose“ tautose labiau remiamasi vidiniu pajautimu, įsiklausymu, pagarba viskam esančiam, viskas vyksta daug ramiau. ,,Moteriškoje“ lietuvių tautoje iki krikščionybės įsigalėjimo buvo vyriškų ir moteriškų dievų ir deivių balansas; katalikiškoje Lietuvoje, kaip niekur kitur, stiprus Mergelės Marijos kultas… Moteris yra vedama, jinai teka. Turi būti, kas veda, kas nubrėžia krantus, ir tada moteriškumas galinga jėga sukuria kažką naują... Tad sumąsčiau, kad tas moteriškumas atsispindi ir politikoje. ,,Moteriška“ tauta labiau laukia, kad ją kas nors vestų, nesistengia imtis radikalių permainų, labiau prisiriša prie esamos valdžios – mūsų atveju prie Brazausko ar Landsbergio partijų... Ir kaip rašiau, tikisi, kad būtent jos išspręs visas problemas, o kai nesigauna, tyliai ,,verkia“ ir ,,laukia“, bet vis tiek ,,myli“. Praktiškai tas pasireiškia emigracija, apatija, nusivylimu, nėjimu balsuoti, ir vėl balsavimu už tuos pačius vietoj to, kad , vėl kaip rašiau, esamai valdžiai užvožti per marmūzę...

Juozapas---pilnam       2016-09-28 5:53

O tu koks?
Pilnas mėšlo burdiukas?

Tuščia Tara       2016-09-28 1:08

garsiai bilda

Juozapas-- Tarabildai       2016-09-27 23:16

Rašau kaip man atrodo.
Gal ir “per aštriai” , o gal ir ne.
Nėr su kuo pasitart kaip geriausia daryt.
Visi protingi “guli ant dugno” net arbatos nėra su kuo išgert.
Pasitariu pats su savim ir darau kaip man atrodo.
Tad priekaištus sutinku išklausyt, bet priimti nelabai norėčiau.
Vienok visada esu atviras diskusijai jeigu yra rimtų argumentų ir įdomių įžvalgų.
Taip, man patinka kolegos Leto įžvalgos, jo argumentacija stipri.
Aš taip pat netikiu demokratijos cirku, kaip ir netikiu jog perrinkinėjant sugedusią mašinką nors ir tūkstantį kartų esmę gali pakeist. Kaitaliojant dėmenis vietomis suma nesikeičia. O tų pačių šriubų pakilnojimu ir padėjimu atgal aplamai sklabimkės į šaldytuvą neperdarysi, nepakeisi ir ydingo veikimo/pagedimo tuo nepašalinsi.
Štai nutrūko batraištis, tai jeigu aš tūkstantį kartų pervarstysiu batą- ką, kažkas iš esmės pasikeis?
Mano nuostatos gal kiek tik ryškiau nuo dr. L. Palmaičio skiriasi(?) tik tuo, jog aš aiškiau šneku jog bent teoriškai įmanoma sukurti iš principo naują santvarkos modelį vietoj pašvinkusios demokratijos. Faktas yra kiek žinau, Letas taip pat neneigia žmogui ir D-vui bendrai tinkamos santvarkos modelio sukūrimo galimybės.  O į demokratiją kaip visišką bankrotą mano ir Leto požiūris yra vienodas. Tai jau atgyveno ir tai turi būti perkeista kitu.
Ne?
Mano logika remiasi itin paprastu faktu jog prieš demokratiją buvo visa eilė kitų santvarkos formų, todėl nėra jokio įrodymo jog demokratija yra baigtinė visuomenės sambūvio ir valstybės valdymo formos išraiška. Jeigu buvo kitokių formų iki demokratijos, vansi kodėl negali išsirutulioti naujos postdemokratinės formos?
Į tokią paprastą juozapinę logiką kol kas ničniekas nesugebėjo įkalti argumentuotai paneigiančio cveko.
Misliju jog nereikia užsiciklinti dėl dviejų dalykų- pirma, jog po demokratijos yra tik kaip ant ptolomėjaus Žemės blyno- kraštas, the end, finita. Tipo, toliau empty space, vakumas.
Nifiga! Kad ir po ilgo laiko, ale vistik paaiškėjo jog žemė ne blynas, o rutulys. Taip kažkada bus juokinga ir iš to demokratijos stabo “šventumo”.
Antra- ne šventieji puodus lipdo. T.y. nereikia galvoti jog Lietuva negali būti pradžia, vieta kur prasidėtų naujos civilizacinės raidos etapo Eros kūrimas.
Taip, mes maži, mes nualinti ir silpni, bet mielas mano- ar nepastebėjai tokio neretai pasikartojančio įstabaus reiškinio/dėsnio, kuomet Viešpats būtent per pačius mažuosius parodo savo galybę?
Jeigu būčiau bedievis, netikėčiau jog įmanoma.
Bet tikiu.
...
Na va, pasišnekėjom?
Jeigu manai jog pokalbis ne beprasmis, užkaisk čaijnyką. Užplikyk arbatos, pagalvosim sykiu.
Galvoti ir pasitarti visada naudinga.

Tai gal aš nesu idiotas.

 

Tarabilda       2016-09-27 22:10

Aš ir skaičiau Vasiliauskaitės opusą. Jau gal trečias jos straipsnis visai padabnas. Ir ko gero ne ji keičiasi, bet pati situacija tokį kairuolės, revoliucionierės kalbėjimą daro aktualų ir visiems suprantamą. Mes juk kiekvienas savaip irgi revoliucionieriai, norintys permontuoti blogai surėdytą sistemą. Ir kai revoliucionierė prabyla apie rinkimus, matome, kad ji lygiai taip pat, kaip mes jau antras mėnuo kalbame, dalyką supranta.
Manau kad daug kas supranta, tik apsimeta ir dangstosi lozungais, a la “balsuoti kiekvieno šventa pilietinė pareiga” ir kitos panašioos banalybės. Supranta, bet kad garsiai to nesako, vadinasi bijo. Tai kokia čia po paraliais demokratija, jei sveiko proto žmogus bijo pasakyti, ką galvoja apie mūsų demokratiją? Ne demokratija čia. Kitaip tokia tvarka vadinama.
Pats Juozapai per daug gąsdini ir šiaip išgąsdintus žmones. Jiems kitaip reikia formuluoti klausimą. Ne kaip Letas, kuris išvis nemato jokios perspektyvos žmonių sukurtą ydingą sistemą perrinkinėti kaip kokią sugedusią skalbimo mašiną.
Mūsų žmogui reikia sakyti, kad tą ne Lietuvos naudai ir labui užsuktą ir dirbantį mechanizmą reikia stabdyti ir perrinkti, kad jo mechanizmai pradėtų dirbti Lietuvos labui. Taigi stabdžius ir įjungiame per rinkimus, kad vėl ta pati valdžia nebūtų išrinkta, o renkama nauja pagal kitą rinkimų įstatymą. Kai žmogus tai įsisąmonins, mažiau ims bijoti.

Juozapas---Liepai       2016-09-27 20:03

Sveika, miela.
Tavo tiesa- orus žmogus nekompleksuoja.
Kompleksai, baimės yra silpnųjų problemos.
“Buratinų”.
Kaip ir tuščios viltys.
Duok kievienam buratinui vietą “Stebuklų lauke” duobutei išsikasti, ir didelė  dalis Kvailių šalies populiacijos iki ryto pasibuvos laimingi.
O ryte ką, ryte pagirios.
“Paxmielas”.
Svarbu nepritrukti skatikų bambaliui, koks dar ten orumas pas alatnykus.
Del Tavo minėto straipsnio…
Mačiau, skaičiau.
Labai neblogas. Sakyčiau, visai geras.
Kas nustebino, tai autorystė.
Iš tos patrankos tooookio rimto šūvio nesitikėjau.
Bet gyvenime nuolat vyksta pokyčiai.
Kartais ir ilgai klydę žmonės susivokia ir atsiverčia, ateina į protą.
Geriau vėliau nei niekada.

Liepa.Straipsnio temai.       2016-09-27 19:48

Mažas, bet visgi spindulėlis: delfistanuose yra visai padorus N.Vasiliauskaitės straipsnis “Kodėl nereikia balsuoti”. Nedaug susigaudančių būsimo cirko užkulisiuose.Bet mąstančių yra. Smagu.smile

Liepa       2016-09-27 19:40

Tai Ačiū Dievui, kad neliūdit, Juozapai.// Stoškus jau skambina varpais mums visiems. Nieko nėra amžino: nei žmonių, nei tautų...//Spėsim pas brolius prūsus. Spėsim.// Nereik sau varyt kompleksų, kabint etikečių.// Niekada nekompleksavau, kad esu lietuvė. Esu kas esu.// Kai negerbi savęs, savo tapatybės, iškart spjauni ir ant visų savo protėvių. Nereikia leisti sau nuprotėti iki tokio žemo lygio.Turim daug nuostabių tautiečių- šviesulių, autoritetų, sektinų pavyzdžių . Yra šaunių vyrų, nuostabių moterų.Nesuprantu, kodėl skaitytojas"Apuokiukas” taip žemina lietuvių Vyrų giminę ir visiem užmauna sijonus? Kame priežastis?  //

Juozapas--- Liepai       2016-09-27 18:24

Cirkas nevargina. Linksmina.
Ir poilsis ir atrakcija.

