Žmogaus teisės

Vytautas Budnikas. Kai žmogaus teisės tampa verslu

Tiesos.lt redakcija   2016 m. sausio 18 d. 20:09

20     

    

Vytautas Budnikas. Kai žmogaus teisės tampa verslu

Jiems neparanku, kad žmogaus teisių pažeidimų šalyje mažėtų, nes tai prieštarautų verslo interesams, todėl jų ataskaitose visada rasis daugiau vietos neapykantos kurstymo, ekstremizmo, rasizmo, homofobijos, ksenofobijos, romų diskriminacijos ir netgi antisemitizmo apraiškų analizei. O labai mažai (arba visai nebus) žmogaus teisių pažeidimų dėl skurdo ir didėjančios socialinės atskirties, nors kas trečia šeima Lietuvoje gyvena ties skurdo riba arba žemiau jos, apie penktadalis Lietuvos vaikų dėl skurdo neturi normalių sąlygų fiziškai ir dvasiškai vystytis…

Visuomenės reakcija į Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) direktorės Dovilės Šakalienės atleidimą iš darb gerokai supurtė šio instituto pamatus ir sukėlė dalininkų sąmyšį.Sunkiai serganti ir intensyviai nuo vėžio gydoma moteris laisva valia iš pareigų trauktis nenorėjo, tad instituto dalininkų Arūno Pemkaus, Dainiaus Pūro ir Henriko Mickevičiaus sprendimu buvo atleista. Nors dalininkai tikina, jog teisės normų nepažeidė ir vadovavosi ŽTSI kolektyvo interesais (anot D. Pūro, p. Dovilė, kaip direktorė, palaipsniui prarado svarbiausių darbuotojų pasitikėjimą), tokie pasiteisinimai tik stiprina slogų įspūdį.

Nesu didelis D. Šakalienės gerbėjas – mudu skirtingai vertiname žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Esu įsitikinęs, kad moterų ir vyrų lygus skaičius valstybės tarnyboje ne taip svarbu, kaip vis didėjantis skurdas ir žmonių socialinė atskirtis, išvirstantys į degradavusiųjų pagiežą ir pyktį, kurių siaubingus padarinius išvydome ir Saviečių kaimo tragedijoje.

ŽTSI dalininkų elgesys su sunkia liga sergančia direktore tik patvirtinto abejotinas šios organizacijos nuostatas žmogaus teisių atžvilgiu. Turiu galvoje moralines nuostatas, nes žmogaus teisę į orumą dalininkai akivaizdžiai laiko pertekline: tai kas, kad p. Dovilė dvylika metų paskyrė ŽTSI veiklai, kaip ji teigia, „ištraukė“ institutą iš skolų. D. Šakalienės liga, jos žodžiais tariant, kaip „force majeure“ aplinkybė, dalininkams irgi neturi jokios reikšmės. Toks elgesys gana įprastas verslo struktūrose, regis, žmogaus teisių stebėtojų priedermė būtų su tuo kovoti. Tačiau A. Pemkus neslepia, jog santykyje su D. Šakaliene nėra nieko asmeniško – tai tik verslas. Šie žodžiai, kuriuos D. Šakalienė paminėjo televizijos laidoje, iš tiesų paradoksaliai tiksliai nusako dalininkų požiūrį į ŽTSI kaip verslo (!) įmonę. O verslui, suprantama, svarbiausia – darbuotojo naudingumas įmonei, o ne visuomenės interesai. P. Dovilei galiojo negailestinga taisyklė „nuvarytus arklius nušauna“. Laukinis kapitalizmas nepasižymi socialiniu atsakingumu, atmeta moralės normas. Laukinio kapitalizmo įrankis vadinamoji liberali demokratija, kuriai, anot ŽTSI dalininko Dainiaus Pūro, Lietuvoje vis dar priešinasi pakankamai gausios jėgos. Tikėtina, jog ŽTSI dalininkai savo instituto veikla ir siekia, kad tos jėgos greičiau išsektų.

