Demokratija ir valdymas, Ugdymo politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

VU politikos mokslų institute: kova su prof. V. Radžvilo „reakcingomis pažiūromis“

Tiesos.lt siūlo   2017 m. liepos 10 d. 16:17

62     

    

VU politikos mokslų institute: kova su prof. V. Radžvilo „reakcingomis pažiūromis“

Pro Patria

Vilniaus forumas informuoja, jog Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (VU TSPMI) intensyvėja bandymai atsikratyti profesoriumi Vytautu Radžvilu. Naudojantis politiškai motyvuotais dalies studentų skundais, mažinamas V. Radžvilo dėstomų kursų prieinamumas ir apimtys. Tokių sprendimų oficiali argumentacija, jei ja tikėti, daro gėdą ir universitetui, ir studentams.

Šį pavasarį prof. Vytautas Radžvilas VU TSPMI skaitė Europos studijų magistro programos pirmakursiams įprastą Europos idėjos istorijos kursą. Sėkmingai jį perskaičius ir studentams išlaikius egzaminą, instituto administracija gavo kursą klausiusių studentų prašymą šį kursą vietoj privalomo padaryti pasirenkamuoju. Prašymo motyvus ir argumentus atskleidžia toliau pateikiamas visas jo tekstas:

„Savaime tokie studentų prašymai nėra retenybė ir gaunami bei svarstomi visuose Lietuvos universitetuose. Tačiau šis prašymas ypatingas dėl keletos aplinkybių. Pirmoji – tai yra jį pasirašiusių studentų sunkiai paaiškinamo momentinio ir kolektyvinio „praregėjimo“ rezultatas. Prašyme nurodomi kurso trūkumai netikėti. Europos idėjos istorijos kursas TSPMI skaitomas jau ne vienerius metus ir dėl jo anksčiau nebuvo sulaukta jokių studentų priekaištų. Veikiau priešingai – klausytojai šį kursą vertino kaip naudingą ir įdomų, jį savanoriškai lankė kitų kursų ir net kitų programų studentai. Jo turinys šiais mokslo metais iš esmės nepasikeitė. Antroji aplinkybė – dar keistesnė: gerokai anksčiau nei prasidėjo pavasario semestras, kurso seniūnė ragino studentus atsisakyti šio kurso motyvuojant tuo, kad jis esąs „kai kam nepriimtinas“, o egzaminuojant „netinkamai“ vertinamos studentų žinios. Iš anksto „žinojusi“ kurso trūkumus ir faktiškai skatinusi kolegas jį boikuoti studentė pasirodė esanti Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje darbuotoja. Kaip paaiškėjo, vėliau ji tapo ir paties „kolektyvinio“ prašymo TSPMI administracijai autore“, – situaciją komentavo prof. V. Radžvilas.

Europos idėjos istorijos kursas ne pirmą kartą atsiduria sunkiai paaiškinamų reformų epicentre. Iki šiol nesulaukęs jokių studentų skundų ir iš tiesų reguliariai savanoriškai lankytas ir studentų iš šalies, šis kursas ne pirmus metus nukenčia nuo Europos studijų programos reformų. Dar prieš keletą metų šis kursas buvo prieinamas dviejų programų magistrantams. Prieš porą metų, kuriant modulinę sistemą, būtent šis kursas paverstas tik vieno iš modulių dalimi ir tapo oficialiai nebeprieinamas kitų programų studentams. Praktikoje tai reiškė, kad kursą galėjo rinktis tik maža dalis buvusių studentų – tie, kurie rinkosi atitinkamą studijų modulį. Panaikinus nepasiteisinusią modulinę sistemą (į dvi „šakas“ skylančią studijų programą) kursas tapo privalomu ir vėl prieinamu visiems studentams. Reaguodama į tai kurso seniūnė kvietė studentus masiškai rašyti individualaus studijų plano prašymus ir taip išvengti privalomo kurso. Šiam planui nepavykus, sulaukta aukščiau pateikto studentų prašymo.

Prašymas buvo svarstomas TSPMI Europos studijų komiteto posėdyje. Prieš jį prof. V. Radžvilas paprašė, kad iš anksto ir raštu būtų patikslinti ir konkrečiau sufomuluoti visi studentų pateikto prašymo punktai. Buvo paprašyta atsakyti į kelis klausimus:

 Kaip dėstomas Europos idėjos istorijos kursas gali būti nesusijęs su TSPMI vykdoma ES studijų programa, jeigu Europa ir šių dienų ES dideliu mastu yra kelis šimtmečius trukusios filosofinių idėjų sklaidos ir kovos rezultatas, o šiai idėjai skiriami kursai dėstomi ir laikomi savaime suprantamais geruose daugelio šalių universitetuose?

 Ką reiškia ne akademinis, bet iš esmės ideologinis kaltinimas „euroskepticizmu“ ir priekaištas, jog viso kurso paslėpta intencija tariamai yra tik siekis įrodyti studentams, kad ES yra žlugusi, kai rimtoje akademinėje literatūroje jau plačiai sutariama, jog neofunkcionalistinis ES integracijos modelis pasirodė nevykęs ir lėmė struktūrinę Sąjungos krizę, kurią įveikti įmanoma tik sėkmingai įvykdžius tokio pat masto ES pertvarką, kurios nepavyko įgyvendinti žlugusios SSRS atveju ?

 Kaip įmanoma studijuoti ir suprasti ES raidą bei adekvačiai suvokti dabartinės krizės priežastis, mastą ir galimus įveikimo būdus bei perspektyvas išsamiai nesusipažinus su Europos idėjos istorija, jeigu autoritetingoje akademinėje literatūroje gelmine ES krizės priežastimi laikoma integracijos „tikslo ir prasmės praradimas“, kuris dideliu mastu radosi būtent todėl, kad, pradėjus įgyvendinti atvirai ekonomistinę ir technokratinę integracijos strategiją, buvo liautasi domėtis iki XX a. vidurio gyvai svarstytais filosofinių Europos vienijimo pagrindų klausimais?

