Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vilniaus forumas: neteisėtas ir neskaidrus Lukiškių aikštės konkursas turi būti anuliuotas

Tiesos.lt redakcija   2017 m. gruodžio 3 d. 7:39

31     

    

Vilniaus forumas: neteisėtas ir neskaidrus Lukiškių aikštės konkursas turi būti anuliuotas

Nacionalinio Lietuvos valstybės intereso nepaisančios, šališkai suburtos ekspertų komisijos priimtas sprendimas dėl konkursinio Lukiškių aikštės projekto yra natūralus ir neišvengiamas jau daugiau kaip du dešimtmečius aukščiausiu politiniu lygmeniu vykdomo Lietuvos ištautinimo ir išvalstybinimo rezultatas, išduodantis logiškas ir dėsningas antivalstybinių veikėjų pastangas ištirpinti lietuvių tautą multikultūrinėje, paneuropinėje visuomenėje, o Lietuvos valstybę paversti savo valstybingumą praradusia Europos Sąjungos teritorine provincija. Lietuvos valstybingumo ženklų pašalinimas iš Sausio 13-osios minėjimo simbolikos, pakeičiant juos abstrakčiu ir nieko bendra su Gynėjų diena neturinčiu neužmirštuolės žiedu, grubus lietuvių kalbos stūmimas iš viešosios erdvės į privataus ir buitinio vartojimo sritį, lituanistikos studijų apimties ir statuso siaurinimas akademinėje sferoje, nuolatiniai ir vis įžūlesni išpuoliai prieš Laisvės kovotojus, bei patyčios iš pasipriešinimo judėjimo – tai tik keletas šios išvalstybinimo politikos apraiškų, kurių šiandien dažnai jau nebesivarginama slėpti.

Tokios antivalstybinės politikos kontekste, Vilniaus forumas deklaruoja savo poziciją, kad organizuotas konkursas buvo neteisėtas, nedemokratiškas ir neskaidrus, o jo rezultatą nulėmė beveidžių biurokratų, o ne Lietuvos piliečių valia sudaryta komisija, kurios absoliučią daugumą sudaro asmenys, atvirai besivadovaujantys antitautinėmis ir antivalstybinėmis pažiūromis. Toks įsitikinimas yra grindžiamas faktu, jog organizuojant paminklo konkursą buvo šiurkščiai paminta Seimo išsakyta valia ir reprezentatyvioje apklausoje aiškiai išreikšta daugumos piliečių nuomonė dėl jiems priimtino paminklo. Tai leidžia tvirtinti, kad organizuodamos konkursą Kultūros ministerija, Vilniaus savivaldybė ir Šiuolaikinio meno centras iš esmės uzurpavo suverenias tautos galias. Vilniaus forumo poziciją patvirtinta ir tai, jog nedemokratiškas, neteisėtai suorganizuotas konkursas nuo pat savo pradžios vyko neskaidriai, nes balsavimo procedūra paliko plačias galimybes klastoti piliečių valią.

Vilniaus forumas, pasmerkdamas konkursu siūlomą Laisvės kovas įprasminti turintį monumentą kaip menkinantį ir griaunantį Lietuvos valstybingumo idėją, ir atsižvelgdamas į tai, jog konkursu buvo nusikalstamai supriešinta visuomenė, o jo rezultatai gali būti traktuojami kaip Valstybės idėjos ir Laisvės kovotojų atminimo paniekinimas bei tyčinis visuomenės kiršinimas, deklaruoja savo poziciją, kad konkurso rezultatai turi būti panaikinti, bei privalo būti suorganizuotas naujas, visuomenės atstovų stebimas ir kontroliuojamas Lukiškių aikštės valstybinio įprasminimo projekto konkursas.

