Visuomenės pokyčių analizė, Emigracija, imigracija, demografija, Liustracija ir desovietizacija, Teisėkūros iniciatyvos, Savivalda, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Vladas Vilimas, Rytas Kupčinskas. Esminės Konstitucijos pataisos padėtų suvaldyti chaosą?

Tiesos.lt redakcija   2017 m. gegužės 8 d. 5:56

189     

    

Vladas Vilimas, Rytas Kupčinskas. Esminės Konstitucijos pataisos padėtų suvaldyti chaosą?

Praėjus ketvirčiui amžiaus po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje – bauginanti realybė. Šių metų pradžioje Lietuvoje gyveno 2,85 mln. Pagal „Eurostat“ prognozes, Lietuvoje šio šimtmečio viduryje gyvens jau mažiau nei 2 mln., o 2080 m. – 1,65 mln. žmonių. Tad Lietuvos gyventojų skaičius mažės gerokai sparčiau nei Latvijoje. Su Estija net negalime lygintis – Estijos gyventojų skaičius mažai keisis ir išliks apie 1,1–1,2 mln.

Ne tik emigracijos „pasiekimais“ Lietuva pirmauja: alkoholizmas, savižudybės, nežaboti korupcijos mastai aukščiausioje valdžioje, net teisėtvarkos institucijose.

Sociologas prof. R. Lazutka straipsnyje „Nesustabdoma emigracija“ aiškina: „Galėtume džiaugtis, kad ekonomiškai pagal bendrą vidaus produktą (BVP) padarėme didžiulį šuolį. Per dešimtmetį narystės Europos Sąjungoje priartėjome prie ES vidurkio 26 procentiniais punktais. Tai sparčiausias šalies ekonomikos augimas visoje ES per pastarąjį dešimtmetį. Galėtume sakyti, kad Lietuva išgyvena stebuklą. Dvigubas stebuklas, nes žmonės bėga iš ekonomiškai sparčiai augančios šalies“.

Ekonomistas, makroekonominės politikos ir viešosios ekonomikos ekspertas prof. R. Kuodis: „Situacija iš esmės yra negrįžtama, mat pasukti demografinius procesus priešinga linkme trumpuoju laikotarpiu neįmanoma“. Remiantis jo prognozėmis, gerajame cikle tikriausiai liks Vilnius, Kaunas, iš dalies Klaipėda, bet likę regionai taps pensionatais.

Lietuvos teisininkas, diplomatas V. Ušackas teigia, kad „dabar nėra didesnio poreikio, kaip pripažinti, – kas yra labai nemalonu ir sunku, – kad esame tarp sparčiausiai nykstančių pasaulio valstybių. Mūsų buvo 3,7 milijono, dabar – 2,9. Jei tendencijos nepasikeis, jei nebus sumanaus atsako, inovatyvių sprendimų, po 25 metų mūsų teliks 1,9 milijono“. Problemos sprendimą jis mato nacionaliniame susitarime.

Dabar visų žvilgsniai nukreipti į naujos sudėties Seimą, kuriam rinkimuose visuomenė išreiškė didžiulį pasitikėjimą. Seimas balandžio 4 d. žengė pirmą žingsnį emigracijos stabdymo link. Po pirmo svarstymo pritarta nutarimo projektui dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo. Įstatymui įsigaliojus, Vyriausybė turės priimti poįstatyminius teisės aktus. Tiesa, diskusijose nuomonės gerokai išsiskyrė.

Premjeras S. Skvernelis ragina pirmiausia siekti įgyvendinti Vyriausybės programą, o ne skubėti pasirašinėti susitarimus, kurie neveikia. Opozicijos atstovas G. Landsbergis pasigenda tik įstatymų projektų. O štai LVŽS pirmininkas R. Karbauskis vienintelę išeitį mato nacionaliniame susitarime, į kurį būtų įtraukta visa Lietuvos visuomenė. Jo nuomonė visiškai sutampa su Vilniaus forumo idėjomis. Karbauskis nuoseklus ir primena, kad šalies demografinės situacijos gerinimas ir emigracijos stabdymas buvo neatsiejama LVŽS rinkimų programos dalis, tai numatyta ir patvirtintame Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane.

Nors diskusijų emigracijos reikalais dalyviai sutaria vienu klausimu – „Mūsų tauta yra reanimacijos palatoje“, tačiau pokalbiai apima tik degraduojančios valstybės valdymo pasekmių svarstymą.

O juk siekdami stabilizuoti situaciją ir pakreipti įvykių eigą teigiama linkme pirmiausia privalome įvertinti ne pasekmes, bet klaidas, kurios buvo padarytos atkurtos valstybės raidoje. Kitaip tariant, nustatyti mūsų nesėkmių priežastis, numatyti aiškias gaires problemos sprendimui ir telkti visuomenę, kad įveiktume katastrofą. Sąlygos tokiam žingsniui dabar itin palankios, nes valdančiosios partijos (LVŽS) ir visuomenės , o taip pat ir Vilniaus forumo idėjos šiuo reikalu sutampa.

Ieškodami atsakymo dėl mūsų nesėkmių, apsvarstykime analogą, t. y. Valstybę, kuri užėmė vienodą starto poziciją su mumis, bet nuėjo kitu – sėkmės keliu. Toks analogas galėtų būti ESTIJA.

Estijoje Konstitucija referendumu įteisinta 1992 m. birželio 28 d., Lietuvoje – 1992 m. spalio 23 d. Atkurtoje nepriklausomoje Estijos Respublikoje pagrindinis dėmesys iš karto skirtas teisinei sistemai. Ji tvarkyta aiškiai ir suprantamai: įvykdyta teisėjų liustracija, Konstitucijoje apie prokuratūrą neužsimenama, ji perduota teisingumo ministerijos žinion, įgaliojimai vykdyti aukščiausios instancijos teismo funkcijas ir peržiūrėti teismų sprendimus konstitucinės teisės požiūriu perduoti Aukščiausiajam Teismui (šis teismas vykdo ir Konstitucinio Teismo (toliau – KT) funkcijas), teismai – trijų pakopų, o Apeliacinio ir Vyriausiojo administracinio teismų nėra. Apie visuomenės atstovus (tarėjus) Konstitucijoje taip pat neužsimenama, nes tai – savaime suprantamas dalykas demokratinėje valstybėje. Teismo tarėjų institucijai skiriama 11 Teismų įstatymo straipsnių (nuo 103 iki 113) imtinai.

Estijos Konstitucijoje XII skyrius skirtas Teisingumo Kanclerio institucijai. Teisingumo Kancleris savo veikloje yra nepriklausomas asmuo, turintis didelius įgaliojimus. Jis sprendžia, ar įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios, vietos savivaldos institucijų leidžiami teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai ar įstatymams. Prieštaraujantį įstatymą priėmusiai institucijai jis siūlo per 20 dienų suderinti su Konstitucija ir įstatymais. Jei per 20 dienų aktas nėra suderinamas su Konstitucija ar įstatymais, Teisingumo kancleris kreipiasi į AT, siūlydamas aktą pripažinti negaliojančiu. Į Teisingumo kanclerį dėl savo pažeistų teisių gali kreiptis kiekvienas Estijos pilietis raštu ar žodžiu.

Estijos piliečiai nesijaučia diskriminuojami. Žemės reforma ir privatizacija praėjo sklandžiai, emigracijos problemų nėra, pasitikėjimas teismų sistema viršija ES vidurkį, Valstybės skola mažiausia pasaulyje, reikalaujama suma (2 proc. biudžeto) NATO organizacijai mokama nuo pat įstojimo į šią organizaciją, pensijos ir atlyginimai artėja prie ES vidurkio.

Pagal EUROBAROMETRO duomenis, 2009 m. Estijoje, t. y. praėjus beveik dvidešimtmečiui po nepriklausomybės atstatymo, teismais pasitikėjo 52 proc., nepasitikėjo – 43 proc. piliečių (pasitikėjimas viršija ES vidurkį). Lietuvoje 2009 m. teismais pasitikėjo 15 proc., nepasitikėjo – 78 proc. piliečių (nepasitikėjimas didžiausias ES).

Dabar pažvelkime į oficialią emigraciją. 2010 m. Estija – 0,19 proc., Lietuva – 2,16 proc.

Lietuva, kaip jau minėta, 1992 m. spalio 23 d. referendumu priima pagrindinį įstatymą, bet su išlyga, kad Seimas iki 1993 m. spalio 25 d. 3/4 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, taip pat 118 straipsnį dėl prokuratūros.

Iki nustatytos datos Seimas minėto straipsnio nepakeitė. Mat užsimojo pirma paruošti Prokuratūros įstatymą. Pagal galiojantį prokuratūros įstatymą, redaguotą 1993 m. balandžio 28 d., prokuratūra turėjo plačius įgaliojimus ir kartu įpareigojimus – atlikti priimamų įstatymų patikrą ir jų vykdymo kontrolę (21 straipsnis, taip pat šios funkcijos detalizuojamos 2, 19, 20, 22, 25 ir 27 straipsniuose). Šios nuostatos prilygo Estijos Konstitucijos XII skyriuje priskirtoms Teisingumo kanclerio funkcijoms.

Mums tai netiko – šalyje vyko privatizacijos procesai, įgavę skambų prichvatizacijos pavadinimą. Šių procesų iniciatorių siekiamybė buvo išlaikyti valdymo aktų priėmimą ir kontrolę savo rankose. Vadinasi, visų pirma, reikėjo įstatymu neutralizuoti prokuratūrą.

Lietuvos KT, susidedantis iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio, 1994 m. vasario 14 d. priėmė nutarimą, kad prokuroro įgaliojimai tikrinti valdymo aktų teisėtumą prieštarauja Konstitucijai. Taigi, KT iniciatyva panaikinta nepriklausomos institucijos – prokuratūros – teisė vykdyti priimamų įstatymų patikrą ir jų vykdymo kontrolę. Taip buvo atvertas kelias politinei korupcijai įstatymų leidyboje. Tai pakenkė valstybės stabilumui, visuomenėje kėlė ir kelia chaosą, didina nesaugumo jausmą.

Būtų galima teigti, kad Konstitucija gina Lietuvos piliečius nuo valdžios savivalės. Jos 110 straipsnyje rašoma: „Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į KT prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją.“

Bet KT funkcijos aiškiai apibrėžtos Konstitucijos 105 str. Jam privalu peržiūrėti teismų sprendimus konstitucinės teisės požiūriu, t. y. spręsti, ar neprieštarauja Konstitucijai Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės išleisti arba referendumu priimti aktai (jų dalys).

KT, įvertinęs kritišką situaciją, praėjus 13 metų po prokuratūros teisių apribojimo, bandė taisyti padėtį. 2006 m. kovo 28 d. KT teisėjai Armanas Abramavičius, Toma Birmontienė, Egidijus Kūris, Kęstutis Lapinskas, Zenonas Namavičius, Ramutė Ruškytė, Vytautas Sinkevičius, Stasys Stačiokas, Romualdas Kęstutis Urbaitis priėmė nutarimą, kuriame teisės aktų, nepriklausančių KT kompetencijai, aiškinimą priskyrė administracinių teismų jurisdikcijai.

Priimdamas tokį nutarimą KT viršijo savo įgaliojimus, t. y. pažeidė Konstitucijos 110 str. antrąją dalį, kurioje apie tokių galių suteikimą Administraciniam teismui nėra jokios užuominos. Kaip jau minėta, šias funkcijas Lietuvoje iki 1994 m. vykdė prokuratūra, Estijoje vykdo Teisingumo Kancleris.

Po nepriklausomybės atkūrimo tiek Estijoje, tiek Lietuvoje buvo formuojamos teismų sistemos. Kaip tai vyko Estijoje, aprašyta aukščiau, o Lietuvoje teismų sistemos reforma įgavo savitą pobūdį. Reforma užsiėmė buvusių sovietinių teisininkų elitas. Tam buvo palankios sąlygos, nes jokia teisėjų liustracija nevykdyta. Negana to, buvo pripažintas sovietinis teisėjo darbo stažas, ir šiems teisininkams, turintiems didžiausią stažą, atsivėrė durys į aukščiausius teisinės valdžios organus: Konstitucinį, Aukščiausiąjį, Apeliacinį, vėliau – Vyriausiąjį administracinį. Jie neaplenkė ir Teisingumo ministerijos. Šie postai garantavo ir pakankamai aukštus atlyginimus, kuriuos vėliau jie nusistatydavo patys.

Formuojantis teismų sistemai pagrindiniu demokratijos garantu galėjo išlikti visuomenės atstovų (prisiekusiųjų, tarėjų institucija) įteisinimas. Tokią galimybę garantavo 1990 m. priimtas teismų ir teisėjų statuso įstatymas Nr.XI-3684S. Tarėjų instituto panaikinimo aplinkybės aprašytos P. Ragausko ir kt. monografijoje „Tarėjų instituto perspektyvos Lietuvoje“ (Justitia, Vilnius, 2016).

