Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Vilniaus forumas kviečia vėl burtis į sąjūdį – už Tautos ir valstybės atsinaujinimą

Tiesos.lt redakcija   2016 m. sausio 27 d. 14:00

199     

    

Vilniaus forumas kviečia vėl burtis į sąjūdį – už Tautos ir valstybės atsinaujinimą

2016 metų sausio 9-ąją Lietuvos nacionaliniame muziejuje, įsikūrusiame Vilniaus pilies gynybinės paskirties pastate, rinkosi Vilniaus forumas. Jį sušaukė mokslo, kultūros, verslo šviesuomenė, vienijama tikslo – sutelkti Lietuvos piliečius išsaugoti Lietuvos valstybę ir XXI amžiuje. Šįkart Vilniaus forumo dalyviai klausė, koks inteligentijos vaidmuo Lietuvai iškilusių geopolitinių grėsmių akivaizdoje.

Vilniaus forumo deklaracija: „Į tautos ir valstybės atsinaujinimą“

Mes, Vilniaus forumo dalyviai, susirūpinę dėl Lietuvos tarptautinės bei vidaus padėties ir tautos bei valstybės būklės ir ateities perspektyvų, teigiame:

Praėjus ketvirčiui amžiaus po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuva vėl susiduria su egzistenciniais iššūkiais, keliančiais pavojų tautos ir valstybės būčiai bei išlikimui. Tinkamai atsakyti į šiuos iššūkius ir juos sėkmingai įveikti įmanoma tik pirmiausia juos aiškiai ir atvirai įvardijus. Tačiau mūsų valstybėje tai daryti vengiama. Atvirą ir sąžiningą tiesos sakymą beveik visiškai užgožia ideologinis ir propagandinis melas apie tikrąją krašto būklę. Šios propagandos esmę glaustai sutelkia ir iškalbingai atspindi nuolatos kartojamas lozunginis teiginys, kad dabartinė Lietuva yra saugiausia ir labiausiai klestinti per visą savo ilgaamžę istoriją. Tiesą apie tautos ir valstybės būklę nutylinti, slepianti ir iškraipanti propaganda skleidžiama piliečiams tuo metu, kai, siekiant pašalinti Lietuvai iškilusias ir vis augančias grėsmes, darosi ypač svarbu demokratiškai, atsakingai ir sąžiningai svarstyti gyvybiškai svarbius Lietuvos vidaus ir išorės reikalus.

I

Didėjant sumaiščiai tarptautinėje arenoje, blogėja Lietuvos geopolitinė padėtis ir kyla naujų grėsmių nacionaliniam saugumui. Lietuvos narystė ES ir NATO pagrįstai laikoma svarbiu šalies saugumo laidu. Tačiau yrant pokariu susiklosčiusiai tarptautinei saugumo sistemai šios narystės teikiamos mūsų valstybės saugumo garantijos darosi ne tokios tvirtos, kaip iki šiol manyta. Blogiausias Realpolitik tradicijas tęsiantis Lietuvos strateginių partnerių – galingiausių ir įtakingiausių Vakarų šalių – elgesys vykstant geopolitiniam konfliktui dėl Ukrainos turėjo tapti paskata blaiviau ir kritiškiau permąstyti valstybės saugumo būklę. Vienas iš veiksmingiausių būdų jam stiprinti – skatinti ir telkti visuomenę daugiau domėtis ir labiau rūpintis savo valstybės saugumo reikalais. Užuot propagandiškai raminus šalies piliečius trafaretinėmis frazėmis, kad „Lietuva tikrai saugi“, nes „NATO mus apgins“, turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyta, kad pasikeitusiomis aplinkybėmis besąlygiškai kliautis kitų šalių parama nacionalinio saugumo srityje būtų netoliaregiška ir neatsargu. Valdžios pagarba piliečiams ir abipusiu pasitikėjimu grindžiamas dialogas šalies gynybos klausimais galėtų tapti svarbiu nacionalinį saugumą stiprinančiu veiksniu. Tinkamai apie šalies saugumo padėtį informuojama visuomenė lengviau ir greičiau persiimtų ir pradėtų praktiškai vadovautis nuostata, kad Lietuvos valstybės gynimas ir išsaugojimas yra ne jos geopolitinių ir karinių sąjungininkų, bet pirmiausia jos pačios piliečių moralinė ir patriotinė pareiga.

