Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Teismai, Konstitucinis Teismas, Teisėkūros iniciatyvos

Vladas Vilimas, Rytas Kupčinskas. Paskutinis žingsnis Lietuvoje įteisinant teisminę valdžią

Tiesos.lt redakcija   2018 m. lapkričio 26 d. 21:37

15     

    

Vladas Vilimas, Rytas Kupčinskas. Paskutinis žingsnis Lietuvoje įteisinant teisminę valdžią

2018 lapkričio mėn. 8 d. Seimas po pirmojo balsavimo pritarė Konstitucijos pataisoms, kuriomis siekiama įteisinti individualų konstitucinį skundą.

Po nepriklausomybės atkūrimo pagal Laikinojo Pagrindinio (LP) įstatymo nuostatas, buvo priimti ir įsigaliojo du pagrindiniai teisės aktai: Teismų santvarkos įstatymas, kuriame aiškiai buvo suformuluoti nepriklausomo ir nešališko teismo uždaviniai – 1990 m. kovo 20 d., ir Prokuratūros įstatymas – prokuratūra traktuojama kaip teisėtumo priežiūros institucija, priimtas 1990 m. liepos 27 d. Abu įstatymai galiojo iki 1995 m. sausio 1 d.

Nepriklausomas nešališkas teismas netenkino buvusios sovietinės nomenklatūros

Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis reikalauja, kad kiekvienas pilietis turėtų teisę, kad jo byla būtų nagrinėjama per įmanomai trumpiausią laiką nepriklausomo ir nešališko teismo.

Teismų santvarkos įstatymas tokį teismą užtikrino. Jo nešališkumą garantavo visuomenės atstovai vykdant teisingumą – tai priimta visose demokratinėse valstybėse (prisiekusiųjų žiuri arba tarėjų institucija).

Demokratiškas teismas netenkino buvusios nomenklatūros, kurios tarpe tvirtas pozicijas užėmė sovietiniai teisininkai – jokios liustracijos nebuvo, taigi jie ir ėmėsi teisinės sistemos pertvarkos pagal savo modelį. Reikėjo skubėti, nes valstybės turto privatizacija ir žemės reforma įsibėgėjo.

Šiam reikalui svarbiausia buvo turėti savo rankose nepriklausomus „demokratiškiausius“ pasaulyje teismus.

Problemą  ėmėsi spręsti Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo (AT)  Teisinės sistemos nuolatinė komisija (pirmininkas J. Prapiestis). Kaip tai buvo daroma skaitykite ČIA.

Svarbiausias komisijos pasiekimas – inicijuotas AT nutarimas, kad teismus sudaro tik profesionalai, visuomenės atstovams teismuose vietos nebeliko. Šis istorinis dokumentas priimtas 1992 m. vasario 6 d. Nors balsuojant už įstatymo projektą pritrūko balsų, dėl ko tuoj po priėmimo jis tapo niekiniu, bet nežiūrint į tai, priimtas įstatymas įsigaliojo ir veikė greta jau galiojančio pirmojo demokratiško įstatymo, laikantis antrojo įstatymo nuostatos – teismai be visuomenės atstovų, iki 1995 m. sausio 1 d.

Prieš pasibaigiant abiejų teismų įstatymų galiojimo terminui p. J. Prapiestis, dabar jau teisingumo ministras, pateikė Seimui naują Teismų įstatymo projektą. Apie visuomenės atstovus teismuose čia jau nėra jokios užuominos. Įstatymas priimtas Seime paprasta balsų dauguma. 1994 m. gegužės 31 d. Balsavo „už“ – 66, „prieš“ nebuvo, „susilaikė“ – 7 Seimo nariai. įsigaliojo – 1995 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos prokuratūra prijungiama prie teisminės valdžios

LP įstatyme aiškiai buvo suformuluotos prokuratūros funkcijos valdžių sandaroje. Pagal tai priimtas Prokuratūros įstatymas.