Kiek anksčiau       2016-09-27 18:05

Toks “Senis ” čionais viską gi paaiškino . Kas netingi, vietoj “Stiglico “skaitykit “Rubavičius” .

ZONA. Euro zona. Zingsnis i kaire, zingsnis i desine, nusikaltimas. Stiglicas prisimeta durneliu. ES netekusi savo Afrikos koloniju, turejo zlugti. Nezlugo, nes prisijunge buvusias TSRS itakoje valstybes, kaip kolonijas. Euras buvo sukurtas kaip irankis smaugti prisijungtoms teritorijoms. Gal Stiglicas zino recepta kaip isgyventi ir stipreti teritorijoms is kuriu atimta savo pinigu politika, istatymai nuleidziami direktyvomis is Muterlando? Nezino. Niekas nezino. Vien tik is Lietuvos senosios ES valstybes gavo miljona pabegeliu, kurie ten sukuria apie 30 milijardu BVP. Pridekim to milijono darbininku paruosimo kaina 60 miljardu euru. Per 12 metu senosios ES salys gavo nauda is Lietuvos 420 milijardu euru. Kas paleis tokia auksine zuvele? Buves Seimas, vyriausybe, prezidentura, cia palikti tik tam, kad palaikytu Lietuvoje tokias neisgyvenimo salygas, kad pabegeliai bijotu grizti. Nikur pasaulyje skaiciuku stumdymas, pinigu, kaip prekes pardavinejimas, realios geroves nesukuria. Gerove vis dar kuria darbo rankos.

Liepa-Juozapui       2016-09-27 15:32

o kam taip, Juozapai, nusimint? Gal dar ne visi pasisotino demokratinėm “vertybėm”.// Mes palauksim.// Tegul pasisotina tautiečiai barankų skylėmis ir makaronais iš genetiškai modifikuotų sojų.// Atsipūskim mažumėlę. Pamenu, laisvalaikiu mėgdavot pasportuot,oranžinį kamuolį pamėtyt? Kol orai geri, meskit šalin automobilį, pasibalnokit dviratį žirgą ir pirmyn per kalnelius bei pakalnes.// Pamatysit, kaip bus gerai,- pralėksit sau su vėjeliu, pravėdinsit galvą, nuraminsit dūšią.Tėvynės peizažai dar neprichvatizuoti ir ES biurokratų neapmokestinti… smile//

Apuokiukas       2016-09-27 8:13

Lietuvių tauta yra moteriška tauta. O moteris, pasak vieno anekdoto, nori daugelio dalykų, bet iš vieno vyro. Taip ir lietuvių tauta nori, kad valdžia ir nevogtų, ir kad leistų šį bei tą pasivogti mums, ir kad kurtų darbo vietas, ir kad atlyginimai būtų dideli, ir kad nereikėtų įtemptai dirbti, ir kad pederastai nemarširuotų, ir kad mes patys galėtume emigruoti, ir kad musulmonai neatvažiuotų ir t.t. ir pan. bet tik iš tų, kurie yra dabar valdžioje. O patiems, vyriškai pasiraitojus rankoves, imti kurti savo ateitį arba esant reikalui kažkam užvožti per marmūzę ( pvz. prisivogusiems liberalkomunistams ) nedrąsu ir per mažai jėgų bei testosterono.

Juozapas---Liepai       2016-09-26 21:41

Sveika gyva.
Pasakiau tai pasakiau. Abejoju ar tai ką pakeis.
Portalas apsisprendė plaukti pasroviui.
Tipo, realizuoja nuomonių pliuralizmą.
Mazochistiški demokratijos žaidimai smėlio dėžėje- “ak, kokie mes švelnūs, tolerantiški ir pūkuoti hienų pasaulyje”.
Pliurpalizmas.

Liepa-Juozapui       2016-09-26 21:12

Labai taikliai parašėt apie tą “nesėkmių miniatiūrinį modelį”.//Kažkas turi pastatyti į vietą gobšų darbdavį, aplaidų pareigūną, paklodes audžiantį ir apie nesąmonių pievas rašinėjantį komentatorių. Kažkas…// Leidžiam sau prabangą pasitraukti šalikelėn arba dar saugesnėn-ramesnėn vietelėn,kur nors į krūmus, ir po to nuoširdžiai stebimės, kad mums, vaje vaje, nesiseka…// O iš kur mums seksis, jei visus kelius maloniai,savo valia, užleidom negeriems “brangiems” durniams? //

I tema.       2016-09-26 18:21
Buras Mazeliui       2016-09-26 10:57

Del pavardes dovanokit.
Siaip jau daugiau demesio skiriu turiniui nei formai. Del laiko stokos dazniausiai neredaguoju savo postu.

Reigardui       2016-09-26 10:52

Manau, geras pasiulymas. Dauguma saliu turi dvejus rumus parlamente.
Romos imperijoj Senatui buvo nustatytas amziaus cenzas - nuo 50 metu. Tada tik subresta zmogus dvasiskai, nurimus aistroms ateina ramybe ir ismintis. Buvo manoma, kad kunas subresta anksciausiai, po to jausmai ir tik apie apie 29 metus - protas. Nuo sio amziaus ir buvo leidziama dalyvauti rinikimuose.
Siandien kartele vis zemiau ir zemiau nuleidziama. Itraukiant i rinkimus visus, kurie nesidomi politika,  nera tam pasiruose. Tad gaunam toki rezultata, koki turim. Kazkada Ruso buvo aprases ko turetu vengti demokratija, kad nesuzlugtu. Tai atrodo, kad siuolaikine demokratija igyvendino visus tuos punktus, kuriu sis svietejas patare vengti. Jei neklystu, apie tai jis rase “Visuomeninej sutarty”.

Arjonis       2016-09-26 9:31

Raigertams: nefantazuok.
Retkarčiais perskaityk vieną kitą knygą, atsirink informaciją teisingai.
Neturiu aš tiek laiko su tamstele diskutuoti, klaida ant klaidos.
Norai tamstelės gal ir geri, bet va didžioji dalis argumentacijos šiukšlių dėžėn prašosi…

Vladas Maželis Raigerdui       2016-09-25 21:14

Nesikabinėkite. Turėjau galvoje Raigerdo (pasiūlyta) sistema.

Raigerdas>Burui        2016-09-25 20:10

Dabar fantazuoju, t.y., nepriimkite tai už gryną pinigą. Kadangi Izraelyje yra renkamas tik 71 parlamentaras, o pas mus 141, tai siūlyčiau sumažinti mūsų Seimo narių iki 71. Iš tų pinigų, kurie liks nuo pasilaisvinusių Seimo narių skaičiaus, organizuoti kontroliuojančią prie Seimo Senatą, kuris būtų renkamas pagal KAPOS teisę. Kas yra tas Senatas?
senãtas [lot. senatus < senex – senis]:
1. sen. Romos aukščiausioji valst. taryba;
2. Rusijos imperijos vyriausybinis organas, vykdęs aukščiausiojo teismo funkcijas ir vyriausybės aparato veiklos priežiūrą;
3. kai kurių burž. valstybių, pvz., Airijos, Belgijos, Brazilijos, Italijos, JAV, Kanados, Meksikos, Prancūzijos, Turkijos, parlamento aukštieji rūmai;
4. kai kurių šalių miestų valdymo aukščiausiasis organas.
Nori nenori, bet mes turime jau tokį faktą, kad VYRIAUSYBINIS APARATAS dirba blogai visus 25 metus. Reiškia ten nėra kontrolės. Kita vertus, tos partijos ardosi ne tiek dėl Seimo kėdžių, o kiek dėl MINISTRŲ PORTFELIŲ. Jeigu mes turėtume Senatą, išrinktą pagal Kapos teisę, tada mes turėtume visuomenės išrinktą organą, kuris gintų visuomenės interesus, nuo šitų pamišėlių, kurie trokšta valdžios ir parsiduoda bet kam, kas jiems tą valdžią suteiks. Blogis yra tame, kad mes turime valdžią, kuri su laiku iškrypsta ir tampa parazituojančia ant visuomenės kūno grandimi. Tai vyksta daugelyje valstybių, nes visuomenė neturi jokių valdžios kontrolės instrumentų.

