Politika, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Žiniasklaida

Visuomeninių organizacijų mitingo prie LRT rezoliucija: „Cenzūra LRT – Lietuvos valstybės žlugdymas. LRT turi būti sugrąžinti Tautai“

Tiesos.lt redakcija   2018 m. spalio 21 d. 14:01

20     

    

Visuomeninių organizacijų mitingo prie LRT rezoliucija: „Cenzūra LRT – Lietuvos valstybės žlugdymas. LRT turi būti sugrąžinti Tautai“

Dalijamės Tautos Forumo steigėjų ir pilietinių organizacijų mitingo „Už sąžiningą ir valstybei lojalią žurnalistiką“ rezoliucija ir kviečiame išreikšti jai pritarimą – sudalyvauti mitinge spalio 22 dieną, pirmadienį, 12 val. prie LRT (Konarskio g. 49).

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybai
LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui


Cenzūra LRT – Lietuvos valstybės žlugdymas! LRT turi būti sugrąžinti Tautai!

Tautos Forumo steigėjų ir pilietinių organizacijų mitingo

 

R E Z O L I U C I JA


Sąjūdžiui išvalstybinant sovietinei valdžiai tarnavusius Lietuvos radiją ir televiziją  tikėtasi, kad juos pradės kontroliuoti visuomenė, o pertvarkyto nacionalinio transliuotojo misija taps siekis visapusiškai ugdyti tautą ir stiprinti atkurtą valstybę. Šie lūkesčiai neišsipildė. Visuomeniniu transliuotoju įvardytų, o faktiškai viešosios ir privačios institucijos hibridu paverstų LRT veikloje tarnavimas tautai ir valstybei ne tik netapo prioritetiniu uždaviniu, bet ir yra nutylimas nacionalinio transliuotojo misijos, visuomeninių tikslų ir vizijos bei vertybių apraše. Deklaruotas nacionalinio transliuotojo nepriklausomumas nuo valdžios ir suinteresuotų įtakingų grupių, atskaitomybė ir atsakomybė visuomenei bei jo demokratinio valdymo ir veiklos viešumo principai liko neįgyvendinti. LRT tapo siekiančių juos užvaldyti politinių, verslo ir žiniasklaidos grupuočių, laidų ir programų privačių prodiuserių kovos dėl įtakos ir galimybės realizuoti savo interesus arena.

Atsaistytas nuo šalies visuomenės poreikių ir lūkesčių bei ilgalaikių strateginių tautos stiprinimo ir valstybės išsaugojimo tikslų nacionalinis transliuotojas buvo palenktas ideologiškai ir propagandiškai aptarnauti globalių politinės, ekonominės ir finansinės galios centrų bei vietos stambiojo verslo interesus. LRT buvo paversti didžiausiu ir svarbiausiu Lietuvą naikinančios globalistinės ideologinės indoktrinacijos židiniu, šalies visuomenei turinčiais skleisti ir piliečių sąmonėje įtvirtinti vadinamąją „globalios Lietuvos“ viziją.

LRT įsitvirtino ir stiprėja ideologinė ir politinė „neteisingų“ pažiūrų cenzūra, kuri savo griežtumu ir mastais faktiškai prilygsta sovietmečio cenzūrai. Išnyko lygiateisės ir sąžiningos diskusijos gyvybiškai svarbiais tautos ir valstybės gyvenimo klausimais, nes diskusijų laidose dalyvauja arba jose yra atvirai proteguojami „globalios Lietuvos“ ideologijos šalininkai. Dėl cenzūros smuko LRT programų ir laidų intelektualinis ir kultūrinis lygis, o jose įsitvirtinęs „vienos tiesos“ režimas tapo vienu svarbiausių Lietuvos visuomeninio ir politinio gyvenimo sąstingį lemiančių veiksnių. Lietuvos likimui abejingų grupuočių užvaldytas ir globalistinei ideologinei kontrolei bei cenzūrai palenktas nacionalinis transliuotojas ne tik netarnauja Lietuvos visuomenei ir jį išlaikantiems piliečiams, bet ir kelia tiesioginę grėsmę šalies nacionaliniam saugumui bei pačios valstybės egzistavimui.


