Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Vytautas Radžvilas. Trys milijonai patriotų, arba „Visi plušame Lietuvai“?

Tiesos.lt siūlo   2018 m. vasario 19 d. 22:46

9     

    

Vytautas Radžvilas. Trys milijonai patriotų, arba „Visi plušame Lietuvai“?

Pro Patria

Šitaip verčia klausti DELFI portale paskelbtas VU TSPMI docento Kęstučio Girniaus straipsnis „Apsiskelbę patriotai“. Autorius piktinasi Vilniaus Forumo informaciniame laiške išsakytais teiginiais ar veikiau nuogąstavimais, kad Lietuvos humanitariniuose ir socialiniuose moksluose smarkiai įsitvirtino ir akivaizdžiai pastebimos atvirai antitautinės ir antivalstybinės nuostatos. Pats mėginimas klausti, ar ir kiek šie mokslai tarnauja tautos ir valstybės interesams, vertinamas kaip šventvagiška forumiečių pretenzija į patriotizmo monopolį. Pasak straipsnio autoriaus, patriotizmas esąs meilės Lietuvai jausmas, tad jo negali išmokyti jokios akademinės politikos ar kitų mokslų studijos. Esą jį galima tik išugdyti ar įskiepyti, nors kaip tai reikėtų padaryti – konkrečiau nepaaiškinama. Apeliuojantis į subjektyvią jausminę patriotizmo prigimtį doc. K. Girnius nuosekliai prieina prie išvados, kad patriotizmo neįmanoma atpažinti: juk nesą būdo objektyviai išmatuoti ir įvertinti to jausmo nuoširdumo ir tikrumo. Taigi iš principo neįmanoma atskirti patrioto nuo nepatrioto, tad belieka žengti dar vieną nuoseklų žingsnį ir tarti, jog visi mylime savo Tėvynę ir esame patriotai. Vadinasi, Lietuva – nuostabi trijų milijonų patriotų šalis, kurioje visi išsijuosę plušame savo kraštui ir jo gerovei.

Skamba gražiai ir viltingai. Tik bėda ta, kad šie teiginiai apie visuotinį lietuviškąjį patriotizmą jau girdėti ir gerokai pabodę. Juos pirmieji paskleidė ir iki šiol atkakliai kartoja sovietmečio išdavikai ir kolaborantai, nepailstamai įrodinėjantys, kad jie ne išdavinėję ir pardavinėję Lietuvą, bet dirbę jai – ir tik jai. Šis melas pasklido plačiai ir daugelis juo tiki iki šiol, bet anaiptol ne visi. Jam perprasti ir atpažinti nereikia net specialių politikos mokslo žinių – pakanka sveikos nuovokos. Ji kužda, kad patriotizmas nėra ir negali būti tik subjektyvus ir nepamatuojamas meilės jausmas. O kiek jame esama jausminio dėmens, tai ir šio pobūdį bei tikrumą lengva atpažinti ir įvertinti, nes jis objektyvuojasi tuo, ką galima pavadinti „politinėmis preferencijomis“, o tai reiškia – išpažįstamomis ir ginamomis politinėmis idėjomis bei jas praktiškai įkūnijančiais ir atspindinčiais darbais bei veiksmais.

Profesionaliam politikos tyrinėtojui, kokiu laikytinas doc. K. Girnius, turėtų būti akivaizdu ir savaime suprantama, kad patriotizmo klausimo esmė – piliečio santykis su savo tauta ir valstybe. O karti Lietuvos istorinė patirtis nepaneigiamai byloja, kad tas santykis gali būti įvairus. Tad sunku, o tiksliau neįmanoma prisiminti ir nurodyti net vieno Lietuvos istorijos tarpsnio, kai visi jos piliečiai buvo vienodai savo šalį mylintys ir besąlygiškai pasiruošę jai tarnauti ir aukotis patriotai. Pasaulio istorijoje apskritai nebūta tokio visuotino ir tobulo patriotizmo pavyzdžio.

