Įžvalgos, Demokratija ir valdymas

Vytautas Radžvilas. Žodis Sąjūdžio dieną (vaizdo įrašas ir tekstas)

Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 7 d. 19:59

33     

    

Vytautas Radžvilas. Žodis Sąjūdžio dieną (vaizdo įrašas ir tekstas)

Nacionalinio susivienijimo pirmininko ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario prof. Vytauto Radžvilo kalba, pasakyta 2022 metų birželio 3 dieną Vilniaus Kudirkos aikštėje, Sąjūdžio dienos minėjimo metu.

Istorijos ratas dar kartą apsisuko. Šio mūsų susitikimo pradžioje nuskambėjo galbūt svarbiausia Lietuvai mintis, kurią Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime pasakė Justinas Marcinkevičius. Ta mintis buvo viso jo sąmoningo gyvenimo savastis. Iš tikrųjų tada jis pakartoja tai, ką sake savo didžiosiose dramose. Būtent jose, o ypač „Mindauge“ buvo nuolatos pabrėžiama ir primenama kiekvienam lietuviui, kad statyti Lietuvą yra nepabaigiamas darbas. Jis suprato, kad kartą pastatyta Lietuva vis dėlto nėra amžina.

Ir tai yra gerai, nes jeigu koks nors politinis darinys staiga taptų amžinas, nebereikėtų galbūt svarbiausio ir kilniausio dalyko šiame pasaulyje – žmonių, kurie dirba ir gyvena dėl jo ir prireikus jį gina ir nuolatos prisimena, kad laisvė nėra dovana ir dėl laisvės reikia kovoti kiekvieną akimirką. Kartais ta kova priblėsta. Tiesiog būna sąlygiškai ramus ir net gerovės laikai. Kai atrodo, kad visos problemos išspręstos, visiems laikams įplauktą į saugumo, ramybės, gerovės ir klestėjimo uostą.

Ir vis dėlto per visą Lietuvą nuolatos tarsi banga pakyla ir praeina sąjūdis. Tai yra mūsų istorijos dėsningumas. Nes šita banga kyla tada, kai tos saugumo ir gerovės miražas dėl vienokių ar kitokių priežasčių išsisklaido, kai kartą surinkta Lietuva beveik subyra į šukes ir galiausiai prieina prie ribos, kai tenka kelti klausimą „būti ar nebūti?“

Kaip tik prieš 30 metų tą pačią dieną buvo suprasta, kad ta akimirką pagaliau atėjo, kad trauktis nebėra kur ir tiesiog reikia padaryti veiksmą dėl tos Lietuvos. Ir už kelių šimtų metrų nuo čia gimė Sąjūdis. Jis iš tiesų pakeitė Lietuvos likimą. Nesvarbu, kad ne taip, kaip daugelis įsivaizdavo. Bet pamėginkime įsivaizduoti, kas būtų laukę Lietuvos, jeigu tuo metu vykstančio geopolitinio sukrėtimo, sumaišties ir visko byrėjimo laikotarpiu tauta nebūtų bent trumpam perėmusi likimo į savo rankas. Jeigu būtų vadovavę tie, kuriems tauta niekada nerūpėjo.

Jau trisdešimt metų mes gyvename taip, kaip gyvenome penkiasdešimt metų iki Sąjūdžio. Be abejo, išoriškai viskas keičiasi. Tačiau iš tikrųjų mes vadovavomės, o tiksliau mums buvo brukama nuostata, kad lietuvių tauta eina klestėjimo ir pažangos keliu. Kad jos laukia šviesi ateitis. Kad ji yra tvirtai ir patikimai apginta. Ir tereikia kantriai siekti savo tikslo. Prieš trisdešimt metų jau patyrėme, kaip vyksta tokių iliuzijų byrėjimas ir kas tada ištinka žmones, pirmiausiai, kas vyksta jų galvose. Tai vadinama sumaištimi, kuri lengvai gali peraugti į neviltį, galiausiai kapituliaciją.

Šiandien kartojasi tas pats, tiesiog Lietuvoje dar ne visi supranta, kad prieš šimtą dienų (koks sutapimas, ar ne?) pasaulis, kuriame manėme ar bent daug kas tikėjosi, gyvensią dešimtmečius ar net šimtmečius, pasibaigė. Nei pasaulis, nei Europa, nei Lietuva jau niekada nebebus tokie, kokie buvo. Pirmiausiai mes turime pasakyti tai, ko nedrįsta pasakyti mūsų vedliai ir juos aptarnaujantys propagandistai. Didžioji geopolitinė perspektyva arba projektas, kurį vadinome arba įsivaizdavome esant sklandžiu integravimusi į euroatlantines struktūras, tiesiog išsisėmė ir eižėja per visas siūles.