Joje rašoma: „Jis veikė nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1994 m. gruodžio 31 d. Netgi senąją Konstituciją – Laikinąjį Pagrindinį įstatymą – pergyveno ir dar išliko daugiau nei dvejus metus galiojant dabartinei Konstitucijai. Įdomu tai, jog tarėjų institutas panaikintas iš esmės be jokių platesnių viešų diskusijų ir debatų. Žinoma, galima sakyti, kad diskutuoti nebuvo dėl ko – lėmė naujoji Konstitucija, kuri nepaliko pasirinkimo. Tačiau nesunku numatyti, kad referendumo metu dauguma piliečių nė neįtarė, kad, šalia kitų, sprendžiamas ir klausimas dėl tarėjų instituto panaikinimo. Ką ten piliečiai, jei net Seimas ir Vyriausybė (taip pat ir Teisingumo ministerija) su specializuotais teisiniais padaliniais tai „suvokė“ tik po poros metų. Vertinant taip lėtai vykusius pokyčius galima daryti prielaidą, jog konstituciniu lygmeniu tarėjų institutas panaikintas „atsitiktinai“, o tikint sąmokslo teorijomis netgi kelti versiją, kad kažkas tai padarė vogčiomis“.

„Vogčiomis“ pasiektas rezultatas sudarė prielaidą Lietuvai transformuotis iš teisinės į „teisminę“ valstybę. Logiška, kad toliau krypstama į „policinę“ (K. Girnius).

Lietuvos Sąjūdžio, taip pat velionio K. Čilinsko iniciatyva klausimas dėl teismų demokratizavimo grąžinant į juos visuomenės atstovus – tarėjus, buvo įtrauktas į Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą (toliau – Planas).

Planas patvirtintas Seimo nutarimu 2002 m. lapkričio 7 d. (Nr.IX-1185). Plano 14 skyriaus 2 skirsnyje „Dėl visuomenės dalyvavimo įgyvendinant teisingumą“ numatytos priemonės ir terminai dėl tarėjų instituto įteisinimo Lietuvos teismų sistemoje. Tam buvo skirtos ir lėšos. Dalis – iš Jungtinių Tautų vystymo programos paramos fondo.

Tačiau Seimo nutarimas nebuvo vykdomas. Prieš jį pasisakė teisininkai profesionalai. Taip pat KT, nutardamas, kad nuo kitų valstybės valdžių teisminė valdžia skiriasi inter alia tuo, kad ji yra formuojama ne politiniu, bet profesiniu pagrindu. Tad po KT nutarimo, norint įteisinti visuomenės atstovus teismuose, būtina keisti pagrindinį į statymą – Konstituciją.

Norėdami sutvarkyti chaosą Lietuvoje, privalome sutvarkyti įstatyminę bazę – atlikti visų nuo 1994 m. vasario 14 d. priimtų įstatymų patikrą. Tokiu būdu būtų inventorizuoti įstatymai, tarp jų – ir korupciniai. Žinoma, tai milžiniškas darbas, bet privalomas. Estijoje tai pastoviai atlieka Teisingumo Kancleris, turintis savo tarnybą, susidedančią iš 50 etatinių darbuotojų. Jo metinis biudžetas pagal 2016 m. valstybės biudžeto įstatymą sudarė 2 269 402 eurų.

Kita esminė darbo kryptis – ruoštis Konstitucijos pataisoms, t. y. grąžinti visuomenei tai, kas iš jos buvo atimta „vogčiomis“. Tam reikalui tikslinga Seime sudaryti komisiją, susidedančią iš Seimo narių ir visuomenės atstovų, Konstitucijos pataisoms ruošti. Tai sukels „profesionalų“, kurie laiko visuomenę nesubrendusia dalyvauti valstybės valdyme, reakciją. Mūsų reikalai būtų svarstomi Venecijos komisijoje. Bet Estija yra pavyzdys ES. Tai užkirstų kelią spekuliacijoms. Seimui sprendžiant šią problemą, visuomenė tikrai parodytų savo brandą.

Vykdant įstatyminės bazės sutvarkymą ir ruošiant Konstitucijos pataisų projektą Seimui iškils finansinė problema. Juk lėšos šiam reikalui nenumatytos. Bet išeitis yra. Tam gali būti panaudota dalis lėšų, skiriamų Nacionalinei Teismų Administracijai. Ši institucija daugybę metų finansuojama itin dosniai – 2017 metams skirta 11,665 mln. eurų (tokio dosnumo analogo niekur neteko matyti).

Atlikus minėtus veiksmus, reikės tautos referendumu įteisinti paruoštą Konstitucijos pakeitimo variantą. O šios Konstitucijos pataisos įgalintų spręsti valstybę žlugdančias problemas, nes žmonės, kaip suprantame, bėga ne iš sėkmingiausiai ekonomiškai augančios, bet iš chaoso, neteisybės, sovietinių valdžių valdomos šalies.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

pastebėjau,       2017-05-9 17:31

kad kaip tik komentatorius vladas, taip ir pasikėlęs tuščiaviduris bukis. Nė vieno vertingo komentaro, nei vieno. Tikras vargeta.

Julius Puras       2017-05-9 14:37

Vladas “visos mūsų bėdos konstitucijoje. Pakeisime truputėlį konstitucija ir viskas bus ok” o tuo tarpu artėja 5 Garliavos šturmo metinės. Pagal konstitucijos visuomenine komisija buvo grubei pažeista LR konstitucija. Ar valdžiai dėl to skauda galvą? Bei kiek. LR valdžia savo ciniškumu parodo kokia yra LR konstitucijos vertė. Valstybėje kuria valdo nesąžininga valdžia konstitucija kaip ir įstatymai praranda savo paskirtį ir prasme.

Julius Puras i Kaip žmonės nesupranta       2017-05-9 14:28

Jūs teisus. Visus tuos nepriklausomybės metus žmonės pasiskelbe save teisininkais Lietuvai(pariotais) nedirbo savo darbo kaip teisininkai kitaip tariant vietoje to kad LR įstatymų rėmuose atskleidinėja valdžios aferas jie stūmė reformų apgavyste. Ir stume tą reformų apgavyste iki šiol.

vladas       2017-05-9 10:49

Komentatoriui “kaip žmonėes nesupranta”.Nejaugi tik toks Jūsu žiniu bagažas? Tikrai popieriai prasti.

Kaip žmonės nesupranta       2017-05-8 21:17

kiek žalos pridarė tie žemės ūkio specialistai - žmogaus teisių gynėjai.  Metų metus stumdami savo siūlymą dėl “tarėjų”, kurie TIE TARĖJAI tik skudurinis žaisliukas dėmesiui atitraukti, tiek padėtų žmonėms kiek numirėliui kompresas. Taigi metų metus gromuliavo gromuliavo, 20 metų stūmė stūmė.... Ir ką gi? tik žmonių dėmesį atitraukdavo, o naudos - šnipštas. Naujų Karaliaus rūbų siuvėjai iš Anderseno pasakos.

stasys        2017-05-8 9:33

Vilimai ..
Nuomonė labiau asmeninė iš to ka čia matau reikia daryti tai ka darome toliau stiprinant pilietiškumą tuo pačiu gražinant dalį sprendimu galios visuomenei paskelbiant esminį sąrašą sprendžiamu klausimu metus du į priekį viešai diskusijai.. su konkrečiomis referendumo datomis ..  optimalus sprendimai veiksmingi tik trumpu laikotarpiu ir šiandiena jie paviršiniai. Stiprindami valdžios institucija didinsime ir pasitikėjimą ja ..tuo pačiu daromu reformų sėkme .Žmonės turi žinoti apie ką  galvoja valdžia , o valdžia nebijoti sprendimo galia perkelti ant tos visuomenės pečiu. Bet ta ir pats žinote .Tyliu reformų nebūna , o triukšmauti supykus sveika ...tai skatina išsakyti nuomones o ne kurti bičių avilio motinėles ..ir joms patarnaujančius tranus. .smile) Esminiu klausimu vizgi matyčiau keisti Konstitucija paverčiant Lietuva iš tautinės į pilietine .. tik taip galima bus atgal į ratą grąžinti tuos kurie stovi šalia jo, pradedant tautinėmis mažumomis ir emigracijoje gyvenančiais Lietuviais ..kurie su laiku praras ta Lietuvybės dovana . Todėl man vis dar įdomi Karbauskio idėja .. taip kaip ji galėtu tapti atitinkamu veiksmu sąrašu toms problemoms spręsti visiems kartu .Valdžia tik visuomenės atspindys ..ir kaip joje komunikuosime toks bus ir tu reformų likimas . Vėlgi grįžtame prie to sąrašo klausimu kurie nebus globalus ir visa apimantis ir ju poveikis jausis ne rytoj ar užporyt ..štai Jums ir atsakymas ko reikia Lietuvai .smile Reikia bendro plano KARTU ...su trupučiu vilties bendram darbui ..Blogas planas geresnis esamo jokio. Todėl tamstos tema turėjo imti pildytis idėjomis ..o ne koncentruotis tik į teisinius Konstitucijoje išrišimus .

Julius Puras       2017-05-7 22:30

Įstatymas kaip ir konstitucija yra susitarimas visuomenėje. Aš kalbu apie demokratine respublikos santvarka. Tome surėdime teisininkas tėra tik susitarimo arba kitais žodžiais tariant įstatymų ir konstitucijos žinovas. Teisininkas nėra susitarimo kūrėjas. Ir toje šviesoje Vladai ar ne geriau būtų jums savo energiją nukreipti į susitarimų ir kaip jie buvo iškraipomi arba buvo kuriami smulkem ratui peržiūra? Tai būtų tikras darbas kuriame galėtų atsiskleisti jūsų kaip teisininko kitaip tariant susitarimo žinovo talentas?

$+$       2017-05-7 22:07

Niekada savo iniciatyva nereplikuoju į komentatorių išsakytas mintis, manau, kad kiekviena nuomonė turi savo vertę (žinoma, jei tai nuomonė, o ne…)

Kadangi tai diskusija, į kurą jau “įsivėliau”, tai pripažinsiu, kad negalėčiau labai prieštarauti “Kielės” minčiai, jog atlikti Cerberio vaidmenį, nėra labai paprasta, norint išlikti objektyviai, bet neabejoju Administratoriaus kompetncija, skiriant nuomonę, nuo nonsenso.

Būtent todėl norėčiau atkreipti dėmesį į p. Raigerdo pastebėjimą, apie socialinį sprogimą. Jo tikrai labai daug kas nori Lietuvoje, ir tie, kurie to nori, tikrai ne visi yra Lietuvoje. Fiziškai.

Diskusiją atskiedus demagogija, lieka debatai, kurie gali tęstis iki begalybės.

Raigerdas-Vladui       2017-05-7 21:42

Na, pirmiausia, aš jums norėčiau padėkoti už diskusiją. Paprastai autoriai nediskutuoja, nes tai yra rizikinga susigadinti įspūdį ne tik apie save, bet tą įspūdį, kurį padarė straipsnis, nes straipsnis gali pranokti ir patį autorių. Be to, ne kiekvienas sugeba taip bendrauti, kaip bendravote jūs. Jūsų atsakymai buvo korektiški ir jokių spalvų provokacijoms jūs nepasidavėte ir niekas jūsų neišmušė iš vėžių. Strategiškai jūsų ėjimas yra absoliučiai teisingas. Faktiškai šita diskusiją atnešė milžinišką naudą pačiai tiesos.lt redakcijai, nes jūs pademonstravote labai korektiškos diskusijos pavyzdį, kas Lietuvoje yra didžiulė retenybė. Man asmeniškai jūsų atsakymai padėjo geriau suprasti ne tik teisingumo ydas Lietuvoje, bet ir vykdomą politiką. Aš visą paskutinį laiką maniau, kad Lietuva neturi savo politikos. Bet pasirodo, kad ji turi, tik, deja, ji nėra lietuviška. Todėl nuoširdžiai jums dėkoju už atsakymus. Tikiuosi, kad jūsų projektas bus įgyvendintas, o iš savo pusės, aš kalbinsiu draugus, pažįstamus, kad prisidėtų prie šito projekto įgyvendinimo.

suma sumarum       2017-05-7 21:25

Taip, galima pritarti nuomonei, jog diskusija pavyko neblogai. Šiek tiek įtampos ir karštoka temperatūra yra gerai, nes kuria intrigą ir pritraukia daugiau skaitytojų dėmesio. Džiugina ir tai jog beveik nebuvo tuščio liumpenų-pataikūnų bliovimo, tipo ” žemai lenkiu savo galvą”. Žmonės, atrodo, jau pradeda galvoti kritiškai, o tai labai sveika visuomenėje. Maloniai nustebino etatinių trolių santykinis pasyvumas, (gal švenčių proga užgėrė?). Nes tema tikrai antisisteminė, o tokiais atvejais paprastai agentėliai būna labai aktyvūs. Galima sau ir skaitytojams palinkėti, jog galbūt kažkada sulauksime ir progos taip svarstyti/kurti ir visą naują Pagrindinį Valstybės Įstatymo prpojektą. Naujos, Trečiosios Respublikos projektas gerokai paspartintų progresą ir išjudintų veiksmui iš įgrisusios stagnacijos.
Turėtume bendrą Tikslą. Nes tauta ir valstybė miršta kai tokio Genralinio tikslo nėra. Mums mirtinai trūksta pamato vienybės inspiravimui. Ir tai vis dar galima padaryti.