Raigerdas>Vladui Maželiui       2016-09-25 19:46

Ponas Vladai Maželi, būkite malonus, jeigu jau dėstote savo mintis siekdamas teisingumo, neiškraipykite faktų. Štai šitas momentas:“O jei patinka Raigerdo balsavimo sistema, tai darykite, veikite, ko laukiate?”. Ta tikrai ne mano sistema. Aš gi parašiau, kad apie Kapos teisę yra rašoma sarmatai.lt. Cituoju dar kartą:“Kapos teisė gyvavo senovės Lietuvoje. Įsigalint krikščionybės atneštam feodalizmui, ji buvo išstumta.
Kapos teisė įgyvendino tikros savivaldos (bendruovaldos) modelį.
1 Kapà (plg. la. kapa, l. kopa) sf. (4, 2)
2. didelis skaičius: Ten ėjo jų kãpoms Erž.
2 kópa sf. (1) = 1 kuopa.
1. psn. sueiga, susirinkimas: Tėvūnai suvadino senūsius savo apygardos į kokią noris pavietę lauko ar girės, kas vadinos „vyrus į kopą kelti“ (S.Daukantas) Vienus pats sau skyrė, kitus rinko pats sviets, į kopas suejęs (S.Daukantas).
2. MŽ255 būrys, pulkas, daugybė; krūva: Ne kopomis vaikų buvo, galėjo parėdyti kožną pirmiau J. Kopų kopomis eina – par kits kitą, par sniegą brenda J.
Rinkdavosi žmonės į bendruomenės susirinkimą, nuo kiekvienos šeimos po vyrą, šeimos galvą, svarstydavo bendrus klausimus, išsirinkdavo savo kapinį, vieną nuo dešimties vyrų, kurį įgaliodavo atstovauti jų interesus. Tie rinkdavosi po dešimt ir išsirinkdavo sau šimtinį, siųsdavo juos į Rėdų (tarybų) sueigas, tie išsirinkdavo savo atstovus į Pavietą (apskritį)”.

Vladas Maželis Burui       2016-09-25 19:34

Buki, labai buki tie Lietuvos rinkėjai. Vien paskaičius komentarus kad ir čia pat, Tiesos portale, nuo komentarų bukumo plaukai šiaušiasi. Per sunku netgi paprasčiausią, tikrai nesudėtingą, lietuvišką pavardę “Maželis” nukopijuoti. Per sunku nors ketvirtoko lygiu lietuviškai rašyti. Gramatikos klaidų galybės, stilius klaikus, rašinių formatas padrikas, tarsi autoriams išvis niekas apie tai niekada neaiškino, nemokė. O jau mąstymas, faktų analizė, reiškinių priežastingumo-pasekmingumo ryšių nustatymas, išvadų išdėstymas - tai tikra tragedija, ne homo sapiens, o kažkokia kita dvikojų padermė. 

O jei patinka Raigerdo balsavimo sistema, tai darykite, veikite, ko laukiate? Nuo papliurpimo Tiesos portale tikrai niekas nepasikeis.

Raigerdas>Burui       2016-09-25 19:20

Esate, kaip matau, labai protingas žmogus, bet, deja, tokia rūšis Lietuvoje yra kaip nykstanti rūšis, kaip ir tie būrai. Kapo teisė buvo senas lietuvių išrastas būdas, kaip atsirinkti geriausius, protingiausius, stipriausius lyderius. Juk mūsų Lietuva tai vadinosi LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ. Taigi, valdė ją ne šiaip sau kokie nors Masiuliai, o ELITINIAI ŽMONĖS. Rusų istorikai jau dabar pradeda tvirtinti, kad Rusija susiformavo iš dviejų šakų: Riurikovų palikuonių ir Gedimino palikuonių. Kunigaikščio titulas būdavo perduodamas per giminystės ryšius ir tik Petrui I įvedus rangų sistemą, kunigaikščio titulas buvo suteikiamas. Rusų istorikų teigimu, Lietuva tikrai turėjo šansą tapti visos Euroazijos centru, tačiau susijungusi su Lenkija, ir tapusi katalikiška šalimi, ji prarado savo įtaką, ir dabar yra ties išnykimo riba. Lietuvoje iki pat šiandien yra naikinamos pagoniškos šaknys, nes iki pat šiandien yra bijoma Lietuvos galybės. Yra toks niekam neskelbiamas, bet slaptai vykdomas konfliktas tarp provoslavijos ir katalikybės. O Lietuva buvo tolerantiška tiek vieniems, tiek kitiems, ir neatsisakė savo pagonybės. Lietuviai neprimesdavo savo pagonybės ir kaimyninėms tautoms. Tame ir buvo jos jėga. Pašalinus iš kelio pagonybę, kaip pagrindinį tautos dvasinį gyvenimo būdą, lietuviai tapo silpni, nes nebeliko tos kultūros, kurioje labai didelę reikšmę turėjo lyderis, kurie palaikė tamprų ryšį su Žyniais ir visa mūsų kultūra. Į Lietuvą atslinko visai mums svetima nepakantumo kitokiam tikėjimui kultūra paženklinta Dievo atvaizdu. Garbės jausmas, kuris buvo būdingas mūsų tautai bruožas, pradėjo nykti, o dabartiniu metu, dauguma politikų iš neturi jokio supratimo, kas tai yra. Dabar Lietuvoje yra piešiamas vaizdas, kad vos neatsitiktinai ta LDK buvo tokia didelė. Pirmiausia, LDK turėjo didžiulę įtaką savo lyderiais, o lyderiai buvo auginami ne šiaip sau. Kapos teisė yra vienas iš tokių stipresnių lietuvių gyvenimo būdo bruožų. Jeigu dar giliau panagrinėti mūsų tautos istoriją, tai mes surastume dar ne tokių briliantų. Aš nežinau, ar čia specialiai yra daroma, ar patys lietuviai yra tokie nupušę, bet faktas tas, kad Lietuvos dabartinis ELITAS nesugeba atskirti priežasties nuo pasekmės, pagrindinį dalyką nuo antraeilio dalyko, nesugeba atskirti melą nuo tiesos ir t.t. Šitų dalykų nemokoma mūsų universitetuose. Politikai šneka vėjus, VADYBA yra apgailėtina, todėl didžiulės įmonės buvo parduotos, nes lietuviai nebemoka jų valdyti. IŠMINTIS, ŽINOJIMAS, KOMPETETINGUMAS Lietuvoje tapo kažkuo tai nereikalingu dalyku, o mūsų filosofai gieda, kad FILOSOFIJA jau savo amžių atgyveno. Todėl nieko nuostabaus, kad ta savanaudžių paskleista idėja “NEAPGAUSI-NEPRAGYVENSI” užsikrėtė tiek verslininkai, tiek politikai. SKURDAS YRA TIESIOGIAI SUSIJĘS SU TUO, KAD VISUOMENĖ YRA ĮKLAMPINTA Į MELAGINGŲ IDĖJŲ LIŪNĄ.

Pikasas Reigardui       2016-09-25 18:53

Visada maniau ir dabar taip galvoju, kad Lietuvai reikalingas politinis centras. Jo galimybę mačiau liberalų partijose. Išbandžiau E.Masiulį ir A.Zuoką, siūlydamas jų dariniams susijungti. Kai jie to nepadarė, ųupratau, kad tiems vadukams rūpi ne Lietuva o savarankiškumas su niekuo nesidalinti. Apie Liberalų Sąjūdžio politinę poziciją visados teigiau, kad ji bus tokia, kas daugiau pasiūlys. Kairė ar dešinė. Visi žinom, kad liberalai buvo ir konservatorių partneriai. Socdemai dar labiau įtartinus DP ir TT partnerius susirado. Net ir po skandalo LS atrodo padoriau uš šiuos čia paminėtus. Jūs ir pats dabar patvirtinate, kad TS LKD partijos požiūris į E. Masiulį kardinaliai pasikeitęs, o dėl LS dar, aiškų, tektų aiškintis kas ir kaip. Manau, kad LS turi šansų patekti į Seimą ir sąrašu. Tai vis geriau, negu kai kurios keistos struktūros. Be to, E.Masiulio politinė karjera jau sužlugo, tad jo nebebus. Daug kas dabar sako, kad LS vadai korumpuoti. Būtų teisingiau, jei įrodymai būtų konkretūs. O ką jūs dar galėtumėte pasiūlyti TS LKD į talką, jei jie gautų Seimo rinkimuose daugiausiai mandatų?  Tai su kuo jiems bendradarbiauti? O gal vėl opozicijoje pasilikti? Yra ir toks variantas, bet ar jis tikrai geriausias?

Buras -Reigardui       2016-09-25 18:30

Masiulis susimove jau su Fly Lal pardavimu uz milijona kazkokiai ofsorinei (mafijinei) kompanijai, kuri Sveicarijoj vos sejo prisiregistruoti. O Konservai andig tiesiog zioplavoti. Kubilius tiek isimylejes uzsienio investitorius, kad net nemato kaip galimai rusu zd mafija islenka is taip vadinamu Vakaru. Pavyzdi apie Amber Trust pateikia zemiau straipsnyje.

Buras -Miezeliui       2016-09-25 18:17

Nera jau tie rinkejai tokie buki. Tik gauna skrtinga info arba isvis jos negauna. Todel Reigardo pasiulytas rinkimu modelis butu geresnis.

