Geopolitika

Vytautas Radžvilas. Artėjant geopolitinės sistemos audrai

Tiesos.lt siūlo   2018 m. lapkričio 15 d. 10:04

17     

    

Vytautas Radžvilas. Artėjant geopolitinės sistemos audrai

lrt.lt

Istorijos ratas pasisuko ir vėl tenka kelti klausimą, kuris tyliai ruseno daugelio sąjūdininkų protuose ir širdyse, o dar nedrąsiai, pusbalsiu buvo ištartas jau per Steigiamąjį Sąjūdžio suvažiavimą: bus ar nebus Lietuvos valstybė? Tačiau iš pirmo žvilgsnio toks pat, šis klausimas šiandien kyla visiškai kitokiame geopolitiniame kontekste įgydamas ir visai kitą prasmę.

Prieš trisdešimt metų jį įkvėpė šviesi viltis, kad vykstant „perestroikai“ ir eižėjant komunistinei imperijai istorija pravėrė Lietuvai dar vieną galimybių langą – nežinia kada pasikartosiančią progą ištrūkti iš TSRS okupacijos gniaužtų ir išsivaduoti iš „broliškų tautų“ kalėjimo. Šia proga buvo vykusiai pasinaudota. Sąjūdžio pastangomis Lietuva sugrįžo į pasaulio politinį žemėlapį ir tarptautinę suverenių šalių bendriją kaip nepriklausoma valstybė.

Deja, šiandien – ne 1988 metai. Veikiau peršasi analogijos su 1938 metais, kai klusniai priėmus Lenkijos ultimatumą ir netrukus be pasipriešinimo atidavus Klaipėdos kraštą Vokietijai, įžvalgesni žmonės tiesiog fiziškai pajuto virš Lietuvos besitvenkiančią geopolitinę audrą ir nerimastingai svarstė: ar valstybė išliks? Kaip žinome, šie būgštavimai išsipildė su kaupu: tragedijos išvengti nepavyko ir Lietuvos valstybė žlugo pusšimčiui metų.

Jai atkurti palankią progą trumpam suteikė epochinės reikšmės įvykis – pasaulinės komunizmo sistemos krizė ir prasidėjęs jos byrėjimas. Dabar žengiame į tokio pat masto epochinio lūžio ir neišvengiamų geopolitinių sukrėtimų bei sumaišties laikotarpį. Atėjo komunizmo antrininkės – pasaulinės neoliberalizmo sistemos – krizės ir vis spartėjančio irimo metas. Pirmieji Šaltąjį karą laimėjusios ir paskubėjusios paskelbti net pasaulio istorijos pabaigą Vakarų neoliberalizmo sistemos krizės požymiai ėmė ryškėti jau XXI a. pradžioje. Simboliniu jos atėjimo ženklu galima laikyti Niujorko Pasaulio prekybos centro bokštų griūtį. Nors iš karto tai atrodė esąs tik apmaudus nesusipratimas, nesukėlęs abejonių vakarietiškos globalistinės demokratizacijos projekto tvarumu ir neoliberalistinės rinkos revoliucijos pergale visame pasaulyje, prireikė vos keliolikos metų, kad Vakarų neoliberalizmo sistema pradėtų braškėti per visas siūles, o tikėjimas jos visagalybe ir ateities perspektyvomis išblėstų.

„Brexitas“ ir D. Trumpo išrinkimas JAV prezidentu – du įvykiai, sudrebinę šios sistemos pamatus. Paskelbęs ir užsimojęs įgyvendinti savo politinę programą D. Trumpas iš tikrųjų pasirodė esąs ne kas kita, o „pertvarką“ Tarybų Sąjungoje pradėjusio M. Gorbačiovo sekėjas. Jo pirmtakas suprato, kad silpstanti sovietinė imperija nebepajėgia būti pasaulinės komunistinės revoliucijos židiniu ir vėlianešiu. O D. Trumpas blaiviai suvokė, jog JAV nebeturi išteklių būti globalistinės demokratizacijos ir permanentinės rinkos revoliucijos avangardu ir varomąja jėga. D. Trumpo politinė programa „Amerika – visų pirma!“ ir „Vėl padarykime Ameriką didžią!“ iš tikrųjų yra faktinis pripažinimas, kad neoliberalizmo sistema išsisėmė, o pati Amerika atsisako šios sistemos lyderės vaidmens ir siekių vienašališkai lemti geopolitinę pasaulio tvarką ir būti pagrindiniu tarptautinės taikos garantu.