Julius Puras       2017-05-7 20:24

Tuo įstatymu pasinaudojo V.Landsbergis. Karbauskis dabar pasinaudojo laukinių gyvūnų laikimo įstatymu kad apginti savo tvorą. Bet tai yra labai matomos ir tesiok primityvios schemos. Vladai ar ne geriau savo visą energiją skirti tų landų įstatymuose paieškose ir atskleisti jas visuomenei negu kad kurti naujus susitarimus tai yra įstatymus naujus konstitucijos straipsnius?
Tai būtų analitinis labai ir labai vertingas darbas Lietuvai. Kaip manote?

Vladas       2017-05-7 20:01

Tiesa,nepaminėjau “Kielės”, kuri pataria apie daug ką pagalvoti.Užtikrinu,kad galvojame ir galvosime.Tam, kad nekiltų noras oponentus užmėtyti kepurėmis, mes jų atsisakėme. Žinoma tai sukelia ir nepatogumų,bet kenčiame. Juk ir orai pas mus ne visada palankūs, ką parodė diskusija.

vladas       2017-05-7 19:42

Vladas- Raigerdui. Diskusija esu visai patenkintas.Tai, kad čia rado vietą  ir nekorektiški išsireiškimai tik pagyvina diskusiją. Juk tai anonimai. Jie įžeisti negali, tačiau atskleidžia tam tikro, nueinančio sluoksnio nuomonę.  Visa tai žadina optimizmą.

Kielei       2017-05-7 19:10

Taip, ši diskusija yra treniruotė. Proga idėjos autoriams pamatyti galimas kliūtis kurių pabers politikai kai bus imtasi idėją judinti realiai.
Komentarai parodė jog gerb. Autoriams derėtų dar apie daug ką pagalvoti, nes kol kas į visą pluoštą klausimų gauname “atsakymus” maždaug “kepurėmis užmėtysime” arba tylima.
Man, asmeniškai,  situacija aiški.
Todėl tolesnę eigą matau pakankamai skeptiškai- nes p. Vladui “viskas jau aišku”.
Ką gi- sėkmes:)

Vladas       2017-05-7 18:24

Atsakymas J. Purui. Kadangi iki 2014m. neturėjome Teisės aktų registro, nevarginsiu savęs ir Jūsų.Bet prabėgomis pateiksiu vieną kitą fragmentą- tai įstatymai susiję su žemės reforma ( nekilnojamas turtas tapo kilnojamu-  Lietuvos žemelė  pradėjo” vaikščioti,”  valstiečių ūkio įstatymąs,pilkųjų žaliųjų zonų atsiradimas griaunant Lietuvos kaimą.Viso to rezultatais iki šiol pelnosi įvairios žemės reformos tarnybos,nes reforma dar nebaigta, nors esame “laisvi” jau ketvirtį amžiaus.
Keistas klausimas kas tuo pasinaudojo?Gal reikėtų klausti kas tuo iki šiol naudojasi?

Raigerdas> $+$        2017-05-7 18:00

  Palaikau jūsų pasiūlymą, nes portalo administratorius matyt miega žiemos miegu, nors žiema seniai baigėsi.
“V. Vilimui. Portalo Administratoriui.
Diskusija nenusisekė, tačiau problema aktuali. Siūlyčiau prof. V. Vilimui pakartoti.

Tam, kad tai taptų diskusija, tikrai reikėtų kai ką šiame portale blokuoti. Aš ne prieš cenzūrą, bet kai tipelis, prisistatantis bent 5 nikais, dar pasitelkia ir kelis vatnikus iš Rusijos, tiesiog nebelieka tokios galimybės.  Nuomonių skirtumas yra viena, bet matau kai ką daugiau… (Vytautas)”
Gal vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į “gudrutį”, kuris čia visus laiko buratinais, kas nepritaria jo kliedesiams. Tas pats per tą patį įrodinėjant, kad: prof. Vladas Vilimas yra “kurčias” ir “kvailas”, kad nesupranta jo “genialių” idėjų, nes KONSTITUCIJĄ reikia rašyti eskizais (o gal būt natomis), o ne šiaip sau kažką kažkur… Kitaip buratinai nesupras… ir t.t. Ir kuo daugiau baimių, baimių, baimių, baimių... Svarbiausia - įvairių, kad viskas aplinkui drebėtų.
$+$ teisingai pastebėjo, kad čia jau įsipainiojo ir troliai iš Rusijos. Būtent jų toks įdomus atsiradimas pasako apie tai, kad LIETUVOJE YRA LAUKIAMA TO SOCIALINIO SPROGIMO. O štai gerbiamų ponų Vlado Vilimo ir Ryto Kupčinsko pasiūlymas, galimai, ir jo įgyvendinimas, paverčia niekais visus jų planus dėl SOCIALINIO SPROGIMO LIETUVOJE. Šitas pasiūlymas nukreipia mūsų valstybę APSIVALYMO KELIU. Blogis, kuris pagimdytas nebaudžiamumo ir neatsakomybės nebuvimu, jau pasiekė kritinę masę ir tas sprogimas yra visai galimas dalykas. Matomai, Maidanas yra neišvengiamas dalykas tokiose šalyse, kaip Ukraina, Rusija ir, tarp kitko, Lietuva. Lietuvą nuo socialinio sprogimo sulaiko tik Rusija savo agresyvia ir fašistine politika ir mūsų tautiečių emigracija. Lietuvoje laukiama, kada Maidanas prasidės Rusijoje, o Rusijoje yra ruošiamasi, kada Maidanas prasidės Lietuvoje. 

kielė       2017-05-7 17:51

akivaizdu - diskusija net labai aktuali, tą patvirtina ne tik keliami klausimai, bet ir tai, kiek mesta pastangų ją nuskandinti.
Tik gudručiai manipuliatoriai neapskaičiavo, jog čia renkasi mokantys ne tik skaityti, bet ir mąstyti.
Todėl patys ir atsirinksime, ir išvadas pasidarysime - manau, nereikia jokių “valymų”, kitaip kuo tiesos.lt skirsis nuo “teisingų” gyvulių ūkio portalų.
Beje, redakcijai sveikinimai - nors jūs ir ne žurnalistai, padarote daug daugiau, kad, Petro Vileišio žodžiais tariant, “nebsijaustume teip apleistais” ir kad būtų kur “kasdien apsvarstyti klausimus, kurie mums labiausiai rupi ir ant kurių labiaus ar mažiaus musų givenimo gerovė guli”, tikiu, kada nors ir mes “nebesijausime palaidais, o busime, tarsi, į vieną kuną surišti: viens apie kitą lengviaus žinią turėti galėsime, viens su kitu lengviaus susiprasime.”

vladas       2017-05-7 17:47

Atsakymas $+$  (Vytautui)Nieko nereikia ir negalima blokuoti.Tik nuomonių įvairovėje gimsta tiesa

ne grūdas       2017-05-7 17:07

Ketvirta eilutė? Visuomenės įtraukimas? Puikiai rodote kada- po to kai (jeigu) valdžia teiksis palaiminti tamstų idėją, tada jau kreipsitės į tautą dalyvauti referendume. Ir tai bus “įtraukimas”.
O jeigu valdžia tamstų pasiūlymą permes pr petį į šiukšledėžę? A?
Na gerai, tarkim jums nusišypsos fortūna ir valdžia paims pasiūlymą nagrinėjimui. Gerai. O kai po to tą pasiūlymą nutobulins iki apsivėmimo ir perdarius į sistemai naudingu atiduos referendumui šlamštą. Kas tada?
Kviesite tautą paremti?
Jūsų sumanymas yra taktiniu požiūriu skylėtas kaip rėtis, namų darbai apie galimas situacijas “jeigu” nepadaryti, o dar drîstate deklaruoti savo ketinimus tartis su visuomene, kai jau dabar nesiruošiate nei klausyti kas sakoma nei turite argumentų atsakyti į paprasčiausius klausimus.
Tipiškas propatrijonų iš forumo trintukizmas.
Kai laivas skęsta, ne protokoluoti skendimą reikia o organizuoti gelbėjimosi darbus. Forumo diagnozės tiek vertos kiuek nabašnykui ramunēlių kompresas.va, prieš rinkimus forumas parašė rinkimų Vadovą kuriame teisingai ir detaliai parodė jog balsuoti nėra už ką ir… Ir paliko klausimą atvirą.
Vietoje to, kad būtų pasakyta jog naudojantis itin menku politikų populiarumu surengti valdžiai ultimatumą per boikotą, iš po skverno forumas puse lūpų ėmė tyliai remti skvernelius ir Ko.
Forumas užsiiminėja kalbėjimu prieš veidrodį. Du tris kart į metus susieina ir paskelbia savo “urbi et orbi” .
Šiandien nebereikia mikroskopiškai mokjsliškų daugiatomių monografijų kodėl esame tokioje blogoje padėtyje.
Šviesesniaivisuomenės daliai nebereikia kad radžvilai aštuoniasdešimtdevintą kartą aiškintų kodėl.
Žinome.
O buratinams tie moksliški išaiškinimai yra dzin. Buvo dzin anksčiau ir bus dzin vėliau.
Reikia veiksmo pasiūlymų. Su variantais jeigu. Reikia paties veiksmo. Reikia pilno galimai naujos Lietuvos vaizdo ir jo aptarimo visuomenėje.
Reikia planų kas bus jeigu pavyks atsikratyti režimu- kaip bus toliau su visais jeigu.
Bet tokių dalykų ponai forume negvildena. Propaytrijų portale 5 komentatoriai metų metai aptarinėja genderizmo problemas, o jokiue radžvilai nei ten nei čia kalbėtis tiesiogiai su žmonėmis neateina.
Tamstą už ką tik ir galiu pagirti jog kalbatės . jeigu dar ir argumentus girdėtumėte, visai gerai būtų.
Supraskite, nesu jums priešiškas. Tiesiog matau jūsų taktikoje daug vaikiškų klaidų. Jeigu nesiožiuosite ir kiek kritiškiau savo iniciatyvą vertinti pradėsite, jeigu bent grubiausių klaidų stengsitės atsikratyti- pirmas jus paremsiu.
Bet- kol kas nei karto nepasakėte jog gal kažkur ir kažką pražiūrėjote.
Tas šventas tamstos manymas jog jau viską padarėte tobulai, glumina.

Julius Puras       2017-05-7 17:07

Vladai jūs dedaties kovotoju prieš taip jūsų vadinamus korupcinius įstatymus. Parodykite man nors vieną tokį įstatymą ir dar kaip ir kada ir kas tuo įstatymų pasinaudojo?

$+$       2017-05-7 17:03

V. Vilimui. Portalo Administratoriui.

Diskusija nenusisekė, tačiau problema aktuali. Siūlyčiau prof. V. Vilimui pakartoti.

Tam, kad tai taptų diskusija, tikrai reikėtų kai ką šiame portale blokuoti. Aš ne prieš cenzūrą, bet kai tipelis, prisistatantis bent 5 nikais, dar pasitelkia ir kelis vatnikus iš Rusijos, tiesiog nebelieka tokios galimybės.  Nuomonių skirtumas yra viena, bet matau kai ką daugiau… (Vytautas)

vladas       2017-05-7 15:59

Pokalbio su kurčiu iniciatoriui. Jūsų postulatuose (jų net penki)nėra jokio racionalaus grūdo. Jūsų teiginys , kad mes nenorime tartis su visuomene tik patvirtina faktą, kad priimate sprendimus neskaitę teksto.Atskaičiuokite 4 eilutes nuo apačios į viršų ir suprasite , koks vaidmuo šiame žaidime skiriamas visuomenei.
Kas liečia Vilniaus forumą, ten aš matau ne” diagnozes”, bet “simptomus”.
Forumo nurodyti simptomai reiškia, kad būtina nustatyti diagnoze ir skubiai gydyti ligonį.

pokalbis su kurčiu       2017-05-7 14:51

Pone Vladai -
I.
Tai jog tamstos pasirinkote beviltiškai nevaisingą būdą savo sumanymui realizuoti, jūsų “labai aiškiai suformuluotą pasiūlymą” pavers makulatūra.
II.
Fragmentiški skylių kamšymai neduos rezultatų. Lietuvos būklės blogumas reikalauja kardinalių permainų, o ne kosmetinių pagražinimų. Į svekią organizmą patekusi vieniša bakterija yra neutralizuojama imuninės apsaugos.
Pūvančiai dvėselienai îskiepinta sveika ląstelė nepadės pasveikti.
III.
Diskusija atskleidė jog tamsta, (nežinau ar ir jūsų kolega taip pat) esate nepadiruošę nei diskusijai, nei gebate argumentais apginti savo sumanymą, o vien gaudote pritarėjų balsus, net nesusimąstant nei kas tie pritarikai nei pan. Pasakykite p. Raigerdui jog jums nepatinka Grybauskatė ir to tūlo pritarimas tamstai išgaruos per sekundę.
Nebent ir jūs esate ponios iš parškolos fanas.
Jeigu tamsta dar pasakytumėte jog ir Grybauskatė jums talkins, tuomet jūsų populiarumas šiame portale susilygins su “juleus puro” reitingais.
IV.
Jūs praktiškai tęsiate mazochistiškai narciziškas tradicijas tokių veiklos imitavimo būrelių koks yra Vilniaus Forumas. Skirtumas tik toks jog anie ponai rašo nesibaigiančias diagnozes , o judu su p. Rytu bandote išmokyti nabašnyką vaikščioti siūlydami apsiauti kitokius batus.
Abejas ” veiklos” kryptis unisonu jungia vienas tvirtas bruožas- nenoras tartis su visuomene, patarimų neklausymas ir veikimo metodų kūrybinė impotencija.
Ir ką darysite kai júsų sumanymą režimas iškastruos arba nukanalizuos?
Nieko. Mekensite bejėgiškai.
Nieko be visuomenės pagalbos (masinio Dalyvavimo spaudžiant valdžią) jūs nepasieksite.
Net ir formaliai įteisinę tai ką siūlote rezultato negausite, nes naujo varžtelio įsukimas į netikusios konstrukcijos agregatą nieko nepakeis.