Visa tai nuosekliai įgyvendinama ir tiesiogiai atsispindi nacionalinio transliuotojo veikloje:

1. Neokomunistinės ideologijos skleidimu:

• vykdant tautų „euoropeizavimo“ – jų ideologinio bei kultūrinio „perauklėjimo“ programą – LRT laidose sistemingai menkinamos ir griaunamos per šimtmečius susiklosčiusios ir laiko patikrintos tautos gyvenimo kultūrinės ir moralinės normos, kurias siekiama pakeisti tariamai „pažangia“, pagal liberalkomunistinės ideologijos dogmas konstruojama „naujojo europiečio“ kultūra ir morale;

• nacionalinio transliuotojo laidose sistemingai griaunant Lietuvos kaip politiškai suverenios tautinės demokratinės valstybės idėją, siekiant šalies piliečių sąmonėje įtvirtinti ES viršūnių „federalistiniams“ siekiams palankią Lietuvos kaip politiškai nesavarankiškos multikultūrinės provincijos ir išsivysčiusių Vakarų šalių ekonominės kolonijos bei priedėlio sampratą;

• skleidžiant neokomunistinę ir totalitarinę, prigimtinę šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą – griaunančią genderizmo ideologiją;

2.  Valstybinės ir patriotinės sąmonės naikinimu:

• trinant ir klastojant istorinę tautos atmintį, stengiantis išdilinti iš jos faktą, kad 1918 m. paskelbta Lietuvos Respublika buvo visų pirma lietuvių tautos sukurta valstybė, kurios steigėjas ir suverenas yra ją sukūrusi tauta;

• kaip tariamai pasenusi ir nebeaktuali kryptingai griaunama XIX a. Atgimimo laikotarpiu susiformavusi ir savo nepriklausomą valstybę sukurti leidusi modernios lietuvių tautos samprata, kurią siekiama pakeisti kosmopolitinės ir multikultūrinės „Lietuvos pilietinės tautos“ vizija;

• supaprastintai ir tendencingai atspindint lietuvių tautos laisvės kovų, ypač pasipriešinimo nacionalsocialistinei Vokietijai ir komunistinei SSRS, istoriją; vadovaujantis užsienio šalyse konstruojamomis ir Lietuvai primesti mėginamomis antilietuviškos ideologinės ir politinės propagandos schemomis, iškreiptai aiškinant Birželio sukilimo, antinacinės rezistencijos ir pokario partizaninio judėjimo istorinės sąlygas, tikslus, moralinę ir politinę prasmę;

• visuomenei diegiant kolonijinę sąmonę – formuojamos tautinės ir valstybinės saviniekos nuostatos, skleidžiant tamsios ir atsilikusios, nepakankamai europeizuotos tautos vaizdinį, skiepijant lietuvių kultūros nevisavertiškumo jausmą, skatinant siekius menkinti valstybinės lietuvių kalbos statusą ir negerbiant kalbos, kai remiamos pastangos pagal užsienio valstybių užgaidas griauti susiformavusią jos struktūrą, raidyną ir asmenvardžių bei vietovardžių rašybos taisykles;

3. Neoliberalizmo propaganda:

• skleidžiant Lietuvos savarankiško ekonominio egzistavimo svarbą ir tautos ūkio vaidmenį neigiančią, valstybės kaip viešųjų paslaugų teikėjos ekonomines ir socialines funkcijas bei įsipareigojimus piliečiams menkinančią, turtinę nelygybę ir socialinę atskirtį skatinančią bei teisinančią neoliberalistinę „laisvosios rinkos“ ideologiją;

• vykdant antilietuvišką ardomąją veiklą propagandiškai remiant nepagrįstas kitų šalių pretenzijas Lietuvai tautinių bendrijų klausimais, kuriomis kėsinamasi į valstybės suverenumą ir kišamasi į jos vidaus reikalus;