 Kuo pagrįstas ir ką reiškia prašyme išsakomas priekaištas dėl paskaitų metu darytų kai kurių ES ir SSRS palyginimų (anaiptol neneigiant ir jų skirtumų), jeigu skaitant kursą, tik paklūstant įsitvirtinusiam ideologiniam „tabu“ lyginti abu darinius, būtų nusižengta akademinio sąžiningumo ir profesionalumo reikalavimams ir nutylėta juos siejanti akivaizdi ir seniai žinoma idėjinė giminystė, būtent kad įgyvendinamo ES integracijos modelio vienas iš svarbiausių filosofinių šaltinių yra vadinamojo vokiškojo „kritinio“ marksizmo idėjos?

 Kuo grindžiamas priekaištas dėl dėstytojo subjektyvumo, tendencingumo ir šališkumo, tai yra kokios Europos raidą grindžiančios filosofinės teorijos bei idėjos buvo nutylėtos arba inerpretuotos iškreiptai bei savavališkai ir kokie nurodytos studijuoti literatūros sąraše esantys arba nesantys autoriai ir jų darbai liudija apie subjektyvią ir vienpusišką mokymosi medžiagos atranką?

Iki Europos studijų komiteto posėdžio atsakymai į šiuos klausimus nebuvo pateikti. Vis dėlto jo metu dalyvavusi studentų atstovė perskaitė prašymo autorių raštą. Tačiau į prof. V. Radžvilo prašytus atsakyti klausimus jame atsakyta nebuvo. Buvo išsakyta virtinė abstrakčiai suformuluotų kaltinimų ir priekaištų, kurių nepagrįstumas ir net melagingumas buvo parodyti jau posėdžio metu. Pagrindinis dėstytojui metamas kaltinimas buvo atvirai ideologinis-politinis: abejojimas ES integracijos sėkme ir šviesia Sąjungos ateitimi.

„Europos studijų programos komiteto nariams teko priminti, kad kaltinimai tarybinės tikrovės iškraipymu ir juodinimu, tarybinės liaudies laimėjimų menkinimu ir „skeptiškas“ netikėjimas komunizmo pergale visame pasaulyje buvo įprastiniai ir grėsmingi „pažangiųjų“ studentų metami kaltinimai „šviesia SSRS ateitimi“ abejojantiems dėstytojams. Paaiškėjo, kad prašymą pasirašę TSPMI studentai pageidauja ne kritiškų, bet „euroentuziastingų“, tai yra, ne akademinių, bet ideologizuotų pseudomokslinių ES studijų. Panašiai kaip ir kadaise studijuojant „mokslinį komunizmą“, tokias studijas siekiama įsprausti į griežtus ideologinius rėmus siekiant, kad jų metu būtų nagrinėjami tik siauri techniniai ES integracijos aspektai ir aptarinėjami tik jos „laikini trūkumai“, bet nekeliami ir nesvarstomi fundamentalūs klausimai, nuo kurių sprendimo priklauso Sąjungos, kartu ir Lietuvos, išlikimas ir ateitis. Šiame kontekste studentų prašyme matau ne tik mėginimą suvaržyti TSPMI akademinę laisvę pašalinant iš ES studijų „ideologiškai žalingą“ Europos idėjos istorijos kursą, bet ir sąmoningą siekį sumenkinti mano, kaip dėstytojo, dalykinę kompetenciją ir pakenkti profesinei reputacijai“, – studentų skundą vertino Vytautas Radžvilas.

Šie argumentai nebuvo išgirsti. Europos studijų komitetas priėmė itin keistą sprendimą palengvinti būsimųjų studentų mokymosi naštą ir pakeisti prof. V. Radžvilo skaitomo kurso statusą. Kursas paverstas pasirenkamuoju nutarus rasti jam kol kas nežinomą lengvesnę alternatyvą. Kadangi prašymo autorių priekaištai Europos idėjos istorijos kursui pasirodė esą nepamatuoti ir niekiniai, nes prašant nebuvo niekaip pagrįsti, jį skaitančio prof. V. Radžvilo dalykinė ir profesinė kompetencija liko nepaneigta, o subjektyvumas ir šališkumas nebuvo įrodyti. Studentų prašymas buvo patenkintas remiantis visai kito pobūdžio argumentais. Priimtas sprendimas grindžiamas tuo, kad kursas negali būti privalomas, nes jis pernelyg sudėtingas ir jis netinkamas skaityti dėl skirtingo studentų pasirengimo lygio.

Šitaip skandalingai motyvuodamas savąjį sprendimą komitetas faktiškai pripažino intelektualinį ir akademinį TSPMI vykdomų Europos studijų nuosmukį. Buvo oficialiai paliudyta, kad į šią studijų programą priimama vis daugiau netinkamai pasirengusių asmenų, nepajėgiančių įsisavinti visavertėms, tai yra ne ideologizuotoms ir paviršutiniškoms, bet iš tikrųjų universitetinėms ir gilioms Europos studijoms absoliučiai būtinų, bet šiek tiek sunkesnių akademinių disciplinų.

Iškalbinga, jog norėdamas išsamiau susipažinti su atsakymais į jo iškeltus klausimus, prof. V. Radžvilas paprašė posėdyje dalyvaujančios studentės perduoti jam posėdžio metu perskaitytą raštą. Tai nebuvo padaryta. Kadangi raštas yra oficialus dokumentas, kuriuo, kaip ir studentų prašymu, buvo grindžiamas Europos studijų komiteto nutarimas, prof. V. Radžvilas prašė Europos studijų programos komitetą, kurio posėdyje dalyvavo ir du TSPMI administracijos atstovai, persiųsti jam minėtą raštą. Tai taip pat nebuvo padaryta. Toks elgesys duoda pagrindo manyti, kad TSPMI administracija pati ne tik iš anksto žinojo apie EK atstovybės Lietuvoje darbuotojos dar prieš pavasario semestrą inicijuotą mėginimą pakeisti Europos idėjos istorijos kurso statusą bei faktiškai pašalinti šį kursą iš studijų programos, bet šiam sumanymui pritarė ir aktyviai padeda jį įgyvendinti.