Dream stalker from Runkelistan        2017-05-7 14:22

Kaip tu gali pasipriesinti rezimui? kai seimas, teisesauga ir žiniasklaida yra 100% kontroliojama. Tu gali priimt bet kokis istatima ir jisai vistiek neveiks, nes niekas jo nevikdis.
“įkalbinėti publiką nesipriešinti režimui, likti klusniais kumečiais.” tu esi aklas ir kurcias kaciukas, kaip tu gali kazkam pasipriesinti?

kontoros starteriui       2017-05-7 14:12

Taip, taip- tavo kaip samdomo bobiko taktika ir yra įkalbinėti publiką nesipriešinti režimui, likti klusniais kumečiais.

Dream stalker from Runkelistan        2017-05-7 14:02

“vladas     2017-05-7 12:37
Vladas Stasiui. Pasigendu Jūsų komentare konkretumo? Ką siūlote?Esame duobėje,kurios dugno nematyti.”
Jau gerokai per velu kažka darit, visos valdžios institucijos apaugo raudonais pelesiais.
Dabar tik lieka stebet kaip degraduoja ir niksta runkelistanas.

vladas       2017-05-7 13:57

P. “nestasys” Ką siūlote? Mūsų siūlymas suformuluotas pakankamai aiškiai. Jūsų samprotavimus girdime daugiau negu dvidešimtmetį.Valdžia turi teisę siūlymus priimti arba atmesti.Pakol kas valdžios atsiliepimų neturime. Visuomenė  jau   “Reanimacijos palatoje”.Nevykdant intensyvios terapijos į ligos istoriją gali būti įrašyta EXIT.Tuomet jokių precendentų kurti tikrai nebereikės.

Vladui nestasys       2017-05-7 13:27

Atsakymas aiškus ir logiškas- nekvailioti su sistemos “tobulinimais” , nesapnuoti marazmų jog valdžia priims siteminių reformų pasiūlymus ir juolab juos realizuos. Tokie prisvaigimai tik pratęsia “vilties išsipildymo”  laukimo būseną kurioje esame ketvirtį amžiaus. Būtent naivumas jog viskas išsispręs stebuklingu būdu ir atvedė mus į katastrofą.
Tik tuomet, kai visuomenė atsidurs prieš nepaneigiamą faktą jog stebuklo nebus, tik tuomet kai visuomenė imsis savo masės svoriu daryti spaudimą režimui- tik tada atsiras galymybės pokyčiams. Jūs, kaip ir dauguma inteligentų intelektualų nežiūrint turimos erudicijos ir išsilavinimo , stokojate elementarios sveikos nuovokos, kadangi nesuvokiate nei dabartinės visuomenės mentaliteto, nei valdančio režimo strategijos. Penkių metų vaikui aišku, jog Sistema stengiasi įsitvirtinti ir išlikti, todėl visos ” reformos” kurias ji “daro” yra vien banalus veiklos imitavimas arba gudrus kitokių nei teigiama tikslų priedanga.
Todėl ir jūsų pasiūlymas arba bus ignoruojamas/atmestas arba bus perdarytas iškreipiant esmę ir paverstas dekoracija arba režimo išsaugojimo įrankiu.
Didesnė tikimybė yra jog atmes aplamai, nes režimui aplamai nenaudinga kad būtų viešai diskutuojama apie sisteminius pokyčius.
Jeigu iš tiesų trokštate Lietuvai gero, tuomet burkitės į visą sistemą pakeisiančio Naujos Lietuvos Projekto kurimo grupę. Pritraukite visuomenę svarstyti pasiūlymus, ieškokite talkininkų tarp kūrybiškų žmonių, ieškokite būdų informacijos sklaidai. Paraleliai reikia auginti žmonėse poreikį atvirai kovoti už savo pilietinį orumą, mokykite žmones nebesitaikstyti.
Galvokime kaip sukurti precedentus kurių metu visuomenė galėtų pajusti vienybės jėgą. Kai atkursime sąjūdiškus tūkstantinius masių išėjimus, tame fone ir dabartinė ir kitos reikalingos struktūrinių reformų idėjos pajudės realizavimui greitai. Kol nesuvoksite tokių elementarių dalykų jūsų idėjos ir pastangos įgyvendinti negaus palaikymo ir bus sudilusio skatiko neverti plepalai. Ir dar- mažiau gėrėkitės jums plojančių aplodismentais, o išmokite girdėti kritiką ir geranoriškus patarimus. Nes ne visada pagyras žarstantis yra draugas, ir ne visada klausiantis ar klaidas pirštu parodantis yra priešas. Bet kuris inžinierius konstruktorius jums pasakys jog iš pagyras žarstančių liumpenų nėra naudos, o klaidą galintis aptikti paprastas pastabus žmogelis gali padėti išvengti katastrofos ir todėl vertingesnis už nematančius sau po nosimi kolegas mokslininkus.

vladas       2017-05-7 12:37

Vladas Stasiui. Pasigendu Jūsų komentare konkretumo? Ką siūlote?Esame duobėje,kurios dugno nematyti.

Raigerdas>Stasiui        2017-05-7 11:53

Aš galvojau, kad šitą komentarą parašė Julius Puras. Bet Julius Puras daro grubias gramatikos klaidas, t.y. jis iš viso jos nesimokė. Bažnytėlės kunigas nesugebėjo Juliaus Puro pamokyti gramatikos. Stasys nei kiek nenusileidžia Juliui Purui, nes šitas žmogus mąsto taip, lyg būtų girtas. Įdomus reiškinys, tikriausiai sudomintų ne vieną alkoholiką: kaip būti girtu neišgėrus nei lašo alkoholio? Čia reikia paklausti Stasio. Štai apsvaigusio Stasio sapalionės:”.Negali inkorporuoti svetimos valstybės valdymo modulius pas save nesukeliant tai valstybei mažo insulto .. o inkorporavus negalite tikėtis kad jis suveiks pilna apimtimi”. Vienu žodžiu, nedarykite nieko, nes valstybė gaus insultą. “O inkorporavus negalite tikėtis, kad jis suveiks pilna apimtimi” - čia vėl aklavietė. Įdomus reiškinys yra tas, kad “komentatorius” Stasys ilgai tylėjo, o dabar netikėtai prabilo. REIŠKIA KAŽKĄ TAI LABAI SUDOMINO gerbiamų PONŲ VLADO VILIMO IR RYTO KUPČINSKO PASIŪLYMAS. Stasy, tai kur buvai dingęs? Nejaugi pogrindinį darbą dirbai? Stasy, o batus tu lietuviškos gamybos nešioji? T.y., tu klumpes nešioji ar kažkokios tai inkorporuotos verslo kompanijos produkciją perki? Gal nepirk, Stasy, nes gali gauti mažą insultą, pvz., sužinojęs iš ko padaryti tavo batai, kuriuos tu įsigijai iš inkorporuotos kažkokios tai užsienio įmonės Lietuvoje. O kaip dėl mobiliųjų telefonų, Stasy? Čia irgi gali gauti mažą insultą, nes nėra nei vieno lietuviško telefono. Visus telefonus parduoda tik inkorporuotos verslo kompanijos. O kaip, Stasy, dėl automobilių? Jeigu nesivažinėji nuosavu automobiliu, tai troleibusu ar autobusu tikrai važiuoji. O gal tu tik arkliu jodinėji, Stasy? O kaip dėl filmų per TV? Reikėtų uždrausti visus užsienio filmus ir žiūrėti tik lietuviškus. Taigi, būtų 1 ar 2 filmai per 5 metus. Ir to pilnai užtektų. Rusija eina būtent tuo keliu, Stasy. Jie nebeperka lietuviškos maisto produkcijos, kitų užsienio šalių produkciją ir viską bando pasidaryti patys. Tai, kodėl tau nepersikelti gyventi į Rusiją, jeigu jau tavo mintys taip gražiai sutampa su dabartine Rusijos politika?

Vladas       2017-05-7 10:09

RTA PADISKUTUOTI IR MŪSŲ KELIAMA PROBLEMA: “LIETUVOJE, PRIVALOME SUTVARKYTI ĮSTATYMINĘ BAZĘ – ATLIKTI VISŲ NUO 1994 M. VASARIO 14 D. PRIIMTŲ ĮSTATYMŲ PATIKRĄ. TOKIU BŪDU BŪTŲ INVENTORIZUOTI ĮSTATYMAI, TARP JŲ IR KORUPCINIAI”.
Konstitucijos 7 str.rašoma” Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės”.
Kam taikoma ši konstitucinė nuostata? -piliečiams. Kur piliečiai turėtų susipažinti su priimtais įstatymais? Be abejo atsakymas aiškus – teisės aktų registre . Kas buvo daroma šiuo reikalu - praėjus beveik 20 metų po nepriklausomybės atkūrimo – suformuluota koncepcija:
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ SKELBIMO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
2009 m. gegužės 27 d. Nr. 485
Įgyvendindama Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870), ketvirtos dalies V skyriaus „Teismai ir teismingumas“ skirsnio „Teisėkūra“ 74 ir 76 punktų nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Teisės aktų skelbimo koncepciją (pridedama).
INISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS
TEISINGUMO MINISTRAS REMIGIJUS ŠIMAŠIUS
IR PAGALIAU PO 4M. TURIME TAI KAS TURĖJO BŪTI PADARYTA PRIEŠ 20 M.

NUO 2014 M. SAUSIO 1 D. PRADEDA VEIKTI TEISĖS AKTŲ REGISTRO SVETAINĖ, KURIOS ADRESAS http://WWW.E-TAR.LT.
IŠSAMESNĖ INFORMACIJA TEIKIAMA TEL. 8 (5) 239 6999 ARBA ELEKTRONINIU PAŠTU ADRESU .(JavaScript must be enabled to view this email address) .
TAČIAU GALIMAI KORUMPUOTI IR ĮSTATYMAI SU SRAGOMIS PRIIMTI NUO1994M. LIEKA UŽ TEISĖS AKTŲ REGISTRO RIBŲ.

vlladas.vilimas@gmail.com       2017-05-7 10:00

VERTA PADISKUTUOTI IR MŪSŲ KELIAMA PROBLEMA: “LIETUVOJE, PRIVALOME SUTVARKYTI ĮSTATYMINĘ BAZĘ – ATLIKTI VISŲ NUO 1994 M. VASARIO 14 D. PRIIMTŲ ĮSTATYMŲ PATIKRĄ. TOKIU BŪDU BŪTŲ INVENTORIZUOTI ĮSTATYMAI, TARP JŲ IR KORUPCINIAI”.
Konstitucijos 7 str.rašoma” Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės”.
Kam taikoma ši konstitucinė nuostata? -piliečiams. Kur piliečiai turėtų susipažinti su priimtais įstatymais? Be abejo atsakymas aiškus – teisės aktų registre . Kas buvo daroma šiuo reikalu - praėjus beveik 20 metų po nepriklausomybės atkūrimo – suformuluota koncepcija:
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ SKELBIMO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO
2009 m. gegužės 27 d. Nr. 485
Įgyvendindama Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870), ketvirtos dalies V skyriaus „Teismai ir teismingumas“ skirsnio „Teisėkūra“ 74 ir 76 punktų nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Teisės aktų skelbimo koncepciją (pridedama).
INISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS
TEISINGUMO MINISTRAS REMIGIJUS ŠIMAŠIUS
                        IR PAGALIAU TIK DAR PO 4M. TURIME TAI   KAS TURĖJO BŪTI PADARYTA PRIEŠ 20 M. 

NUO 2014 M. SAUSIO 1 D. PRADEDA VEIKTI TEISĖS AKTŲ REGISTRO SVETAINĖ, KURIOS ADRESAS http://WWW.E-TAR.LT .
IŠSAMESNĖ INFORMACIJA TEIKIAMA TEL. 8 (5) 239 6999 ARBA ELEKTRONINIU PAŠTU ADRESU .(JavaScript must be enabled to view this email address) .
TAČIAU GALIMAI KORUMPUOTI IR ĮSTATYMAI SU SRAGOMIS PRIIMTI NUO1994M.  LIEKA UŽ  TEISĖS AKTŲ REGISTRO RIBŲ.