Lukiškių aikštės valstybinė reikšmė

Lukiškių aikštėje ir jos prieigose okupaciniai režimai žudė ir kankino kovotojus už Lietuvos laisvę. Todėl ši aikštė užima ypatingą vietą Lietuvos istorijoje ir lietuvių tautinėje-valstybinėje sąmonėje. Dėl Lukiškių aikštės ypatingos simbolinės reikšmės jos įprasminimas dėsningai tampa išskirtinės svarbos istorijos ir kultūros politikos klausimu.

Vilniaus Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo principai

Lukiškių aikštės sutvarkymas nėra eilinis miesto erdvės tvarkymo projektas; Lukiškių aikštė privalo būti įprasminama ir tvarkoma vadovaujantis principais, išplaukiančiais iš jos ypatingo statuso. Šie principai yra tokie:
• aikštė turi būti įprasminama ir tvarkoma taip, kad imtų funkcionuoti kaip svarbiausia memorialinė ir reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė;
• utilitarinė ir rekreacinė aikštės funkcijos turi būti laikomos mažiau svarbiomis už simbolinę, patriotinę-auklėjamąją ir reprezentacinę funkcijas;
• aikštė turi būti įprasminama ir tvarkoma taip, kad įgyvendintas sprendimas galėtų tarnauti šimtmečius;
• aikštė neturi būti atiduota nekontroliuojamai menininkų ir architektų „saviraiškai“, „įsiamžinimui“, neturi būti paversta modernistinių meninių ir architektūrinių eksperimentų bei madų poligonu;
• aikštėje turi būti pastatytas monumentas, įprasminantis kovotojų už Lietuvos politinę laisvę auką, Lietuvos tūkstantmetę istoriją ir valstybingumą;  toks monumentas turi dominuoti aikštės erdvėje, negali būti minimalistinis arba nukištas į aikštės pakraštį; monumento meninė raiška neturi stebinti ir šokiruoti; meninis sprendimas turi būti profesionalus, turtingas simbolinių prasmių, tačiau suprantamas ir priimtinas plačiajai visuomenei.

Esama Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo būklė

LR Seimas yra priėmęs du dokumentus dėl Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo. Seimas 1999 m. vasario 11 d. nutarime nr. VIII-1070 „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ nustatė, kad „Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais.“ 2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje Seimas „prašo Vyriausybės pritarti Vyčio paramos fondo iniciatyvai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga iki 2018 m. vasario 16 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą su Vyčio skulptūra“ ir „ragina Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę, bendradarbiaujant su Vyčio paramos fondu, operatyviai spręsti visus organizacinius klausimus, susijusius su paminklo „Per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę“ pastatymu iki 2018 m. vasario 16 d.“ Šie Seimo dokumentai iš esmės atitinka aukščiau pristatytus Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo principus bei išreiškia visuomenės ir laisvės kovotojų valią.

Vyčio paramos fondas daug nuveikė populiarindamas patriotinę Vyčio memorialo idėją ir kovodamas prieš abstrakčių ir išprasmintų meninių akcentų brukimą. Tačiau fondo pasirinktas projektas kol kas nėra pakankamai aukštos meninės kokybės, todėl negali atlikti valstybės pagrindinės reprezentacinės aikštės memorialo funkcijos ir neturėtų būti įgyvendinamas.