Visiškai akivaizdu, kad šitoje bendrijoje vis labiau skiriasi ir ryškėja du poliai. Pamažu iš ateities ūkanų arba rūko nyra naujo pasaulio kontūrai. Nesigilinant į jo politinius niuansus galima pasakyti tiek, kad šitą pasaulį sudarys tai, ką vadiname senąja Europa. Kitas bus iš kol kas beveik kolonijinės padėties ant kelių besistojantis ir kylantis vadinamasis pokomunistinis Vidurio Europos pasaulis. Pasaulis, kuris vienaip ar kitaip susisies su anglosaksiškuoju pasauliu. Tikėkimės, kad senoji Europa ir tas naujasis pasaulis vis dėlto sugebės rasti sąlyčio taškus, susivienys į tam tikrą bendriją, nes šiaip ar taip visi priklausome tam, kas vadinama Vakarų civilizacine ir geopolitine erdve.

Tačiau Ukrainos pergalės atveju niekada nebebus taip, kaip buvo trisdešimt metų iki šiol, kai senosios Vakarų Europos valstybės faktiškai diktavo Rytų ir Vidurio Europai. Ištvėrusios daug dešimtmečių komunistinės vergijos, paaukojusios dėl laisvės daugybę savo tauriausių ir kilniausių žmonių šios šalys niekada nesutiks toliau taip gyventi.

Šitoje naujoje geopolitinėje konfigūracijoje Lietuva, tiksliau jos valdantieji, yra lygiai tokioje pat padėtyje, kokioje buvo jų pirmtakai prieš trisdešimt metų. Negaudami aiškių instrukcijų iš byrančio pasaulio vis dar esamos valdžios, jie tiesiog pasimetę taip, kaip buvo pasimetę čia už mūsų nugarų esančiuose dabartiniuose Vyriausybės rūmuose dirbę „draugai“. Jie neturėjo ką pasakyti tautai.

Bet Lietuvoje buvo žmonių, kurie visus dešimtmečius gyveno pusiau paraštėse. Net tokie žmonės, kaip čia susirinkimo pradžioje cituotas Justinas Marcinkevičius, nepaisant jų iškilios padėties ir žinomumo visuomenėje, toje santvarkoje vis tiek liko svetimi. Valdžiai juos teko priimti ir pripažinti pro sukąstus dantis, suprantant, kad jie vis dėlto yra didingos asmenybės. Ir būtent šitie žmonės patraukė ir nuvedė paskui save kitus.

Tai, ką rado Sąjūdis tą dieną buvo stulbinamai panašu į tai, ką regime šiandien. Sąjūdis rado ideologinę propagandą, kurios primityvumas ir melagingumas buvo tiesiog šleikščiai ir nepakeliamai koktus. Jis matė iš aukštų tribūnų sklindantį melą. Jis matė visuomenės vardu įsigalėjusiųjų savimi patenkintus veidus, kurie monotoniškai kartojo kalbas apie vis naujus socializmo statybos laimėjimus ir artėjantį šviesų komunizmo rytojų, kuriame jie patys jau bent iš dalies galbūt gyvena. Sąjūdis rado daugybę žmonių, kurie tada mažiau nei prieš metus buvo nuožmiai persekiojami už visai netoli, prie Mickevičiaus paminklo įvykusį mitingą, kuriame buvo pasakyta paprasčiausia tiesa. Kad Lietuva yra nelaisva, okupuota, kad ji pavergta ir kad ji nori laisvės.

Ir visa tai reikėjo keisti lygiai taip, kaip daug ką reikia keisti mums. Mes šiandien gyvename tokią pat viena tiesa, kuri pirmiausia sklinda iš vadinamojo nacionalinio transliuotojo ir sisteminės žiniasklaidos, kokia sklido iš anuometinės komunistinės „Tiesos“ ar „Komjaunimo tiesos“. Lygiai taip pat šiandien žmogus gali prarasti socialinę padėtį, statusą, galų gale atsidurti gatvėje kaip ir tada už „neteisingai“ ištartą nuomonę. Be abejo, „neteisingai“, kaip tai atrodė vadovaujantiems partijos ir valdžios „draugams“.