Lietuva negali būti jokia išimtis – tai prilygtų antgamtiniam stebuklui. Todėl asmens ir piliečio patriotizmą siejant ne tiek miglotu ir sunkiai įvertinamu „meilės Lietuvai“ jausmu, bet su jo išpažįstamomis idėjomis ir veiksmais, kur kas išmintingiau pripažinti visada buvus aiškią takoskyrą. Jau XIX a. susiformavo ir iki šiol tebėra gyvos lietuvių tautos atgimimą žadinusios ir moderniajai Lietuvos valstybei rastis leidusios, o jai žlugus – priešintis įkvėpusios ir dar kartą tą valstybę atkurti padėjusios idėjos. Idėjos, kurias pasiaukojamai, dažnai ir gyvybės aukos kaina, gynė joms ištikimi ir pasišventę lietuviai. Bet nuo tautinio atgimimo pradžios radosi ir iki šiol nėra išnykusios ir lietuvių tautos siekius, tarp jų net teisę egzistuoti, neigiančios bei pastangas išsikovoti savarankišką politinę ir istorinę būtį menkinančios ir žlugdančios idėjos. Idėjos, kurias bruko ir skiepijo svetimiems dievams tarnavusieji parsidavėliai ir išdavikai lietuviai.

Tačiau ištarus A reikia tarti ir B: jeigu patriotizmo pagrindas yra sunkiai apibrėžiamas „meilės Lietuvai“ jausmas, su kuriuo linkstama tapatinti patriotizmą doc. K. Girniaus straipsnyje, būtų itin keblu argumentuotai – svariai ir įtikinamai – nuginčyti požiūrį, kad A. Sniečkus ir A. Ramanauskas-Vanagas buvo vienodi „mylėję Lietuvą“ patriotai – na, tik gal mylėję savaip ir truputėlį skirtingai. Siekia šito doc. K. Girnius ar ne, bet jausmais, o ne aiškiai ir tiksliai įvardijamomis politinėmis idėjomis grindžiama ir apibrėžiama patriotizmo samprata neišvengiamai   atveria patriotizmų „pliuralizmo“ ir „įvairovės“ Pandoros skrynią. Pasigilinus į valstybės išdaviko ir duobkasio, tautos budelio ir Kremliaus paskirto ilgamečio ir nuožmaus pavergtos Lietuvos prievaizdo „jausmų gelmes“ ir poelgius būtų galima nesunkiai rasti sentimentalaus prieraišumo „mažajai tėviškei Lietuvai“ apraiškų ir „šeimininkiško“ rūpinimosi jos medžiagine, kai kuriais atvejais – net kultūrine, gerove pavyzdžių. Atsaistyta nuo politinių pažiūrų ir įsitikinimų, jausminio reliatyvizmo logika yra labai patogi ir jos noriai griebiamasi būtent todėl, kad ji leidžia be ypatingo vargo „neutralizuoti“ tokias šio ir panašių į jį „Lietuvos mylėtojų“ demonstruoto „patriotizmo“ puses kaip pasirašyti mirties nuosprendžiai ir masinių tremčių potvarkiai. Patekus į šios logikos spąstus viskas „susilygina“, o tada belieka apibrendrintai konstatuoti, kad tai buvo tik „prieštaringu laiku“ gyvenęs ir „prieštaringai vertintinas“ asmuo, kuriam nebuvo svetimas „meilės Lietuvai“ ir „šiek tiek savito vietinio patriotizmo“ jausmas.

Doc. K. Girniaus straipsnis savaime, net prieš autoriaus valią, išduoda, kokia trapi, pažeidžiama ir neįtikima jo faktiškai skelbiama „visuotinės meilės Lietuvai“ ir patriotizmų įvairovės bei jų lygiavertiškumo tezė. Juk pati Vilniaus Forumui skirta kritika ir priekaištai dėl pretenzijų į patriotizmo monopolį aiškiai rodo, kad autorius išpažįsta kitokią nei forumiečiai patriotizmo sampratą ir tapatinasi su jos šalininkų stovykla gindamas pastarosios poziciją. Taigi pripažįstama, kad patriotizmą galima suprasti įvairiai. Bėda tik ta, kad konstatavus patriotizmo sampratų takoskyrą nepasistengta ją išryškinti ir įvardyti konceptualia ir aiškia politinių idėjų kalba. Užuot piktinusis forumiečių pretenzijomis į patriotizmo monopolį, profesionaliam politologui vertėjo ir derėjo pripažinti, kad šiandien Lietuvoje, kaipp ir sovietmečiu, egzistuoja dvi skirtingos ir, deja, nesuderinamos patriotizmo sampratos. Tad belieka trupučiuką padėti straipsnio autoriui, nes tai įmanoma padaryti nė kiek neiškreipiant jo tekstą gindžiančios mąstymo logijos ir vertybinių nuostatų bei pagrindinių jame dėstomų teiginių.