Viešai deklaruojantys savo kosmopolitines ir antivalstybines pažiūras kultūros ministė Liana Ruokytė-Jonsson ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius, ignoruodami visuomenės, Seimo ir laisvės kovotojų valią, nuosekliai ir atvirai veikia idant Lukiškių aikštėje neatsirastų ilgaamžį Lietuvos valstybingumą ir kovą už politinę valstybės laisvę liudijantis memorialas. Paskutiniais mėnesiais prisidengus tariama rekonstrukcija Lukiškių aikštė buvo sąmoningai sudarkyta tam, kad iš anksto būtų sutrukdyta sutvarkyti ją kaip valstybės reprezentacinę aikštę, taip pakertant galimybes joje tinkamai įkomponuoti valstybingumo simbolius. Prisidengus šališkai parinkta politiškai suverenios tautos ir nacionalinės valstybės idėją atmetančių ekspertų komisija vietoje tokio memorialo bandomi įbrukti abstraktūs ir išprasminti aikštės meniniai-architektūriniai akcentai. Lapkričio 27 dieną šių ekspertų komisija paskelbė neteisėto ir surežisuoto konkurso sprendimą, kuriuo bandoma legitimuoti ideologinį apsisprendimą neleisti aikštėje atsirasti valstybingumo ir patriotizmo simboliui. Tokia minėtų politikų veikla rodo jų nedemokratiškas nuostatas ir panieką šalies piliečiams. Šitoks elgesys taip pat atskleidžia ir tikrąjį – atsainų ir niekinantį – požiūrį į Lietuvos valstybę, kovose už jos laisvę patirtas kančias ir šalies patriotų sudėtas gyvybės aukas. Manipuliuojant paminklo koncepcija vykdomas ideologinis ir politinis mėginimas nuslėpti arba iškreipti kovos už laisvę tikrąjį tikslą ir prasmę. 

Vykdomas aikštės „sutvarkymas“ ir „konkursas“ yra ideologinis išpuolis prieš Lietuvos valstybę ir vertintinas kaip sąmoningas mėginimas toliau griauti Lietuvos visuomenės istorinę atmintį ir tautinę bei valstybinę sąmonę. Šio sumanymo iniciatoriams ir vykdytojams turi kristi ne tik moralinė ir politinė, bet ir teisinė atsakomybė už šį antivalstybinio istorinio, kultūrinio ir politinio vandalizmo aktą.

Sprendimai, būtini tinkamam Lukiškių aikštės įprasminimui ir sutvarkymui

Būtina pripažinti, kad tinkamai įprasminti ir sutvarkyti Lukiškių aikštės iki valstybingumo atkūrimo šimtmečio jubiliejaus yra neįmanoma. Būtina stabdyti visus pradėtus įgyvendinti aikštės sutvarkymo ir įprasminimo projektus tol, kol bus parengtas vieningas, visuomenę ir specialistus tenkinantis sprendimas.

Nepaisant neišvengiamos gaišaties ir didelių išlaidų, aikštė turi būti iš naujo sutvarkyta taip, kad atitiktų valstybės reprezentacinės aikštės reikalavimus. Aikštė turi išlaikyti jai būdingą urbanistinį centruotumą. Jai pertvarkyti būtinos lėšos turi būti teismine tvarka išieškotos iš aikštę sudarkiusių valstybės ir miesto savivaldybės politikų bei pareigūnų.

Vieningą Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo sprendimą turi parengti autoritetinga komisija, sudaryta iš architektūros ir meno profesionalų, Seimo, Vilniaus savivaldybės, Bažnyčios ir laisvės kovotojų bei patriotinių organizacijų atstovų, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo. Komisija turėtų dirbti tiek laiko, kiek reikės. Parengtas projektas turi būti priimtinas visuomenei ir laisvės kovotojams. Visuomenei ir laisvės kovotojams nepriimtini projektai turi būti pripažinti nesėkmingais ir negali būti įgyvendinami.

Seimas turėtų grįžti prie Lukiškių aikštės įstatymo projekto, kurį vetavo prezidentas V. Adamkus, priėmimo. Taip pat Seimas turi grįžti prie istorijos politikos įstatymo ir įsteigti instituciją, užtikrinančią valstybės ir Tautos interesus atitinkančios istorijos politikos įgyvendinimą.