II

Su Lietuvos ekonominio ir socialinio gyvenimo tikrove prasilenkia ir oficialiosios propagandos mitas, kad valstybės dvidešimt penkerių metų raida yra „sėkmės istorija“ – visapusiškos ir sparčios šalies pažangos bei jos piliečių gerovės nuolatinio augimo laikotarpis. Vardijant šiuo tarpsniu Lietuvoje įvykusias ženklias ir neretai teigiamas permainas ir pasiektus laimėjimus, sąmoningai stengiamasi nutylėti arba sumenkinti vienpusišką ir iškreiptą klestinčio krašto vaizdinį paneigiantį svarbiausią dalyką: dėl ydingos ekonominės ir socialinės politikos sukeltos masinės emigracijos lietuviai tapo viena iš sparčiausiai nykstančių Europos tautų. Demografinė gyventojų skaičiaus kitimo dinamika yra pagrindinis ir objektyviausias bet kurios šalies tikrosios padėties ir jos raidos tendencijų rodiklis. Jis nepaneigiamai liudija, kad Lietuva išgyvena demografinę katastrofą, galinčią jau palyginti netolimoje ateityje baigtis tautos ir jos sukurtos valstybės išnykimu. Milžiniškas emigracijos bangas ir sparčiausią istorijoje fizinį Lietuvos nykimą lemianti ekonominė ir turtinė nelygybė bei vienas didžiausių ES socialinės atskirties mastas ne tik kelia pavojų Lietuvos išlikimui ir ateičiai, bet jau dabar yra tiesioginė grėsmė šalies nacionaliniam saugumui. Atkurtos Lietuvos valstybės gyvenimo ir joje vykdomos ekonominės bei socialinės politikos „norma“ paverstas abejingumas bendrajam visuomenės ir tautos gėriui sukūrė ir palaiko palankią dirvą rastis gausioms savo valstybe nusivylusių ir nepasitikinčių, jai susvetimėjusių ir realiai arba potencialiai nelojalių piliečių grupėms. Tačiau įsitikinusių ir nesutaikomų Lietuvos valstybės priešų iš jų yra mažuma. Todėl užuot nuolatos propagandiškai pūtus ir eskalavus Lietuvai iš principo neabejotinai pavojingos „penktosios kolonos“ temą, šalies valdžiai seniai derėjo aiškiai suvokti ir atvirai pripažinti, kad vien propagandinėmis-agitacinėmis priemonėmis ir kampanijomis neįmanoma pašalinti objektyvių piliečių nepasitenkinimo valstybe priežasčių. Augančio geopolitinio netikrumo ir nesaugumo akivaizdoje Lietuvos valstybė ir pirmiausia jos valdantieji sluoksniai privalo liautis vadovautis savo susikurtomis ideologinėmis ir propagandinėmis iliuzijomis apie „klestinčią Lietuvą“ ir pagaliau pradėti darbais, o ne tik žodžiais įgyvendinti tautos ir visuomenės pilietinį solidarumą ir sanglaudą stiprinančią ekonominę, socialinę ir informacinę politiką. Tokia iš tiesų nauja – visuomenę vienijanti ir telkianti, o ne ją supriešinanti ir skaldanti, kaip yra iki šiol, – politika seniai gyvybiškai reikalinga ir turi būti nedelsiant pradėta vykdyti. Blogėjant Lietuvos tarptautinei ir saugumo padėčiai, būtina įgyvendinti esmines ir konstruktyvias, o ne kosmetines ir destruktyvias visų krašto vidaus gyvenimo sričių reformas. Ryžtingos ir nuoseklios visos tautos ir visuomenės, o ne vien privilegijuotų grupių interesus atitinkančios reformos realiai, o ne tik deklaratyviai stiprintų šalies saugumo ir gynybos pagrindus. Bendrojo tautos ir visuomenės gėrio siekimu grindžiama ekonominė ir socialinė politika leistų atkurti savo vertę ir orumą vėl atgavusio Lietuvos piliečio ryšį su valstybe. Tokia politika padėtų ugdyti visų piliečių pagarbą ir lojalumą savo valstybei ir skatintų jų patriotinį ryžtą prireikus nedvejojant ginti savo šalį, todėl ji galėtų ir turėtų tapti vienu tvirčiausių Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atraminių stulpų.