Kadangi tai yra ne pirmas TSPMI įvykdytas išpuolis prieš prof. V. Radžvilą, kurio, kaip „ideologiškai nepatikimo“ dėstytojo intelektualinę ir akademinę įtaką stengiamasi sumažinti siaurinant jo dėstomus kursus, šį atvejį nutarta viešinti. Tai daroma siekiant atkreipti plačiosios visuomenės ir akademinės bendruomenės dėmesį į demokratijai ir valstybingumui pavojingas politinio ir akademinio gyvenimo tendencijas. Lietuvos humanitariniuose ir socialiniuose moksluose stiprėja pastangos įtvirtinti ideologinį ir politinį vienintelės tiesos diktatą ir tampa vis pastebimesni mėginimai subtiliais būdais varžyti ir siaurinti akademinę dėstymo ir mokslinių tyrinėjimų laisvę.

Šiomis priemonėmis pirmiausiai siekiama gniaužti ir stabdyti visavertę tautinių ir valstybinių idėjų raišką akademinėje ir viešojoje erdvėje. Kaip ir sovietmečiu, šios idėjos sistemingai šalinamos iš mokymo bei studijų programų ir sąmoningai stumiamos į mokslinių tyrinėjimų lauko paraštes. Jas skleidžiančius dėstytojus ir tyrinėjančius bei plėtojančius mokslininkus stengiamasi marginalizuoti ir nutildyti paverčiant antrarūšiais ir atstumtaisiais akademinės bendruomenės nariais.  Tai daroma sąmoningai ignoruojant arba neigiant minėtų idėjų moralinę bei politinę svarbą visuomenei bei valstybei ir menkinant jomis grindžiamų mokslinių darbų kultūrinę bei intelektualinę vertę.  Daugėja atveju, kai iš universitetų ir kitų mokslo įstaigų mėginama „demokratiškai“ šalinti,  tai yra pasitelkiant formaliai teisėtus būdus, nepagrįstai atleidinėti „ideologiškai nepatikimus“, tvirtomis tautinėmis ir valstybinėmis nuostatomis besivadovaujančius dėstytojus ir tyrėjus. Taip pat plinta praktika kurti dirbtines kliūtis šias nuostatas išpažįstantiems jauniems ir gabiems asmenims pradėti mokslinę veiklą ir patekti į akademinę bendruomenę.

„Socialinių mokslų išvalstybinimo tendencijos stiprėja ir ryškėja sparčiai didėjančių geopolitinių grėsmių Lietuvai fone, kai joms atremti darosi kaip niekada svarbus neideologizuotas ir nevaržomas, blaivus ir atsakingas mąstymas ir juo grindžiamas filosofinis ir mokslinis politinės tikrovės tyrinėjimas ir adekvatus jos supratimas bei vertinimas. Ignoruojant ir marginalizuojant tariamai „atgyvenusias“ ir „nebeaktualias“ Tautos ir valstybės idėjas ribojamas ir skurdinamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų tyrinėjimų ir studijų laukas. Kryptingai „valant“ akademinę bendruomenę nuo šių idėjų tyrinėtojų ir skleidėjų, žlugdomas minėtų mokslų srityje sukauptas intelektualinis potencialas ir smukdomas jų intelektualinis lygis. Ištautinant ir išvalstybinant – atsaistant nuo Tautos ir valstybės poreikių bei strateginių tikslų –  šias mokslo sritis, iš tikrųjų yra paneigiama jų tikroji kultūrinė, moralinė ir politinė paskirtis ir prasmė. Todėl neišvengiamai pakertamas ir šių mokslų gebėjimas atlikti jiems skirtą pagrindinę misiją – prisidėti prie Lietuvos visuomenės sanglaudos stiprinimo, skatinti tvarią šalies raidą ir išlikti itin svarbiais Tautos ir valstybės išsaugojimo garantais“, – platesnę problemą įžvelgia Vytautas Radžvilas.

VU TSPMI vykstantis mėginimas „išspręsti Radžvilo problemą“ net studijų kokybės kaina yra tik šių bendrų tendencijų apraiška, skatinanti atidžiau pasigilinti ir į viso Lietuvos politikos mokslo būklę. Visuomenė turi ne tik teisę, bet ir pareigą iškelti klausimą, kam tarnauja Lietuvos politikos mokslas.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Daina       2017-07-14 9:37

Mūsų “demokratinėje” valstybėje labai pavojinga turėti savo nuomonę, nesutampančią su nustatytąja. Pavojinga, nes gali iškristi pro langą ar nusiristi laiptais… O pagalbininkų visais laikais turėjome pakankamai, dabar jau ir su universitetais.

eurokomjaunuoliai įsisiautėjo       2017-07-13 16:55

Gerb. Radžvilo vietoje kurį laiką pasisaugočiau galimų užpuolimų, automobilio apgadinimo. Su fanatikais menki juokai. Žinant “tolerantiškųjų” pomėgį naudotis narkomanų ir kriminaliteto paslaugomis, viskas atrodo visai nejuokingai.

pasirodo ir TSPMI studentu tarpe       2017-07-12 18:57

gyva kamjaunimo dvasia- iskusti pati sviesiausia ir blaiviausiai mastanti destytoja, kuriam ES- nera sventa karve.

Tamsuma       2017-07-12 16:30

Tai dar viena priezastis gabiam jaunimui nesirinkti sitos komunistines politmokyklos.
Bent jau mano vaikai jos nelankys.
Tai siuo metu Lietuvoje likes tik viena universiteto vardo verta istaiga - KTU.