Nuo aikštės įprasminimo ir tvarkymo reikalų turi būti nušalinti politikai ir ekspertai, kurie iki šiol sabotavo Seimo ir piliečių valią dėl Lukiškių aikštės įprasminimo. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson turi nedelsiant atsistatydinti arba būti atstatydinta, o Vilniaus meras privalo atsistatydinti iš užimamų pareigų už Tautos ir jos atstovybės – Seimo – valios ignoravimą, už nesugebėjimą valstybės nepriklausomybės šimtmečio įamžinti deramu monumentu, už dar vieno valstybės simbolio – Gedimino kalno gėdingą nepriežiūrą, už netinkamą Lietuvos paveldo saugojimą.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

TROTA       2017-12-9 18:10

Reikia anuliuoti,, Šūdvamzdį“ir pasibaidž iusią kumelę su Jonavos Vejelio raiteliu.Bunkeris į Rimties parką Žirmūnuose.Aikštėje iš valyti betoną ir įkurti kadagių ir trijų pušeliu parką.

net broliai latviai garsina Lietuvos simbolius pas       2017-12-3 22:39

Latvių “juodojo” - folk metalo grupė “Skyforger” paskutiniame savo albume “Senprūsija” net turi dainą “Zem Lietuvas karogiem” ( “Po Lietuvos vėliava”), kurioje apdainuojama ir šlovinama “paskutinės pagoniškos Europos imperijos” - Lietuvos praeitis, karo žygiai. Kam įdomu, Youtube susiras. “Skyforger” savo srityje tikrai turi svorį, yra vertinami ir mėgstami šios muzikos gerbėjų, pats kūrinys - irgi vienas iš geriausių, jei ne pats geriausias, iš pastarojo meto grupės kūrybos.
Kultūros ministerija tikrai nepanoro pamatyti brolių latvių pastangų garsinti Lietuvos vardą pasaulyje tokioje specifinėje kultūrinėje terpėje, nes albumas išleistas berods jau prieš 2 metus.
Na o Lietuvoje mes apskritai matome štai tokį Pyrst! į mūsų istorinius simbolius.

P.S KATEGORIŠKAI NEREKOMENDUOJU šio kūrinio klausytis VYRESNIO AMŽIAUS ar labai RELIGINGIEMS žmonėms, nes tai labai specifinė muzika, kuri jums tikrai neturėtų patikti.

Per daug       2017-12-3 4:06

žolės ir medžių, reikia
visą aikštę užbetonuoti.

Liberalmarksistai norėjo pash ikt       2017-12-2 11:08

ant tautos didvyrių atminimo,bet…nespėjo nusimaut kelnių.

Juozapas       2017-12-2 9:54

Nuo ko susirgai, tuo ir gydykis.
Kai šmc šūdmalių neveikia argumentai, galima jų instaliaciniam “mianui” priešpastatyti kažką tokio avangardine kalba.
Nori liberastai sienelěs Lukiškių aikštėje?
OK, nesunku pastatyti:
XXI a. lietuviška rezistencija valdžiai yra kas?
Emigracija, masinė evakuacija.
Reikia sudėlioti sieną iš ....lagaminų.
O ant čiumodanų surašyti- London, Dublin, Oslo, ...
Bus moderu, šiuolaikiška, visiškai atitiks projekto kompozicinį užmanymą.
Tokia idėja ne tik aktuali dabartiems realijoms, lagamininis naratyvas yra puikiai nušviečiantis ateities Lietuvą- pagal apklausas evakuotis iš beprasmybe virtusios Tėvynės žada 95% aplaustųjų moksleivių.
.
Tai tik vienas variantas šmc šūdevro kūrybinėms interpretacijoms.
Variantų iš ko padėti liberastams suręsti moderią sienelę yra begalės.
Idėjų performansams pakaktų instaliacijas daryti kasdien.

Tarabilda       2017-12-1 22:36

Pagaliau Vilniaus Forumas surašė tiesų ir aiškų tekstą. Pritariu. Reikia kuo plačiau jį skleisti, nes jame susakyta esmė, kad suvoktų ir nesusipratėlis.

to G P       2017-12-1 16:52

Žmonės,balsuodami už “valstiečius"manė,kad balsuoja už lietuvybės stiprinimą.Bet ten pas juos tokia mišrainė,kad Karbauskiui tiesiog neįmanoma išlaviruoti ir lietuvybę stiprinti.Tenka atsitraukti ir vėl bandyti kažką daryti,bet tada iš kart susilaukia puolimo ir galimai žemiausio lygio,apkalbų forma,liečiamas asmeninis gyvenimas?Kuo Urbšiui neįtinka Karbauskis?Net nemalonu galimai nelabai vyriškų pasisakymų klausytis?

