Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (I)

Tiesos.lt redakcija   2021 m. spalio 17 d. 19:52

39     

    

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (I)

Antroji dalis – ČIA, trečioji dalis – ČIA, ketvirtoji dalis – ČIA.

Ištrauka iš prof. Vytauto Radžvilo įvadinio straipsnio Paulo Kengoro knygoje „Išardymas“ (Valstybingumo studijų centras, 2017, p. 256). Knygą galite įsigyti internete.

Antroji seksualinė revoliucija: nutylimos ištakos

Skaitytojo rankose knyga, kurioje dalykiškai ir kartu lengvu stiliumi pasakojama, kaip jau daugiau nei pusantro šimtmečio mėginama įgyvendinti ,,mokslinio komunizmo“ teorijos kūrėjų iškeltą tikslą. Šis tikslas kaip tik ir buvo glaustai suformuluotas vienu jų programinio manifesto sakiniu – sunaikinti prigimtinę šeimą. Kad ir kokia miglota buvo šios teorijos skelbta šviesios komunistinės ateities vizija, pirminis ir užsimotas įvykdyti revoliucijos tikslas buvo itin aiškus ir konkretus, o svarbiausia – iš karto pradėtas kryptingai ir veiksmingai įgyvendinti. Marksistinė komunistinės revoliucijos teorija dėl pačios savo prigimties – pirmiausia dėl joje iškelto galutinio tikslo – negali būti niekas kita, o tik Senojo pasaulio [1] , taigi žmonijos tūkstantmečius kurtos ir puoselėtos civilizacijos, visų jo institutų ir formų, totalinio sunaikinimo programa. Visa iš praeities paveldėta civilizacija turi būti sunaikinta iki pamatų ir negrįžtamai išnykti užmarštyje kaip ,,tikrosios“ žmonijos istorijos ‚,tamsi“ priešistorė – tam, kad atsivėrusioje tuštumoje ,,iš nieko“ atsirastų naujas pasaulis. Prigimtinė arba, pasak marksizmo klasikų, buržuazinė šeima visais laikais buvo vienas atraminių tos civilizacijos stulpų. Todėl ji neišvengiamai turėjo tapti vienu pirmųjų ir svarbiausių komunistinės revoliucijos taikinių. Visiškai natūralu ir dėsninga, kad valstybės lygmeniu ją panaikinti pirmą kartą buvo pamėginta laimėjusios komunistinės revoliucijos ir „išlaisvinto proletariato“ šalyje – Lenino bolševikų grupuotės užvaldytoje Rusijoje. Tačiau šiandien šis faktas yra beveik ištrintas iš Vakarų pasaulio šalių gyventojų istorinės atminties. Lietuva šiuo atžvilgiu nėra išimtis.

2016 metais Vilniuje įvyko jau trečiosios Baltic Pride eitynės. Jos propagandiškai buvo pavadintos europinių vertybių triumfu ir dar vienu tamsios ir atsilikusios Lietuvos ,,grįžimo į Vakarus“ įrodymu. Nuolat demonstruojami panašių eitynių Vakarų sostinėse vaizdai. Tikroji jų paskirtis – ištrinti istorinę atmintį. Regėdami šiuos vaizdus tik nedaugelis pasigenda tokių pat eitynių, vykdavusių Maskvoje ir Petrograde – bolševikų užvaldytos Rusijos sostinėse – retų ir pageltusių nuotraukų. Jos galėtų paliudyti istorinę tiesą ir įspėti, kad tikroji Vilniuje įvykusio žygio kryptis – ne Vakarai. Iš tiesų keliaujama ne į „šviesią vakarietišką ateitį“, o į Rytus ir į tamsią komunistinę praeitį – į Lenino laikus.

Kaip tik tuo gūdžiu pasaulio ir ypač Rusijos istorijos tarpsniu nykstamai mažą visuomenės dalį sudariusi, bet nesivaržydama apsiskelbusi pažangiuoju žmonijos avangardu ir jos vedliais saujelė revoliucionierių užsimojo ,,iš pamatų išardyti Senąjį pasaulį“ ir iš pagrindų pertvarkyti visuomenę. Itin svarbia jos revoliucinio pertvarkymo ir kovos už Naują pasaulį dalimi tapo tada pradėta seksualinė revoliucija. Ji turėjo sugriauti šeimą kaip žmogų pavergiančią ir todėl reakcingą senosios visuomenės atgyveną. Siekta išlaisvinti Naująjį ateities žmogų iš jo ,,kūrybišką saviraišką“ varžančios ir slopinančios buržuazinės moralės normų. Pabrėžtina – pirmą kartą pasaulyje tokia seksualinė revoliucija vyko ne kur nors ,,civilizuotoje“ ir ,,pažangioje“ Europoje ar JAV, o būtent ,,necivilizuotoje“ ir ,,atsilikusioje“  Rusijoje. Čia kuriam laikui ne tik buvo ,,panaikinta“ prigimtinė šeima, bet ir legalizuoti homoseksualių asmenų santykiai. Šios revoliucijos plėtros riba ir simboline jos viršūne galima laikyti planus juridiškai įteisinti vienalyčių porų ryšius.

Šiems užmojams nebuvo lemti išsipildyti tik dėl trečiajame dešimtmetyje Stalino valia įvykdytos kontrrevoliucijos, padariusios galą išlaisvinto ir tapusio nekontroliuojamu seksualumo siautuliui. Todėl žvelgiant istoriniu požiūriu yra akivaizdu: šių dienų Vakarų pasaulyje faktiškai yra tęsiama bei mėginama nuosekliai ir iki galo įgyvendinti Lenino bolševikų pradėta vykdyti revoliucinė žmonijos seksualinio išlaisvinimo programa.