Taigi pirmoji patriotizmo samprata, kuriai atstovauja autorius ir kurią jis neabejotinai laiko pranašesne – pažangesne, šviesesne ir platesne – vadintina eurocentrine. Ji gali būti laikoma okupacijos tarpsniu vyravusios sovietocentrinės patriotizmo sampratos pakaitalu, arba sumoderninta ir patobulinta – vesternizuota ir europeizuota – jos versija ar atmaina. Tokia samprata grindžiama aiškia Lietuvos vietos ES ir pasaulyje bei jos ateities perspektyvų vizija. Lietuva įsivaizduojama kaip „auksinė“ ES provincija, arba jokio politinio suverenumo ir subjektiškumo neturintis administracinis-ūkinis šio darinio vienetas. Lietuvių tauta nebelaikoma per amžius egzistavusios ir gintos valstybės branduoliu ir pagrindu – jos steigėja ir suverenu. Šioje eurocentrinėje vizijoje ji yra tik viena iš daugelio to administracinio vieneto teritorijoje „įsikūrusių“ ir „apsistojusių“ (nes pasiruošusi virsti „globalia ir išsivaikščioti po pasaulį) vadinamosios „multikultūrinės visuomenės“ etninių grupių – nieko baisaus net jeigu tokia teritorijoje galiausiai taps etnine mažuma.

Antrąją patriotizmo sampratą galima vadinti lituanocentrine. Ja grindžiama Lietuvos vizija paprasta ir aiški: lietuviai gali ir privalo egzistuoti bei išlikti kaip savita pasaulio žmonijos tauta ir jie turi teisę įsteigti, o prireikus ir ginti savo nepriklausomą valstybę. Būtent ši vizija leido išsaugoti tautinę savigarbą ir orumą tamsiausiais okuapcijos metais ir ji įkvėpė visą pasipriešinimą bei pastangas atkurti bei išsaugoti valstybę. Absoliuti dauguma šios patriotizmo sampratos ir ją reprezentuojančios Lietuvos vizijos šalininkų neabejoja, kad Lietuva kultūriškai ir geopolitiškai privalo būti Vakarų pasaulio ir Europos dalimi. Tačiau jie mano ir yra tvirtinai įsitikinę, kad lietuvių tauta ir jos sukurtoji bei ginta valstybė privalo išsaugoti svarbiausius ir atpažįstamus politinio subjektiškumo ir valstybinio suverenumo požymius ir kad rinkdami Respublikos prezidentą šalies piliečiai turi neabejoti renką aukščiausią valstybės pareigūną ir reprentantą, o ne šiuo vardu pretenzingai tituluojamą nupolitintos provincijos komunalinio ūkio ministrą.