 

 

stasys        2017-05-7 9:01

Įdomus str. ta prasme jog nustota ieškoti iešmininko kuriam galima butu suversti kalte už tuos ‚neveiklos‘ metus ..jei lygintume su tais pačiais estais ..Bet ar estai yra tas vertinimo atskaitos taškas kurio reikia Lietuvai norint žengti sekančius žingsnius ? klausimas atviras ..be abejo kopijuoti kitus daug kartu lengviau ..nei rasti savo raidos kelia, o tie kas tiki estiška mana ..nesiūlo vertinti ir ju padarytas klaidas nulėmusius tuos sprendimus ..Negali inkorporuoti svetimos valstybės valdymo modulius pas save nesukeliant tai valstybei mažo insulto .. o inkorporavus negalite tikėtis kad jis suveiks pilna apimtimi .Svetimas kelias be duobiu patogus sekti ..bet tiems kas vis dar galvoja kad visuomenei reikia ir atitinkamos brandos .. apmąstys ir ta išeitį kuria lengva nepavadinsi . Šiame str.visos priežastys suvedamos orientuojantis tik į tuos keliolika proc. visuomenės atstovu kurie įvardintu emigracijos priežastys str. minimomis ..likusi dalis vizgi rinktųsi labiau materialiai pamatuojama vizija ..ir kaip teisingai Lazutkos buvo paminėta toks reiškinys kaip spartus šalies augimas gali atnešti labai dvejopus rezultatus . Ar tikrai toks mūsų ekonomikos kūlio vertimasis nebus ta priežastis kurianti ne tik vidaus produkto augimą bet ir įtampa ..kuri dalį visuomenės nespėjusia prisitaikyti palieka už to augimo ribų ..o kaip rezultatas pasirenkamas gyvenimas kitur ,.. v. Europoje kur viskas teka sena įprasta vaga . Prisiminkime apie ką kalba iš ten grįžę žmonės ..stabilumas , perspektyva , rami be įtampos aplinka..tai yra tai ko reikia norint ramiai plaukti vagele be ypatingu tam pastangų ir mostu .. ....Pritariu autoriui ta prasme kad tos padarytos teisinės raidos klaidos buvo svarbios nulemiant mūsų teisinės sistemos spragas , bet ar tokios spragos tiek reikšmingos, kad taptų tu valstybėje esančiu problemų priežastimis, matyt NE .. siūlau kita vizija ir kita požiūrio tašką tai problemai apsvarstyti : ...viskas ir toliau lekia šuoliais .. mes vejamės kitus ..mus vejasi atsiliekantis.. ir taip gražia vorele visas rytu Europos regionas striksi pasišokinėdamas ...vakaru kryptimi ..Nesakau kad to nereikia ..yba pasirinkti galime tik viena kryptį su dviem skirtingais pagreičiais ... ta kurį turime ir kuri siūlo rusai (visi drauge) . Iš to taško žiūrint mūsų vidaus problemas dažnai lemia išorės veiksniai ..ir tuos dalykus reikia vertinti blaivia galva ..matant ne tik praeitį bet ir ateitį su dabartimi ..

s.m. Vaidui       2017-05-6 22:07

zmogau, negi nesupranti, kad lefleitoriai kaifuoja, kai jiems padedi skandinti diskusija mesle… Tu atsakai, - i tavo atsakyma keli komentarai… To raudonarmieciams ir reikia. IGNORAS. Visiskas. Suskiams.

Dream stalker from Runkelistan        2017-05-6 20:12

Tu manai gali mane itikint su žydiško folklioro pagalba i kažka tyket? koks gi tas čekistas durnas, tai jezus marija santa lucija ahahaha =))))))
——————————————
As netykiu! nes as konkreciai zinau kas tai yra wink Žinokit jam patinka Mormonai, del ju gyvenimo budo. O ne del žydisko folklioro.

Julius Puras       2017-05-6 19:55

” Otkatoliubovui
kai ką įrodyti yra visai nesunku” ta prasme sunku nes pastarasis tiki tai kas yra tikra tai yra pinigais. Beje VaidasVDS bando prastumti tikėjimą kažkokia tai urinija. Prastumti už dyka. Kvailiu ieško. Koncepcija visų tų karbauskinių “reformų” lygiai tokia pati. Jis nori nupieštą pyragą padėti ant kiekvieno lietuvio stalo. Pakaliku tokiam “geram” darbui netrūksta. Ypač iš taip vadinamų humanitarų tarpo.

Dream stalker from Runkelistan > VaidasVDS       2017-05-6 17:42

Ka tu nori iroditi?

VaidasVDS       2017-05-6 17:38

Otkatoliubovui
kai ką įrodyti yra visai nesunku smile

Dream stalker from Runkelistan > VaidasVDS       2017-05-6 17:30

Čekistai tai yra komanda kurioje yra visokiu, tame tarpe tokie kaip tu “dvasiniu” ligoniu, komandos darbas pudrinti runkeliui smegenis ir imti(vogti) “bapkes”.
————————————————-
“Jei jie tikrai ją žinotų, jie labai daugelio blogų dalykų nedarytų. Bėda tame, kad jie jos nežino”
Viska jie zino ir supranta. Nereikia cia “dvasiskai” meluoti.
—————————————
“Žinai, kaip Jėzus Pilotui sakė? Jis jam sakė: “Bet tu nesi toks kaltas, kadangi evangelijos tu nežinai.” ”
Nieko panasaus jisai nesake, cia dar vienas dvasinio-čekisto bruozas jisai labai miegsta meluoti.
—————————————-
“Tu irgi nesi toks kaltas, kad kažko nežinai. Bet tai visai nereiškia, kad neliksi kaltas, jei taip ir nesužinosi…”
Tu nesi kaltas kad skaitidamas zydiska folkliora netampi dvasisku zmogumi, tai yra del to kad tu esi tiesiog durnas.

VaidasVDS       2017-05-6 17:09

Otkatoliubovai,
tavieji draugeliai čekistai tikrai nežino mano naudojamos tavo įvardintos “mifologijos”. Jei jie tikrai ją žinotų, jie labai daugelio blogų dalykų nedarytų. Bėda tame, kad jie jos nežino. Žinai, kaip Jėzus Pilotui sakė? Jis jam sakė: “Bet tu nesi toks kaltas, kadangi evangelijos tu nežinai.”
Tu irgi nesi toks kaltas, kad kažko nežinai. Bet tai visai nereiškia, kad neliksi kaltas, jei taip ir nesužinosi…

100       2017-05-6 17:00

skaitau, jog kanclerio institucija mum reikalinga.
da i monarchiją reikėtų atkurti.
tiesiog kai netrukus Lietuva galutinai žlugs, gražiau atrodys grabe su regalijomis.
bus gražesnių nuotraukų atminčiai.

Dream stalker from Runkelistan > VaidasVDS       2017-05-6 16:55

Apie kokia “tiesa” tu cia kalbi? Sita mifistiniu galiucinaciuju knigute rase bezdziones pries velnias zino kiek metu. Ta rasliava buvo velnias zino kiek kartu versta perrasoma ir interpretuojama.
——————————————
“Otkatoliubovas priminė, kad dvasinė kultūra yra itin svarbi” kur as tau priminiau apie dvasine kultura?
——————————————-
Tai kuom tu uzsiimineji neturi nieko bendro su dvasine kultura. Čekistai tiesiog naudoja ta mifologija kaip valstybine ideologija ir nieko daugiau.

emigracijos deparamentas       2017-05-6 16:54

Dar keli tokie straipsniai kaip šis ir tikrai oro uoste paskutinis lietuvis išjungs šviesą. Įsivaizduojate- be galvos skausmo jog lietuviai bėga į Angliją, še tau- dabar mėnesiui į priekį jau išpirko bilietus į Estiją!
Autobusai į Talina važiuoja su dviem papildomom priekabom, o lėktuvuose skrendančiuose į Taliną nėra krėslų- skrenda stati, nes taip daugiau sutelpa…

VaidasVDS       2017-05-6 16:45

Ironija irgi turi ribas. Kas per daug, tas nesveika.
Vis tik geriau ką nors daryti, nei nedaryti nieko.
Nesvarbu, kad kažkas atmeta tavo darbą, bet galima susidaryti nuomonę apie tą atmetantį. Po to galima rinktis geresnį.
Otkatoliubovas priminė, kad dvasinė kultūra yra itin svarbi, bet kol kas jos iš tiesų neįmanoma įgyvendinti…

VaidasVDS       2017-05-6 16:41

Otkatoliubovai,
gal nenurodinėk, kur ir kam rašyti.
Mitologijoje kartais yra daug daugiau tiesos, nei galėtų atrodyti, kartais gerokai mažiau. Lygiai taip pat neva rimtuose “materialiuose” dalykuose, tokiuose, kaip politika yra daug mitologijos, apsimetinėtojų ir šiaip visokių sukčių, tiesą paverčiančių netiesa ir atvirkščiai. Taip kad tos mitologijos vis tiek yra tarpusavyje susijusios…

Vaidui       2017-05-6 16:38

Ironijoje kartais būna daugiau aiškumo nei protingose paklodėse. Akivaizdu, jog autoriai neturi žalio supratimo nei kaip savo sumanymą įgyvendintų, nei kokia košė iš to gaustųsi finale. Nes čia ne Estija ir viskas pas mus daroma lietuviškai- norint kaip geriau ir baigiant kaip visada.

Imasiulis       2017-05-6 16:33

Už mažiau kaip 5 000 tik durniai dirba. Nebent būtų galimybių prisidurti viskio butelių dėžutėmis…

Dream stalker from Runkelistan > VaidasVDS       2017-05-6 16:27

Tu esi zydu-masonu mifilogijos specialistas, vot ir rasaliok apie tai. Kitur nelisk, ne tavo.

VaidasVDS       2017-05-6 16:23

Kažkoks “pridurkas” nugesino diskusiją. Reik tikėtis adminas jį kaip reikiant pratrins.

Daša Polikarpovna Indepenzdeckaja        2017-05-6 16:21

Manau 3500 auru i rankas butu pakankamai, ir dar 2000 auru suvarzelems. Tada kancleris tikrai dirbs tevyskes labui ir niekur neemigruos.
Tik lieka viena smulkmena, ka gi tures veikti tas kancleris?

dajoš!       2017-05-6 16:16

Lietuva be Kanclerio, Lietuva be ateities!

Kandidat       2017-05-6 16:14

Na nomajo- kiek galima plepėti niekus?
Kodėl jus apie Reikalą nekalbate?
Svarbiausia- kokia gi bus Kanclerio alga!

Skverniec       2017-05-6 16:12

O kanclerio pavaduotojais paskirsim robokopus.
Sekretore- WCkauskienę

Mikas Ridikas       2017-05-6 16:09

Blemba, mes gi neturim Riigikogu!
O gal tegu eestų riigikogai mum paskiria tokį kokio reikia?
Iš saviškių kandidatų.

art deco       2017-05-6 16:06

Autorių sumanymas geras, bet tik viskas turi būti atlikta skoningai, išlaikant stilių.
Mūsų valstybė yra dekoratyvinė, teisingumas yra dekoratyvinis, tad ir Kanclerio postas turi būti dekoratyvinis.
Dabartinė valdžia meniškos sielos, daug dėmesio skiria kultūrai, todėl dėl Kanclerio įstatymo neturėtų būti komloikacijų.
Paruoš kaip turi būti.
Čia abejonių tikrai nėra.

Vladas       2017-05-6 16:02

AtsakymasVaiduiVDS

Pagal Estijos Konstitucijos 140str.
Teisingumo kancleris paskiriamas į pareigas Riigikogu, remiantis Respublikos Prezidento teikimu, septynerių metų kadencijai.
Teisingumo kancleris gali būti pašalintas iš pareigų tik teismo sprendimu.

Pastaba. Riigikogu Estijos Seimas

vai vai Gauckas       2017-05-6 16:01

Kandidatas turi turėti atitinkamą išsilavinimą partškoloje ir ne mažiau kaip 25-ių metų darbo stažą vrk

Fė eZ Dė       2017-05-6 15:58

Jūs dar kandidatų neturite, o mes- jau surinkome kompramatus!
Uchh, pakabinsime!

vai me>>Mašai       2017-05-6 15:56

Ačiū, šaunuolis, aukšto lygio pilotazas,prailginai gyvenimą ir nuotaiką pakėlei.

Daša Polikarpovna Indepenzdeckaja       2017-05-6 15:45

Siulau i kanclerio pozicija priimineti tik estus. Arba priimt i kaclerio pozicija Sveda, ir tegul jisai sukuria mums svediska socializma.

pretendent       2017-05-6 15:45

Praktiškas klausimas- autoriai nieko neužsimena apie svarbiausius Kanclerio veiklos dalykos:
Kokia bus alga?
Kiek priedų?
Galų gale -net neaišku kiek bus duodama sąvaržėlėms.
Labai abstraktus pasiūlymas.
Nebent seimas patobulintų ir sukonkretintų.

Naša Maša vašaj Dašai       2017-05-6 15:39

Skaityk straipsnį, dūra!
Ne   a n g l ų,  o ee s t ų ū  klb.