Tačiau pati tokio išlaisvinimo vizija buvo anaiptol ne rusiškas, o grynai vakarietiškas išradimas. Rusija buvo tik milžiniško ir beatodairiško antropologinio ir socialinio eksperimento poligonas, kuriame buvo praktiškai išbandytos ir patikrintos būtent Europoje gimusios marksistinio komunizmo idėjos. Netrukę išryškėti pragaištingi tokios revoliucijos rezultatai buvo tokie katastrofiški, kad net komunizmo ideologijai fanatiškai ištikima Tarybų Sąjungos vadovybė buvo priversta tyliai išsižadėti ,,principų“ ir prieš savo valią skubiai nutraukti visą dešimtmetį trukusią, bet nebevaldoma instinktų orgija tapusią seksualinio išsilaisvinimo šventę.

Pačioje Europoje panašūs eksperimentai su šeima taip pat buvo atliekami, bet jie ilgai vyko visuomenės užribiuose, juos atlikinėjo tik siauri „išsilaisvinti iš pasenusios moralės pančių“ nekantriausiai troškusių revoliucionierių būreliai. Jiems beliko pavydžiai gėrėtis komunistinėje Rusijoje įvykdytos seksualinės revoliucijos mastais bei laimėjimais, kurie buvo ir tebėra liaupsinami ne tik komunistines idėjas skleidusiuose leidiniuose, bet ir visų pakraipų pažangiųjų autorių rašiniuose. Kartu teko kantriai laukti, kol ir Vakaruose išmuš panašaus eksperimento valanda. Mat didžioji visuomenės dalis atkakliai laikėsi įsikibusi buržuazinės šeimos sampratos ir jos idealą bei vertybes grindžiančios ,,represyvios“ krikščioniškos moralės reikalavimų. Vakaruose seksualinės revoliucijos valanda išmušė tik XX a. septintajame dešimtmetyje, o pagrindiniu idėjiniu ją įkvėpusiu šaltiniu buvo H. Marcuse’s „pataisyta“ ir „pagilinta“ K. Markso totalinės komunistinės revoliucijos teorija. Visų senosios teorijos papildymų ir patikslinimų esmę sudaro ir išreiškia viena kertinė mintis. Pasak Marcuse’s, didžioji ir lemtinga Markso klaida buvusi ta, kad jis smarkiai pervertino proletariato kaip pažangiausios visuomenės klasės ir žmonijos revoliucinio avangardo galimybes bei vaidmenį. Iš tikrųjų proletariatas nepajėgia būti visuomenės avangardas ir žmonijos vedlys į komunistinę ateitį, nes jis iš principo nesugeba išsilaisvinti iš senosios visuomenės tamsumo ir prietarų. Todėl jis ir niekaip neatsikrato atgyvenusių moralės normų ir šeimos vaizdinių. Tad kovos už žmonijos išlaisvinimą avangardo vaidmenį iš beviltiško proletariato turi perimti nauja revoliucinė jėga – įvairiausios marginalios visuomenės grupės.

Šios kovos vėliaviavnešio vaidmuo taip atnaujintoje teorijoje buvo skirtas seksualinėms mažumoms. Kartu šioje teorijoje buvo atsižvelgta ir į Rusijos eksperimento patirtį bei klaidas. Viena svarbiausių Marcuse’s ir jo sekėjų įžvalgų buvo ta, kad tokios revoliucijos negalima daryti „iš viršaus“ – skubotai ir šiurkščiai taikant atvirą prievartą Naujojo pasaulio netrokštančiai visuomenei. Buvo suprasta, kad, norint pagaliau įgyvendinti didžiąją Markso idėją ir jo utopinę Naujojo pasaulio viziją paversti tikrove, būtina tyliai ir pamažu keisti ,,laisvinamos“ visuomenės kultūrines ir moralines nuostatas ir transformuoti jos narių sąmonę siekiant „dekonstruoti“ kertinius Vakarų civilizacijos institutus, o labiausiai – šeimą. Šiam tikslui pasitelktos subtilaus ideologinio ir propagandinio „smegenų plovimo“ technologijos. Šitaip Vakaruose prasidėjo ir netruko pakilti antroji seksualinės revoliucijos banga, savo radikalumu ir mastais toli pranokstanti tarybinę lenininę pirmtakę. Teoriniu šios revoliucijos pagrindu ir įkvėpimo šaltiniu tapo būtent genderizmo ideologija – grynai ,,postmoderni“ markuziškojo neomarksistinio komunizmo ir kairuoliško liberalizmo idėjų samplaika ir kratinys. Naujoji taktika pasirodė esanti nepaprastai veiksminga – vis labiau besiplečiančios ir įsibėgėjančios revoliucijos mastai ir rezultatai stulbina. Rusijos komunistinės seksualinės revoliucijos eksperimentas su dar didesniu užmoju ir įkarščiu kartojamas visame demokratiniame Vakarų pasaulyje.

Pati komunistinė pasaulio revoliucinio pertvarkymo idėja savo prigimtimi ir intencija yra tarsi dviveidis Janusas. Vienas jos veidas tarsi žvelgia į ateitį, kitas – nukreiptas į praeitį. Į ateitį nukreiptam žvilgsniui atsiveriantis horizontas skendi nežinomybės rūke, tačiau į praeitį nukreiptos Januso veido akys spinduliuoja ryžtu naikinti viską, kas patenka į jo akiratį. Komunistinės utopijos skelbėjai visada miglotai įsivaizdavo, koks iš tikrųjų bus jų žadamas žemiškasis rojus. Jie nuolatos dėl to nesutaria, tačiau yra vieningi vertindami praeitį – visi sutaria, kad jos turi nelikti nė pėdsakų. Maža to, ji turi būti ištrinta net iš žmonių atminties kaip tamsi prietarų ir stereotipų persmelkta žmonijos priešistorė. Taigi kokią ateitį numato ir ragina kurti marksistinio komunizmo teorija, nėra aišku net didžiausiems jos žinovams ir autoritetams. Tačiau iš šios teorijos skelbiamo požiūrio į praeitį kildinamas praktinis tikslas yra nuostabiai konkretus ir įvardijamas itin aiškiai. Net poetiškai ir aistringai: „pasaulį seną išardysim iš pačių pamatų“ – šitaip skamba atvirai šį tikslą įvardijantys „Internacionalo“, tai yra tarptautinio proletariato himno ugningi žodžiai.

