Prezidento rinkimai 2019, Demokratija ir valdymas

Vytautas Radžvilas. Lietuvos rinkėjui – amžina Sizifo dalia?

Tiesos.lt siūlo   2019 m. kovo 22 d. 0:58

65     

    

Vytautas Radžvilas. Lietuvos rinkėjui – amžina Sizifo dalia?

Pro Patria

Visi žinome pasakojimą apie Sizifą, dievų pasmerktą amžinai ridenti į statų kalną sunkų akmenį. Beviltiškas darbas arba veikiau prakeiksmas, nes herojaus nuridentas į tikslą akmuo tuojau pat nudarda žemyn ir jį vėl reikia ridenti iš naujo. Būtent šis mitas ir iš jo spinduliuojanti pasmerktumo nuotaika sukyla mintyse apžvelgiant Lietuvoje vykstančių rinkimų vaizdą. Šis vaizdas nesikeičia jau ilgiau kaip du dešimtmečius ir monotoniškai kartojasi kas penkeri metai. Rinkimais vadinamo spektaklio, kai nomenklatūriniai klanai reguliariai persistumdo dėl vietos prie valdžios lovio, vaizdas yra atgrasus ir slogus. Tačiau šitoks „santykių aiškinimasis“ – tų klanų vidaus reikalas, dėl kurio sielotis neverta.

Tikrąjį nusivylimą kelia tai, kad tą patį vaizdą regime ir opozicinių, nesisteminių, tautinių – kad ir kaip vadintume – visuomenės sluoksnių ir politinių jėgų stovykloje. Slapukauti nėra ko – Vilniaus Forumo pareiškimas dėl būtinybės iškelti bendrą susitarusių patriotinių jėgų remiamą, taigi tikrą Tautos kandidatą Prezidento rinkimuose yra beveik nevilties žingsnis. Tačiau būtina apie tai kalbėti – net suprantant pavojų likti neišgirstiems. Kitos išeities paprasčiausiai nėra.

Valdžia ir net jos miražas turi nuostabią galią – masina, užkeri ir galop visiškai apakina. Kaip tik šia valdžios galia yra grindžiama atkurtoje „laisvoje“ valstybėje sukurta valdymo sistema. Jos pagrindas – gundymas valdžia. Ir jis veikia neatremiamai – panašiai kaip viltis akimirksniu praturėti sugena žmones į lošimo namus. Visi žino, kad būtent jie, o tiksliau – jų steigėjai ir šeimininkai visada išeina laimėtojais. Bet žmonės vis tiek ten veržiasi, nes juos stumia neįveikiama trauka. Lietuvos politinė ir rinkimų sistemos „demokratiškai“ sustyguotos taip, kad visada laimėtų tie, kuriems tiesiog „priklauso“ laimėti. Jeigu ir yra koks nors skirtumas tarp lošimo namų ir lietuviškosios rinkimų sistemos, tai jis būtų tik pirmųjų naudai. Kai kuriems lošėjams vis dėlto pasiseka, nes šiokia tokia galimybė laimėti yra specialiai numatyta ir sudaryta. Per beveik tris dešimtmečius pramušti gelžbetoninės rinkimų sistemos sienos nepavyko niekam, nors begalę kartų tai mėginta padaryti. Nėra jokių abejonių – jeigu nepavyks įveikti gundymo valdžia kerų ir pagaliau atsipeikėti, šitaip nusiimant rožinių iliuzijų akidančius, iš anksto beviltiškai pralaimėtų rinkimų spektakliai tęsis. Kol neliks Lietuvos valstybės.

Vilniaus Forumo pareiškimas buvo skirtas prezidentinių rinkimų kandidatams. Bet ne vien jiems. Juo kreiptasi ir į kandidatų pagalbininkus bei rėmėjus prašant vis dėlto kitaip pažvelgti į susidariusią padėtį. „Kitaip“ reiškia – ne vien per asmeninių simpatijų ir antipatijų prizmę, bet platesniu politiniu žvilgsniu. Tokiu atveju atsivertų gerokai kitoks nei įprastas ir viešojoje erdvėje dominuojantis padėties vaizdas.

Mindaugo Puidoko siūlymas pradėti derybas buvo ne tik atsainiai ir pašaipiai atmestas, bet jo esmė ir galima politinė nauda bei prasmė visiems kandidatams buvo akimirksniu palaidota po storu pasakojimų apie tikrus ar netikrus suokalbius klodu. Visiškai ignoruojamos politinės realijos, nes vadovaujamasi keliomis kritiškai neapmąstytomis ar net neįsisąmonintomis prielaidomis. Pirmoji prielaida – šalyje yra daug tautiškai ir valstybiškai mąstančių piliečių, kurių su kaupu pakaktų išrinkti nesisteminį ir tikrai Lietuva besirūpinantį prezidentą. Antroji prielaida – trūksta tik „mažmožio“, arba asmens, galinčio it magnetas sutraukti tokių rinkėjų balsus. Trečioji prielaida – toks akivaizdžiai geriausias ir visuotinai remtinas asmuo yra būtent man ir mano grupei patinkantis kandidatas. Ketvirtoji prielaida – turėti Tautos lūkesčius atitinkantį prezidentą be galo paprasta: tereikia, kad visi kandidatai patys pripažintų „akivaizdų“ vieno iš jų pranašumą ir patys „susiprastų“ atsiimti savo kandidatūras bei pakviestų savo šalininkus balsuoti už geriausią – todėl, kad manąjį  – kandidatą. Penktoji prielaida – geriausiojo atrinkimo kriterijai tariamai savaime aiškūs: tai didžiausias šiuo metu turimas reitingas ir drąsiai deklaruojamos tautinės nuostatos. Šios prielaidos iš pirmo žvilgsnio atrodo savaime suprantamos ir įtikinamos. Deja, jos ne tik negali padėti politiškai įvertinti esamos padėties, bet trukdo tokiam vertinimui ir net daro jį iš principo neįmanomą.

O dabar žvilgtelėkime į šių prielaidų užgožiamą ir supaprastinamą kur kas rūstesnę politinę tikrovę. Galima sutikti, kad apklausų duomenys koreguojami ir jais manipuliuojama. Bet gerai žinoma ir tai, kad be saiko jais žaisti taip pat neįmanoma, o žaisti mažaisiais reitingais ir nėra intereso. Į tai atsižvelgus akimirksniu griūva pirmoji prielaida. Galbūt tautiškai mąstančių piliečių iš tiesų yra daug. Bet akivaizdu: jiems turintys atstovauti ir būti remiami kandidatai visi kartu gal ir surinktų apie 10 proc. balsų. Išvada: rinkimuose „konvertuoti“ tautines ir patriotines piliečių nuostatas į paramos balsus yra be galo sunkus politinis uždavinys.

Antroji prielaida, kad Lietuvai trūksta arba reikia tik patriotiškus piliečius galinčio suvienyti asmens, yra politiniu požiūriu yra ne tik abejotina, bet tiesiog naivi. Šiuo atveju sugrįžta „gelbėtojo“ ar „herojaus“ vaizdinys, kuris yra ydingas pirmiausia tuo, kad užgožią fundamentalią ar net abėcėlinę politikos tiesą: ne politikas savo magiška trauka suranda ir sukuria savo rėmėjus, bet rėmėjai suranda ir sukuria jų lūkesčius ir viltis įkūnijantį ir reprezentuojantį politiką. Kitaip sakant, politikas gali laimėti valdžią ir ją išlaikyti tik tuo atveju, jeigu jis veikia kaip jį remiančių visuomenės sluoksnių ir politinių jėgų interesų bei valios reiškėjas ir reprezentantas. Praktiškai tai reiškia viena: pretenduojantis atstovauti visuomenei asmuo turi nuveikti milžinišką darbą, kad suburtų savo rėmėjus ir rastųsi išankstinis ir platus sutarimas dėl jo tinkamumo užimti siekiamas valdžios pareigas ar postą.