Julius Puras       2017-07-12 14:35

Universitetas paverstas būsimų valstybinių funkcionierių profesine technikos mokykla. I studijas būsimų fukcionieriu požiūris kaip į trofėjų. Kaip į reikalingą karjerai popieriuka bet ne kaip į kompetencija. Ugdoma karta kaip aukštesnios valdžios valios vykdytoja. Tokia tendencija prie visų tų grybauskaičių leme būsimų “magistrų” tėvai. Kas jie? Spėju tai naujas lietuviškas kriminalinis elitas kuris tiki tai kas yra tikra. Tai yra pinigais ir šilta vieta Lietuvos arba dar aukščiau ES funkcionierių rėmuose. Korporacijų tikslas pasaulis be sienų. Kaip didžiulė turgus kuriame be apribojimų galima pardavinėti produktus ir daugiau nieko. Toje šviesoje korporacijos Lietuvai numatė liūdną likimą. Tas visas skurdas ir tie maži atlyginimai yra sukurti dirbtinai. Kad lietuviai išvažiuotų iš Lietuvos o juos pakeisti pigios darbo jėgos pavidalu būtų įvežti “naujo pasaulio gyventojai” aš juos taip pavadinsiu. Vargas Lietuvai ir jos mokslui. Beje dėl įdomumo kas mus labai stipriai riša su senomis civilizacijomis tai žodis mokslas.
Dar vienas dalykas. Visais laikais taip vadinamas humanitarinis mokslas buvo politikų įrankis.  “Humanitariniame moksle” apstu melo ir nutylėjimų ir tai tik įrankis. Dabartinė tendencija ta įrankį iš politikų perima korporacijos. Korporacijos jau suformavo naują pasaulinės tvarkos ideologija ir jo dabar joms tereikia tai tik uolių funkcionierių.

Palaikantis tikras, o ne tariamas Europos vertybes       2017-07-12 13:51

Šiaip jau rašyk nerašęs, bet šuns balsas į dangų neina, raštas būtų pasimetęs ar net sudraskytas, o štai “Raudonųjų uogyčių” rašliava - “danosas” sėkmingai perkopė kliūtis ir po tiekos metų paskleidė beveik užmirštą Dzeržinskio dvasios dvoką. Galiu drąsiai teigti, kad renkame prieš 27 metus neįvykdytos DESOVIETIZACIJOS “raudonas uogytes”.
“Danosą” prieš gerb. prof. V.Radžvilą vertinu kaip a.a. A.Patacko pjudymą paskutiniais jo gyvenimo metais tąsą.
Deja, bet tokių itelektualių perlų, aptrupėjusioje Lietuvos valstybės karūnoje kaip prof. V.Radžvilas, yra tik vienetai, tad kovokime už jį, tuo pačiu kovodami už save, savo tautą ir tikras, o ne tariamas Europos vertybes.

Telšių moksleivės       2017-07-11 21:00

pavyzdys skųsti viešai savo tikybos mokytoją įkvėpė ir studentiją  užsipulti Profesorių.Sąvokos “išmintis”,“pagarba”,“savigarba” ir pan. tampa nesuvokiamos aukštojo mokslo magistrams.Na,na…geruoju čia nesibaigs.

jo, pritariu "kitam kampui"       2017-07-11 19:48

man Radžvilas kiaušinienės neiškepė.
ir kiaušių man nepakasė.
o tik plepa ir plepa.

kitas kampas       2017-07-11 19:30

Ką ir kalbėti- režimo podcholujų išpuolis prieš profesorių yra išsigimėliškai šlykštus.
Vienok, derėtų pastebėti jog p. Radžvilas taipogi pakankamai prisidėjo prie tokios totalitaristiněs bakchanalijos.
Kuo? Savo ir kolegų Vilniaus Forume bei Propatrijoje akademiniu teoretizavimu,  atsiribojimu nuo veiksmo, nenoru tiesiogiai diskutuoti su piliečiais. Profesorius metų metais rašinėjo diagnozes, visą energiją išbarstė praeities analizėms ir nei pats kūrė, nei kolegų neragino kurti Ateities planų.
Todėl Didysis Diagnozuotojas dabar pats gavo “diagnozę”.
Profesorius plepėjo kai reikėjo veikti- režimas netrukdomas suvaržė veiksmo laisvę. Profesorius plepėjo kai vietoje diagnozių reikėjo kalbėti apie pasipriešinimo planus, kurti tokius planus- režimas netrukdomas sunaikino laisvę apie tai kalbėti.
Dabar režimas ėmėsi kitaip galvojančių- atims laisvę laisvai mąstyti.
Tamsta Radžvilai- ir toliau sėdėkite užsibarikadavę nuo bendrapiliečių savo propatrijose ir forumuose.
Toliau rašinėkite diagnozes ir neužilgo režimas netrukdomas Tamstai išrašys nekrologą.
O kol kas chunta Tamstą paliks be pajamų, ( nėra studentų, nėra dėstymo valandų- nėra ir algos).
O jeigu dar cypsit, tuomet…
Čilinskas, Stulpinas, Lubys, .... -visi jie nenorėjo užsičiaupti.
Yra tik du variantai- arba užčiaupi ir sudoroji režimą, arba režimas užčiaupia ir sudoroja tave.
O vien diagnozės be receptų ir gydymo, tai tik kelias nekrologo link.

Tarabilda       2017-07-11 16:26

Tai va dabar ir klausimas, prieš ką kelti balsą ir protestuoti? Prieš “studentę” ir 10 dundukų, prieš Vilpišauską, jo įstaigą? Bet jie nė vienas nieko nepažeidė, jokių įstatymų. Su tokiu protestavimu tik labai juokingai atrodysi ir būsi iškvailintas per visą svietą Tapinų ir Delfių.
Bet va prieš brukamą ideologiją, kuri braunasi į teisinę sistemą kaip vėžys protestuoti būtina.

Viskas priklauso       2017-07-11 16:08

dabar nuo aplinkos.Stalinas ir Hitleris taip pat būtų neatėję,jei jų nebūtų palaikiusi apkvaišusi aplinka.

partija ir KGB žino ką daro.       2017-07-11 15:49

tos nabagės studentės - tik įrankis.
nes raudoniems pizdukėliams Radžvila kaip :
- rakštis subinėje,
- velniui kryžius
- buliui raudonas skuduras

Tapinas puola       2017-07-11 15:49

P.Saudargą.Liberali mintis agresyvėja.Krikščionys turi gintis.