Lygiai taip pat jie gerai supranta, kad geležinėmis uždangomis aptvertos ir absoliučiai nepralaidžios valstybių sienos yra ne tik kvailystė, bet paprasčiausiai neįmanomos. Bet kartu aiškiai skiria natūralų ir neišvengiamą žmonių judėjimą, kai dėl įvairiausių priežasčių, gyvenimo ir likimo sąlygotų aplinkybių žmonės atsiduria, įsikuria ir sklandžiai įsišaknija kituose kraštuose, nuo dirbtinai ir tikslingai organizuojamų milžiniškų migracijos srautų, kurie savo mastais ir pobūdžiu pernelyg smarkiai primena iš istorijos žinomą masinį tautų  kraustymąsi, sparčiai ir neatpažįstamai keičiantį ištisų šalių ar net žemynų tautinę gyventojų sudėtį ir jų demografinį veidą. Jie taip pat pastebi, kad toks masinis tautų per(si)kraustymas atrodo įtartinai panašus į SSRS vykdytą „internacionalinę“ dirbtinio tautų perkėlinėjimo ir maišymo politiką ir gerai prisimena kai kuriuos okupacinės valdžios pastangomis Lietuvoje formuotos „multikultūrinės visuomenės“ mąstysenos ir elgsenos ypatumus: 1991 m. Lietuvos AT šturmavusi minia, kaip ir kitos prie valstybinių įstaigų bei TV bokšto siautėjusių KPSS „platformininkų“ ir „jedinstveninkų“ gaujos buvo sudarytos iš „plačiai ir pažangiai“ mąsčiusių „internacionalistų“, o apibūdinant juos šių dienų humanitarinių ir socialinių mokslų terminu – buvo tipiški „multikultūrinės visuomenės“ kūriniai ir egzemplioriai. Mąstydami apie pačios lietuvių tautos ateitį šios patriotizmo sampratos šalininkai tiesiog mano, kad nėra jokios prasmės skubiai ištirpti šitaip užkurtame tautų lydimo katile ir kad sekdami kaimynų latvių ir estų pavyzdžiu, turėtume ne puoselėti išnykimui ir istorinei nebūčiau pasmerkiančią „globalios Lietuvos“ viziją, bet stengtis išlikti kaip tauta mums protėvių paliktoje žemėje. Tačiau tokiu mąstymu grindžiama lituanocentrinė patriotizmo samprata doc. K. Girniui ir jo bendraminčiams atrodo retrogradiška, tamsi ir ribota. Todėl ir nebeaktuali.

Problema ta, kad šitoks požiūris nėra tik privati nuomonė. Antitautinėmis ir antivalstybinėmis nuostatomis grindžiama patriotizmo samprata yra įtvirtinta instituciškai ir vyrauja – visais būdais remiama ir diegiama – visose šalies akademinėse įstaigose bei humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų ir studijų programose. O kiek ši samprata remiama ir skleidžiama, tiek ji jau atkurtoje valstybėje išsaugo – leigitimuoja ir leidžia netrukdomai skleisti – iš esmės sovietinę „Lieuva be lietuvių“ viziją. Tik kiek kitaip įpakuotą arba, kaip minėta, „vesternizuotą“ ir „europeizuotą“ Lietuvos „savanoriško“ su(si)naikinimo programą. 

Okupuotoje Lietuvoje šią viziją „kūrybiškai plėtojo“ ir skiepijo jaunajai kartai daugybė „internacionalinio auklėjimo“ specialistų ir žinovų – ja aklai tikėjusių arba, kaip pasakytų V. Kudirka, „dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto“ tai dariusių komunistinių ideologų ir propagandininkų. Tačiau pavergtoje šalyje radosi žmonių, kurie sąmoningai ir valingai, įveikdami įvairiausias kliūtis ir kentėdami patyčias, žeminimus, persekiojimus, o neretai ir represijas, saugo ir gynė antrąją patriotizmo sampratą. Tarp jų būta ir humanitarinių bei socialinių mokslų atstovų, kurie dėjo visas pastangas, kad okupanto primesta turinčios išnykti Lietuvos vizija galutinai neįsitvirtintų lietuvių sąmonėje ir neužgožtų tautinės ir valstybinės atminties bei savimonės. Tokių „neprisitaikiusiųjų“ buvo ne taip jau ir daug, veikiau – akivaizdi mažuma. Bet jų ir jų atkaklumo ir pastangų užtekto, kad gimtų Sąjūdis ir būtų atkurta pati valstybė. Kai tai įvyko, sovietmečiu vykdytas, pirmiausia pasitelkus humanitarinius ir socialinius mokslus, Lietuvos visuomenės „perauklėjimas“  buvo pavadintas tikruoju vardu – ideologiniu tautos ir valstybės griovimu bei naikinimu.

