Partijos

Vytautas Radžvilas. Politinės partijos kūrimo strategijos gairės

Tiesos.lt redakcija   2019 m. spalio 16 d. 7:14

33     

    

Vytautas Radžvilas. Politinės partijos kūrimo strategijos gairės

Tik pilietinio forumo partija

Skaitant Lietuvos pilietinio forumo ir jo politinio sparno bei įrankio – partijos – kūrimo strategiją gali kilti abejonė, ar tikrai verta vargti plėtojant forumą – iš pirmo žvilgsnio visai nebūtiną partijai steigti sambūrį.

Iš tikrųjų forumas yra būtinas. Politinės partijos neatsiranda iš nieko ir nekybo ore. Jos yra piliečių kuriami dariniai, padedantys siekti jiems rūpimų tikslų. Todėl bet kokia skaidriai kuriama partija iš karto turi atskleisti, kieni steigiamas politinis darinys ji yra ir kokių tikslų ketina siekti. Šito neatskleidžianti „partija“ geriausiu atveju pasirodo esanti tik susiruošusių prie valdžios lovio apsukrių „sėkmės džentelmenų“ sambūrėlis. Blogiausiu – užkulisiuose tūnančių suinteresuotų, neretai nusikalstamų, grupuočių statytiniai ir jų viešai neįvardijamų tikslų įgyvendinimo įrankis. Taigi Lietuvos pilietinės ininiatyvos forumo dalyvavimas ir kontrolė yra absoliučiai būtina sąlyga, kad pagaliau šalyje rastųsi demokratiška ir skaidri politinė jėga, o ne dar vienas partijos etikete pasidabinęs klanas. Steigiantis jo tikslus turinčią padėti įgyvendinti piliečių realiai kontroliuojamą partiją forumas vadovaujasi šitokia savo būsimosios veiklos vizija ir partijos kūrimo strategijos koncepcija. Pagrindiniai jos principai yra šie:

a) Skaidriai ir demokratiškai – viešai įvardijant iniciatorius – kuriama visuomenei
atskaitinga ir jos kontroliuojama partija, o ne anonimiškų veikėjų užkulisiuose lipdomas ir iš ten tampomas už virvučių partijos etikete besidangstantis neįvardytiems šeimininkams tarnaujantis darinys;

b) Partija siekia įgyvendinti Lietuvai iš esmės atsinaujinti ir išlikti gyvybiškai svarbias reformas, o ne aptarnauti ją savo poreikiams patenkinti įsteigusių suinteresuotų grupuočių interesus;

c) Partija neremia jokių politikų tik kaip asmenų, arba „savaiminių vertybių“, o tik jų vykdomą politiką; kiek ši politika atitinka Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo atstovaujamą šalies raidos viziją, tiek jos vykdytojai gali būti remiami bei gerbiami ir kaip asmenys;

d) Kuriant partiją iniciatyva turi priklausyti ir jos branduolį privalo sudaryti savo ankstesne veikla ir nuveiktais darbais jau įrodę ištikimybę ir/arba nuoširdžiai pasiryžę dirbti Lietuvai sąžiningi ir patriotiški piliečiai; partija negali ir jai nebus leista tapti jos kūrimui nieko negalinčių duoti, besišliejančių tik iš savanaudiškų paskatų, velkančių neatsikratomą nomenklatūrinės praeities ir įpročių šleifą, abejotinos reputacijos išverstakūrių partinių karjeristų bei politinių perėjūnų klanu.

Šiais principais būtų pajėgi vadovautis tik iš pilietinės visuomenės ,,apačių“ kilusi ir jų steigiama bei kontroliuojama politinė partija.

Norinčius įsitraukti į Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo veiklą arba tapti steigiamos partijos kūrėjais prašau rašyti adresu: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo ir politinės partijos kūrimo strategijos gairės

Š. m. birželio 29 d. Saldutiškyje vyko Tautos forumo ir Visuomeninio rinkimų komiteto ,,Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ (VRK) narių susirinkimas. Buvo aptarti dalyvavimo Europos parlamento rinkimuose rezultatai. Nutarta naujais būdais ir formomis tęsti VRK veiklą toliau buriant platų visuomeninį-politinį patriotiškų piliečių forumą. Jo sukūrimas yra vienintelis teikiantis vilčių būdas toliau sutelktai spręsti gyvybiškai svarbų uždavinį – ES krizės ir galimos griūties akivaizdoje išsaugoti lietuvių tautą ir valstybę. Rinkimams į EP stengėmės sukurti reprezentatyvų ir autoritetingą rinkimų komitetą. Tik šitoks komitetas galėjo įkūnyti ir simboliškai įprasminti pamatinę mėginamos įgyvendinti politinės vizijos idėją, jog už Lietuvos išlikimą kritiniais jos istorijos momentais buvo kovojama sutelkus visas patriotines tautos jėgas.

Komiteto veikla ne tik nenuvylė, bet net pranoko lūkesčius. Kiek pavėluotas apsisprendimas dalyvauti EP rinkimuose, sisteminės žiniasklaidos organizuota informacinė blokada, riboti ištekliai ir kai kurios taktinės klaidos lėmė, kad mūsų sąrašui nepavyko įveikti 5% rinkiminio barjero ir iškovoti vietą Europos parlamente. Tačiau gauta ne tik daugiau nei 40 tūkst. idėją susigrąžinti valstybę tinkamai įvertinusių ir parėmusių piliečių balsų. Komiteto narių visuomeninis svoris ir moralinis autoritetas leido jam tapti pirmuoju per visą atkurtosios nepriklausomybės laikotarpį tautiškos visuomenės dalies sambūriu, su kuriuo neįstengė susidoroti globalistiškai orientuota ir griežtai antilietuviška šalies valdžia, nomenklatūriniai politiniai sluoksniai ir jiems tarnaujanti sisteminė žiniaskalaida. Pastangos kurti Komiteto, kaip tariamai mažos ir nereikšmingos „nacionalistų marginalų“ grupelės, įvaizdį žlugo, viešojoje erdvėje „ne iš gero gyvenimo“ vengta atvirai pulti mūsų rinkimų sąrašą.