Tada piktinomės nomenklatūros privilegijomis, prievartinio darbo kolchozais, į kuriuos veždavo ir studentus. Kaip sovietmečiu buvo kuriami kolchozai? Iš pradžių valstiečiai į juos buvo varomi ne tiesmukiškai. Jie buvo apkraunami nepakeliamais mokesčiais, kurių nesumokėjęs valstietis prarasdavo savo ūkelį ar net būdavo teisiamas už sabotažą. Jūs man pasakykite, kuo šitie priverstiniai mokesčiai skiriasi nuo dirbtinai primesto papildomo mokesčio tiems, kurie tariamai savo noru nesirinks vadinamojo nepriklausomo elektros tiekėjo? Kuo tai skiriasi nuo kolchozinės baudžiavos?

Galiausiai Sąjūdyje mes reikalavome istorinės tiesos. Mes vertėme valdžią pripažinti, kad okupacija buvo, kad buvo Molotovo-Ribentropo paktas. Mes pagaliau nesibaimindami atvirai pradėjome minėti Birželio tremties dieną ir to paties birželio 23 dienos Sukilimą. Galėjome laisvai gerbti jo vadus. Manėme, kad visam laikui atsikratėme to melo ir šmeižto, kurį ištisus dešimtmečius apie Lietuvos laisvės kovą pylė sovietinė propaganda. Šiandien gyvename Lietuvoje, kurioje, prisimenantis anuos laikus ir girdintis mūsų laisvės kovos vertinimus, galėtų pasijusti grįžęs į sovietinę Lietuvą. Šiandien Lietuvoje be išlygų vyrauja iš esmės kremlinis istorijos pasakojimas. Ar tai suderinama su orios laisvos tautos, kuri tą birželio dieną pakilo į kovą tam, kad susigrąžintų savo tikrąją istorinę atmintį, samprata? Galų gale su elementariausiu orumu ir saviverte?

Mes buvome verčiami tikėti neįtikėtinais ideologiniais kliedesiais, kurie buvo visiškai nesuderinami ne tik su sveika nuovoka, elementariausiu žmogišku orumu, bet galų gale net ir su mokslu. Kuo šiandien kalbas apie 72 lytis yra nutolusios arba kuo skiriasi nuo garsiojo Lysenkos laikų „genetikos“? Mes sugrįžome į laikus, kai genetika buvo skelbiama buržuazinių pseudomokslu. Iš esmės mūsų reikalaujama atsisakyti požiūrio, kad vyro ir moters skirtį lemia pirmiausiai mokslo nustatyti genetiniai ir biologiniai skirtumai. Kas tai yra, jeigu ne pati nuožmiausia tironijos forma? Baisiausia tironija yra ne ta, kuri prievartauja, žaloja, o kartais ir žudo žmogaus kūną. Visais laikais didieji politiniai mąstytojai laikė tironija tą, kuri prievartauja tavo sąžinę, kuri verčia tikėti dalykais, kad 2 + 2 yra ne keturi, o tarkime, penki arba šeši. Į tuos laikus mes nejučia pamažu tarsi savanoriškai, įsivaizduodami esą laisvi, štai ir sugrįžome.

Taip, kaip buvo pasakyta pradžioje, mes galime čia susirinkti, bet ne todėl, kad mes iš tiesų esame laisvi piliečiai, turintys savo teises. Vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Mes galime čia susirinkti dėl tos pačios priežasties, dėl kurios gimstant Sąjūdžiui galėjo rinktis jis. Sąjūdis atvėrinėjo vartus į laisvę ir tiesė jai kelia todėl, kad jame paprasčiausiai buvo Marcinkevičius ir jo rango žmonių, kurių moralinis autoritetas vis dėlto neleido net tironiškai valdžiai pasielgti su jais kaip būtų pasielgta su kitais piliečiais. Ir visiškai dėsninga, kad net jiems esant Sąjūdyje, vis dėlto vienas pirmųjų Sąjūdžio mitingų buvo prie M. Mažvydo bibliotekos, kuriame buvo pareikalauta atšaukti tų pačių partijos „draugų“ nurodymą uždrausti Lietuvoje mitingus.

