Visuomenės pokyčių analizė, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vilniaus forumas: puolant Justiną Marcinkevičių, puolama pati lietuvybė kaip modernios Lietuvos tapatumo pagrindas

Tiesos.lt siūlo   2016 m. kovo 11 d. 17:43

91     

    

Vilniaus forumas: puolant Justiną Marcinkevičių, puolama pati lietuvybė kaip modernios Lietuvos tapatumo pagrindas

Pro Patria

Lėtai, tačiau nuosekliai Lietuvoje stiprėja suvokimas, kad valstybei yra iškilusios ne tik išorinės, bet ir vidinės grėsmės. Šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai prasidėjus atvirai Rusijos agresijai tarptautinėje arenoje stiprėja mūsų valstybei ypač pavojinga geopolitinė ir karinė sumaištis, itin svarbu telkti tautą ir visomis išgalėmis ugdyti bei stiprinti piliečių tautinę ir valstybinę sąmonę bei žadinti jų patriotizmo jausmą.

Su nerimu stebime vykstant priešingą procesą – tautos ir valstybės idėją stengiamasi ištrinti iš Lietuvos piliečių istorinės atminties ir sąmonės. Vyksta propagandinė kampanija, kuria siekiama diskredituoti ir galutinai pakirsti XIX a. lietuviškojo Atgimimo tėvų iškeltą ir praktiškai įgyvendintą modernios lietuvių tautos bei valstybės idėją. Kiek ši idėja yra pavojinga ir žalinga dabartinės Lietuvos ištautinimo ir išvalstybinimo architektams, rodo plataus atgarsio visuomenėje sulaukusi Patriotų premijos skyrimo istorija.

Diskusijos šiuo klausimu atskleidė, kad daugelis net ir patriotiškai nusiteikusių piliečių lengvai priima teiginius, skleidžiamus viešųjų ryšių akcijose ir tariamu antitarybiškumu dangstomuose antilietuviškuose ir antivalstybiniuose mokslo darbuose. Dėdamiesi kovotojais prieš „tarybų Lietuvą“ bei „tarybinę lietuvybę“ ir mėgindami monopolizuoti vienintelių okupacinio režimo kritikų bei teisėjų vaidmenį, tautinių „mitų“ dekonstravimo tikslus išsikėlę autoriai iš tiesų veikia kaip A. Sniečkaus ir M. Burokevičiaus bendraminčiai ir jų reikalo tęsėjai mūsų dienų sąlygomis. Komunistinių Lietuvos naikintojų ir dabartinių Lietuvos tautinės valstybės idėjos griovėjų tikslas yra iš esmės tas pats. Įrodinėjant, kaip kad daro į Patriotų premiją pretendavusi N. Putinaitė, jog J. Basanavičius ir V. Kudirka buvę atitinkamai „psichinis ligonis“ ir „nevykėlis“, toliau skleidžiamas ir mėginamas įtvirtinti sovietmečiu bruktas požiūris, jog šių iškilių žmonių pastangomis atgimusi lietuvių tauta iš pat pradžių buvusi „nevisavertė“, o 1918 m. sukurta nepriklausoma Lietuvos valstybė – nevykęs ir pirmiausiai patiems lietuviams žalingas politinis pasirinkimas.

Šiandien daugelis žlugusiam okupaciniam režimui simpatijų pagrįstai nejaučiančių Lietuvos piliečių šios idėjinės giminystės nesuvokia, todėl ir neįžvelgia, jog arši „tarybų Lietuvos“ kritika yra tik ideologinė širma, kuria dangstomas jau nebe „sovietizuojantis“, bet „europeizuojantis“ kovos su dar gyvomis kultūrinės ir politinės lietuvybės apraiškomis vajus. Lietuvybės dekonstrukcija ir Tautai nusipelniusių žmonių kritika pateikiama nuosekliai, formaliai moksliškai, tačiau niekada neskubant formuluoti tiesmukas išvadas, – jas paliekama rasti apdairiai paslėptas tarp eilučių. Skaitytojams peršama nuostata, kad tarpukariu klestėjusi, sovietmečiu privačiai puoselėta ir iš tiesų išsaugota lietuvybė yra toks pats ydingas ir pasenęs tapatybės pagrindas kaip ir sovietiškumas.

Ginant šią pamatinę nuostatą pasitelkiamas net pats absurdiškiausias ir istoriškai neteisingas okupacines represijas vykdžiusio Antano Sniečkaus ir režimą šlovinančių eilėraščių parašiusio Justino Marcinkevičiaus požiūrio į Lietuvą lyginimas. N. Putinaitė viešai teigia, kad sąvokas „Lietuva“ ir „tauta“ abu šie asmenys vartojo ta pačia prasme – išpolitintai „liaudžiai“ pavadinti. Toks lyginimas su A. Sniečkumi rodo visišką jos ir kitų J. Marcinkevičiaus „kritikų“ nesuvokimą apie lyginamų asmenų santykį su tarybinės Lietuvos projektu arba ideologinį siekį tokiu būdu visus sovietmečiu gyvenusius ir į atvirą rezistenciją neįsitraukusius asmenis sumalti į vieną sovietinę masę ir nurašyti kaip smerktinas istorijos atgyvenas, o ne kritikuoti jų konkrečias veiklas.

Viešame komentare autorė pagrįstai supriešino tautą idealizuojantį ir jos klaidoms kritišką patriotizmą. Tačiau kartu ji pareiškė, kad kiekviena tautos ir valstybės gyvenimo ydų kritika yra savotiška realistinio patriotizmo išraiška. Tai pavojingai ir, tikėtina, sąmoningai tikrovę sujaukiantis požiūris, mat su juo sutikus, bet kokia viešųjų reikalų kritika tampa patriotizmo apraiška, o paties patriotizmo samprata išplečiama iki begalybės ir tuo pačiu netenka jokios praktinės bei dorovinės vertės.

Natūralu, jog subtìlios ir neretai tik turint specialių žinių atpažįstamos J. Marcinkevičiaus, o per jo asmenį – ir visõs kultūrinės bei politinės lietuvybės menkinimo technikos nėra lengvai atpažįstamos. Tai suprasdami, Vilniaus forumo atstovai filosofas Laisvūnas Šopauskas straipsnyje Tikrieji N. Putinaitės metodai ir taikiniai ir kultūrologas Vytautas Rubavičius straipsnyje Apie patriotiškumą, „Patriotų premiją“ ir Putinaitės „drąsą“ paskelbė išsamias ir dalykiškas N. Putinaitės pastangų „nuvainikuoti“ iš pradžių Vasario 16-osios Lietuvos patriarchą J. Basanavičių, o dabar ir vieną Kovo 11-osios Lietuvos kūrėjų J. Marcinkevičių analizes bei vertinimus. Pažintis su šiais tekstais yra būtina tolesnės visavertės diskusijos dėl to, kaip turėtume vertinti sovietinę inteligentiją, sąlyga.


Vilniaus forumas siekia ugdyti tautinę ir valstybinę Lietuvos piliečių sąmonę ir mano, jog labai svarbu, kad tokias Lietuvos idėjinio ir politinio gyvenimo realijas bei viešąją erdvę purtančias diskusijas suprastų kuo daugiau šalies piliečių. Todėl siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į šiuo metu vykstančius Lietuvos ideologinio bei politinio naikinimo metodus ir mastus, Forumas gegužės 7 dieną Vilniuje organizuoja atvirą konferenciją „J. Marcinkevičiaus „nuvainikavimas“: kovos su „tarybine lietuvybe“ istorinis kontekstas ir politinė prasmė“. Paaiškėjus renginio vietai ir laikui, jame dalyvauti kviesime visus piliečius, neabejingus tautos pastangoms ginti valstybės idėją ir ieškančius atsakymų, koks turėtų būti istoriškai teisingas ir valstybę stiprinantis šiandieninės nepriklausomos Lietuvos santykis su lietuvybės išsaugojimo pastangomis sovietmečiu.

Pasirašo –

Vilniaus forumo dalyviai ir rėmėjai:

Jonas Kauneckas, Nijolė Sadūnaitė, Antanas Terleckas, Bronislovas Genzelis, Romas Pakalnis, Bronislovas Kuzmickas, Antanas Sutkus, Albertas Sinevičius, Vytautas Knašys, Leonas Ašmantas, Vaidotas Antanaitis, Algimantas Nasvytis, Rimvydas Jasinavičius, Jonas Biržiškis, Romas Gudaitis, Arvydas Šliogeris, Bronius Leonavičius, Vytautas Bubnys, Elena Kurklietytė, Antanas Buračas, Arvydas Janulaitis, Vytautas Martinkus, Vladas Terleckas, Vanda Juknaitė, Ignas Vėgėlė, Alvydas Pauliukevičius, Faustas Latėnas, Kazys Saja, Aloyzas Stasiulevičius, Birutė Kulnytė, Ona Aleknavičienė, Domas Kaunas, Vytautas Rubavičius, Rimantas Balsys, Rimantas Dichavičius, Živilė Makauskienė, Napoleonas Kitkauskas, Jūratė Sofija Laučiūtė, Dalia Urbanavičienė, Vytautas Kazimieras Aranauskas, Jonas Vaitkus, Elvyra Žebertavičiūtė, Nijolė Balčiūnienė, Gediminas Janeliūnas, Leonas Milčius, Algimantas Valantiejus, Angonita Rupšytė, Bonifacas Stundžia, Alvydas Butkus, Rasa Čepaitienė, Vytautas Daujotis, Kęstutis Dubnikas, Mindaugas Karalius, Algimantas Jankauskas, Leonas Milčius, Artūras Judžentis, Lina Kančytė, Arūnas Gumuliauskas, Paulius Kruopis, Marius Markuckas, Linas V. Medelis, Jolanta Miškinytė, Marius Parčiauskas, Miglė Remeikaitė, Rimvydas Stankevičius, Ona Voverienė, Paulius Stonis, Gediminas Storpirštis, Liutauras Stoškus, Darius Vilimas, Laisvūnas Šopauskas, Daiva Tamošaitytė, Gediminas Navaitis, Alfonsas Vaišvila, Irma Leščinskaitė, Algirdas Baubinas, Eugenijus Skrupskelis, Antanas Andrijauskas, Virginija Jurgilevičienė, Albinas Plėšnys, Tomas Rutkauskas, Arūnas Bingelis, Monika Parčiauskienė, Linas Stankevičius, Edvardas Šalkauskas, Vytautas Radžvilas, Norbertas Stankevičius, Jonas Kievišas, Ramutė Irbinskienė, Arūnas Burlingis, Andrius Martinkus, Erika Drungytė, Libertas Klimka, Gražina Vitartaitė, Janina Ungurytė, Vytautas Sinica, Saulius Arlauskas, Irena Kubilienė, Vaclovas Bagdonavičius, Vidmantė Jasukaitytė, Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, Emilis Palevičius, Irena Andrukaitienė, Vladas Kančiauskas, Vytautas Paškauskas, Eglė Makariūnienė, Kęstutis Makariūnas, Alma Lapinskienė, Kęstutis Pakštas, Loreta Lučinskienė, Stasys Kaušinis, Rūta Vaičiulionienė, Eugenijus Vaičiulionis, Arūnas Acus, Birutė Biekšienė, Aušra Narbutaitė, Vidmantas Dikavičius, Marija Elena Kilikevičiūtė, Vytautas Budnikas, Janina Kilikevičiūtė, Bronė Ona Dereškevičienė, Violeta Dubnikienė, Albertas Žostautas, Marijonas Sinica, Monika Morkūnaitė, Darius Ryliškis, Leonas Merkevičius, Gabrielius Sužiedėlis, Adelė Grušienė, Vaclovas Grušas, Santa Kančytė, Arimantas Raškinis, Ramunė Vosylienė, Jūratė Slavinienė, Regina Gaušienė, Nijolė Tumėnienė, Mindaugas Stoškus, Julė Kavalnienė, Rima Jankauskienė, Laimutė Pacevičienė, Rita Sarapinienė, Ramutė Šimukauskaitė, Saulius Vengris, Kazys Balickas, Vilma Sinickienė, Gintautas Bareikis, Rūta Jagminaitė, Vydas Astas, Algimantas Stanislovas Kliauga, Vytautas Sarapinas, Jonė Maniuškienė, Irena Mėdžiuvienė, Virginija Uksienė, Gitenis Umbrasas, Kazys Misius, Aldona Marija Gedvilienė, Dinas Kačinskas, Linas Braukyla, Juozas Mureika, Joana Kalvaitytė, Jonas Punys, Gintaras Valinčius, Irena Perkauskienė, Eugenijus Stumbrys, Vacys Vaivada, Milda Ona Daukšienė, Birutė Butkevičienė, Gintautas Terleckas, Vytas Rutkauskas, Milda Vyšteinaitė, Audronė Gečienė, Otilija Gricienė, Tomas Danilevičius, Mykolas Kimtys, Danutė Lengvinienė, Stanislava Šarkauskaitė, Rūta Šalnienė, Nomeda Alijauskienė, Janina Survilaitė, Judita Kuralavičiūtė.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Julius Puras       2016-03-15 19:56

Basanavičius ir Marcinkevičius yra nesulyginami. Apsimetėliai ir kolaborantai bando sukurti iliuzija idant jie buvo vienas ir tas pats.