Įstatyme – Prokuratūra nepriklausoma, vykdanti visų valdžios institucijų veiklos priežiūrą, priimamų įstatymų patikrą, įstatymų vykdymo kontrolę.

Piliečiai turi teisę tiesiogiai kreiptis į prokuratūrą  dėl jų teisių pažeidimo ir gauti atsakymą pagal nustatytą reglamentą. Į prokuratūros funkcijas įėjo: priežiūra, kad visos ministerijos, departamentai, kontrolės organai, valstybinės tarnybos, inspekcijos, vietinės valstybinės valdžios ir valdymo organai, komercinės ūkinės veiklos dalyviai, kitokie valdymo organai, partijos, visuomeninės organizacijos ir visuomeniniai judėjimai, pareigūnai, taip pat piliečiai Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdytų įstatymus, šią priežiūrą įgyvendina Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras bei jam pavaldūs teritorijų  prokurorai. Visa tai atsispindėjo prokuratūros įstatymo – 2, 19, 20, 21 22, 25 ir 27 straipsniuose.

Prokuratūra buvo galvos skausmas Konstitucijos tėvams (vadinkime juos profesionalais), kurių daugumą sudarė taip pat buvę sovietiniai. Jie turėjo aiškią užduotį – pakeisti galiojantį Prokuratūros įstatymą taip, kad jis netrukdytų korumpuotų privatizacijos ir žemės reformos vykdytojų veiksmams. Be to, reikėjo numatyti prokuratūros vietą teisinės sistemos grandinėje formuojant teisminės valstybės pamatus.

Priimamas saliamoniškas sprendimas. Į ruošiamą Konstitucijos projektą įrašomas tik vienas straipsnis (118) liečiantis prokuratūrą, kuriame jos funkcijos apibrėžtos sakiniu: „Valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose palaiko, baudžiamąjį persekiojimą vykdo ir kvotos organų veiklą kontroliuoja prokurorai.“ LP įstatyme šiam reikalui buvo skirtas visas skirsnis (5 straipsniai).

Profesionalai, suprasdami, kad toks atsiribojimas nuo LP įstatyme suteiktų teisių piliečiams dalyvauti valstybės valdyme yra rizikingas, jie Konstitucijos projektą papildė atskiru 153 straipsniu, kuriame rašoma: „Kai ši LR Konstitucija bus priimta referendumu, LR Seimas iki 1993 m. spalio 25 d. 3/5 Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti LR Konstitucijos nuostatas…“ Į keičiamas nuostatas įtraukia ir 118 Konstitucijos straipsnį.

Taigi profesionalams teliko paruošti Konstitucijos 118 str. pataisos projektą ir pateikti Seimui. Toliau, Seimas priėmęs Konstitucijos pataisą privalėjo paruošti prokuratūros įstatymo projektą ir nustatyta tvarka jį priimti.

Bet profesionalams buvo kita užduotis – formuoti teisminės valstybės pamatus, o kad tai būtų įgyvendinta, prokuratūra turėjo tapti savarankiškos teisminės valdžios dalimi, be jokių įsipareigojimų piliečiams pagal galiojančio įstatymo 2, 19, 20, 21 22, 25 ir 27 straipsnius. Profesionalai, prisiminę Teismų įstatymo komplikuotą priėmimo eigą, suprato, kad Konstitucijos pataisos priėmimas gali taip pat strigti Seime, todėl pasirinko kitą kelią – pirma Prokuratūros įstatymas, kuriam nereikia jokios kvalifikacinės daugumos, o po to pagal įstatymą pritaikyti Konstituciją (arklys prieš vežimą).