"Atleisk jiems Viešpatie,       2017-07-11 15:48

nes jie nežino,ką daro.“Nekrikščioniško gyvenimo,auklėjimo rezultatas.Tapo išdavikais,nes neturėjo Dekalogo suformuotio stuburo.Ką valgysim,ką gersim…“Gyvulių ūkis.”

>Pasigilinus į tų studentų situaciją        2017-07-11 15:45

Jie - ne pirmakursiai, bet - “penktakursiai”, t. y. magistrantai!
Taigi gerai suvokė, ko siekė skųsdami savo dėstytoją. Tegul dabar atsiima “30 sidabrinių”.

Būtina reaguoti ir ne tik       2017-07-11 15:34

viešumu.Dori žmonės,dirbantys Universitete privalo netylėti,veikti .Kokia forma,-renkant parašus,keliant tokius įvykius vidaus susirinkimuose ar profsąjungoje,ar tiesiog neabejingi darbuotojai ras formų,kaip veikti.Tačiau abejingumas veda prie tragedijų.Teko matyti pjudomą žmogų,ir net kelis ir baigėsi labai liūdnai visiems ir pjudomiems ,ir pjudytojams.Reikia reaguoti nuo pirmos minutės,kitaip viskas tik blogėja.

V.Radžvilas       2017-07-11 15:30

yra Sąjūdžio žmogus.Įdomu,kaip reaguos Sąjūdis?

Pasigilinus į tų studentų situaciją       2017-07-11 15:28

matosi,kad jais gal būt šlykščiai pasinaudota.Pirmakursiai yra pažeidžiamiausi,jiems meluoti mėgstantys dėdės padarė spaudimą per tėvus ar tiesiogiai,žadėdami ar gąsdindami.Tiesiog koktu.

"Programoje įvardintos temos yra labai plačios"        2017-07-11 15:19

Siaurapročiams - taip, per plačios.

Kokiai kerštingai ir orumą praradusiai,        2017-07-11 15:08

gal net kvailokai, reikia būti, kad nelankiusiai didesnės dalies “Europos idėjos” dalyko paskaitų ir gavusiai per egzaminą žemą balą, imtumeis, dar kaip seniūnei, organizuoti grupiokus šmeižto akcijai prieš savo profesorių? - Dalyką išmanantį, originaliai ir įkvėptai dėstantį žmogų. Tokių dėstytojų nedaug teturime.
Kiek laiko, jėgų ir sveikatos signataras skiria Pro Patrijai, Vilniaus Forumui, važinėjimams su paskaitomis po Lietuvą ir kitoms niekaip neapmokamoms pilietinėms veikloms? Toks žmogus bent elementarios pagarbos tikrai vertas.
Pats metas TSPMI direktoriui Ramūnui Vilpišauskui atsitokėti:
jis pats numatytas ievų galkyčių drauge su pirmine kuopele stalo desertui.

Nuo kada studentai sprendžia?       2017-07-11 14:57

Jūsų klausimas esminis -kaip bus pasielgta su tuo “prašymu”. Ar bus, kas paklaus toje Lopatologijos kalvėje dalykinio komentaro - nuo kada studentas (gal mokinys, darželinukas?) sudėsto studijų dalykus?
Tarp kitko velniava visada užvirdavo pirmiausia VU -Lituanistikos katedroje ir t.t. Po saule nieko naujo, nebent, kad studentai bando nurodinėti, kokie dalykai kaip dėstomi. Štai ir pamatysime, kiek liko savigarbos mano VU.

Nuo kada studentai       2017-07-11 13:39

sprendžia kokius dalykus dėstyti?Jie tik gali rinktis?

Antanas       2017-07-11 12:20

Jau, be aktyvaus bažnyčios mokymo apie moralius dalykus užaugo manau naujo sojūzo bulvių traškučių karta. Daug kur draudžiama vaikams valgyti tokius traškučius. Jie jau išimti iš mokyklų prekybinių automatų. Amerikiečiai turi gerą filmą apie “kukurūzų vaikai.”

Kaip vekiama       2017-07-11 12:13

Pastebėkite, kad prašyme-skunde jaunųjų chunveibinų užsakovai nori sudaryti įspūdį, kad jie nusitaikė ne tiek į dėstytoją, bet į jo dėstomą dalyką. Taip sakant - nieko asmeniško. Tokiu pagrindu Vilpišauskui bus lengviau išstumti Radžvilą. Taip sakant, jei neklausysi liaudies balso, pats lėksi. Iš kitos pusės, turiu nuojautą, kad Radžvilas buvo kenčiamas gal tik dėl Vilpišausko užtarimo.

yra ir kitokių pavyzdžių       2017-07-11 10:17

Iš žiniasklaidos: “Lenkija apsisprendė: nuo šių metų rudens sovietiniam režimui tarnavusiems 32 tūkstančiams teisėsaugininkų triskart sumažins pensijas ir neįgalumo pašalpas, rašoma portale lrytas.lt.
Tokį sprendimą įteisinusį įstatymą Lenkijos Respublikos Seimas priėmė paskutinę 2016 metų Seimo darbo dieną. Naująjį įstatymą skubos tvarka pasirašęs prezidentas Andrzejus Duda pareiškė, kad pagaliau – tegul ir po beveik 30 metų – bus atkurtas istorinis teisingumas.
Jam pritarė ir premjerė Beata Szydlo priminusi, jog su sovietiniu režimu kovoję asmenys gauna minimalią – 880 zlotų (200 eurų) – pensiją, mat sovietmečiu jie buvo metami iš universitetų ir neturėdami išsilavinimo galėjo dirbti tik menkai mokamą darbą.
Nuo šiol sovietmečio teisėsaugininkams (saugumiečiams, policininkams ir kovai su opozicija skirtų karinių dalinių atstovams) bus mokamos vidutinio dydžio pensijos (šiuo metu 2053 zlotai, arba 467 eurai), ir invalidumo pašalpos (1543 zlotai, arba 351 euras). Tačiau yra ir tokių sovietmečio saugumiečių bei policijos darbuotojų, kurie gauna 18 tūkst. zlotų (4,1 tūkst. eurų) pensiją.
Sociologinių apklausų duomenimis, dauguma lenkų pritaria naujajam įstatymui”