Letai,       2016-03-15 19:39

Esate pats sau įdomiausias pašnekovas. Negi taip sunku akademiniam žmogui suprasti dėl ko ginami J. Basanavičius ar J. Marcinkevičius? Juk apie tai ne kartą rašyta. Dar kartą įdėmiai perskaitykite.

Julius Puras       2016-03-15 19:36

Apie pačius save apsimetėliai tik gerai arba nieko. Arba esą protas jiems tą karta kada žudikus išaukštino, buvo aptemes.

Letas dėl Raigerdo       2016-03-15 17:03

Neveskit į šoną, ne apie islamą kalbama, bet apie bandymus formuoti naują politinį elitą, kuris tik vienas turės teisę sakyti tiesą. “Elitui” būtų ne pro šalį, užuot ginant mirusį Marcinkevičių, visus tuos parašus panaudoti apginant Eglės Kusaitės teisę į kompensaciją už prarastą sveikatą ir metus, kaip ir siūliau. Bet “elitui” ne tas rūpi. Sumanė gaminti eilinį stabą iš Marcinkevičiaus, nes stabai yra patogūs, kad už jų pasislėptum.
[Islamas buvo paminėtas ryšium su teocentrine, bet ne stabocentrine pozicija, ir tai yra gerai, nepriklausomai nuo to, kas ir ką ant jo kabina. Seniai laikas skirti dirbtinę ISIS su jos tyčiniais žiaurumais nuo klasikinio džihado. Sirijoje nuo karo ir ISIS žiaurumų bent jau statistiškai kenčia daugiau musulmonų negu krikščionių, neminint fakto, kad už visą šią mėsmalę atsakingi “Vakarai” su ruskija.]

Užsičiulbėjo       2016-03-15 11:16

Nesvaikit kvislingai. Geriau tiesiai atsakykit, ką manot apie Knutą Hamsuną? Jei mes siekiame komunizmo nusikaltimus prilyginti fašizmo nusikaltimams, tai būkim nuoseklūs ir nebijokime nepatogių klausimų patys sau.

Raigerdas>Medarbui       2016-03-15 10:23

Jūsų komentaras yra tiesiog super geras ir labai gražiai išdėstytas. Tik dėl to posakio pas jus liko nesuprastas dalykas, kur jis naudojamas. Jūs rašote:“Visų pirma, padorumą turintys žmonės apie mirusius kalba gerai arba nieko, nes mirusieji negali apsiginti nuo šmeižto ir sofistinių išvedžiojimų”. Šitas posakis galioja laidotuvių metu, kad nekiltų konfliktų. T.y., žmonės yra raginami susilaikyti nuo vertinimų mirusiajam, kad užjausti artimuosius ir jų neskaudinti. Paimkite, pavyzdžiui, kad ir Magdą Gebels, kuri nužudė savo 6 vaikus.
  Taigi, apie darbą jūs esate labai labai labai teisus. Galimai apie 80 procentų mūsų tautiečių net nesupranta, apie ką jūs parašėte. Aš nežinau kitų jūsų pasiekimų, bet čia jūs išskėlėte genialią mintį. Aišku, jūs nesate pirmas, nes apie tai buvo kalbama dar Konfucijaus laikais ir anksčiau, bet mūsų inteligentams, o ypač humanitarinių mokslų mokslininkams tai yra visiškai naujas ir nesuprantamas dalykas. Bet reikia tikėtis, kad bus tokie Aukso amžiaus laikai Lietuvoje, kai apie žmogų bus sprendžiama pagal jo atliktus darbus, o ne pagal jo elgesį, kuris įvairiais gyvenimo tarpais gali būti įvairus, nes mes ne robotai, nes tik pagal darbus galima atskirti pamišusį žmogų nuo sveiko proto žmogaus.

Raigerdas > Letui Palmaičiui       2016-03-15 9:57

Jus palaiko Julius Puras, Letai, nors komentare pilna eklektikos. Tiesa, pamiršote paminėti islamistus, kurie kapoja galvas krikščionims, ir pamiršote paminėti krikščionis, kurie miršta kaip aukos. Tik kieno aukos? Kas ką kam aukoja? Ir abi pusės tai daro vardan Dievo, jeigu paklausyti Letą Palmaitį. O Dievas tuo metu, ką rankas nusiplauna? Kažkaip negirdėjau ir neskaičiau, kad Dievas reikalautų vardan jo aukoti žmones. Biblijoje yrarašoma, kad (1 Kar 1,9
9 )Kartą Adonijas aukojo avis, jaučius ir nupenėtus galvijus prie Cokeleto akmens, šalia En Rogelio versmės. Ta proga jis pasikvietė visus savo brolius, karaliaus sūnus, ir visus Judo vyrus, kurie tarnavo karaliui”. Štai kitoje vietoje:“Iki 70 mūsų eros metų ant Morijos kalno stovėjo Šventykla. Kaip ir numatyta Mozės įstatymu, ją aptarnavo levitai. Ant pašvęsto Dievui altoriaus buvo aukojami jaučiai, avys, ožiai ir balandžiai. Tokios tarnavimo Dievui sistemos egzistavimas buvo svarbus apaštalinei krikščionybei. Įtakojant šiai sistemai, atsirado pirmieji krikščionybės laimėjimai.
Dievobaimingiems žydams aukojimai buvo tokie pat natūralūs ir būtini, kaip
oras. Todėl jiems lengva buvo suvokti Jėzaus Kristaus nukryžiavimo prasmę. Jis mirė tuo pat metu, kai šventykloje pradėjo pjauti Paschos avinėlius. Jis buvo ir yra “Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę” (Jn 1:29)”.
O gal islamistai supranta, kaip būtina auką Dievui žmones, o ne gyvūlius? Keistos tradicijos, bet, gal būt, L.Palmaitis supyks, bet reikia gi jam išreikšti savo nuomonę: mano manymu visos tos aukos, o ypač žmonių aukos, yra daromos, kad sustiprinti tikėjimą į Dievą. Mano manymu, tai yra visiškai sulaukėjusių barbarų, turinčių sadistinių polinkių, kuriuos vargu ar galima pavadinti žmonėmis. netgi vadinti juos islamistais nedera, nes ir tai yra jiems per daug garbės, kadangi jie yra paprasti idiotai ir nusikaltėliai. Bet Letui Palmaičiui atrodo, kad jie elgiasi teisingai, nes jokio pasmerkimo iš jo pusės nebuvo. Bet štai Vilniaus Forumo pasmerkimui Letas Palmaitis surado laiko, o galvažudžių pasmerkimui laiko nerado. Letas Palmaitis atranda laiko duoti diagnozę , net visai lietuvių tautai, kur net žodis tauta paimta į kabutes:”Ši diagnozė rodo “tautą” susidarant iš abejingos nukultūrintos nukrikščionintos prisitaikėlių masės”. Na, taip, taip, Letai Palmaiti, kur lietuviams susilyginti su islamistais. Lietuviai krikščionis nekerta galvų nekrikščionims, todėl Letui Palmaičiui vaidenasi, kad tai “abejinga nukultūrinta nukrikščioninta prisitaikėlių masė”, O štai Letas Palmaitis - jis ne masė, jis “The One”. Komedijos daugiau nieko. 

Medardas       2016-03-15 7:06

Visų pirma, padorumą turintys žmonės apie mirusius kalba gerai arba nieko, nes mirusieji negali apsiginti nuo šmeižto ir sofistinių išvedžiojimų.
Antra, būtina skirti asmenį nuo jo darbų. Žmogus yra laikina ir silpna būtybė, gyvenimą pradedanti, o neretai baigianti gyvenimą vystykluose, neretai tenka ir suklysti ar paslysti. Tačiau kai kurių iš jų darbai lieka amžiams, tampa atrama ateities kartoms. Kiti visą gyvenimą praleidžia tik dergdami į vystyklus bei aplinkui ir bando įtikinti, kad visi tokie, kaip jie. Su pastaraisiais diskutuoti beprasmiška - gali tik susitepti ir sklinda prastas kvapas…
Kaip gi kitaip save paaukštinsi, pretenduodamas į premijas, jei ne suniekindamas ir apdergdamas iškiliuosius… Ką veiktų tokie kritikai bei “analitikai”, jei nebūtų tų iškilių darbų bei asmenybių?
Teliktų tik prastas kvapas…
Todėl, kaip sakė kita iškili ir puolama poetė: “Darbais, o ne žodžiais mes Tėvynę mylim”, nors neretai ir žodžiai virsta darbais. Vienų - visiems laikams įsimenančiais, kitų - prastais. Turiu omenyje pastarojo meto pilkųjų damų publikacijas. Vardų net nepatogu minėti…

Julius Puras       2016-03-14 23:59

“kitus, iešk religinio, bet ne pagoniško pamato. ” iš peties padirbėjo sovietiniai apsimetėliai marcinkevičiai. Jie iskiepijo stereotipa kad senas lietuvių tikėjimas ir atėjizmas, kiek aš supratau Palmaiti, yra beveik vienas ir tas pats.

Letas Palmaitis       2016-03-14 18:53

Nuostabus parašų gausybe tekstas (džiaugiuosi nematydamas Petro Plumpos parašo ačiū jam!) - kad toks būtų po raginimo atkurti tikrą lietuvišką pasą be lusto tiems, kurie nenori satanistinės orvelinės kontrolės, kaip padarė graikai (vienų vieni dar krikščionys Europos Sąjungoje), tai jau būtų pozityvus žingsnis, bet ne Algirdo Patacko nustatyta diagnozė dabartinei “tautai” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/verta-prisiminti.-algirdas-patackas.-vasario-16-oji-ir-kovo-11-oji-esminis). Ši diagnozė rodo “tautą” susidarant iš abejingos nukultūrintos nukrikščionintos prisitaikėlių masės, talentingų politinių prisitaikėlių - “tautos tribūnų”, ieškančių progos tapti legaliais vadais bet kurioje santvarkoje, kvailių ir prasigėrusių ruskijos gerbėjų. Kurie iš šių grupė sukūrė tekstą, aišku be parašų, kukliai paslėptų arčiau pabaigos. Aišku ir tai, kad pirmiausiai nunešė pasirašyti vysk. Kauneckui, kad būtų kuo prisidengti (ne be reikalo kalbama apie šventąjį patriotizmą, kaip paskutinę niekšų priebėgą).
Negi kažkokia Putinaiė yra verta tiek parašų ir tokio publicistikos įkarščio? Manyčiau, Justinas Marcinkeičus irgi ištrauktas tik kaip tinkama proga parodyti savo Poziciją (tarp kitko, artimiau bendravęs su Mons. Alfonsu Svarinsku jo paskutiniaisiais gyvenimo metais, ne kartą gyniau Marcinkevičių nuo giežto pasmerkimo kolaboravimu).
Formaliai tekstas teisingas, bet jo esmė aiški: kritikuoti valdžią galima tik panašaus išrinktųjų elito vadovaujant, plg.: “sąmoningai tikrovę sujaukiantis požiūris, mat su juo sutikus, bet kokia viešųjų reikalų kritika tampa patriotizmo apraiška, o paties patriotizmo samprata išplečiama iki begalybės ir tuo pačiu netenka jokios praktinės bei dorovinės vertės”.
Todėl Marcinkevičius parinktas stabu, nors buvo toks pat žmogus, daręs ką galėjo, nerizikuodamas peržengti ribos, už kurios būtų atsidūręs represiniame užribyje - norit smerkite, norit ne. Jis ne vienintelis, kad būtent už jo nugaros reikia slėptis su savo ambicijomis.
Supratau Pro Patria katalikybę: matant stiprėjantį tradicionalizmą (kuris laimės nebent KB suskilus oficialiai, o ES subyrėjus), tikimasi sukurti eilinį vietinį mimikrinį režimą po neapgaunančia švento patriotizmo vėliava (kas gi drįs prieštarauti!). D-vas čia paskutinėje vietoje, kaip ir būta pas buvusius (?) pagonis nuo pat XI a. pradžios. Kad religijos vadovai ragintų savo tautas dalyvauti skerdynėse vardan patriotizmo, neįmanoma baubu paverstame islame: ten prieš puldami vieni kitus, iešk religinio, bet ne pagoniško pamato. Esu tikras, jei kiltų karas su Lenkija, Lietuvos ir Lenkios vyskupai, užuot atskirdami kariaujančius nuo Bažnyčios, laimintų savo kariuomenes (plg. 1914 m. Prancūziją ir Vokietiją).

