Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas

Vytautas Daujotis. Baltos dėmės VSD pažymoje, arba Nutylimos valstybės užvaldymo ištakos

Tiesos.lt redakcija   2018 m. birželio 15 d. 2:57

21     

    

Vytautas Daujotis. Baltos dėmės VSD pažymoje, arba Nutylimos valstybės užvaldymo ištakos

Nors nevykusiai kriminalizuojanti žurnalisto T. Dapkaus veiklą VSD pažyma buvo specialiai parengta nutekinimui, kad gesintų ir menkintų viešumon iškilusius faktus, kaip prezidentė susino žiniasklaidą, pažyma nėra tuščias popiergalis. Ne juodos, bet paliktos baltos dėmės VSD pažymoje aiškiau rodo tikruosius valstybę griaunančius nusikaltėlius, okupavusius politikos ir akademines viršūnes.

Pažyma skelbia koncerno „MG Baltic“ (toliau MG) strategijos pagrindinius tikslus:

- sumažinti valstybinės valdžios valdymo, teismų ir kitų institucijų neigiamą poveikį (įtaka teisės aktams ir taikomų sankcijų sumažinimas);

- sukurti ir palaikyti pastovius ryšius valdžios ir valdymo institucijose, gauti informacijos iš svarbių institucijų (Seimas, vyriausybė);

- lobistinė veikla, kurios rezultatai vertinami pagal įtakai paklūstančių struktūrų skaičių.

Strategija nestebina, tokių tikslų turi bet kuris normalus verslas. Klausimas ir problema tik ta, kaip verslas siekia šių tikslų ir kaip valstybinė valdžia sugeba verslo interesą derinti su bendruoju visuomeniniu gėriu. Nors pažyma ir rodo Lietuvos valdžios neįgalumą ir korumpuotumą, bet dar daugiau ji nutyli.

1990 m. 25-metis vunderkindas Darius Mockus, pasitelkęs kelis ekonomistus, prie savo verslo įkuria ir kartu su kitais išlaiko neva savarankišką organizaciją, pavadintą Lietuvos laisvosios rinkos institutu (LLRI). Šio instituto misijoje aukščiau minėti, bet akademiškai padažyti MG strateginiai tikslai pateikiami kaip sąlyga laisvosios rinkos susikūrimui ir tuo pačiu visos Lietuvos klestėjimui. VSD pažymoje LLRI „pamirštas“, nors jo nuopelnai MG ir kitam stambiajam kapitalui Lietuvoje įspūdingesni negu pažymoje minimų partijų, partijėlių ir partiečių.

LLRI genezė

LLRI įsteigimas jau 1990 m. rodo, kad buvo rengiamasi „privatizavimu“ pavadintam masiniam valstybės turto išgrobstymui. Tačiau jau tuo metu aiškiai išsiskyrė būsimųjų grobstytojų veikimo būdas ir lygis: vieni primityviai, griebdamiesi net tokių atvirai nusikalstamų priemonių kaip reketas ir šantažas, stengėsi kuo greičiau ir daugiau prisigrobti „privatizuojamo“ turto. Tuo tarpu tokie LLRI kūrėjai, turėję ideologinio darbo patirties sovietmečiu, buvo kur kas aukštesnio lygio veikėjai. Jie puikiai suprato, kad praktiškai taikomą „privatizavimo“ nuostatą būtina pagrįsti ir legitimuoti intelektualiai skleidžiant tam tinkamą ideologiją. Tokia principą „grobk, kiek gali“ pateisinančia ideologija tapo atvirkščia jų anksčiau išpažinta komunistinė ideologija – neoliberalizmas.

Neoliberalizmas tėra tik mechaniškai apverstas nuo kojų ant galvos komunizmas: pastarasis nuosekliai smerkia ir neigia privačią nuosavybę kaip absoliutų blogį ir reikalauja sunaikinti visas jos apraiškas, o neoliberalizmas kaip visiška jo priešingybė tokiu blogiu laiko ir siekia likviduoti visas visuomeninės ir valstybinės nuosavybės formas reikalaudamas suprivatinti visas gyvenimo sritis – nuo ūkio iki teisingumo vykdymo.