III

Viešoje erdvėje įtvirtintas ir tiesą apie šalies padėtį užgožiantis propagandinis melas yra pagrindinė kliūtis atvirai ir sąžiningai įvardyti bei mėginti sutelktai ir valingai įveikti abu Lietuvos istorijoje jau patirtus ir atlaikytus, bet vėl iškilusius egzistencinius iššūkius - tautos išnykimo ir valstybingumo praradimo grėsmes. Tačiau šios grėsmės faktiškai ir toliau nėra pripažįstamos, o tautai ir visuomenei susitelkti gyvybiškai būtinas lygiavertis ir konstruktyvus piliečių ir valdžios dialogas ir bendradarbiavimas nevyksta. Lietuvos ateičiai abejingi šalies valdantieji sluoksniai vengia prisiimti pilietinę ir politinę atsakomybę už krašto likimą ir ateitį. Jų veiksmus idėjiškai grindžiantis programinis dokumentas Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, pompastiškai vadinamas „Lietuvos ateities vizija“, iš tiesų yra lietuvių tautos ir valstybės kelio visiško su(si)naikinimo ir išnykimo link gairės. Priėmusi ir praktiškai įgyvendinanti šią strategiją Lietuva tapo pirmąja ir vienintele ES ar net pasaulio šalimi, oficialiai išsižadėjusia tikslo sąmoningai ir valingai užtikrinti savo tautos ir valstybės išlikimą – savo kultūrinę bei politinę būtį ir jos istorinį tęstinumą. Įgyvendinus strategijos nuostatas iš Lietuvos liktų tik pavadinimas. Joje numatyta kurti „globali“ ir pasauliui tariamai „atvira“ Lietuva neturi jokių galimybių išlikti ir yra pasmerkta išnykti. Vizija „Lietuva 2030“ turi būti vienareikšmiškai vertinama kaip valdančiųjų sluoksnių sąmoningai pasirinkta ir kraštui primesta „savanoriškos“ savižudybės filosofija. Ją propaguojant ir praktiškai įgyvendinant nutylima, kad masiškai ir sparčiai išvykstant dabartiniams šalies gyventojams neatpažįstamai pasikeistų šalies demografinis vaizdas ir kultūrinis tapatumas, kad net mėginantieji palaikyti ryšius su Tėvyne ir išsaugoti pilietybę emigrantai negali būti visaverčiai Lietuvos valstybės piliečiai ir jos kasdieniai kūrėjai ir kad dabar po įvairius kraštus pasklidusių lietuvių išeivių lemtis aiški - absoliuti jų dauguma neišvengiamai per trumpą laiką nutautės, kaip nutiko per ankstesnes emigracijos bangas Tėvynę palikusiems jų pirmtakams. Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ yra ne kurianti, bet griaunanti krašto ateities vizija, nes joje paneigiama fundamentali pasaulio ir pačios Lietuvos istorijos ne kartą paliudyta tiesa – bet kuri tauta ir valstybė gali išlikti tik tol, kol turi valią būti ir sąmoningai teigia savo buvimą pasaulyje ir istorijoje.