Įdėmiau pamąsčius netrunka subliūkšti ir trečioji prielaida: mėgstamas kandidatas gali labai patikti ir būti neabejotinai pranašiausias. Tačiau net ir objektyviausia mano asmeninė nuomonė savaime nieko nelemia, nes ją patvirtinti ir suteikti jai politinį svorį gali tik visuomenės sutarimas, kad mano remiamas kandidatas iš tiesų tinkamiausias. Kaip pasiekti šitokį sutarimą ir pritarimą – štai kur glūdi milžiniška politinė problema, kurios reikšmės ir sudėtingumo neįvertina arba juos menkina entuziastingi savojo kandidato šalininkai bei rėmėjai.

Ketvirtoji prielaida, kad visi varžovai turėtų pripažinti tariamai akivaizdų vieno kandidato pranašumą, taip pat neišlaiko griežtesnės patikros. Ji subyra pagalvojus, kad skirtingus kandidatus remiančios šalininkų grupės atsiranda tik todėl, kad kiekvienos iš jų nariams kitų kandidatų pranašumas anaiptol nėra akivaizdus. Jos telkiasi apie „savąjį“ kandidatą ir padeda jam rinkimų kampanijoje dėl vienintelės priežasties – tiki, kad jis geriausias.

Galiausiai nėra įtikinama ir penktoji prielaida, kad turimi reitingai ir deklaruojamos nuostatos yra tvirti kriterijai, leidžiantys neklystamai atpažinti ir atsirinkti „tikrąjį“ kandidatą. Lygiaverčių konkurentų varžybose net keliais procentais didesnis populiarumas yra svarbus veiksnys. Tačiau Lietuvos prezidento rinkimuose negalima net svajoti prasibrauti į antrą turą, o kalbant dar aiškiau – juose nėra ko veikti neturint vilčių surinkti nors 20 proc. rinkėjų balsų. Todėl reitingų skirtumai yra sąlygiški ir jų reikšmė visiškai priklauso nuo konkretaus konteksto. Vienais atvejais keleto procentų pranašumas gali būti didžiulis ir lemti pergalę, kitais jo reikšmė būna gana menka. Apie deklaruojamas nuostatas kaip į rimtą pretendentų atrankos kriterijų apskritai keblu kalbėti, nes žodžių tikrumą galiausiai patvirtina tik darbai.

Žvelgiant grynai praktiniu požiūriu derėtų nepamiršti, kad net vienas procentas palaikančių rinkėjų virsta keliais tūkstančiais papildomų balsų. Vien todėl kandidatų derybos būtų naudingos ir prasmingos. Tačiau yra kita, nepalyginamai svarbesnė priežastis, dėl kurios tokios derybos yra absoliučiai būtinos. Jos yra vienintelis būdas suburti stiprią tautinę politinę jėgą. Net ir tobuliausias prezidentas nepajėgtų įgyvendinti Lietuvoje esminių permainų neturėdamas tvirto visuomeninio užnugario ir patikimos politinės atramos. Jis neišvengiamai būtų pasmerktas tapti Daukanto aikštės rūmuose įkalintu ir izoliuotu juo manipuliuojančių klanų įkaitu ir įrankiu. Šios itin svarbios aplinkybės nepastebi pernelyg sureikšminantys prezidento asmens vaidmenį ir pervertinantys realias net ir aukščiausio valstybės pareigūno galimybes karščiausi „savų“ kandidatų gerbėjai ir šalininkai.

Iš visų kandidatų stovyklų skambantys raginimai konkurentams savanoriškai pasitraukti iš rinkimų kovos, šitaip pripažįstant tariamai akivaizdų patiems ragintojams priimtino ir jų peršamo kandidato pranašumą, yra ydingi ir politiškai neįgyvendinami. Užmirštama, kad raginami trauktis iš rinkimų kandidatai turi sunkiai triūsiančias ir daug dėl jų nuveikusias pagalbininkų grupes. Tad jie yra bent jau moraliai įsipareigoję pateisinti šių žmonių jiems parodytą pasitikėjimą bei nepaleisti vėjais jų atlikto didžiulio darbo, kuris akimirksniu taptų bevertis ir prarastų bet kokią prasmę. Tačiau raginimai „susiprasti“ ir „trauktis iš kelio“ slepia ir kur kas didesnę blogybę: jie grindžiami menkai slepiama, o neretai ir atvirai išsakoma nuostata, kad privalantys trauktis varžovai yra tik per ilgai savo menkumo nesuvokianti „smulkmė“, tad jiems „atlikus pareigą“, su jais galima elgtis kaip su toliau dėmesio nevertais pastumdėliais. Iš esmės tai reiškia, kad tinkamiausio kandidato atrinkimo problemą norima ir mėginama spręsti ne lygiateisėmis derybomis ir racionaliu susitarimu, bet stipresniojo teise.

Politika prasideda ten, kur baigiasi jėga grįstas spaudimas. Todėl toks kelias – ne politinis ir veda tik į beviltišką aklavietę. Kol tai nebus suvokta ir aiškiai įsisąmoninta, kartu padarant būtinas praktines išvadas, visos viltys pradėti tautinių jėgų vienijimąsi liks tuščiomis ir bejėgiškomis šnekomis. Svajonė niekada netaps tikrove.

Politinė analizė ir ja grindžiami argumentai turėtų nepalikti jokių abejonių, kad kandidatų ir jų stovyklų derybos yra vienintelis būdas ištrūkti iš užburto rato, į kurį pakliuvo ir kuriame beviltiškai sukasi išeities desperatiškai ieškantys patriotiniai visuomenės sluoksniai ir jiems atstovaujančios politinės grupės bei jėgos. Susitarti dėl bendro kandidato būtų tik vienas iš tokių derybų tikslų. Vykstant deryboms turėtų būti sprendžiamas net dar sunkesnis ir svarbesnis uždavinys – sukurtas iš tiesų platus ir vieningas patriotinių jėgų sambūris, kuriame deramą vietą užimtų pasitraukiantys iš rinkiminės kovos kandidatai. Politinė patriotinių jėgų vienybė turi įgyti tvirtą struktūrinį ir organizacinį pagrindą, kurio nesukūrus ji visada liks trapi ir efemeriška. Alternatyva deryboms – tolesnis tautinių jėgų skaldymasis ir didėjantis politinis bejėgiškumas. Artimiausios ir tolesnės ateities perspektyvos taip pat būtų aiškios – visiškas pralaimėjimas Prezidento ir artėjančiuose Seimo rinkimuose.

Neišvengiamai kils pagrįstas ir teisėtas klausimas, ar derybų sėkmė leistų pakreipti įvykių raidą ir Lietuvos politinį gyvenimą palankesne linkme. Nėra abejonių, kad bendro tautinių jėgų kandidato dalyvavimas Prezidento rinkimuose turėtų įtakos jų rezultatams. Ar santalkos sukurtas efektas būtų toks stiprus, kad leistų tokiam kandidatui laimėti – spėlioti neverta. Tačiau galima drąsiai teigti, kad derybomis pasiektas susitarimas būtų tikras proveržis ne tik vienijant tautines jėgas, bet taptų lūžio tašku visame atkurtosios Lietuvos valstybės politiniame gyvenime.