Taigi belieka užjausti p. Dovilę, pasiūlyti jai visokeriopą paramą ir kartu pakviesti įsitraukti į veiklą žmogaus teisių organizacijų, kurios nėra susijusios su lobistinėmis grupėmis ir iki šiol išsaugojo tikrąjį žmogaus teisių turinį.

P. Dovilės istorija būtų baigta, jeigu jos santykiai su ŽTSI dalininkais nebūtų apnuoginę valstybės, valdžios ir piliečių santykių ydų.

Kodėl ŽTSI veikia Lietuvos valstybės vardu?

Matome, kad ŽTSI žmogaus teisių klausimais konsultuoja mūsų valstybės vadovus ir Seimo narius. Jo atstovų ekspertines išvadas aktualiais žmogaus teisių klausimais dažniausiai skelbia šalies žiniasklaida. ŽTSI teikia ataskaitas Jungtinėms Tautoms apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Taigi nuo vertybinių šio instituto darbuotojų nuostatų, kurios, tikėtina, privalo sutapti su dalininkų pažiūromis (p. Dovilės, matyt, nesutapo), priklauso tarptautinės bendruomenės požiūris į demokratijos būklę Lietuvoje. Tuo būdu ŽTSI yra tam tikras instrumentas, kuris įtakoja mūsų valstybės tarptautinį vertinimą.

Ir štai „netikėtai paaiškėja“, kad autoritetingas žmogaus teisių stebėtojas ir ataskaitų apie žmogaus teisių būklę Lietuvoje sudarytojas ŽTSI atstovauja trim privatiems asmenims, kurių pagrindinis tikslas yra jų įmonės nauda.

Pirmiausiai kyla klausimas, kodėl būtent ŽTSI patikėta kurti Lietuvos žmogaus teisių įvaizdį tarptautinės bendruomenės akyse? Kadangi ŽTSI suteikta teisė naudoti Europos Komisijos, Šiaurės ministrų tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų lėšas Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) remti, nustatyti tokios paramos prioritetus ir sritis (ŽTSI Metinė ataskaita, 2014 m.), pagrįstai kyla antras klausimas: kokiu teisiniu pagrindu ir kas perdavė teisę privačių asmenų grupei reguliuoti šalies NVO plėtrą ir nustatyti jų veiklos prioritetus?

Anot D. Pūro, „ŽTSI negali tikėtis valstybės paramos jau vien dėl to, kad dažnai kritikuoja valdžios institucijas už apsileidimą žmogaus teisių srityje“, o tai reiškia, kad minėtas institutas skelbiasi veikiąs ne valdžios, o nevyriausybinių organizacijų vardu – teikia alternatyvias (šešėlines) ataskaitas Jungtinėms Tautoms apie žmogaus teisių, vaiko teisių apsaugos būklę bei kt. Todėl kyla trečias klausimas: kokiame Lietuvos NVO suvažiavime, konferencijoje ar kitų visuomeninių junginių forume šiai įstaigai Lietuvos nevyriausybinės organizacijos delegavo teisę joms atstovauti žmogaus teisių srityje tarptautiniu lygmeniu? Kas finansuoja minėtas ŽTSI ataskaitas?

Dėl šių klausimų valdžia ir visuomenė turėtų smarkiai sunerimti, nes, kaip minėta, ŽTSI valdo ne tik Lietuvos NVO finansavimo, įvairių projektų atrankos instrumentus, bet irdaro tiesioginę įtaką šalies nevyriausybinių organizacijų plėtrai, nustato žmogaus teisių prioritetus.

Sprendžiant iš informacijos instituto tinklalapyje, ŽTSI prioritetinė veiklos sritis yra kova su diskriminacija. Skiltyje „strateginės bylos“ pateikiamos bylos dėl diskriminacijos lyties ir negalios pagrindu, dėl taikaus susirinkimo „Prieš rasizmą ir ksenofobiją – už toleranciją ir pakantumą“, dėl eitynių „Už lygybę“, dėl transseksualaus asmens teisių pažeidimų, dėl lyties pakeitimo operacijos užsienyje ir galimybės Lietuvoje pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, „Tolerancijos vilkiko“ bei kitos bylos.