Tarabilda       2016-03-14 13:32

Su niekuo nekariauju ir nieko neagituoju galvoti taip kaip aš galvoju. Dar turiu tokią teisę turėti savo nuomonę. O jei forumiečiams atrodo, kad su tokiu galvojimu nusipelnau “utėlės” epiteto, tai su tokiais kolektyviniais patriotais nematau apie ką diskutuoti.

Julius Puras       2016-03-14 13:28

Sakote apsimetėlis nes tada taip reikėjo bet tada kodėl tie visi apsimetėliai kartu su Marcinkevičiumi kada buvo atgauta nepriklausomybė ir laisvė neužleido kelio idealistams kad būtų atkurtos garbės supratimas visuomenėje?
Kodėl šių dienų Lietuva gali valdyti apsimetėliai butkevičiai kubiliai landsbergiai brazauskai masiuliai ir t.t. o visa Lietuva istumta į glorijeta turi byrėti į šipulius? Kodėl sąžiningas žmogus negali rasti sau vietos Lietuvoje?

Analitiškas ir išmintingas komentaras Tarabildai 2       2016-03-14 11:51

“Garbė tiems kurie dėl Laisvės pasirinko kankinystę, bet nereikia keikti ir niekinti kankiniais netapusių, bet ir niekšais nevirtusių. JM niekada neskiedė, jog kariavo “mažuosius karus”, jis nesigyrė tuo, ką darė. Nesigyrė, nereikalavo garbės bei privilegijų už tai, “kad ir tada dirbo Lietuvai”.”
Paradoksalu, bet Tarabildos kietasprandiškumas redukuojant J. Marcinkevičių į kolaborantą su okupantu yra ideologiškai iškreiptas
ir kiekvieno žmogaus gyvenimo dramos, ir kūrybos (meno) vertinimas.
Kraštutinumai susieina:
privalu saugotis, kad kritikuodamas sovietikus, pats nevirstim sovietiku.

Raigerdas>Tarabildai 2016-03-14 2:01       2016-03-14 9:58

Vienas komentatorius pagaliau išskėlė vieną gana protingą mintį:“JM niekada neskiedė jog kariavo “mažuosius karus”, jis nesigyrė tuo ką darė. Nesigyrė, nereikalavo garbės bei privilegijų už tai “kad ir tada dirbo Lietuvai”. Tiesiog savo laikmečiu darė ką galėjo ir sugebėjo. Tarpais prasčiau, bet dažniau gerai. Statyti jį greta baltušių ir tilvyčių kaip tai daro dvaro putinaitės yra tiesiog nedora”. Taip, šito komentaro autorius davė labai tikslią diagnozę, nes būtent dėl šios priežasties ir kilo visas šitas skandalas. Reikia įvertinti dar ir tokį faktą, kad žlugus partizaniniam pasipriešinimui,  gimė ir kita karta, kuriai mokykloje buvo kalama apie revoliuciją ir savanorišką Lietuvos prisijungimą prie TSRS. Ar šita karta žinojo apie istorijos falsifikacijas? O jeigu žinojo, tai kiek jų buvo? 10 iš tūkstančio, bet ne daugiau. Todėl JM jiems buvo kaip žvaigždė-kelrodė. Tie kaltintojai kolaboravimu, tada gali apkaltinti visus, kurie gimė Sovietmečiu, nes jie jau būdami vaikai, pagal tuos kaltintojus, jau kolaboravo, nes buvo spaliukai, o vėliau ir pionieriai. Tokie kaltinimai yra liguistos žmogaus fantazijos. Dabar dėl Salomėjos Neries. Patinka ar nepatinka kažkam, bet ji yra mūsų klasikė. Su kuo negalima sutikti ir su kuo negalima, kaip čia išsireiškia, kolaboruoti? Negalima sutikti su tuo, kad Salomėją Nerį kažkas lygina su kekše, kas yra būdinga kokiai nors bufetavai. Lietuvoje įvyko tragedija, nes buvo uždarytas Vilniaus Universitetas. LDK buvo kultūros centras Centrinei ir Rytų Europai ir kaip kartais tai vadina baltarusiai - GENIJŲ ŽEMĖ. Kodėl šito nebėra? Išnykus Vilniaus Universitetui, nebeliko ir genijų kalvės. Kaip buvo sunaikinti prūsai? Buvo sunaikinti šviesiausieji ir garbingiausieji Prūsijos protai. Kas liko? Būrai, kuriuos vėliau aprašė Donelaitis. Ar atgavo Vilniaus Universitetas savo prarastas pozicijas. Jis jų, galimai, nebeautgaus jų niekada. Todėl šiandieninėje Lietuvoje tie būrai, įsigiję Vilniaus Universiteto diplomu, jaučiasi, kaip Feliksas Dzeržinskis tapęs NKVD vadu. Dėl kultūros stigiaus, tie turintys VU diplomus, jie prilygina kokią nors kekšę-bufetavą su Salomėja Nerimi. Kekšių-bufetavų buvo ir bus ir niekada nebus jų stigiaus. Bet štai jau praėjo daugiau nei 100 metų nuo Salomėjos gimimo ir Lietuvoje negimė nei viena poetė, kuri savo talentu pranoktų Salomėją Nerį. Nepamirškite, kad ji gyveno vos 41 metus. O tai reiškia, kad viduje vyko kova, ir nugalėjo mirtis. Taip, ją galima pavadinti išdavike. Taip, Salomėja, deja, nesusigaudė ir neperprato Auksinės Ordos klastingos politikos. Bet tai yra pasekmės to, kad Vilnius buvo LDK kultūros centras, o su laiku tai pavirto Rusijos Imperijos provincijos centru. Todėl iki pat šiandien toje provincijoje didelis talentas, kaip JM arba Salomėja Neris gali būti prilyginti kekšei-bufetavai arba kolaboravusiu kažkokiu tai poetėliu, kaip Justinas Marcinkevičius. DIDIS TALENTAS daro klaidas, kaip ir kiekvienas žmogus, kartais jis gali skaudžiai suklysti, kaip tai įvyko su Salomėja Nerimi, tačiau niekada niekada niekada negalima jų prilyginti kekšei-bufetavai, ar kokiam nors prisitaikėliui poetėliui, kokį norima padaryti iš JM. Ir jeigu tokius dalykus daro būrai su Vilniaus Universiteto diplomais, tai žinokite mūsų laukia panašus likimas, kaip ir prūsų.

stasys       2016-03-14 7:52

Gal JM ir buvo ‘apsimetėlis’ bet ar tai nereikia , kad tokiu ‘apsimetėliu’ dėka Lietuva išsaugojo savo kultūrinį  tapatumą, jos tautinį pradą...kuris jau vėliau leido jai atsikurti kaip nepriklausoma šalis. Visur galima rasti menkinančiu poelgiuose aplinkybių, bet ko jos vertos kai rezultatas akivaizdus . Na leiskime sau pafantazuoti tuo faktu jog JM butų pasirinkęs kita kelia. Ar jis ir šiandiena butų toks pat gerai žinomas ir girdimas .? Tikrai nemanau ..kaip čia kai kas jau minėjo gerų talentingu visada yra daugiau,.. tu kurie geba prasimušti sau atviras duris vienetai, o juk mūsų vaikų galvos galėjo būti užpildytos ir visai kit kuo jei jau kalbame apie tai ,..pav. galite sau imti kad ir ši atsikūrusios Lietuvos laikotarpį ..juk akivaizdu kokiu laikotarpiu tas Lietuviškumas buvo geriau (brandžiau) puoselėjamas .

Julius Puras       2016-03-14 3:46

Istorijos nepakeisite. Marcinkevičius buvo apsimetėlis kurio idealai nebuvo nei tiesa nei šviesa. O “moderni lietuvybė” yra niekas kita kaip komunistinis sovietinis tautiškumas. Ar mes turime amžems likti kaip melagai ir apsimetėliai?

Tarabildai       2016-03-14 2:01

Nenuvertinkite atsainiai. Žinome ir Indriliūną ir Krivicką, (Vytuką Mačernį pats pamiršote). Žinome ir mylime, nes šie jauni lietuviai buvo ir tikri poetai ir tikri patriotai. Ir išgamą  kubilinską žinome. Sunku būtų pamiršti.
Bet ginkluotas pogrindis buvo pogrindis. Partizanams žuvus pogrindžio praktiškai neliko. Buvo du variantai, tapti surusėjusiu padugne be jokios Lietuvos, arba kažkiek daryti tai kas palaikytų Lietuvos vardą gyvą žmonių lūpose. Saloměja Nėris buvo tikrai talentinga, bet pasielgė kaip kekšė- pardavė Lietuvą stalinui. Ar galima Marcinkevičių prilyginti saliamutei, cvirkai ir venclovai? O baltušiui? Gal tuomet Justiną prilyginkime gudaičiui-guzevičiui? Lyginant post stalininio laikmečio literatus reikia žiūrėti kas padarė Lietuvai realią žalą, o kas davė naudos. Garbė tiems kurie dėl Laisvės pasirinko kankinystę, bet nereikia keikti ir niekinti kankiniais netapusių bet ir niekšais nevirtusių. JM niekada neskiedė jog kariavo “mažuosius karus”, jis nesigyrė tuo ką darė. Nesigyrė, nereikalavo garbės bei privilegijų už tai “kad ir tada dirbo Lietuvai”. Tiesiog savo laikmečiu darė ką galėjo ir sugebėjo. Tarpais prasčiau, bet dažniau gerai. Statyti jį greta baltušių ir tilvyčių kaip tai daro dvaro putinaitės yra tiesiog nedora.

Tarabilda abiems       2016-03-14 0:35

Kalba visai ne apie Putinaitę ir visokius svaičiojančius liberastius. Nei Putinaitės, nei Vanagaitės knygų į rankas net neketinu imti. Ir savęs gaila, ir savo laiko. Jei Justinas Marcinkevičius yra simbolis mūsų lietuvybės ir Nepriklausomybės, tai patys ne visiški abeliai būdami, turėtumėt puikiai suprasti, kad jokios Putinaitės ir kitokios “aitės” prieš simbolį yra tuščia vieta, nes simbolinė tikrovė yra visai kitame išmatavime nei mūsų smerkimai ir išteisinimai.
Nuožmus ateistas gali burnoti ir koneveikti Dievą, kiek jam gerklė leidžia, bet Dievui jo burnojimas galėtų sukelti tik šypseną.
Klausimas, kaip aiškėja iš diskusijos, juk yra visai kitas. Jūs iš tikro juk ne Justiną Marcinkevičių ginate. Jam tokios jūsų gynybos mažiausiai reikia, kai žmones vadinate “utėlėm”. Iš tikro jūs prisidengdami Marcinkevičium juk stengiatės legitimuoti didelės dalies inteligentijos kolaboravimą su okupantų valdžia.
Suprantama, kolaboravimo laipsnis skyrėsi tarkim Kubilinsko ir Marcinkevičiaus. Aišku, būtų gana paprasta tą kolaboravimą nurašyti į aplinkybių ir laiko nuostolius pasakant (visi juk sukosi, kaip galėjo).
Va kur jūs ir pasimaunate. Ne visi taip sukosi kaip J. Marcinkevičius. Buvo daugybė tokių pat talentingų, kurie savo apsisprendimą nekoloboruoti paliudijo savo krauju, padėję galvas. Nežinau su kuo turiu reikalo ginčytis, bet gal jūs nieko nesate girdėję apie Mamertą Indriliūną ir Bronių Krivicką? Tuomet nėra su kuo diskutuoti.