Kova su Senuoju žmogumi ir prisikėlusi Antžmogio šmėkla

Markso kurstyta pasaulinė komunistinė revoliucija išsiskyrė tuo, jog privalėjo būti radikali ir totalinė. Jos tikslas niekada nebuvo ir nėra išlaisvinti žmogų tik iš ekonominės, socialinės ar politinės priespaudos. Totaliai išlaisvinti žmogų pirmiausia reiškia išlaisvinti jį iš paties savęs – iš Senojo žmogaus prigimties, o kartu ir iš visų iš jos kylančių ir jos diktuojamų moralės ir elgesio normų. Tokia revoliucija privalo būti visiškas Senojo žmogaus peržengimas – išsilaisvinimas iš iki šiol egzistavusios ir žinomos žmogaus formos, turintis atverti kelią absoliučiai „laisvai“ žmogaus savikūrai. O siekiamas revoliucijos tikslas ir galutinis rezultatas –  antžmogis, tai yra,  kažkokia kitokia ir sunkiai įsivaizduojama „laisvos savikūros“ keliu turinti atsirasti žmogų pranokstančių  būtybių rūšis, turinti pakeisti dabartinę žmoniją ir užimti jos vietą. Pati antžmogio sąvoka dažniausiai asocijuojama su radikaliai antimoksline, antihumaniška ir iš esmės pamišėliška „rasinio pranašumo“ idėja, kuri buvo vienas svarbiausių vokiškojo nacionalsocializmo ideologijos kertinių stulpų.

Tačiau kur kas mažiau žinoma ir rečiau kalbama apie tai, kad antžmogio vaizdinys buvo vienas svarbiausių įkvėpimo šaltinių ir Rusijos bolševikams. Pirmąjį dešimtmetį po jų įvykdyto perversmo buvo nevengiama atvirai ir išdidžiai skelbti, kad pradedamas kurti Naujas komunistinis žmogus būsiąs ne kas kita, o būtent antžmogis. Lyg tyčia – ir vargu ar tai atsitiktinis sutapimas – skambių kalbų apie antžmogį tarpsnis yra ir didžiausio seksualinės revoliucijos pakilimo sovietinėje Rusijoje laikotarpis. Žodis ,,antžmogis“ išnyko iš viešos vartosenos vėlgi lyg tyčia tuo pačiu metu, kai komunistinės TSRS vadovybės valia ir žaibišku sprendimu šalyje baigėsi pirmoji pasaulyje seksualinė revoliucija ir keliems dešimtmečiams oficialiai ,,išnyko“ pats seksas. Taigi antžmogio vizija ne tik nėra marksistinio komunizmo teorijos svetimkūnis, bet yra jos kertinis akmuo – idėjinis branduolys ir intelektualinė bei normatyvinė šerdis. Tai reiškia, kad jau XIX a. marksistinė komunistinės revoliucijos teorija savo giliausia esme iš pat pradžių buvo ne tik socialinės, bet ir antropologinės inžinerijos projektas. Joje buvo teoriškai sumanyta ir praktiškai užsimota iš pagrindų pakeisti žmogų ir jo prigimtį.

Visos modernybės revoliucijos buvo ir tebėra skelbiamos ir vykdomos „humanizmo“ bei žmogaus išlaisvinimo ir išaukštinimo vardu. Tačiau visos jos tikrovėje ir praktikoje virto anksčiau pasulio istorijoje neregėtu žmogaus sumenkinimu ir pažeminimu – tyčiojimusi iš jo proto ir moralinio orumo.

Maža to, ideologiškai ir propagandiškai liaupsinant žmogų ir aukštinant jo didybę, teoriškai ir praktiškai buvo paneigta pati žmogaus ir – dar svarbiau – vieningos žmonijos idėja. Tokia galimybė slypi pačiose „humanistinio“ mąstymo prielaidose. Tariamai humanistinė Naujo žmogaus vizija numato tokį visos žmonijos padalijimą, koks jokiais ankstesniais laikais nebuvo net įsivaizduojamas. Įsibėgėjant modernybei, o su ja Naujojo žmogaus kūrimo programai, Senasis žmogus buvo vis beatodairiškiau nuvertinamas. Žvelgiant iš Naujojo žmogaus kūrimo perpektyvos, Senasis žmogus yra visiškai bevertis arba, geriausiu atveju, tampa savaime menkaverte ,,žmogiška medžiaga“, iš kurios ir turi būti nulipdytas ,,tobulesnis“ ateities žmogus. Į jį žvelgiamą kaip į ,,atavistinę“ būtybę – ateities ir teisės egzistuoti neturinčią praeities atgyveną. Vadovaujantis moderniąja Naujojo žmogaus gamybos logika, visi žemėje gvenantys žmonės yra iš anksto pasmerkti būti ,,geresne“ ar ,,prastesne“, o vertinant dar griežčiau ir tiksliau – ,,tinkama“ ir ,,netinkama“ žmogiškąja žaliava. Kartu savaime randasi ir darosi toks pat neišvengiamas kitas pasidalijimas: vykstant šiam procesui, vieniems lemtis iš anksto yra paskyrusi žmogaus ,,gamintojų“, o kitiems – tik ,,gaminių“ vaidmenį.