Ir D.Pūras patvirtina, kad ŽTSI gina nepopuliariausių žmonių grupių teises. Todėl kyla dar vienas klausimas, kodėl institutas nesidomi kitokia piliečių diskriminacija – šalyje nuolat didėjančiu skurdu, gilėjančia žmonių socialine atskirtimi, kaip svarbiausiomis masinės piliečių emigracijos priežastimis (piliečiai masiškai bėga iš šalies, kurioje nevyksta etniniai ar kariniai konfliktai). Juk teisė į orumą, mokslą, darbą ir tinkamą atlygį už jį, teisė į būstą, t.y. teisė negyventi skurde ir socialinėje atskirtyje – esminės žmogaus teisės. Beje, šiemet jas prioritetinėmis paskelbė ir Europos žmogaus teisių asociacija (AEDH). Tačiau jos ne tokios patrauklios instituto dalininkams tikriausiai dėl to, kad nėra gausiai finansuojamos, priešingai nei aukščiau paminėtosios. Tad akivaizdu, kodėl privatiems žmogaus teisių gynėjams vaikų ankstyvasis lytinis (seksualinis) švietimas yra svarbiau už skurdo sąlygomis ypač pažeidžiamą konstitucinę žmonių teisę į mokslą ir tinkamą švietimą.

Darni visuomenė neparanki šiam verslui

Akivaizdu, kad ŽTSI dalininkai negali būti suinteresuoti, kad žmogaus teisių pažeidimų šalyje mažėtų, nes tai prieštarautų verslo interesams. Tolerantiška ir darni visuomenė be įvairiausių fobijų ne itin palanki tokio teisių „verslo“ terpė. Tad neverta stebėtis, kad fobijos turi būti eskaluojamos: „šešėlinėse“ ataskaitose apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, kurias rengia ŽTSI, visada rasis daugiau vietos neapykantos kurstymo, ekstremizmo, rasizmo, homofobijos, ksenofobijos, romų diskriminacijos ir netgi antisemitizmo apraiškoms. O labai maža (arba visai nebus) žmogaus teisių pažeidimų dėl skurdo ir didėjančios socialinės atskirties, nors kas trečia Lietuvos šeima gyvena ties skurdo riba arba žemiau jos, apie penktadalis Lietuvos vaikų dėl skurdo neturi normalių sąlygų fiziškai ir dvasiškai vystytis. Nepaisant to, Lietuvai rekomenduojama (rekomenduoja ir D. Pūras) stiprinti vaiko teisių apsaugą griežtinant reikalavimus tėvams iki sankcijų: atimti vaikus iš netinkamai juos prižiūrinčių tėvų. Po Saviečių kaimo tragedijos pasigirdo balsų (E. Žiobienė), raginančių suteikti vaiko teisių priežiūros institucijoms analogiškus įgaliojimus kaip Norvegijos „Barnevernet“ tarnybos: atimti vaikus iš socialinės rizikos šeimų. Regis, vadovaujantis sveiku protu pirmiausiai reikėtų susirūpinti, kad tėvai turėtų darbą ir gautų pakankamai pajamų vaikams išlaikyti, ir tik tuomet kelti tinkamos vaikų priežiūros reikalavimus.

Deja, tokia mūsų visuomenės realybė – nuo žmogaus teisių pažeidimų (įskaitant ir vaiko teises) gausos labai priklauso įvairių privačių „institutų“, „fondų“ ir „centrų“ materialinė gerovė. Todėl turime pripažinti, kad mūsų visuomenė yra savotiška ŽTSI dalininkų ir kitų analogiškų privačių įstaigų verslo sėkmės įkaitė – kuo daugiau žmogaus teisių pažeidimų valstybėje, tuo daugiau naudos gali tikėtis žmogaus teisių verslo dalininkai. Juo daugiau skundų dėl pažeidžiamų žmogaus teisių, juo daugiau lėšų analogiškos įstaigos gali tikėtis iš Europos komisijos, Šiaurės ministrų tarybos ar kitų tarptautinių institucijų „pažeidžiamiausių“ visuomenės grupių programoms finansuoti.