Raigerdas > Tarabildai        2016-03-13 23:31

Gerbiamasai, jūs rašote, kad “laiškuose adresatams tiesiai buvo pasakyta, kad pastarieji kolaboruoja. Laiško autoriai nekvestionuoja rašytojų kūrybos vertės, bet perspėja, kad šie, turėdami tokį autoritetą ir jį naudodami okupacinės sistemos adoravimui, daro šimteriopą žalą Lietuvai. (daug maž taip ten buvo parašyta)”. Taigi, aš gyvenau sovietmečiu ir galiu patvirtinti, kad man jokios žalos justinas Marcinkevičius nepadarė. Atvirkščiai, skaičiau jį su malonumu, ir vien todėl, kad jis nebuvo tarybinis poetas, ir jo antitarybiškumas buvo labai gerai perduodamas jaunai kartai, nes jis buvo meilės mūsų tėvynei, mūsų gamtai, mūsų kalbai, mūsų istorijai skiepytojas ir žadintojas. Jis puikiai atliko savo misiją ir išliko garbingu poetu iki pat galo. Paimkime m. Bulgakovą. Jis parašė “Šuns širdis” 1925 metais. O jo kūrinys buvo atspausdintas tik 1987 m. Tai jūs norite, kad taip turėjo atsitikti ir su Justino Marcinkevičiaus kūriniais? Tada, kas būtų ėjęs stovėti į “Baltijos kelią”? Kur jūs būtumėte paėmę žmonių? Ir ta drąsa atsirado ne iš karto. Ir tas pasipriešinimo augimas buvo laipsniškas. Dėka Justino Marcinkevičiaus ir poezija iškilo į kitą lygmenį. Čia kai kurie krikščionys ardosi dėl jo parašytų eilių sovietų valdžiai. Jeigu jam reikėjo, tai jis teisingai padarė. Nes dėka šito, jį paliko ramybėje ir jis galėjo tęsti savo kūrybinį kelią vardan tos Lietuvos. Akivaizdu, kad čia yra liguistas prisikabinimas prie Justino Marcinkevičiaus tų pačių ligotos fantazijos krikščionių, nes susidaro įspūdis, kad jie net nėra Biblijos skaitę. Cituoju:“Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje 4 ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. 5 [i2]Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?“ 6 Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. 7 Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. 8 Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. 9 Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris”. Visas klaikumas yra tame, kad tie Justino Marcinkevičiaus kaltintojai yra milijonus kartų už jį nuodėmingesni ir nei vienas iš tų kaltintojų nieko nėra sukūręs geresnio už Justiną Marcinkevičių. Na, ne Putinaitei kaltinti Justiną Marcinkevičių. Duokite kas nors nors vieną pavyzdį, kad Putinaitė yra kažką tai vertingo padariusi Lietuvai Sovietmečiu? Visas Putinaitės nuopelnas yra tik tame, kad ji, kaip toje I. Krylovo pasakėčioje, nori pademonstruoti, kad Moska labai kieta, kadangi patį Dramblį aplojo. Vakaruose į tokius idiotiškus kaltinimus niekas nekreipia dėmesio. O Lietuvoje panašiai, kaip Rusijoje, prisikabina prie kokio nors žymaus žmogaus klaidos ir pradeda jį taršyti. Aš esu tokios nuomonės, kad nei vienam, dalyvavusiam puolime prieš J. Marcinkevičių negali būti atleista. Galų gale išsiaiškinkite, kas yra tie KALTINTOJAI. Na, negali būti, kad Lietuva per 26 metus degradavo tokiu laipsniu, kad pradeda rimtai diskutuoti dėl tokių išsišokėlių pareiškimų, kaip Putinaitės “tiesa”, kuri neturi apie tą tiesą net žalio supratimo.

Tarabildai 16:07       2016-03-13 23:21

Pateikėte unikalų ir vertingą faktą apie apie 1952 m. A. Miškinio ir A.Kučingio laiškus Vincui Mykolaičiui Putinui ir Antanui Vienuoliui apie jų kolaboravimą su okupantais [tik norėtųsi tikslumo: dėl ko ir kokiais žodžiais tai buvo pasakyta (matyt, žodžio “kolaboravimas” nebuvo)? - Jų laiškai skelbti?].
Aišku, kad, kaip sakote, “talentas nesuteikia indulgencijų kolaboruoti su okupantu”.
Tačiau, atrodo, nesate naivuolis, kad nesuprastumėte, jog panelės Nerijos Putinaitės darbai ir 1952 m. A. Miškinio ir A.Kučingio laiškai Vincui Mykolaičiui Putinui bei Antanui Vienuoliui rašyti visiškai skirtingomis aplinkybėmis ir siekiant skirtingų tikslų?
Retoriškai klausiate, “ką jie (A. Miškinis ir N. Putinaitė ar, pridėsiu, T. Venclova su A. Štromu) skirtingo pasakė?” - Tai bent pavartykite N. Putinaitės “Nugenėta pušį” ir skirtumas taps akivaizdus.
Pakankamai daug šiuolaikinių intelektualų, net niekieno neverčiami (!), išduoda nacionalinius Lietuvos interesus ir atvirai KOLABORUOJA su tokiu pat kiekvienai tautai pražūtingu marksistiniu, multikultūrizmą propaguojančiu, Briuseliu.
Tikiuosi, Tarabilda, siekdamas išlikti nuoseklus, didžiųjų šiuolaikinių kolaborantų kryptimi vieną kitą kritikos strėlę paleidote?

Visiškas anonimas       2016-03-13 16:14

Tikrai taip Raigraigrybe, gyvenu iš melų, vagysčių ir apgaulių. Dabar nusitaikęs apmauti tamstą, ir matau, kad man sekasi, o tau - nesiseka. Ir pats žinai, kodėl.

Julius Puras       2016-03-13 16:12

Raigerdai kad Marcinkevičius buvo apsimetėlis tai yra tiesa. Pas jus prioritetai išdėstyti taip vertybės tikėjimas tiesa. Ir jaigu tiesa prieštarauja jūsų vertybėm tai blogiau tiktai tiesai. Lietuvos visos bėdos šių dienų kurent valstybe kurent civilizacija ir yra klaidingai išdėstyti prioritetai visuomenės sąmonėje.

Tarabilda       2016-03-13 16:07

Problema diskusijos yra visai kita, dėl ko nesusiškekame. Neapsibrėžeme objekto, apie ką šnekame, tai ir šnekame vieni apie batus, kiti - apie ratus. Pagrindinis dalykas, dėl ko Putinaitė tapo tokia “reikšminga” yra ta, kad ji pasakė negirdėtą dalyką - “Marcinkevičius kolaboravo”.
Nieko naujo ji nepasakė. Apie 1952 m. A. Miškinis su A.Kučingiu iš Olžeraso lagerio (Omsko sr.) parašė du laiškus, apie kuriuos nutyli mūsų dabartinė Lietuvių literatūros istoriją. Labai reikšmingus laiškus. Vieną Vincui Mykolaičiui Putinui, kitą - Antanui Vienuoliui.
Laiškuose adresatams tiesiai buvo pasakyta, kad pastarieji kolaboruoja. Laiško autoriai nekvestionuoja rašytojų kūrybos vertės, bet perspėja, kad šie, turėdami tokį autoritetą ir jį naudodami okupacinės sistemos adoravimui, daro šimteriopą žalą Lietuvai. (daug maž taip ten buvo parašyta).
Nei A. Miškinio, nei A. Kučingio neapkaltinsi, kad jie iš lagerių puolė “pačią lietuvybę, kaip modernios lietuvybės pagrindą”. O juk ką jie skirtingo pasakė? Tą pačią teisybę, kad talentas nesuteikia indulgencijų kolaboruoti su okupantu.

Raigerdas>Visiškai pritariu "Administratoriui 1       2016-03-13 15:32

Dar vienas arba tas pats “gudruolis” kliauzininkas įvedinėja savo tvarką. Kiek žinau, ir man neteko girdėti, kad scientologai pultų J. Marcinkevičių. Tai būtų pati didžiausia nesąmonė, kokią tik galima būtų įsivaizduoti. Jie nepuola ir krikščionybės, nes jie neturi nei vienos religijos, kurią jie įvardintų savo priešais. Kiek žinau, scientologų tarpe yra ir katalikų, ir pagonių, ir joga užsiiminėjančių, ir ateistų, ir budistų, ir jiems yra vienodai, į ką tiki žmogus. Taip, kad vėl bandai bailiai ir klastingai apgauti ir Administratorių ir komentatorius. Iš ko gyveni pats? Iš apgaulės? Nes sąžiningai dirbti tai neišmokai.

Loginas ne Šopauskas tam kuris apačioj       2016-03-13 15:30

Rašote: ” Jis vertas analizės ir kritikos, tačiau pagrindinis klausimas, kas to imasi ir kokiu tikslu tai daro, kokias ideologines nuostatas pakeliui diegia jį kritikuodami.
Įvairiausio plauko progresyvistai, reliatyvistai, liberalai, postmodernistai ir pan., neigdami istorines ir metafizines duotybes, trūks plyš stengiasi įrodyti, pvz., kad tautos (ar lytys) tėra socialiniai konstruktai ar kad nėra objektyvios tiesos bei objektyviai įpareigojančių moralinių normų.”
Suprantu jūsų pasipiktinimą, bet pykti reikėtų ne ant tų, kurie ten kažkaip kreivai rašo, o ant tų, kurie galėtų ir privalėtų parašyti argumentuotai ir teisingai akademiniu lygmeniu. Žodžiu, ant savų.
Va ir šita garbingų žmonių kompanija, užuot palikę savo parašą po kreipimusi ir įsivaizdavę, kad darbą padarė, geriau imtų ir parašytų bent po pastraipą apie kolaboravimą ir kūrybos laisvę. Būtų daug daugiau naudos Lietuvos ateičiai.

Raigerdas bevardžiui bailiui 2016-03-13 14:26       2016-03-13 15:16

Bevardis komentatorius iš baimės dreba nuo išvardintų mano faktų. Pirmiausia, kažkaip įdomiai tu elgiesi, kaip elgėsi kažkada KGB-istai. Reiškia šitas bevardis komentatorius įsivaizduoja, kad mes gyvename KGB ar Inkvizicijos laikais. Jo manymu, užtenka parašyti kliauzą ir Administratorius (Administratoriui 2016-03-13 14:26) privalo vykdyti kliauzininko prašymą. Na, o dabar bailį ir kliauzininke įvardink nors vieną vietą mano komentare, kur aš parašiau kažkokį faktą, kurio nebuvo tikrovėje? Na, drąsiau, drąsiau, drąsiau… Ko taip bijai? Kurioje vietoje yra niekinama krikščionybė? Ar turi nors vieną faktą? Nemirtingi jūs kliauzininkai… Tai netylėk. Parašyk, kur yra nors vienas mano išgalvotas faktas, kurio nebuvo tikrovėje? Jauti nostalgiją Tarybinei cenzūrai? Ir koks kliauzininkas bevardis bailys mandagus (?!), net neįtikėtina, nes savo komentare rašo:“Iš anksto ačiū”. Įsivaizduojate, jis net išsiauklėjęs žmogus, nes žino tiksliai, kokiais atvejais reikia sakyti ačiū. Čia tai bent…

Logikui ne Šopauskui (2016-03-13 0:21)       2016-03-13 14:59

Kaip vaikiška šitaip kaitalioti prasmes ir pritempinėti prie sau palankaus požiūrio:
juk nieks neteigia,
kad “J. Marcinkevičius lietuvybę reprezentuoja geriau, nei koks nors Sigitas Geda” ar A. Nyka Niliūnas (kurį neabejotinai vertinu labiau už J. Marcinkevičių, kaip ir dar keletą XX a. lietuvių poetų),
nieks komentaruose, įkeldamas eilėraščių fragmentus, nemėgina “įrodyti, kad nėra pasaulyje geresnio poeto už Justiną”.
Matyt, tiesa, ir kad jis neoromantikas. Tebūnie, - toks jo talentų panaudojimas ir gyvenimo kelias, jo sielos slėpinys.
Tačiau melas, kad J. Marcinkevičiaus istorinė reikšmė - sovietinės ideologijos propagandistas. Jis vertas analizės ir kritikos, tačiau pagrindinis klausimas, kas to imasi ir kokiu tikslu tai daro, kokias ideologines nuostatas pakeliui diegia jį kritikuodami.
Įvairiausio plauko progresyvistai, reliatyvistai, liberalai, postmodernistai ir pan., neigdami istorines ir metafizines duotybes, trūks plyš stengiasi įrodyti, pvz., kad tautos (ar lytys) tėra socialiniai konstruktai ar kad nėra objektyvios tiesos bei objektyviai įpareigojančių moralinių normų.
Štai dėl ko iš esmės suremtos ietys ginant tiesiog padorų žmogų ir poetą, mylėjusį savo tautą ir jos kalbą, gimtąją žemę - tai, kas prigimtimi akivaizdžiai nėra tik “socialiniai konstruktai”.