Kai buvo aptariamas klausimas dėl Sąjūdžio dienos minėjimo, svarstyta galimybė, kad jis bus uždraustas. Vis dėlto buvo taip pat svarstoma ir imama domėn, kad jis gali būti uždraustas. Uždraustas ar neuždraustas, jis čia būtų įvykęs. Tiesiog tam atėjo laikas. Kas mane labiausiai džiugina? Džiugina, kad jūsų čia yra tiek daug. Kai kas gali nusišypsoti: „šitą saujelę jūs vadinate daug?“ Juk Lietuvoje jau būta pavyzdžių, kai į mitingus susirenka net keli tūkstančiai žmonių. Todėl jaučiu savo pareigą aiškiai nurodyti ir net pabrėžti skirtumą.

Vienas dalykas yra pažadinus teisėtą ir pagrįstą žmonių pyktį surinkti minią, kuri yra pirmiausiai drąsi būtent todėl, kad jų yra daug. Tikroji drąsa gimsta tada, kai žmogus iš esmės būdamas vienas su savimi, su savo protu ir sąžine, apsisprendžia būti laisvas. Štai kodėl pirmieji Sąjūdžio mitingai buvo iš esmės tokie, kaip šis. Atsirado saujelė žmonių, kurie apsisprendė ir kantriai, atkakliai ėjo, ėjo ir ėjo. Ir pamažu įžiebė drąsos žiburėlį širdyse, kuriose jis buvo priblėsęs ir galbūt beveik užgeso. Galima suprasti, kodėl šiandien Lietuvoje žmonės taip nedrąsiai eina į mitingus. Todėl, kad gyvename šalyje, kurioje baimės yra ne mažiau ir galbūt net daugiau negu tą dieną prieš šiek tiek daugiau nei tris dešimtmečius. Tai yra skaudi tiesa, bet apie tai reikia pradėti atvirai kalbėti.

O ką reiškia kiekvieno apsisprendimas? Kai prie mūsų, čia esančių, prisijungs dar vienas, kitas, trečias, dešimtas, kas iš tikrųjų vyks tomis akimirkomis? Tą akimirką, kai žmogus apsispręs prisijungti, nepabijos ateiti čia, ta akimirka reikš, kad jis savo sielos ir širdies gelmėse atgimė laisvei ir Lietuvai.

Ačiū už dėmesį.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

pasiilgusiems bent kiek teisybės       2022-06-8 20:27

sunaikinta-tiesa.blogspot.com

Rimantė        2022-06-8 19:56

Papildant žemiau esantį komentarą : Toks instrumentas, kokį šiuo metu naudoja valdžios atstovai ir juos aptarnaujantys influenceriai, moksliškai taip ir vadinasi „mass formation“. Viena šio instrumento dedamųjų – nukreipti visuomenės dėmesį į nereikšmingus dalykus, tam, kad nematyti reikšmingų.

Vytautas       2022-06-8 19:53

Pagrindiniai konfliktai, kuriuos, tarsi kaulą šunims, miniai numeta influenceriai yra šie:

„Ar dalyvavai LGBT eitynėse? Nedalyvavai??? Esi homofobas ir Putinistas.“
„Aš užsikabinai Ukrainos vėliavėlę? Neužsikabinai? Tada eik nx….“
„Ar paaukojai Ukrainos dronui? Nepaaukojai? Esi Kremliaus žiurkė.“
„Piktiniesi verslo žlugdymu? Vadinasi palaikai Putino propagandą.“
„Pritari E. Macrono, o ne B. Johnsono pozicijai? Esi tūpas dlbjb‘as.”

Tuo tarpu „nedalyvavę“, „nepaaukoję“ ir „neužsikabinę“ trenkia savus argumentus. Ir prasideda tikras kovinis trileris, kurį liaudiškai būtų galima pavadinti „pošlo gavno po trubam“. O mūsų tautos tarnai tuomet tyliai rūko kamputyje (gal kanapes, o gal ir ne) ir trina rankomis. O kaip gi: juk niekas neklausia: kodėl tokia infliacija, kodėl tokios aukštos energetinių resursų kainos, kodėl toks neefektyvus valstybės lėšų valdymas, kodėl toks didelis perteklinių mirčių skaičius. Nes nėra kam klausti: juk šiuo metu visi yra labai užsiėmę - mat kovoja ir kandžioja vieni kitiems gerkles dėl… vėliavėlių.