Sėkmingos derybos ne tik paklotų organizacinį pagrindą stipriai tautinei politinei jėgai. Jos sukurtų palankiausias sąlygas išsigryninti visai protautiškų politikų stovyklai, pirmiausia apsivalant nuo apsišaukėlių vienytojų. Derybose turėtų dalyvauti ir joms tarpininkauti nepriklausomi stebėtojai – sąžiningi, nešališki ir autoritetingi visuomenės atstovai, gebantys objektyviai įvertinti kandidatų nuostatas ir elgesį. Jų stebimi kandidatai būtų priversti atskleisti savo tikruosius ketinimus ir tikslus, o svarbiausia – visuomenės atstovų dalyvavimas atimtų iš kandidatų galimybę demagogiškai teisinti savo nenorą tartis bei siekį išvengti derybų baime būti apgautiems ar net tapti varžovų klastingų intrigų ir suokalbių aukomis. O kalbant trumpai ir aiškiai – tokiomis sąlygomis vykstančios derybos priverstų visus kandidatus be jokių gudravimų ir išsisukinėjimų kloti kortas ant stalo ir šitaip atskleisti savo tikrąjį požiūrį tautinių jėgų vienijimosi reikalu.

Jeigu derybos taip ir neįvyktų arba būtų sąmoningai sužlugdytos, tai būtų ne tik dar viena politinė tautinių jėgų nesėkmė. Pirmiausia tai būtų milžiniškas moralinis pralaimėjimas. Tektų pripažinti, kad tautinės jėgos yra tokios nebrandžios ir neatsakingos, jog nepajėgia atlikti elementaraus demokratinio ir pilietinio veiksmo – net didėjančio pavojaus Lietuvai valandą neįstengia pažaboti savo siaurų grupinių interesų ir civilizuotai susitarti dėl valstybei išlikti padėsiančios lygiateisės partnerystės ir sąjungos. Tokiu atveju savaime kiltų klausimas, kuo jos skiriasi nuo ciniškų, tautos bei valstybės interesus išdavinėjančių ir pardavinėjančių sisteminėmis partijomis vadinamų nomenklatūrinių klanų.

Neverta plačiau kalbėti apie praktinius nenoro ir/ar negebėjimo derėtis ir susitarti padarinius. Būtų labai paprasta, jeigu laukiantys pralaimėjimai Prezidento ir Seimo rinkimuose būtų tik varganą esamą padėtį įšaldančios nesėkmės. Deja, šitaip nebūna. Kiekvieni rinkimai – didelis ir sunkus darbas. Daugybė tautiniams ir valstybiniams idealams ištikimų ir juos ginančių piliečių skiria rinkimams savo brangų laiką, jėgas ir asmeninius išteklius. Pralaimėjimas – skaudus moralinis ir psichologinis smūgis jiems. Nuolatinės nesėkmės sekina ir demoralizuoja – griauna šių žmonių tikėjimą, kad jų dedamos pastangos kada nors duos vaisių ir bus prasmingos. Todėl niekaip neįstengiančių susivienyti nesisteminių politikų, reguliariai siunčiančių patriotiškus Lietuvos žmones į žinomai iš anksto pralaimėtus rinkimus, elgesys yra neatsakingas ir nepateisinamas. Tam tikra prasme tai yra kone sąmoningos patyčios iš tokių žmonių. Jie tai supranta ir turi visišką moralinę teisę reikalauti esminių permainų tautinėje stovykloje.

Pralaimėti rinkiminį mūšį galima dvejopai. Galima eiti į jį kaip padrikai ir nedrausmingai miniai, žinančiai, kad neišvengiamai bus patirtas demoralizuojantis sutriuškinimas. Ir galima į jį eiti maksimaliai pasirengus, pralaimėti garbingoje ir sunkioje kovoje, padarius priešininkui rimtų nuostolių ir žinant, kad pralaimėtas mūšis, bet ne karas. Tikint, kad patirtas pralaimėjimas tėra trumpalaikė nesėkmė ir pasiruošimas būsimosioms pergalėms.

Kol kas nuoširdūs Lietuvos patriotai yra pasmerkti Sizifo daliai – belieka tikėtis, kad išminties bei susitarimo dvasia nugalės ir jiems neteks vėl ir vėl stoti prie kaskart nuo kalno nuriedančio Sizifo akmens…

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Tarabilda Al'ui       2019-03-25 13:50

Kol neįvykdyta liustracija, galima pritaikyti visiems be išimties, tačiau, žiūrint į veiksmų logiką, į žodžių ir veiksmų atitiktį, kai kurių patriotų veiksmai kelia daug įtarimų.
Akivaizdžiai matome, kokią žalą visuomenės solidarizacijai daro liustracijos atidėjimas 75 metams.  Ir blogiausia tai, kad netesimi pažadai viešinti neprisipažinusius, kai tuo pat metu prisipažinę gali būti pakabinti ir šantažuojami.

Al. Tarabildai       2019-03-24 23:47

Man atrodo, visus argumentus įtarti Radžvilą sąmokslu, galima pritaikyti ir Juozaičiui ir visiems kitiems opozicijos kandidatams.

???       2019-03-24 22:38

Po truputį čia įsivažiuoja Peterburgo trolių fabriko atmaina, tik aiškiai vietinės kilmės? Darbas pamaininis, kaip ir Piteryje… Kažkas sau atrašo “Man irgi…”.

> > 22:04        2019-03-24 22:38

“Juozapas ant sofos” - tikslu (norėčiau klysti).
Bet gal Jzp, užuot puikavęsis žodeliena, pakils?
Jei to dar nepadarė, nes Dievas talentų jam tikrai nepagailėjo.

Neaišku       2019-03-24 22:33

Man irgi klausimėlis krebžda. Kada imtas pulti A.Juozaitis ir griauti tautinis judėjimas iš vidaus? Taigi 2018 m.pavasarį, kai prasidėjo priešrinkiminiai reikalai ir V.R. po ilgamečio puolimo TSPMI staiga gavo gerą profesoriaus kėdę VU.

> 22:04       2019-03-24 22:10

Puikiai prisimenu situaciją su Kitu pasirinkimu - užgęso dėl įsitraukusių žmonių trūkumo. Panašiai kaip Čilinsko organizacija. Jokių “juozapų ant sofos” ten lyg ir nebuvo.

Tarabildai       2019-03-24 22:04

Dar 2004 V.R. įkūrė “Kitą pasirinkimą”, vienas prie vieno dabartinį forumą, dar ir šiandien rekvizituose.lt ta organizacija egzistuoja. Mirusi, bet atlikusi savo rolę suburti aktyvius pilietininkus ir nuvesti į bedugnę.

www.es       2019-03-24 20:41

V.R. vardan ES galėtų vienytis su kitu prof. S.T., o LT - kaip nors išgyvens be VF teorinių deklaracijų ir įžvalgų...

stasys        2019-03-24 19:01

Skirmantei .. dažniau apie tai priminkite , žiūrėk takeliai ir prasitrins patys į Lietuvos žinias ..

Skirmantė       2019-03-24 18:43

Mano kandidatė Margarita Starkevičiūtė - be klumpių, neužmirštuolių ir juostelių, bet su sąžine. Nėra jos sąraše, o visa kita silpna. šiaip tai tokie patys absceso procesai kaip ir Ukrainoj ir kitur. Jei geležinė ledi atidaro MG boltic tulpių paštą.... ir visi užsimerkia.