Visiškai pritariu "Administratoriui 14:26"       2016-03-13 14:58

kad “Diskusija vystytųsi kur kas produktyviau, jei scientologas ir krikščionybės niekintojas Raigerdas su Puru diskutuotų pas nykštukus.”
Juk dauguma nepateisintų, jei konferencijos metu kurie nors imtų traiškyti Kaziuko turguje nusipirktus riešutus.

stasys       2016-03-13 14:55

- iš blogu pavyzdžiu irgi galima mokytis , o ne nikštukus jais maitinti. Beje diskusijos ta tema kol kas nematau ..be keliu ten norinčiu pasipuikuoti savo įmantriu žodynu.

Administratoriui       2016-03-13 14:26

Diskusija vystytųsi kur kas produktyviau, jei scientologas ir krikščionybės niekintojas Raigerdas su Puru diskutuotų pas nykštukus. Iš anksto ačiū.

Raigerdas>Juliui Purui       2016-03-13 11:19

Juliau Purai, tu su savo kaltinimais arba tiesiog pildamas purvą ant J.Marcinkevičiaus net neįsivaizduoji, kad tu eini ir prieš Tiesą, ir prieš Dievą, ir prieš Tikėjimą. Pirmiausia, KAS TU ESI, JULIAU PURAI? Tu esi literatūros kritikas? Ne. Tu esi pats poetas? Ne. Tu esi rašytojas? Ne. Tai, kas tu esi? Žmogus be profesijos? Taip. Ką esi nuveikęs šiame gyvenime? Esi apdovanotas Nobelio premija už pasiekimus literatūroje, kultūroje? Ne. Tai, kas tu toks esi? Esi paprastas nemokša ir dar su polinkiu niekinti ir šmeižti kitus žmones, kurie tau nieko blogo nėra padarę. Tu naudojiesi tuo, kad mes gyvename chaotiškoje sistemoje, kuri vadinama demokratija. Ir ta demokratija yra sukurta vien tik todėl, kad išvengti, kad į valdžią gali ateiti DIKTATORIUS. Kuo baisus yra tas DIKTATORIUS? Jis baisus yra tuo, kad jis gali elgtis panašiai taip pat, kaip ir tu. Inkvizicija degino žmones ant laužų DIEVO VARDU. Pagarsėjęs savo žiaurumais, Inkvizitorius Tomas de Torkemada (Tomás de Torquemada)– XV amžiaus Ispanijos dominikonų ordino vienuolis, karalienės Izabelės nuodėmklausys, pirmasis ir žymiausias Ispanijos generalinis inkvizitorius buvo toks pamaldus, kad BIBLIJĄ JIS MĖGO SKAITYTI TIK TĄ, KURIOS VIRŠELIAI BUVO PADARYTI, SPECIALIAI JAM, IŠ ŽMOGAUS ODOS. Sebastiano de Olmedo kronikoje aprašomas kaip „eretikų kūjis, Ispanijos šviesa, savo šalies išganytojas ir ordino garbė“.
1483 m. paskirtas generaliniu inkvizitoriumi pradėjo žydų, maurų ir eretikų inkvizicijas. Kiekvienas krikščionis nuo 12 (mergaitės) ir 14 (berniukai) metų buvo tinkamas patraukti inkvizicijos teisman”. Taigi, Tomas de Torkemada žudė žmones, sakydamas, kad jis tai daro TIESOS, DIEVO ir TIKĖJIMO labui. Tu neturi tokios galios kaip Tomas de Torkemada, todėl tyliai, pasinaudodamas ta krauju iškovota laisve, kurios buvo siekiama ne vieną šimtą metų, kad mes galėtume laisvai išsakyti savo nuomonę, ir prie kurios pats nesi prisidėjęs jokia savo veikla, - darai žalą kitiems Lietuvos piliečiams ir tai pačiai Katalikų bažnyčiai, kuri tave mokė tikėjimo tiesų. Jokios nuomonės apie Justiną Marcinkevičių tu neturi. Jeigu būtų puolamas kitas koks nors veikėjas, tu būtum jų gretose. Tau vaidenasi priešai ir tu kariauji su savo paties išgalvotais priešais. Galimai, koks nors kunigas bandė tave išgelbėti nuo pamišimo, bet neišgelbėjo. Koks tu buvai piktadarys, toks ir likai. Kaip tu gali save išreikšti? Tik ką nors apšmeiždamas. Pas mus neveikia teisingumo sistemos, bet jeigu jos veiktų, tai teismas turėtų už išgalvotus šmeižikiškus kliedesius apie J. Marcinkevičių, nubausti tave, pavyzdžiui, 5-is metus šaligatvių valymu aplink Kultūros ministeriją. O patikrinti ar tu sąžiningai atlikai savo darbą, privalėtų tavo kunigas, kuris tave mokė tikėjimo tiesų, nes jis jų neišmokė.

Julius Puras       2016-03-13 6:11

Tiesa, tikejimas ir vertybes. Tiesa kad Marcinkevicius buvo apsimetelis. Tikejimas kad yra dievas. Kad butumete adekvatus jus Raigerdai turite skirti tuos dalykus viena nuo kito ir ju nemaisyti.
Kiek man teko vertinti is skirtingu pusiu homosovieticus tai pas juos abu sitie visiskai skirtingi dalykai yra sumaisyti ju samoneje. Homosivieticus neskire kas yra tiesa o kas yra tikejimas ir savo isitikinimu prioretetus suredo pagal savo arba jam iskiepitas vertybes.

Raigerdas        2016-03-13 0:38

Pasipylė, pasipylė komentarai. Jų tarpe yra protingų, yra kvailų ir yra parašytų komentarų paties Šarikovo, kuris pretenduoja nei mažiau, nei daugiau, bet tiesiai į saliamonišką išmintį, nors pats nesupranta nei vieno parašyto Justino Marcinkevičiaus eilėraščio ir net negalėtų pasakyti, apie ką jis jame rašo ir kokia jo prasmė. Įdomi laisvė atėjo į Lietuvą: humanoidas lietuvis, neturintis net vidurinio išsilavinimo, “kritikuoja” J. Marcinkevičių jį niekindamas. Kiek prisimenu, KGB tokius naudojo puolimui prieš Rusijos akademiką Sacharovą. Ir dokumentiniuose filmuose, prieš meninį filmą, buvo demonstruojamos tarybinei liaudžiai NAUJIENOS, o ta svarbiausia naujiena buvo, kaip KALVIS, kuris išsakė darbo liaudies nuomonę, SMERKIA AKADEMIKĄ SACHAROVĄ. Taigi, KGB išsiundydavo savo šunis arba stukačius, kurie puldavo kokį nors KGB neįtikusį inteligentą. Kas užsiundė Julių Purą? Mano manymu, niekas. Jis tai supranta, kad jis vykdo savo “krikščionišką pareigą”. Kitas siūlo man paskaityti Thomo E. Woodso knygą apie tai, kaip Katalikų bažnyčia sukūrė Vakarų Civilizaciją. Tai, gal Katalikų bažnyčia sukūrė ir Prancūzijos revoliuciją? Ar jūs bent pažiūrėjote, kokie buvo statomi spektakliai viduramžiais? Vėliau rusai pakartojo tik ne su Kristumi, o su Leninu ir Stalinu panašų meną, koks buvo kuriamas Šventojoje Romos Imperijoje. Apie kokią jūs civilizaciją kalbate, jeigu Popiežius netgi išleido Bulę, nurodydamas pulti Lietuvą. Inkvizicija taip pat Vakarų Civilizacija? Kaip gimė renesansas? Apie kokią jūs civilizaciją kalbate, jeigu jūs Dievą vaizduojate su barzda, t.y. paversdami jį žmogumi? Jūs pasivogėte 10 Dievo įsakymų iš žydų, juos perdirbote pagal save, ir teigiate, kad Dievas parašė 2 skirtingus 10 DIEVO įsakymus? Vieną kartą jis įsako:“NEPIEŠKITE MANO ATVAIZDO”, o jau Katalikų bažnyčios tų paties 10 Dievo įsakymų interpretacijoje Dievas persigalvoja ir katalikams nieko nebesako dėl jo atvaizdo vaizdavimo. Apie kokią jūs civilizaciją kalbate, kai krikščionis išžudė tūkstančius žydų? O Kryžiaus karai, tai taip pat civilizuotumas? O žmonių deginimai ant laužų - tai taip pat civilizuotumas? Sunaikinta mums gimininga prūsų tauta - tai taip pat civilizuotumas? O žydų diskriminacija Vokietijoje ir kitose šalyse, kuriems buvo leista dirbti juvelyrais ir keisti pinigus, ko pasekoje jie paėmė į savo rankas Anglijos banką ir kitus Europos bankus, o vėliau perėmė pinigų srautus ir auksą JAV. Ir šiandien ta visa jūsų “civilizuota Europa” yra skolinga vienam privačiam bankui 14 trilijonų dolerių. Kur jūs matote čia civilizuotumą? Kur Vatikanas laiko savo pinigus? Ar reikia jums dar faktų? Jų yra gana daug. Paskaitykite putinistų leidžiamas knygas ir jūs ten atrasite, kokia civilizuota yra Rusija, kaip Rusija išgelbėjo Lietuvą, Lenkiją ir kitas šalis nuo fašizmo, kaip Lietuvai grąžino Vilnių ir Klaipėdą, ir t.t., ir kaip rusai sukūrė visą tą Europos civilizaciją, nes visur, neva, yra rusų genai. 5sivaiduoju, kaip kartais yra sunku pažiūrėti TIESAI į akis ir pamatyti, kaip Vakarų šalyse yra parduodami bažnyčių pastatai, nes nebe sugebama jų išlaikyti, kadangi nebeina žmonės. Jau yra bažnyčių, kur matosi ant pastato užrašas - RESTORANAS. Taigi, bažnyčia bando išsilaikyti ir taip. Lietuvoje Katalikų bažnyčiai yra Aukso amžius, nes Lietuvos valdžia net neatsiklausdama liaudies nuomonės, skiria daugiau nei pusę milijono eurų per metus, net neklausdama apie tai, kur tie pinigai buvo panaudoti. Esu pats susidūręs, kaip kunigai užsiima kenkėjiška veikla. Vieną kartą buvau vieną kunigą paėmęs už ragų, kai jis melavo mokykloje mokiniams. Nuėjau į tą bažnyčią, kur jis patarnavo. O jis vinguriuodamas kaip moteris užpakaliuku nuėjo pasiskundė savo “vyresniajam”. O tas, senas chrienas, gynė jį kaip savo meilužę. Tai apie kokį civilizuotumą jūs čia kalbate? Apie vaikų išnaudojimą bažnyčiose? Tai irgi jūsų nuomone civilizuotumas?

Logikas ne Šopauskas       2016-03-13 0:21

Kol forumiečiai neapibrėžia sąvokų, ką jie turi galvoje sakydami ” lietuvybė ir modernios Lietuvos tapatumo pagrindas”, vieni šnekėsimk apie batus, kiti apie ratus. Tarkim, ar lietuvybę jie supranta taip pat kaip tautininkai. Ir pagal kokius kriterijus J. Marcinkevičius tą lietuvybę reprezentuoja geriau nei koks nors Sigitas Geda? Ar tik dėl to, kad Marcinkevičiaus poezija suprantamesnė paprastam, poezijoje ne ką teišmanančiam žmogui, kuris komentaruose citatomis mums mėgino įrodyti, kad nėra pasaulyje geresnio poeto už Justiną? Jei kas nors pasaulyje iš lietuvių poetų galėtų reprezentuoti tą vadinamą “modernios Lietuvos tapatumą”, tai tikrai ne Justinas Marcinkevičius, nes jis yra pasilikęs XIX a. antrosios pusės neoromantinės tradicijos lauke. Apie tai yra savo dienoraščiuose kalbėjęs A. Nyka Niliūnas, jo eiliuotą trilogiją pavadinęs literatūriniu anachronizmu.

> ir TO >Logikui, ir p. Šopauskui       2016-03-12 23:30

Tam ir rengiama konferencija. Ateik pasiklausyti, ir išsiaiškinsi.