IV

Dvasiškai ir fiziškai nykstanti Lietuva nėra pasiruošusi ir neįstengia tinkamai reaguoti į jai iškilusius egzistencinius iššūkius. Valdžios sluoksniuose vyrauja abejingumas šalies likimui ir susitaikymas su tariamai neišvengiamu tautos bei valstybės išnykimu. Tačiau ir visuomenę kausto moralinis, politinis ir intelektualinis sąstingis, darantis ją iš esmės tik bejėge ir pasyvia Lietuvai didėjančių grėsmių bei tautos ir valstybės merdėjimo ir nykimo stebėtoja. Bejėgiškumo priežastys nėra tik vidinės. ES viršūnių spartinama ir gilinama integracija vis akivaizdžiau virsta savavališku ir prievartiniu „europeizavimu“, kuriam vykstant faktiškai naikinama nuo XV iki XX a. vidurio egzistavusi Europa. Beatodairiškai griaunamas „iš viršaus“ vienijamo žemyno religinis ir civilizacinis paveldas bei tapatumas. Europos kultūrų įvairovę šimtmečiais laidavusios tautos yra laikomos pasmerktomis išnykti istorinėmis atgyvenomis, o europinių šalių bendriją sudariusios jų sukurtos valstybės vertinamos kaip pagrindiniai integracijos kliuviniai. Jos yra slapta naikinamos nuolatos siaurinant jų suverenias galias. Penkis dešimtmečius visapusiškai „sovietizuota“ ir smarkiai nukentėjusi Lietuvos visuomenė dabar yra „europeizuojama“ – sekuliarizuojama, ištautinama ir išvalstybinama – su dar didesniu užmoju ir įkarščiu negu tarybinės okupacijos metais. Atkūrus valstybę toliau sistemingai naikinamas Lietuvos vakarietiško klasikinio krikščioniško tapatumo ir tautinės savasties šerdį sudarantis religinis-moralinis ir kultūrinis paveldas. Nuosekliai ir metodiškai griaunant moralinius Lietuvos visuomenės bendruomeninio gyvenimo pagrindus, ardomi jos narių bendrystės ir solidarumo saitai, neigiama ir diskredituojama pati bendrojo visuomenės gėrio idėja. Todėl šalyje nėra jokiems didesniems tikslams gebančios susitelkti ir darniai veikti pilietinės bei politinės visuomenės – ji faktiškai išnyko virsdama beforme atomizuotų ir izoliuotų, tik savo privačių arba grupinių interesų siekiančių nupilietintų individų-vartotojų mase. Dėl kryptingai vykdomos „europeizuojančios“ ištautinimo politikos lietuvių tauta kaip savarankiškas, siekiantis išlikti ir valingai valdyti savo likimą politinis ir istorinis subjektas šiuo metu neegzistuoja. Ji gyvuoja tik kaip ta pačia kalba šnekanti, bet tautą sukūrusios bendros praeities, kolektyvinės bendrystės neatsimenanti ir nevertinanti ir tapatumo jausmą praradusi, negebanti įsivaizduoti savo bendros ateities ir susitaikiusi su savo išnykimo perspektyva padrika nupolitintų individų aibė. Atkurtoji Lietuvos valstybė kaip nepriklausomas politinis ir tarptautinės teisės subjektas šiuo metu taip pat neegzistuoja ir yra nepajėgi atlikti visavertei valstybei būdingų funkcijų ir deramai vykdyti pareigų ją įsteigusiai tautai ir visiems savo piliečiams. Valstybė naikinama ir faktiškai išnyko jos valdantiesiems sluoksniams nedemokratiškai, tautos ir visuomenės valios neatsiklausus perdavinėjant ES jos suverenias galias, kurių automatiškai atsisakyti neįpareigoja tautos referendumu patvirtinta Lietuvos stojimo į Sąjungą sutartis. Žingsnis po žingsnio „savanoriškai“ atsisakant šalies suvereniteto ne tik vogčiomis siaurinamas ir tolydžio menksta Lietuvos valstybės savarankiškumas, bet padedama stiprėti pačiai ES kaip nevalstybiniam, nepolitiniam ir nedemokratiškam dariniui, neigiančiam patį suverenios tautos ir nepriklausomos tautinės valstybės principą. Išvalstybinta ir tik formaliai suvereni Lietuvos Respublika yra antrarūšė ES narė – realaus savarankiškumo neturintis Sąjungos teritorinis vienetas, kurio valdančioji administracija klusniai ir net aklai vykdo visus, net šaliai ir jos gyventojams nenaudingus „Centro“ nurodymus ir įsakymus. Didžioji šalies piliečių dalis nesuvokė, be to, ir šiandien nesupranta Lietuvos išvalstybinimo keliamo pavojaus krašto ateičiai, todėl nepajėgia sutelktai ir veiksmingai pasipriešinti vykstančiam slaptam ir neteisėtam šalies suvereniteto griovimui. Pasyviai stebėdama, kaip yra naikinami paskutinieji Lietuvos suverenumo likučiai, šalies visuomenė beveik visiškai negina jau atvirai žlugdomos savo valstybės.