Skirmantė       2019-03-24 18:29

ar jūs galėtumėt rašyt į Lietuvos žinias? ten yra straipsnių įgarsinimo funkcija. Skaityti galima, bet tingi žmonės, tokia tiesa.

Rytis       2019-03-24 16:39

“Politika yra sudėtinga ir nelengvai perprantama veiklos sritis būtent todėl, kad ji turi vieną ne itin malonią savybę: atliekant griaunančius, kartais tiesiog į susinaikinimą ir pražūtį vedančius veiksmus ir žingsnius, galima sukurti regimybę, kad tai yra kuriamieji ir tiesiog išganingi darbai” (Vytautas Radžvilas, 2008).

stasys        2019-03-24 16:14

Anksti dar pesliams čia puotauti .. suraitome savo ilgus snapus ir aida ..pienelio lakti . V.Radžvilas vis dar gana dažnai nepataiko į koja reformoms .. bet jo pastangos vis dar gerbtinos ir paklausios . Ne daug tu norinčiu Lietuvoje kažką nuveikti jos labui .. kaip žinia snapai peraugę kakariekavimui nepritaikomi .. Tie šaunuoliai Lietuva gelbėjantis iš tikro galėtu susitikę aptarti kas ka mano ir kaip vertina susidariusia situacija . Pasirodo Lietuvoje visi mėgsta kalbėti tik su tais kuriems nepritaria o va konkurentai kaip ir lieka nekalbinti ..smile)

Interviu su Mindaugu       2019-03-24 15:49

I6duoda jo paslydimus: “– Ar skaitote horoskopus? Ar jais tikite?
– Tais horoskopais, kuriuos publikuoja kasdien – tikrai ne.
– O yra kažkokie kitokie, kuriais labiau tikite?
– Kiek teko girdėti, yra įvairūs sudėtingesni horoskopai. Įvairios tautos, įvairios civilizacijos yra turėję tų horoskopų, kurie kalba apie gimimo valandą, minutę. Kaip kiekvienas konkretus žmogus gimdamas atsineša tam tikras savybes. Ta sritis yra įdomi, bet nesu jos žinovas. Bet gal kažkada įdomu būtų pasižiūrėti, kas ką reiškia ir kas yra lemta.“Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kandidatai-be-grimo-m-puidokas-apie-darba-walmart-krepsinio-teisejo-karjera-ir-kitus-m-puidokus-56-1112942#_?copied

Žinok gerb. Mindaugai, kad tikras, sakau, tikras krikščionis neturi teisės tikėti jokiais horoskopais. Turi absoliučiai pasikliauti Jėzumi. Ir tai pasiteisina. 100% pasiteisina.

Interviu su Mindaugu       2019-03-24 15:48

išduoda jo pasidymus: “– Ar skaitote horoskopus? Ar jais tikite?
– Tais horoskopais, kuriuos publikuoja kasdien – tikrai ne.
– O yra kažkokie kitokie, kuriais labiau tikite?
– Kiek teko girdėti, yra įvairūs sudėtingesni horoskopai. Įvairios tautos, įvairios civilizacijos yra turėję tų horoskopų, kurie kalba apie gimimo valandą, minutę. Kaip kiekvienas konkretus žmogus gimdamas atsineša tam tikras savybes. Ta sritis yra įdomi, bet nesu jos žinovas. Bet gal kažkada įdomu būtų pasižiūrėti, kas ką reiškia ir kas yra lemta.“Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kandidatai-be-grimo-m-puidokas-apie-darba-walmart-krepsinio-teisejo-karjera-ir-kitus-m-puidokus-56-1112942#_?copied

Žinok gerb. Mindaugai, kad tikras, sakau, tikras krikščionis neturi teisės tikėti jokiais horoskopais. Turi absoliučiai pasikliauti Jėzumi. Ir tai pasiteisina. 100% pasiteisina.

> Tarabillda       2019-03-24 10:59

Teisingai darote, reikia žūtbūtinai nepraleisti Radžvilo. Nepatinka jam matote esamos Lietuvos partijos, nei esama ES santvarka. Nesutinka įsijungti į prezidento rinkimų cirką, svoločius.

Povilas       2019-03-24 8:12

Taip, Tarabilda.
Galai sueina.
Kalbos - kalbomis, o darbai-..?

jzp       2019-03-24 7:48

Tarabildos įžvalga negailestingai logiška.
Ją paneigti galėtų nebent medikai- išrašydami R.V. idioto pažymėjimą.
Tik taip galima būtų kitaip paaiškinti R.V.veiklą.
Arba/arba.
Daugiau neturiu ką pridurti.

Tarabildai       2019-03-24 0:32

Sveikinimai senatvėje prasitrynusiam akis ir praregėjusiam.

Tarabilda       2019-03-24 0:02

Labai nesinorėtų imti ir sumindyti V. Radžvilo ir jo įtakoje esančių paternalistinių organizacijų,tokių kaip Forumai ir Pro Patrija. Jų retorika visai priimtina, bet veikimas - priešingai, - visiškai nepriimtinas. Ta schizma tarp žodžių ir darbų kelia labai rimtų abejonių, ar Radžvilas nėra gudriai užsimaskavęs, pakabintas KGB agentas? Konservatoriai apie tai man kalbėjo nuo seno. Visados atsakydavau jiems, kad tai nesąmonę, o jie apeliuodavo į išvogtus KGB dokumentų maišus.
Dabar vis dažniau mane užvaldo negeros abejonės.Ypač tada, kai matau, kad jis pykstasi su logika ir elementaria politine pragmatika.  Jei yra prisipažinęs, tai pagal žinomas metodikas labai lengvai valdomas.
Baisu man pačiam, ką čia pasakiau, bet nematau, kaip galima būtų motyvuoti tokią V. Radžvilo laikyseną. Atrodytų, jog jis sąmoningai ir nuosekliai siekė savo kalbomis hipnotizuoti patriotiškai nusiteikusią visuomenės dalį, bet politiniame veikime dusino bet kokią iniciatyvą visais lygmenim. Markulis, “didysis pokario Lietuvos patriotas”, beje , veikė labai panašiai. Pagal tą patį modelį.

> konda       2019-03-23 19:57

Jūs teisus. Puidokas geras žmogus, bet jo lauksime po 5 ar 10 metų. Kol kas dar nepribrendęs. Šiuo metu geriausiai tiktų vietoj Kukuraičio. O Juozaitis visa galva aukščiau už visus kitus kartu sudėjus. Problema - ,,didžioji” žiniasklaida ir visos kakariekū firmos, zombinančios mažiau apsišvietusius rinkėjus. O Radžvilo tiesiog nesuprantu. Ne koks naivuolis, kad nesusigaudytų, kas ko vertas. Gal paprasčiausias žmogiškas pavydas? Deja, ne toks nekaltas… Ta tuštybių mugė gali mums visiems brangiai kainuoti. Pačiam Radžvilui irgi.

konda       2019-03-23 16:22

daug teisingų pastebėjimų tiek str., tiek komentaruose, tačiau pripažinkite, kad vieną gerą darbą padaręs menkai žinomas jaunas asmuo (Puidokas), manantis tuo įgijęs teisę kandidatuoti į prezidentus, įtartinai siūlantis Juozaičiui mesti savo beveik metus trukusį kandidatinį įdirbį ir vienytis su juo, yra panašu į provokaciją ir tikslinį balsų atiminėjimą... Ponas Radžvilas turėtų atsargiau vertinti šį staigių šuolių mėgėjo Puidoko siūlymą ir savo įžvalgas konstruoti ne filosofiniu, o realistiniu pagrindu… 

Rdžvilo receptas, kaip sudoroti Juozaitį       2019-03-23 15:15

Šito ilgo Radžvilo opuso santrauka: Juozaitį reikia sudoroti sukalus jį su Puidoku ir Puteikiu. Svarbu tai padaryti su dideliu filosofiniu aplombu.