Įsteigto LLRI paskirtis kaip tik ir buvo pritaikyti šią ideologiją Lietuvoje vykstančiam „prichvatizavimui“ pateisinti – jį pagrįsti pseudoteoriniais argumentais, o svarbiausia – skleisti ją visuomenėje siekiant užvaldyti jos sąmonę. Iki tol mėginta „perauklėti“ komunizmo idėjų dvasia, visuomenė dabar turėjo būti indoktrinuota neoliberalizmo ideologija ir žvelgti į vykstantį Lietuvos plėšimą kaip į normalų ir neišvengiamą, „vakarietiškos pažangos“ reiškinį.

Šis sumanymas puikiai pavyko: LLRI nėra mokslinių tyrimų institutas, o tik vadinamoji „idėjų kalvė“ (think tank), tai yra – grynai ideologinė pseudomokslinių studijų ir smegenų plovimo įstaiga. Šiuo atžvilgiu ideologizuoti LLRI vykdomi „tyrimai“ niekuo nesiskiria nuo sovietmečiu vykdytų „mokslinio komunizmo“, „mokslinio ateizmo“ ar „socializmo politinės ekonomijos“ tyrimų. Tačiau instituto „ekspertų“ vykdomi „tyrimai“ ir jų „rekomendacijos“ nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo lemia Lietuvos ekonominės ir socialinės raidos kryptį. Jie visiškai užgožia akademinių socialinių mokslininkų argumentus žiniasklaidoje ir politiniuose sluoksniuose, priimančiuose sprendimus dėl krašto plėtros.

Institutas atlieka tokias pačias funkcijas, kokias sovietinėje Lietuvoje vykdė įvairaus lygio komunistų partijos ir komsomolo ideologijos bei propagandos skyriai. Skirtumas tik tas, kad tada visuomenė buvo ideologiškai indoktrinuojama valstybės lygmeniu ir tai darė aiškiai įvardintos ir lengvai atpažįstamos institucijos. Atkurtoje Lietuvoje buvo suprivatintas ir smegenų plovimas, jį vykdo kur kas sunkiau atpažįstamos LLRI tipo privačios ir viešos „idėjų kalvės“. Jų tikroji paskirtis ir tikslas – ideologiškai „auklėti“ visuomenę diegiant jai „pažangias“ neoliberalizmo ir kitas tariamai „vakarietiškas“ ir „europines“ vertybes – yra slepiamas po neutraliai skambančiomis „viešųjų įstaigų“ „think tankų“, „stebėsenos ir analizės centrų“ ir kitomis „nepolitizuotomis“ iškabomis.

Palyginti su sovietinėmis, tokios įstaigos veikia kur kas efektyviau vien todėl, kad piliečiai yra „perauklėjami“ gerokai subtiliau. Daugelis net neįtaria, kad turi reikalų su gerai užsimaskavusiais ideologiniais propagandininkais. Todėl yra ne tokie atsargūs ir patikliau priima jų skelbiamas ideologines dogmas. Todėl iki šiol nėra suprasta ir aiškiai pasakyta: Lietuvos valstybės užvaldymas prasidėjo nuo jos piliečių sąmonės užvaldymo, kuris buvo įgyvendintas pirmiausia toliaregiškai (tai reikia pripažinti) ir anksti įsteigto LLRI pastangomis.

LLRI kaip „mokslo“ institutui pirmiausiai pavesta skelbti ir aiškinti jų mokslo pagrindinį ir vienintelį dėsnį: visos gyvenimo sritys egzistuoja tam, kad taptų pelno šaltiniu. Be to, institutas turi ugdyti naujus „mokslinio“ libertarizmo žynius, kuriuos mockai vėliau skiria valdžios pareigūnais, universitetų administratoriais, idant ateinanti karta žinotų savo vietą pasaulyje.

Nuo pat savo atsiradimo pradžios LLRI ideologiškai aptarnavo į Lietuvą besiskverbiantį užsienio ir vidaus stambųjį kapitalą bei teisino šalyje įvykdytas griaunančias neoliberalias ūkio „reformas“ ir iki šiol tęsiamą šalį prie demografinės katastrofos slenksčio atvedusią ekonominę ir socialinę politiką. Citata iš LLRI prisistatymo: „Nors pastangos Lietuvoje įvesti progresinius mokesčius nuo 1995 m. kartojasi nuolat, instituto pastangomis jie neįteisinti.“ Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Lietuvoje yra didžiausia Europoje socialinė atskirtis, verčianti gyventojus emigruoti iš Lietuvos. Mockų pinigais apmokama LLRI ideologija įsivyravo masinėje žiniasklaidoje, o blogiausia – ji pradėjo skverbtis į akademinę sritį ir galiausiai ją užvaldė.