Kybis bivis trololo       2017-05-6 15:37

Reikes patikrint fizikos zinias.

koldūnas       2017-05-6 15:36

už Kanclerį, už Kanclerį vyrai!

Daša Polikarpovna Indepenzdeckaja        2017-05-6 15:35

Dar reikes patikrint anglu kalbos “leveli”.

Kandidotas       2017-05-6 15:34

Už Petrą, už Petrą!

kubyyylius       2017-05-6 15:32

Kancleris turės vadovautis “Vizija 2030”, antraip mūsų frakcijos palaikymo nebus.

Tėtė       2017-05-6 15:29

Kche, kche. Geriausia Kandidatūra šiuo metu dar nebaigė kadencijos, kche.
Bet kol vyks svarstymai ir Projekto pataisos, Kandidatė kaip tik iki to laiko atsilaisvins ir bus pasiruošusi užimti Lietuvos Gero uno kos Teisingumo Kanclerės postą. O tuomet, tebūnie jums ta dalia-  Lietuvos Dalia!
Iki gyvos galvos.

Anūkas       2017-05-6 15:25

Pirmiausia reikės patikrinti ar kandidatas nedirba ruūūūsams!

Dream stalker from Runkelistan        2017-05-6 15:24

Pas mus prokurorai nevikdo savo tiesioginiu pareigu, o jus svarstot apie keliones i menuli.

ALF       2017-05-6 15:23

Kancleris turi būti modernus, pažangus ir progresyvus žmogus.
Siūlysime visų mylimo A. Tapino kandidatūrą.

VaidasVDS       2017-05-6 15:22

Valdai,
o kas skiria Estijoje Teisingumo Kanclerį? Straipsnyje neparašyta.
Tuomet galima svarstyti ir tolimesnes Kanclerio perspektyvas.
Beje mūsų Seimas skiria ir KT, ir AT teisėjus. Tad paskyrus tikrai padorius ir nuo nieko nepriklausančius teisininkus galima būtų nemažai gerų dalykų padaryti. Tik kur tų padorių ir per įvairiausius kvalifikacijų “filtrus” praėjusių teisininkų, kurie nepriklausytų nuo prezidento, partijų ar kokių nors įtakos grupių, o klausytųsi tik įstatymo, gauti? Gal jūs žinote, gal kandidatūras kam nors iš Seimo galite pateikti?

Kiuuulemiaa       2017-05-6 15:21

Cho cho- jusss kfali lietufei! Jeku norritte kat pass juss pūtų tffvarka, jumss prattšei ppirmiausse rreikke Liettufoje falstypinne kalpa patarrytti eestuų kalpaą!

Šikalienė       2017-05-6 15:16

Teisingumo Kancleris privalo turėti vaikų atėminėjimo iš tėvų patirtį.

Mu-Mūnas Bauckis       2017-05-6 15:14

Jeigu toks kancleris nenorės prisiekti dievui Piziui, mūsų frakcija nepalaikys šios idėjos.

S.K. Vernelis       2017-05-6 15:11

Skaitau jog pagrindinė tokio kanclerio funkcija būtų skirti baudas. Kuo daugiau baudų. Už greičio viršijimą, už vairavimą neprisisegus saugos diržo, kancleris tikrintų pažeidėjų blaivumą ir tech. apžiūros dokumentus.
Šiose srityse labiausiai ir atsiliekame nuo estų. Antraip nematau prasmės tokiai institucijai.

Butkevyčius       2017-05-6 15:05

Sudarysime darbo grupę dėl darbo grupės šiam klausimui išnagrinėti nagrinėjimo. Svarbiausia- kad Kancleriu taptų mūsų žmogus, nes mums sysaldomkratams svarbiausia - žmogus.

Dream stalker from Runkelistan > vladas       2017-05-6 15:00

Taip paprasta wink Mes turim kazkoki teises ir teisetvarkos komiteta, turim Generalini prokurora, dar turesim kazkoki kancleri.
———————————-
Tos 2 istaigos nesusitvarke, kai istaigu bus 3 tai jau tikrai susitvarkis, ane?
O gal nesusitvarke nes nenorejo tvarkitis?

Matrioška       2017-05-6 15:00

Nebloga p. Vilimo idėja dėl Kanclerio.
Mes Muravjovkoje parinksime labai gerą kandidatūrą. Pretendentų yra pakankamai-
Pūlinys Kryžiaukovyčius, Šv. Valentinas, Cickinas. Ak, tiesa- dar ir Šūdųšūdųgabalas Byrštonas laisvas, be posto.
Be to yra puikių kadrų prokurvatūroje- vienam lauciui nepakenktų rimtesnis paaukštinimas, kitas labai geras šiuo metu dykai pučia dūdą. O kur dar Molio Motiejūnas ir dar toks plikis bei storas kitas. Kadrų yra. Svarbu postą įsteigti.
Bet šiaip, tokioms pareigoms reikėtų jautrios moters.
Geresnės už Žopienę na surasi. Labai nuoširdi.
Verkia iš džiaugsmo kai Teisingumas triumfuoja.
Pons Vilimai, duokit greičiau tą savo Projektą- stumsim į priekį!

vladas       2017-05-6 14:52

Atsakymasp.Reigardui, Jūs absoliučiai teisus.

Raigerdas >Džeikui        2017-05-6 14:50

Džeikai, skaityk įdėmiai, kas parašyta straipsnyje:“Estijos Konstitucijoje XII skyrius skirtas Teisingumo Kanclerio institucijai. Teisingumo Kancleris savo veikloje yra nepriklausomas asmuo, turintis didelius įgaliojimus. Jis sprendžia, ar įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios, vietos savivaldos institucijų leidžiami teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai ar įstatymams. Prieštaraujantį įstatymą priėmusiai institucijai jis siūlo per 20 dienų suderinti su Konstitucija ir įstatymais. Jei per 20 dienų aktas nėra suderinamas su Konstitucija ar įstatymais, Teisingumo kancleris kreipiasi į AT, siūlydamas aktą pripažinti negaliojančiu. Į Teisingumo kanclerį dėl savo pažeistų teisių gali kreiptis kiekvienas Estijos pilietis raštu ar žodžiu”.
Kalba eina apie tai, kad PILIETIS turi teisę kreiptis į TEISINGUMO KANCLERĮ. Kame yra Lietuvos Seimo bukumas? Ogi, jie neskaitė G.Orwell’o “Gyvulių ūkio”. Jie kažką girdėjo, bet skaityti neskaitė. O G. Orwell’as tiksliai aprašė tokių valstybių, kur dominuoja komunistai ar fašistai, požymius. TOKIOSE VALSTYBĖSE NEIŠVENGIAMAI SU TEISINGUMO SISTEMA BUS DAROMA TAIP:“VISI GYVULIAI YRA LYGŪS, BET KAI KURIE IŠ JŲ YRA LYGESNI”. Teisingumo kancleris, jeigu yra piliečio pareiškimas, tokias kiaules sustabdo arba nuknaksija. O pas mus šito nėra, todėl KIAULIŠKUMAS TOKIOJE VALSTYBĖJE AUGA NESUSTABDOMAI, IR NUKENČIA NUO TO EILINIAI PILIEČIAI, NES JIE NEGALI APSIGINTI NUO KIAULIŲ, ĮSITAISIUSIŲ VALDŽIOS KRĖSLUOSE. Dar Leonas Sapiega, Didysis LDK kancleris, pamatęs tokį dalyką, bandė ištaisyti. Nuo to laiko praėjo 400 metų. Ir tuos palikuonis nedomina Leono Sapiegos darbai, nedomina ir G. Orwell’o idėjos. Juos niekas nedomina, išskyrus jų SAVANAUDIŠKUS INTERESUS, dėl ko jie ir atėjo į valdžią. Jie yra protingesni ir už G.Orwell’ą ir už Leoną Sapiegą, ir už Vydūną, ir už patį Dievą. Arogancija - labiausiai išplitusi amoralumo norma SEIME.

vladas       2017-05-6 14:49

Atsakymas”“tiesiog pataisykime ir viskas bus gerai”, ne pavadinimą keisti,
bet judėjimo kryptį ir vairuotojus.Judejome ne progreso link, kur keliavo Estija, bet pasukome į pelkę,kurioje vairuotojai pasiūle apsigyventi ilgesniam laikui. šiam reikalui jie kuria įstatymus pagal “kiaulių ūkio” programą”.

vladas       2017-05-6 14:40

Atsakymas"Dream stalker from Runkelistan” Jūs teisus . Reikalas tame,kad nėra institucijos kontroliuojančios įstatymų vykdymą.Tokia buvo prokuratūra, bet tą teisę atėmė KT.
Estijoje įstatymų patikrą ir jų vykdymo kontrolę atlieka Teisingumo Kancleris.

Dream stalker from Runkelistan        2017-05-6 14:39

>“tiesiog pataisykime ir viskas bus gerai”
Geriausei apibudino problema ir straipsnio autoriu su komentatoriais svarstimus apie sprendimo varijatus.

"tiesiog pataisykime ir viskas bus gerai"       2017-05-6 14:26

jeigu kažkas jums primyžo į alų, tiesiog perkoškime per merliuką ir bus gerai.
skanaus į sveikatą.
jeigu jums îkando pasiutlige sergantis šuva, tiesiog uždėkite kmynų ir ramunėlių kompresą ir nepasiusite.
jeigu dalis choristų neturi klausos, o kiti yra kurčnebyliai, tiesiog pakeiskite juos šokėjais
jeigu jums gangrena į  galvą įsimetė, tiesiog pakeiskite galvą protezu.
ir bus labai gerai.
nebereikės pirkti citramono.
jeigu Lietuva niekaip nepasiveja estų, tiesiog pervadinkime Lietuvą į Estiją ir bus gerai!

Dream stalker from Runkelistan        2017-05-6 14:26

Problema ne istatimuose, problema tame kad istatimai neveikia. Musu teisesauga ne vikdo savo tiesioginiu pareigu, o vikdo kažkieno(visiems aisku kieno wink ) nurodimus.

Raigerdas        2017-05-6 14:24

Paimkime paprastą dalyką. Įsivaizduokime, kad mūsų valstybėje būtų toks dalykas, kaip TEISINGUMO KANCLERIS. Tai ar būtų tada piktnaudžiavęs savo pareigomis, kaip tai piktnaudžiavo VSD Generalinis Direktorius Mečys Laurinkus? Ar būtų įvykusi tokia tragedija, kaip tai įvyko su Kedžių mergaite? Yra daugybė atvejų, kurių mes galėjome išvengti. Dabar dar dėl psichiatrijos. Kai pamini psichiatriją, tai nemažai žmonių numoja į tai ranka. Bet, jeigu jūs paimtumėte šitų “gydytojų” gydymo statistiką, tai tie faktai jus pašiurpintų ne mažiau nei tai buvo daroma koncentracijos stovyklose. Kadangi į psichiatrijos “gydymą” žiūrima pro pirštus, tai mūsų visuomenę turi sukrėsti dar ne vienas atvejas. Prisiminkite Šiaulius, kur dvi mergaitės žiauriai nužudė savo mokyklos draugę. Beveik niekas neatkreipė dėmesį į tai, kad viena iš žudikių “gydėsi” nuo depresijos psichiatrinėje ligoninėje. Niekas netiria tokių dalykų, kaip psichotropiniai vaistai paveikia žmogaus sąmonę, kai jie yra sumaišomi su alkoholiu. Yra faktų, kad tokiam žmogui užeina nenumaldomas noras žudyti arba nusižudyti. Niekas netiria, kad psichotropinių vaistų paveikti vaikai, gali būti hipnotizuojami. Vėliau, kai jie tampa suaugę,  jiems gali būti įteigta padaryti bet kokį nusikaltimą. Šaudymai JAV mokyklose atskleidė faktus, kad tie vaikai-žudikai naudojo antidepresantus. Kas šiandien gali pasakyti, kiek Lietuvoje yra žmonių, kurių sąmonė yra nepataisomai sužalota psichotropinių vaistų? Ir jūs, tikriausiai manote, kad Seime nėra tokių, kurie vartotų psichotropinius vaistus. Jeigu jūs taip manote, tai jūs suklysite. Hitlerio garbei buvo sukurtas toks narkotikas, kaip “dolfinas”. Psichiatrai nesnaudė, todėl jis buvo “patobulintas” ir dabar vadinasi METADONAS. Galimai, Lietuva perka Metadoną iš tos pačios laboratorijos, kuri gamino narkotikus Hitlerio komandai. Už METADONĄ MOKA NE TAS, KURIS PRIKLAUSO NUO NARKOTIKŲ, O KIEKVIENAS MOKESČIŲ MOKĖTOJAS. ŠIMTAI NARKOMANŲ MIRŠTA NUO METADONO VARTOJIMO IR PRIE TŲ MIRČIŲ PRISIDEDA KIEKVIENAS MOKESČIŲ MOKĖTOJAS. TOKIA PAS MUS YRA “HUMANIŠKA” “GYDYMO” SISTEMA, KAI KIEKVIENAS MOKESČIŲ MOKĖTOJAS DALYVAUJA TOKIAME “GYDYME” SAVO PINIGAIS. Niekas netiria Lietuvoje savižudybių priežasčių, nes prokurorai nesupranta, kad ANTIDEPRESANTAI IR PSICHOTROPINIAI VAISTAI GALI BŪTI SAVIŽUDYBĖS PRIEŽASTIMI. Teisėjai taip pat nesupranta. Niekas netiria avarijų, padarytų dėl psichotropinių vaistų arba antidepresantų poveikio. Psichiatrija padarė įtaką visai TEISINGUMO sistemai. Jie gali pasakyti, kad tas ar anas nusikaltėlis yra nesveikas. Ir jį pradėti “gydyti”. Ar yra pagijusių tokių kriminalų? Atraskite nors vieną. Kaip turėtų būti? Bet kas, padaręs nusikaltimą, turi būti teisiamas. O jau kalėjime, psichiatras gali teikti jam pagalbą. O ką mes turime dabar? Augantį kriminalų ir psichiškai nesveikų žmonių skaičių. Pridėkite dar augantį narkomanų skaičių, alkoholikų ir tada pamatysite, ar daro įtaką valstybėje psichiatrija ar nedaro. Yra metodų, kaip galima šitiems žmonėms padėti be vaistų:”“Paimk šiuos sulaužytus sparnus”, Dokumentika apie šizofreniją ir išgijimą be vaistų (Lithuanian) (https://www.youtube.com/watch?v=uQKR7OUUOQo). Psichiatrija serga pati. Ir patikėti jai dvasinių ligų gydymą yra visiškas absurdas. Kaip ir absurdas yra psichologo etatas mokyklose. Psichologai yra psichiatrų agentai mokyklose. Bet daugumai vis dar nėra suprantama šito marksistinio “mokslo” įtaka moksleivių auklėjimui. O dažnai antidepresantus mokytojams ir netgi psichotropinius vaistus mokyklose pasiūlo mokyklos psichologas. Kas juos įkišo į mokyklas? Kas yra tas žmogus? Gal kas žinote?