Kaip minėta, trijų fizinių asmenų valdomas ŽTSI formuoja tarptautinės bendruomenės nuomonę apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Suprantama, padėties vertinimas priklauso ne vien nuo faktų, bet ir nuo vertintojų intelekto, dvasinės brandos, vertybinių ir moralinių nuostatų. Pastaruosius ŽTSI dalininkai atrenka pagal savo vertybines nuostatas. Ar šio instituto žmogaus teisių padėties vertinimas gali būti objektyvus ir kokios yra jo dalininkų vertybinės bei moralinės nuostatos, galima spręsti iš jų požiūrio į buvusios ŽTSI direktorės teises.

„Teisių“ lobizmas

Ydingas ir iškreiptas požiūris į pamatines žmogaus teises paaiškina ir tai, kodėl taip skubotai buvo priimtas Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (NVO) įstatymas, prieštaraujantis pamatiniams demokratijos principams. Pagal šį įstatymą į Lietuvos NVO tarybą bei regionų tarybas yra skiriami ir valdininkai (jos sudaromos perpus (po ½) iš valdžios ir NVO atstovų), visų lygių NVO tarybų nuostatus tvirtina Vyriausybė arba savivaldybių administracijos. Dėl to NVO tarybų savarankiškumas neįmanomas. Iki šiol vengiama išversti į lietuvių kalbą ir supažindinti visuomenę su Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijų „Dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio statuso Europoje“ Aiškinamuoju memorandumu, nes jis prikišamai atskleistų minėto įstatymo ydas ir mūsų šalies pilietinės visuomenės merdėjimo priežastis.

Oficialiais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje įregistruota apie 16 tūkst. nevyriausybinių organizacijų. Tačiau neaišku, kiek iš jų yra privačių, finansuojamų, kaip ir ŽTSI, „institutų“, „fondų“ ir „centrų“, imituojančių žmogaus teisių veiklą ir eikvojančių įvairių fondų lėšas lobistinių grupių užsakymams. Visuomenė privalo žinoti, kam šie „fondai“, „centrai“ ir „institutai“ atstovauja, kas juos finansuoja, nes nuo to priklauso valstybės demokratijos lygis.

Aktyvūs visuomenininkai ieško būdų, kaip suvaldyti spekuliacijas žmogaus teisėmis ir su tuo susijusį piktnaudžiavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė Kristina Paulikė siūlo pasinaudoti Izraelio patirtimi, kur priimtas NVO skaidrumo įstatymas, nustatantis, jog nevyriausybinės organizacijos, kurių daugiau nei pusę biudžeto sudaro iš užsienio valstybių vyriausybių ar agentūrų gaunamos įplaukos, įpareigojamos šį faktą nurodyti visose savo publikacijose. Tokių nevyriausybinių organizacijų atstovai, lankydamiesi Knesete, privalo segėti lobisto ženklelį, kaip ir komercinių struktūrų lobistai, – taip aiškiai įvardijama, kieno interesams atstovauja (už kieno pinigus dirba) NVO atstovas. Nesilaikantiems įstatymo reikalavimų numatytos baudos.

Ir tai nelaikoma demokratijos suvaržymu. Izraelio vadovai mano, kad užsienio valstybių finansuojamos Izraelyje veikiančios NVO privalo tai deklaruoti, priešingu atveju jos laikomos užsienio valstybių instrumentu, galinčiu įtakoti Izraelio politiką ir keliančiu pavojų šalies vidaus stabilumui.

Ir Lietuvai įvedus panašią praktiką pagaliau paaiškėtų, kas slepiasi už „institutais“, „fondais“ ir „centrais“ pasivadinusių įvairių privačių įstaigų. Galbūt paaiškėtų, kodėl per 25-erius nepriklausomybės metus taip ir neįstengėme sukurti brandžios pilietinės visuomenės (ji „išsivaikščiojanti“, nesolidari, susiskaldžiusi ir supriešinta). Tai, beje, galėtų padaryti dar šios kadencijos Seimas pakeisdamas ir papildydamas Nevyriausybinių organizacijų plėtros bei Lobistinės veiklos įstatymus.

Trumpai apie autorių: Vytautas Budnikas – Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

labai palaikau       2016-01-21 18:38

gerb. Budniką. Kada mes sugrįšim iš ten, kur esam nuklydę. Viskas formalu, veidmainiška, šalta, be širdies ir žmogiškumo.