Buras -Reigardui        2016-09-25 18:12

Labai geras tas Jusu - Sarmatu (Aivaras Lileikis?) pasiulytas rikimu modelis. Rinkti zmones gali tuk tuos, kuriuos gerai pazista, zino ju darbus. Ir taip nuo apacios i virsu

Raigerdas>Pikasui        2016-09-25 17:52

Gerbiamas Pikasai, manau, jums yra žinoma patarlė, kad “šaukštas turi vertę, kai mums reikia pietauti, o ne po pietų”. Eligijus Masiulis tokiu netapo prieš 3 ar 4 mėnesius, nes jis tokiu tapo, galimai, dar vaikystėje. Jis niekšybes ir neteisėtus veiksmus pradėjo iš karto, vos atėjęs dirbti. Tie patys jo kolegos iš liberalų partijos žinojo, matė, bet tylėjo, nes patys, galimai, taip pat yra susiję su įvairiais neteisėtais veiksmais. Ir jūs nepaneigsite labai ilgą bendradarbiavimo laikotarpį tarp konservatorių ir liberalų. Štai faktai:“Pasak Gabrieliaus Landsbergio, TS-LKD pirmininko, konservatoriai, kaip ir dalis visuomenės, pasijuto savotiškai išduoti paaiškėjus galimam buvusio Liberalų sąjūdžio lyderio Eligijaus Masiulio kyšininkavimui.
„Kartu su liberalais atlaikėme audras per 2008-2012 m. kadenciją ir dabar, baigiantis ketveriems metams opozicijoje, planavome naujus darbus nuo šio rudens. Bet dabar esame priversti laukti, kol liberalai išsivalys ir atsakys į visuomenės keliamus klausimus“, – iš suvažiavimo tribūnos kalbėjo p. Landsbergis”.
Taigi, “planavome naujus darbus nuo šio rudens”. Ir jeigu ne STT darbas, tai konservatoriai būtų ir toliau bendradarbiavę su liberalais. Šiems planams sukliudė tik STT. Eligijų Masiulį pavedė ne jo “žioplumas”, o pastovus polinkis nesilaikyti mūsų įstatymų ir veikti slapčia, tenkinant suinteresuotų asmenų, kurie sąmoningai tuos įstatymus pažeidinėja. Jis pradėjo savo veiklą valstybinėse institucijose nuo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Tokiais veikimo bruožais pasižymi ir konservatorių partija, todėl jie ir yra kartu. Abi šias partijas jungia vienas ir tas pats požiūris į mūsų Konstituciją:”Įstatymų privalo laikytis liaudis, o mes privalome juos apeiti”.

Vladas Maželis       2016-09-25 17:04

Lietuvoje, kur visuomenės intelektualinis lygis aiškiai yra kur kas žemmiau pasaulinio vidurkio, kur analitinio-kritinio mąstymo įgūdžiai, visuomenėje sunaikinti komunistų diktatūros metais, taip ir nebeišsivystė, reikėtų tikrinti rinkėjų IQ ir neleisti balsuoti nesurinkusiems 100 taškų standartizuotame IQ teste. Tuo būdu visiški kvailiai negalėtų balsuoti ir rinkimų lygis pakiltų į naujas aukštumas, renkami būtų tik verti, išmintingi ir nesusiteršę politikai.

Pikasas Reigardui       2016-09-25 15:42

Balsavimas slaptas. Kiekvieno teisė pasirinkti. Neteko skaityti ar girdėti, kad koks nors konservatorius palankiai vertintų E.Masiulį po paskutinio skandalo. Aiškinkimės partijų ir kandidatų patikimumą ir spręskime su visa ASMENINE ATSAKOMYBE. Sėkmės/

Raigerdas >Rikasui        2016-09-25 14:42

Ištraukti Artūro kardą gali bet kas, tame tarpe ir jūs, bet yra viena sąlyga - švarios rankos, na ne tokios, kokios yra pas Eligijų Masiulį. Aš asmeniškai niekada nesu balsavęs už liberalus, o kad Eligijus Masiulis yra niekšas, aš žinojau daugiau nei 15 metų atgal. Ilgai užtruko jo gaudynės. BET KIEK ŽMONIŲ BALSAVO UŽ ELIGIJŲ MASIULĮ? Kur jie dabar? Jūs, asmeniškai, balsavote už liberalus? Tie piliečiai, kurie už juos balsavo jaučiasi apgauti, ar apsigavę patys? Štai čia ir yra ta pagrindinė problema, kurią Lietuvoje reikėjo pradėti spręsti nuo pat Sąjūdžio laikų. Bet šito neįvyko, nes neatsirado nei vieno lyderio, nei vieno FILOSOFO, kuris būtų bent jau pranešęs, kad be šitų dalykų valstybės pastatas bus statomas, kaip BABELIO BOKŠTAS. Sąjūdžio idėjų įgyvendinimą sustabdė KONSERVATORIŲ PARTIJA. Jie apgavo sąjūdiečius ir tęsia tą pačią politiką iki pat šiandien. Tai parodo ir Gabrieliaus Landsbergio labai palankūs vertinimai apie Eligijų Masiulį. Jeigu Eligijus Masiulis atsidurtų sąžiningų žmonių grupėje, tai jo kaukė nukristų labai greitai, o jeigu jis yra tarp panašių į jį, tai jis ten su ta kauke gali dirbti ilgą laiką, nes aplinkui jį vaikšto taip pat dauguma kaukėtų veidų. JEIGU VISUOMENĖJE SĄŽININGUMAS NĖRA VERTYBĖ, JEIGU VISUOMENĖJE TIESA NĖRA VERTYBĖ, TAI TOKIA VISUOMENĖ SUMOKĖS LABAI BRANGIĄ KAINĄ UŽ BET KOKIUS ŠITŲ VERTYBIŲ PAKAITALUS. IR TOKIOJE SU MELU SUSIDRAUGAVUSIOJE VISUOMENĖJE NEATSIRAS LYDERIŲ SUGEBANČIŲ IŠTRAUKTI IR PAKELTI KARALIAUS ARTŪRO KARDĄ.

Raigerdas        2016-09-25 14:17

Čia ponas Vladas Vilimas (Vytautas Magnus University (Vytauto Didžiojo universitetas) dažnai parašo teisingas pastabas TEISINGUMO klausimais. Sutikdamas su daugeliu pono Vlado Vilimo pastabomis, dažnai užduodu sau klausimą: ar įmanoma valdyti valstybę vien tik Konstitucijos pagalba. Šiuo konkrečiu laikotarpiu praktiškai yra neįmanoma. Tai nereiškia, kad aš esu nusiteikęs prieš Konstituciją. Ne, tokių idėjų aš neturiu, tačiau yra pamirštama, kad KONSITUCIJA atsirado Lietuvoje tik XVI amžiuje. Yra praleidžiami ankstesniai žmonių grupių ar valstybių valdymo etapai, todėl valdyti valstybę tik dabartine Konstitucija yra neefektyvu. Kodėl? Todėl, kad daugelis svarbių dalykų ten yra pasenę ir neatspindi šių dienų realijų, t.y. KONSITUCIJA turi aprėpti ne tik buvusį laiką, esamą dabartinį laiką, bet ir ateitį. Dabartiniu metu Konstitucijoje yra straipsnių, kurie stabdo esminius mūsų tautos vystymosi etapus, ir tampa pagrindine kliūtimi, kuri tampa kaip neįveikiama siena, tiek sprendžiant ekonominius klausimus, tiek politinius klausimus, tiek pačio teisingumo klausimus, tiek kultūros klausimus, tiek švietimo klausimus. Kai kurie Konstitucijos straipsniai prieštarauja vienas kitam.

Rikasas Reigerdui        2016-09-25 13:59

Turėjo britai tą kardą, tačiau ne visada juo tinkamai mosuodavo. Dabar po “Brexit” visai pasimetę. O kardas kažkur Italijoj į akmenį įsmigęs, Kas jį ištrauks?

Pikasas Reigerdui       2016-09-25 13:54

Įdomiai aprašėte senovės tradicijas. Be abejo Tautos lyderių savybės yra labai svarbios. Tačiau tie lyderiai iš dangaus nenukrenta. Jie jais tampa, kai kas nors jais pasitiki. Kai tas pasitikėjimas platus ir didžiulis, lyderiui atsiranda galimybė padaryti ką nors gero ir reikšmingo. Tikras sąžiningas lyderis tokia galimybe stengiasi pasinaudoti, o kiti skuba apsikasti “otkatais” ir “zadanijomis”. Kai tai išryškėja, daug kas stebisi, kaip čia taip? Nepastebėjom anksčiau. Kaip senoliai sakydavo: ” Kiek gyveni tiek ir mokaisi”. Tačiau dar pridurdavo “ir “durnas” miršti”. Tas priedėlis gal dėl ritmo… Gyvename imperijos pasienyje, tad visos mūsų pastangos turi būti dvigubos. Tam kad atlaikyti išorės grasinimus ir vidinę įtaką. Tikiu lietuvių tauta. Mes daug ką galim, jei patys susitelksim ir sugebėsime kartu pakviesti žengti ir tautines mažumas.  Neturime pasiduoti visokiais skaldymais iš šalies.