V

Remdamiesi šiuo Lietuvos valstybės geopolitinės ir saugumo padėties bei šalies vidaus būklės ir ateities perspektyvų vertinimu pareiškiame: Lietuvos priklausomybė Vakarų krikščioniškojo pasaulio civilizacinei ir kultūrinei erdvei yra nepajudinama istorinė duotybė ir prieš ketvirtį amžiaus valstybės steigėjo ir suvereno – tautos – dar kartą sąmoningai ir laisvai patvirtintas neabejotinas ir neatšaukiamas apsisprendimas. Tačiau ši priklausomybė šiai erdvei neturi būti suprantama kaip reikalaujanti aklo paklusnumo bet kokioms ES politinio elito iniciatyvoms. Lietuvos priklausymas ES jokiomis aplinkybėmis neturi griauti tautos religinės, moralinės ir politinės laisvės, žlugdyti jos dvasinės savasties bei jos gyvybinių ir kūrybinių galių, ji taip pat neturi silpninti ir naikinti tautos sukurtos ir šimtmečiais gintos valstybės.

Lietuva žengia į naują – neabejotinai vieną sunkiausių ir pavojingiausių – savo ilgaamžės istorijos tarpsnį. Jos laukia egzistenciniai – civilizaciniai ir geopolitiniai – pavojai ir iššūkiai, kuriuos įmanoma įveikti tik glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis išlikti siekiančiomis Europos tautomis. Tačiau besivienijančios Europos tautos ir valstybės neturi tapti jų dvasinę ir kultūrinę savastį ir gyvastingumą griaunančių, žemyną nežinoma kryptimi vedančių ES politinių ir biurokratinių viršūnių savavališkų, trumparegiškų, nemokšiškų ir neatsakingų sprendimų bei veiksmų įkaitėmis ir aukomis. Europą išgelbėti gali tik visapusiškas gelminis dvasinis, moralinis ir politinis atsinaujinimas. Atvedusį į aklavietę ligšiolinį integracijos modelį turi pakeisti kita vieningos Europos vizija – negyvybinga ir neveiksminga dabartinė ES turi būti pertvarkyta į tikrai demokratišką ir lygiateisę laisvų tautų ir suverenių valstybių bendriją.

Lietuva kaip tauta ir valstybė atgimti ir išlikti gali tik įsitraukdama į visapusišką gelminį Europos atsinaujinimą. Tapimas aktyvia tokio atsinaujinimo rėmėja ir dalyve taptų pamatine tautos ir valstybės atsinaujinimo sąlyga. Lygiateisiškai ir lygiavertiškai dalyvauti Europos atsinaujinime įstengtų tik keistis ir tobulėti sugebanti Lietuvos visuomenė. Tokia visuomenė turėtų būti aiškiai apibrėžtą dvasinį bei kultūrinį tapatumą turinti ir puoselėjanti, asmens moralinę atsakomybę ir pareigas savo bendruomenei ir žmonijai virš abstrakčiai ir siaurai suprantamų grynai egoistinių „individo teisių“ iškelti gebanti, tautinę savastį ir orumą branginanti ir ugdanti, politiškai sąmoninga ir organizuota bei savo valstybę turėti ir išsaugoti siekianti laisvų žmonių ir atsakingų krašto piliečių bendrija. Lietuvoje tokios visuomenės kol kas ne tik nėra, bet yra sąmoningai ir kryptingai griaunamos pačios jos egzistavimo prielaidos bei sąlygos. Todėl privalome sąmoningomis ir valingomis pastangomis tapti Lietuvos likimą į savo rankas perimti ir savarankiškai imtis iniciatyvos išsaugoti tautą ir valstybę sugebančia visuomene.