Šį pasiskirstymą vaidmenimis lemia tik viena paslaptinga asmens savybė, garantuojantį jo begalinį pranašumą prieš kitus žmonės. Toji savybė dažniausiai įvardijama kaip ,,pažangumas“. Taigi nepermaldaujama aukštesnė lemtis patvarkė taip, kad pasaulyje gyvena ,,atviri“ ir ,,progresyvūs“, t. y. gebantys žvelgti į ateitį ir pasiryžę ją kurti, šviesūs ir protingi žmonės. Ir yra ,,uždari“, t. y. besikabinantys į praeitį ir stabdantys pažangos žygį nepataisomi tamsuoliai ir atsilikėliai. Jų skirtumai yra ne kiekybiniai (visiems žmonėms būdingų savybių ir gebėjimų laipsnio), bet kokybiniai – būtent prigimties, taigi antropologiniai, o tiksliau – rūšiniai skirtumai. Jie tokie milžiniški, kad darosi neįmanoma išsaugoti net vieningos žmonijos vaizdinio. Skirtumas tarp būsimo progresyvaus Naujojo ir atgyvenusio retrogradiško Senojo žmogaus gali būti suvokiamas ir mąstomas tik kaip dviejų visiškai atskirų ir skirtingų būtybių rūšių biologinis ir antropologinis skirtumas. Iš tikrųjų Senojo ir Naujojo žmogaus skirtis grindžiama kertine prielaida, kad bedugnė tarp šių dviejų ,,žmogaus“ atmainų yra tokia pat neperžengiama ar net platesnė negu praraja tarp įprastai suvokiamo žmogaus ir, tarkime, gorilos. Todėl anksčiau ar vėliau turėjo būti atskleista ilgai ,,humanistinės“ retorikos skraiste dangstyta paslaptis – turėjo būti pasakyta, kad Naujajam žmogui apskritai nebetinka pats žmogaus vardas. Tinkamo vardo buvo ilgai ieškoma, kol pagaliau buvo nukaltas iš tiesų vykęs žodis. Antžmogis – toks yra kone tobulai vaizdingas ir tikslus Naujojo žmogaus vardas.

Pačioje antžmogio idėjoje iš pat pradžių slypėjo naikinimo logika. Ji paprasčiausiai nepalieka vietos žmogui, kuris Vakarų kultūroje – religijoje, filosofijoje, mene – buvo suvokiamas kaip ,,tarpinė“ būtybė, įsikūrusi tarp dviejų idealių buvimo polių. Dievas ir gyvulys – šitaip buvo įvardijami abu šios grandinės galai, simboliškai apribojantys ir užbrėžiantys žmogaus buvimo pasaulyje galimybių erdvę. Lemtingai svarbi aplinkybė: nors žmonės yra labai įvairūs ir stovi ant skirtingų tobulumo grandinės pakopų, jie visi yra žmonės – visuotinės žmonijos nariai – būtent todėl, kad yra tik išsibarstę skirtinguose tos pačios erdvės taškuose. Antžmogio vizija yra radikaliausias žmogaus ir vieningos žmonijos idėjos paneigimas kaip tik todėl, kad ji sugriauna šią bendro žmonių buvimo erdvę ir net teorinę tokios erdvės buvimo galimybę. Išradus antžmogį pats žmogus nebegali egzistuoti, nes žmogiškai atrodančių būtybių gyvenimo lauke jam tiesiog nebėra vietos. Antžmogio priešingybė gali būti tik kažkoks be galo menkas ir niekingas išorinį žmogaus pavidalą turintis padaras – ikižmogis.

Milžiniškas atotrūkis tarp teorijos ir praktikos yra seniai pastebėtas moderniųjų revoliucijų bruožas. Teorinis humanizmas ir žmogaus aukštinimas praktikoje baigiasi žmogaus žeminimu ir net visišku jo gyvybės nuvertinimu. Teoriškai skelbiama visų žmonių lygybė ir brolybė praktikoje virsta didžiausia istorijoje – net antropologine, taigi rūšine, žmonijos nelygybe. Tačiau keistas dalykas: nors šis visas revoliucijas lydintis atotrūkis vis kartojasi ir net auga, Senąjį pasaulį į dulkes permalančios revoliucijų girnos nesiliauja suktis. Maža to, kiekviena nauja revoliucija yra radikalesnė ir labiau griaunanti negu jos pirmtakės. Tačiau nors veikia šis revoliucijos radikakalizavimosi ,,dėsnis“, jo žinojimas nieko nekeičia: patyrusius fiasko puikaus Naujo pasaulio kūrėjus keičia kiti jo statytojai, o lyg ir turėjusios nusivilti bei šio to pasimokyti iš karčios patirties visuomenės nieko neišmoksta ir noriai lipa ant to paties grėblio, lengvai pasiduodamos naujų vedlių į šviesią ateitį žarstomų pažadų kerams.

Mėginant perprasti šį keistą aklumą atrodo, kad moderniųjų revoliucijų gyvastingumo mįslės raktas yra būtent Senojo ir Naujojo žmogaus skirtis. Mat šią skirtį grindžianti kertinė fundamentalaus žmonijos nebendramatiškumo idėja yra paslėpta nuo to, ką galima pavadinti sveiko proto žvilgsniu. Kaip pasakytų garsioji totalitarizmo tyrinėtoja H. Arendt, sveiką protą apakina ir padaro aklą nuolatos kartojami žodžiai ,,humanizmas“ ir ,,žmogus“, todėl jis dažniausiai nepajėgia įžvelgti Senojo ir Naujojo žmogaus skirtyje paslėptos žmonijos negailestingo skirstymo logikos. Ši logika numato žmonijos skirstymą į Naujojo žmogaus atstovais save laikantį istorinės pažangos ,,avangardą“ ir jos ,,ariergardą“, kuriam automatiškai priskiriamai visi Senojo žmogaus rūšies nariai. Savo ruožtu tai reiškia, kad nuolatos keičiasi ir revoliucijos vedliai: Šaltąjį karą pralaimėjęs naują pasaulį ir žmogų kūręs neva rytietiškas sovietinis komunizmas pasirodė esąs nepakankamai pažangus ir turėjo užleisti revoliucijos vėliavnešio vaidmenį jį atėjusiam pakeisti revoliucingesniam ir todėl pažangesniam tariamai vakarietiškam komunizmui.