Neatsitiktinai abiejų politinių ir ekonominių sistemų bei geopolitinių ir civilizacinių blokų – komunistinio ir neoliberaliojo – pertvarkos prasidėjo TSRS ir JAV didvalstybėse, tai yra net tik jų ekonominės, bet ir ideologinės bei politinės galios centruose. Lygiai taip pat atrodo dėsninga, kad nors abu reformatoriai – M. Gorbačiovas ir D. Trumpas – yra elito atstovai, jie susidūrė su savo padėtimi patenkinto ir bijančio bet kokių permainų to paties elito sluoksnių milžinišku pasipriešinimu. Kuo baigėsi M. Gorbačiovo kova su stagnatoriais ir visa jo inicijuota „petrestroika“ – gerai žinoma. Kuo baigsis D. Trumpo reformatoriški užmojai ir kas laukia jo paties – kol kas galima tik spėlioti. Aišku viena: jo kova su stagnatorių „pelke“ bus nuožmi, tačiau bet kuriuo – sėkmės ar nesėkmės – atveju vienapolis Amerikos dominuojamas pasaulis negrįžtamai nugrims į praeitį. Tai reiškia, kad iš pagrindų keisis globali galios santykių konfigūracija, rasis ir kitaip pasiskirstys iškilę nauji geopolitinės ir karinės galios centrai, formuosis nauja valstybių santykių tvarka ir įsitvirtins kitokia tarptautinės saugumo sistemos sankloda.

Dar vienas krentantis į akis ir anaiptol ne atsitiktinis panašumas: tiek TSRS vadovauto komunistinių šalių bloko viršūnės, tiek JAV dominuojamos liberalių demokratinių valstybių stovyklos elitas į reformų užmojus žvelgė ir žvelgia su baime ir įtariai, įnirtingai priešinasi bet kokiems didesniems pokyčiams. Pasaulinės komunistinės revoliucijos vizija ir visuotinės liberalios demokratijos bei neoliberalistinės rinkos revoliucijos utopija, nors ir skiriasi detalėmis, iš tikrųjų yra du globalistiniai pasaulio radikalaus pertvarkymo projektai. Pirmojo įgyvendinimui vadovavo globalistinis ir transnacionalinis, arba, „internacionalinis“, komunistinis elitas. Antrojo – lygiai taip pat globalistiškai mąstantis transnacionalinis, arba „kosmopolitinis“ elitas. Vienintelė bent jau šiuo metu įsivaizduojama alternatyva abiejų elitų puoselėtiems globalistiniams „naujos pasaulio tvarkos“ projektams – nacionalinių valstybių pasaulis. Jo taikaus sugyvenimo principai dar, be abejo, nėra aiškūs ir turės būti atrasti.

Gorbačiovinei TSRS atsisakius globalistinių ambicijų, visame komunistinių valstybių bloke ir pačioje tarybinėje imperijoje prasidėjo tautinio atgimimo sąjūdžiai, siekę arba susigrąžinti apribotą nacionalinį suverenitetą (TSRS kontroliuotose satelitinėse Rytų bloko šalyse), arba apskritai atkurti nepriklausomas nacionalines valstybes (buvusiose TSRS „sąjunginėse respublikose“). Šioms tautų pastangoms inirtingai priešinosi komunistiniai elitai.