Ramūnas Petras Kazakevičius        2019-03-23 14:11

Realus kandidatas yra tik vienas - tai Arvydas Juozaitis. Tad nepraraskime šanso išlikti tauta. Istorija mena pavyzdį tautos, kuri niekaip su niekuo, prie jokių aplinkybių nesiintegravo, net gyvendama gerovės civilizacijų lopšiuose.
Ir savo tapatybės jie neišmainė į auksą, nors tikrai galėjo per 5000 metų.
Tebūnie jie geru pavyzdžiu ir mums išlikti savimi,
nes tikrai žinojo, kad nėra nieko geriau, kaip artimas savo.
Todėl suraskite galimybių ir pasirašykite už Arvydą Juozaitį.
Tesugrįžta tauton darna ir vienybė!

branguslietuvosžmogus       2019-03-23 13:58

- Ну яу мяс тай тикрай ня бурлёкай! Мумс Царо няряйкя. Мумс ряйкя Гялбетоё.

ISMINCIUS       2019-03-23 13:16

Viskas yra labai paprasta. Didziausia palaikyma tarp rinkeju siemet turetu Juozaitis. Todel susitarkit ir patraukit Puteiki, Puidoka is kelio. Visi kiti variantai baigsis FIASKO.
Negi tiek profesorius nesugeba suprasti??? Egoizmas ar marazmatizmas trukdo???

Prasalaitis       2019-03-23 11:34

Jzp, atsipusk, pasivaiksciok, leisk ir kitiems palaikinti.

>optimistui       2019-03-23 11:28

Nusileidusiam iš fantazijų dausų į realybę
ir patyrusiam kieto nusileidimo padarinius
- neurotinius vaizdinius gerai išvaiko pavasario darbai.
Dar kartą: vyrai susitars. Tik reikia kalbėtis.

įžvalga       2019-03-23 11:09

Reikia iš anksto užsipirkti šampano- kad po Pergalės netektų eilėse vargti.

optimistui       2019-03-23 11:01

Nusileiskite iš fantazijų dausų į realybę.
Nes realybė vistiek nuleis ant žemės.
Tik tada nusileidimas bus kietas.

Įsikandusiam tautiškam 9:46       2019-03-23 10:43

Diagnozė: neurozė.
Neprapulsim!
Buvo užklupti. Keliamės.
Nesutarimus įveiksime,
nes dėl esminių idėjų,
tikslų - sutariame.
P. S. Kąstiniui: nebūkite tiks savanaudis,
pasidalinkite vaizduotės talentu su kitais.

tautiškas kąstinis       2019-03-23 9:46

Kitados buvo toks karalius Midas. Viskas, prie ko jis prisiliesdavo, pavirsdavo auksu. Karalius mirė iš bado.
Lietuviams toks likimas negresia- viskas prie ko prisiliečiame virsta šūdu.
Aukso neatsikąsi, o šūdą ėsti gali pilna burna.
Neprapulsim!

save       2019-03-23 9:33

Kas išgelbės Lietuvą nuo “gelbėtojų“?

>abc       2019-03-23 9:29

...šlapiu skuduru gausit ne tik jūs, o gausime mes visi - tai įsitikink tamsta. Po rinkimų neliks “jūs” ar “aš” - liksime mes visi prie tos pačios geldos.
Nemanykite, kad pakibę ant pensijų padidinimo, vaikų pinigų pakėlimo kabliukų  išplauksite su Skverneliu, ar balsavę už Nausėdą gausite priedus iš švedų bankų, dar kvailiau tikėtis ko nors iš Šimonytės, kuriai vadovaus jau visai nusenęs V. L.?
Alternatyvos tik tokios.
O dėl Vilniaus ar Kauno forumų, manau, jų dainelė, po šio itin reikšmingo pasirodymo dėl bendro kandidato iškėlimo, bus sudainuota. Protingesni forumiečiai išsivaikščios, o apgavikai liks toliau verkšlenti, kad Lietuvos padėtis apgailėtina, kad nesame Tauta, o tik padrika žmonių masė, kad reikia vienytis ir t.t. Tęsis ta pati iki koktumo įkyrėjusi retorika.

abc.       2019-03-23 8:53

ir Kauno ir Vilniaus forumai ir Lietuva yra čia daro taip ,kad rinkimų dieną jų kandidatas patirtų fiasko. karbauskis buvo gudresnis ,kad laimėtų vos ne dešimtmetį buratinams rodė naisių pijų ir vasarą. o čia? zuikį iš cilindro 50 alia intelektualų ištraukė vos ne daugiau nei prieš pusmetį ,neturėdami nei alernatyvios spaudos ,tv,ar radijo..laimėsit nebent isikištų apvaizda ar kitos jėgos.bet greičiausiai gausit į veidą šlapiu skuduru ir negalėsit kaltint buratinų,kad jie nieko nežinojo,negirdėjo apie jūsų kandidatą.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2019-03-22 23:47

Citata: “Lietuvos politinė ir rinkimų sistemos „demokratiškai“ sustyguotos taip, kad visada laimėtų tie, kuriems tiesiog „priklauso“ laimėti.”
*
Tai ir klausimas V.Radžvilui, kodėl ABSOLIUČIAI nieko nepadaryta, kad rinkimų sistama būtų sustyguota demokratiškai be kabučių. Atsakymas: darbas paverstas nepertraukiamu PLEPĖJIMU. Kavokitės.

Skaitykite 2017-03-11 straipsnį “Okupuota nepriklausomybė “.
http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670

http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybeskas-cia-isprotejes/

http://www.ekspertai.eu/referendumai-kaip-smilkalu-dumai97757/

O juk TYLĖSITE kaip žemę pardavę, o apie visą kitą tik PLEPALAI.

V.RAdžvilas su A.Juozaičiu yra PLEPIAI, plaka liežuviu be sustojimo. Nežiūrint į tai, Lietuva ir dabar neturės savo prezidento.

Mului 22:45       2019-03-22 23:26

Jūs teisus: tarp kandidatų yra ir asilų - juos net brastoj geriau pakeist.

$+$       2019-03-22 23:01

Kai pradėjau rašyti komentarą, Juozapo komentaro dar nebuvo. Būčiau nerašęs, pilnai sutinku, laimėtojų nebus.

> Pirrrr...       2019-03-22 22:56

Kai iki rinkimų teliko ne ką daugiau kaip mėnuo, ne ką čia ir teprisidirbsi. Nebent tik pirrrrrr-st smile

$+$       2019-03-22 22:50

Geras ir labai aktualus straipsnis. Tik paviešintas per anksti. Telkti tautines-patriotines jėgas ir ieškoti vieno, visiems priimtino, būtent priimtino, o ne tinkamo, nes visiems tinkamo niekada neatsiras, reikia pradėti likus iki rinkimų penkiems metams, o ne penkiems mėnesiams.