Mockai – per LLRI į švietimą

Šalinant baltas dėmes, paliktas VSD pažymoje, reikia pasakyti, kad operacija kodiniu pavadinimu „LLRI“ buvo itin sėkminga švietimo srityje. Pažymoje trumpai užsimenama apie MG susidomėjimą 2009 m. pradėta aukštojo mokslo reforma ir mokslo slėnių projektais dėl didelių statybų užsakymų, galimybių įsigyti vertingų nekilnojamojo turto objektų. Iš tikrųjų MG dirbo ir dirba ne tik per Liberalų sąjūdį MG deleguotas ministras Gintaras Steponavičius, bet ir visa plejada per LLRI į aukščiausius valstybės postus deleguotų laisvosios rinkos žynių. Jų darbai suprekinant ir surinkinant universitetus detaliau aprašyti ankstesniame straipsnyje: „Moksliška“ pinigų plovykla: lietuviškas neoliberalizmas ir nauja viešoji vadyba“. Rengiant universitetų krepšelinės reformos planą dalyvavo ir LLRI, kurio direktoriumi tuomet buvo būsimasis (deleguotas per Liberalų sąjūdį) teisingumo ministras R. Šimašius. Ir tapęs teisingumo ministru, jis aktyviai dalyvavo kuriant vadinamąją laisvąją rinką aukštajame moksle. Nepakeičiamas LLRI tarybos narys Paulius Subačius, pagrindinis universitetų suprekinimo ir surinkinimo ideologas, buvo deleguotas kaip ŠM ministro G. Steponavičiaus patarėjas prižiūrėti „teisingą“ reformos vyksmą.

Lūžio tašku reikia laikyti 2009 m., kai LLRI statytinis Ramūnas Vilpišauskas, prieš tai penkerius metus turėjęs prezidento patarėjo tribūną skleisti savo išpažįstamą ideologiją, tapo VU TSPMI – šalies nacionaliniam saugumui strategiškai svarbios akademinės mokslo ir studijų įstaigos – direktoriumi. TSPMI pajungimo LLRI simboliu tenka laikyti faktą, kad ekonomiką instituto studentams pradėjo dėstyti pats LLRI direktorius – Žilvinas Šilėnas.

LLRI skleidžiama ideologija yra radikaliai antitautinė ir antivalstybinė. Jos požiūriu, tautų kaip kolektyvinių bendrijų nėra, o egzistuoja tik individai. Ta nuostata be išlygų vadovaujasi visi LLRI atstovai ir kiti tas pačias pažiūras išpažįstantys asmenys. Todėl nuosekliai blogiu laikoma ir valstybė, kuri įpareigoja piliečius mokėti mokesčius. Ši ideologija skleidžiama ir populiarinama net žaismingomis formomis, kokia būna LLRI organizuojama „laisvės nuo mokesčių diena“, per kurią diskredituojama pati mokesčių idėja, kurią įkūnija jų naštą simboliškai reprezentuojantis kasmet ridenamas didžiulis akmuo. Bet kurioje normalioje ir savisaugos instinktą išlaikančioje šalyje tokios ideologijos sklaida vienareikšmiškai būtų vertinama kaip antivalstybinės ardomosios veiklos apraiška, nes šitaip idėjiškai griaunama valstybė sistemiškai diskredituojant ir neigiant pačią jos idėją. Šios idėjos brukamos ir VU TSPMI studentams, nors dėl ypatingos šios įstaigos svarbos nacionaliniam saugumui ji turėtų būti ne ištautinama ir išvalstybinama, bet tapti tautinės ir valstybinės sąmonės bei patriotizmo ugdymo žyniu ir etalonu visoms šalies aukštosioms mokykloms.