Dabar tai kartojasi Vakarų pasaulyje, pirmiausia Europos Sąjungoje: jos viršūnės ir globalistiniai Sąjungos šalių elitai, viena vertus, kovoja su, jų manymu, D. Trumpo įvykdyta liberaliosios demokratijos išdavyste ir transatlantinės vienybės griovimu, o antra vertus, beviltiškai mėgina stabdyti visose šalyse kylančią tautinio ir valstybinio atgimimo bangą. Žvelgiant iš tokios istorinės perspektyvos akivaizdžiai matyti, kad pagrindinis XX ir XXI a. pradžios pasaulio politinis konfliktas yra ne palyginti menkos dešinės-kairės ar kitos panašios skirtys, bet globalizmo ir nacionalizmo politinių filosofijų ir ideologijų konfliktas.

Žvelgiant per kertinės globalizmo-nacionalizmo skirties prizmę, tampa akivaizdu, kad šių dienų Vakarų pasaulį skaldančios ir ardančios įtampos iš esmės niekuo nesiskiria nuo prieštaravimų ir konfliktų, išsprogdinusių TSRS dominuojamą komunistinių šalių bloką, o galiausiai sugriovusių ir Lietuvą okupavusią imperiją. Komunistinės sistemos griūties laukta su viltimi ir siekta juo pasinaudoti kaip galimybę atkurti nepriklausomą valstybę. Artėjantis neoliberalizmo sistemos žlugimas kelia kur kas daugiau klausimų ir nerimo dėl Lietuvos ateities.

Globalistinėmis ir jau neatitinkančiomis kintančių pasaulio realijų kategorijomis mąstančios ES viršūnės, ypač įtakingiausių šalių – Prancūzijos ir Vokietijos – vadovai priešinasi D. Trumpo politinei programai ir jo nubrėžtam naujam, tariamai „izoliacionistiniam“, JAV užsienio politikos kursui. Stiprėjant įtampoms ir nesutarimams tarp ES ir JAV, silpsta ir trūkinėja transatlantiniai ryšiai net gynybos srityje. ES hegemonėms Prancūzijai ir Vokietijai tolstant nuo JAV, vis atviriau ir drąsiau gręžiamasi į Rusiją, o tai Lietuvai nežada nieko gero.

Didieji geoolitiniai lūžiai ir sukrėtimai paprastai baigiasi ir pasaulio politinio žemėlapio perbraižymais. Vis labiau tikėtinas Prancūzijos, Vokietijos ir Rusijos aljansas įmanomas tik mažesnių ir silpnesnių valstybių sąskaita. Tai reikštų, kad virš Lietuvos pakibo naujo – šįkart Merkel-Putino – pakto šmėkla. Tokiu suokalbiu Lietuva būtų grąžinta į Rusijos įtakos sferą – nebūtinai atviros aneksijos ir formalaus prijungimo forma. Siekiantys „išsaugoti veidą“ bręstančio suokalbio partneriai gali persidalinti įtakos sferomis ir „švelnios okupacijos“ būdu, pritaikydami mūsų valstybei Šaltojo karo laikais išrastą „finliandizacijos“ modelį.

Daugelis ženklų rodo, kad tam pamažu ruošiamasi. Ypač turėtų kelti nerimą Lietuvos visuomenei brukamas nieko bendro su tikrove neturintis vaizdinys, kad kažkur „pogrindyje“ egzistuoja „demokratinė“ ir todėl „nepavojinga“ Rusija, kuri neišvengiamai atsiras žlugus Vladimiro Putino režimui. Šios Vakaruose populiarios ir madingos iliuzijos skleidžiamos vis atviriau ir drąsiau. Tačiau matydami augančias geopolitines ir saugumo grėsmes neturėtume pamiršti, kad prieš tris dešimtmečius susigrąžinome laisvę ir atkūrėme nepriklausomą Lietuvos valstybę tik todėl, kad nepatikėjome M. Gorbačiovo paskleista ir Vakaruose karštai palaikyta ir populiarinta „vieningos Europos nuo Lisabonos iki Vladivostoko“ vizija. Vakarai mus atkalbinėjo nuo pastangų atkurti valstybę įtikinėdami, kaip mums bus gera gyventi jų numylėtinio M. Gorbačiovo kuriamoje būsimoje liberalioje imperijoje.