Rinkimų į EP kampanijos metu buvo atlikti dideli ir svarbūs parengiamieji darbai ruošiant dirvą tautiniam ir valstybiniam atgimimui, taip pat sukurtas tvirtas politinis pagrindas jiems tęsti ir plėtoti. Ryškiai išsiskyrusi iš kitų, mūsų Komiteto rinkimų programa padėjo ne tik priminti visuomenei apie Lietuvai kylančias geopolitines ir saugumo grėsmes. Ji tapo realia pasirinkimo alternatyva tiems piliečiams, kurie nenori ir nesutinka susitaikyti su spartėjančiu ir katastrofišką mastą įgijusiu Tautos nykimu bei valstybės irimu. Rinkimų rezultatai politiškai svarbūs tuo, legitimavo pačią valstybės susigrąžinimo ir Lietuvos išlikimo idėją. Jie duoda tvirtą pagrindą teigti, kad tai yra gyvybinga ir visuomenei aktuali bei jos remiama idėja, o ne saujelės „nacionalistinių marginalų“ fantazija, kaip kad mėgino ir vis dar norėtų įrodinėti „globalios Lietuvos“ ideologinės vizijos šalininkai ir gynėjai.

Gilėjanti ES krizė įpareigoja tęsti ir plėtoti jau nuveiktus darbus pritaikant EP rinkimams sukurtą politinio veikimo strategiją besikeičiančioms sąlygoms. Būtina išsaugoti mūsų rinkiminio komiteto įdirbį ir kūrybingai išnaudoti jo turimą moralinį bei politinį autoritetą Lietuvos labui. Kadangi teisiškai Komitetas jau neegzistuoja, kviečiu jo narius, mūsų rinkimų kampanijos savanorius ir rėmėjus, visus Lietuvos ateitimi ir likimu besirūpinančius piliečius telktis į Saldutiškyje numatytą steigti patriotišką visuomeninį-politinį judėjimą – pilietinės iniciatyvos forumą ,,Už kovos 11-osios Lietuvą“. Tokio judėjimo (komiteto) nariais būtų ne tik Tautos Forumo dalyviai. Jam galėtų priklausyti visi politiškai sąmoningi ir aktyvūs piliečiai, suprantantys, kad kuo greičiau turi būti pradėtas gyvybiškai būtinas Lietuvai išsaugoti valstybės atsinaujinimas įgyvendinant esmines svarbiausių jos gyvenimo sričių pertvarkas.

Pagrindinės reformų kryptys ir tikslai turėtų būti šie:

- Asmens ugdymo ir švietimo bei teisinėmis priemonėmis stabdyti sąmoningai vykdomą visuomenės demoralizavimą ir masinę antivalstybinę propagandą ir nuosekliai įgyvendinti kryptingą ir ilgalaikę valstybinę tautinės, istorinės ir pilietinės sąmonės gaivinimo ir plėtros politiką;

- Atkurti Tautos kaip valstybės suvereno teises – įvykdžius esminę politinės ir rinkimų sistemos reformą realiai įgyvendinti demokratinę piliečių savivaldą;

- Smarkiai sumažinti Tautos vienybę ir valstybingumo pagrindus griaunančią ekonominę ir socialinę  atskirtį šalyje – įgyvendinti esmines ekonomikos bei socialinės rūpybos srities reformas.

Savaime suprantama, kad įgyvendinti tokias reformas įmanoma tik dalyvaujant valstybės valdyme ir turint galimybę daryti įtaką Lietuvos ateitį nulemsiantiems sprendimams. Todėl neišvengiamai tektų dalyvauti Seimo rinkimuose. Kadangi Lietuvos Respublikos rinkimų įstatymas neleidžia juose dalyvauti visuomeniniams-politiniams sambūriams, prireiks sukurti politinio veikimo įrankį – judėjimo programą ir tikslus padėsiantį įgyvendinti rinkiminį sąrašą. Formaliai jis turės būti laikomas politine partija. Tačiau tai negali būti įprastinė siauro ideologinio profilio partija, apsiribojanti siekiu įgyvendinti jau ne kartą mėgintas įvykdyti dalines ir kosmetines, todėl nieko šalyje iš esmės nekeičiančias reformas. Yra būtina savo forma partinė, o programos politiniais tikslais ir turiniu viršpartinė (tradicines partines skirtis peržengianti), iš esmės sąjūdinio tipo partija. Tik šitoks susivienijimas pajėgtų spręsti visai visuomenei ir tautai svarbų uždavinį – įgyvendinti sisteminę ir kompleksinę valstybės atnaujinimo programą.

1990 m. atkurta moderni nacionalinė Lietuvos valstybė 2004 m. tapo ES nare ir įžengė į naują savo raidos tarpsnį. Ši narystė buvo naudinga ir reikalinga, tačiau 2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo pradėtas siaurinti valstybių narių suverenitetas. Kitaip negu tokio siaurinimo nacionaliniams interesams daromą žalą suvokusios ir pradėjusios jam priešintis Vidurio Europos šalys, Lietuva ėjo priešingu keliu.  Sąjūdinio „Kovo 11-osios Respublikos“ politinio projekto ir jį grindžiusių idealų buvo atvirai išsižadėta 2012 m. patvirtinus Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“. Tai yra visiškai unikalus, neturintis analogo jokioje ES šalyje, dokumentas, kurį be išlygų galima laikyti ne tik etniškai, kalbiškai ir kultūriškai savitos lietuvių tautos, bet ir Lietuvos valstybės likvidavimo ideologine-politine programa. Strategijoje pirmą kartą  atvirai įvardijamas ir galutinis tikslas, turintis rodyti pasirinkto naujojo kelio kryptį – ,,globalios Lietuvos“ vizija.  Ištautinama ir išvalstybinama Lietuva privalo tapti „globalia Lietuva“. „Kovo 11-osios Lietuvos“ viziją pakeitė visiškai priešinga – ,,globalios Lietuvos“ vizija. 

Šias vizijas skiria neperžengiama praraja ir jos yra visiškai nesutaikomos. „Globali Lietuva“ –prarandanti norą ir valią gyventi bei išlikti, savasties išsižadanti ir save griaunanti, susiruošusi visiems laikams išnykti iš pasaulio politinio žemėlapio ir istorijos Lietuva. „Kovo 11-osios Lietuva“ – savo vietą pasaulyje ir istorijoje valingai teigianti ir ginanti, savo kūrybines galias ugdanti ir išskleidžianti, siekianti išlikti amžiams Lietuva. Tokia Lietuva – aiškiai suvokianti savąją civilizacinę ir geopolitinę vakarietišką tapatybę šalis, laikanti save ir siekianti būti visaverte bei lygiateise transatlantinės Vakarų pasaulio bendrijos nare.