Vadovaudamiesi nuostata, kad Lietuvą galima išsaugoti ne tik valdžios, bet pirmiausia sutelktomis visos tautos ir visoms šalyje gyvenančioms tautinėms bendrijoms priklausančių patriotiškų piliečių pastangomis, sieksime:

Tapti visus Lietuvos geros valios žmones į lietuvių politinę tautą telkiančia pilietine bendrija. Pagrindinis mūsų tikslas – siekti esminio tautos ir valstybės atsinaujinimo, kuris yra būtina Lietuvos išlikimo šiuolaikiniame pasaulyje sąlyga. Šį tikslą įgyvendindami gaivinsime ir ugdysime šiuo metu sunykusią ir merdinčią politinę lietuvių tautą, vėl pajėgsiančią būti savarankišku politikos ir istorijos subjektu ir pasiruošusią tapti nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos valstybės atkūrėja ir suverenu.

Šį tikslą įgyvendinsime:

saugodami ir puoselėdami Lietuvos istorijos bei kultūros paveldą ir atmintį kaip būtiną sąlygą masiškai sunykusiam šalies piliečių moralinio orumo, tautinės savigarbos ir didžiavimosi savo valstybe jausmui atkurti;

nuosekliai ir kryptingai gaivindami ir ugdydami sunykusią Lietuvos visuomenės tautinę ir valstybinę sąmonę, kurios atkūrimas yra būtina sąlyga politiškai brandžiai lietuvių tautai ir nepriklausomai Lietuvos valstybei atgimti;

kurdami šiuolaikinio pasaulio realijas atitinkančią pozityvią ir ilgalaikę lietuvių tautos ir valstybės plėtros strategiją ir projektą – „XXI a. Lietuvos viziją“, kurią įgyvendinant būtų laiduotas Tautos ir Valstybės geopolitinės būties tvarumas ir istorinis tęstinumas;

plėtodami ir visuomenėje skleisdami pilietines ir patriotines Lietuvos piliečių nuostatas formuojančią ir juos telkiančią bei įkvepiančią Tautos ir Valstybės gaivinimo ir atkūrimo idėją;

dalyvaudami visuomeniniame ir politiniame Lietuvos gyvenime ir taikiomis demokratinėmis-teisinėmis priemonėmis ir būdais siekdami, kad Tautai būtų sugrąžintos iš jos atimtos pilietinės ir politinės šalies suvereno teisės ir kaip savarankiškas tarptautinių santykių subjektas būtų atkurta nepriklausoma Lietuvos Respublika.

Vertindami galimą Forumo indėlį į šiuo metu žlugdomos ir sumenkusios Lietuvos laisvės dvasios gaivinimą ir politinės lietuvių tautos ir valstybės atsinaujinimą, esame įsitikinę:

Sutartinai ir kryptingai dirbdami sulauksime dienos, kai Vilniuje – amžinoje Lietuvos sostinėje – susirinks politinės lietuvių tautos atgimimą paskelbsiantis visos šalies patriotiškų piliečių forumas. Neabejojame, kad tai bus forumas, pajėgsiantis vėl iškelti ir į politinę darbotvarkę įtraukti iš tautos atimtų suverenių galių susigrąžinimo ir demokratinės Lietuvos Respublikos suvereniteto atkūrimo klausimą. Mes tikime: Lietuva gyva, Lietuva pabus, Lietuva prisikels ir gyvuos per amžius.