Nežiniukas       2016-01-21 15:28

Valstybės tai puikiai supranta, bet ne visoms leista supratimą įgyvendinti. Kaip autorius mini, Izraelyje yra nustatyta tvarka, kurios turi laikytis užsienio finansuojamos struktūros. Ir tai manyčiau yra sveikos valstybės logiški veiksmai. Tačiau leiskite paklausti, kodėl mūsiškėje spaudoje kilo klyksmas, kai Rusijos prezidentas Putinas liepė panašioms struktūroms, kurių didesnę dalį finansavimo sudaro finansavimas iš užsienio, registruotis kaip užsienio agentai?

Taigi, tokios struktūros yra užsienio valstybių spaudimo priemonės. Pretekstui turėti. Nes už “susirūpinimo”, “pasipiktinimo”, vėliau seka “taikios ginkluotos” opozicijos, kurias engia šalies “valdantysis rėžimas”, arba demokratiniu būdu išrinktas “diktatorius”. Tai yra “grėsmė” demokratijai. Tuomet tenka ginklais pradėti remti “taikią” opoziciją ir vykdyti anskrydžius suverenioje šalyje, kurią valdo “rėžimas”.

Silpnos šalys tai supranta ir balansuoja ant ribos leisdamos lėtą destrukciją šalyje dabar, siekiant išvengti greitos destrukcijos, kurią gali atlikti paslaugūs kaimynai. Stiprios šalys “draugai”, kurios riboja užsienio įrankių veiklą šalyje, už tokius veiksmus yra sveikinamos ir statomos pavyzdžiu kitoms šalims. Stiprios šalys “priešai” už tokius veiksmus smerkiamos ir kviečiami “draugai” boikotuoti tų šalių prekes, kurios nėra gyvybiškai būtinos. Gyvybiškai būtinoms prekėms embargas netaikomas, nes “verslas yra verslas”.

Todėl, kaip valstybė nesupranta, kai atsiranda reketininkai, kurie pasiskelbia “vietinėmis mokesčių inspekcijomis”, taip valstybė turėtų “nesuprasti” tokių užsienio tarptautinių organizacijų priekaištų, kurių šaltinis - visokios NVO. Kaip egsistuoja valstybiniai kariniai inspektoriai, kurie vizituoja pagal valstybinius susitarimus, kitos šalies karines struktūras (o ne visokios privačios NVO), taip ir žmogaus teisių srityje, NVO turėtų būti tik kaip signalas pradėti valstybiniu lygiu tyrimą, o ne kaip pagrindas įvairiems veiksmams.

Ir nemanau, kad reikėtų kažkokiu būdu pradėti svarstyti apie kažkokį įgaliojimą įvairių NVO atstovauti valstybę žmogaus teisių srityje. Tiesiog tai tebūtų gudrus valstybės įviliojimas į kažkieno primestas žaidimo taisykles. Valstybės reikalų tikrinimas turi būti atliekamas tarptautinių organizacijų ir atitinkamu lygiu.

O visokių “žmogaus teisių institutų” verslo problemą galima išspręsti labai paprastai. Jeigu užsienio finansavimą gaunančios struktūros pradeda klykti apie žmogaus “teisių” pažeidimus ir tas klyksmas randa atgarsį tarptautinėse organizacijose, tuomet valstybei derėtų taip paklausti: neaiškios NVO finansavimą gauna už pastangas mažinant žmogaus teisių pažeidimus šalyje, ar už žmogaus teisių pažeidimų fiksavimą?

Norėtųsi priminti, kad savo laiku Adamas Smitas išleido veikalą “Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrinėjimas” (arba sutrumpintai “Tautų turtas”), kuriame tyrinėjo turto atsiradimo ir turtėjimo priežastis. Būtent šis veikalas padėjo pagrindus modernios ekonominės disciplinos atsiradimui.

Verslininkai taip pat tyrinėja verslo sėkmės receptus, vietoje to, kad studijuotų žlugusių įmonių nesėkmės priežastis.