Čia galioja tas pats dėsnis, kaip ir norint tapti politine partija, ne draugų būreliu, siekiant mandato ir algos, o būtent politine partija (bet apie tai esu ne kartą rašęs, tad nesikartosiu). Priešingu atveju arba viso to nesupratus gausis būtent taip, kaip rašo autorius: „Per beveik tris dešimtmečius pramušti gelžbetoninės rinkimų sistemos sienos nepavyko niekam, nors begalę kartų tai mėginta padaryti“.

mulas       2019-03-22 22:45

“Brastoj arkliai nekeičiami”
Gal būt.
O asilai?

Pirrrrrrmyyyyn!       2019-03-22 22:43

Reikia veikti!
Darykim!
Galvosim po to, (kai jau būsim prisidirbę).

,,Vargas tau, Jeruzale"       2019-03-22 22:39

Nors senovės graikai ir sakė, kad valstybę turi valdyti filosofai, bet ne visi filosofai yra politikai - praktikai, tik kai kurie. Kol čia studijuosime politologines paskaitas, praeis dar kokie treji rinkimai. Galiausiai ir tos paskaitos niekam nebebus įdomios, nes nuo jų niekaip nesikeis realybė. NELIKO LAIKO pliurpti (atsiprašau) ir žavėtis savo intelektu - reikia VEIKTI, ir nedelsiant. Antraip… Tiek to, nesikeiksiu…

Brastoj arkliai nekeičiami       2019-03-22 22:38

Ne kas ir ką netinkamai kažkada padarė-pasakė ir dabar daro-sako,
bet kas ir ką privalo daryti rytoj ir iki pat rinkimų dienos!
Lietuvoje seniai ne matriarchatas, kad dalintumės vien praeities nuoskaudomis
ir ieškotume šalininkų savo nusistatymams.
Heidegeriškai tariant, taip jau šįkart susiklostė
(’čia ir dabar prasimynė toks takas’), kad tautos nacionalinio intereso požiūriu,
kaip Juozaitis akivaizdžiai perspekttyviausias kandidatas į prezidentus,
taip Radžvilas - į EP. Ne rezultatas (laimėtos vietos),
bet mūsų gebėjimas susitelkti ir abipusis palaikymas būtų mūsų pergalė.
Tuomet per Seimo rinkimus jau būtų ir užtikrintos vietos. Pirmyn!

jzp       2019-03-22 21:47

Nepaliauju stebėtis tamstų “gebėjimais” skaityti ir nematyti to kas parašyta.
O juk ne pliurpalai apie mistines vienybes, yra įdomiausia ir svarbiausia šio straipsnio įžvalga.
Juk bet kuriam bent kažkiek sveikesnės nuovokos žmogui buvo ir yra aišku, kad jokiais laimėjimais jokiuose rinkimuose net iš tolo nekvepia.
Tikrai nesu Radžvilo, jo propatrijų ir zylių fanas, bet tarp tuščių pliurpalų bei svaičiojimų ir p. Radżvilas pataiko (retkarčiais) išmąstyti nekvailų dalykų:
:
“...valdžios galia yra grindžiama atkurtoje „laisvoje“ valstybėje sukurta valdymo sistema. Jos pagrindas – gundymas valdžia.
...veikia neatremiamai – panašiai kaip viltis akimirksniu praturėti sugena žmones į lošimo namus. Visi žino, kad būtent jie, o tiksliau – jų steigėjai ir šeimininkai visada išeina laimėtojais. Bet žmonės vis tiek ten veržiasi, nes juos stumia neįveikiama trauka.
Lietuvos politinė ir rinkimų sistemos „demokratiškai“ sustyguotos taip, kad visada laimėtų tie, kuriems tiesiog „priklauso“ laimėti.
Jeigu ir yra koks nors skirtumas tarp lošimo namų ir lietuviškosios rinkimų sistemos, tai jis būtų tik pirmųjų naudai.
Kai kuriems lošėjams vis dėlto pasiseka, nes šiokia tokia galimybė laimėti yra specialiai numatyta ir sudaryta.
Per beveik tris dešimtmečius pramušti gelžbetoninės rinkimų sistemos sienos nepavyko niekam, nors begalę kartų tai mėginta padaryti.
Nėra jokių abejonių – jeigu nepavyks įveikti gundymo valdžia kerų ir pagaliau atsipeikėti, šitaip nusiimant rožinių iliuzijų akidančius, iš anksto beviltiškai pralaimėtų rinkimų spektakliai tęsis. Kol neliks Lietuvos valstybės.”
.
Daug metų jums aiškinu, jog nebus jokių “pergalių ir laimėjimų” “rinkimų” cirkuose.
Nes-
1. politiniam veikimui būtinas informacinis laukas, o politinei pergalei pasiekti reikia dominuoti informacinėje erdvėje. Jeigu negali perimti esamos, turi sukurti paralelinę. Tokių dalykų niekas nedarė ir nesiruošia daryti.
Keletas mikro portaliukų yra daugiau garo nuleidimui ir opozicinės veiklos imitavimui.
2. Niekas nelaimi žaidžiant pagal šulerių primestas taisykles.
Opozicija laimi tada, kai suluria naujas taisykles ir primeta tokias savo taisykles priešui.
Viskas.
Visa kita yra blėnys ir šūdai ant pagaliukų.
Galite čia iki pažaliavimo ginčytos kurie “kandidatai” atseit geresni.
Bet ir tie “kandidatai” nevykėliai ir bėgantys už kuos balsuoti, taip pat yra trenkti šlapiais maišais.
Mulkiai ginčijasi kuris mulkių kandidatas-mulkis yra “giaresnis”.
Cirkų cirkas.
Žmogeliai, vargdieniai- kada jūs pagaliau suaugsite?

 

> nuomonė       2019-03-22 20:15

Jei kiek ilgiau užtruks triasmenis Juozaičio - Puidoko - Puteikio kandidatavimas, galima išvysti gana atkaklią kovą dėl penktosios (šeštosios) vietos. Radžvilo parama kažkam iš jų gali padėti tą garbingą 5-6 vietą pasiekti. Jei vyrai rimtai dėl ateities susitartų ir liktų vienas kandidatas, rezultatai būtų kiti, bent jau ateičiai. Jei kokie nors galimi susitarimo tarpininkai pareikštų savo paramą konkrečiam kandidatui iš anksto, jie eliminuotų save iš tarpininkavimo. Elementaru, Vatsonai…

DDD       2019-03-22 18:24

Įdomi informacija apie gudrų, bet nepavykusĮ AJ planą mažinti savo konkurentų skaičių prezidento rinkimuose, kartu didinant konkuravimą Radžvilo sąrašui EP rinkimuose.