• įgyvendinant „globalios Lietuvos“ viziją ir multikultūrinį „Lietuvos be lietuvių“ projektą, LRT laidose vienpusiškai propaguojant ir reklamuojant gyvenimo užsienyje pranašumus, šitaip skatinant piliečius masiškai išvykti iš šalies;

• visuomenės sąmonėje kryptingai diegiant neokomunistines multikultūrizmo idėjas, siekiant sukurti sąlygas masiniam ištuštėjusios šalies kolonizavimui bei lietuvių pakeitimui pigiais vergais iš skurdžių šalių, turinčiam negrįžtamai pakeisti Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį ir paversti lietuvius tik viena iš „tautinių mažumų“ savo pačių žemėje;

4. Žurnalistikos standartų pamynimu:

• stengiantis išpilietinti ir nupolitinti visuomenę ir paversti ją apolitiška ir pasyvia vartotojų bendrija, LRT panaikintos rimtos analitinės, kritinį mąstymą ir politinę savivoką ugdančios laidos, kuriose ekspertiniu lygiu būtų diskutuojama esminiais valstybės gyvenimo klausimais ir kurios skatintų piliečius aktyviai įsitraukti į viešąjį gyvenimą ir tapti sąmoningais bei atsakingais savo valstybės kūrėjais;

• nepajėgiant tinkamai informuoti visuomenės apie pasaulio ir tarptautinės politikos įvykus: gilėjančią globalios neoliberalizmo sistemos krizę ir stiprėjančias tautinio bei valstybinio atgimimo tendencijas patvirtinančios žinios yra neskelbiamos, iškraipomos arba klaidinančiai interpretuojamos siekiant neleisti šalies piliečiams suprasti pasaulyje vykstančių politinių pokyčių ir geopolitinių lūžių tikrojo pobūdžio bei masto ir jų keliamo pavojaus Lietuvos valstybei.

LRT būtinos esminės, savo pobūdžiu ir mastais 1988 m. Sąjūdžio inspiruotiems pokyčiams prilygstančios, permainos:

• turi būti iš naujo apibrėžta LRT misijos, vizijos, tikslų ir vertybių samprata iš pagrindų keičiant veiklos idėjines ir vertybines gaires: Lietuvos išlikimas amžiams ugdant tautą ir stiprinant valstybę privalo tapti svarbiausiu nacionalinio transliuotojo prioritetu, kuriam būtų palenkti visi kiti jo veiklos tikslai ir uždaviniai;

• pertvarkant LRT valdymą turi būti sukurtos teisinės, organizacinės ir materialinės prielaidos grąžinti nacionalinį transliuotoją tautai ir užtikrinti realią demokratinę jo veiklos visuomeninę kontrolę;

• LRT valdymo organuose turi būti adekvačiai atstovaujama iš tiesų nuo valdžios nepriklausomoms ir antiglobalistinėmis nuostatomis besivadovaujančioms pilietinėms ir visuomeninėms organizacijoms, reikalaujančioms nutraukti šiuo metu nacionalinio transliuotojo vykdomą ideologinį lietuvių tautos ir valstybės naikinimą;

• iki šiol faktiškai veikę kaip hibridinė viešoji-privati institucija, LRT turi būti pertvarkyti taip, kad būtų panaikintos galimybės privačioms žiniasklaidos priemonėms ir laidų bei programų prodiuseriams grobstyti ir švaistyti šalies piliečių išlaikomo nacionalinio transliuotojo lėšas;

• LRT turi tapti demokratijos ir viešumo pavyzdžiu ir panaikinti atvirą bei slaptą cenzūrą ir kitus minties bei žodžio laisvės varžymus;

• siekiant užtikrinti LRT gebėjimą tinkamai atlikti jų misiją tarnauti strateginiam Lietuvos išsaugojimo ir ilgalaikio išlikimo tikslui, būtina atleisti „globalios Lietuvos“ ideologiją išpažįstančius ir nelojalius valstybei, neprofesionalius ir šališkus, žurnalistinės etikos principus šiurkščiai pažeidžiančius darbuotojus: Lietuvos radijo direktorę G. Litvaitienę, R. Miliūtę, G. Makaraitytę, V. Pugačiauską, LRT.lt portalo redaktoriaus pavaduotoją M. Jackevičių;