Matomi       2017-12-1 16:39

gebantis tvirtai atstovėti savo pozicija,tiksliai ir glaustai,tvirtai gebantys formuluoti savo poziciją,intelektualūs, plačiai aprėpiantys mąstymu,ne siauražiūriai:Laisvūnas Šopauskas,Radžvilas,Sinica,Vaišvila.Sinicą reiktų ruošti sekantiems Prezidento rinkimams.Dabar matau Laisvūną Šopauską,Z.Vaišvilą,Radžvilą.Radžvilo,Vaišvilos nieks neprileis,Šopauskas galėtų.Tikslus,įžvalgus psichologiškai išlieka ramus ir tvirtas.

Vilniaus Rotušėje konferencija 12 05-06       2017-12-1 14:31

Apie Jozefa Pilsudskį...

G.P.       2017-11-30 19:02

Eurosovietiniai chunveibinai siaučia ne tik “veidaknygėje”. Jie jau užėmė ir “Kultūros ministerijos” krėslus.

Žmonės, balsavę už “valstiečius”, galvojo, kad balsuoja prieš liberalizmą, o gavo - EILINĮ KARTĄ - liberalmarksistų vyriausybę.

Kukū       2017-11-30 17:59

Iš tikro, kur ta komisija? Nei veidų nesimato, nei balsų nesigirdi, o ir žiniasklaida (Jakilaitis ypač) nesivargina jų pašnekinti,  vaidina, kad tai nieko tokio.

Pirkit įklotus       2017-11-30 17:53

Brangzzz.
Liberalmarksistų daugėja geometrine progresija.

Jooo       2017-11-30 17:51

Paliuosuot KOMISIJĄ su visa Kultūros ministerija.
Mažiau mokesčių mokėt reiks.

VCilnius per arti ASTRAVO       2017-11-30 17:49

Gal nebeverta rizikuot statyt Vytį tokioje juodojoje skylėje?

Jonis       2017-11-30 17:33

Aišku tik viena. Didžiausią ir labiausiai įsimintiną šventinį renginį  mums dovanos LDK BrOLIAI DVYNIAI-BALTARUSIAI, sausy parodisiantys Vilniuje baletą “Vytautas”. O VISA KITA - NAFIG. GEDIMINO KALNAs griūva, Lukiškių aikštė -suniokota. Grybauskaitės IDĖJA LIETUVAI - tik muilo burbulai,  subliukštantys auksinio tualeto pašonėj… Lietuva Lietuva -lauke skalija šuva.

Tiesos apraiškos       2017-11-30 16:48

“Būtina stabdyti visus pradėtus įgyvendinti aikštės sutvarkymo ir įprasminimo projektus tol, kol bus parengtas vieningas, visuomenę ir specialistus tenkinantis sprendimas. Aikštė turi būti iš naujo sutvarkyta taip, kad atitiktų valstybės reprezentacinės aikštės reikalavimus. Jai pertvarkyti būtinos lėšos turi būti teismine tvarka išieškotos iš aikštę sudarkiusių valstybės ir miesto savivaldybės politikų bei pareigūnų.Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson turi nedelsiant atsistatydinti arba būti atstatydinta, o Vilniaus meras privalo atsistatydinti iš užimamų pareigų už Tautos ir jos atstovybės – Seimo – valios ignoravimą...”

Teisingai, neteisėtas       2017-11-30 16:41

Ir išvaikyt tą visą komisiją ir pirmiausia didįjį istoriką bambaliauską. Nafig jį ir iš Lietuvos.

Balsavimas - apgavystė!       2017-11-30 15:31

Jūs tikit tais rezultatais? Kas juos matė? Kokie buvo balsavimo metu , kokie po balsavimo ir kokie tapo paskelbus rezultatus? Kas kontroliavo balsų skaičiavima (skaičiuotojus)? Aš pats “balsavau ’ net kelis kartus , iš to pačio kompo skirtingais vardais. Tai kuris mano balsas buvo užskaitytas? Vienas ar visi ? APGAVYSTĖ čia !