Mes nepatikėjome ir vadovavomės savo pačių protu ir valia. Jų netrukus vėl prireiks. Ir panašu, kad šiandien reikės dar labiau ir daugiau, jeigu norime, kad vos tris dešimtmečius gyvavusi Lietuvos valstybė atlaikytų artėjančią geopolitinę audrą ir neliktų mūsų ir vaikaičių atmintyje tik kaip gražus, bet trumpas sapnas…

lrt.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

think       2018-11-19 18:42

00:25 Subrendo „vaikų gerovės“ įstatymo vaisiai. Lietuvoje.
2:22 Kaip atimami vaikai Skandinavijos valstybėse. Padėtis Rusijoje.
5:50 Įstatymo esmė. Kaip turėtų būti.
23:04 Lietuva ketina nepirkti elektros iš Astravo AE. Ar tas įmanoma technine prasme. Kruonio akumuliacinė elektrinė.
35:34 Grupė LR Seimo narių siekia uždrausti Lietuvoje kailinių žvėrelių verslą. Gyvūnų rasizmas.
39:13 Privalomas referendumas dėl dvigubos pilietybės.
45:19 Šiuolaikinės Makedonijos problemos. Šiek tiek istorijos.
49:58 Sąjūdžio suvažiavimo jubiliejus. Iškraipyta istorija.
1:07:27 Prezidento rinkimai. Visi vienodi. Reikia DAUGIAU VAKARŲ – KOKIŲ? Padėtis Vakaruose.
1:18:49 PAKARK BALTĄJĮ raginimas Prancūzijoje.
1:21:50 Maroko sostinėje Marakeše bus pasirašytas susitarimas dėl reguliarios migracijos.
1:24:07 Vengrija 10 kartų padidino aukso atsargas. Čia taip pat panaikintos genderizmo studijos aukštosiose mokyklos. Genderizmo esmė: LYTIS NE LIKIMAS, O PASIRINKIMAS. Referendumas Rumunijoje. Trampo pozicija ir padėtis šiuo klausimu JAV.
1:29:47 Šrioderis vėl veda.Liuksemburgo premjero ir Prancūzijos konsulo Los Andželese žmonos.
1:30:57 8-erių metų berniuko – mergaitės manifestas JAV:.jei tėvai ir draugai prieštarauja – susirask naujus tėvus ir draugus! Turiu teisę daryti, ką noriu ir kaip noriu!
1:34:10 Feministinės filosofijos profesorius Reičel Makkenen (Rachel McKinnon) tapo moterų dviračių sporto pasaulio čempionu.Lūžio taškas sporte. Sporto ateitis.
1:40:10 Trys australai filisofai parašė 20 padirbtų niekinių mokslinių straipsnių, kuriuos išspausdino žymiausi pasaulio žurnalai. „Vyrus reikia dresiruoti kaip šunis“, „Feministinė astronomija“, „Feministinis kultūrizmas“ ir pan.
Kodėl mažumos nugali ir kuo visa tai baigsis.
1:47:20 Turkijoje nuzudytas žurnalistas Džamalis Chašogis (Jamalas Khashoggi). Stambule įvyko susitikimas dėl Idlibo, kuriame nedalyvavo Trampas.
1:53:45 Trampas turi naiją galvos skausmą: iš Hondūro per Gvatemalą ir Meksiką veržiasi milžiniškos pabėgėlių minios.Padėtį bando suvaldyti kariuomenė. Trampas naikina „gimdymo turizmą“. Trampas pareiškė: AŠ – NACIONALISTAS. Požiūrių priešpriešos JAV dinamika.
2:06:39 Putinas lankėsi Indijoje. Pasirašyta ginkluotės S-400 tiekimo už rublius sutartis.
2:07:49 Jungtinęs Valstijos pareiškė, kad išeina iš susitarimo dėl vidutinio ir mažo nuotolio raketų. JAV reikia karo. „Vieno smūgio“ strategija. Į Ramštein karinę bazę Vokietijoje gabenami didžiausi strateginės ginkluotės kiekiai nuo Jugoslavijos bombardavimo laikų.
2:12:30 Vakarai, kaipo tokie. Kas tai yra? Kandidatų į LR Prezidentus pasaulio supratimas ir kalbos. Valstybingumo reikalas ir etninės – etinės aplinkos išsaugojimas.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-11-16 8:15