Šios racionalizacijos ėmėsi pakankamą teisinį stažą turintis generalinis prokuroras A. Paulauskas (1990–1995 m). Jis buvo suinteresuotas savo patirtį perduoti naujojo Prokuratūros įstatymo ruošėjams, nes per visą savo kadenciją sąmoningai (ne)vykdė galiojančiame prokuratūros įstatyme numatytų jam funkcijų. Taigi už visus „pasiekimus „ turto privatizacijos ir žemės reformos srityje, už visų valdžios institucijų priimtus registruotus ir neregistruotus teisės aktus per generalinio kadenciją privalome būti dėkingi tik jam.

Prieš baigiantis kadencijai A. Paulauskas ėmėsi prokuratūros įstatymo revizijos. Tikslas –  įstatymu įteisinti tai, ko jis savo kadencijos metu nevykdė. Šiuo reikalu kreipėsi į prezidentą A .Brazauską su prašymu dėl Prokuratūros įstatymo pakeitimo. Pagal jo prašymą prezidentas 1994 m. birželio 4 d. teikė dekretą Nr.316 dėl naujojo Prokuratūros įstatymo.

Aiškinamajame rašte teigiama, kad 1994 m. vasario 14 d. LR KT savo nutarimu pripažino, kad LR prokuratūros įstatymo 21 str., taip pat 2, 19, 20, 22, 25 ir 27 straipsnių nuostatos, įtvirtinančios prokurorų įgaliojimus tikrinti valdymo aktų teisėtumą ir vykdyti prokurorinę priežiūrą civiliniame procese, prieštarauja LR Konstitucijai. Nutarime taip pat akcentuota, kad prokurorai Konstitucijoje traktuojami kaip teisminės valdžios sudedamoji dalis.

Kaip matome viskas sudėliota į savo lentynas. Dabar jau už visus „demokratiškus“ Prokuratūros įstatymo pakeitimus, nuo šio įstatymo priėmimo datos atsakomybę prisiima KT, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio.

Įstatymas priimtas 1994 m. spalio 13 d., jo preambulė skamba taip: Prokuratūra yra prokurorų ir tardytojų savarankiška teismų valdžios dalis. Balsavo „už“ – 57; „prieš“ 26; „susilaikė“ 7. Įstatymas įsigalioja 1995 m. sausio 1 d. Kaip matome, čia kvalifikuotos balsų daugumos išvengta.

Liko nepriimta Konstitucijos 118 straipsnio pataisa, kurią reikėjo priimti iki 1993 m. spalio 25 d. Pataisa priimama tik 2003 m., t. y. praėjus beveik 10 metų po Prokuratūros įstatymo priėmimo. Bet čia ir vėl bėda – įvykus balsavimui po pirmojo svarstymo 2002 m. rugsėjo 17 d. surinkta 79 Seimo narių balsai (reikėjo 94). Taigi pagal Konstitucijos 148 straipsnio ketvirtąją dalį iš naujo svarstyti buvo galima tik po metų, bet nesismulkinta – 2002 m. spalio 1 d. įvyko balsavimas dėl pritarimo po pirmojo balsavimo. Dabar Seimo nariai susitarė ir pritarė, nors iškart po pirmojo balsavimo ši pataisa tapo niekinė. Niekinė ji yra iki šiol. Bet šio pažeidimo, aišku, „nepastebėjo“ tas, kas turėjo pastebėti – dabar jau Konstitucinis Teismas.

Konstitucinis Teismas pasiskelbia Teismu

Po visų manipuliacijų KT save jau matė teisminės valdžios viršūnėje, kas ir buvo planuota. Bet Konstitucijoje niekur neparašyta, kad KT yra teismas, nežiūrint į tai, kad KT įstatyme (1 punktas) šis teismas pats pasivadino teismu. Reikėjo svaresnių argumentų.

Tuo vėl pasirūpino pats KT, kuris 2006 m. birželio 6 d. pasiskelbia Teismu. Taip nusprendžia KT teisėjai: Armanas Abramavičiaus, Toma Birmontienė, Egidijus Kūrys, Kęstutis Lapinskas, Zenonas Namavičius, Ramutė Ruškytė, Vytautas Sinkevičius, Stasys Stačiokas, Romualdas Kęstutis Urbaitis.