Raigerdas>Pikasui        2016-09-25 13:45

Atsiprašau, įvėliau klaidą. Žemiau esančiame komentare parašiau:“Ar yra metodų, kad išvesti mūsų valstybę iš tokio pragaro, kuriame gyvena dauguma mūsų žmonių? Taip, tokių metodų yra, bet jie yra prieinami tik tokiems lyderiams, kurie yra pajėgūs valdyti Artūro kardą”.
Teisingai turi būti taip:“Ar yra metodų, kad išvesti mūsų valstybę iš tokio pragaro, kuriame gyvena dauguma mūsų žmonių? Taip, tokių metodų yra, bet jie yra prieinami tik tokiems lyderiams, kurie yra pajėgūs valdyti KARALIAUS ARTŪRO KARDĄ”.

Pikasas Burui       2016-09-25 13:40

Tai, ką jūs čia suminėjot, buvo viena iš priežasčių, kodėl nesiveržiau į politikus. Pamaniau, kad tik būdamas laisvas galėsiu nuoširdžiai ir nepriklausomai ieškoti kelio tiesos link. Beje, kai kurie Maiklo Džeksono gyvenimo aspektai leidžia manyti, kad jis į veidrodį žiūrėjo retai. Nebent choreografijos salėje. Bet joje pagrindas kūno judesisi , o ne sielos gelmių atspindys. Turėjau galimybe pabendrauti su labai iškiliais ir garbingais sielų ganytojais, todėl kokio prasto įspūdžio nesusidariau. Lietuvoje yra gal apie 600 katalikų dvasininkų, tad negalėčiau paneigti, kad visko gali būti.

Raigerdas>Pikasui        2016-09-25 13:37

Gerbiamas Pikasai, kaip mes neatsakinėtume į klausimą, kas valdo žmoniją, mes vis vien, išnagrinėję visus atsakymų variantus, prieisime prie tos išvados, kad žmoniją valdo idėjos. Jeigu kam nors kyla abejonių, tai paprasčiausiai atlikite stebėjimus praktiniame žmonių gyvenime, ir jūs lengvai įsitikinsite, kad taip yra iš tikrųjų. Ir tada reikia užduoti kitą klausimą: ar dabartiniu metu žmoniją valdo idėjos? Ne, dabartiniu metu žmonija yra valdoma ne idėjomis, o jėga. Jėga priklauso materialistiniam pasauliui, o idėja priklauso dvasinio pasaulio sferai ir ji yra priešingybė materialiam pasauliui. Taigi, žmogus susideda iš šių dviejų pasaulių, kurie turi kūnišką formą, ir bekūnę substanciją. Kiek žmonių tą dalyką suvokia? Labai labai menka mažuma. Kiek žmonių suvokia, kad žmogus susideda tik iš materialaus kūno? Tai, deja, yra dauguma žmonijos. Todėl valdymo sistemos (nors jau yra sukurtos ir visiškai naujos valdymo sistemos, kur materija nestatoma į pirmą vietą) yra sukurtos pagal tos daugumos suvokimo lygį. Pati dauguma atiduoda valdžią tiems, kurie klykia apie jėgos galią ir materijos privalumus, ir pati dauguma, atidavusi valdžią šitiems žmonėms, tampa tų išrinktų žmonių aukomis. Dabar paimkime Lietuvą. Pagal šitą  rinkimų sistemą, žmonės niekaip negali išsirinkti geriausių. Pagal šitą sistemą yra išrenkamos vidutinybės arba net dar blogiau - destruktyvios ypatos, kurios vėliau pražudo pačius rinkėjus. Čia tokių pavyzdžių pilna, tiek komunistinėse valstybėse, tiek fašistinėse. Geresnė yra lietuviška atrankos sistema. Ji yra aprašyta sarmatai.lt:“Rinkdavosi žmonės į bendruomenės susirinkimą, nuo kiekvienos šeimos po vyrą, šeimos galvą, svarstydavo bendrus klausimus, išsirinkdavo savo kapinį, vieną nuo dešimties vyrų, kurį įgaliodavo atstovauti jų interesus. Tie rinkdavosi po dešimt ir išsirinkdavo sau šimtinį, siųsdavo juos į Rėdų (tarybų) sueigas, tie išsirinkdavo savo atstovus į Pavietą (apskritį).
Visi tie rinkimai būdavo atviri, vieši, būdavo daug diskusijų – kuris geresnis atstovas bus. Renkamas kapinis vienbalsiai, nes geriausias vis tiek būdavo tik kažkuris vienas. Sprendžia ne dauguma, o bendras sutarimas, dingsta opozicijų klausimai, nelieka nepatenkintu, visi vieningai prisiima atsakomybę už savo pasirinkimą”. Aš nesu sarmatai.lt šalininkas, nes jie taip pat neišvengė to žmogaus išsivystymo lygio su dviguba morale, tačiau nereikia atmesti visko, ką jie teigia. Ten yra ir gerų dalykų. Taigi, Kapos teisė yra tobulesnė už dabartinių rinkimų sistemą. Yra dar vienas variantas, tai įvesta sistema, pačioje partijoje. Jeigu partijai pradeda vadovauti tikri lyderiai, kurie tikrai turi aiškų planą, kaip sėkmingai vadovauti Letuvai, tai toks variantas taip pat įmanomas. Todėl šiandien yra svarbu atsirinkti tą partiją, kuri turi didelę grupę tikrų lyderių, suvokiančių kokioje būsenoje randasi Lietuva ir kaip ją išvesti iš tos gana pavojingos mūsų šaliai būsenos. Ar yra metodų, kad išvesti mūsų valstybę iš tokio pragaro, kuriame gyvena dauguma mūsų žmonių? Taip, tokių metodų yra, bet jie yra prieinami tik tokiems lyderiams, kurie yra pajėgūs valdyti Artūro kardą.

Buras Pikasui       2016-09-25 12:46

Ir as jus Jus palaikau, nes aplamai palaikau kitokia nuomone.
Taciau jei kitokia nuone mus erzina, zeidzia, vadinasi esam nuo jos priklausomi, perleidziam kitiems galia mus suzeisti.
Toks egocentrizmas labai akivaizdus facebuke. Labai lengva atskirti kuris politikas ar i ja besiverziantis turi diktatorisku savybiu, netoleruoja kitokios nuomones. Tie neleidzia laisvai komentuoti savo postu. Keista, bet tarp kataliku vadovybes tokiu apsidraudeliu taip pat nemazai. Vadinasi, ir jie nepasitiki savom avelem, nepasitiki demokratijos laisvem. Tad norom nenorom persasi nuomone ar jie pakankamai pasitiki Auksciausiuoju:). Juk visa, kad darom ar duodam kitiems, duodame sau.
Gera daina buvo sukures M.Dzeksonas: jei nori keist pasauli, pradek nuo to zmogaus, kuri matai pries save veidrodyje.

Pikasas Reigardui       2016-09-24 18:42

Jūs teisus, kad įstatymų leidimo ir vykdomąją valdžias būtina pagaliau atskirti. Einant šiuo keliu, būtų lengviau pritraukti į Vyriausybę aukštos kvalifikacijos kadrus, kuriems politinės aistros rūpėtų mažiau. Bet tai nereiškia, kad Seimo dauguma turi atsisakyti nuo esminių perspektyvinių gairių. Tokių, kurios būtų naudingos visai visuomenei. Tai, kad dėl valdžios varžosi įvairios politinės partijos ar jų sudarytos grupės, apsprendžia demokratinės konstitucinės normos. Kaip sakė Vinstonas Čerčilis, kad “demokratija yra siaubinga valdymo forma, bet kol kas nesugalvota nieko geresnio”. Galutinė minėtos kovos išdava - Seimo rinkimų rezultatai. Patys rinkimai turi būti visiškai skaidrūs ir nekelti mums jokių abejonių. Tada “liaudies valdymas” (demo kratija), kada valdo daugumos nuomonė, įgis tikrąją prasmę. Jūs , p. Reigerdai, teisus, kad tie, kurie visiškai nesidomi politika gali išrinkti Lukiškių lygio valdžią. Tačiau, padorūs rinkėjai, net ir suklydę turi galimybę tai suvokti ir pasistengti labiau per sekančius rinkimus. Žinoma, galima pasitikėti savo draugo, kaimyno ar nežinomo asmens nuomone , išsakytą rinkimų dieną. Tačiau tokiu atveju net nebus galimybės virkauti, kad kažkas ne tuos išrinko. Atsisakymas balsavimo - taip pat politinis sprendimas. Lietuva nepriėjo tokios ribos, kaip totalitarinio režimo šalyse, kur balsavimas tampa tik parodija. Ten gal vienintelis būdas išreikšti savo protestą gali būti nedalyvavimas rinkimuose. Lietuvoje Seimo rinkimai įvyks ir, kaip kas bekalbėtų, naujas Seimo dauguma įgis teisę su prezidentės pritarimu, sudaryti naują Vyriausybę. Išrinkime iš turimos pasiūlos geriausius ir pažiūrėkime kas gausis. Tikiu, kad rinkėjai elgsis labai atsakingai ir rezultatas bus pozityvus.
P.s. Ačiū, už jūsų pritarimą mano komentarams. Galiu tik pažadėti, kad visada stengsiuosi bendram mūsų visų labui. Kito kelio nežinau.