Pavadinimas „už Kovo 11-osios Lietuvą“ kol kas yra sąlygiškas ir gali būti tikslinamas. Tačiau jis nurodo svarbiausią kuriamo judėjimo ir partijos tikslą – atgaivinti sąjūdinę valstybės viziją ir siekti pasikeitusiomis sąlygomis įgyvendinti ja grindžiamus suverenios, demokratinės, laisvos ir teisingos Respublikos idealus.

Tautos Forumo ir VRK veiklą tęsiantis pilietinės iniciatyvos forumas turėtų tapti tokiu pat jo siekius turinčios politiškai įgyvendinti partijos steigėju ir rėmėju, kokiu buvo rinkimų sąrašą į EP suformavęs ir iškėlęs visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ Partija rinkimuose turėtų reprezentuoti forumo siūlomą „Kovo 11-osios Lietuvos“ viziją – Lietuvą padėsiančią išsaugoti visuomenės ir valstybės ilgalaikės raidos viziją bei ją įgyvendinti leidžiančią politinę programą. „Kovo 11-osios Lietuvos“ vizija privalo tapti dalykiška ir realia alternatyva pragaištingam „globalios Lietuvos“ projektui. Kaip ir buvęs rinkiminis komitetas, nacionalinis pilietinės iniciatyvos forumas „Už Kovo 11-osios Lietuvą“ turėtų kontroliuoti ir vertinti Seimo rinkimuose paremtų bei įsipareigojusių reprezentuoti ir įgyvendinti jo iškeltus tikslus partijos narių veiklą.

Partija gali būti sukurta dviem būdais. Paprasčiausias ir lengviausias kelias būtų pertvarkyti kurią nors iš jau veikiančių nesisteminių politinių partijų, pritaikant jos programą esamoms sąlygoms ir įsitraukiant į jos veiklą naujiems nariams. Kitas kelias – steigti naują partiją. Kol kas abu keliai yra atviri ir svarstytini, tad pirmiausia reikėtų nuspręsti, kuris iš jų paprastesnis, lengvesnis ir greitesnis.

Norintys aktyviau įsitraukti į politinę veiklą Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo nariai galės tapti ir steigiamos politinės-rinkiminės partijos nariais.

Šitaip bendrais bruožais atrodytų pilietinės iniciatyvos forumo ir jo pagrindu steigiamos politinės partijos kūrimo gairės. Be abejo, jas prireiks tobulinti ir tikslinti.

Nuoširdžiai kviečiu tapti mūsų rinkiminio komiteto tęsiniu tapsiančio naujo pilietinės iniciatyvos forumo nariu-steigėju, o jeigu pageidautumėte –  ir kuriamos politinės partijos nariu.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Raigerdas apie kasą       2019-10-19 19:29

Pakartosiu tą pačią frazę, kurią parašiau ankstesniame komentare:“Jūs galite kažką tai įgyvendinti tik tada, kai yra kasa”. Žmonėms, gyvenusiems sovietmečiu, buvo kalama į galvą, kad pinigai yra blogai ir vos ne pati didžiausia pasaulio blogybė. Net toks genialus inžinierius ir mąstytojas, kaip Žanas Fresko, pasiūlė visiškai atsisakyti pinigų. Ir jis išdėstė tą savo teoriją, kad pinigai visuomenei nereikalingi. Ir nors su daugeliu Žano Fresko dalykų galima sutikti, tačiau ne būtina viską taip jau priimti, ką jis sako, už gryną pinigą. Pinigas yra ne tik universali mainų prekė, bet kartu ir matas, vertinant produkto ar paslaugų kokybę. Dabar pažiūrėkime į kai kuriuos Seimo narius ir jų požiūrį į kasą, kuria jie rūpinasi pastoviai, nes tai jiems rūpi renta, tai jiems rūpi atlyginimus sau pasikelti. Jiems labai rūpi, kad tie valstybiniai pinigai kuo didesniais kiekiais kristų jiems į kišenę. Į šituos egoistinius Seimo narių norus, visuomenė reaguoja vangiai ir be reikalo, nes tai yra visų mūsų pinigai. Štai daugelyje išsivysčiusių šalių jau yra žinoma apie destruktyvius liberalų veiksmus, bet lietuviams tai dar niekaip nesiseka suvokti. Kaip narkomanas negali gyventi be narkotikų, taip liberalas negali būti valdžioje nepasižymėdamas savo polinkiu į ardomąją veiklą. Atrodo, visai neseniai visą šalį supurtė liberalas Eligijus Masiulis, ir jau atrodo visa tai turėjo pristabdyti liberalus, bet jie gi negali gyventi be ardomosios veiklos. Tik tuo tikslu jie ir veržiasi į politiką. Ir štai kitas liberalas Šimašius jau pasižymėjo kitame ardomosios veiklos fronte. Pritilo reikalai su Šimašiumi ir štai naujai iškepta liberalų partijos pirmininkė pareiškia:“1. Tikrai nebūsiu kokios nors įtakos grupės įkaite ar instrumentu.
2. Nežaisiu jokių politinių žaidimėlių už kolegų ir bendražygių nugaros.
3. Tvirtai laikysiuos susitarimų.
4. Nedalyvausiu abejotinuose kuluariniuose sandėriuose.
5. Atvirai ir į akis sakysiu, kas man nepatinka ir lygiai to paties lauksiu iš jūsų.
6. Reikalausiu iš kiekvieno, bet dar daugiau – iš savęs“. Visa tai tinka kokiai nors Vaikų darželio vedėjai, bet kaip Seimo narei tai yra tikrai per maži reikalavimai. Ji nežais politinių žaidimėlių už kolegų nugarų, tai čia jau toks didelis pagal ją jos pasiekimas, kad net reikia viešai apie tai pasigirti. Tvarkoje, bet tiems mokesčių mokėtojams labiau rūpi, kaip Viktorija Čmilytė-Nielsen elgsis su valstybiniais pinigais. Ir štai čia liberalų pirmininkė staigiai primiršta matematiką, kurią pritaikius galima paskaičiuoti išlaidas ir žalą padarytą valstybei. Rinkimai į parlamentą 2020 m. kainuos valstybei apie 8 milijonus eurų. Ir štai V.Čmilytė-Nielsen siūlo nieko nelaukti ir pradėti dabar rinkti naują Seimą. Nežinau, ar liberalų pirmininkė ką nors išmano ekonomikoje, bet jeigu jūs investuojate kažkur tai pinigus, tai jūs turite gauti bent jau (nerašysiu kelis kartus turi būti atsipirkimas) naudą. Kokią naudą valstybė gaus surengusi išankstinius rinkimus? Apie tai į akis V.Čmilytė-Nielsen niekam nėra pasakiusi. Apie tai ji tylės, nes bus valstybei padaryta žala. Bet už tai bus atliktas dar vienas ardomosios veiklos aktas, be kurios liberalai gyventi negali. Net išrinkus ten naujus Seimo narius niekas ten nepasikeis. Ta taip vadinama OPOZICIJA nei per nago juodymą nėra konstruktyvesnė už dabartinę daugumą, todėl nieko naujo neįvyks. Todėl gerbiamam V. Radžvilui derėtų pasisakyti ir dėl OPOZICIJOS Seime. Manau, kad daugeliui yra matoma, kad ten nevyksta jokių varžybų dėl geresnių pasiūlymų ar sprendimų. OPOZICIJA Lietuvoje suprantama, kaip leidimas kaišioti į ratus pagalius SEIMO DAUGUMAI. Destruktyvumas, trukdymas, ardymas, kenkimas - visa tai yra vadinama OPOZICIJA. Ir štai liberalai, apie kurių darbo naudą Seime nežino nei vienas Lietuvos rinkėjas, būdami Seime visiški autsaideriai, pradeda klykti Seime apie naujus rinkimus. Ir aišku, kaip ir dera destruktyviems liberalams, jie, galimai, tai laiko, kaip patį didžiausią atliktą darbą Seime. Mieli ponios ir ponai, na niekada mes nesukursime GEROVĖS valstybės, jeigu nepradėsime stabdyti tuos destruktyvius tipus Seime, kurie siūlo iššvaistyti tuščiai milijonus eurų valstybinių pinigų vien tik tam, kad taip patinka daryti naujai, pilnai kaprizų, liberalų pirmininkei V.Čmilytei-Nielsen. Kokią naudą valstybei yra atnešusi šita dama? Kas nors žino?