Nenusakomai daug bėdų turim bet juk reikia jas ir (su)tvarkyti. Kas jei ne mes. L. lengva būtų tai (pa)daryti štai tokio eiliškumo tvarka.
(veiksmų planas)

1.Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos sudėtyje yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga - nuo komunistų nukentėjusiųjų piliečių visuomeninė organizacija.

Turim straipsnius, išryškinusius iki šiol buvusią nematomą Vytauto Landsbergio klastą. Va tokį
http://www.propatria.lt/2018/08/jonas-burokas-nepaneigsime-to-kas.html?showComment=1534473122762#c8995651840707352202
ir va tokį
http://www.vilniausforumas.lt/2018/08/tautos-forumo-pareiskimas-del-lkp.html
Išvada: nejusdama klastos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, susidėjo su iki šiol LKP budelius dangstančiaisiais landsberginiais. Vienareikšmiškai, tokią klaidą reikia nedelsiant atitaisyti.
***
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (pirmininkas Gvidas Rutkauskas) privalo nedelsiant panaikinti (2004 metų) politinį sandorį su klastingiausiaisiais komunist_kgb’istiniais landsberginiais ir tai duotų nenuspėjamai didelę jėgą dar vieno Tautos Sąjūdžio startui. Reikalingas Tautos forumo (bei kitų) kreipimasis į LPKTS pirmininką Gvidą Rutkauską ir jo pavaduotojus bei į visus LPKTS valdybos ir tarybos narius. Kontaktai va čia http://www.lpkts.lt/kontaktai
***
2. Tautos forumui LRT eterį, šiuo metu užgrobtą landsberginių, grybauskinių, brazauskinių, kirkilinių gaujų ir laiminga Tauta turės:

- Tautos naudai dirbančią prezidentinę tarnybą;

- Tautos naudai dirbantį Seimą;

- Tautos naudai dirbančią vyriausybę;

- Tautos naudai dirbančią teisėtvarką;

- Tautos naudai dirbančią saugumo tarnybą;

- Tautos naudai dirbančią žiniasklaidą;

- Tautos naudai dirbančią mokyklą tik ir tik lietuvių konstitucine kalba;

- pavyzdingiausią pasaulyje tvirtovę - Lietuvą.

Be LRT, Sąjūdis - netikras.

3. Tautą skurdinusių Lietuvą naikinusių landsberginių, brazauskinių, kirkilinių, karbauskinių ir kitų 7 antikonstitucinių suėjimų (Seimų) partinių gaujų l. lengvas “išjungimas” (iš politikos). Nes turim dr. Jono Ramanausko straipsnius

va tokius

http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/

http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/

http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/

Jei trumpiau, Seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucija.

Visos klastingosios partinės gaujos turi būti nukenksmintos (išjungtos).

____________________________________________________

Lietuvos gynėjų ginklas - Lietuvos konstitucija p_i_r_m_i_n_i_o pavidalo.