Glaudžios R. Vilpišausko sąsajos su LLRI lėmė, kad TSPMI suvaidino itin svarbų vaidmenį rengiant ir įgyvendinant visišku fiasko pasibaigusią „krepšelinę“ aukštojo mokslo reformą. Turimi duomenys rodo, kad vienu iš jos iniciatorių buvo LLRI įsteigęs MG. Todėl būtina principingai ištirti šios „reformos“ pagrindinių ideologų tikruosius siekius. Aktyviausi jos rėmėjai – R. Vilpišauskas, Nerija Putinaitė – priklausė su MG ir LLRI susijusio ir korupciniais nusikaltimais įtariamo bei teisiamo buvusio ŠM ministro G. Steponavičiaus artimiausių bendradarbių ir patikėtinių ratui. N. Putinaitė buvo priimta dirbti į TSPMI, nors neturi reikiamos kvalifikacijos politikos mokslų srityje. Brutaliai, net atvirai pasitelkus MG valdomas žiniasklaidos priemones vykdyta krepšelinė aukštojo mokslo reforma neabejotinai yra vienas pragaištingiausių neoliberalių ekonominių, socialinių ir akademinių eksperimentų atkurtosios valstybės istorijoje.

Todėl, tiriant MG padarytą žalą visuomenei ir valstybei, būtina ne tik įvertinti jos tikrąjį dydį, bet ir išsiaiškinti, ar fanatiškas šios „reformos“ šalininkas VU TSPMI direktorius R. Vilpišauskas ir jo bendražygiai tik aklai vykdė koncerno patikėtinio G. Steponavičiaus valią, ar vis dėlto buvo ir tiesiogiai susiję su koncerno vadovybe ir sąmoningai tarnavo jos interesams. Jeigu paaiškėtų, kad sąsajos su MG buvo ne tik netiesioginės – per LLRI daromą idėjinę įtaką institutui, – o buvo palaikomi ir tiesioginiai ryšiai, tai reikštų, kad, vadovaujant R. Vilpišauskui, TSPMI faktiškai taip pat buvo paverstas MG priedėliu ir veikė kaip koncerno interesų įgyvendinimo įrankis. Tuo pačiu rastųsi pagrindas teigti, kad institutas, nors jame dirba daug sąžiningų ir kvalifikuotų darbuotojų, šiems nesuvokiant tapo ne tik užsienio ir vidaus stambųjį verslą ideologiškai aptarnaujančia įstaiga, bet faktiškai buvo paverstas ir kvaziakademine nusikalstama struktūra, padedančia įgyvendinti net ir neteisėtais metodais savo tikslų siekiančių verslo klanų interesus.

Vienas iš pragaištingiausių neoliberalių reformų AM srityje padarinių buvo faktinis aukštųjų mokyklų privatizavimas paverčiant juos viešosiomis akademinio verslo įstaigomis. Jų veikla buvo atsaistyta nuo visuomenės ir valstybės poreikių ir interesų. Išnyko iki tol buvusi aiški riba tarp valstybinių aukštųjų mokyklų ir viešųjų įstaigų. Todėl radosi idealios sąlygos aukštosiose mokyklose ir mokslo tyrimo institutuose vykdomus mokslinius tyrimus pajungti iš esmės privačių tikslų siekiančių viešųjų įstaigų projektams.

Tipiškas tokios ydingos simbiozės pavyzdys yra būtent VU TSPMI, kurio darbuotojai dirba ir tokio pobūdžio įstaigose kaip VŠĮ „Europos projektai“ bei Viešosios vadybos ir politikos institute. Jo atstovai, remdamiesi neoliberali vadinamosios „naujosios viešosios vadybos“ ideologija, savo atliekamais pseudomoksliniais tyrinėjimais aptarnavo kitos, valstybės išlaikomos, bet taip pat faktiškai privačios, aukštojo mokslo sritį ideologiškai prižiūrinčios įstaigos – MOSTA – poreikius. Šitaip VU TSPMI tapo plačiai išsikerojusio pseudoakademinio verslo, virtusio tikra pinigų plovykla, grandinės dalimi. Tokiomis sąlygomis objektyvūs ir kritiški moksliniai tyrimai tampa neįmanomi. Mat siekiantys žūtbūt gauti galimybę „įsisavinti“ pinigų davėjų skiriamas lėšas, tyrėjai savanoriškai paklūsta jų poreikiams ir, bijodami prarasti finansavimą, patys neriasi iš kailio stengdamiesi prisitaikyti prie donorų ir sponsorių ideologinių ir politinių nuostatų. Kai kuriais atžvilgiais šitokia kontrolė yra net veiksmingesnė nei buvusi sovietmečiu, kai tyrėjai buvo atvirai verčiami paklusti valdžiai ir vadovautis iš viršaus primetamomis ideologinėmis gairėmis.