Tęsinys kitose dalyse

***

1 - Šiame tekste tenka perteikti ir referuoti ideologizuotą marksistinį žodyną, kurio žodžių reikšmės skiriasi nuo politinėje teorijoje įprastai tiems patiems žodžiams suteikiamų reikšmių. Viena vertus, tai lemia tekste vartojamų kabučių gausą. Kita vertus, kai kurios nuolatos besikartojančios iškreiptos reikšmės sąvokos vartojamos be kabučių. Tai didžiąja raide rašomi Senasis ir Naujasis pasaulis, Senasis ir Naujasis žmogus, nurodantys priešpriešą tarp esamo pasaulio ir žmogaus iki moderniosios, ypač komunistinės, žmogaus perkūrimo revoliucijos ir numatomo jai pasiekus savo tikslą. Taip pat be kabučių vartojami žodžiai „revoliucija“ (tradicinės visuomenės perkūrimas pagal modernius Naujo žmogaus, ypač (neo)marksizmo ideologijos, projektus), „seksualinis išlaisvinimas“ (seksualinių troškimų kurstymas ir jų tenkinimo pavertimas elgesio norma), „buržuazinis“ (sąvoka, marksistų vartota nurodant keistinus ikikomunistinės visuomenės bruožus), „pažangus“ (atstovaujantis kairiąją progresyvistinę ideologiją), „antžmogis” (Naujasis žmogus, kokybiškai pranokstantis ikirevoliucinę žmogaus formą), „socialinė lytis” (vien subjektyviu savo lytiškumo įsivaizdavimu pagrįstas lyties suvokimas), „žmogaus teisės” (institucionalizuoti modernaus individo troškimai).

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

ah1       2021-10-19 23:45

Ir dar buvo toks Samuil Abraovič Voronov žinomas kaip Serž/Sergej Voronov kuris bezdžiojų kiaušus žmogam prisūdavo, kad žmogai “rujot” kaip jauni galėtų.
Prisiūti bezdžionių kiaušai nuo senatvės, vienu žodžiu, buvo ant bangos:
“Dr Voronoff Demonstrates His Monkey Gland Treatment”
https://youtu.be/MKdjOQ2E3q8
“Доктор Воронов. Панацея от старостu”
https://youtu.be/7H8Kr333bMQ
Badymas bezdžionių nieko neprimena?

ah1       2021-10-19 23:09

Antros seksualinės revoliucijos ištakos žydas Bronšteinas Trockis ir žydas Leninas Blankas - iš jų susirašinėjimo laiškų :”Что за твари захватили планету и какие у них планы ?”
https://youtu.be/MywC2JqIXGk
nuo 12 : 55

Health Ranger Report       2021-10-19 17:40

jei norite išgyventi spyglinių baltymų poveikį, nustokite valgyti šiuos kepimo aliejus (sojų...), margariną:
https://www.brighteon.com/f3104131-a002-4290-be1b-a7a580ab5d94

Apgailėtina       2021-10-19 17:15

Tai žinutės iš kiekvieno mėnesio 17 dienos pilietinių akcijų Daukanto aikštėje baigėsi??? Buvo vienintelis portalas, kuris jas skelbdavo.
Užgrobus Tiesos.lt portalą reiktų keisti ir jo pavadinimą, ir maketą. Juk čia Gitenio Umbraso Daukanto aikštės pilietinėms akcijoms sukurtas kūrinys.

///       2021-10-19 15:04

Štai žinome ir be tavo protingų kalbų, tėvuk. Gali ką nos pakeisti? - tai pirmyn. Negali šito sustabdyti?  - tai tada savo protingus išvedžiojimus, iš kurių nėra jokios naudos, pasilik sau.

VaidasVDS       2021-10-19 13:25

2021-10-18 12:26
Jei jau šmeiži, tai ar sugebėsi paneigti savo šmeižtą?
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/laisvunas-sopauskas.-ar-nidos-vasiliauskaites-individai-apgins-savo-la

VaidasVDS     2021-10-8 22:19

Na ką gi. Pabandysiu būti nepopuliarus smile
Pabandysiu kiek paneigti Laisvūno argumentus…
———-

Manęs tie visokiausi pasikeitimai neliečia. Kažkada rašiau Bingelienei, kad mane atblokuotų, po to rašiau Šopauskui, bet niekas nepadėjo.
Tik, kuomet pabandžiau jungtis kitaip (praėjus gal 2 ar 3 blokados metams), bet visiškai neįmantriai ir labai legaliai - pavyko. Tad rašinėju tikrai ne dėl kieno nors intereso - tik bandydamas prisidėti prie tikro dvasingumo, kuris tikrai gali išgelbėti sielas…
——
p.s. o jei tamsta pasitrauks - nieko blogo nenutiks. Klaidinga “astralinė” teorija, nors ir nelabai čia propaguota, taip ir liks tokių keistuolių fantazijų vaisiais…
——-
Na ir šiek tiek į temą:
160:2.6 (1775.7) Daug kilnių žmogiškų impulsų užgęsta, nes niekas jų neišgirsta. Iš tiesų nėra gerai žmogui būti vienam. Tam tikras pripažinimas ir tam tikras įvertinimas yra būtini žmogaus charakterio ugdymui. Be tikros šeimos meilės joks vaikas negali visapusiškai išsiugdyti normalaus charakterio. Charakteris yra šis tas daugiau nei vien tik protas ir moralė. Iš visų visuomeninių ryšių, kurie yra numatyti charakterio ugdymui, pats efektyviausias ir idealiausias yra prieraiši bei supratinga vyro ir moters draugystė abipusiame išmintingos santuokos glėbyje. Santuoka su savo visapusiškais ryšiais geriausiai tinka tam, kad toliau būtų vystomi tokie brangūs impulsai ir aukštesni motyvai, be kurių neįmanoma išsiugdyti stipraus charakterio. Be jokių dvejonių aš šlovinu šeimyninį gyvenimą, nes jūsų Mokytojas tėvo-vaiko ryšį išmintingai pasirinko kertiniu šios naujos karalystės evangelijos akmeniu. Ir tokia neprilygstama artimų ryšių bendrija - vyras ir moteris, švelniai apkabinusi aukščiausius laiko idealus, yra tokia vertinga ir teikianti pasitenkinimą patirtis, kad už ją verta mokėti bet kokią kainą, bet kokią auką, kurios prireiktų, kad ją įgytum.