C-Fam       2019-10-18 15:53

October 18, 2019
The UN is blocking pro-life groups from attending a major conference.
The U.S. has introduced sexual orientation and gender identity into a UN document.
UN is about to consider a new treaty that will promote gender ideology.
I cannot tell you how busy, stressed, stretch to the max my UN staff is in these waning days to the UN General Assembly.
They are sleepless in New York because crises are coming at them fast and furious.
And we desperately need your help because we are also facing a severe financial crisis, a crisis that comes at precisely the wrong time.
If the UN succeeds in keeping pro-lifers out of the Nairobi Summit, I shudder to think what may happen.
It is depressing that the U.S. has introduced language in support of gender madness into a UN document.
We cannot allow the new treaty on crimes against humanity to include gender madness, a thousand protected genders, that gender is a social construct.
This is what little C-Fam is up against. And then comes a massive let down in our fall fundraising, putting in danger all our efforts on these vital battles.
We are right now $40,000 down from where we were last year. By the end of the year, our deficit could be crippling. Whenever I come to our best supporters, you come through. Well, NOW IS THE TIME.
Stop what you are doing right now and pray that this deficit is closed and that we can fight these three battles (and even more if truth be told). And then click on the donate button and chip into our effort.
Can you afford a year-end gift of $1,000? I know most of you cannot. But, can you afford $500? How about $100?
It is urgent in the face of these battles that we close this budget shortfall. And do it now.
Pray right now and give a sacrificial gift so we can win these important fights.
Yours in Christ, Austin Ruse,President
PS Please pray by name for Lisa, Susan, Stefano, Rebecca, and me.

>Šiaip       2019-10-17 15:21

Tikrai,pasakyta,kad “būkite gudrūs kaip žalčiai ir taikūs ,kaip balandžiai”...

šiaip       2019-10-17 15:02

idealios partijos kūrimo preambulė pavėlavo daug daug metų... dauguma rinkėjų pasikeitė į liberglobalios tikrovės pusę, sumaterialėjo, vertybės išsigimė, tiesa apsivertė aukštyn kojom… todėl, kad partija patektų į seimą ir atstovautų t i k r ą s i a s tautos vertybes, reikia lankstumo, diplomatijos ir net dalinio savosios tiesos “apkarpymo”, kad įtiktų masėms ir prigautų klanus…

ah1       2019-10-17 13:27

Dėl kūrimo būdų - pirmasis galimas bet tuomet lieka senieji kadrai kas jau savaime užprogramuoja “*ūdą tašėj”  vėlesniame periode, merdėjimą ir stuporą, na o antrasis tai jau labai primena mostelėjimą burtininko lazdele -  most ir yra partija, bet mes jau išaugom iš pampersų, vaikiškų kalgotkių todėl netikim pasakomis, burtų lazdelėmis ir burtininkais.

Raigerdas> 2019-10-17 13:06       2019-10-17 13:25

Jūs rašote:“Aišku Forume nėra kasos:)”. Žinokite, kad bet koks projektas be kasos yra bevertis. Jūs galite kažką tai įgyvendinti tik tada, kai yra kasa. Mes gyvename pinigų pasaulyje ir pinigai yra ta universali mainų prekė, kuri suteikia laisvę jums veikti. Ta “Laisvoji rinka” yra melagingas pavadinimas, nes jūs esate laisvas veikti tiek, kiek jūs turite pinigų. Tai yra realybė. Toliau komentatorius “ah1” rašo:“esame maži, kaip kokie vijokliai ir nori ar nenori priklausomi nuo aplinkos aplinkinių valstybių. Kol kas belieka stebėti kur link vėjai pučia ir vijotis galingūjų šešėlyje”. Tie, kurie nori būti ne savimi, o šešėliais ar tarp šešėlių, priklausyti nuo aplinkos, kaip vilkai, lapės, skruzdės ir kiti vabalėliai, nebūtinai turi dalyvauti politikoje, nes jie gali pasikalbėti ir su šešėliais. Į politiką gali eiti tik tie aktyvūs piliečiai, kurie nori dalyvauti valstybės ūkinių reikalų tvarkyme. Ekonomikai vystyti reikalinga politika, o ne atvirkščiai, kaip dabar tai įsivaizduoja mūsų politiniai nemokšos Seime. Tai yra gerkliniai politikieriai, kuriems kažkada Senovės Graikijoje buvo skiriamos vietos aikštėje, kur jie galėjo pasigalinėti savo gerklėmis ir sąmojumi viešai susirinkusių žiūrovų miniai. Į  partijos vadovus gali pretenduoti tik tie, kurie išmano ūkiniuose reikaluose, pirmoje eilėje, ir suvokia, kad be geros šiuolaikiškos Švietimo sistemos nebus nei kultūros, nei ekonomikos. Politika negali būti statoma aukščiau ūkinės naudos. Idiotai, būtinai jums įrodinės, kad yra atvirkščiai, nes jie kitaip negali. Amžinatilsis Lubys sakė teisingai, kad pas mus arklys dažnai statomas paskui vežimą. Jie pastoviai siūlys tai, ko patys nedaro. Imu pavyzdį. Štai buvo toks liberalas Eligijus Masiulis. Jis Seime pasiūlė įteisinti prostituciją. Taigi, jis nepasiūlė tapti prostitute savo žmonai, jis taip pat nepasisiūlė Seime, kad jis dirbs prostitutu. Taigi, tokie politikai su destruktyvių mąstymu, visada, kartoju, visada jums siūlys tai, ko patys nei už ką nesutiks daryti. Kada toks politikas pasiūlo, tai reikia iš jo tuoj pat pareikalauti: “parodyk pats, kaip tu tai padarysi”. Kito kelio nėra, nes jūs neatskirsite jų gražbyliavimo ir pažadų, nuo tikrų jų ketinimų. Veidmainiai yra pagrindiniai kandidatai į dabartines partijas, nes ten etika nėra pagrindinis laisvės ribų nubrėžtas ratas.