Antanas       2017-07-11 10:06

Dėl priimto kalbos vartojimo vienam ar kitam dalykui išreikšti komentatorius turi savo nuomonę. Pvz. kodėl “kunigas” o ne “levitas”? Senojo Testamento įvykius pats Kristus keitė į Naujojo Testamento ( Kristaus gimimo era )dalykus. Paprasčiau. Mūsų kalboje slaviškas žodis “SVOLOČIUS” turi neigiamą prasmę, O slavų kalboje “ŠVENTĄ” Svoločiumi vadinamas tas žmogus kuriam suteikiama garbė aprengi ir nurengti dvasininką patarnaujantį Šv. Liturgijoje. Tai yra SVALIVAT odieždų.(nuo to žodžio SVALIVAT- nurengti ir naudojamas kaip asmens įvardijimas “SVOLOČIUS.” Senajame Testamente- Levitas. N. Testamente-kunigas. Komunistinėje visuomenėje-Kulto tarnas ir visiems suprantantiems, suprantama.

Skundikų "Prašymas"       2017-07-11 9:39

pagal jo formą ir turinį, naudojamas klišes turėtų būti studentų IR parsidavusio “akademinio elito” bendras darbas: studentai tiesiog negali taip gerai išmanyti universitetuose dėstomiems dalykams keliamų formalių reikalavimų (kam jiems tai?) - tam būtina specifinė aukštosiose mokyklose dėstomų modulių rengimo patirtis,
kurios jie dar neturi.
Antra vertus, joks dėstytojas (ar mokytojas) iš pašaukimo, kaip akademiškai laisvas žmogus, nevergauja nykioms, dvasią žudančioms biurokratinių reikalavimų “paklodėms”, bet tarnaudamas studentams atiduoda jiems viską, ką per trumputį žmogaus gyvenimą ištyrinėjo, liudiją pažintą tiesą atviru dėstymu ir asmeniniu pavyzdžiu.
Vidutinybės ir karjeristai tokių pasionarijų, kaip Sokratas ar Jėzus Kristus, visuomet nekentė
(nes jų žodžių ir gyvenimo šviesoje pasimato prisitaikėlių širdžių pagedimas, dviveidystė)
ir, kaip išsireiškė Platonas “Valstybėje” (361e-362a),
ieškojo ir ieškos dingsčių juos “surakinti grandinėmis, išdeginti akis ir pamauti ant mieto”.
Kokie suokalbininkų prieš Sokratą likimai (beje, Babelio bokšte posėdžiaujantys Briuselio biurokratai-reliatyvistai
sokratiškąją  o b j e k t y v i ų dorovės normų sampratą viešai atmetę, todėl jie ir yra Europos išdavikai, o ne V.R.)?
- Visi jie buvo susivokusių atėniečių demaskuoti, sučiupti ir nuplukdyti į negyvenamą salą lėtai gėdingai mirčiai.

SOS       2017-07-11 8:28

Galvų tuštinimo ir tuštėjimo metas. Ar tikrai to norime? Pirmakursiai mano galintys formuoti VU mokslo turinį(per sudėtinga suprasti Radžvilą???)? Nedaug turime tikrojo mokslinio - dvasinio elito atstovų, saugokime ir ginkime juos. Bet tai nesujudins visuomenės ir žiniasklaidos šurmulio iki laisvės rokenrolui akcijų ... Liūdna ir baisu.

VaidasVDS       2017-07-11 7:56

Atleisti negalima nepasigailėti.
Kur padėsite kablelį?
Kalba apie grupelę aktyvių jaunuolių.
Panagrinėkime jų pasirinkimą.
Studentai, 1 kursas. Ateitis žavinga, įdomi. Perspektyvos beveik tobulos. “Rojus” - atostogos, poilsis, karjera, draugų ir pažįstamų pagarba - ranka pasiekiama ir ateitis šviesi, šviesi. Argi galima nesusigundyti tokiomis “rojaus” vilionėmis?
Kad būtų lengviau siekti “rojaus” idealų, tiesiog reikia triuškinti visus niurgzlius, kurie stoja skersai tokios rožinės svajonės, nes tai viena iš įėjimo į “rojų” kaina.
——
Nusikelkime į ateitį.
Senatvė, kažkas beldžia.
Laikas keliauti.
Kur?
Ogi, į niekur. Kažkada ne į tą “rojų” pasukote…
Išvada: atleiskite nelaimingiems, lai pasidžiaugia savo laikinuoju “rojumi” kartu su visais savo “geraisiais” dėdėmis ir tetomis…

Vėtra       2017-07-11 7:56

Man kelia nuostabą, kad frazės “Etika ir moralė - ne šio pasaulio dimensijos” savininkui, tokiam diktam pinigų maišui su liemene, nei plaukas nuo galvos nenukrito ir neatsirado aktyvaus jaunimo, kuris tokį bent sugėdytų, gal tikrai šito komjaunuoliško jaunimėlio vertybių skalėje nėra nei etikos, nei moralės? O štai V. Radžvilą, kuriam priklauso frazė, kad “politika - praktinis žmogiškumo įtvirtinimo įrankis”, pasakyta Adolfo Damušio politinių studijų dienose (žiūrėkite įraša yotubėje), reikia paniekinti, sutrypti… Kur eina Lietuva? Nejauku, oi nejauku darosi…

Daina       2017-07-11 7:46

O, kokie “susipratę” I kurso studentai! Kaip mat susigaudė iš kur vėjas pučia… Toli eis (kol orientuosis pagal vėjo kryptį), o gal net pataikys į prezidento(-ės) postą? Jei jau turi uoslę “nuo mažumės”, tai tikrai išvysime juos mūsų Olimpo viršūnėje…

Patronė       2017-07-11 7:10

-Čiulbinaite, atvesk Ievutę pas mane į Rūmus. Man kaip tik reikia Patarėjos universitetų Reformos klausimams.