• įgyvendinant nacionaliniam transliuotojui keliamus objektyvumo, nešališkumo ir nuomonių įvairovės reikalavimus turi būti iš esmės peržiūrėti įvykių komentatorių ir diskusijų dalyvių atrankos kriterijai vadovaujantis nuostata, kad svarbiausius vidaus ir užsienio gyvenimo įvykius privalo komentuoti ir svarstyti kvalifuoti ir bendrojo visuomenės bei valstybės gėrio kategorijomis mąstantys įvairių sričių profesionalai, o ne siauroms visuomenės grupėms atstovaujantys ir jų interesus ginantys ideologiškai angažuoti asmenys.

Reikalaujame nedelsiant pradėti nacionalinio transliuotojo atsinaujinimui būtinas permainas. LRT nepriklausomybė neturi virsti neatsakinga nepriklausomybe nuo visuomenės ir galimybe bei teise „grupėms draugų“ niekam neatsiskaitant savivaliauti ir piktnaudžiauti savo privilegijuota padėtimi tenkinant asmeninius poreikius visų šalies mokesčių mokėtojų pinigais. LRT laisvė negali tapti laisve išduoti, griauti ir skurdinti Lietuvą nusikalstamai ruošiant moralinę, politinę ir intelektualinę  dirvą dar vienam valstybės praradimui ir galutiniam ją sukūrusios lietuvių tautos išsivaikščiojimui po pasaulį bei išnykimui.

Tautos Forumas
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas
Vilniaus sąjūdis
Labanoro klubas
Jaunimo sambūris „Pro Patria“
Krikščioniškosios kultūros institutas

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

o ką veikia       2018-10-29 12:57

LRT taryba? Žurnalistikos institutas? Iš klapčiukinės Radzevičiaus žurnalistų sąjungos seniai nieko nesitikiu. Būtinas žurnalistinio darbo kokybės auditas: kad koks nors profesionalas darytų LRT diskusinių laidų, žinių analizes ir juodu ant balto surašytu žurnalistinio darbo ir etikos principų pažeidimus. Panaši analizė kaip Sinicos, kur suvarė kikilaičio šališkas demagogijas. Tik tokiu būtų galima objektyviai drausmint ir parodyt duris visokioms susuktzūbėms mitiūtėms

Marginalas       2018-10-24 13:54

Jota, kuri primena pasauliui Apaštalų išpažinimą, vėl imasi ir pati apaštalauti tuo pat metu pareikšdama Ramirosui “Nei tu manęs nepažįsti”. Kuris apaštalas skelbė anonimiškai? Gal jau laikas ir savo vardą paviešinti, bent kol kiti to nepadaro?

Jota daktaro klapčiukams       2018-10-23 9:41

Ar ne jums Rusteika parašė: “Vienintelis jų argumentas - patyčios”. Įrodykite, kad jūsų daktaro teorijos yra svarbesnės už Apaštalų tikėjimo išpažinimą, kurį aš čia žmonėms priminiau, ir nieko daugiau: jokių nacionalistinių idėjų, jokio šovinizmo ir spekuliacijų. Kas nepatinka? Kristaus mokymas?

Ramirosui       2018-10-22 19:35

jam komitetinės instrukcijos draudžia pažindintis, t.y. vadintis kaip nors kitaip. Ir netrukdykite jo bereikšmiais klausimais, nes jo pagrindinė funkcija yra “ganyti” daktarą Palmaitį ir bent jau bandyti oponuoti tikėjimo klausimais.

Jota Ramirosui       2018-10-22 19:18

Lygiai to paties ir aš galiu tavęs paklausti. Nei tu manęs nepažįsti, nei aš tavęs.