Toks įspūdis,       2019-10-17 12:12

kad Juozaičio bekompromisiai garbintojai pritilo, bet Radžvilui vis tiek norisi įkąsti.

Reigardui       2019-10-17 12:06

Bet deja, jau tokia Jasukaitytė buvo prisiklijavusi prie forumo. Kadrai lemia viską (klasiko posakis). O toks Razma net buvo savo partijos kasininku, taip kad jo vaidmuo gana svarbus ir jis ne šiaip ten malasi. Aišku Forume nėra kasos:)

Svarbiausia neprisirinkti žmonių iš tokių šeimų, kaip Pakso, kurios vertybes pamatai per būrėjus, kolonas, žento šukuoseną ir dukros makiažą.

ah1       2019-10-17 11:46

esame maži, kaip kokie vijokliai ir nori ar nenori priklausomi nuo aplinkos aplinkinių valstybių. Kol kas belieka stebėti kur link vėjai pučia ir vijotis galingūjų šešėlyje

Raigerdas        2019-10-17 11:10

Jeigu ponas V. Radžvilas vadovausis aukštomis etikos normomis, kas apie 90% apsaugos pilietinio forumo partiją nuo idiotų su jų ydomis, kurių jie nenori atsikratyti, ir sutelks geriausius ir aukštu kompetetingumu pasižyminčius specialistus, avangardistus-menininkus, auštos moralės mokslininkus, dorus verslininkus, puikius virėjus, statybininkus ir ūkininkus, ir orientuosis į tą luomais pasiskirsčiusią visuomenę, kaip ją įvardino Vydūnas, ir jos geriausius atstovus, tada šansų dar yra. Vedančioji jėga visada privalo būti elitinė, ir ten negali būti jokių Salamakinų, Razmų ar kitokių pilkybių, kurie šneka ir patys nesupranta apie ką jie šneka. Laisvė privalo turėti aiškias ribas, idėjos ir teiginiai partijos planuose negali turėti jokių dviprasmybių, ką mėgo KGB-istai, ir svarbiausia šita partija privalo turėti partijos nario etikos kodeksą. Be jo, partija netruks atsidurti viena iš partijų, kurios elgesys vėl bus toks, koks aprašytas G.Orwell “Gyvulių ūkyje” ir kokių mes turime dabar Seime. Jų galvose vyksta nevaldomi procesai, todėl visa tai pasireiškia ir jų elgsenoje. Bet koks vadovas pilietinio forumo partijoje, privalo būti aukštesnio etinio lygio už savo pavaldinius ir ryškiai pranokti savo kompetencija vadybos ir viešųjų ryšių klausimuose. Pilietinio forumo partija privalo augti, plėstis ir tobulėti, kad nebūtų taip, kaip atsitiko su G. Landsbergiu, kuris vis kukuoja tą pačią kūkū prieš metus, šiandien ir tą patį darys po 10 metų. T.y., vadovaujanti persona privalo evoliucionuoti, o ne taip, kaip tai vyksta su tokiais Seimo nariais kaip Razma ar Salamakinas. Gyvenimas nestovi vietoje, nes jis pastoviai kinta, nekisti gali tik Razmos mąstymas, kaip jam atrodo, nors ir jis kinta, kaip ir sensta jo kūnas.

Cha, Raigerdai.       2019-10-17 11:05

nusivažiavai iki kaltinimų, vadinasi esi skaldytojas, ne daugiau. Pagal tave visi “idiotai”, o pats vadovaujiesi šėtono išmintimi “skaldyk ir valdyk”.