Julius Puras       2016-03-12 23:18

“pačio tautos dainiaus” kiek supratau tai antikreidutininkas stasys kartu su Aloyzu Sakalu ir Sadūnaite atsidūrė vienoje barikadų pusėje. Ka galvoju idant sovietizmas yra galingas ir dar nesibaigė ir dar ilgai ilgai nesibaigs. Ilgoje ir gilioje rezistencijoje išliks dar Lietuvoje ilgai.

ir TO >Logikui, ir p. Šopauskui       2016-03-12 23:06

bala nematė tų ekvivalencijų ir implikacijų.
Problema ta, kad niekur nerandu, kad būtų pasakyta, kodėl teisinga teigti, jog puolant Marcinkevičių (tarkim) puolama ir lietuvybė.
Ir negi lietuvybei “tai” didžiausias pavojus?

>Logikui ne Šopauskas        2016-03-12 22:48

Pavadinime aiškiai sakoma, kad lietuvybė yra “modernios Lietuvos tapatumo pagrindas” (ekvivalencija), ir kad puolant JM, puolama lietuvybė (tik implikacija).
Jūs klausiate kitko
- apie tariamą lygybės ženklą (ekvivalenciją) TARP J. Marcinkevičiaus IR “lietuvybės kaip modernios Lietuvos tapatumo pagrindo”. Skirtumą supratote?
Tad kodėl, kaip rašote, “Kreipimosi iniciatoriai turėtų ramiai akademiniu lygiu įrodyti Marcinkevičiaus ir modernios lietuvybės TAPATYBĘ”?
Kreipimosi iniciatorių mintis formaliu požiūriu reiškia, kad lietuvybė (“kaip modernios Lietuvos tapatumo pagrindas”) gali būti (ir yra) puolama NE TIK puolant Justiną Marcinkevičių.
Bet ideologų progresyvistų ir reliatyvistų JM puolimas reiškia ir lietuvybės puolimą.
Manau, ir logikas L. Šopauskas Vilniaus forumo poziciją aiškintų panašiai.

stasys        2016-03-12 22:19

Rasti priešą daug lengviau nei ji suradus pabandyti suprasti , ko nori Putinaitė man aišku , o va ko siekia Vilniaus klubas liekas neaišku . Mistifikuoti problema Lietuvoje įprasta , įprasta iš to pusti didelį burbulą o vėliau įtikėjusius versti piešti kreidute , kaip auka tai kvailystei kuria kažkada visi padarėm. Nežinau kaip reaguoti į tai ką matau čia, toje temoje , kaip ir juokingos man tos spekuliacijos J.Marcinkevičiaus kūrybine tema. Lietuvos ąžuolai nevirsta nugenėtu pušelių papėdėse ..o jei tokiu sudyksta daugiau tai tik dėl to kad užuovėja joms čia garantuota. Putinaitės noras suprasti, tai kaina to neveiklumo tu kurie kaip ta inkvizicija pasiskelbė save aukščiau to pačio tautos dainiaus,  sutapatindami save su jo tiesa. J.Marcinkevičius gali patikti gali ir nepatikti savo biografija,..bet jo kūrybinė vieta Lietuvos istorijoje nepajudinama ir nesumenkinama ..Nesumenkinama ta prasme kad ištrynus nors viena jo žodį istorijoje liktu balta dėmė. Todėl tam sambūriui tik priminsiu istorija netrinama ir nekeičiama ..ja galima tik papildyti ..tai pildykite mieli inkvizitoriai tomis detalėmis kurios šiandienine karta verstu tais istorijos ąžuolais ir toliau žavėtis ..Tiesa gimsta ne kovose , o diskusijose. Ir saugoti reiktu ne tuos ąžuolus , o tas nugenėtas smalsias pušeles ,.taip kaip jos ir tik jos verčia mus tais ąžuolais žavėtis .. Vienas ąžuolas lauke liūdna fikcija.

Julius Puras       2016-03-12 21:09

Apsimeteliškos lietuviškos tapatybės vienas iš kurėju. Taip. Būtent tokia lietuviška tapatybė yra šių dienų Lietuvos valdančio elito lietuviška tapatybė.

Julius Puras       2016-03-12 20:51

“Marcinkevičius niekados prieš jis visados už” ir skaitau 91 metu jo pliurpala ir tai dar ir dar karta patvirtina koks jis buvo apsimetėlis.

Logikui ne Šopauskas       2016-03-12 20:50

Tapatumas ir yra ekvivalencija (a lygu b), o implikacija į žmonių kalbą išvertus reiškia “Jei - tai”. Loginė grandė išeitų tokia: 1.J. Marcinkevičius yra modernios lietuvybės pagrindas. 2.Justinas Marcinkevičius yra puolamas. 3. Vadinasi sprendinys - yra puolamas modernios lietuvybės pagrindas.
Silpniausia grandis šioje sekoje yra ta, kad kreipimosi iniciatoriai turėtų ramiai akademiniu lygiu įrodyti Marcinkevičiaus ir modernios lietuvybės tapatybę. Jie, užuot tokį kažin ar įmanomą darbą padarę, griebėsi paprasčiausio būdo - abejotiną teiginio teisingumą stengiasi pagrįsi už šios paradigmos esančiais argumentais - autoritetingų pavardžių svoriu. Logikoje tokie dalykai neleidžiami, nes tai yra manipuliacija.

Vytautas       2016-03-12 20:39

Laukinis kažkas po mūsų gyvenimus vaikšto.
Dvokdamas mėšlu,pūvančiais lapais,siera.
Išrausia stalčius,lovas,praeitį-aišku:
Suras.Jei reikės,net ir tai,ko nėra,suras.
Just.Marcinkevičius   1991

Julius Puras       2016-03-12 20:08

Sovietinis establešmentas yra neadekvatus nesugebantis prisiimti atsakomybės už savo žodžius todėl nieko nekomentuos.

>gerbiamas L. Šopauskai        2016-03-12 19:49

Pasakyme “puolant Justiną Marcinkevičių, puolama pati lietuvybė” dedamas ne lygybės (logikoje - ekvivalencijos) ženklas, bet implikacijos.
Po tokio paaiškinimo Jūsų klausimas dar išlieka Jums reikšmingas?
Jeigu taip, tai L. Šopauskas jį, jei pastebės, galėtų pakomentuoti.

Julius Puras        2016-03-12 19:45

“Juliui Purui 11:07     2016-03-12 11:14
Dar kartą:
nepalyginamai didesnė lietuvybės diskreditaciją gausybė paties daromų kalbos ir rašybos klaidų, polonizmai ir rusicizmai.
Kaip dėkingi būtume už nepraleidimą progos patylėti!”
Tai ką padarė lituanistai iš tolo net neprilygsta Marcinkevičiaus veidmainystėm ir apsimetinėjimams. Lituanistai pasirėme svetimom ideologijom tokiom kaip politinių vienetu ideologija (medis Vebsterio žodyne) ir sovietmečiu ivede despotizma lietuviu kalbos atžvilgiu išdraskė lietuvių kalbini paveldą. Ta bila nebaigta. Tiesa pasakius net nepradėta nagrinėti. O jau ištolo matosi kiek ten lituanistiško melo, apgavysčių, apsimetinejimu ir viso kito brudo.

gerbiamas L. Šopauskai,       2016-03-12 18:39

Jūs kaip logikas gal išskleistumėte visą samprotavimo grandinę, kuri paaiškintų šio pareiškimo autorių sumanymą tarp J. Marcinkevičiaus ir “lietuvybės kaip modernios Lietuvos tapatumo pagrindo” dėti lygybės ženklą?

J. M. „Pavasario balsai Pasandravy“       2016-03-12 17:29

“Nulijo padubysiais.
Atsivėrė dvasia ir nulijo.
Žodžiais nulijo. Skalsiais.
Atgijo širdys. Prigijo.”
Kanoninės J. Marcinkevičiaus eilės, deja, internete tik šį stulpelį radau.
Nesu naivus, J. M. kritikų širdžių nesuminkštinsime,
ir vis dėlto gal kas nors turi ir gali čia įkelti šį vieną stipriausių jo eilėraščių?

Iš J. Marcinkevičiaus „Dienoraščio be datų“ 1981       2016-03-12 16:48

(…) Girdžiu, kaip tėvas priemenėje daužo nuo klumpių sniegą – grįžta, pašėręs gyvulius. Neskubėdamas uždega žiburį, ištraukia iš po balkio kantičkas ir sėdasi užstalėje. Motina bulves lupa. Visa tai be galo panašu į kažkokias apeigas, pilnas gilios prasmės.
Dabar tėvas pašaukia vaikus, ir mes sėdamės šalia jo aplinkui stalą. Tėvas kvepia tvartu ir dobilais, aš glaudžiuosi prie jo šilto šono ir svajoju apie tą kitą pasaulį, kuris yra už gryčios sienų — apie tvartą, kuriame dūsauja karvė, kur stovėdamas miega arklys.

Tėvas ilgai varto kantičkas, paskui atsikrenkščia, persižegnoja ir užveda giesmę. Gryčia tartum netenka sienų ir lubų — į ją nusileidžia žilabarzdis Dievas tėvas,
mušamas ir stumdomas, ateina su savo kryžium Kristus, mažais sparneliais plazda angelai, tartum kaimynai, ant ilgo suolo susėda visi apaštalai ir šventieji. Man be galo gaila Marijos — ji labai panaši į mano mamą. Tėvas gieda iš senų kantičkų, kuriose pilna keistų ir nesuprantamų žodžių, krūpčioja palubėje lempa, kada, kartodami posmą, mes visi užrinkame:
Matė kalną Kalvarijos,
Graudžias ašaras Marijos…
Ir aš viską matau. Ant molinės aslos vyksta pirmoji mano drama, sodrus tėvo balsas pasakoja pirmą mano epą, plonais seserų balseliais skamba pirmoji mano poezija (…).

Iš J. Marcinkevičiaus "Meilės poemos" 1971       2016-03-12 16:44

... Ir aš pasistiepęs
vaikiškom lūpom siekiu
Nukryžiuotojo kojų,
bučiuodamas vinį,
kurią, eidami į bažnyčią,
jau tūkstančiai
šiandien bučiavo.

Dėl "šmeižto"       2016-03-12 15:19

Kiekvieną šmeižtą reikia įrodyti, nes tai teisinę atsakomybę užtraukiantis kaltinimas. Klausimas būtų išsprendžiamas labai paprastai. Reikia kreiptis, kad Burauskaitės kontora paviešintų T.Venclovos ir A.Štromo sekimo bylas. Dėti prie šono J. Marcinkevičiaus “Pušį kuri juokiasi”, ir padarius rimtą teksto analizę, atsakyti, ar KGB bylų medžiaga buvo naudojama kaip šaltinis, ar ne. Tuo klausimu literatūros kritikas V.Sventickas kažkodėl nepasisako, o būtent apie tai turėtų kalbėti, o ne apie kažkokias ten detales, norėjo ar ne poetas į valdžią.

infiltrantas ?       2016-03-12 15:08

kaip KGB puikiai moka įfiltruoti į visokius sąjūdžius savus žmones:
- padaro auka,
- padaro pseudopatriotą,
- padaro kovotoją ir t.t.
—-
kuo toliau, tuo labiau panašu, kad marcinkevičius veikė kaip KGB agentas.
(respublikos pavogėjas vitas tomkus irgi įfiltruotas kgbistas - su tuo jau niekas nesiginčyja - o koks buvo patriotas ir kovotojas!! )

ššš       2016-03-12 14:57

to “To ššš    2016-03-12 13:57”  Stalinas laimėjo karą.  Nepatinka?

T. Venclovos ir A. Štromo 1991-ųjų šmeižtas       2016-03-12 14:51

1991 m. birželio 6 d. Lietuvos televizijos Vytauto Matulevičiaus laidoje „Krantas“ Justinas Marcinkevičius išeivijos rašytojų Tomo Venclovos ir Aleksandro Štromo buvo šmeižikiškai viešai apkaltintas bendradarbiavimu su KGB - esą apysaką „Pušis, kuri juokėsi“ jis sukūrė sovietinių saugumo struktūrų užsakymu (buvo kertamas ne kaip poetui, o kaip potencialiam politiniam konkurentui).
Valentino Sventicko (su J.Marcinkevičiumi gyveno tame pačiame name) mintys apie tai ir liudijimai:
“Nieko čia naujo nuo Romos imperijos laikų. Politiniame pasaulyje tokie smūgiai konkurentams, manipuliavimas žmonėmis, tokia tarpusavio kovos metodika - kasdieniai dalykai. Bet jei tie žmonės, kurie ėmėsi tokių veiksmų, būtų pažinoję poetą kiek gerėliau, būtų supratę, kad jis ne tik neketina, bet ir jokiu būdu nesutiktų pretenduoti į aukštą politinį postą.