O ką mes dabar matome: visur yra studijos, kaip vyksta žmogaus teisių pažeidimai, bei tų pažeidimų priežastis. Ir tai yra natūralu, nes nevalstybinėms strūktūroms visai neaktualu, kad tie žmogaus teisių pažeidimai mažėtų (jei pinigus gauna už žmogaus teisių pažeidimų fiksavimą). O jei taip, tai todėl ir matosi, kad pačioms tokioms NVO žmogaus teisės yra įdomios tik kaip verslas, o kas sutinka tokias NVO finansuoti – jiems pačios NVO įdomios tik tiek, kiek sugeba “pagaminti” “tinkamą” “produktą”.

be pykcio       2016-01-19 18:05

toks itarimas,kad paaiskejo ko grazulis taip verziasi i geju eitynes.panasu ,kad ir eityniu ir protesto organizatorius tas pats.nieko asmenisko tik verslas.

Jurgis       2016-01-19 16:59

Labai teisingas autoriaus pasiūlymas - mokintis iš Izraelio.
Kam išradinėti dviratį?

jurgis        2016-01-19 16:04

JT gina vaikų teisę į tikrają savo tautinę tapatybę, į biologinius tėvus,  kurią pažeidžia Bernevernet tą tapatybę keisdama, atskirdama tėvus nuo vaikų, dramatiškai abi puses traumuojant.  Gal vaikų psichiatras, disertaciją rašęs iš neįgalių vaikų statistikos Lietuvoje, laiko tai gydančia “šoko terapija”?

ruta       2016-01-19 16:01

Aciu Autoriui uz aktualia tema . Kur pirstu dursi Lietuvoje , ten atskiru grupiu interesai / verslas/ , o prisidengiama ivairiai , kuo esi izulesnis ir ciniskesnis , tuo spalvingesni pavadinimai . Kad ir politinio broilerio anuko seimos verslas - pasinaudojo patalpom , kurias skyre valstybe vaikams su dauno sindromo negalia ..

jurgis        2016-01-19 15:58

kiekvienas turi teisę į socialinį saugumą, sako JT.
Gal Pūrui praverstų pasidomėti ne vien homo teisėm, bet ir mūsų benamių, tapusių bomžom teisėm? Ar ši sritis per mažai pelninga didžiajam humanistui?

Povilas       2016-01-19 15:50

Aiškiau nebūna.
Šita apsišaukėlių kompanija rėksmingai gina tas teises, už kurių gynimą gerai apmokama.
Klausimas (retorinis): kodėl Pūras taip aršiai stojo Stankūnaitės pusėn Garliavos įvykių metu?

Manu       2016-01-19 13:11

Manau kad lobizmo įstatymas iš viso turi būti panaikintas.

gerbiamieji,        2016-01-19 13:01

platinkim šį straipsnį visur per facebuką, per portalus… tai ne kasdieninis reiškinys mūsų žiniasklaidoje.

hmm..        2016-01-19 12:59

The UN Human Rights Council expressed its unan-
imous support for the UN Guiding Principles on
Business and Human Rights in resolution 17/4 of
16 June 2011.
...
Ar Puras šito neskaitė? Juk jau kartą buvo įsibrovęs į JT, o iš ten išmestas per duris, vėl kažkaip įlindo… per langą.smile
O juk čia aiškiai pasakyta, kad Valstybė turi imtis ginti fundamentalias žmogaus teises į būstą, į išgyvenimą nuo siautėjančių tarptautinių korporacijų “biznio”, kuris palieka žmones be pragyvenimo šaltinio, veja iš būsto nežmoniškomis, niekieno nekontroliuojamomis kainomis ir t.t. Globalizacija duoda naudos korporacijoms, bet jų apetitai turi būti pažaboti. Vietoj to, kad kažkiek dalintųsi, kuomet naujos technologijos įgalina apsieit be daugybės gyventojų paslaugų, jie ima kliediet apie gyventojų skaičiaus sumažinimą, autonaziją, abortus, gėjų santuokas ir kitokią mirties kultūrą.
Soros buvo nuoseklus, kuomet įtikino savo sergančią motiną autonazijai ir supyko ant tėvo, kuris šios “malonės’ atsisakė. Apie tai rašė amerikietis Vilius Bražėnas. O ar Pūras irgi bus toks nuoseklus? Dar nepasiūlė savo susirgusiai direktorei autonazijos? Nors kai kam siūlymas išeit iš darbo “savo noru”, be kompensacijos, gali būt tolygu autonazijai.