Raigerdas       2019-10-17 10:32

Visi punktai yra verti dėmesio. Be abejonės, Lietuvoje tai būtų naujo tipo partija. Tik tokia partija turėjo atsirasti mažiausiai 15 metų atgal. Dabar tokia naujai gimusi partija gali iškilti tik dėka judėjimo. Jeigu iš tikro, tai būtų pilietinio forumo partija, tai ji gali turėti perspektyvos, nes visos senos partijos jau užkniso savo tuščiais pažadais. Toliau, pilietinio forumo partija privalo aiškiai pareikšti savo požiūrį į religiją. Nemažai yra pasisakymų, kad tai yra krikščioniška partija. Jeigu taip, tai konfliktas, kuris tęsiasi šimtmečius tarp krikščionių ir pagonių, yra neišvengiamas dalykas, dėl tradicinės krikščionių neapykantos bet kokiam kitokiam tikėjimui nei krikščioniškasis. Todėl šita partija neišvengiamai taps apsirėdžiusi naujais rūbais, bet su senomis, šimtmečiais gyvuojančiomis neapykantos ydomis, gyvuojančiomis iki pat šiandien. Tokiu būdu, tokios partijos vadovybė net nepakyla aukščiau to, ką pasakė mūsų Karalius Gediminas, kad mūsų valstybėje visoms religijoms vietos pakanka. Būtent dėl šitos teisingos ir šimtmečius aplenkusios Gedimino idėjos, Lietuvoje nebuvo įsigalėjusi Inkvizicija ir eretikų deginimo ant laužų, kaip Šv. Romos Imperijoje. Ir kaip mes matėme dabar Seime, kai sprendėsi klausimas dėl Romuvos, buvo ne vienas Seimo narys krikščionis, kuris ne atvira, bet užmaskuota forma pademonstravo savo neapykantą ne krikščioniško tikėjimo žmonėms. Šitas faktas parodo, pirmiausia, labai žemą vidinę dvasinę kultūrą šitų tipų, nes jie dėl savo ydingo požiūrio į religiją negali atstovauti jokio pilietinio forumo, o gali atstovauti tik krikščioniškų organizacijų interesus, kur jie sėkmingai galės diskredituoti krikščionybę, kaip neapykantą skleidžiančią religiją kaip tai daro islamo fundamentalistai. Pavyzdžiui, Japonijoje, gana žymūs politikai pareiškia, kad jie išpažįsta net po 2 ar 3 religijas. Ir tai yra normalu. Nenormalumas atsirado dėl neapykantos sklindančios iš abraominių religijų, ir ta neapykanta buvo paskleista po visą Europą, įkūnyta Kryžiaus karuose ir Inkvizicijos siautėjime, kaip tai vėliau įvyko fašistams atėjus į valdžią su rasistine neapykanta, ir komunistams su proletarine neapykanta “buržujams”. Todėl vienybė tokiam politiniam forumui taps miražu, ir tai bus tik tęsinys dar vienos ydingos partijos sukūrime. Jeigu kokia nors partija apsiima spręsti “valstiečių” problemas, “proletariato” problemas, “krikščionių” problemas ar iškelia savo “vertybes” aukščiau kitų, tai čia yra ne partija o būrelis arba grupė žmonių, kuri nori gauti valstybinių pinigų ir iš to gyventi. Tikra partija, turi turėti aiškų planą, sprendžiant visų piliečių problemas, neskirstant jų pagal visus tuos odos spalvos, religijų ar kitus požymius. Faktiškai, bent jau sąmoningesnio lygio žmonės, privalo pasakyti aiškiai, kad mums su tomis ydomis apsišarvavusiais idiotais, mums yra ne pakeliui. Rusijoje yra pilna tokių idiotų, kurie nori grąžinti atgal TSRS gyvavimą, Lietuvoje tokių taip pat yra, bet yra dar ir tokių, kurie nori Lietuvą grąžinti tą idiotizmą, kuris buvo Viduramžių Europoje. Todėl pozicija pilietinio forumo partijos turi būti aiški šiuo klausimu, be jokių dvigubų ar trigubų moralių, kokios yra būdingos fašistams, komunistams ir nukrypusiems nuo sveiko proto liberalams.

Kokia       2019-10-17 9:36

nuobodybė tie Radžvilo “pafilosofavimai-pamąstymai”  savo chebros rately .

Galima pasimokyti       2019-10-17 9:26

iš Lenkijos valdančiosios partijos.Pasimokyti ,kokių klaidų nedaryti,ir pasimokyti,kaip daryti gerus darbus konkrečiam žmogui.

Viso labo       2019-10-17 9:02

kuriama savo naudos partija, t.y. matymas iš “savo varpinės”. Pasivadino krikščioniška partija, bet nemato problemų mūsų Bažnyčiose. Esame viena Bažnyčia, o atrodo tarsi gyventume skirtinguose pasauliuose. Turime vienas kitam daug ką pasakyti, tačiau mūsų komunikacija de facto neegzistuoja. Mūsų Bažnyčių valdžia susiliejo su partijomis, jas remia ir agituoja už jas. Pamenu Radžvilo apsilankymą Šiauliuose, tai ne tik pastoracinio centro salę davė, bet pats vyskupas pirmoje eilėje sėdėjo. Su eiliniais parapijiečiais nesusėda pabendrauti, net piligriminę kelionę pasiūlo tik išrinktųjų ratui, t.y. “saviems”. Bernardinai.lt siūlo paskaityti straipsnį su lenkų panašiomis problemomis ir kaip jie priešinasi tokiai Bažnyčiai: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-10-16-protestas-po-vyskupo-langu-krokuvoje-balsas-tu-kurie-baznycioje-neberanda-vietos/177694

-------       2019-10-16 22:40

Raudonųjų pasisakymuose ir dabar išlikusi slaviška sintaksė.
V. Radžvilas ir ProPatria Lietuvos priešams yra ypač įdomus, tenka konstatuoti, kad pasisakymai išanalizuoti kruopščiai, tik kontrargumentacija yra niekinė - būtent ji yra tiksliausias indikatorius.
Įdomu, ką pasauliniokaro analizė turi bendra su esiformuojančios politinės jėgos metmenimis ir perspektyvomis?
Sėkmės V. Radžvilui ir ProPatriai.

Stengiuosi suprasti, bet nesuprantu       2019-10-16 22:21

V. Radžvilas iš pradžių rašo: “Kuriant partiją iniciatyva turi priklausyti ir jos branduolį privalo sudaryti savo ankstesne veikla ir nuveiktais darbais jau įrodę ištikimybę ir/arba nuoširdžiai pasiryžę dirbti Lietuvai sąžiningi ir patriotiški piliečiai; partija negali ir jai nebus leista tapti jos kūrimui nieko negalinčių duoti, besišliejančių tik iš savanaudiškų paskatų, velkančių neatsikratomą nomenklatūrinės praeities ir įpročių šleifą, abejotinos reputacijos išverstakūrių partinių karjeristų bei politinių perėjūnų klanu.Šiais principais būtų pajėgi vadovautis tik iš pilietinės visuomenės ,,apačių“ kilusi ir jų steigiama bei kontroliuojama politinė partija.”

Bet paskui aiškina: “Partija gali būti sukurta dviem būdais. Paprasčiausias ir lengviausias kelias būtų pertvarkyti kurią nors iš jau veikiančių nesisteminių politinių partijų, pritaikant jos programą esamoms sąlygoms ir įsitraukiant į jos veiklą naujiems nariams. Kitas kelias – steigti naują partiją. Kol kas abu keliai yra atviri ir svarstytini, tad pirmiausia reikėtų nuspręsti, kuris iš jų paprastesnis, lengvesnis ir greitesnis.”