>Pastaba       2018-10-22 18:19

Baikit po galais pulti Karbauskį ir Skvernelį. Gal tau geriau buvo Kubilius su Valinsku ar Griaužinienė su Uspaschiku. Jau nekalbu apie przidentus. Seimas neturėjo nei vieno normalaus pirmininko, neturėjo nieko kas galėtų kontroliuoti korupcijas,
valstybės lėšų švaistymą. Neturėjo nei vieno gero Saugumo šefo ar Prokuroro. Manote teismai buvo sąžiningi??? O KT - butaforija. Jei visi būtų buvę sąžiningi ir dirbę Lietuvos, jos žmonių gerovei, nebūtume tempesi dabar uodegoje ir Lietuva nebūtų praradusi 1 mil. tautiečių. Galit man prieštarauti, neigti, bet aš nuo pat pradžių stebėjau ir mačiau, kaip naikinama Lietuva ir jos tauta. Tikiuosi, kad nepamatysiu, jos galutinio žlugimo, nes man nedaug jau beliko…

Alvares de Amoralez       2018-10-22 17:42

Krymnašistei juodašimtininkei “jotai“ elertė nerūpi.
Sena putino mylėtoja žiūri tik Rasiejos Matuškos tv kanalus.

Ramiros       2018-10-22 14:25

O tai “skydinė” buvo geriau, Jota ?

Jota       2018-10-22 10:03

LRT nustojau žiūrėti ir klausytis nuo tada, kai jos vadove išrinko M. Garbačiauskaitę, nes iškart buvo aišku, ko galima tikėtis iš tokio vadovavimo. Dėl to džiaugiuosi visuomeninių organizacijų protestais ir pritariu jiems.

Marginalo balsui dėl biometrijos irgi pritarčiau (blogai, kad niekas apie tai lig šiol nekalba, nors kitose šalyse jau seniai keliamas aliarmas dėl to), jeigu jis neturėtų ilgos mesijinių žydų uodegos - visi geri dalykai suvedami būtent į tą dirbtinybę. Jo neseniai skelbtuose straipsniuose būtų galima aptikti dar keletą teigiamų (bet panaudojamų blogam) interpretacijų: apie II VS deklaruotus ryšius su nekrikščioniškomis religijomis, tarp to ir apie išdavikiškus ryšius su budizmu, apie žydų vadinimą “vyresiaisiais broliais” (tik aš į tą nesąmonę žiūriu visiškai iš priešingos pusės), ir apie tai, kad Katalikų bažnyčios sprendimu Išganytojo Asmuo nebereikalingas žydų išganymui - KB išdavė Kristų ne tik šiuo atveju. Taip pat man patiko Marginalo nuomonė dėl Graikijos. (Beje, Graikijoje turbūt 98 proc. stačiatikių.)
Bet, kaip minėjau, Marginalas tiesą  sumaišo su melu, ir dėl to ji irgi virsta melu ir darosi labai pavojinga. Man keisti žmonių žaidimai su tikėjimu ir tiesos ieškojimu, atsiprašant, šiukšlynuose, ideologiškai ir politiškai angažuotuose straipsniuose. Juk krikščionybė turi, kartoju, Nikėjos-Konstantinopolio Tikėjimo išpažinimą (“Tikiu vieną Dievą, Visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją..., žr. Katalikų didžiojo katekizmo p. 50, leista 1995 m.). Tai yra KRITERIJUS ir ATRAMA prieš visas klaidatikystes, visus bandymus iškraipyti ir Šv. Raštą, ir Tradiciją (gaila čia vis panegirikas Marginalui rašančio Juozapo, kad taip vergiškai pasidavė manipuliacijoms).

Dėl mesijinių žydų, į kurių pinkles pakliuvo Marginalas. Paulius Laiške galatams rašė: “Mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne Įstatymo darbais”. Šv. Jonas Auksaburnis rašė: “Įstatymas negali nuteisinti, tik tikėjimas į Kristų. Dėl to žydų įstatymų ir papročių nevalia laikytis”. Ir būtent dėl to MESIJINIŲ ŽYDŲ VAIDMUO IŠGANYME YRA NIEKINIS (nors jiems Marginalas, kaip matėte, savo schemose suteikia pagrindinį vaidmenį).