Kaip matome jų tarpe ir nuolatinis Konstitucijos aiškintojas p. V.Sinkevičius.

Nežiūrint visų KT pastangų tapti Teismu, jis iki šiol toks dar nėra, nes neatitinka teismui keliamų reikalavimų iš kurių pagrindinis – piliečiai negali į jį kreiptis, tokią galimybę KT gali suteikti tik Seimas, bet čia reikalinga kvalifikacinė dauguma – 94 balsai (plačiau skaityti ČIA).

Taigi Seimas ir nutarė žengti šį žingsnį – atrodo, vieningai. LVŽS, kuri ėmėsi šios iniciatyvos teigdama, kad tai jų programinė nuostata, kalba netiesą – jų programoje to nėra. Tai LSDP programos dalis – teikė buvęs teisingumo ministras J. Bernatonis. 

Apibendrinant galima teigti, kad beveik trisdešimtmetį užsitęsęs valstybei primestas valdymas, ignoruojant visuotinai pripažintas teisės normas, įstūmė mus į aklavietę, iš kurios išbristi darosi vis sunkiau, nes jokia diskusija apie tai nevyksta jau eilę metų. Šią temą bando apeiti ir kandidatai į aukščiausią valstybės postą.

Praradimus per šį laikotarpį galima įvertinti pasidomėjus analogų pasiekimais. Vienas iš jų – Estija, kuri į savo pagrindinį įstatymą įrašė nepriklausomą teisėtumo priežiūros instituciją – teisingumo kanclerio pareigybę. Beje, dėl visuomenės atstovų teismuose jiems jokios diskusijos ir nereikėjo, nes viskas buvo savaime suprantama. Tarp kitko panašias nuostatas rasime ir Suomijos Konstitucijoje, kuri buvo priimta prabėgus aštuoneriems metams po Estijos Konstitucijos paskelbimo. Skirtumas tik tas, kad jie, be teisingumo kanclerio institucijos, įvedė dar ir Parlamento ombudsmeno pareigybę suteikdami jam tokius pat įgaliojimus kaip ir teisingumo kancleriui – vykdyti visų valdžios institucijų, tarp jų – ir teismų veiklos priežiūrą.

Tęsinys – kitoje publikacijoje.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Anupras       2018-11-28 22:42

Svarbiausias tikslas kaip patekti į teisėjų, prokurorų luomą.Toliau karjieros galima siekti veikiant dviems kryptimis, teisėjų taryba arba daukantynė. Praktiškai konstitucijos 7,8,9 skirsniai yra prezidento įtakoje.Konstitucijos 109str. 3d. ,teisėjai nagrinėdami bylas klauso tik įstatymo.O jei neklauso, O KLAUSO ;ZADANIJŲ; savo įsitikinimų, nuotaikos. Kiek man žinoma teisėjai atleidžiami tik už ;audringo vakarėlio; pasekmes(promiles).

KGB dirba       2018-11-27 22:54

kiekvieną mielą dieną susirenka KGBistėliai ir svarsto kaip dar labiau užtvirtinti savo (rusjos) valdžią Lietuvoje.
O lietuviukai patriotai, kaip taisyklė, pjaunasi tarp savęs - tai ir turime tokią padėtį - okupacinę, nelietuvišką, pederastinę, pedofilinę, putinistinę.

Taigi, ponai ir ponios valstiečiai,        2018-11-27 19:51

Tautos įgaliojimo įteisinti individualų konstitucinį skundą valstiečiai neturi, nes šio tikslo nebuvo įsirašę į rinkimų programą! Tai ką dabar galima su jais padaryti, jei jie nesilaiko žodžio? Kaip būtų galima sustabdyti neteisėtus veiksmus?