Diedas       2021-10-19 12:00

Ne taip mums mokykloj apie komunizmą pasakojo. Visi bus laimingi, visko bus, visko užteks, viskas bus už dyka. Bet nuėjus krautuvėn viso šlapiankės šlioso pardavėja neduos. Jei visi ims po šliosą, kitiems dešros neliks. Privalėsi paprašyt tiek, kiek per kart suvalgysi. Priedo eidamas iš krautuvės savo šlapianka pasidalinsi su alkanu draugu.
Šeimų nebus, nes kaip ir čia rašoma, taip ir mums aiškino, kad šeima maža buržuazijos ląstelė.
Visi laisvai dauginsis, bet vaikus augins vaikų fabrikai, kur pedagogai teisingai išauklės naują kartą.
Bet drožtis su bet kuo negalėsi.
Nes dėl fizinių savybių vieniems gali būti to net per daug, kitiems visai nekliūti.
Kiekvieną vakarą bendrabučio komendantė pagal sąrašą skirstys kam su kuo poruotis.
Kad visi būtų lygūs.

Liūdna       2021-10-19 11:01

Skelbiamos Radžvilo paklodės su prierašu „tęsinys kitose dalyse“ skamba kaip „Gulbių ežeras“ per sovietų TV po perversmo.
Tai kas dabar redaguos perimtą Tiesos.lt? Ar taip ir liks tiesioginis Radžvilo-Sinicos valdymas?

stasys       2021-10-19 5:59

V.Radžvilo knygos ištrauka tarsi nušlavė kai kuriu čia esančiu pasaulio supratimą . Taip nutinka su daug šurmulio .Pasirodo klyno įvairovės ‘problemos’ yra daug aktualesnės materialiame pasaulyje o ne filosofiniame . Kažkam net parūpo kodėl tuščias Tiesos.lt redakcijos puslapis , o jei ir čia susuko sau ‘gužtą’ NS sodoma ir gomora .. (spėjimas retorinis) . Iš balto puslapio ne daug sužinosi .

gal galima dar "pasmulkyt":)))       2021-10-19 4:09

Kažkoks nesamoningas gražbylystės okeanas.Pagrasinta tęsiniu. Juk visa šita išmintis telpa 1 sakinyje : genderizmas - blogis.

Hmm       2021-10-18 23:33

Tai kiek tylės portalą Tiesos.lt užvaldę žmonės?

politinės karikatūros       2021-10-18 20:06

Pasakiška mūsų ateitis vaizdžiai:

liaudiesmenas.livejournal.com

Kaip sekasi       2021-10-18 19:25

Vogti svetimus portalus, Šopauskai.
Kur dingo redakcija?
Gal išdrįskit drąsuoliai paaiškint savo skaitytojans!

Radžvilas pagelto        2021-10-18 16:22

Radžvilas : epochos garbė ,sąžinė, etc. : “Pati komunistinė pasaulio revoliucinio pertvarkymo idėja savo prigimtimi ir intencija yra tarsi dviveidis Janusas” -Jėzau marija ,koks bebaimiškas pareiškimas smile))). Čia kapitalo viršūnėms kažkas stengias iš paskutiniųjų ...Vnž.- gryna propagandinė ,geltonoji beletristika . Lietuvai absoliučiai neaktuali.

to O kodėl       2021-10-18 14:58

Kodėl turtingiausi amerikonai finansavo drg.L.Trockį, nežinai? O todėl, kad šis ir jo Sovietija supartalintų Europą - pašalintų kaip konkurentę nuo pasaulio geopolitikos. Dabar Rusija irgi pretenduoja į RAUKUS, ar kartais ne tuo pačiu reikalu, ką? Kainos keliamos ne tam, kad padėtų Putino Rusijai? Monopolinės rinkos dalyviai tyčia kelia kainas ir mažina žmoniją, kad padėtų Rusijai, o ši kam, kad būtų galutinai supartalinta Europa ar kaip?

Na,       2021-10-18 14:48

Na, kas neskaitė šios knygos, tai tikrai verta įsigyti, įdomių dalykėlių toje knygoje rasite ir apie deep state naujuosius komunistus naikinančius JAV, taip kaip dabar Lietuvą naikina smegenų plovimo mašina per visokio plauko parsidavėlius tokius kaip pvz. VU vadovai ir kt. parsidavėliai per masmedijas.

Pasvarstymai apie dvasinį ir fizinį pasaulį       2021-10-18 12:41

Su V. Radžvilo straipsnio išdėstymo mintimis sutinku, tačiau, ar jam nebuvo verta panagrinėti pačio marksizmo ir komunizmo atsiradimo GILUMINES priežastis? O tos giluminės priežastys – tai materialinės gerovės aukščiau dvasinės gerovės iškėlimas, kuris sąlygojo taip pat ir sekso išlaisvinimą ir prigimtinės šeimos nuvertinimą. Materialinės gerovės iškėlimas, kuris, beje, nėra svetimas ir liberaliajai bedieviškai visuomenei (!), savo ruožtu, skatino ir skatina mokslo vystymą (nes tik jo dėka atsiranda technika, daranti visuomenės fizinę buitį patogia) ir, tuo pačiu, bet kokios religijos bei mistinio jausmo suniekinimą: dvasinį (mistinį) Dievą pakeitė netikras dievas, tiksliau Mokslo dievas – kai tikima tik tuo, kas yra moksliškai įrodoma. Todėl labai panašu, kad ir šių laikų dievas yra triasmenis: materialinis gerbūvis, seksas ir mokslas, tariamai paneigiantis dvasinio Dievo egzistenciją.
P.S. Fizinių dėsnių valdoma visata visiškai nepaneigia, kad virš šių dėsnių gali egzistuoti dvasinis Dievas, kuris sukūrė tuos pačius dėsnius ir tuo pačiu fizinį pasaulį. Tokią mintį perša ir tai, kad visi mokslo atrandami dėsniai veikia pagal matematines formules, taigi, dėsniuose yra paslėptas begalinis Protas ir Galybė. Ar visa tai - ne Dievo protas ir ne Dievo galybė... 