Raigerdas       2016-09-24 11:52

Jeigu grįžti nuo amsinčių komentatorių prie šio straipsnio temos ir atsakyti į Vytauto Rubavičiau klausimą:“Kas tie „mes“, kuriems „nesiseka valdyti savo valstybės“, tai galima pasakyti, kad tie valdymo metodai yra pasauliui žinomi. Vienas iš jų vadinasi “VALDYMAS PAGAL GRUPINIUS INTERESUS”. Pas mus Lietuvoje vyksta būtent šitas valdymo tipas nuo pat Nepriklausomybės pradžios, todėl Sąjūdis buvo numarintas ne šiaip sau. Visa 25 metų valdymo istorija yra GRUPINIŲ INTERESŲ TENKINIMO ISTORIJA. Visus tuos 25 metus Lietuvoje viena grupė kovojo su kita grupe arba kelios grupės susijungusios kovojo prieš kitas grupes, kad paimti valdžią, o paėmę valdžią, jie jau dalinasi, pavadindami tai ĮSISAVINIMU, dar valstybėje vis dar tebesančiu turtu. Jiems valdžia daugiau niekam nereikalinga, nes pagrindinis tikslas yra grupiniai interesai. Tam reikalui įgyvendinti buvo sukurta gudri sistema: partijos nariai, tapę Seimo nariais, dirba ir MINISTRAIS. Tokiu būdu susilieja Įstatymus kurianti ir kontroliuojanti valdžia su VYKDOMĄJA VALDŽIA. Korupcija tampa neišvengiamu tokios sistemos elementu, nes kiekviena savus interesus turinti grupė, pati sukuria korupciją, be kurios šita grupė negali egzistuoti. Neišvengiamai yra apiplėšiama didesnė visuomenės dalis, iš kurios ir maitinasi įvarios parazituojančios grupės. Kadangi valstybė yra draskoma tokių parazituojančių grupinių interesų, nes tas grupes apima azartas, kas ką nugalės, tai valstybė pradeda silpti ir su laiku ji turi tapti grobiu kokių nors galingų monopolijų arba stipresnių kaimyninių valstybių.

Raigerdas       2016-09-24 11:21

Nemažai žmonių mano, kad destruktyvus žmogus yra tik vienas kitas tipelis. Deja, yra ne taip, nes jų bent jau Lietuvoje yra ne vienas šimtas tūkstančių. Kad destruktyvių žmonių turi kiekviena tauta, parodo ir žodynai:“Rusiškai: разрушительный Angliškai: destructive Estiškai: destructivo Lenkiškai: destrukcyjny Latviškai: postošs Lietuviškai: destruktyvus”. Jaunimo žodyne yra netgi tokia reikšmė:“neigiamas elgesys, savižudybė, mušimasis, pravardžiavimas ir pan…
1. Kodėl tu toks destruktyvus? Kada nors padarysi ka nors bloga sau ir kitiems”.
Kita reikšmė:“Destruktyvus - (plg. destrukcija) - būdingas destrukcijai, ardomasis”.
Todėl nereikia painioti KRITIKOS su NIEKINIMU, NUVERTINIMU ir kitais destruktyvaus žmogaus metodais. OPONENTAS kritikuoja ir pateikia savo, jo manymu, arba objektyviai egzistuojantį geresnį variantą. DESTRUKTYVUMAS yra to žmogaus asmeninė dvasinė problema, nes tai yra kaip pasekmė neteisingo arba kenksmingo poelgio arba net kenkėjiškos veiklos tiek savo paties atžvilgiu, tiek kitų žmonių atžvilgiu jo ankstesniame gyvenimo periode. Destruktyvus žmogus dauguma atvejų kažką bandydamas analizuoti, realiai mato kito žmogaus akyse rastą, o savojoje net šapelio nepastebi. Jis gali pradėti gąsdinti, kad jus arba tave “Dievas nubaus”, nors joks Dievas žmogaus negali tiek nubausti, kiek SAVE BAUDŽIA PATS ŽMOGUS. Dievas nėra budelis, bet nemažai žmonių yra linkę pripaišyti Dievui SAVO ASMENINIO MĄSTYMO YPATUMUS.

Raigerdas       2016-09-24 10:53

Matau, kad labai sėkmingai į diskusiją įsipaišė komentatorius Buras. Būkite pasveikintas, nes su malonumu skaitau jūsų komentarus, kadangi jūs logiškai ir kompetetengai pateikiate savo mintis. Praktiškai diskusija vyksta tik tarp Pikaso ir tarp Buro. Dauguma kitų dalyvių, deja, nėra subrendę iki to lygio, kad pajėgtų su jais diskutuoti. Todėl ir prasideda: Pikasius toks ir anoks, tiesiog anoks ir kitoks, nes jeigu jį įmūryti į sieną jis vien rašys, o jam reikia uždrausti rašyti komentarus, nes jis tai daro geriau nei kiti, t.y. tie kiti - tai mes kurie esame tikri Lietuvos patriotai. Ir mes Lietuvos patriotai turime draugiškai amsėti, kaip tai daro viso kaimo šunys, kai tame kaime pasirodo svetimas. Parašė Pikasius komentarą ir mes draugiškai visi iki vieno amsim:“Pikaziaus rašliavų kalba skurdi, daug štampų, šleikščiai dirbtinai mandagus stilius, minčių dėstymas ištęstas, nuobodus.Pikaziaus rašliavų kalba skurdi, daug štampų, šleikščiai dirbtinai mandagus stilius, minčių dėstymas ištęstas, nuobodus. Vienintelis pikasiaus “privalumas” yra to pono produktyvumas. Tipiškas grafomanas spameris”. 
Komentatorius Pikasas juos dar mandagiai vadina OPONENTAIS. Man liežuvis neapsiverčia vadinti tokius žmones vadinti OPONENTAIS. Štai vienas iš tokių anoniminių OPONENTŲ yra kaip visada ANONIMINIS komentatorius: “Ne diplomuose laimė 2016-09-23 17:33”. Pasirodo, kad šitas komentatorius išmano, kas yra LAIMĖ. Ir kame yra ta jo laimė? Ogi, jis palygina Pikasą su “grafomanu spameriu”, visai pamiršdamas tą laikotarpį, kai žodis GRAFOMANAS buvo mėgstamiausias sovietinių ideologų žodelis, kurių nemaža dalis dirbo KGB, ir kurie taikydavo tą žodį, norėdami sumenkinti kokį nors jiems neįtikusį poetą ar rašytoją. Visas šio lietuviško trolio komentaras parašytas pagal tipišką KGB šabloną, kada reikia nuvertinti kieno nors kūrybą. Šitas komentatorius yra tpiška sovietinė liekana, kadangi jam net nerūpi, ką tas žodis reiškia. Svarbu yra aploti tokį žmogų ir nesvarbu, ką tu apie jį rašai. Štai pažiūrėkime, kas yra tas grafomanas:“Grafomanas - (grafo- + gr. mania - potraukis, beprotystė) - žmogus, apimtas literatūros kūrinių rašymo manijos, bet neturintis gabumų kurti”. Taigi, kalba eina apie literatūrinius kūrinius, o tam net nesvarbu, kad komentaras nėra literatūrinis kūrinys. Jam svarbu amsėti, kad išprovokuoti kitus destruktyvius tipelius panašiam amsėjimui. Tipiška trolių grupelė, tik ne iš Rusijos, o savi.

Pikasas       2016-09-23 20:08

Realybė yra tokia, kad Lietuvoje vis dar veikia Konstitucija ir yra vilčių, kad visokie “spamų” spausdinėtojai apsiverks po Seimo rinkimų. Nesate kritikos objektai. Tam, kad jais tapti, reikia pradžioj tai įrodyti. Kol kas įrodote tik savo lygį. Tai apie ką mes čia dar kalbame? Nujaučiu, kas šią košę verda. Jei pasitvirtins, tai atsakymų sulauksit. Pažadu.

Slavinskui       2016-09-23 19:33

Pasikėlęsone, nurimk, atsipeikėk ir pažvek realybei į akis- tamsta nesi joks kritikos objektas.
Esi visuotnės pajuokos objektas.

Pikasas Burui       2016-09-23 17:56

Ačiū, už supratingumą. Manau, kad jūs pernelyg daug iš mano “kritikų” reikalaujate. Tam, kad kokybiškai oponuoti, reikia nors kokią kompetenciją tuo ar kitu klausimu turėti. Asmeniškai bent jau žinau, kad daugelyje sričių esu visiškas diletantas. Mano pašnekovai gal ir to apie save nežino. Per keturiolika komentavimo metų esu matęs ir skaitęs visko. Manęs visokie grubūs bei ciniški išpuoliai jau seniai netrikdo. Stengiuosi niekada nenukrypti nuo sau iškeltų moralinių nuostatų. Ne man spręsti, kaip man tai pavyksta. Pagrindinis mano tikslas rasti kelią tiesos link ir kiek įmanoma prie jos priartėti. Manau, kad tai labiausiai ir siutina mano “oponentus”. Linkiu jums gero savaitgalio.