Citata iš Puidoko straipsnio Delfyje: „Į Europos Parlamentą kandidatuoti kaip sąrašo lyderis turėjau daug siūlymų. Vienas paskutinių siūlymų buvo iš gerbiamo Arvydo Juozaičio. Man buvo siūloma kandidatuoti pirmu numeriu jo suburtos politinės jėgos „Lietuva yra čia“ sąraše. Man nesutikus jie priėmė sprendimą nekelti sąrašo.“

https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/mindaugas-puidokas-ypatingai-slaptai-vienytis-pries-sisteminius-kandidatus-ir-kurti-stipriausia-salyje-vertybine-politine-jega.d?id=80656591

Nuodėmingųjų VIENIJIMUISI NĖRA ALTERNATYVOS...       2019-03-22 17:18

FILOSOFAS R.- veidmainystės ir nekonstruktyvaus elgesio bei kitokių velnių prisiėdęs. Juozaitis- neturi esminių polit. reformų vizijos ir nesupranta,kad Lietuvos vėžys- ONS. Puteikis dažnai neprognozuojamas, bet vis tiek vienintelės remtinos gyyvybingos partijos lyderis.Puidokas nors konstruktyvus ir demokratiškas,gina šeimmas, o ne oligarchusm bet iš nevilties ar avantiūristinės gyslelės su darbiečiais derasi..
Visi tie mūsų personažai šlubuoja ar raišuoja, bet kitokių NETURIME…ARBA juos į krūvą telksime ir ragus bei ambicijas kaposime, arba ONS TRIUMFUOS be konkurencijos.Nėra trečio kelio demokr. rinkėjams ir visuomenininkams…
Bet vieni ambicingi ir neva principingi, tokie kaip tarabildos nekonstrukyviai atmetinės Puteikį.KITI .neva ideologiai tyruoliai atmetinės iš aljanso Juozaitį ar Puidoką...PER TOKIUS PRIEKABIUS ASMENIS LIKSIME PRIE SUSK.GELDOS, AR NE LIUDVIKAI?

stasys        2019-03-22 15:54

Labai prastas tekstas .. tiesiog užmušantis . Norėjau parašyti sarkazmu kaip tai atrodo iš šono ..ranka nepakilo . Gulinčio nemušu ..Jei su tokiomis nuostatomis į EP .. bijau ir pagalvoti o kam V.Radžvilas perleis savo mandatą ..į kažką pažadu sau .

Panašūs rašiniai       2019-03-22 15:11

ir panėši į Sizifo darbą, pasakojimą apie “kurį žino visi”? Neugi visi? O kad kai kas ir žino, tai no to co?

Visi šitie švilpukai        2019-03-22 13:53

dirba Banko naudai, apsimetę patriotais. Po rinkimų eis pas Nausedux babkių pasiimt, kad taip sėkmingai patriotų balsus į balą nuleido - neutralizavo. Kodėl dabar dalis konservatorių bėga pas Nausedux?

Rdzvylas,       2019-03-22 13:40

menamai, veidmainaiuja.Kiek atsimenu, patriotinems jegoms vienytis pirmieji pasiule Kauno forumas.O ne VF.Po to seke labai konkretus A.Juozaicio siulymas Radzvylo kompanijai.A.Juozaitis net viesoje erdveje paskelbe apie tai, kad sutarta su V.Rdzvylu del bendradarbiavimo.LYC atsauke savo nora dalyvauti EP rinkimuose ir pazadejo remti Radzvylo kompanija.O Radzvylas, kaip pamineta, zadejo LYC remti prezidento rinkimuose.Nuo to momento is Rdzvylo mirtina tyla.Taip sakant, galai i vandeni.Netikiu as Rdzvylu, ir tiek.

Nuomonė       2019-03-22 13:01

Susitarimuose ir susijungimuose praktiškai nulemia tarpusavio apsitikėjimas esminiais politiniais siekiais. Pavyzdžiui, daug kas nepasitiki A. Juozaičiu, kuris šiandien kalba tautiškoje dvasioje, bet kita vertus, praeityje aktyviai rėmė A. Brazauską. Apie N. Puteikį nelabai verta net kalbėti. Apie tautines idėjas jis niekad net nebandė kalbėti, praeityje keitęs partijas (beje, šiandieninė Centro partija, kurios pirmininkas yra jis pats, nėra jokia tautine idėja pagrįsta partija). Tai aiškus liberalas, sutinkantis su Lietuvai nuodinga eurofederalizmo idėja, palaikantis genderizmą ir pietryčių Lietuvos gilesnę izoliaciją nuo likusios Lietuvos. M. Puidoko atveju, įtartinai ilgai iš jo pusės tęsėsi tyla Lietuvai gyvybiškai svarbiais klausimais: juk, paprastai, kiekvienas politikas pirmiausiai išreiškia savo laikyseną jam svarbiausiais klausimais. Be to, argi nekelia įtarimų šio „tautinio politiko“ bandymas ieškoti sąjungininkų netgi tarp tokių politikų, kaip V. Uspaskichas(!), V. Ušackas, V. Mazuronis?

Tarabilda to Rašiusiam       2019-03-22 12:56

Tas, kuris pats praleido progą vienytis ir skaldė tautinių eitynių idėją. Tas kuris patyrė apgailėtiną fiasco,kuris atstūmė ištiestą LYČ ranką, dabar, neva nieko nebuvę, pamokslauja, kaip reikia vienytis Puidoko idėjos pagrindu. Su kuo, leiskit paklausti? Su Puteikiu, kuris yra tik politinis šuleris, po savo vėliava prisiviliojęs liberalą Guogą. Vertybiniu pamatu ten nė iš tolo nekvepia, ir Puteikis išduos bet ką vardan politinės naudos. Nesuprantu, ar Radžvilas mus visus idiotais laiko, ar pats idiotu prisimeta.

Rašiusiam 10.36       2019-03-22 12:26

Ar tikrai nieko nesupratai, kas čia parašyta, ar turi užduotį- malti š, kaip daro kokie nors stasiai.  Radžvilas aiškiai siūlo visiems susirinkus svarstyti, kieno kokios galimybės ir peržengus savo asmenines ambicijas ,remti kandidatą, kuris turi daugiausia galimybių išeiti į antrąjį turą. Jis neįvardina jokio kandidato - tai jų (kandidatų) bei jų komandų darbas - SUSITARTI. Praleidus šią progą, laukia labai liūdni metai.

Tam Tuštukui       2019-03-22 11:47

Pamiršai, kas pradėjo “Perestroikę”? Apačios ar pati viršūnė? Bolševikų partijos viršūnė ją pradėjo - jos Generalinis sekretorius su savo komanda. Taip ir dabar - apačios niekam tikusios, nes svaigsta nuo Brazausko chėbros ir jo patikėtinių. Kelia Juozaitį, kuris naivių patriotų balsus pavers niekiniais - beprasmėmis ir tuščiomis be turinio pastangomis. Kolchoznikai ir žalieji - tie patys lddp-istai nuo prosinės(lygintuvas) kunigaikštienės Kazimyros laikų.

Manyčiau       2019-03-22 11:20

daug ką lemia asmenybės . Pvz mes ( ir ne tik mes ) gi visai nedurnesni už vengrus, bet neturim Orbano .

Tuščiai filosofuoti       2019-03-22 11:06

nebeliko laiko. Lietuva, ir mes kartu su ja,esame tokioje padėtyje, kad dabar svarbu tik viena - pasiekti, kad į antrąjį Prezidento rinkimų turą patektų bent vienas tikrai antisisteminis kandidatas. Tegu tai netgi bus ne Juozaitis, o kuris nors kitas. Jeigu taip atsitiktų, tai piliečiams taptų iš karto aišku, už ką balsuoti. Nei Nausėda, nei Šimonytė, nei Skvernelis neturėtų jokių šansų. Tai ir būtų valstybės, piliečių susivienijimas iš “apačių”, susivienijimas savo suverenumo ir savo žmogiškosios vertės suvokimo pagrindu. Galbūt prasidėtų nauja demokratinės valstybės kūrimo era.Jeigu šį šansą praleisime, kito jie mums tikrai neduos.

R. yra veidmainis ir nenuoširdus..       2019-03-22 10:36

VF santykiai su LYČ parodo jo veidmainystę...VF nusišalinimas nuo derybų su kandidatais rodo lyderystės nulį ir poltinį uodegizmąm tratinant teisingus tekstus nuo kalno viršūnės….R. komitetas su tokiu nenuspėjamu profesoriumi nesurinks net rimtesnio kiekio parašų į EP ...