Su apmaudu turime pripažinti, kad Sąjūdžio, Atgimimo metais, kurie buvo tokie svarbūs J.Marcinkevičiui (Baltijos kelią jis apskritai suvokė kaip tautos ir valstybės formavimosi apoteozę), vieni kitus mes įsivaizdavome labai gražius ir sąžiningus, virtę viena banga šokome aukštyn net neabejodami, kad šitiek skaudžių patirčių išgyvenusi, santūri, išmintinga, okupacijos velniavą perėjusi ir ją atlaikiusi tauta nuo šiol gyvens šviesiau ir doriau nei priespaudos laikais.

Vėliau paaiškėjo, kad taip manydami klydome, o J.Marcinkevičius buvo vienas pirmųjų tai skaudžiai patyrusių.


Nukęsti, nutylėti, nesmūgiuoti atgal - buvo paties poeto apsisprendimas. Jei J.Marcinkevičius būtų buvęs S.Gedos ar A.Šliogerio charakterio žmogus, būtų lengvai atrėmęs tą puolimą, tačiau jis visur ir visada be išimties buvo kovotojas už, niekada - prieš. Juk būtų - tartum prieš savus. Ne jo būdas buvo smogti atgal. Tiesą sakant, tie, kurie puolė J.Marcinkevičių, tai iš anksto žinojo.

Poetas tokiam puolimui nebuvo psichologiškai pasiruošęs.”

To ššš       2016-03-12 13:57

O apie Staliną irgi arba gerai, arba nieko?

ššš       2016-03-12 13:01

Šalin liežuvius nuo mirusiųjų. Apie mirusius gerai arba nieko.

Tarabilda       2016-03-12 12:25

Turi dar parengtų etikečių?

Tarabilda - Putinaitė 2?       2016-03-12 12:21

“Justiną Marcinkevičių vertinu kaip [...] poveikio kolektyvinei sovietizuotai sąmonei mechanizmą.”
Ir viskas?

Tarabilda       2016-03-12 12:04

Justiną Marcinkevičių aš vertinu ir suprantu jo (kaip asmenybės ir rašytojo) reikšmę bei poveikio kolektyvinei sovietizuotai sąmonei mechanizmą. O į forumiečių tekstą ir akciją žiūriu, švelniai tariant, labai skeptiškai.

Tarabildai 11:46       2016-03-12 11:56

Nepagrįstai neapibendrink spręsdamas apie forumiečių išmanymus ir nepulk į puikybę.
Antra vertus, juk žinome, kaip dažnas poetas vertina kitus poetus. Susiturėk.

Liudvikas Jakimavičius to L. Šopauskas pasirašė       2016-03-12 11:55

Esu laisvas žmogus ir mąstau savo, o ne kolektyvine galva. Kodėl turėčiau pasirašinėti “depešas”, kurias pasirašinėja L. Šopauskas? Laikas gydytis nuo tokių “masuočių”. Nebe Ždanovo kolektyvinių smerkimų ir adoravimų laikai.

Raigerdui nuoširdžiai - perskaitykite       2016-03-12 11:46

neseniai išleista Thomo E. Woodso knyga „Kaip Katalikų Bažnyčia sukūrė Vakarų civilizaciją“.

Vakarų civilizacija padovanojo mums mokslo stebuklus, įstatymų užtikrintą saugumą, žmogaus teises, tokią dorybę kaip labdara, nuostabų meną ir įkvepiančią muziką, logika grindžiamą filosofiją ir daugybę kitų dovanų.

Tačiau koks pirminis jų šaltinis? Thomas E. Woodsas teigia: atsakymą seniai žinome, tik pamiršome. Tai – Katalikų Bažnyčia. Autoriaus nuomone, jokia institucija, formuodama Vakarų civilizaciją, nenuveikė tiek, kiek daugiau kaip du tūkstančius metų gyvuojanti Katalikų Bažnyčia.

Knygoje pasakojama, kaip kūrėsi Vakarų civilizacija ir kokį poveikį jai turėjo Katalikų Bažnyčia. Autorius įtikinamai parodo, kad Katalikų Bažnyčia itin prisidėjo prie senųjų kultūros vertybių išsaugojimo ir naujųjų kūrimo, universitetų ir ligoninių steigimo, mokslo raidos, vakarietiškos humanistinės įstatymų leidybos ir kito gėrio, kurį mums šiandien siūlo Vakarų civilizacija.

Tarabilda       2016-03-12 11:46

Niekados netraukiau Justino M. iškamšos viešam svarstymui ir kitiems to daryti nesiūliau. Priešingai, atkalbinėjau, nes žinau, prie ko tokie aiškinimaisi neišvengiamai atves. Todėl neremiu ir neremsiu nei Putinaitės klejonių, nei forumiečių atkirčio, kurių išmanymas apie literatūros procesą, atleiskit,iš LTSR lietuvių literatūros vadovėlio.

stasys        2016-03-12 11:24

delfi str. ta tema ..http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/t-venclova-zaliojo-tilto-skulpturas-buciau-palikes-o-tautos-didvyrio-kultas-tuscias-reikalas.d?id=70671534

Raigerdas       2016-03-12 11:17

Pirmiausia, mano manymu, reikia padėkoti Vilniaus Forumo dalyviams, kurie “nestovėjo po medžiu”, bet apgynė poetą Justiną Marcinkevičių. Tačiau Vilniaus Forumas apgynė ne tik poetą, bet ir mūsų Lietuvos kultūrą. Daugelis kritikų, kurie nagrinėjo M. Bulgakovo “Šuns širdis”, buvo įsitikinę, kad jo satyra yra nukreipta į Sovietinę sistemą. Mano manymu, ši satyra buvo nukreipta į Lenino idėją ir kartu į marksizmo idėją apie klasių kovą ir pačią revoliuciją. Nes pats pavadinimas jau sako, kad apysakoje eis kalba apie šuns širdį. Profesoriaus Preobroženskio atlikta operacija - tai Rusijos inteligentų organizuota revoliucija tų pačių engiamų žmonių labui. T.y., atlikta unikali operacija šuniui, kad jis taptų žmogumi. Bet jis juo netapo. Ir profesorius Preobroženskis buvo priverstas pripažinti, kad jis suklydo, ir ištaisė savo klaidą - šuniui grąžino šuns gyvenimą. Praktiškai viskas įvyko būtent taip, kaip aprašė M.Bulgakovas: Rusijoje buvo organizuota revoliucija ir atėjo socializmas, kurio metu į valdžią atėjo Šarikovai ir Švonderiai. Šarikovai ir Švonderiai viską turėjo: ir valdžią, ir armiją, ir KGB, ir visokių geriausių pasaulyje energetinių išteklių, ir net skraidė į kosmosą. Ko neturėjo Šarikovai ir Švonderiai? Suvokimo apie sąmoningumą ir kultūrą. Šitie dalykai jiems nėra prieinami, nors jie yra labai paprasti. Lietuva išsivadavo nuo Šarikovų ir Švonderių diktatūros, o tiksliau nuo jų mąstymo kultūros, ir jie prarado valdžią. Taigi, apsakyme buvo atrasta paprasta išeitis - atgalinė operacija, kai šuniui grąžinamas šuns gyvenimas, visuomenė grįžo prie kapitalistinio ekonomikos modelio. Taigi, dabartinis gyvenimas Lietuvoje parodė, kad Švonderių ir Šarikovų problema neišnyko. Kodėl ji neišnyksta? Todėl, kad ta visuomenė nesugeba suvokti, kad svarbiausia dėl ko mes esame valstybė, tai tik dėl to, kad tapti sąmoningesniais ir padėti vystytis tai visuomenei tik keliant jos kultūrą. O tam, kad kultūra augtų, reikia normalaus ir civilizuoto švietimo sistemos. Pasirodo, kad mūsų inteligentams ir profesoriams šitie paprasti dalykai yra sunkiai suvokiami. Bet jeigu paimsime ir pabandysime įsivaizduoti, kad kuo visuomenė kultūringesnė tuo ji lengviau atranda būdus, kaip tvarkytis su ekonomika ir kitomis problemomis, ir kuo ji labiau švonderiškesnė ir šarikoviškesnė, tuo daugiau atsiranda NEĮSPRENDŽIAMŲ PROBLEMŲ, KURIAS GALIMA PRILYGINTI SU NEPAGYDOMOMIS LIGOMIS, ir tada revoliucija tampa kaip tų “neišgydomų problemų” sprendimo metodas. Ko nepajėgia suprasti mūsų humanitarijai, menininkai, kultūrininkai? Jie nesupranta žmogaus esmės. Po Šarikovo operacijos Lietuva grįžo ideologine prasme prie katalikybės, kuri taip pat neišlaikė laiko egzamino. Katalikybė turi vieną bėdą, kuri tą religiją padaro ribota - tai neapykanta mūsų Lietuvos pagonims ir bet kam kitam, kas nėra katalikas. Kataliko reikalavimas yra vienas - tu privalai tikėti į tai, į ką tikiu aš. Jeigu ne, tai tu esi priešas, velnias, tu netiki į Dievą, tu esi bedievis, tu esi sektantas, tu esi ateistas, tu esi komunistas ir t.t. Ir taip mes gauname naujus Švonderius ir naujus Šarikovus. Šarikovas, kaip žinia nekentė kačių. Taigi, mes po Dainuojančios revoliucijos patraukėme senu jau Rusijos nueitu keliu. Ir ne tik Rusijos, bet ir Žečposolitos keliu, kuris abi valstybes veda tiesiai į jų žlugimą. Katalikų bažnyčia buvo sočiai mūsų valstybės maitinama, Seime sėdi krikščionis su konservatoriais, kurie nori absoliučios valdžios, kaip ir komunistai, ir tada jie galės jau atvirai pulti bet ką, kas neatitiks ar nepatiks bet kuriam eiliniam Švonderiui ar Šarikovui tik jau ne su kūju ir pjautuvu, o su kryželiu rankose. Tegul tai bus pamoka mūsų inteligentams, nes reikia tikėtis, kad jie suvoks, kad NUVERTINIMAS, NIEKINIMAS IR NEAPYKANTA YRA PAGRINDINIS ŠVONDERIŲ METODAS VERTINANT KITĄ ŽMOGŲ AR JO VEIKLĄ. MŪSŲ INTELIGENTAMS REIKĖTŲ IŠMOKTI ATSKIRTI ĮVERTINIMĄ NUO NUVERTINIMO, NES KOKS ĮVERTINIMAS TOKIOS IR IŠVADOS. JEIGU MOKSLININKAS VARTOJA NUVERTINIMĄ, REIŠKIA JO IŠVADOS BUS ATITINKAMAI PAGAL TĄ, KĄ JIS SĖJA. GALIMAI, KAD IŠVENGTI ŠVONDERIZMO TIEK MOKSLE, TIEK MENE, REIKĖTŲ TURĖTI AIŠKESNIUS KRITERIJUS. BLOGIS NIEKADA NEIŠNYKS ŠIOJE ŽEMĖJE, TIK REIKIA IŠMOKTI LAIKU JĮ ATPAŽINTI. ŠITO DARBO NEATLIKS NEI DIEVAS, NEI KOMUNISTŲ PARTIJA, NEI SOCIALDEMOKRATAI, NEI BET KAS KITAS, NES TAI YRA KIEKVIENO INTELIGENTO GARBĖS REIKALAS - SUGEBĖTI APGINTI MŪSŲ KULTŪRA NUO BET KOKIO ŠVONDERIŲ IR ŠARIJOVŲ PUOLIMO, NESVARBU AR TAS ŠARIKOVAS SU KRYŽELIU RANKOJE AR SU KŪJU IR PJAUTUVU.

Juliui Purui 11:07       2016-03-12 11:14

Dar kartą:
nepalyginamai didesnė lietuvybės diskreditaciją gausybė paties daromų kalbos ir rašybos klaidų, polonizmai ir rusicizmai.
Kaip dėkingi būtume už nepraleidimą progos patylėti!

L. Šopauskas pasirašė       2016-03-12 11:11

O kur R. Bingelienės ir L. Jakimavičiaus parašai?

Tarabildai 2016-03-11 21:35       2016-03-12 11:07

Talentai duoti ne tam, kad tendencingai manipuliuotum faktais - infantilu pasigaminti Justino Marcinkevičiaus iškamšą ir ją plakti.
Argi Kreipimesi ginama nauja baltų dievybė Justinas? - Ne, bet kalbama apie daugiabriaunio ir talentingo poeto panaudojimą t. t. grupelės žmonių bešaknės ideologijos nuostatoms diegti.
Jeigu “suklumpa” poema, tai suklumpa ir jos autorius,
tačiau jei suklumpa žmogus, jo kūrinys - nebūtinai.
Kūryba galima kaip tik siekti atsiteisti. Nepersistenkime, teisėjas - Viešpats.