Juozas Markulis       2017-07-11 6:57

Užaugo graži pamaina.
Guliu grabe ir verkiu iš laimės.
Netoli ta diena, kada visokius radžvilus vėl guldysim miestenlų aikštėse išdurtom akim ir nusmauktom kelnėm.
Širdis dainuija kaip smagu.
Kostai, Kubilynckai- kelkis, išaušo mūsų valanda.
Nacionalistus šaudysim miegančius!

kuzia       2017-07-11 6:52

Turime ant Lietuvos toooobulą Motiną.
Dabar turėsime dar ir tooobulą Studentę.
Sportsmenka, homsomolka, aktyvistka- prosto krasnavica!

Laikykimės       2017-07-11 6:32

Vytautai Radžvilai, visi laikykimės, vaje, pasirodo, niekur nenuėjome nuo sovietijos, dabar siautėja Stalino anūkai ir savo profesorius įskundinėja, kas galėjo pagalvoti, kad Sąjūdžio aktyvų veikėją po 27 nepriklausomybės metų ims kalti prie kryžiaus tie, kurie anuomet ir gimę nebuvo, ach, chunveibinai, nerandu kito žodžio… O gal mūsų nacionalinis bruožas yra įskundinėti savo žmones turtingesniems ir galingesniems, idant jiems įtiktume? Laikykimės, Radžvilai!

Iksas Pikcui       2017-07-11 6:13

Dėkui už puikią nuorodą dėl laxudros-aktyvistės.
Pasirodo ta geležinė kumelė praleido didesnę dalį paskaitų ir seminarų.
Matot, labai užimta asaba- turi suspėti dalyvauti visuose žydruose Guyropos atstovybės renginiuose.
Negi vaikščiosi į kažkokias tamsybines paskaitas, kuomet reikia žygiuoti pirmose Parado gretose.

Agnė       2017-07-11 5:59

Kad Vilniaus forumas nepatinka KAI KAM žinom. Tik nustebino, nors nelabai, kad iš aukštųjų tokie dalykai lenda vieśumon. Ačiū, kad pavieśinot

>Bet dar viena pavardė 22:39       2017-07-11 0:00

Kaip žmogus, kuris nuo 1997-ųjų iki 2004-ųjų lapkričio mėn. buvo Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyr. ekspertas,
o dabar - TSPMI dabartinis direktorius, R. Vilpišauskas (kuriam ir adresuotas Ievos Galkytės bei jos kursiokų - ir tik,
o ne viso prof. V.Radžvilo dėstomo dalyko srauto studentų), galėtų būti laikomas “nuosaikiu žmogumi”?
- Gal ir taip, bet tik ne R. Vilpišausko išpažįstamos ideologijos - žmogaus b e n d r u o m e n i š k o s prigimties kancerogeno - neoliberalizmo - požiūriu. Jis iš tų, kurie nežino, ką daro. Jei žinotų, būtų dar blogiau.

Pikc       2017-07-10 23:05

->“Xxx” - tos “lachudros-organizatorės” pavardė pirma sąraše. Beje, labai vertas dėmesio straipsniukas “pipedijoje” šia tema: http://www.pipedija.com/index.php/TSPMI_komjaunimo_kuopelė

Juoda dėmė       2017-07-10 22:40

amžiams šių jaunuolių biografijose.Kiek sumokėjo,“trisdešimt sidabrinių”?Ar jie girdėjo apie R.Kalantą?

Bet dar viena pavardė       2017-07-10 22:39

nustebino-tai R.Vilpišauskas.Lyg buvo nuosaikus žmogus,lyg dar galima buvo klausyti,bet jo darbai liudija ką kita.Labai gerai,kad paviešinot.Buvom geresnės nuomonės apie šį veikėją.

Nepasirašysiu > Faktas       2017-07-10 22:00

TSPMI nusmuko jau seniai, o gal niekada aukštai neskrido - perskaitykite vieną kitą ten dirbančios mokslų daktarės dizertaciją (geros privačios Anglijos, Kinijos ar Prancūzijos vidurinės dvyliktoko lygio - arba žemiau).
Metų metus stebėjausi, kad profesoriai Radžvilas ir Jokubaitis gali dirbti TSPMI. Dar šiek tiek tikėjau lietuviško aukštojo mokslo galimybe (ne daugiau).
Šiemet populiaru džiaugtis, kad VU pakilo pasauliniame universitetų reitinge. Niekas nepasako, kad tame, kurį sudaro privato kompanija ir kuris mažiausiai nešališkas, mažiausios reputacijos.

Agnė       2017-07-10 22:00

Atsiminkite pasirašiusiųjų pavardes. Tokių reikia saugotis! Kažkada panašūs mums ,,saulę,, atvežė, kuria dar ir šiandien ,,šildomės,,
Kitos nuomonės būt negali! Prie sovietų taip buvo…

Mons.Alfonsas Svarinskas       2017-07-10 21:51

netylėtų tai išgirdęs.

Ką norėti,jei       2017-07-10 21:50

patį Kristų prikalė prie kryžiaus,tai tokioje tamsioje skylėje,kaip šiuolaikinė politinė Lietuva,visai nenuostabu.Bet tai negandos ženklai visai šaliai.Profesoriui ištvermės.Būtinai melsimės.Aišku,jei visi tylės,tada bus blogai,labai blogai,-interpretuojant D.Trumpą.

Kas juos       2017-07-10 21:47

suorganizavo?Judošiai,sakydavo močiutė.Jei moksliškai,tai Judai.Gal pasigilins ,kuo baigė Judas.Žinoma,tai simbolika,bet nežada nieko gero,nieko gero šiems jaunuoliams.Gyvenimas labai permainingas.

Reiktų įsidėmėti       2017-07-10 21:45

šių studentų pavardes.Toli eis,žemai kris.

eurostierwa       2017-07-10 21:24

Nū niapikit, aaaam. Aaaam, o ka man dariti? Musu ES bustyneja aam,  vien tyk progresivus, aaam- arba guyjai arba lezbietės, aam. Vibratorius, aam, žinoma yra gerai, bet, aam, hormonų audrų, aam nenuramina. Nū, aam, pagalvojeu- o kodel neišdulkinus profesoreus? Ir mes lonuma patirsiu, aam, ir karjerą aam, padarisiu.