Labai panašu į A. Juozaičio blaškymusis.

visi veržiasi prie lovio       2019-10-16 22:09

ir kad nors vienas kalbėtų apie Rinkimų įstatymo keitimą, laikantis LR Konstitucijos. Nė vienas, nes tada jo kuriamos partijos sąrašiniai nustums jį patį ir nei rems ar stums. Rinkimai nėra TEISIŠKI. Nepalaikau nė vieno su tokiomis GAIRĖMIS. Apskritas NULIS!!! Atsibuskite, pagaliau. Kovokite už tiesioginius rinkimus, kai rinkėjas turi 1 balsą ir renka 1 asmenį.

ilajai versus murlokai       2019-10-16 21:05

Neverta komentuoti nes ponai propatrijonai “grynaveisliai” prastuomenės komentarų neskaito ir su plebėjais nediskutuoja. Niekada! (“Ne lygis”).
Bet Tautą vaduos.
Jeigu ne iki Kalėdų, tai po Velykų.
Pasakė ir prisnigo smile

aspirin       2019-10-16 20:45

Sekantis etapas po gairių bus pagirios.

pagairė       2019-10-16 20:43

Perskaičiau, na ir…
Vargo vakarienė, vežimo kinkymas prieš arklį ir namo statymas nuo vėtrungės.
Jooo, pir iausia gairės partijai, o po to “ugnies vandens, šapų-lapų ir taip bus gerai”.
Paimkim mašiną, ir už vairo pasodinkim aklą berankį bekojį varguolį, kurio kišenėse švilpia vėjai, o bagažo skyriuje nėra ne tik kelių žemėlapio, bet tūlas šoferis nėra net sugalvojęs kur važiuoti.
Va tokia yra zylių partija ir visokios jos gairės.
Cha, “-vairuosim važiuosim ten kur bus geriau!”
Kur yra tas ” ten” ir kaip realybėje atrodys tas “gereu” ponai “šoferiai” neturi net žaliausio supratimo. Bet jie mat važiuos ir viską vairuos.
Kur? Kaip? Kokiomis priemonėmis?
“Gairėmis”?
Ir rezultatai bus kokie?
????
Spartuolio-aktyvisto gairelė ir oro pilys vėjų pagairėje!
Ne nuo partijos reikia pradėti, t.y ne nuo mašinos spalvos parinkimo reikia pradėti kelionę.
Reikia suformuluoti aiškiai artikuliuojamą ir absoliučiai konkretų tikslą:
Kokia turi būti Lietuvos valstybė, kokua santvarka ir visuomenės sąranga joje turi būti, kad būtų Lietuva Tėvyne-Motina, o ne žiežula pamote savo vaikams.
To tikslo pasiekimas provalo turėti Planą minimum iš trijų esminių dalių:
Esamo kriminalinio režimo demontavimas ir imuniteto recidyvinių metastazių užkardymui visiems laikams sukūrimas;
Naujo valstybės kūrimo mechanizmo paleidimas ir visuomenės sveikatinimo terapijos sisteminis įveiklinimas;
Sukūrus tvarią tautos labui veikiančią santvarką, jau turėti suformuluotus strateginius valstybės ir tautos tikslus ilgalaikei perspektyvai.
Turėti analitinius centrus ir prognostinę sistemą efektyviam reagavimui į geopolitikos permainas.
Nieko panašaus radžvilinės zylės neturi ir nemano jog tai reikalinga.
“Pirma kursim partiją, o paskui darysim “на ходу”.
Ir kas iš tokių stichinių tiap-liap ekspromtų gausis? Ogi “Hax..”
“Biškelį ten, biškelį ten, biškelį to, biškelį ano- o kas neaišku tą kepurėmis užmėtysim”
Poručikų rževskių lygis. Filisofuojantys politikos jefreitoriai besimatuojantys generolų lampasus. Snargliuoti piemengaliai, prisvaigę diletantai ir politinio veiksmo neįgalieji.
Visa tai galima pavadinti lakonišku terminu- ” Iš anksto nusibodo”, nes apart diagnozių rašymo, tie nabagai daugiau negabūs niekam.

 

 

tiek       2019-10-16 17:30

reiktų nepamiršt,kad šis ponas visų pirmiausia atstovavo ir atstovaus (tiesiog per vėlu jo amžiuje keist pažiūras) nuo bangos nueinantiems liberalams.Ir iš tikro ,jo gairėse - absoliučiai nieko apie tai ,kaip gyvens Lietuvos rinkėjų dauguma net jei jo būsima partija išsikovotų absoliučią daugumą Seime. Išvada: į tokius aplammai nėr ko kreipt dėmesio ,nes jie visi ir už tautiškumą ,lietuvybę , krikščioniškas vertybes -tik kas iš to lieka rezultate? Neee,geriau žvirblis rankoj ,nei ...Pvz. man gerb.Neringa Venckienė jau dabar yra žymiai skaidresnis, labiau nusipelnęs savo darbais ir kur kas nuspėjamesnis žmogus nei šis filosofas.

Daug partijų kalbėjo       2019-10-16 13:13

apie valstybę,tik mažai apie žmogų,kuris yra Dievo kūrinys.Taip pamirštamas ir pats Dievas.O valstybė tampa stabu.Pasekmes matome.

Tvankstas       2019-10-16 12:48

habilitās - dėkui už pateiktas gausias žinias.
Esu labai dėkingas, kad įrodėte A. Hitlerį buvus Kominterno / J. Stalino agentu, nušvietėte trumpai Kominterno veiklą atvedant NSDAP į valdžią.
Dar prieš I pas. karą socialistas Sombart paskaičiavo socialistų atmainas ir rado 140.
Pridėjus A. Sutton knygą apie Wallstreet ir Hitlerio atvedimą į valdžią, gaunasi pilnas vaizdas. Warburg šeima suvaidino puikų vaidmenį.
Bankininkas Jalmaras Šachtas (Hjalmar Schacht), ne Šiftas.
Niujorkietis bankininkas Jakob Shiff buvo Rotschild giminaitis, finansavęs L.Trockio nuplukdymą laivu į Peterburgą su 272 bolševikais (266 žydai), įdavus 20mln. usd Spalio perversmo vykdymui. (žr. A.Sutton knygą apie Wallstreet ir bolševikų perversmą)
Šiandieninis ES patvaldys G.Soros su Open Society valdo ir kur Jūs matote jo pagalbą V. Radžvilui ir Co ?

Jūs pajėgiate suvokti, ką rašote ?

Pajėgiate sujungti faktus į loginę seką ?

Logorėja nėra žinojimo ir supratimo požymis.

Italas Ignazio Silone iš patirties išsiliejo : ‘Kai fašizmas sugrįš, jis nesakys - esu fašizmas. Ne, jis sakys - esu antifašizmas’.

habilitui       2019-10-16 12:31

Prie ko čia tas Hitlerio atėjimas į valdžią?