>> 12:00       2021-10-18 12:26

Tai štai kodėl vėdėesas taip gyrė Šopauską! Nors keistų kaitos požymių buvo ir anksčiau. Ką gi, ačiū už informaciją. Tegu portalas lieka su savo džeikais, juliais, stasiais, vėdėesais, prašaliečiais, borgijomis ir kitais kisiais. Manęs čia nebus.

su tuo ir sveikinu!       2021-10-18 12:08

komentatoriai žmoga1,žmoga2 sunerimo, pradėjo muistytis ir neigti. Žmoga3 ištiko baltų arklių sindromas.

Baisi gėda Radžvilui, Šopauskui, Sinicai       2021-10-18 12:06

Svetimo darbo pasisavinimas yra šlykšti vagystė, berniukai! Ir nereikia dangstytis Tėvyne ir Nacija, tokias bjaurastis darant.

Klausimas - kas redaguoja Tiesos.lt?       2021-10-18 12:00

http://www.tiesos.lt/index.php/redakcija - tuščias puslapis, jokios informacijos.

Jau kurį laiką Tiesos.lt portalas nenurodo savo redaktorių. Ar tiesa, kad Vytautas Radžvilas ir Laisvūnas Šopauskas nušalino Ramutę Bingelienę, kuri šitą portalą daug metų?
Tiesos!

O kodėl       2021-10-18 11:23

tą , tipo,  kūjį ir pjautuvą finansuoja milijardieriai ? Gal jie nesusigaudo kam pinigus atiduoda ?

Prašalietis       2021-10-18 8:41

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos,,,
Tik tarybinais laikais baigusiam marksistinės lenininės filosofijos mokslus ir buvusiam įsitikinusiam marksistui gali iki grabo lentos pasimatyti “kūjo ir pjautuvo šešėlis” ne tik virš galvos, bet ir trusikuose “prie šik..nos ar priekyje prie mašn..os”... Beje, kaip ir sunkiai nuo alkoholizmo ir ne iki galo pasveikusiam alkoholikui visą gyvenimą sapnuojasi kankinančios pagirios ir jį paima neapsakomai sielą kankinanti isterija vien kur nors pamačius ar prisiminus kažkada išgertą ir kur nors po išgėrimo numestą net ir tuščią butelį nuo degtinės….

Nejaugi čia       2021-10-18 7:51

vien Janutienės chebra renkasi? Arba LK(bolševikų)P CK Pirmojo sekretoriaus portfelio nešiotojo? Spėkite, kurių čia daugiau? Manyčiau, kad vaikščiotojos ant kelių aplink Landsbergių namus kadaise, kad šie įsileistų draugijon į namus ir padėtų tapti seimūnu ar seimūne. Nemanot, kad dainuškininkų ir šiaip artistų ar sporcmėnų jau ir taip per daug Seime? Iš kurių jokios naudos, kaip ir iš univerkių rektorių. Algą gerą ima, o naudos jokios - tik nuosmukis ir Lietuvių tautos nunykimas.

Negarbingas NS ėjimas,       2021-10-18 7:19

tiesiog klastingas, jį palaidojo.

stasys       2021-10-18 6:44

Pamatyti ateitį žiūrint į praeitį ? abejoju ar atorius yra butent tas kuris supranta kur suką ‘naujojo pasaulio’ reformatoriai . Ar tikrai marksizmo įdeologijos pamatuose imūritas nežaboto seksualumo poreikis kaip įrankis keisiantis pasaulį ? vargiai, tos pačios LGBT poros (genderistinė įdeologija) negali apsieiti be tradicinės šeimos modelio ir savo prigimtimi santykiu nieko naujo perkuriamame pasaulyje neatneša .Tai kur autorius klystą ? Jis pokičius bando paaiškinti sau suprantamais reiškiniais , kaip marksizmo ideologija . Sovietinė Rusija niekada nebuvo rimta puoselėtoja markso ir engelso įdėju , netgi tada praeito šimtmečio ‘aušroje’ proletariatui pabandžius pakartoti Didžiąja Prancūzijos revoliucija. Revoliucija tai chaosas ir anarchija todėl Stalino atsiradimas tame istorijos tarpsnyje buvo ir logiškas ir būtinas sugriautai Rusijai . Ar tame chaose galėjo atsirasti naujos tvarkos žybsnis ir jam poreikis ? vargiai .
- Šiandieninė visuomenė susiduria su visai kitais iššukiais ir poreikiais , kurių pagrindas yra ekonominis šalies vystymasis - augimas ir “tradicinės šeimos” modelio kaip tokios archaizmas . Nemanau kad vakaruose norima sugriauti šeimos modelį , tam paprasčiausiai nėra jokio pakaitalo analogo , ideologija negali perkurti žmogaus fiziologijos .Argi tai neirodyta sovietinės Rusijos ?
- Pokyčiai ateis ne tik į tradicinę šeima, jie palies visus visuomenės gyvenimo givenimo aspektus ne išimtis ir religija . Pasaulis sukdamas ekonominius ratus keičiasi todėl pokyčiai neišvengiami norime mes to ar ne . Galima vertinti ir kritikuoti juos bet globalinė ekonominė konkurencija tarp šaliu vistiek suks ratus ir vers ieškoti sprendimus kurie leistu konkuruoti ir mūsų visuomenei užsitikrinti ateitį bet kokioje jos pakitusioje formoje .