Ne diplomuose laimė       2016-09-23 17:33

Tas tiesa, bet bėda jog pikasius nevykdo pagrindinės žurnalistikos pridermės- būti objektyviu bir nešališku. Kita bütina į žurnalistiką pretenduojančiojo savybė yra gebėjimas įdomiai rašyti, mintis dėstyti originaliai, gražia kalba.
Gi pons pikasius yra itin subjektyvus, vienai režimo politbanditų grupuotei šuniškai ištikimai pataikaujantis rašeiva.
Pikaziaus rašliavų kalba skurdi, daug štampų, šleikščiai dirbtinai mandagus stilius, minčių dėstymas ištęstas, nuobodus.
Vienintelis pikasiaus “privalumas” yra to pono produktyvumas.
Tipiškas grafomanas spameris.

Buras       2016-09-23 16:18

O kas yra zurnalistas?
Zurnalistu sajungos pirmininkas D.Radzevicius baiges komunikacija ir informacija.
Si straipsni parase ne zurnalistas. Kiti sio portalo straipsniai parasyti irgi ne zurnalistika baigusiu.

Burui       2016-09-23 15:28

anekdotas - pikasius “žurnalistas”.
griūk negyvas iš juoko.
nuobodžiuko pasakos ir angažuota pigi propaganda yra tos pikasiaus sldžiarūgštės rašliavos.
mums dar trūksta, dar mažai atvirai režimą pateisinančio/remiančio turinio ? (!)

Buras... apie ketvirtaja valdzia       2016-09-23 15:02

Prezidente nepritare valdzios patektam istatymui griesciau bausti zurnalistus.
Gal valdzia noretu kad zurnalistai rasytu tik tai ka pateikia gerai ismustruoti kompaniju ar vyriausybes viesuju rysiu specialistai?
Turinio rinkodara - naujas pavadinimas uzsakomajam straipsniui. Uzsakomaji straipsni velgi gal galima traktuot kaip korupcija ziniasklaidoje?
Analitiniu straipsniu jau su ziburiu ieskoti reikia. Nacionalini LRT eteri   uzurpavo Valinsko shou. Net si menesi pries rinkimus daugiau girdim apie Amerikos prezidento rinkimus nei apie savojo seimo. Vel tie patys veidai rodomi, per Jakilaicio politini shou, vel tie patys pazadai ir jokiu ataskaitu apie nuveiktus darbus.
Ar jusu tai neuzkniso?
Ir jus dar puolate Pikasiu, kuris kone vienintelis internautu zurnalistas, kuris nepatingi bent interneta panarses paieskot teisybes ir ja pasidalinti. O jei jis klysta, tai niekas nedraudzia pateikt kontrargumentus.

Žaidžiame demokratiją       2016-09-22 21:30

Tolerastija, nuolaidžiavimas parazitams yra vienas iš savižudybės būdų.

Autoritetas       2016-09-22 19:41

Taip, “raigaidys yra didžiulis autoritetas.
Verta cituoti- kiečiausias argumentas.
” klevas yra klevas…”
Pikasai, tu dar Puru padiremk.
Idant:)

Ankdotas2       2016-09-22 19:38

Pikasius konstruktyvus.

Pikasas Anekdotui       2016-09-22 19:36

Pasinaudosiu komentatoriaus patarimu: “Raigerdas>Pikasui     2016-09-19 11:28

CITUOJU: Jūs be reikalo eikvojate laiką destruktyviems žmonėms. Destruktyvus žmogus jaučia savo vertę tik tada, kada jis anonimiškai gali parašyti: “Nu ir durnas tas pikasius”. Daugiau jis nieko negali. Taigi, toks žmogus gali tik pademonstruoti savo destruktyvų mąstymą. Nieko daugiau jis neišmoko. O kadangi jis yra taip pat žmogus ir jam norisi bendrauti, tai jis ir rodo, ką jis gali.

Anekdotas       2016-09-22 19:23

Pikasas yra antikoncervinis ir antigrybinis komentarorius?
Cha cha cha!

Pikasas > Vargas       2016-09-22 19:11

Tiek vargot dėl mano komentarų? Vajėėė? Labai originalu smile Tik nežinau kur jūs matote konservatorius ir prezidentę mano komentaruose? Gal jums iš baimės labai akys išsiplėtė?

Vargas       2016-09-22 19:02

kai reikia laviruoti tarp nesibaigiančių Pikaso tiradų, akys pavargsta kol tarp pikaso spamo randi ir kitų , normalių komentatorių nuomones.
Bala nematė tą Pikasą net jeigu jis ir atvirai prokoncerviškas. Bēda tame, kad Pikasas nesuvokia, jog jo tekstai yra žiauriai nykūs. Kalba skurdi, laikraštinė, lyg iš kokio sovietinių laikų komunistinio oficiozo. Rašo Pikasas klišėmis, nuolat nuobodžiai kartojasi. O kur dar tie klaikūs “Retro” kuriuos šis žmogelis bruka lyg neįkainojamus šedavrus. Sunku įsivaizduoti bet kurį komentatorių kuris kauptų savo komentarus. Atrodytų absurdiškai.
Bet Pikasas įsivaizduoja esas genijumi kurio kūrybą turi pamatyti visi.
Priverstinai. Lyg kokio Brežnevo raštus, privalom nuolat prieš akis matyti Pikaso tiradas, kęsti pikasizmų pertekliaus diskomfortą. Toks elgesys yra gana niekšiškas.
Nei čia koncervų, nei Grybauskaitės fanų portalas. Tokie čia natūraliai nesilanko, nes koncervus ar “Lietuvos dalią” šlovinančių vietelių ir be šios yra apstu. Todėl bruktis čionai ir įkyrauti su savo kumyrų propaganda yra mažų mažiausiai kiauliška.

Pikasas > 18:48 anonimui       2016-09-22 18:59

Kodėl taip panikuojate? Jei neskaito, tai jums neverta taip jaudintis…

"nepadtebėjo"?       2016-09-22 18:48

vargu, mat didžioji dauguma skaitytojų yra tiesiog alergiški pikasiaus grafomaniškoms paklodėms ir jų neskaito tiesiog automatiškai prascrolindami./:)

Pikasas > 18:25 anonimui       2016-09-22 18:42

Asmeniui, kuris į mane kreipiasi pavarde gali panorėti ir pats prisistatyti. Negi to net paklausti negalima?

Pikasas dar Juozapui       2016-09-22 18:38

Gal jūs, Juozapai,  nepastebėjote mano komentarų straipsnio tema? PRIMINSIU VIENĄ.
    Jei visai nebetikėti Lietuvos visuomenės gebėjimais susikurti padorų gyvenimą ir jo ateitį, tai teliktų tik virkauti, kokie mes nelaimingi buvom vakar, esam šiandien ir būsim rytoj. Profesionaliai kritikuodamas mūsų teisinės sistemos padėtį, problemas įvairiuose svarbiuose rinkimuose, autorius, deja, nenurodo aiškių būdų, kaip iš tokios sudėtingos situacijos išeiti. Vien tik visuomenės (sakykim tarėjų) dalyvavimas teismuose situaciją gali tik sušvelninti visiškai nuo kontrolės atsiribojusioje teisminėje sistemoje. Bet to Lietuvai aiškiai per maža. >>>>>>>>>>>>
  V.Rubavičius pateikia netgi labai prasmingą mintį: “Būtini valstybiniai politinės sistemos pokyčiai.” Taip, apie panašius pokyčius verta mąstyti, tartis ir susitarti. Tokie pokyčiai galėtų įtakoti ir LR Konstitucijos nuostatas, tačiau kaip juos konkrečiai įgyvendinti? - lieka miglose. Konstitucinė dauguma Seime, manau, bus labai slidi ir po šių Seimo rinkimų, tad susitarti gali būti be galo sunku. Kalbėti apie sėkmingo referendumo suruošimą dabartinėse teisinėse sąlygose taip pat beviltiška. Be to, galima netgi tikėtis, kad ir dėl referendumo nuostatų bus labai sunku politiškai susitarti. Didžiulės emigracijos problemos gali sėkmingai spręstis tik tada, kai Lietuvos ekonomika taps ne tik stipresnė, bet ir skaidresnė. Korupcija įstatymų leidime kerta ypač skaudžiai, tuo pačiu labai mažinant pasitikėjimą mūsų valstybe. Autoriaus paminėtas teiginys, kad “sparčiausiai į ES politinio elito gretas ir įsiliejo visų buvusių sovietinio bloko šalių valdžioje išlikę komunistiniai nomenklatūrininkai” yra teisingas, tačiau dar svarbiau senstant “senai gvardijai” neprisikurti panašių, tik persivadinusių naujų kadrų. Tokia tendencija vis tik yra. Lietuvos visuomenė gali viską. Ir valdyti ir pasiekti, kad būtų teisingai valdoma. Nenuvertinčiau ir mūsų lietuvių tautos galimybių. Nuolatiniai įtikinėjimai, kad mes nieko negalim pakeisti sėja tik nesveiką nihilizmą, kuris verčia nuleisti rankas. Tokių momentų, kada kiekvienas pilietis turi galimybę įtakoti valdžios kūrimą būna labai retai. Tai įvairūs rinkimai, kurių metu, manau, dera būti ypač aktyviems. Negalėčiau raginti aktyvumo pas tuos, kurie visiškai nesidomi politikos reikšme mūsų gyvenime. Tokie gali išrinkti tokią valdžią, kad Lukiškes tektų plėsti ir plėsti… Žinoma, tai tik juokas, tačiau realiai žvelgiant bent jau kelis padoriausiai atrodančius kandidatus iš 14 partijų ir 1416 skaičiaus galima išsirinkti be visokių virkavimų. Kurie rinkimų dieną tikrai nepadės. Prūsų likimas ištikti lietuvių tautą galėjo tuo atveju, jei Stalinas būtų dar kelis metus pratempęs. Nauji sąrašai jau buvo sudarinėjami…

POST SCRIPTUM: Jūs rašote: “Tokiomis sąlygomis dirbti antitarybinį darbą sudėtinga.” Ar jūs čia apie savo komentarus taip teigiate?

pikasiui       2016-09-22 18:31

kur?
“pascrolink žemyn.
pikasiau,  gal tu jau tapai kadriniu saugumiečiu, kad reikalauji “prisistatymo”?