Dzeikas       2017-05-6 13:57

Raigerdai, na pastatys teisingumo kancleriu Borisova, Daktara, Usa (tas kuris nuo 4-racio nukrito ir prigere), Valantina ar koki panasu kuriu vidutinese grandyse turime didele kruva. O su prezidentines respublikos galiomis ir su SAVAIS “kancleriais” turetume malonumo matyti “gaisrininko dukra” prezidenturoje iki isnesimo kojomis i prieki.
Hitleriui ne tokiu igaliojimu nereikejo.Mire Hindenburgas kuris autoriteta turejo -viskas. Komunistu frakcija Bundestage iskart suseme. Po to socialdemokratus prie kazkokio punkto prisikabine, po to pusiaus savus.Like patys suprato ir patys save suspendavo.
Nieko tos zaidimu taisykles nekeis jeigu zmones igazdinti. O toli eit nereik, reikes is slaugosnamu istrauks ir apkaltins pedofilija seneliu palatoje. Cia tik pradzioj reikia pro langis metyti, “drambliukus zaisti”(dusint su dujokaukes pagalba, nezinantiems.Vienas is “humanisku” KGB tardymo metodu). Po to jau zmones patys susipranta, net sakyt nereik.
Juozapas teisus ta prasme, kad ant sito shikinyko jus rumu nepastatysite. Pirma ji nugriaut reikia, o po to darza uzveist, kad augalai detoksikuotu grunta per pora derliu. Tada jau ir statyt galima bus.

vladas.vilimas@gmail.cm       2017-05-6 13:36

Kad suvaldyti chaosą diskutuoti ne tik verta, bet - būtina.  Mūsų siūlymas pradėti nuo įstatyminės bazės, kurioje glūdi politinės korupcijos šaknys, sutvarkymo.Apie prastus įstatymus anglų-airių politikas, filosofas,  Edmundas Berkas (Edmund Burke)  sako, kad tai žiauriausia tironijos forma.Tad atsijokime juos.Čia prieštaraujančių neturėtų būti.
Kita esminė darbo kryptis – ruoštis Konstitucijos pataisoms, t. y. grąžinti visuomenei tai, kas iš jos buvo atimta „vogčiomis“. Tam reikalingos esminės Konstitucijos pataisos.Kito kelio nėra.
Šių problemų sprendimas Seimo rankose. Visuomenės pritarimas garantuotas.
Šiuo atveju Liepos teiginys:”Šiandieniniai gelbėtojai"valstiečiai” paklusniai kilnoja galūnes už Lietuvių Tautos skurdinimą bei išvaikymą iš Tėvynės, nes jokie esminiai pokyčiai nei ekonomikos, nei teisėsaugos, švietimo ar sveikatos srityse NEDAROMI”.Bet jų veikla Seime tik prasideda.O,jeigu mūsų pasiūlymai jiems - priimtini, kodėl nepasukti - Estijos keliu? Svarbiausia nepanikuoti.

vai me       2017-05-6 13:02

Mano, ankštesniame komentare, paleista ultimatumo idėja, kuri, buvo panaudota berods Italijoje,  yra rimtas ginklas tautos rankose. Man paprasciausiai buvo įdomu,kas šiame portale yra sistemos trolis, vedziojantis visuomenę uz nosies ir nukreipiantis klaidingais keliais. Paprašciausias, eilinis kontrolės testas.Kas pirmas puolė smaugti ,pavojingą sistemai idėją, pasiziurėkite patys.Tikriausiai, jie skaito save, labai gudriais, Deja, jie ziauriai klysta.

Super!       2017-05-6 12:47

Kokie geri ir vertingi gerb. Raigerdo pasiūlymai! Nėra ką ir lyginti su juozapais. Ypač naudingi pasiūlymai dėl psiciatrijos. Labai aktualu- pagrindinė Lietuvos problema.

Raigerdas       2017-05-6 12:39

Gerbiami ponai Vladas Vilimas ir Rytas Kupčinskas pasiūlė labai gerą idėją, kuri yra praktikoje APROBUOTA ir davė teigiamus rezultatus Estijoje - tai TEISINGUMO KANCLERIS. Kaip jau minėjau žemiau esančiame komentare, kad žmogaus veiksmus reguliuoja SĄMONĖ. Kadangi mes turime labai blogą Švietimo sistemą, Sveikatos apsaugos sistemą, tai, savaime aišku, kad VISUOMENĖJE BUS TOKIŲ, KURIE TURI PSICHINIUS SUTRIKIMUS, BET JUOS SLEPIA. TODĖL LOGIŠKAI MĄSTANT JIE NESILAIKYS KONSTITUCIJOS NORMŲ, O LAIKYSIS TO, KĄ “ŠNIBŽDA” JO VIDUJE VISOKIA VELNIAVA, DEMONAI, MAMYTĖS BALSAS, DIEVO BALSAS IR T.T. Taigi, TEISINGUMO KANCLERIS YRA GYVYBIŠKAI SVARBIOS PAREIGOS MŪSŲ VISUOMENĖJE, NES TAI BENT JAU DALINAI SUSTABDYS MŪSŲ VISUOMENĖJE DIDĖJANČIUS DEGRADAVIMO PROCESUS IR VALSTYBĖS IRIMO PROCESUS. Valstybė yra dėl KOLEKTYVINIO PROTO valdymo. Kolektyvinis protas negali valdyti nieko, nes bet kokiame valdyme turi būti aukščiausias taškas, kuris ir valdo kažką. Pažiūrėkite į Egipto piramides. Net vilkų gaujos turi savo vadą, taip pat ir beždžionės ir t.t. Pagal visus parametrus Konstitucinė Monarchija yra sėkmingesnė valdymo sistema. Todėl, Lietuvoje turėjo būti sukurta valdžia pagal PREZIDENTINĖS VALSTYBĖS MODELĮ. PREZIDENTINĖ RESPUBLIKA - demokratinė valstybė, kurioje rinkėjai renka ir jos vadovą (prezidentą), ir parlamentą. Tai labiausiai paplitusi valdymo forma. Tokiose šalyse kaip JAV ir Pietų Afrikos Respublika prezidentas yra ir valstybės, ir vyriausybės vadovas. Dabartiniu metu Aukščiausioji valdžia yra SEIMAS, t.y. - KOLEKTYVINIS PROTAS. Jūs šito KOLEKTYVINIO PROTO NIEKAIP NEPATOBULINSITE, NES NEEGZISTUOJA TOKIO DALYKO, KAIP KOLEKTYVINĖ SĄMONĖ, NES TAI NEĮMANOMAS DALYKAS PRAKTIKOJE. Mūsų tauta gali atsirinkti geriausius. Mums reikia pereiti PRIE LYDERIŲ. LYDERIS GALI VADOVAUTI, LYDERIS GALI ATSAKYTI IR JEIGU REIKIA, TAI SEIMAS GALI PAKEISTI LYDERĮ. BET VALDYMAS TURI VYKTI IŠ VIENO CENTRO. PAŽIŪRĖKITE, KAIP ŽMONĖS SU PSICHINIAIS SUTRIKIMAIS NORI GINČYTIS, NORI KALBĖTI, NORI DISKUTUOTI, NORI, KAD VISI BŪTŲ TOKIE, KOKIE YRA JIE IR T.T. Kolektyvinis protas yra MIRTIS< STOVINTI SU DALGIU JAU PAČIOJE LIETUVOJE. Todėl TEISINGUMO KANCLERIS BŪTŲ TAS PIRMASIS GEDIMINO STULPAS, NUO KURIO GALIMA BŪTŲ PRADĖTI STATYTI IR KITUS STULPUS. BET VIRŠUJE TURI BŪTI VIENAS STULPAS, O NES SUKIUŽUSI TVORA, KOKS YRA KOLEKTYVINIS PROTAS ARBA SEIMAS. Kolektyvinis protas, tarybos ir t.t. tinka tik tam atvejui, kai reikia patarimų, pasiūlymų, idėjų ir t.t. T.y., jis gali atlikti tik patariamojo balso funkcijas. Už sprendimų priėmimą turi atsakyti tik VIENAS ŽMOGUS, ir niekada kolektyvinis protas, kuris yra labai mėgstamas Bulgarijoje. O apie šios šalies išsivystymo lygį jūs galite patys nuspręsti.

Raigerdas       2017-05-6 12:01

Atrodytų, kad Juozapas kažką tai siūlytų. Ar iš tikrųjų taip yra? Deja, ne. Kaip komunistai negali atsikratyti savo mąstymo YPATYBIŲ, taip ir fašistai nesugeba atsikratyti savo mąstymo YPATYBIŲ. Pabandykime atsakyti į klausimą - kodėl? Žmogus, kaip žinia, nėra daiktas, todėl jam yra būdinga tobulėti. Tam jis turi tokį stebuklingą ir, galimai, ne žemėje išaugintą dalyką, kaip sąmonė. Sąmonės dėka žmogus gali daryti stebuklus. Kaip galima sugadinti šitą unikalų reiškinį, kaip sąmonė? Yra tik vienas kelias - įbrukti tam žmogui arba augančiam vaikui MELAGINGŲ DUOMENŲ. Ir šita sistema nebedirba taip, kaip ji gali dirbti. Jeigu jūs paimtumėte pamišėlio atmintį ir patikrintumėte jo atmintį pagal tiesos ir teisingumo kriterijus ir pagal aukščiausias etikos normas, tai ten bus tokie MELAGINGI DUOMENYS, kurie praktiškai ir išvedė to žmogelio protą iš sveiko proto ribų. Tai nėra detalės, kurias galima pakeisti, kaip automobilyje, ir po tokio remonto, jis vėl važiuoja gerai. Šitame technikos amžiuje turėjo atsirasti ir pakankamai efektyvūs psichikos sureguliavimo metodai. Ir jie atsirado dar XX amžiuje. Tačiau yra toks dalykas, kaip farmacijos kompanijos, kurios yra suinteresuotos mirtinai ir toliau “GYDYTI” su psichinėmis problemomis susidūrusius žmones. Jų užsakymus ir užduotis vykdo psichiatrai, kurie (man asmeniškai net sunku įsivaizduoti) kažkokiu tai būdu turi didžiulę įtaką politikams (gal todėl, kad jų tarpe taip pat yra su psichiniais nukrypimais). Esant tokiai situacijai, valstybę valdyti neįmanoma. Ją neįmanoma valdyti, kai dvasinė sfera yra valdoma monopolijų iš užsienio. Psichiatrija ant tiek pablogina visą dvasinę atmosferą valstybėje, kad chaosas tampa eiliniu reiškiniu. Dabar grįžkime prie Juozapo pasiūlymo. Ką Juozapas besiūlytų, visur bus destruktyvūs veiksmai. Ką daro komunistai ir fašistai, kad jais žmonės patiki? Jie iškelia visai NEKALTĄ IR GERĄ IDĖJĄ, PAVYZDŽIUI, NEPAKLUSNUMO AKCIJĄ. Tokie dalykai buvo Indijoje ir tuo pasižymėjo ir Gandi veikla. Tačiau Gandi buvo aukštos sąmonės žmogus, kovotojas už ŽMOGAUS TEISES. Jį galima prilyginti tiems tikriems pranašams, kada žmogaus elgesys, veiksmai atitinka ir jo žodžius. O kas yra tie netikri pranašai? Tai, žmogeliai su išsidarkiusia psichika viduje. Jų žodžiai ir darbai skiriasi. Taigi, komunistų žodžiai yra vieni, o veiksmai yra kiti. O fašistai paskelbia atvirai, ko jie nekenčia ir pradeda pulti. Bet tiek vienų, tiek kitų pagrindas yra NEAPYKANTA. Šituos žmones veda neapykantos jausmas, nes jie yra to jausmo VERGAI SAVYJE. Štai ir Juozapo “Nepaklusnumo akcija” reiškia ne ką nors kitką, kaip NEAPYKANTOS DEMONSTRAVIMĄ. Juozapas: “Naikinti neteisingumą, atsatyti teisingumą yra piliečių teisė ir pareiga”;“Su režimu į diskusijas apie naujos Lietuvos Projektą nei už ką nesileisti,ir-  bandymus įvelti į savo žaidimus tiesiog ignoruoti”. Kas bus tas NAUJAS NETEISINGUMO NAIKINTOJAS? Kas bus tas “naujas” FELIKSAS DZERŽINSKIS? Ir ar ne bus dar vienas INKVIZICIJOS TEISMAS tik kitu pavadinimu?