Gintaras       2022-06-8 19:48

Kada ryto rukas issisklaido, visa igauna realius konturus, taciau Lietuvoje kazkoks keistas tas rukas, nepranyksta jau ketvirtas menuo, ir net nemazeja o tik tirsteja ir darosi vis labiau nepermatomas, visu negandu, infliacijos pateisinimas, neva energijos resursu brangimas visam pasaulyje, čia tapo jau pats madingiausias paaiskinimas ir turiu pastebet vienintelis, tautai pučiama migla kad mes nepriklausomi ir pilnai apsirupine pigiais energijos resursais ir neva vieninteliai tokie ES sulaukem uz tai pagiru, tuo tarpu is ES ekonomikos komisijos sulaukem. patarimo DAR DIDINT MOKESCIUS AR IVEDINET NAUJUS. Tai kaip suprast pagal valdanciuju pučiamą migla, kad pas mus olllialia, kaip gerai, o gal ES komisija pati sau priestarauja, čia sako, kad gerai, taciau visvien siulo didint mokescius, kur čia šuo pakastas, gal jie nezino ir tikriausia ju net nedomina, kad Lietuvoje maistas brangiausias visoje Europoje , kodel jie nesiulo valdžiai mazint ar panaikint PVM, kazkaip įdomiai prasilenke ju teiginiai, nes viens kitam priestarauja, o gal jiem naudinga taip elgtis, valdzios destrukcija klaiki, šiuo sunkmeciu, pagal juos, jie nelengvina gyvenimo, o kas menasi pagal ES siulyma, tik kuria naujus mokescius, kitaip sakan tirstina ruka, kuris ir taip tapo nepmermatomas, keistu laiku mes gyvenam?!  Prestižo klausimas numeris 1 tapo ne tautos zmoniu gerove, o seksualiniu mazumu interesai valstybiniame lygmenije, tarytum nieko svarbiau nebera, neva jiem laisves ir meiles permazai, ir tai vyksta siuo momentu, kada infliacija tuoi pasieks dangu, apsoliutus kompetencijos stygis valdanciuju disponuot valstybes finansais, siam fronte visiska apokalipse, eziukas pasiklido ruke, kuri pats ir paskleide, banku ekspertai pratina liaudi prie infliacijos augimo palengva, kaip suplanuota kad nebutu šoko, bus 12%, tada bus 18%, dar sulauksim birželio pabaigoje 20%, o liepos pradzioi dar isgirsim kad bus ir 22% ,ir patikekit taip ir bus, tačiau nieks neatsako i klausima kodel taip yra, nes niekur ES ir pasaulyje tokiu skaičių nera, impotensija ateina su metais ir tai nevisada, taciau si valdzia jau uzgime su ja, ir nuo jos vaistu nera, apsoliuti vyriausybes nekompetencija gramzdina Lietuvą i dugną kaip titaniką.

Ko nepadarysi dėl gardesnio duonos kąsnio       2022-06-8 16:46

Ispanijos bendrovė „Inditex”, kuriai priklauso prekių ženklai „Zara“, „Pull&Bear;“, „Massimo Dutti“, „Oysho“, „Bershka“, „Zara Home“ ir „Stradivarius“, planuoja šią vasarą vėl atidaryti parduotuves Rusijoje, rašo laikraštis „Izvestija“, remdamasis „Knight Frank Russia“ mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto skyriumi.

Tiksli atidarymo data neskelbiama. Tačiau žinoma, kad pirmąsias parduotuves planuojama atidaryti jau birželį, o likusias – palaipsniui.

apklausa       2022-06-8 9:16

Ko mums reikia, kad taptumėme laimingiausia Tauta savo svajonių namuose - Lietuvoje?
Apklausa yra va čia
https://apklausa.lt/f/ko-mums-reikia-kad-taptumeme-laimingiausia-tauta-savo-svajoniu-namuose-lie-z12dbs3/answers/new.html?enforced_browser_type=mobile
______________________________________________
Tik 11 klausimų su pasirinktinais atsakymais.
Net 5 vietos nuomonei išreikšti savaip.
Dalinkimės nuoroda, skleiskime žinią bei dalyvaukime šioje apklausoje visi, nes tik žinant tai ko mes norime, galime (pa)daryti sekančius veiksmus bei darbus mūsų naudai, Lietuvos naudai.
***
1. Komentarai yra beverčiai ir net pavojingi dabar bei tuomet, kai valdžia provokuoja kovą (karą tarp savų).
2. Nuomonė apklausoje yra valstybę kuriančios bendruomenės išmintis - Tautos išliekamoji vertybė.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-06-8 9:09

(pataisymas)
P s: karalystėje ir pas mus, maisto bei daiktų kainos panašios. Karalystėje yra prekių su mažesne nei Lietuvoje kaina.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-06-8 9:07