Sąjūdis (iki pergalės)

P. S. Šių minčių nepaisymas (ignoravimas) - pražūtingas Tautai, kasdien vis labiau skurdinamai.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-11-16 8:03

Lietuvos konstitucijoje pirminio pavidalo (n_e_p_a_i_s_a_n_t partinių gaujų daugybinių pakeitimų), visuose straipsniuose aiškiai parašyta, kad Lietuvoje šeimininkauja Lietuvos piliečiai – Tauta turi suvereno galias. Tačiau komunistams tai nepatiko ir jie pradėjo juodus darbus. Lietuvos partizanų neišjungtos, rublinių maskvėnų komunistų liekanos (landsberginių, brazauskinių, kirkilinių, karbauskinių, bei kt. gaujos), susidėjo su eurorubliniais briuseliniais komunistais ir savo d_a_r_b_a_i_s parodė, kad Lietuva buvo ruošiama svetimšalių šeimininkavimui.
Pavyzdžiai, dėl aiškumo:
I. Jau 1996 metais komunistuojančios partinės gaujos, antikonstituciniame suėjime (Seime), „nepastebimai“ pakeitė žemės 47 straipsnį būsimų svetimšalių šeimininkų smulkių sklypelnikų naudai, pakeitė be Tautos valios (!). Kai Tauta nepastebėjo tokios „smulkmenos“, komunistuojančios gaujos dirbo savo juodus darbus kitame antikonstituciniame suėjime (Seime) tol, kol 2003 pakeitė žemės 47 straipsnį ir vėl būsimųjų svetimšalių šeimininkų  tik jau stambių (!) žemgrobių naudai.
II. Svetimšalių šeimininkų naudai Lietuvos litas buvo ilgai pririštas ir tąsomas valkiojamas svetimšalių tol,  kol galutinai sunaikintas. Svetimšalių naudai mums yra primestas eurorublis.
III.  Svetimšalių šeimininkų naudai, Seimo konstitucijos salėje, šalia Lietuvos konstitucijos (kuklios knygutės) žaibišku kvailu greičiu atsirado komunistuojančių gaujų Lisabonos sutarties viršvalstybinių (!) taisyklių tekstų knyga (l. didelis griozdas).
***
Vienintelė Tautos paguoda, kad Lietuvos respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo ir Lietuvoje galioja konstitucija tik p_i_r_m_i_n_i_o pavidalo.
___________________________________________
Okupuotoji Lietuva (komunistuojančių partinių gaujų)
2018 lapričio 16

labai gilios ir pagristos izvalgos       2018-11-15 21:08

tie, kas gyveno sovietiniais laikais nepaneigs, kad neoliberalistines sistemos palyginimas su socialistine yra labai vykes ir tikslus.

zita.       2018-11-15 20:21

bėkim,dangus griūva.

Naša Kvaiša       2018-11-15 18:55

Kam taip dramatizuoti? Kažkokie iš piršto laužti “pavojai”.
Geriau švęskime!
Išmaniai ir išradingai:)
Nes Jubiliejus, Šimtmetis yra daug svarbeu.
Šokte, dainuokite, plokite.
O AŠ padiriguosiu:)

Dzeikas       2018-11-15 18:25

Radzvilas musa pavojaus varpa - post-Putino Rusija gali “minkstaja galia” finliandizuoti Lietuva.
Vienzo eilinis Smetona-Nr2 nepasakes nei “ne”, nei “taip” ir pridaves valstybe pasiplaus(i Briuseli?), bus post mortem paskelbtas tautos didvyriu, o kalti liks Putinas su Merkel nes “isdave” Lietuva.
Jeigu jus save laikote cholopais tai su jumis ir elgiasi kaip su cholopais. O tipiskas lietuvis patriotas moja ranka ant morales, nes Lietuva “first” perfrazavus Trumpa. O todel suteikia ponams teise su savim elgtis kaip su siukslemis, vardan tos Lietuvos…
Klumpa ant to pacio kelmo kiekviena karta ir siunta ant to kelmo uzsispyrusiai vaiksciodamas tuo paciu takeliu.Vis tikisi kad kelmas su atsiprasymais pasitrauks salin.