Laikykitės Tikėjimo Išpažinimo, ir ne dėl to, kad aš taip pasakiau, o dėl to, kad jūsų niekas neapgautų tuščiais plepalais, kaip rašė Paulius.

Nuomonė       2018-10-22 8:47

Siūlau nepilti vandens ant Karbauskio - Skvernelio malūno.

We will rock You       2018-10-22 6:00

Išsirinkime vergų-biorobotų prezidentą!

Marginalas       2018-10-21 23:46

Jei būtų cenzūra tik LRT, būtų dar rojus. Cenzūra pradėta kiekvieno, panaikinus nuo amžių egzistavusią indėlio paslaptį ir padarius bankus privalomus visiems ubagams, lįsdami į tavo sąskaitas, viso gyvenimo cenzūrą jau seniai vykdo bankai, o dabar prisijungė atkurtų sovietinių ŽEKŲ - butų ūkio tarnybų kiekvieno asmens cenzūravimas ir “apsaugotų duomenų” apie jį teikimas “kam reikia”.
Visi visuomenės kovotojai nuolankiai sutinka su biometriniu žvėries mikročipu, tuo pat metu postringaudami apie laisvę, kada jau stojo į pavirtimo biorobotais kelią. Svaičioja apie kažkokią iš vergų biorobotų susidarančią Tautą. Nė vienas šmikis ir net Pats Kandidačiausias Kandidatas į Prezidentus nė lūpų kampučiu nedrįs užsiminti apie visus apaugančias grandines. Tfū!
Ta tema parašiau 8 punktus prie aliarmo vištidėje:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/letas-palmaitis.-kas-kieno-brolis-visos-religijos-yra-geros-tema-ii

smetoniska dainele       2018-10-21 21:32

viskas Tautai, Tautai, o tautieciams-pliki autai.

Misteris       2018-10-21 19:43

Aciu.
Pirmas zingsnis zengtas.
Atsiprasau,kad rasau “sveplai”,bet kitaip negaliu siuo metu.

Raigerdas       2018-10-21 18:58

Pritariu visiems punktams, bet man svarbiausi yra šie:“skleidžiant Lietuvos savarankiško ekonominio egzistavimo svarbą ir tautos ūkio vaidmenį neigiančią, valstybės kaip viešųjų paslaugų teikėjos ekonomines ir socialines funkcijas bei įsipareigojimus piliečiams menkinančią, turtinę nelygybę ir socialinę atskirtį skatinančią bei teisinančią neoliberalistinę „laisvosios rinkos“ ideologiją;”
“iki šiol faktiškai veikę kaip hibridinė viešoji-privati institucija, LRT turi būti pertvarkyti taip, kad būtų panaikintos galimybės privačioms žiniasklaidos priemonėms ir laidų bei programų prodiuseriams grobstyti ir švaistyti šalies piliečių išlaikomo nacionalinio transliuotojo lėšas;“LRT turi tapti demokratijos ir viešumo pavyzdžiu ir panaikinti atvirą bei slaptą cenzūrą ir kitus minties bei žodžio laisvės varžymus;”. Taip, būtent, visiškai teisingai įvardinta:“Laisvosios rinkos” ideologija. Pagaliau, atsirado drąsių inteligentų, kurie įvardino daiktus savais vardais. Bet čia yra tik pradžia, nes reikia aiškintis ir toliau apie šios ideologijos kūrėjus ir kokiems visuomenės sluoksniams šita ideologija yra naudingiausia. Pažiūrėkite, pirmieji “misionieriai” šios ideologijos tai koncerno MG Baltic įkūrėjai, o jos įskiepijimo vykdytojai - tai liberalų partija, kuri sukūrė savo verslininkų ir politikų tinklą, panašią į matricą, kuri pradėjo siurbti iš Lietuvos valstybės visą energiją. Tai labai rafinuotai sukurta ir gerai organizuota parazitavimo ant valstybės kūno schema. Toliau punktas dėl slaptos cenzūros, tai ypač turėtų sudominti mūsų piliečius šitas punktas, nes yra tas, kas tai organizavo. Būtų įdomu sužinoti, kas šitas pamišęs tipas ir kur jis įsigijo šitą pamišimo virusą, kurį platino per LRT. Noriu išsakyti savo nuoširdžią padėką visiems iniciatoriams ir organizatoriams už šią pilietinę akciją. Ačiū jums už LRT išblaivinimo akciją nuo slaptos cenzūros ir užkirtimo tiems “blatnų vyrukų ir moterėlių” metodams, kurių pagrindas yra tas, kad, neva, tai daroma “laisvosios rinkos” įgyvendino tikslais, nors iš tikrųjų, tai yra prisitaikėlių prie “naujų politinių vėjų” užmaskuoti interesai, grįsti jų trumparegiškais ir egoistiniais norais, pasinaudojant ta situacija, kad yra blogai kontroliuojamas valstybinis turtas.   