(apsimyžėliui suskiui ir skurdukui su nr 2022-06-8 8:37)
Taip, reikia sumažinti mokesčių naštą darbininkams su MMA 4 kartus.
Bjaurybe, tau net su pateiktu pavyzdžiu tekstas nesuprantamas, durnai priešgyniauji atsikalbinėji apsivėmęs. Apsiramink, bandite.
____________________________________________________________________
Štai Tautos dusinimo skaičiai.
(2020 kovo skaičiai)
Karališkoje valstybėje darbininkas:
– parsineša namo 1432.97e (iš MMA dydžio);
– sumoka 182.45e mokesčių (nuo MMA dydžio).
Plėšikų užvaldytoje Lietuvoje, darbininkas:
– parsineša namo 447.23e (iš MMA dydžio);
– sumoka 159.77e mokesčių (nuo MMA dydžio).
Jei kitaip: Lietuvoje, surenkami karališko dydžio mokesčiai nuo mažiausios algos daugiau nei tris kartus mažesnės už mažiausią algą karališkoje valstybėje.
Štai kaip siautėja, antikonstitucinio apsišaukėlių seimo plėšikų vyriausybė.
P s: karalystėje ir pas mus, maisto bei daiktų kainos panašios. Karalystėje yra prekių su mažesne nei lietuvoje kaina.

to< jungtinės kolaborantų pajėgos       2022-06-8 8:37

Ką nors apie progresinius mokesčius esi girdėjęs

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-06-8 7:33

NS vadukai dar didesni plėšikai nei 30 metų iki šiol buvusieji banditai, kai siūlo padidinti biudžetą dviem milijardais su tokia programine nuostata: “Atskirų profesinių grupių reikalavimai didinti atlygį už darbą yra visiškai pagrįsti, bet jų neįmanoma patenkinti dėl valdžios nuolatinio vengimo padidinti valstybės pajamas.
31.2. Skaičiavimai rodo, kad pagal dabartinį Lietuvos ekonominio išsivystymo lygį valstybės pajamos iš per metus surenkamų mokesčių galėtų būti mažiausiai dviem milijardais eurų didesnės.”.
– Griežtai draudžiama didinti mokesčių surinkimą. Lietuva – sparčiausiai tuštėjanti valstybė pasaulyje taikos metu. Bemaž, pusė darbininkų išvyko svetur gyventi bei dirbti ir bijo sugrįžti todėl, kad Lietuvoje yra naudojamos mokesčių taisyklės – plėšikiškos. Tai yra akivaizdžiai matoma, paskaičiavus surinkto biudžeto dalį, tenkančią vienam gyventojui (neskaitant ES biudžeto pinigų). Lyginant su Jungtine Karalyste (JK), plėšikiškai surinktas biudžetas Lietuvoje yra perteklinis keliais milijardais eurų kasmet. Todėl, Lietuvoje yra galimybė bei gyvybiškai svarbi būtinybė:
1) panaikinti privalomąjį sveikatos draudimą (PSD);
2) panaikinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) būtiniausioms maisto prekėms, vaikiškiems drabužiams bei avalynei;
3) panaikinti “sodros įmokų grindis”, taikomas nuo 2018 sausio 1;
4) atsisakyti visokiausių naujų mokesčių prisigalvojimo.
– Tautai nereikalinga NS partija su plėšikiška nuostata.
________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neligitimaus (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2022 birželio 8

Michailas Veleris       2022-06-7 19:07

ЭХО ИМПЕРИИ: СУДОРОГА - #Веллер 07 06 2022
https://www.youtube.com/watch?v=Vu0vKTWGzBw&ab;_channel=МихаилВеллер

Žinok, Brisiau su galu,       2022-06-7 15:02

kad jos apgaulingos rusofobės dėl kvailų edukuotų runkeliokų ir runkeliokių - mokslo pirmūnių.

to Valstybės griovėjų sąrašas       2022-06-7 14:57

Bet ne Centro Komitetas ir jo KGB, ne okupacija, ne Žečpospolita, ne Rusijos vienokia ar kitokia imperijos, bet Landsbergis, ane? Jei keltum savo kandidatūrą į prezidento pareigas - tikrai už patį balsuočiau.