LT101       2018-11-15 17:44

vargas žmogui su tokia galva ir tokia stiuka politine mintim: ap;ink vien pikti priešai, o draugai amerikiečiai toli toli už jūreoių marelių ... taigi jokios vilties ir jokio išsigelbėjimo…. smile Ačiū Dievui, kad tai tik ideologiškai karščiuojančio žmogaus sapnai O jei tai būtų tiesa, išties būtų liūdna.

klaidele       2018-11-15 17:40

... “„demokratinė“ ir todėl „nepavojinga“ Rusija, kuri neišvengiamai atsiras žlugus Vladimiro Putino režimui”...

deja deja tik bus kitaip:
kai putino neliks- ir ateis kiti…. va tada suprasite, kad putinas pats didžiausias “demokratas” ir taikos garantas.
tai mano asmeninė nuomonė. Bent jau aš miegu ramiai, kol putinas tvarkosi savo Rusijoje.

$+$       2018-11-15 16:47

Kai Kinija užvaldys Sibiro ir Tolimųjų rytų gamtos išteklius, bus tik vienas galios centras. Kad taip atsitiks, abejonių nekyla, klausimas – kada? Jei Rusijos gavybos pramonėje koncesijos bus dalijamos tokiais tempais kaip dabar, tai jau po 20 metų šiaurės Azija bus kiniečių.

Jau dabar Rusijoje niekas nenori būti nei šachtiorais, nei stolievarais. Grėsmę kels be priežiūros laikomi ginklai. Na, nebent kiniečius samdys į rusų armiją. Gyvenviečių ir miestų tuštėjimas Rusijoje tapo konfidencialia informacija. Režimas žlugs, tik kam nuo to geriau?!

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-11-15 14:29

Mes būsim saugūs ir klestėsim, kai:
Putino vadovaujama okupantų gauja pasitrauks iš Karaliaučiaus;
Putino vadovaujama okupantų gauja uždarys (iš lietuviško biudžeto pinigų išlaikomas) rusiškas mokyklas Lietuvoje;
Putino vadovaujama okupantų gauja pasitrauks iš lietuviško eterio, su rusiškos kultūros brukimu (visur);
(Putino okupantų naudai) lkp budelius dangstanti (lsdp_lsddp_ts-lkd_darbo_liberalų_valstiečių) gauja bus nukenksminta;
Putino vadovaujama okupantų gauja paliks ramybėje Ukrainą Krymą;
Putino ir Lukašenkos vadovaujama okupantų gauja paliks ramybėje Gudijos (Baltarusijos) gyventojus.
______________________
Lietuva - tvirtovė

Jules       2018-11-15 12:27

VU ir VDU nėra istorijos mokslo. Vietoj jo dėstoma klastotė - XX amžiaus mitologija. Aplink pilna dvigubų standartų ir dezi maniakų su aukštais moksliniais laipsniais, todėl žmonės užburti, užhipnotizuoti - miega kaip miegojo iki Gorbio saldžiu okupacinio režimo specifinės gerovės okupacinei nomenklatūrai miegu.

to Taigi       2018-11-15 12:13

Ką šįryt rūkei, Kad toks unikalus, a? Kiti Tėvynės išdavikai siūlo prisijungti prie Anglijos.

Aha       2018-11-15 11:34

mūsų astronomai patobulėjo per paskutinį kokį  100 metų, o štai filosofai taip ir liko šmukštarais .

Taigi       2018-11-15 11:12

kaip ir siūlo Užkalnis , reikia mum vis tik bandyti įsiprašyt į JAV sudėtį, negalim pasitikėt nei vokiečiais , nei prancūzais , nei lenkais ir net rusais .

Galėtų Anglijos karalienė       2018-11-15 10:35

pabūti ir mūsų karaliene.Gal pakviečiam?

Mums reikėjo ne       2018-11-15 10:34

skandinavus orientuotis,o į Ameriką,Angliją.Su jais sudaryti sutartis pirmiausia. Gal net kurį laiką pabūti JAV valstija?

Rekomenduojame

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

COVID-19 metu pertrauką turėję virusai sugrįžo – ir elgiasi netikėtai

„KyivPride“ pareikalavo atleisti Arestovičių dėl pareiškimų apie LGBT asmenis, o jis atsakė

Kazimieras Garšva. Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose diskriminuojami lietuviškų gimnazijų mokiniai

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.