Na ir kam       2017-07-10 21:16

chunveibinams filosofija ? Dar trukdys virskinti…Vargsai jie,vargsai mes jei toks jaunimas…

baimės valstybė       2017-07-10 21:14

Naujeji pavlikai morozovai, būsimieji Švonderiai spjaudykit ir keikit , kaip jums paliepta- jūs niekada nebūsite laisvi ir garbingi: tarnausit tiems, kurie daugiau mokės, bijosite ir pasidaryti savo sąžinės ataskaitą , kai ateis tam laikas…

Antanui       2017-07-10 21:11

Kada vietoj žodis “kunigas” bus naudojamas žodis “levitas”  tada prasidės tiesa.  Biblijoje graikų, anglų, rusų kalbomis “Levitų knyga” - tai kodėl lietuviai išvertė “Kunigų knyga”? Jei netikit ir norit tiesos pasižiūrėkit Vikapedijoje kaip ” Kunigų knyga” kitomis kalbomis.
Vadinasi ir “kunigai” melas?

Antanas       2017-07-10 20:44

Pastebėkite dėsningumą. Pirmiausiai buvo atsikratyta bažnyčioje uolių  kunigų kaip mon. A. Svarinskas kurie va tokių sumaišties dalykų moksle neleistų nutylėti. Jiems neleido sakyklų, didelių parapijų. bažnyčia jau nekovoja už moralines vertybes pvz. Alkoholizmas. Dabar jau einama prie akademinių asmenybių, kad liaupsintų manau naujų  sojūzų  oligarchus. O priemonių šuniui mušti visada rasi sakydamas, kad jis pasiutęs.

Daiva       2017-07-10 20:27

Jei mes leisime profesorių suėsti, tai ir suės. Po vieną visus lengva pribaigti. Buvo tokia pasaka, kai tėvas mokė sūnų perlaužti vieną vytelę ar visą šluotą. Ir dabar jau metas tapti šluota, kol Tapino pajudintas buldozeris, turėjęs sutrinti tikybos mokytoją, toliau nenuriedėjo. Nes kitu galime tapti bet kuris iš mūsų. Ar mes prastesni už mokinius, stojusius ginti savo mokytoją?

homsomol       2017-07-10 19:46

anksčiau tokios marozės aktyvistės tapdavo filharmonijos kadrų skyriaus višininkėmis ir studijuodavo kgb akademijose.
užaugo nauja pamaina.

Xxx       2017-07-10 19:41

O tai kuri iš pasirašiusiųjų kliauzą yra ta lachudra-organizatorė?

kiek leisim toms agresyvioms karjeristėms siautėti       2017-07-10 19:28

“...kas yra šių laikų jakobinai: „Šiandien jakobinai tapo kairiaisiais libertarais“, kaip ir jų pirmtakai siekiančiais, be viso kito, ir „kitokio seksualumo, kitokios šeimos, tolimos nuo fundamentalistinių bažnyčių vertybių“. Islamo vardu veikiančių teroristų, „kurie kviečiasi negailestingo jakobiniško atsako“, problemą, regis, siūloma spręsti taikant jų atžvilgiu jakobiniškus – t. y. valstybinio teroro – metodus. Tokius, kokius taikė jakobinai „fundamentalistinės“ Bažnyčios atžvilgiu? O ar yra garantija, kad tas valstybinis teroras, Revoliucijos šėlsmo pagautas, neapsiribos islamo vardu veikiančiais teroristais, bet išplis ir, pavyzdžiui, tų, kurie vis dar priešinasi „kitokio seksualumo, kitokios šeimos, tolimos nuo fundamentalistinių bažnyčių vertybių“, įtvirtinimui, atžvilgiu? Į tai atkreipė dėmesį Vytautas Rubavičius straipsnyje „Kas po Nicos? Nauji sukrėtimai“

deja        2017-07-10 19:05

Neįtikėtina, kokiu tempu persiorientuojama naująja kryptimi.  Jaunieji, kuriais lengva manipuliuoti -visada tas pats. Pokario metais,  brandaus socializmo metais, perestroikoje ir dabar. O atrodė, kad daugiau tokių prašymų nepasirašinėsime, laisvesniems ir mąstyti nebijantiems prieš nosį jais nebemojuosime…
Šlykštoka situacija. Stiprybės profesoriui V.Radžvilui. Žemai lenkiuosi už Jūsų žodį. Jis nedings ir dėl jo negėda. O tokių prašymų autorius užjaučiu.  Širdyje ramu, kad savo laiku nepasirašiau panašių laiškų.

Jules       2017-07-10 18:44

O, VU neosovietikai pradeda rodyti liberaliai demokratiškus dantis išmintingiems žmonėms - garbiems filosofams, kuriuos, deja, ant pirštų gali suskaičiuoti. Dezistai kyla į mirtiną kovą su laisvais, nuo Raudonosios oligarchijos nepriklausomais, žmonėmis. Kiek būta VU rektorių LR Seime, o naudos jokios.

Julius Puras       2017-07-10 17:42

Sveiki atvykę į melo karalyste kurioje tiesai vietos nėra ir kurioje objektyvumo kaip vertybės nėra. Melas ir manipuliacijos Lietuvoje įsigalėjo kaip didžiausias normalumas.

Kad tave kur šunys...       2017-07-10 17:35

Sąjūdžio šauklys nebereikalingas.Stalino anūkai užaugo su dvigubom skylėm.

Faktas       2017-07-10 16:59

TSPMI nuosmukis prasideda. Gėda Vilpišauskui.

turėtų suėsti Radžvilą       2017-07-10 16:48

už jo ryškų angažavimąsi Dievui ir Tėvynei - raudonųjų labiausiai nekenčiamų.
Dar gerb. Radžvila tapo ProPatria sambūrio ideologas - irgi vinis į jo karjeros karstą...
——
na raudonosios nomenklatūros vaikučiai: pasiimkit šakutes, peiliukus, pagaliukus ir pirmyn !!

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.