Ačiū V.Vilimui už        2018-11-27 18:01

priminimus. Darbai LVŽS neatitinka pažadus, tad tokius niekada nebegalima rinkti į valdžią, bet kokią valdžios instituciją.

AČIŪ.       2018-11-27 15:01

nuostabios įžvalgos. Kad visa tai Dievui tiesiai į ausį. Būtina reikalauti ir balsuoti tik už tuos, kas įtrauks visa tai į savo rinkiminę programą.

Mix       2018-11-27 11:36

O neišmanėliai valstiečiai priiminėja jiems komunistinės nomenklatūros pateiktus projektus.

Jules       2018-11-27 9:49

KT turi tik nelaisvos, pavergtos Europos tautos. Per KT bankai valdo Vasalitetą(tautinius parsidavėlių vasalitetus) ir jo vergus - prasčiokus. Tuos, kurie uždirba minimalkę ir turi kažką dar kaupti, kad badu nebūtų numarinti pirmlaiko, kol jie nuspręs, kada jau turi nustipti patvory. Be rimtos desovietizcijos Lietuvių tauta turi menką šansą išlikti kaip tokia. Ką Kupčinskai veikė Konservatorių partijoje ir ką gero vardan tos Lietuvos padarė, ką?

Kupčinskai,       2018-11-27 9:44

nustok varyt tą savąją įmantriąją demagogiją - ilgai miegojai ir bendrininkavai su blogiu, o dabar vėl lendi mums į akis, negėda?

Konstitucinis teismas-       2018-11-27 9:43

fariziejų irštva.Kuo greičiau jį naikinti.Kristui šioje šalyje nėra ką veikti,nes čia žmoniškumas negali gyvuoti.

Putinoidas       2018-11-27 3:27

Durnių laivo pakeleiviai nesusidoroje su jurisprudencija, pristatyti į žuvų apdorojimo fabriką “Laptėvų jūrą”.

Tai lauksim būsimų prezidentų        2018-11-27 0:17

pasisakymų, nepamirškime paklausti to klausimo susitikimų su rinkėjais metu, o ir per socialinius tinklus, ką jie apie tai galvoja. Čia esminis demokratijos mūsų šalyje klausimas. Turint taip pat omeny Pakso nuvertimo visą epopėją.

mazgys       2018-11-27 0:06

Jei teisingai suprantu, straipsnio pradžioje kursyvu išskirtas tekstas ,,įteisinti individualų konstitucinį skundą’’ reiškia, kad nuo šiol į Konstitucinį Teimsą turi teisę kreiptis kiekvienas Lietuvos pilietis?

Na čia tai liuks straipsnis!       2018-11-26 23:48

Reikia visus Seimo narius su juo pasirašytinai supažindinti ir dar seminarą pravesti, ar suprato, kas parašyta. Labai įdomu, priminkite prašau, ar valstiečiai buvo įsirašę klausimą apie individualų skundą KT į savo rinkimų programą, ar jie turi tautos įgaliojimą taip balsuoti?

JAV nera KT,       2018-11-26 22:42

tik Aukščiausiasis teismas (Supreme Court), o juk tokia šalis, gyventojų net 330 milijonų.

REIKIA VISIŠKAI UŽDRAUSTI       2018-11-26 22:25

KONSTITUCINĮ TEISMĄ! Atsipeikėkit, ką jūs darot?! Juk tai vėžys, plintantis į visas puses, paminantis ir uzurpuojantis teisingumą. Šalin purvinas rankas nuo demokratijos!

Rekomenduojame

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

COVID-19 metu pertrauką turėję virusai sugrįžo – ir elgiasi netikėtai

„KyivPride“ pareikalavo atleisti Arestovičių dėl pareiškimų apie LGBT asmenis, o jis atsakė

Kazimieras Garšva. Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose diskriminuojami lietuviškų gimnazijų mokiniai

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.