Julius Puras i Juliui Purui 2016-03-12 10:0       2016-03-12 10:14

As apsimeteliu tokiu kai Marcinkevicius kurybos neskaitau. Tai as laikau lietuvybes diskreditacija. Kaip kad lietuvybes diskreditacija as laikau blkos despotiskas taisykles.

to "Vilniaus forumas siekia ugdyti..." (1:41)        2016-03-12 10:07

Bet čia priėjo Palmaitis ir tarė:
pažadėjote “atiduoti savo sąmonę į Forumo rankas”. - Jūsų atveju teks primokėti.

Juliui Purui        2016-03-12 10:02

Patarimas: pasiimkite Lietuvių kalbos gramatiką, ramiai atsisėskite ir mokykitės…Ko neišmokote mokykloje - tą darbą atlikite dabar. Arba nerašinėkite. Ir dar. Nešmeižkite garbingų žmonių, nekabinėkite jiems etikečių, o geriau paskaitykite jų kūrybą. Gal galvoje prašviesės?

>vai me        2016-03-12 9:50

Kaip būtų galima Jūsų nevilčiai ir tyrai širdžiai,
šitaip kenčiančiai dėl Lietuvos intelektualų nevertumo, pagelbėti?
Jums duotas retas talentas regėti pasirašiusiųjų Kreipimasi visišką moralinį supuvimą ir jų darbų bergždumą! Kokiais teisiojo kentėjimais turite mokėti už šį talentą!
Nebūkime beširdžiai, numalšinkime vai me vai-tojimą.

Julius Puras       2016-03-12 9:50

Tenka apgailestauti kad Sadunaite pasirasiusi po J.Marsikeviciumi atsistojo i viena eile su Aloyzu Sakalu.
Ir dar suplakdami Kudirka, Basanaviciu ir sovietini apsimeteli Marcinkeviciu i viena kruva Vilniaus forumo dalyvei ir jiems prijaucentis pasielge svelniai tarent ne korektiskai

komentuojantiems kolaborantams       2016-03-12 9:27

Perskaičiau visus komentarus ir supratau, kad portale išsijuosęs “dirba” komjaunuoliškas jaunimas, kuriam nieko nėra švento - tik prikimšta piniginė iš briuseliškų fondų. Reikia kuo garsiau ir kuo gausiau ant iškilių Lietuvos žmonių dergti - tuo pilnės Judo kapšis. Juo labiau ant mirusiojo - jis neapsigins. Kodėl neišdrįsote pilti purvus esant Poetui gyvam? Užtat, kad esat menkystos. Jūs niekada nieko vertingo nesukursite ir nepaliksite jokios gilios pėdos Lietuvos istorijoje. Dėl to man jūsų žmogiškai gaila. Geriau panagrinėkite kaip jūsų tėveliai išgyveno sovietmetį, kaip jie kolaboravo, ką sukūrė ir paliko Lietuvai? Pamatysite, kad neturite kuo didžiuotis.

vai me       2016-03-12 1:58

Vilniaus forumas, tai didziulis ,Lietuvos intelektualų ,dvasinis kalnas, gimdantis mums peles.Nesuprantu, kam reikalingos ,tos jų peticijos ,konferencijos, nutarimai,vieši kreipimaisi ir t.t.Įtariu,kad nebent, savo sązinei nuraminti ir savo, kaip “šviesuolių”, įvaizdziui pagerinti, tautos akyse. Nezinau, dėl tautos, bet mano akyse,jie kaip buvo, taip ir pasiliko bailių, karjeristų ir padlaizių gauja.Keliamų, į viešumą, problemų svarba ir jų sprendimo būdai, apgailėtini.Tarp jų ,tikrai yra ,vertų “šviesuolio” vardo ir aš  nesuprantu, ką jie ten veikia.Tikriausiai, iš nevilties.

"Vilniaus forumas siekia ugdyti tautinę ir valstyb       2016-03-12 1:41

Kokie žmonės! Tautos žiedas!
Tikras neužmirštuolių laukas!
Atiduodu savo sąmonę į Forumo rankas.
Nebereikės sukti galvos.
Neužmirštuoliai įvertins, ką galima aptarinėti, o ko - ne.
Kas patriotas, o kas tik puspatriotis.
Jokios saviveiklos!
Premijų steigėjams beliks tik pasirašyti.
Ateitis laikia tikrai šviesi.
Bet čia priėjo Palmaitis ir tarė:

Nesipjaukit       2016-03-12 1:01

Kas paneigs teiginį, kad Justinas Marcinkevičius - tarybinės lietuvių literatūros klasikas, tam sumokėsiu išsaugotą iš sovietinių laikų červoncą. Paulius Širvys nė kiek ne mažesnis tarybinis liaudies dainius, o dar ir tikresnis, paprastesnis, jautresnis.
Aišku, šiandien į politkorektiškų poetų draugiją, kaip ir sovietiniais laikais toks neįsileidžiamas, nes nebuvo susitepęs karjeros pagundom. O gal nebuvo prileistas. Gėrė. Po to mačiau, kaip jo neįsileisdavo į Poezijos Pavasario baigiamuosius vakarus, kuriuose deklamuodavo eiles švarūs ir tvarkingi E. Mieželaitis, J. Marcinkevičius, A. Maldonis, Baltakis ir kiti švariai nusiskutę poetai. Laimonas Noreika skaitė Salomėją Nėrį, o P. Širvys vaikštinėjo aplink Paveikslų galerijos (Arkikatedros) kolonas ir kaip vaikas verkė.

Primityvu       2016-03-11 23:03

Sustumti kaktom Marcinkevičių su Putinaite ir klausti, - už ką tu pasirašai, tarytum jokio kito pasirinkimo nėra. O aš nei už tą, nei už kitą, o pvz. už B. Brazdžionį ir V. Mačernį.

papjaus komuniagos Putinaitę       2016-03-11 22:32

nenuostabu - komuniagos labai nemėgsta eruditų, tikrai inteligentiškų žmonių - tokių kaip Putinaitė.
o puola ją vagis rusas komunistų pažiba olekas smile

ttttyyyy       2016-03-11 22:20

Prašyti čia reikia tik vieno: šie garsūs žmonės turi reikalauti, jog Švietimo ministrė atsakingai įvertintų Putinaitės darbą ministerijoje ir vertinimo išvadas pateiktų visuomenei.

kacius Tarabildai       2016-03-11 22:03

„Tai ir mąstykim savo galva (ne Putinaitės sic.), kaip čia dabar išeina.“
O išeina taip, kad aukščiau pasirašę, savo galvų neturi arba nemąsto.

Tarabilda       2016-03-11 21:35

Kuo rizikavo J. Marcinkevičius? Gal kas galit atsakyti į šitą klausimą? Gal buvo dar toks kitas J. Marcinkevičius, kuris rašė į stalčių, ką  būtų daręs tikras poetas - Lietuvos patriotas? Nėra tokių kūrinių, kurie prie Tarybų valdžios būtų nepaskelbti. Tai ir mąstykim savo galva (ne Putinaitės sic.), kaip čia dabar išeina. Tą sovietinį mitą, kad ir LKP ir LDDP (dar trūksta tik KGB) buvo visai tautiškai-patriotiškai-religiškai perfact žmonės, ir vardan Lietuvos darė, ką galėjo. Visi juk ir turi biografijoj po faktelį, kad slapta tuokėsi bažnyčioj. Tas dalykas tai man labiausiai juokingai atrodo. Varo ateistinę propagandą, persekioja kunigus ir tikinčiuosius ir turi po slaptą biografijos faktą, kad slapta tuokėsi bažnyčioje. Tokių išvis į bažnyčią nereikėjo įleisti, bet jei prie klausyklos sėdėjo užverbuotas kunigas, tai viskas visaip tame kolaborantų šipšyne galėjo būti. Du dalykai mus galutinai papjovę : koloboravimas ir dabartinis konformizmas.

pasvarstymas       2016-03-11 21:14

Mano nuomone, tikras tautinis patriotas yra tik tas, kuris savo tautine veikla rizikuoja netekti laisvės arba netgi gyvybės. Todėl manau, kad Just. Marcinkevičius buvo ne tiek tautinis patriotas, kiek lietuvis, su lietuviška savimone ir tuo pačiu savo kūryba skatinęs šią lietuvišką savimonę.

Prisimenu       2016-03-11 20:34

1988 m. lapkričio 18 d. LTSR AT sesijoje, kai siūlomos trys “estiškosios” konstitucijos pataisos apie LTSR įstatymų viršenybę prieš SSSR konstituciją. To posėdžio metu J. Paleckis pasakė, kad balsuodamas apsispręs pažiūrėjęs į M. Brazauską ir J. Marcinkevičių. Tada Marcinkevičius ir privalėjo pasakyti, kaip jis balsuotų, bet deja, tik “susigūžė” (kaip pasakoja posėdy dalyvavę gyvi liudininkai). Tai ir buvo tas lemtingas jo apsisprendimo momentas, egzaminas, kurio, deja poetas neišlaikė, kad statytume jam paminklus už patriotizmą.

na aišku       2016-03-11 20:02

komunistų partijos nomenklatūros vaikai - šiuolaikinė nomenklatūra.
marcinkevičius buvo nomenklatūra.
nomenklatūra neliečiama - jie nusipelnė gyventi geriau - apvagiant tautą.
taip kad jukš savo purvimnas letenas nuo nomenklatūrinio marcinkevičiaus - jis savas smile

stasys        2016-03-11 20:01

Sąrašas įspūdingas , bet kiek jis realistiškas vienas dievas žino .

kam       2016-03-11 19:52

kam knisatės ką vykdė miręs? Geriau iškniskit ir paviešinkit KGBistų sąrašus… Juk nežinome kas sėdi seime ir kas prezidento kėdėje - KGbistai ar ne KGbistai. O gal ir Nepriklausomą Lietuvą sukūrė KGbistai kad sunaikinti Lietuvą galutinai vienokiu ar kitokiu būdu?

niekaip       2016-03-11 19:38

Netikiu , kad a.a Marcinkevičius atlikinėjo “zadanijas” po Nepriklausomybės paskelbimo. Greičiau juo naudojosi tie patys komunistai, kaip vėliava , simboliu,  kurio dorumu, padorumu tikėjo Lietuva. Marcinkevičiaus nuopelnus, gaivinant lietuvybę , saugant ją, nepavyks nurašyti niekam. Esmė tame , kad atsiradę nauji elitai” , kurių ” zadanijas vykdo putinaitės,dabar įgyvendina politiką , nenaudingą tautiškumui, patriotizmui, valstybingumui. Jiems ko gero reikia sumaišyti į purvą tokius , kaip a.a Marcinkevičius ir palikti tautą, kaip avinų bandą , be orientyrų istorijos tarpsnyje, kuriame tautinė valsybė Lietuva nyksta akyse.

taip taip       2016-03-11 19:35

reikia gerbti mirusius: staliną, hitlerį ir jų parankinius: žydšaudžius, kgbistus.
gal net šlovinti juos - juk tai mūsų istorija, a ne?

rūšš       2016-03-11 19:26

valstybės visada buvo kuriamos siekiant išsaugoti savo rūšį ir valstybės politika turi pirmoje vietoje laikyti tikslą išlaikyti ir išsaugoti savo rūšį, lietuvių rūšį... Išnyks lietuvių rūšis - išnyks Lietuvių valstybė...Mūsų rūšis - lietuviai visada laikė pagarboje mirusįjį, ir yra posakis ” apie mirusį arba gerai arba nieko”. Lietuvi būk lietuviu, gerbk protėvių tradicijas, gerbk mirusį ir būk lietuvi nepakantus tiems kurie niekina mūsų lietuvių protėvių tradicijas.  Už Lietuvą vyrai, sakė P. G.  Apie mirusįjį arba gerai arba nieko. Šalin liežuvius nuo mirusiųjų.

nu įdomu       2016-03-11 19:15

kad marcinkevičius buvo komunistas ir atliko komunistų zadanijas - garo nuleidimo, istorijos klastojimo, katalikybės pasmerkimą ir t.t. - tas kiekvienam aišku.
paaiškės - ar tas Vilniaus forumas jau pilnai komuniagų valdomas, ar tik dar iš dalies smile

Rekomenduojame

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.