Pikasas Juozapui       2016-09-22 18:25

Negi nematote, kad mane prašo vieną ar kitą atvejį paaiškinti. Tą ir padarau. Jei kalbėti aiškiau, tai prie šio straipsnio esančiuose mano komentaruose yra išsamiau aptartas V.Rubavičiaus rašinys. O kur jūsų komentarai pagal rašinio temą? Būtų įdomu sužinoti ir jūsų nuomonę. Sėkmės     P.S. Beje, o kokia jūsų pavardė? Gal galite prisistatyti?

Pikasas Burui       2016-09-22 18:17

Lietuvos Sąjūdis oficialios narystės nebuvo įkūręs. Todėl Sąjūdžio nariu galėjo būti kiekvienas, kuris pritarė programai ir siekiams. Apsimetėlių Dainuojančios revoliucijos metu ir vėliau Lietuvoje netrūko. Manau, kad Darijus Jurgelevičius pats buvo veidmainis rašydamas tokius absurdus. Esu įsitikinęs, kad žemiau priminta informacija yra daug kartų labiau panaši į tiesą.
      PRIMENU:    Vytautas Bogušis prisimena: (cituoju) „Rugsėjo 15 d. mane išsikvietė KGB generolas E. Eismuntas paauklėti.(...) Po kelių valandų pokalbio aš jo paklausiau, kodėl KGB leido surengti mitingą. „Norėjome pasižiūrėti, kiek nacionalistų ir ekstremistų susirinks“, - atkirto man E. Eismuntas. (...) Jau po nepriklausomybės atkūrimo sužinojau, kad visus savo veiksmus KGB dėl mūsų mitingo derino su Maskva“.
      LKP CK sekretorius Lionginas Šepetys partijos plenume (1988m. sausio 26d.) pasidžiaugė aiškindamas: (cituoju) „mums pasisekė į švarius vandenis ištraukti daug nacionalistinių ir religinių ekstremistų. (...) Bet nacionalistai nesudėjo ginklų. Dabar jie, visaip skatinami iš užsienio, vėl rengiasi antisovietinėm akcijom ryšium su Vasario 16-osios jubiliejumi“.
    A.Terleckas: (cituoju)„L.Šepetys daug nusikalto Lietuvos kultūrai. Jis tą ir pats suvokia. Bet jis tada kitaip negalėjo. Ir jeigu aš balsuočiau rinkimuose, tai balsuočiau už L.Šepetį.“

Juozapas       2016-09-22 18:03

Gražu.
“Tiksliau ” gražu”, kaip uoliai trolinama aktuali diskusijų tema.
Antra savaitė ponas Slavinskas- “Pikasas” pliekia niekuo su tema nesusijusias paklodes apie savo teismo bylų reikalus, varo koncervinę propagandą.
Šiam įkyruoliui uoliai talkina kiti du interneto pievų “pažibos” - “J.Puras” ir ” stasys”.
Lyg to maža būtų, dar ir puteikininkai lenda pro visus plyšius su savo “anti"korupcinio “mesijo” reklaminėmis proklamacijomis.
Vienžo, jovalas.
Tokiomis sąlygomis dirbti antitarybinį darbą sudėtinga.
Kadangi apart šio portalo kitos vietos antitarybinės minties sklaidai aplamai nėra, labai liūdina portalo šeimininkų atsainumas paleidžiant vadžias savieigai.
Ką gi, už trijų savaičių ” rinkimų” cirkas įvyks be pasipriešinimo…
Tada portalas galės keturis metus rengti išsamias diskusijas tipo ” ir kodėl gi musyse taip xrenova gyventi?”
Tikrai, ” kodėl?”.
Gal todėl, kad nėra suvokimo KAS ir Kada yra SVARBU, o kas nelabai.
Žinau, lengviausia man atšauti, tipo, pasidaryk savo portalą ir vairuok kaip nori.
Galima ir taip.
Bet,...
Yra dar toks dalykas kaip Istorinė piliečių atsakomybė.
Tai atsakomybė už Tėvynės ir Tautos likimą konkreçiu metu, konkrečiomis aplinkybėmis. Ši atsakomybė savo logika lieptų doriems, krašto likimui neabejingiems piliečiams kooperuotis bendriems darbams.
Darbą pavyksta padaryti tuomet, kai yra dalijamasi tuo ką turi arba tuo ką sugebi.
Portalo turėtojai disponuoja žodžio sklaidos priemone, bet neturi nei idėjų kaip ją efektyviai naudoti, nei galimybių kurti įdomų bei aktualų turinį.
Aš jau nesiperšu ir primygtinai nesisiūlysiu. Suprantu jog redakcija ant juozapo ” užlenkė piršyą”. Na ir tegul. Ponų valia.
Bet kūrybingų žmonių tikrai yra aplink. Jeigu redakcija bent kiek norėtų gerinti portalo veiklą, pakviestų piliečius talkon, manau atsilieptų nemažai, būtų iš ko rinktis.
Tai tik mintys balsu.
Nepuoselėju tuščių iliuzijų.
Yra kaip yra ir ko gero toks plaukimas pasroviui ir liks pagrindine portalo “strategija”.
Bet,
Atsakomybė prieš Istoriją niekur nedings.
Istorija kažkada tiksliai įvardins kas ir kodėl paleido vėjais turėtas galimybes.
Tad neteikia čia daug diskutuoti, kodėl mums nesiseka kurti ir valdyti savo valstybę.
Miniatiūrinis nesėkmių modelis yra čia pat.
Tai tiesiog paprastas nesuvokimas.
Prioritetų nesuvokimas yra pagrindinis sisteminis viso krašto nesėkmių algoritmas.

 

Buras Pikasui       2016-09-22 17:32

Pamenat Vytauta Pociuna? Jis nebuvo sajudininkas. O vat jo “draugas” D.Jurgelevicius buvo. Stai kaip jis atsiliepe apie ta mitinga: XX amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje pagarsėjo kaip komjaunimo aktyvistas, pasmerkęs pirmojo viešo antisovietinio mitingo, vykusio prie A. Mickevičiaus paminklo, dalyvius. 1987 m. tuomečio dienraščio „Komjaunimo tiesa“ (dabar – „Lietuvos rytas“) (1987 09 02) rubrikoje „Laikas ir tavo pozicija“ straipsnyje „Atkirtis“ buvo paskelbtas Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Teisės fakulteto studento Dariaus Jurgelevičiaus laiškas:

Noriu ir aš pasidalyti mintimis apie rugpjūčio 23-osios sueigą. Demonstracija - pati didžiausia veidmainystė. Tai Vakarų masinės informacijos priemonių darbas. Tačiau pagrindinis šios akcijos tikslas - apjuodinti mūsų persitvarkymo politiką ir vieną jos pusių - viešumą. Vakaruose tikėjosi, jog vadinamieji „kovotojai už Lietuvos laisvę“ susidurs su milicijos kordonais, juos areštuos, gal nuteis. Šito nebuvo! Niekas nelaikė už rankų žmonių, jų nevaikė, nekišo į milicijos mašinas. To tikrai nesitikėjo Vakarų masinės informacijos reporteriai. Kur tai matyta, kad Tarybų Sąjungoje vyktų antitarybinė akcija? Manom, tokios mintys užplūdo juos, kai jie pamatė visa tai. Bet dar labiau jie nuliūdo, kai paaiškėjo - liaudis nepritaria Vakarų pakalikų kalboms. Tai liudijo ir negausus susirinkusiųjų skaičius. Taigi viešumo politika, kuri dabar yra mūsų gyvenimo kasdienybė, įrodė savo privalumus ir jėgą. (vikipedia)

Komentarų puslapis 1 iš 3
 1 2 3 > 

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Italijos vyriausybė tęs ginklų tiekimą Ukrainai ir 2023 metais

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt pirmoji (Lapkričio 21 diena)

Anglų universitetai raginami „dekolonizuoti“ kursus: „nubudusiųjų imperializmas pasiekė didžiulį, kvapą gniaužiantį mastą“

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimtoji (Lapkričio 20 diena)

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.