Galima tik apgailestauti, kad doc. K. Girnius ir jo idėjiniai šalininkai, propaguojantys „pliuralistinę“ patriotizmo koncepciją, ignoruoja šią istorinę patirtį ir jos pamokas. Iš tiesų apmaudu, kad žūtbūtinės, neretai desperatiškos iškiliausių tautos šviesuolių dėtos pastangos išsaugoti būtiną Lietuvos išlikimo sąlygą – jos gyvybingumą ir tvarumą laidavusią lituanocentrinio patriotizmo idėją – jiems atrodo beprasmiškos ir net juokingos Ypač dabar, kai visoje visame Vakarų pasaulyje grįžtama prie tautos ir nacionalinės valstybės idėjos, o Lietuva susiduria su senai nematytais geopolitiniais ir saugumo iššūkiais.

Apskritai doc. K. Girniaus straipsnyje juntamas nerimas, kad artėja prie pabaigos daugiau kaip du dešimtmečius trukęs Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų raidos laikotarpis, kai buvo galima komfortiškai, nesulaukiant jokio platesnio ir rimtesnio visuomenės ir pačios akademinės bendruomenės pasipiktinimo ir pasipriešinimo, netrukdomai tęsti sovietmečiu vykdytą Lietuvos ištautinimo ir išvalstybinimo darbą.

Patinka tai ar ne, bet Lietuvos visuomenė bunda. Ir šio tautinės bei valstybinės sąmonės budimo ir atgimimo jau niekas nesustabdys. Kaip jo nesustabdė 1988 m. kur kas didesnė ir nuožmesnė sovietinės komunistinės imperijos jėga. Nesunku numatyti, kad šiam budimui spartėjant ir ryškėjant vis dažniau ir garsiau skambės pagrindinis doc. K. Girniaus straipsnio motyvas: „Lietuvoje yra trys milijonai ją mylinčių ir dėl jos uoliai triūsiančių patriotų“. Jau nuskambėjęs Sąjūdžio laikais ir garsiai kartotas dar kelerius metus – kol sovietmečio atsiminimai dar nebuvo tiek išsitrynę ir vertė vargintis teisinant tamsius tarnaujant okupantui padarytus darbus. Bet, kaip sakė, Herakleitas, į tą pačią upę neįmanoma įbristi du kartus. O tai reiškią, kad šį kartą patikėjusiųjų vėl sekama besąlygiškos „meilės Lietuvai“ ir „visuotinio patriotizmo“ pasaka bus gerokai mažiau.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Irmantas       2019-10-4 9:19

Nemanau, kad tą kraustymąsi galima sulyginti. Kiekvienas atvejis yra skirtingas. Juk negali versti žmonių daryti kažko per prievartą. Vyksta laisvas judėjimas savo noru.

wqwq       2018-07-12 10:34
ir taip ir ne       2018-02-21 2:30

Taip, atvirai organizuota, oficiali struktūra, veikianti pagal sistemos reglamentuotas taisykles,  dabartinėmis sąlygomis būtų tiesiog taikinys naikinimui.
Tačiau vienareikšmiškai -tik organizuota struktūra įgali veikti efektyviai.
Kokia išeitis?
Pirmiausia reikia suvokti, jog politinė kova vardan savo valstybės gyvybingumo, vardan išlikimo, vardan laisvės yra teisėta, netgi daugiau- šventa pareiga tai daryti. Bet kokiomis sąlygomis ir bet kuria forma.
Antra- šiandien prieš režimą, (sic. o ne prieš Lietuvą!) būtų įmanoma kovoti tik tuomet kai pasipriešinimo centras, branduolys, smegenys yra šešėlyje.
Kaip vaiduoklis.
Uhuhu- pogrindis, nelegai veikla!, ims ošti bailiai ir režimo bobikai.
Bet tai melas.
Niekas neprivalo registruotis ir įforminti buvimo pilietišku.
Tą teisę turime net pagal ir dabartinius įstatymus.
Režimui nematomas pasipriešinimo centras būtų daug saugesnis nuo infiltrantų, nes nedideliame branduolyje trojos arklys greitai būtų išaiškintas.
Regimus viešus veiksmus darytų trečio ešalono žmonės net nenutuokiantys kas organizuoja visą politinę veiklą.
Režimas nežinodamas kur ir kas yra pasipriešinimo smegenys, negalėtų rengti išpuolių ir provokacijų bei šmeižtų.
Gi oficialių Forumo skyrių kūrimas yra tiesiog paskutinių tautos sąžinės ir intelekto atsargų patiekimas ant lėkštutės chuntai suėsti.
Režimo susidorojimas su Vilniaus forumo nariais akivaizdžiai parodo, jog atviras oficialus modelis yra tiesiog kvailas nes savižudiškas.