Juozapas       2017-05-6 8:25

Ponai, kurie priekaištaujate:
Iš didelio noro atsiranda nekantrumas. Deja, atsigrežę į istoriją, pamatysite, jog net skaitlingose tautose, lyderiai kurie turėtų savyje vienu metu geriausių savybių bukietą, yra labai retai pasitaikantys. Sulaukti išmintingo, sąžiningo,išradingo ir gero organizatoriaus gali tekti laukti ilgiau nei turime laiko.
Todėl išeitis yra tik viena- kolegialus darbas. Kažkas daro įžvalgas, kažkas siūlo originalias idėjas, kažkas organizuoja veiksmus.
Suprantu jog lietuviai tingi ir nemoka kurti tokią situaciją. Todėl daužo kaktas į sieną reikalaudami vieno stebuklingo lyderio.
Niolika metų rašau jums- nebus tokio.
Netikite. Netikėkite. Tikėkite guzais kaktoje.
O tai kaip suburti tą branduolį?
Tam reikia sąlygos- komunikavimo erdvės kur tinkamii žmoněs sutiktų kitus tinkamus žmones, galētų tartis, siūlyti savo idėjas. Reikia, kad ta erdvē būtų patraukli ir prieinama visuomenei, kad piliečiai galėtų įsitraukti.
Šis metodas yra lakmusas, testas sužinoti ar politinė jėga yra ta tikroji ar tik eilinis burbulas.
Pavyzdžiui, kai visi žagsėjo meile valstiečiams, aš sakiau jog tai eilinis projektas mulkiams, nes-
Kolchozninkai nekūrė komnikavimo erdvēs, jie net portalo nepadarė. Tai rodo jog žmonių nuomonė jiems realiai yra dzin, tai chebra kuri patys save atsirinko ir pašaliniai jiems nereikalingi,nes valdžios kedžių ir šaukštų loviui semti kiekis yra ribotas.
Komunikacija, keitimasis informacija, info sklaidos efektyvumas yra pradžios pamatas.
Žmones erzina, kai sakau jog nebus kitu būdu kaip sakau. Žmonėms nepatinka jog daužžau viltis pokyčius gauti nachaliavai. Bet kitaip tikrai nebus.
Lietuviai yra tokie šikniai kumečoai kurie arba podchalimiškai potencialų veikėją giria, kad ans apsvaigęs nuo publikos padlaižiavimo imtųsi daryti darbus už liurbius. Arba erzina priekaištais, tipo davai neplepėk, daryk. Už mus. Kol mes túnosim savo urvuose.
Seksis tau plosime, stebuklų nerodysi - papjausim liežuviais.
Todėl ponų ironijos dėl kažkokio juozapų neveiklumo nepriimu.
Aš darau ką moku ir ne savo darbų nesiimsiu. Bus su kuo veikti - prisidėsiu.
Kol kas tokių suprantančių jog veikti reikia dalijantis kompetencijomis nematau. Komunikacinės erdvės tonkamos startui něra. Tokia vieta galėjo tapti šis portalas, deja, vietos gaspadoriai tam nepsirašė.
Kas bus toliau? Arba protingi žmonės suvoks kokiais principais reikia veikti, arba ne.
Tai ką kalbu p. V.Vilimui ir yra protingų žmonių darymas išmintingais.
Jeigu straipsnio autoriai suvoks ką sakau, jeigu perduos kitiems - bus pradžia.
Jeigu patarimo neklausys Vilimo grupelė bus dar viena sizifininkų kuopelė a la
Forumas ar kokie propatrionai.
Mūsų bėda yra jog protingiems trūksta išminties, išmintingiems trūksta kūrybiškumo, o kūrybingi nemoka organizuoti veiklos.
Ir nei vieni tarpusavyje nenori būti paprotinami kito.
Valio, būkim patys sau ponai. Su vyžom ir kiauru klynu.

Liepa       2017-05-6 8:23

Vai me kalba apie esminius dalykus -telkimąsi, vienijimąsi. Bet tą daryti visuotinio nusivylimo visais ir viskuo,susvetimėjo, lenktyniavimo ir primesto kapitalistinio konkurencingumo yra labai ir labai sunkus darbas.// Neabejotinai pritariu Juozapo mintims, kad su sistema kovoti pagal jos veikimo taisykles bergždžias darbas.// Bet kokį atsiradusį horizonte lyderį, kovotoją už teisybę sistema iškart doroja: tas buvo ir su Žygaičių bendruomenės pirmininku, ir su Pranciškumi Šliužu, ir su Kedžių bei Venckų šeimomis ir t.t.// Pakaktų tik atverti septyniasdešimčiai metų užvertų kabėbistų sąrašų papkelę ir toks cunamis praūžtų,kad mažai nepasirodytų.// Visi rypuojam, - taigi buvo Sąjūdis, viskas ėjo teisinga linkme, bet likom prie geldos. Kodėl? Todėl, kad “patriarxas” draugiškai dirbo su sėbrais. Ir sėkmingai toliau tebedirba visiems ant akių, t.y. sėkmingai toliau tebekenkia. Šiandieniniai gelbėtojai"valstiečiai” paklusniai kilnoja galūnes už Lietuvių Tautos skurdinimą bei išvaikymą iš Tėvynės, nes jokie esminiai pokyčiai nei ekonomikos, nei teisėsaugos, švietimo ar sveikatos srityse NEDAROMI.//

$+$       2017-05-6 6:29

Autoriai siūlė diskusiją, gavosi apsišpygavimas. Idėjų lyg ir netrūksta, tačiau kas visą tai galėtų padaryti - lieka atviras. Sistema, kad ir kokia supuvusi, pati negrius, o tik didins chaosą. Parakas, kad ir koks sausas, pats neužsidegs.

Žodžiai “būtina” ir “reikia” liko nenugalėti, t. y. konkretaus turinio neįgijo.

Prašalaitis>Juozapui       2017-05-6 1:43

Aš jums ir netaikiau. Nežinojau, kad komentaruose prisitaote skirtingais vardais. Todėl jūsų ir klausiau kaip jūs tą pasipriešinimą regite, turėdamas omenyje, kad rinkimai jau praeity. Jūs visiškai teisus, kad daug lemia tautinus savitumas, bet juk mes jau kartą įrodėme, kad kai būtina - galime.
Niekas ir nesako, kad galia neatsiranda lygioje vietoje, ji kaupiasi palaipsniui kol pasiekęs kritinį tašką pūlinys galų gale sprogsta. Iš to kažkas gaunasi, bet dažniausiai didžioji potencialo dalis lieka neišnaudota. Taip buvo ne kartą ir
Beje, jūs apvertėte mano mintį aukštyn kojomis. Aš nesakiau, kad aš noriu kuo greičiau atsikratyti režimu, tik sakiau, kad mano pasiūlytas būdas leistų greičiausiai juo atsikratyti (tai ne tas pats), o laikas šiuo atveju yra gyvybiškai svarbus. Keblumas tas, kad gerai organizuoti yra tik siekiantys savanaudiškų tikslų, o tie kurie lyg ir už bendrąjį gėrį paskendę asmeniškumuose, ideologinėse ir religinėse rietenose, svarstymų, nesibaigianči diagnozavių ir konferencijų  klampynėje ir t.t.

vai me>J       2017-05-6 1:30

Štai, trumpas, tamstos dviejų “paklodzių” reziume:sieksime,rengsime,vykdysime,kursime, darysime,numatysime,generuosime, pakeisime,boikotuosime ir pabaigai, pilietinis nepaklusnumas.Tikriausiai, turima omenyje, špygų rodymas valdziai, uzsidarius tualete.Dvidešimt metų, esu priverstas, skaityti tokius ir panašius kliedesius, ieškodamas bent maziausio vilties spindulėlio, įziebsiančio Saulę.Deja, aplinkui, nyki pilkuma ir zombiai, smėzuojantys sutemose.

Prašalaitis>Juozapui       2017-05-6 0:20

aš savajį pateikiau, norėjau sužinoti jūsų, nenorite nereikia. Nesupratau tik kuo čia dėtos lėkštutės?

J---P       2017-05-5 23:54

Manau, kad kažko nesupratote-  aš ne tik kad nemenkinu, aš ne kartą pabrėžaiu taikaus boikoto galios svarbą. Bet ta galia negali atsirasti iš niekur lygioje vietoje. O ir mentalitetas, nacijos genetika turi reikšmé.
Juk lietuvis kažko imasi tik kai tikrai įsitikina jog nėra kitos išeities.
Todėl dažnai po to gauna per galvą, nes veiksmai neparuošti, stichiški.
Noras atsikratyti režimu greitai man suprantamas. Bet juk ir vaikui aišku, kad ” skubos darbą velniai neša”. Va, praeitą rudenį vietoje to, kad paskelbti režimui šacha boikotuojant “rinkimus”, liumpenai nutarė, jog pabalsuoti už naujus gelbėtojus bus greičiau.
Ir ką? Ką dabar iš to greitumo turime?

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Asta Katutė. Ideologinė politika: nuo asmenvardžių keitimo iki vėl grąžintos Stambulo konvencijos

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujametinės valdžios dovanėlės Lietuvai

Vytautas Sinica. Su Matu Maldeikiu diskutavome apie valdančiųjų vertybinę užsienio politiką

Dovilas Petkus. Pasipiktinę tautos pasipiktinimu?

Aleksandras Nemunaitis. Dalinuosi profesorės A. Ramonaitės išmintingomis įžvalgomis apie demonizaciją, etikečių klijavimą, demokratiją ir tautos taiką

Linas Karpavičius. Siūlau valdančiajai daugumai idėją!!!!!!

Jolanta Miškinytė. Puiki žinia Lenkijos kovotojams su sanitarine diktatūra, žmogaus teisių pažeidinėjimu ir Konstitucijos mindymu

Pragariška Džo Baideno savaitė

V.Pranckietis privalo trauktis iš užimamų pareigų, jei vadovaudamas Seimo Kaimo reikalų komitetui neatstovauja kaimo daugumai

Abortai vėl tapo pagrindine mirties priežastimi pasaulyje

Ispanija Covidą priskiria įprastam gripui – ragina likusias ES šalis sekti šiuo pavyzdžiu

Linas Karpavičius. Šiandien, kaip niekad mums iškyla Sausio 13-osios aukų įprasminimo iššūkis

Kun. R. Grigas V. Landsbergiui: Profesoriau, galėtumėte būti dėkingesnis

Laisvės gynėjų dienai skirtas minėjimas Lukiškių aikštėje

Šalies visuomenės veikėjai sutaria – valdžia pati išprovokavo žmonių reakciją

Ramūnas Aušrotas.  Atėjo laikas vėl kovoti už laisvę

Sausio 13-ąją – Laisvės dieną piliečiai nušvilpė minėjime pasisakančius valdančiuosius, plojo tik Prezidentui

Dominykas Vanhara. Bet žinot, kas šiandien geriausia?

Lietuvių kalbai – gedulo varpai?

Dominykas Vanhara. Vyriausybė nutraukinės sutartį tarp Lietuvos geležinkelių ir Belaruskali

Aleksandras Nemunaitis. „Vilniaus viešojo transporto“ direktorius miega namie ir sapnuoja 1 mln. eurų pelną, darbuotojai miega prie jo kabineto

JAV mokykloje patvirtintas pradinių klasių moksleivių šėtono klubas po pamokų

Profesorius Ehud Qimrom: „Sveikatos ministerija, laikas pripažinti nesėkmę“

Vytautas Sinica. Prognozė Prezidentui

Vidmantas Valiušaitis. K. Pakšto įžvalga: Lietuva yra kraštas, kuriame labai pavojinga gyventi

Almantas Stankūnas. Tai sakote, bankrutuoja Vilniaus Šilumos Tinklai?

Vytautas Sinica. Kvailių ieškojimas

Aleksandras Nemunaitis. Farsas, kuris bus šiandien

Vytautas Sinica. Kas visgi yra didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui ir interesams – krovinių tranzitas ar šita vyriausybė?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus savivaldybė skubos tvarka nagrinėja…

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.