VU TSPMI, buvusio solidaus universitetinio instituto, virsmas LLRI, o bent jau netiesiogiai ir MG priedėliu ir pseudomokslinių naujosios viešosios vadybos tyrinėjimų centru reiškia, kad sugebėta priversti valstybę finansuoti jų sukurtus neoliberalistinės ideologijos centrus. Šios ideologijos sklaida tapo prioritetine instituto veiklos kryptimi, o Lietuvos valstybės nacionalinio saugumo ir išlikimo klausimai natūraliai buvo nustumti į paraštes ir tapo apleisti. Prasidėjus valstybės pinigais remiamai tokios ideologijos sklaidai Lietuvos universitetuose, ši ideologija nebetrukdomai smelkiasi į visuomenės sąmonę ir ją užvaldo. Tik tokioje kriminalizuotoje terpėje galėjo išaugti visuomenę bei šalį pavergusi VSD pažymoje minimų ir neminimų veikėjų galia bei valdžia.

lrt.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kostas S.       2018-06-17 10:14

TSPMI yra valstybininku arba tiksliau zydrojo Januskos chebros priedangos organizacijs.

Mokslas       2018-06-16 22:13

Čia nuoroda jeigu kam įdomu
https://www.youtube.com/watch?v=qF6xrSNvzww

Mokslas       2018-06-16 22:13

Apie šio “instituto” daromą įtaką seime priiminėjamiems sprendimams yra pasisakęs T. Tomilinas Lryto TV diskusijoje su Šilėnu. Jis tada bene vienas iš pirmųjų prabilo apie tai, kad kažkoks “institutas” keistasi būdais yra praktiškai užvaldęs daugelio tiek seimo narių mąstymą tiek bendrai viešąją erdvę. Deja jokių diskusijų apie tai vėliau nekilo, nes tuo metu Lietuvą “purtė skandalas” apie Gretos kailinius. Profesorius Daujotis labai gerai sudėliojo kas prie ko.
Jono Ramanausko pacituotame Maldeikienės komentare ji meluoja, teigdama kad LLRI finansuoja ne Mockus. LLRI patys deklaruoja savo puslapyje kad juos finansuoja MGBaltic.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-06-16 16:41

Portale lrt.lt radau tokia Aušros Maldeikienės nuomone komentaruose apie šį straipsnį:

“Aušra Maldeikienė — 2018-06-15 / 04:55 Vertinimas: 0
niekada nesižavėjau LLRI, o atėjus Šilėnui tai bendrai yra kvailysčių platinimo mašina, bet Daujočio straipsnis yra dar didesnių kliedesių sumestukas. Tiesiog nesąmonės su isterikos prieskoniu. Šiaip LLRI yra Mizeso idėjų skleidimo tinklo dalis, finansavo ne Mockus, o JAV atitinkami institutai. Neoliberalizmo idėjų ištakos yra Reigano ir Tetčer inspiruotos ir paremtos vadinamojo Vašingtono konsensuso. Na Daujotis daro gėdą sau ir Universitetui.Tiesą atskleidus melu, viskas virsta melu.”

LLRI       2018-06-16 13:50
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
LLRI       2018-06-16 10:22

Lietuvos Liberalų Respublikos Inkvizicija

Austeja       2018-06-16 9:45

Kodel tik dabar paskelbiate tai,kas seniai daugumai buvo matoma ir zinoma.Baime didesne nei sovietiniais laikais….Kur kiti dori inteligentai,spaudos atstovai.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-06-15 23:50