Žmonės, mielieji       2019-10-16 12:26

jūs pabuskit, nes su šituo debesėliu realiai niekur nenukeliausit.
Paklausai jo ir norisi sakyt: Amen.
Tiek smarkiai jis atitrūkęs nuo šio pasaulio reikalų.

habilitās       2019-10-16 12:07

Kaip kuriasi partijos ir kaip siekiama valdžios,  mes jau esame rašę prieš 15-20 metų. Pasikeitė nedaug.

Kai tapo aišku, jog 1932 m. pavasarį vyksiančiuose prezidento rinkimuose prezidentui Hindenburgui nebus alternatyvos, Braunschweig žemės vidaus reikalų ministras Ditrich Klages (nacionalsocialistų partijos narys), skubos tvarka A. Hitlerį paskyrė vietinio technikos universiteto profesoriumi. 1932 02 26 Hitleris tapo valstybės tarnautoju ir automatiškai gavo Vokietijos pilietybę (anksčiau buvo Austrijos pilietis, vėliau jos atsisakė).
1932 03 13 vyko pirmasis prezidento rinkimų turas, kuriame dalyvavo ir A. Hitleris.  Tuo metu prezidentu buvęs Hidenburgas (85 m. amžius) gavo 49,6 % balsų, A. Hitleris (43 m.) – 30,1 %. 1932 04 10 vyko antras prezidento rinkimų turas, kuriame prezidentas Hindenburgas galvo 19 mln. balsų, o A. Hitleris 13,5 mln. rinkėjų balsų (čia apie vokiečių Tautą, kuri dar 1932 m. šaukė „Heil“). Tarp kitko, antrame prezidento rinkimų etape komunistai balsavo už A. Hitlerį, tarp jų ir E. Telmanas bei busimasis VDR sekretorius Valteris Ulbrichtas.
Be savo krikštatėvio ir trečio reicho įkūrėjo Ernsto Hanfšaengelio, A. Hitleris turėjo tik vieną rėmėją, Fransą Fon Papeną, dar tais pačiais 1932 m. tapusi Reichskancleriu (po Hindenburgo mirties A. Hitleris atleis jį iš vicekanclerio pareigų ir išsiūs pasiuntiniu į Austriją).
Kadangi Fon Papenui vyriausybės suformuoti nepavyko, teko paleisti Reichstagą ir 1932 07 31 vyko nauji rinkimai, kuriuos laimėjo naciai (tai antras kartas, kai vokiečių Tauta dar 1932 m. šaukė „Heil“) Nors Nacionalsocialistai buvo didžiausia frakcija Reichstage, o H. Geringas net Reichstago pirmininku, prezidentas Hindenburgas A. Hitleriui Reichskanclerio pareigų nedavė ir vyriausybės formuoti neleido, nes naciai neturėjo daugumos Reichstage, todėl A. Hitleriui teko tenkintis pavaduotojo postu. Reichskancleriu tapo generolas Šliaicheris, kuris atvirai šaipėsi iš A. Hitlerio ir nacių (vėliau naciai jį už tai nušovė).
1932 m. pabaigoje atsirado ir trečias veikėjas, kuris vokiečių Tautos vardu šaukė „Heil“, tai bankininkas Šiftas, kuris asmeniškai kreipėsi į prezidentą Hindenburgą siūlydamas A. Hitlerį į Reichskanclerio pareigas. 1933 01 30 A. Hitleris prisiekė Reichstage ir tapo koalicinės vyriausybės kancleriu, vicekancleris Fon Papenas turėjo „prižiūrėti“ A. Hitlerį, kuriuo prezidentas Hindenburgas nepasitikėjo. Iki pat prezidento Hindenburgo mirties 1934 m. daugiau vokiečių Tautos vardu „Heil“ niekas nešaukė.
Anot to meto laikraščio „Die Rote Fahne“ Tauta, kuri 14 metų gyveno vadovaudamasi lozungu „geriau siaubingas galas, nei siaubas be pabaigos“, neturėjo pasirinkimo.

Bus taip kaip bus, kaip sako ponas A. Rusteika!

Metų metais       2019-10-16 11:16

bekuriant strategijos gaires, šuo paskutinį kaulą nuneš.

Šarūnas       2019-10-16 9:46

Šiandien dorus politikus palaiko tik nedidelė visuomenės dalis, todėl labai tikslinga jungtis tikriesiems tautininkams ir tikriesiems krikdemams į vieną partiją. Be to, manau, kad tautinė idėja gali klestėti tik kai ją paremia katalikų Bažnyčia, bet nelieka jos nuošalyje.

ah1       2019-10-16 9:44

kaip kuriama partija trumpai ir aiškiai išdėstęs Hitleris savo veikale ” Mano kova”  ir nieko naujo nebeišrasi.

pastebejimas       2019-10-16 9:42

bijau, kad vel kartojasi jau matyta situacija. bus vel keletas nedideliu partiniu derinuku, ir vel buvusieji gaus vienokia ar kitokia dauguma. Juozaitis stai jau su paxistais. Venskiene grizta, bus ir jos gabalelis, tegu ir nedidelis. Centro partija dar kazkokia. dar velniai zino kiek visokiu bus. ir visi jie apkarpys ir taip nedideli pyraga. Dagio/Radzvilo/Sinicos naujai partijai/judejimui/kaip pavadinsi taip nepagadinsi yra sunkus laikai. man atrodo, kad reiketu paskubeti ir kuo anksciau pateikti programa ir konkreciu veiksmu bent jau nediduka sarasa. krikscionybe, morale, tautiskumas, viskas cia yra aisku ir gerai. bet duokit daugiau praktiniu veiksmu- biudzetas, finansai, valstybes valdymo reforma/nereforma, pensijos/parama seimai/smulkaus verslo reikalai, aiskesnis poziuris i pozicijas ES (ne tik del krikscionybes, migracijos, situacijso del Lenkijos, Vengrijos, bet ir del naujo green deal, ES biudzeto paskirstymo, ir t.t.)

Arūnas       2019-10-16 9:31

Pradedu nelabai suprasti V.Radžvilą. Ar jis už naują krikdemišką partiją, ar už naują tautišką „Kovo 11-osios Lietuva“ partiją.

Skaitant reiktų       2019-10-16 8:49

daugiau konkretumo,kaip asmeniškai gerėjimą pajus paprastas žmogus.Kaip Lenkijoje konkrečiai,kas geriau bus eiliniam piliečiui.


Rekomenduojame

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.