InfoWars       2022-06-7 12:13

InfoWars: Naujasis Puikusis Pasaulis /
VIDEO - Top 10 Creepiest and Most Dystopian Things About The World Economic Forum

https://www.brighteon.com/4b3d9f02-f896-4569-8401-8157477921e5

Kas mūsų laukia artimoje ateityje       2022-06-6 22:05

Pasaulio ekonomikos sistemoje esant tokiai didelei privačiojo sektoriaus ir valstybės skolai (348% pasaulio BVP), palūkanų normų pakėlimas gali sukelti dar smarkesnį obligacijų, akcijų ir kredito rinkų nuosmukį, pridedant centriniams bankams dar vieną priežastį atsitraukti.
Paprastai tariant, pastangos sumažinti infliaciją gali lengvai privesti ekonomiką, rinkas arba ir viena, ir kita prie kracho. Jau dabar centriniams bankams vos pagriežtinus politiką finansų rinkos sutriko: pagrindiniai akcijų indeksai beveik įžengė į „meškų teritoriją“ (20% nuosmukį po nesenų pikų), obligacijų pajamingumas auga, o skolos priemonių pajamingumo atotrūkis plečiasi. Vis dėlto jei centriniai bankai ners į krūmus dabar, pasekmės primins stagfliacinį aštuntąjį dešimtmetį, kai recesiją lydėjo aukšta infliacija ir nestabilūs infliacijos lūkesčiai.

>9:35       2022-06-6 20:56

Panašu, kad NS nebereikia nieko nusiurbti - proto susigrumti su Sistema ten jau beveik susikaupė reikalinga masė. Gali būti, kad kitiems labiau patinka tiesiog paprotestuoti ir išlieti garą. Atėjus laikui pasimatys, kas geriausiai pasiruošę. Tiesą sakant, jau matosi.

Valstybės griovėjų sąrašas       2022-06-6 12:53

Pirmuoju numeriu eina žinomas žmogus ir jam konkurentų nėra (jis jų tiesiog neturi). Tai mūsų šalies faktinis vadovas Vytautas Landsbergis. Bet aš vis dažniau pagalvoju, kad antras žmogus sąraše turėtų būti Gedvydas Vainauskas, kuris kelis dešimtmečius dideliu laipsniu (dabar jau mažesniu) kontroliuoja viešąją informacinę erdvę ir yra smarkiai prisidėjęs prie Lietuvos valstybės degradavimo bei tam tikros dvasinės visuomenės būsenos formavimo. Tačiau į šį valstybės griovėjų sąrašą įeina ne tik „Komjaunimo tiesa”, kuri taip ir netapo „Lietuvos rytu” , bet ir LRT, visi didieji informaciniai portalai, visos „minutės” ir valandos, - redakcinės figūros, kurios, molėtiškai šnekant, yra kaip kaptūras uždėtas ant Tautos smegenų, - dvaro šeimininkų. Tai yra šėtoniška, sujauktį protuose ir veiksmuose sukelianti veikla,- tik nereikia čia ieškoti velnio kanopų. Čia mes kalbame apie dvasinį blogį, kuris yra viešasis blogis./Povilas Gylys/

Brisiaus galas       2022-06-6 12:41

Lietuvoje infliacija jau pasiekė rekordines aukštumas ir sudaro 18,5%. Iš ES šalių didesnė infliacija yra tik Estijoje - 20,10%. O Latvijoje infliacija lygi 16,5%. Rusijoje infliacija šiuo metu yra 17,8%. Reikia pažymėti, jog Rusijos ekonomika yra sankcionuojama didžiosios pasaulio dalies šalių, o kas yra su Lietuva, kad ji atsidūrė sankcionuojamos Rusijos lygyje? Negi, PIŠ vyrisusybė taip gerai įsisavina ES milijardus, tik, matomai, į savo kišenes, jog visiškai išvogė valstybę? Šiaip tai, kalbant apie Baltijos šalis, matosi, kad šios trys šalys aršiausios rusofobės ir yra, kaip nekeista, ES didžiausios infliacijos lyderės.

Šlykštu ir tiek       2022-06-5 13:35

Pažiūrėjau vakar Vilniuje vykusios pedarastų eitynių nuotraukas. Ogi, žiūriu viena iš gėjų šventės aktyvių dalyvių buvo ir Elžbieta Latėnaitė. Nieko sau : a.a. tėvas Faustas Latėnas buvo saugumietis, spec.tarnybų aktyvus bendradarbis, o duktė tapo aktyvia lesbiete. Abu iškrypėliai. Tfu…šlykštu ir tiek.