Nenorėjau skaityti, skaičiau atsargiai. Bet straipsnis patiko. Tačiau konkretumo, pagal kūrį daromos tokios išvados, neaptikau. Tai sumažina išvadų patikimumą ir paverčia jas tik nuomone.
Autorius yra gerai žinomas tiek Aukštojo mokslo reformų klausimais tiek dviejų pilietybių klausimas. Čia mūsų nuomonės net labai skyriasi. Betyrinėdamas tuos klausimus aptikau, kad čia rašo buvęs komunistas ir, kaip Arvydas Anušauskas yra paskelbęs, ir kgbistas. O A.Anušausjas pats yra V.Tomkaus viešai apkaltintas kgbistu. Nesigynė, TS nekreipė dėmesio ir Seimui nesvarbu. Tai jau tragedija. Duomenys yra patikimi. Taigi todėl ir skaitydamas straipsnį buvau atsargus ir esu atsargus. Nors LLRI aiškiai matosi antivalstybinė veikla.
Stebėtis netenka tokios situacijos tolerancija, nes ir visi 7 Seimai yra antikonstituciniai, o LR Konstituciniame Teisme yra įsitaisę ŠARLATANAI, penktoji kolona.

tiesos.lt skaitytojas       2018-06-15 21:24

straipsnis super…viskas sudeliota.

Nepasirašysiu        2018-06-15 20:16

Kodel vis pamirštamas Mockaus ir jo įkurto LL Turgaus Instituto vaidmuo įkuriant ir išlaikant Soroso Transparency Lietuvos Skyriu?

Agnė       2018-06-15 19:02

Jei ne LVŽS netikėtai laimėję seimo rinkimus būtų buvę kaip buvo. Aiškiau negu aišku, kodėl Ramūnas Karbauskis paverčiamas baisiausiu Lietuvos priešu, rusų agentu ir velniai žino kuo. Visi puolė, kas netingėjo. LVŽS rinkėjai tapo runkeliais, neišprusėliais… Kodėl nė vienas iš akademinės visuomenės nė vienas!!! neišdrįso pasakyti tai kas dabar tapo žinoma?

Ekspertas       2018-06-15 16:58

Būtent, reikia priminti ir Maximą su euroreferendumais, alumi ir skalbimo milteliais. Atviros Lietuvos fondą su žydais. Mažeikių naftą, Lansbergio Britų žvalgybos lapelius ir Kiesų nupjautas galvas. Amerikiečių dolerius, ir Pociūną, ką jau kalbėti apie CŽV kalėjimus ir nieko nežinojimą. Užsienio bankus, Dujų terminalą, Rubikonus, Stadiono statybas ir finansuojamas visokias antikonstitucines grupeles, NVO ir t.t. Juk viskas yra tos pačios dėlionės dalys. Ar kas nors ko nors nežinojote? Ar dar trūksta kokių straipsnių?

Al.       2018-06-15 15:35

Galinga, bet autorius visgi, atsargus. Kai jaunuolis parengė ir vykdė šį valstybės užvaldymo planą, kur tuo metu ir visą tą laiką buvo tie keli tūkstančiai rezervistų ?

Ale       2018-06-15 10:35

Dėkui,- straipsnis gal nepaskęs tyloje, kaip buvo įprasta iki valstiečių. Tai kas įvyko su Lietuva baisiau nei baisu. Kas toliau? Kaip valysimės be teisinių priemonių?

Ačiū       2018-06-15 9:41

Labai gera info. Ypač apie LLRI. Darosi vis aiškiau kas su kuo ir kaip. grin

Griovimą jie       2018-06-15 9:25

pradėjo nuo vidurinių mokyklų,kad vaikus surūšiuoti ir paversti klajūnais,neturinčiais jokio ryšio su gimtaisiais namais,tėviške,miesteliu,Lietuva.

Vilniečiui        2018-06-15 9:21

Ir panašu, kad mg baltic sumokėjo plikajam Stankės advokatui.

Jules       2018-06-15 9:01

Dezi smogikės bruka degradaciją vaikams ir moksleiviams.