Lietuvoj dedas labai negeri dalykai        2017-11-30 14:06

dar bjauresnis reikalas su organizuotu antikonstituciniu dergimusi iš lietuviškos abėcėlės.

jautėsi nesąžiningumas       2017-11-30 13:45

visame tame reikale.

balsuotojams       2017-11-30 11:30

monikučių delpiai džiugiai trimituoja:
:
“Skvernelis nemato kliūčių Lukiškių memorialo statybai”
.
dabar jau džiaukitės buratinai valdžion įrinkę brudo gabalą.

Kindziulis       2017-11-30 10:29

O tai nuo dabar jau Seimas turi spręsti kur kokį paminklą pastatyti ir kuris iš pasiūlytų projektų geriausias? Kažką, kas jau buvo, primena…Labai gerbiu Vilniaus forumą, bet pareiškimo leksika mane nuvylė. Neprisideda prie nesupriešinimo…
Dėl Gedimino pilies - sutinku, jeigu ji grius, tai kartu su Seimu, Vyriausybe ir meru.

ruta       2017-11-30 8:52

Pritariu viskam , ka nutare Vilniaus forumas , bet tam reiktu ir Tautos masisko palaikimo, nes liberastai ir konformistai kapituliuos TIK pries tukstantines demonstracijas , nors technikos , kuri malsina Tautos demonstracijas , jau prisipirko ..

sklaida       2017-11-30 8:20

Šis forumo tekstas turėtų būti išsiųstas visiems seimo, vyriausybės, Vilniaus savivaldybės nariams, bei Kultūros paveldo institucijoms.
Reikia siekti, kad Pareiškimo tekstas būtų viešinimas informaciniuose portaluose.
Taip pat labai praverstų žymių ir gerbiamų visuomenėje žmonių,  palaikantys pasisakymai bei komentarai, kurie būtų publikuojami medijose. Tuo būdu nelestume ignoruoti ar marginalizuoti šio pareiškimo.
Labai svarbu sukurti prieladą neleisti valdžiažmogiams ignoruoti šį dokumentą, priversti reaguoti ir vystyti polemiką šiuo klausimu.

LNK Group Dormeo čiužinukas       2017-11-30 7:48

Dar prieš merų rinkimus buvo nemažai kalbama ir rašoma komentaruose, kad vilniečiai, kai, beje, ir kituose Lietuvos miestuose,nerinktų Šimašų ir bet kurių kitų liberastų, o taip pat ir konservatorių. Dabar turit ką turit,

Ar gali        2017-11-30 6:36

būti didesnis niekšiškumas, kaip tas, kurį daro jonsonai ir šimašiai, tyčiodamiesi iš tų, kurie paaukojo savo gyvybes, kad net ir tokie valstybės duobkasiai galėtų gyventi. Žinoma,mankurtai, konformistai-prisitaikėliai visada, kaip matome, neblogai išgyvena. Jiems kova už laisvę, tiesą, Tėvynę yra absoliučiai svetimas ir nesuprantamas veikimas, nes, jų supratimu, tai nesuteikia patogios miesčioniškos egzistencijos.

Vilnietė       2017-11-30 5:34

Versti iš postų ruokytes šimašius ir kitus funkcionierius,kuriems Lietuva ir jos istorija už jų sąmonės ribų..Negi bus leista įgyvendinti Lukiškių aikštėsišdarkymo projektą ?