Siūlai vienytis su        2019-03-22 9:51

Blogio imperijos ir jos sąjungininkių kolaborantais ir CK gelbėtojais? O, gudrus lapinas pats esi, išties.

Pamokslai nuo kalno       2019-03-22 9:23

Reikia vienytis, reikia vienytis, - griaudi nuo kalno Radžvilas. Bet kai pačiam buvo pasiūlyta žengti žingsnelį vienijimosi link su LYČ, dėjo į krūmus ir savaitei apsikasė lapais. “Teorija, brolau, sausa šaka”.

nuomonė       2019-03-22 9:21

Labai ilga, aptaki ir nieko konkretaus nepasakanti p.V. Radžvilo kalba. Jokios atsakomybės dėl būsimo prezidento rinkimų neprisiima VF, jokio įdirbio dėl bendro kandidato iškėlimo, dėl tautinių jėgų nacionalinės santarvės…tik jeigu nepavyktų, jeigu neįvyktų, jeigu susitarimas būtų sužlugdytas…Tai tarsi prašalaičio pastebėjimai, o ne iškilaus Lietuvos filosofo - VF įkūrėjo patarimai.
VF turėjo būti ta šerdis, kuri galėjo imtis kilnios misijos ir padėti tai patriotiškai Tautos daliai susivienyti ir iškelti bendrą kandidatą, o ne kelti erzelį, dar labiau skaldyti patriotines jėgas(turiu mintyje šventines eitynes).
Lyginti M. Puidoką, N. Puteikį su A. Juozaičiu galime mes, eiliniai. Tačiau mes sugebame iš šių trijų išskirti A. Juozaičio intelektą, kaip žmogaus, turinčio Lietuvos viziją. Gi M. Puidokas dar turi subręsti tokiam atsakingam postui, o N. Puteikis - sąžiningas Lietuvos pilietis, puikiai tinka kokio nors ministro postui. Profesorius neturėtų šių trijų asmenų suplakti į vieną.
Pritariu - mūšis bus pralaimėtas. Kaltinsime vienas kitą, rodysime pirštais vieni į kitus ir toliau byrėsime.

Pergalė prezidento ar       2019-03-22 9:06

kituose rinkimuose priklauso visų pirma ne nuo rinkėjo,o nuo pačių vienytis galvojančių jėgų.Kiek jos suras savyje išminties,brandos,kilnumo,ištikimybės vertybėms ir t.t…“Kas turi ,tam pridėta,kas neturi,iš to bus atimta ir tai ką turi”(Evangelija pagal Luką)...Jei norės šios vertybinės jėgos,susivienys ir laimės jau šiuos prezidento rinkimus.Reikia veikti.O postus skirstysitės paskui.Viskam savas laikas.

šauniai       2019-03-22 8:18

Va čia jau kažkokia argumentacija yra, nors taip tiesiogiai ir nepasakoma, kad reiktų remti Juozaitį ir dargi duodama jam pylos dėl atmesto Puidoko pasiūlymo.
Nors dėl Puidoko ir Puteikis pateikė versiją: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/03/19/news/po-n-puteikio-zodziu-apie-slapta-plana-m-puidokas-atsisako-dalyvauti-ep-rinkimuose-9635294/

Bet kas svarbiausia, paaiškinama, kad prezidento rinkimų, kad ir kaip gaila bebūtų, tautinėms jėgoms laimėti nepavyks. Tačiau prezidento rinkimai galėtų ir turėti būti gera repeticija vienijant jėgas prieš Seimo rinkimus.

Vakar Rūtos laidą       2019-03-22 8:07

žiūrint aptarėme,kad M.Puidokas turi potencialo ir jo laukia šviesi ateitis.Dabartinis jo elgesys bus gera patirtis ateičiai.Ir nesvarbu,kas kviečia vienytis,kad ir jauniausias M.Puidokas-tai sveikintina,nors prezidentu jis gali tapti gerokai ateityje.Ir šį V.Radžvilo straipsnį galima laikyti,kaip atsiliepimu ir taip pat kvietimu rimtoms deryboms dėl vienijimosi?Tai nuteikia pozityviai.


Rekomenduojame

Vinco Kubiliaus reportažas iš Simono Daukanto aikštėje vykusios tradicinės „Tie-SOS!“ akcijos

Vytautas Sinica. „Politikai, kurie tokiam diktatui nusileistų, laikytini nebent vasalais, bet ne tautos atstovais demokratinėje valstybėje“

Vytautas Radžvilas. Valstybė prieš Albiną Kentrą

Pagerbta pirmoji sovietų okupacijos auka

Andrius Švarplys apie Tėvynės Sąjungos programą: „Čia ne konservatizmas, čia yra grynasis liberalizmas“

Vincentas Vobolevičius. Kaip vertinti politikų apklausas? – partijų atsakymų „Artumai“ apžvalga

Vytautas Sinica. Fasadinė demokratija Lietuvoje: rinkimai tik tiems, kas jau Parlamente

Gintaras Furmanavičius.· STT nerimsta

Ramūnas Aušrotas. Viskas, ką jūs turite žinoti apie Laisvės partiją

Andriaus Švarplio replika: Tuomet buvo šūkis „Visa valdžia Taryboms!“ O dabar…

Algimantas Rusteika. Garsėjantis kompų šnaresys ir klaviatūrų barškėjimas, negęsta ilgai langai redakcijose

D.Stancikas: „Lietuvos istoriją pasauliui privalome rodyti ne žydo, ruso ar amerikiečio, bet lietuvio žvilgsniu, nes niekas kitas už mus to nepadarys“

Nuo bačkos. Virginijus Sinkevičius: Europa bus pavyzdys pasauliui

Andrius Švarplys. Partijos: tarp progreso ir tradicijos – partijų atsakymų „Artumai“ apžvalga

Povilas Urbšys. „Seimo sesijos pradžia su dviveidiškumo kauke“

Robertas Grigas. Smirsteli kažkuo netikru. Net jei ten yra tiesos

Nida Vasiliauskaitė. Tu ką, [mulki,] humoro nesupranti?!

Ramūnas Aušrotas. Darbuotojas yra nei vyriška, nei moteriška sąvoka. Tėtis ar mama – yra

Gintaras Furmanavičius. Ar čia tik aš vienas toks nesupratęs ir nesusipratęs?

Audrius Bačiulis. Kaip manot, į kurią šalį IT darbuotojai ketina emigruoti nuo prakeiktos Lukašenkos diktatūros?

Prof. Kęstutis Skrupskelis: kaltę privalu įrodyti

Geroji Naujiena: Kad ir mums būtų atleista

Vytautas Radžvilas. Apie „sociologinę demokratiją“, arba TS-LKD – mūsų epochos protas, garbė ir sąžinė?

Ramūnas Aušrotas. Kas yra ir ko nėra paskutinėje rudens sesijos Seimo programoje?

Audriaus Bačiulio replika: O dabar įsivaizduokime…

Nuomonė: Neringa Venckienė. Lietuva nesiskiria nuo Rusijos

Algimantas Rusteika. Jie pralaimėjo, tik dar nei jie, nei mes to nesupratom. Supraskim

Vytautas Radžvilas. „Pagal šiandien teisiančius rezistentus, turime tapti mankurtais“

Laimonas Kairiūkštis. Olimpo dievai akli: lietuviškas švietimas

Liutauras Stoškus. Keletas štrichų iš asmeninės rinkiminės patirties su pasiūlymais rinkimų sistemos tobulinimui

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.