Vilnietis       2018-06-15 8:28

Daujotis nepažymėjo, kad ir visa sodomija ėjo iš MG Baltic. Tik pažiūrėkit- visi iki vieno politikai kurie susiją su MG Baltic netgi savižudiškai remia ir bruką pederastiją, partnerystes, stambulo sutartis, abortus ir pan. Visi iki vieno: Masiulis, Steponavičius (ir visa liberastų šušara), Anūkas, Adomėnas (kuris pasakė remiantis parnerystes nes tai daro Britų konservatoriai ir tai vadinama nuosaikiu konservatyvumu), Paluckas (jau dabar ir visi socdemai), Skvernelis (yra didelių įtarimų kad jis infiltruotas pas valstiečius būtent MG Baltic, Pranskietis, netgi tas pats Puteikis. Visi jie žino kad žmonės nepritaria šitiems iškrypimams, bet vistiek tai daro nors ir tai kenkia jų reitingams- tai matomai gaut lėšas ir informacinę paramą- pederastijos sklaida buvo vienas iš pagrindinių MG Baltic reikalavimų. Čia tikrai skandalas ir reikia būtent tai akcentuot kodėl LNK ir kiti MG Baltic media priemonės nuo ryto iki vakaro bruka šaliai šitas degradacijas. Tfu..

Jules       2018-06-15 7:30

Pasaulinei Vyriausybei tautos nereikalingos. Jos ten laikomos progreso stabdžiu - atgyvena. Todėl visais įmanomais būdais stengiamasi jas likviduoti.

pala pala,       2018-06-15 7:27

o kur turtingiausio Lietuvos verslininko p.Numaviciausir jo zmonos Kaetanos Leontjevos ,,idirbis” isplaunant LR pinigus? Kaip su projektu LEO.LT?  Elena Leontjeva - Kaetanos mama - pirmoji LLRI direktore!!!

C-4       2018-06-15 6:07

Galingas straipsnis.
Autoriui iš smulkių gabalėlių sudėliojus viską į vieną vietą gavosi visiška bomba.
Labai įspūdinga.

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

LLRI       2018-06-16 13:50

LLRI išvertus:
Loxinės
Lervos
Rūrinančios
Išanges

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai penkioliktoji (rugsėjo 26 diena)

JAV nevyriausybinės organizacijos finansuoja Vengrijos opoziciją

Tai šokiruoja: ES Komisijos Pirmininkė grasina Italijai, kad Briuselis turi „instrumentus“ tam atvejui, jei rinkimuose laimės netinkamos partijos

Karas Ukrainoje. Du šimtai keturioliktoji (rugsėjo 25 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Visų blogybių šaknis – XXVI eilinis sekmadienis

Almantas Stankūnas. Ar interpeliacija Dainiui Kreiviui – tik imitacija?

Marius Parčiauskas. Kaip mobilizacija paveiks karo eigą?

Paskutinis verdiktas Albinui Kentrai ir „Miško broliams“

Sergejus Loznica stato Valstybiniame jaunimo teatre atvirai antiukrainietišką spektaklį

Karas Ukrainoje. Du šimtai tryliktoji (rugsėjo 24 diena)

ES tarnyba nekontroliuojama propaguoja LGBTQIA+ dienotvarkę

Patriotiškiausias Lietuvos jaunimo metų renginys Kaune. Konferencija „Labiau negu merginą? Meilė Lietuvai XXI amžiuje“

E. Macronas siūlo naują imigracijos politiką: migrantus siųs iš miestų į provinciją

Raimundas Kaminskas. Biografijos puslapiai – Juozas Albinas Lukša-Daumantas 1940–1941

Mobilizacinis patriarcho Kirilo pamokslas (pažintiniais tikslais)

Karas Ukrainoje. Du šimtai dvyliktoji (rugsėjo 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ką prasitarė valdančiųjų atstovai apie elektros sektorių?

Algirdas Endriukaitis. Kas skolingas ir kam priklauso istorijos kraujo šluostymas?

Dovilas Petkus. Kurios partijos išduoda savo rinkėją?

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Dominykas Vanhara. Kremliaus diplomatinės pergalės

Italijos rinkimai – žemės drebėjimas ES?

Karas Ukrainoje. Du šimtai vienuoliktoji (rugsėjo 22 diena)

Danija nutraukia asmenų, jaunesnių nei 50 metų, skiepijimą nuo kovido infekcijos

Marius Parčiauskas. Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Linas Karpavičius. Kaip vyksta manipuliavimas žmonėmis?

Marius Parčiauskas. Rusijai atnaujinti puolimą nėra jokių šansų

Flandrijos vyskupai oficialiai parėmė ir pasiūlė tos pačios lyties porų laiminimo ceremoniją

Audrius Globys, dr. Darius Alekna. Ką valdžiai sako apklausos?

Karas Ukrainoje. Du šimtai dešimtoji (rugsėjo 21 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.