Smagu       2022-06-5 12:11

Rusija sekmadienį pareiškė, jog per smūgius Kyjivui sunaikino tankus, kuriuos Ukrainai atsiuntė NATO priklausančios Rytų Europos šalys. „Didelio tikslumo tolimojo nuotolio raketomis, kurias paleido Rusijos aerokosminės pajėgos, Kijevo pakraštyje esančiame geležinkelių remonto depo buvo sunaikinti tankai T-72, kuriuos atsiuntė Rytų Europos šalys, ir kitos tuose angaruose buvusios šarvuotos transporto priemonės“, – pareiškė Rusijos gynybos ministerijos atstovas spaudai Igoris Konašenkovas. Kad Kijevui ankstų sekmadienio rytą buvo smogta, anksčiau pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.

Gedai       2022-06-5 9:35

NS nusiurbia protingesnius protus i niekur.Tokia ju uzduotis.Ju veiklos rezultatas yra minus nulis.Na,sikmonkytes jie negyre,kalbos ju lyg ir teisingos,bet tuscios,i niekur.Arba net devalvuojancios zodzius.Nieks nebereaguoja,ka rodo ju susiburimu skaicius.Rinkimuose bus da graudziau.Ech…

gedas       2022-06-5 9:02

kada buvo susirinke zmones i vingio parka 30000 zmoniu NS net pasveikint nesugebejo ir juo labiau pasisakyt. kaip susirinko prie seimo 20000 zmoniu NS susivienijimas nepasisake savo nuomones.Tai dabar man gal kas gali paaiskinti kaip susirenka 20 zmoniu sako kalba kuria pagiria SIMONYTE tai taip ir nesupranti zmogus kam atstovauja ns.

Al.       2022-06-4 22:10

Tam, kad galėtum ką nors gero nuveikti ir rūpintis savo šalim, turim išmokti susikalbėti. O tam, pradžiai, įsigykim bent kokį vardą.

> Al.       2022-06-4 20:52

Įdomu, kokią valdžią gali išsirinkti žmonės, nesirengiantys ginti Valstybės? Putleris irgi rūpinasi RF žmonėmis:) Dabar rūpinasi, kad galėtų rūpintis ukrainiečiais:) “Valdžios rūpestingumas” tampa kriterijum, ar mes Lietuvos Valstybės piliečiai, ar kažkokios kitos?

Al.       2022-06-4 19:42

Jei žmonės pajus, kad išsirinko savo valdžią ir kad ta valdžia rūpinasi tauta ir pati aukojasi vardan jos, tai jaunimo požiūris į savo šalį ir jos gynybą ims keistis.

to to Jei žmonės bijo       2022-06-4 17:41

Apie tokią apklausą girdėjau gal per LNK gal per TV3(abu klonai vienodi ,neatskiriu katra yra katra). Atsakinėjo mūsų moksleiviai ,studentai .Klausimas buvo ,maždaug :
- Ar privalu ,pavojaus atveju , ginti Lietuvą? Atsakymai maždaug vienodi: Kodėl turėtu ginti visi? Tegu gina tie ,kurie įsitikine ,kad reikia ginti. O jei žmogui tai neaktualu ,riboja jo asmeninį pasirinkimą ir saviraiška ,tai jau prievarta (valstybės priekabiavimas?).

Gerai, vaikučiai,       2022-06-4 16:49

Pažaidėt Lietuvą ir gana.
Dabar bus taip, kaip pasakys jums žydai.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-06-4 16:46

(teksto autorei, -iui su nr 2022-06-4 13:24)
- Neatspėjai. Nėra baimės.
- NS minėjimo organizatoriai - netinkami vedliai Tautai.

to Jei žmonės bijo       2022-06-4 15:48

Tie žmonės, ypač jaunimas sako, kad gins tik tada, jei NATO gins. O jei negins - jie irgi negins. Kažkada buvo tokia apklausa.

ihaha       2022-06-4 13:53

o tau lenzbrudai avizu siandie uz durnuma jau dave…

Jei Macronas       2022-06-4 13:27

neatmeta galimybės vykti į Ukrainą,tai ,matyt,suprato,kad Putinas jau žlugęs.

ah.ą       2022-06-4 13:26

prasmirdo

Jei žmonės bijo       2022-06-4 13:24

ateiti į Sąjūdžio minėjimą,tai kaip jie gins Lietuvą,jei ji bus užpulta?Kokiu pagrindu?LGBT pagrindu?Jaunimas kaip žiurkės spruks iš skęstančio laivo,juk karas tai ne linksmybės ir vakarėliai.

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.