hmm..        2016-01-19 12:34

senai lauktas straipsnis.
Gal pagaliau išmoksime atskirti tikrasias pamatines žmogaus teises nuo sorosistų imituojamų “žmogaus teisių”, padedančių putinuistams demonizuot ES. Nors pats Putinas soros paskelbė “finansiniu teroristu” ir apribojo jo NVO veiklą, Open society veikla Europoj ir jav naudinga jam.

to Ale        2016-01-19 12:20

“ketvirtoji valdžia”? Taigi Žurnalistų sąjungos pirmininkas D.Radzevičius nuolat sėdėdavo Pūro “homoteisių” taryboj. Gal ir iki šiol sėdi.

Viskas       2016-01-19 11:36

Viskas parduodama, nes pas valdžiažmogius sąžinės NERASTA. NE TA DIMENSJA.

Ale       2016-01-19 9:24

KETVIRTOJI VALDŽIA KĄ VEIKIA? „Visuomenė privalo žinoti, kam šie „fondai“, „centrai“ ir „institutai“ atstovauja, kas juos finansuoja, nes nuo to priklauso valstybės demokratijos lygis“.

Regina       2016-01-19 9:07

Aš manau, kad Pūras ne pirmą kartą parodo “žmogaus teisių gynimą”.Labiausiai tas matėsi Garliavos įvykiuose, dabar Šakalienės atveju.
Kažkodėl (matyt babkių dėka) jam apverstos aukštyn smegenys,jam viskas matosi išvirkščiai.

Gal kas žinot, ar jis nėra kilęs iš Žiežmarių?

komuniagų irštva       2016-01-19 8:52

reikia nabagams komuniagoms kur nors šiltai savo debiliukus vaikučius įsodinti: kad nebūtų jokio darbo, atsakomybės, geri atlyginimai ir mokimtųsi komunistinių gudrybių: padlaižiavimo, melavimo, demagogijos, pinigų plovimi, otkatologijos ir t.t.

Apuokiukas       2016-01-19 7:53

Lietuvoje atsirado du anekdotai:
1) ,,tolerantiško jaunimo sąjunga” - užsipuolusi ir iškeikusi seimo narę, negrą pvadinusią negru;
2) ,,ŽTSI”, su savo darbuotojais besielgiantis kaip su baudžiauninkais.

Jo....       2016-01-19 3:21

Tie KGB pakalikai klastoja informacija,klastoja duomenis ir prduoda melagingus duomenis ne tik Europos sajungai,bet ir salies vadovei.Todel gerb.Prezidente visada pabrezia “pagal man pateiktus duomenys"ir…pasako atvirkstine padeti ko Lietuvoje is tiesu nera.Labai gerai dirba teisesauga,zmoniu vidutines paemos 759euru ir tt.Kas klastoja nectik Lietuvos istorija,bet ir statistika ir duomenys???Gal Lietuva realiai jau priklauso Egzotinio Debilo “saikai”????

E.V.       2016-01-18 23:11

Daugiau tokių straipnių.........
Jie padeda žmonėms geriau orentuotis Lietuvos verslininkų žiniasklaidoje…..........

Rekomenduojame

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Federalinis teismas Floridoje gina nepageidaujamo potraukio tai pačiai lyčiai gydymą remdamasis pirmąją konstitucijos pataisa

Vytautas Radžvilas. „Iliuzijoms pasidavė ne tik Putinas“ (I dalis)

O kas šiandien išdrįs sistemai pasakyti „Ne“?

Lietuva turi naują „žvaigždę“

Edvardas Čiuldė. Tas pats Marksas, tik kitoje saujoje

Mark Regnerus. Ar pasinaudojant karo ūku Ukrainoje bus prastumtos vienalytės santuokos?

Kastytis Braziulis. Karas vyksta įvairiuose frontuose

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.