Juozapas       2017-11-30 3:25

Pirmą kartą skaitydamas Forumo parengtą dokumentą galiu tvirtai preikšti-
Pritariu kiekvienam to teksto žodżiui. Visada taip galvojau ir tokių nuostatų ketinu laikytis.
Pagaliau turime įdokumentuotą aiškią, argumentuotą poziciją.
Tekste išdėstyti “Vilniaus Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo principai” suformuluoti labai tiksliai ir profesionaliai.
Taip pat pagaliau sulaukta artikuliuoto ir išmintingo intelektualų požiūrio ir į Sakalausko nesėkmingo lipdinio faktą.
Vienžo, pritariu ir prisijungiu prie Pareiškimo rengėjų.
Vienareikšmiškai.

Al.       2017-11-30 1:35

+ + +

Forumai, matj!       2017-11-30 1:28

Nustokite vieną kartą svaigti ir rašinėti paklodes savo nenuovokumui pagrįsti.
Gal akli esate ir nematote tendencijų?
Bunkeris Alytuje, bunkeris Vilniuje, Laisvė būdoje Kaune.
Ne jums spręsti.
Viskas numatyta.
Tvarka bus.
Žinokite savo vietą.

Vilnietis       2017-11-30 0:30

100 proc. pritariu. tik baudžiamosios bylos sustabdys šituos liberastiškus išsigimelius.

Rekomenduojame

Ir vėl pinigai atiminėjami iš Lietuvos regionų…

Tomas Baranauskas. Gal žinot gerą lietuvišką atitikmenį?

Fox News: Viktoras Orbanas – vakarietiškas konservatorius ar totalitarinis banditas?

Vytautas Sinica. Psichologija remiasi nužmoginta žmogaus samprata

Indijos Aukščiausiajam teismui pateiktas pirmasis pasaulyje ieškinys dėl nužudymo vakcina Bilui Geitsui ir Adarui Pūnavalai

Asta Višinskaitė – Katutė. Jeigu kas nors ims plūsti mane ar prigimtinės šeimos palaikytojus, tai nepateks į neapykantos supratimą

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Parazitinių idėjų pandemija

Povilas Žumbakis. Mama bears revoliucija

Nepaisant išteisinimo, K. Rittenhouse istorija įrodo, kad JAV tebėra žiniasklaidos valdoma valstybė

Pandemijos valdymas ir STI siūlomi žingsniai (II): gydymo rekomendacijos sergantiems

Dauguma JAV katalikų ir protestantų teigia: nebūtina tikėti Dievą, norint pasiekti dangų

Éric Zemmour: „Mes neleisime mūsų pakeisti svetimais žmonėmis“

Kardinolas R. Sarah: Europa gali išvengti savidestrukcijos vystydama Afriką

Prof. Arūnas Gumuliauskas. Lapkričio įvykių apžvalga

Linas Karpavičius. Skiepo vaidmuo yra „botago“ vaidmuo skaitmenizuojant mūsų visų gyvenimą

Sės ar nesės? Galingos teisėsaugos pajėgos kasasi po Remigijumi Šimašiumi

Pasaulio Ekonomikos forumas atšaukia visus viešus renginius dėl grasinimų susidoroti

Asta Višinskaitė-Katutė. Šiandien pasaulinė AIDS diena: kol dar galime apie tai kalbėtis, netylėkime

Vytautas Sinica. Iš anksto aiškus pinigų išmetimas

Ursula von der Leyen. ES turi svarstyti apie privalomą vakcinaciją visoje Bendrijoje

Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

Vengrų parlamentas pritarė siūlymui rengti referendumą LGBT klausimais

Edvardas Čiuldė. Kaip kaunietis pardavinėjo žemę Plungės rajone

Prancūzija: ar tikrai Éric Zemmour yra antisemitas?

Justas Sakavičius. Pamirštami ilgus metus ir net dešimtmečius galiojantys teisės aktai

„Migruojantys“ per vielą vertinami palankiau, nei sąžiningi?

Eric Zemmour: Prancūzijai reformų nebereikia, Prancūzijai reikia išlikti

Dominykas Vanhara. Kelios įdomybės iš politinės korupcijos bylos

Darius Alekna. Norintiems pažinti homoseksualumo reiškinį

Vytautas Sinica. Europą integruos… islamas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.