organizuota struktūra?       2018-02-20 12:28

tai KGB džiaugsmas.
tovariščiai puikiai moka infiltruoti į bet kokias organizuotas struktūras savus kadrus ir valdyti tas struktūras.
atrodytų - patikimiausia struktūra- Bažnyčia, bet deja, deja…

Raginkim VF kurti skyrius...       2018-02-20 11:38

Mes galim, užuot komentaruose besiplūdę dėl to, kieno nuomonė teisesnė, skatinti laiškais VF žmones kurti VIENINGĄ CENRALIZUOTĄ LIETUVOS FORUMo judėjimą. Raginkim Radžvilą, Šopauską, Daujotį ir Ko (BENT KOMENTARŲ ERDVĖJE) veikti, nes jIE delsia kurti skyrius miestuose ir užsiima tik idėjų sklaida..Klaipėdos F kol kas nepastebimas (gal dėl to,kad jame vyrauja atsargi profesūra?) ir neturi net formalaus lyderio.
Kaune profesūra KF bijo steigti, o netituluotais patyrusiais visuomenininkais nepasitiki VF šulai…JEI LPS IG nebūtų desantavusi atstovų į miestus grupių steigimui, Sąjūdis ilgai būtų nesusiformavęs..Radžvilas,man regis, nedaro išvadų iš tos Sąjūdžio plėtros patirties ir kupinas baimių ( kad tik LF grupės nebūtų prastos ). Jis pats buvo atsakingas už plėtrą, bet,manau,ta plėtra tuo laiku vyko be jo…

Ačiū autoriui,       2018-02-20 11:08

kad parodė, koks yra Girnius. Neteko jo klausyti atidžiai, todėl nemaniau, kad jis toks -kosmopolitas, linkęs prisitaikyti ir dėl Lietuvos ateities jam visai tik nusispjaut. Svarbu, kad jam bus gerai. Mat, tuo     metu, kai mes čia vargome, jis puikiai gyveno, vargo nematė už jūrų marių. O dabar argi verta rūpintis šia tauta, kuri jam ir anksčiau visai nerūpėjo?

Konservai ir liberastai       2018-02-20 8:41

nepluša ir nepluš Lietuvai. Jeigu jie patys nesusinaikins tai reikia sunaikinti. Visi į konservliberastų naikinimui!!!

Julius       2018-02-20 6:08

„globalia ir išsivaikščioti po pasaulį) ” mes esame pasmerkti. Lietuvių bendruomenės egzistencijos kitaip nei uždarytos narve Lietuvos postkomunistinis akademinis elitas neįsivaizduoja.
Tai yra aklavietė. Kada pasaulis yra kuriamas su meile tai tokios bendruomenės narve neturi ateities.
Jeigu kas galvoja kad aš užtariu Girniu. Aš jo neuštariu. Aš jį vertinu neigemai.

kolaborantai, kolonistai - patriotai       2018-02-19 23:32

kolaborantų dėka kolonistai - visą gyvenimą praleidę Lietuvoje nei mū nei be nemoka lietuviškai.
kolaborantų dėka tokie patys bus ir nauji imigrantai - atvykę vietoj išvarytų lietuvių.
pagal apibrėžimą - kolaborantas yra patrioto priešingybė.
žinant kiek tų kolaborantų valdžioje, ypač - teisėsaugoje - tai melstis ir belieka…

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.