Liūdna, o gal ir ne       2021-10-18 6:29

Štai veiksmo fanams bus pasirinkimas. Be 2 šeimos sąjūdžių turėsite Vasiliauskaitę su Janutiene ir Tomkų su Juozaičiu paskendusiu tėve Stanislove+senate. Protingiausiai atrodo Butkevičius, bet moraliniu autoritetu jis nebetaps. Jam labai tinka užkulisinis vaidmuo. O gal galvojate, kad Vasiliauskaitė pasinaudos Janutiene, kaip pasinaudojo šeimų sąjūdžio scena? Ne, nes Janutienė be gailesčio sudirbtų tą Vasilaiuskaitę. Pastebėjote, kad kiekvienas nori turėti savo sklaidos kanalą. Juozaitis bando trintis prie Tomkaus (apsaugok vieššatie nuo tokio trizniaus). Vasiliauskitę kolkas neša Janutienė.  Visi gerai išsirinko laiką. Praėjo 1 metai po rinkimų ir pats laikas per 3 metus susiorganizuoti. Puteikis kaip studentas pradės rėkauti likus pusmečiui. Ir t.t. Pažįstamas vaizdelis.
-
Beje, kaip nebūtų gėda, Janutienę sudirbo Strioga su Sėjoniene jos pačios laidoje. Liūdna buvo žiūrėti į Janutienės mėtymąsi ir argumentų neturėjimą, pastovų pertraukinėjimą ir ižeidimus. Pagalvojau, kad vakseriams geresnės reklamos ir nereikia.

Liūdna       2021-10-18 6:04

Skaitant komentarus. Suprantu, kad komentatoriams yra svetimos straispnio mintys. Arba, matai, jiems atsibodo, jie nori veiksmo. Todėl ir lekia paskui kiekvieną naujai atsiradusį rėksnį. Jei jau taip norisi bet kokio veiksmo, tai turiu pasiūlymą. Susideginkite kuris nors vienas prie kokio nors valstybio pastato. Parodysite, kaip mokate veikti.

Pagaliau       2021-10-18 0:43

Jei iš tikro portalą perėmė NS, kritiškai mąstančiam skaitytojui belieka tik džiaugtis. Bent jau su “viduramžiais” nebus draugaujama. Ir diskusijos pagaliau bus ne Delfio lygio.

habilitās       2021-10-17 23:57

Pono V. Radžvilo nuomonę žinome, o kas toliau?!

Žodžio laisvė...       2021-10-17 22:37

Radžvilai,gal nereikėtų atiminėti skaitytojo laiko iš senų ,šiandien jau neaktualių
knygų ,tekstais.Ar žinai,Radžvilai,kas šiandien aktualu Lietuvoj?Ligoninių uždarymai,
galimybių pasai,prievartiniai skiepijimai,medicinos paslaugos,bėdos švietime ir daug
kitų visuomenę jaudinančių problemų.Tavo tekstai apie komunistinę praeitį kelia
šleikštulį.Gyvenom- nepamiršim.Nenorime sugrįžti į tuos laikus,kai žmogus visais atžvilgiais buvo beteisis,nuskurdintas,amžinai laukiantis malonės iš valdančiojo
hegemono.Ką ten išsidirbinėjate universitete ??? Antžmogį kuriate? Ko slepiatės už
paprastų žmonių nugarų,net neateinate į mitingus.Laukiate kol kiti jums rojų Lietuvoje sukurs? Patogu sėdėti universitetuose gaunant neblogus pinigus ir laukti.
Inteligentija,ar jums ne gėda stovėti po medžiu???Ar jūs manote,kad jums žema būti greta Tautos? Tauta nepamirš jūsų abejingumo lemiamu momentu.

Iki Radžvilo       2021-10-17 22:34

Daaugti daug kam nelemta… Matosi…

Žmonės turi žinoti ką?       2021-10-17 22:17

Kad vyksta Sanitarinis karas, kaip preliudas suplanuoto karštojo, ane?

Dalinuosi Egidijaus komentaru       2021-10-17 22:10

Sveikinu skaitytojus, portalas tiesis.lt perimtas. Jį perėmė Nacionalinis susivienikimas. Dabar čia nstysite Sinicą, Radžvilą, Šopauską, Nemunaitį ir kitus NS autorius. Kitų konkurentų, ypač Šeimų Sąjūdžio autorių, nebenatysit niekada.
Portalas įkurtas 2012, iki 2015 m.priklausė Lietuvos sąrašui. Po to paverstas visuomeniniu, jį nemokamu, kasdieniu darbu “vežė” redaktorė Ramutė Bingelienė. Laisvūnas Šopauskas praktiškai niekuo neprisidėjo,  tačiau turėjo administratoriaus teises.
Ir štai, spalio 8 dieną Laisvūnas su nuekuo nuekaip nepasitaręs, slapčia visą redakcinę kolegiją pašalino, prieigą prie tinklalapio panaikino. Pažiūrėkit į skyrelį Redakcija, ten baltas lapas. Taip veikia “nacionalinis susivienijimas”, tapęs svetimų tinkkalapių ir įdėto darbo vagimi.
Kol Šopausjas šį komentarą pastebės ir ištrins, prašyčiau jį nukopijuoti ir dalintis po visais įrašais komentaruose.
Žmonės turi žinoti, kas vyksta.

Mano nuomone        2021-10-17 21:40

Jeigu jau kūjis ir pjautuvas virš galvos, tai turėtų būti ne vienas, o du šešėliai. Bet iš kitos pusės - kol nėra nei kūjo, nei pjautuvo, tai neturėtų būti ir šešėlio.  Tiesiog kai kurių medijų ir vėl bus ištrimituota: “Tik nereikia mūsų gąsdinti”...

Šopauskai, Radžvilai, norim tiesos!       2021-10-17 21:29

tai kur dingo redakcija?

Trečiojo,       2021-10-17 21:20

kaip sutvirtinančiojo du pirmutinius pasaulinius karus, kaip ta trečioji vakcina, pone Radžvilai. Kalbėk tiesiai, šviesiai neišsisukinėdamas. Pasaulio Vyriausybė privalo būti sutvirtinta - atsikratyta prasčiokų.

2 nu       2021-10-17 20:38

Ne tau Martynai susivokti apie mėlyną dangų. Šliaužioti pampersuose ir su geimalazde skraidyti nelemta…

Nu ,       2021-10-17 20:03

Niekas neskaitys. Paklodės.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.