Visa        2018-10-21 16:06

tai kas pamineta yra visiskai ir labai teisinga.Tik, kol valdzios virsunese sedi zmones, patys atstovaujantys ir skatinantys globalizacija, federalizacija ir kitus neigiamus valstybei reiskinius, visa tai pasiekti bus labai sunku.Arba neimanoma.Bet, tai nereiskia, kad turime sedeti sudeje rankas.Jeigu tauta susivienytu per rinkimus, balsuodam uz Juozaiti, reformos su televizija ir radiju pajudetu.

Nemėgstu propagandos       2018-10-21 9:23

Bet jūsų siūlymas vieną pakeisti kita propaganda atrodo apverktinas.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-10-21 6:55

LRT tarybą sudaro:
bemaž 3 dežimtmečius LKP budelius dangstančiųjų, 7-ių antikonstitucinių suėjimų (Seimų) brazauskinių, landsberginių, kirkilinių, karbauskinių gaujų atstovai;
komunistinės prezidentūros grybauskinių 4 atstovai;
“visuomeninių” organizacijų 4 atstovai.
https://www.lrt.lt/apie-lrt/lrt-taryba/tarybasudaro
Išvada: Tautos LRT pasisavino partinės gaujos su komunistiniu užkratu ir skleidžia Tautai bjaurų komunistinį dvoką jau l. daug metų. Kitaip ir nebuvo. Iš okupuotosios LRT sklindančios komunistinės propagandos dėka:
klastingųjų komunistuojančių landsberginių gauja (berods 2004 metais) sudarė politinį sandorį su Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjunga (rodoma budelių ir kankinių bičiulystė);
prezidentė - komunistė;
komunistė prezidentė su partizanu Juozu Jakavoniu - Tigru bičiuliuojasi
http://varena.lt/naujienos/prezidente-dalia-grybauskaite-pagerbe-kasciunu-kaime-gyvenanti-partizana-juoza-jakavoni-tigra/
Žinia
Tauta skurdinama bei Lietuva naikinama (ne kažkokių neaiškių liberalų dėka kaip buvom įtikinėjami iki šiol, o) komunistuojančių gaujų taisyklėmis, kurios paralyžiuoja bet kokią veiklą Lietuvoje.
***
Tauta nesuvokia kažkokio tai naujoko baubo “liberal”, bet puikiai pamena baubą “komunist”, kuris susidėjo su eurorubliniu “eurokomunist” ir toliau siautėja Lietuvoje su dar didesne griaunamąja galia. Tautai nesuvokiamas liberalpavojus, bet Tauta l. gerai žino, kad komunistokupantas išėjo pasilikdamas.
***
Partizanų tikslas buvo išjungti komunistus. Dabar, mūsų tikslas yra toks pat, juk nepavyko mums to padaryti iki šiol.
________________________
Sąjūdis (iki pergalės)

Pastaba       2018-10-21 6:44

Pavojų kelia ne LRT, o žurnalistus persekiojanti Karbauskio - Skvernelio kompanija.

Nesuprantu       2018-10-20 22:56

Biudžeto vagys aferistai protestuos?

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.