Pasirašė: Arūnas Acus, Vytautas Aranauskas, Alvita Armanavičienė, Kamilė Banevič, Vilius Bernotas, Ramutė Bingelienė, Arūnas Bingelis, Linas Braukyla, Justina Burškaitytė, Dovydas Caturianas, Rasa Čepaitienė, Eduardas Daujotis, Vytautas Daujotis, Eimantė Daukšaitė, Aleksandras Dobryninas, Klaudijus Driskius, Andrius Dručkus, Kęstutis Dubnikas, Arūnas Eigirdas, Aušra Gabalytė, Tautvydas Galinis, Bronislovas Genzelis, Kazys Grabys, Lukas Grinius, Arūnas Gumuliauskas, Liudvikas Jakimavičius, Algimantas Jankauskas, Aldona Jankevičienė, Arvydas Janulaitis, Vidmantė Jasukaitytė, Artūras Judžentis, Justina Juodišiūtė, Aivaras Jurgilas, Mindaugas Kadžiulis, Santa Kančytė, Lina Kančytė,  Gediminas Karalius, Emilija Karčevska, Jonas Kauneckas, Elena Kazlauskaitė, Jonas Kievišas, Saulius Kovalskas, Paulius Kruopis, Birutė Kulnytė, Judita Kuralavičiūtė, Elena Kurklietytė, Jūratė Laučiūtė, Bronius Leonavičius, Irma Leščinskaitė, Augustinas Linčius, Rūta Lisauskaitė, Ryšard Maceikianec, Kęstutis Makariūnas, Audrius Makauskas, Karolina Makauskienė, Živilė Makauskienė, Kęstutis Marcinkevičius, Algimantas Sasnauskas, Domantas Markevičius, Marius Markuckas, Andrius Martinkus, Dalia Matulaitė, Linas V. Medelis, Leonas Merkevičius, Gediminas Merkys, Dalia Michelevičiūtė, Monika Morkūnaitė, Juozas Sigitas Mureika, Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, Romas Pakalnis, Marius Parčiauskas, Monika Parčiauskienė, Vytautas Paulikas, Kristina Paulikė, Irena Perkauskienė, Dovilas Petkus, Petras Plumpa, Jonas Gediminas Punys, Indrė Pusevaitė, Vytautas Radžvilas, Miglė Remeikaitė, Vytautas Rubavičius, Tomas Rutkauskas, Kristina Zamarytė-Sakavičienė, Gabrielius Satkauskas, Lukas Satkauskas, Arnas Simutis, Marijonas Sinica, Vytautas Sinica, Palmira Skripkauskienė, Vytautas Skripkauskas, Eugenijus Skrupskelis, Linas Sodeika, Rimvydas Stankevičius, Paulius Stonis, Gediminas Storpirštis, Liutauras Stoškus, Antanas Sutkus, Gabrielius Sužiedėlis, Julius Šalkauskas, Danutė Šepetytė, Bernarda Šklėriūtė, Andrius Šimas, Laisvūnas Šopauskas, Regina Tamošaitienė, Daiva Tamošaitytė, Imantas Tamošauskas, Vilija Targamadzė, Jonas Vaitkus, Irena Vasinauskaitė, Lidija Veličkaitė, Milda Venckutė, Jonas Vilimas, Algis Vyšniūnas, Kęstutis Zaborskas, Elvyra Žebertavičiūtė, Aldona Žemaitytė-Petrauskienė, Vaiva Žukienė.

Vilniaus forumo deklaracija, paskelbta 2016 m. sausio 9 d.

 

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Julius Puras       2016-02-6 8:46

Kad ir nekriminaliuniu pinigų bet vistiek pinigų diktatūra ir jai kaip vieną iš pavyzdžių priskirčiau Lietuvos žiniasklaida.

Dzeikas       2016-02-4 19:19

Mielas Purai, you didnt get a point.
Kaip sake Holmsas daktarui Watsonui:‘issifravote mane teisingai,tik zenkla ne ta pastatete.Minusa vietoj pliuso’.Watsonas palaike didji sekli nusikalteliu.
Jusu apibrezimas ‘pinigu diktatura’ nepatvirtinamas praktikos.VOGTU arba kriminaliniu pinigu diktatura butu tikslu.Kitokios kilmes pinigai Lietuvoje nieko nediktuoja, o vargiai isgyvena.Kaip masto banditai as mazdaug zinau,todel siaip sau valdzios jie neatiduos,o jei per klaida praras, tai nepakeitius ju ivestu taisykliu,labai greitai susigrazins.
Valdzia tvirkina,o absoliuti valdzia tvirkina absoliuciai.Todel totalitarinis,arba kad ir autoritarinis rezimas gali padaryt labai daug,tame tarpe ir gero.Pvz. sukurti vidutine klase ir prielaidas demokratijai.Problema sena kaip pasaulis: ‘drakonas zuvo.Tegyvuoja drakonas’.Bet Cileje sis uzdavinys, nusilenkime generolui Pinocetui, buvo issprestas.

Julius Puras       2016-02-2 8:30

Tie kas užgrobe laiko valdžia Lietuvoje mąsto lygiai taip pat kaip ir jūs Dzeikai. Jie galvoja kad jie tik pereinamas laikotarpis.

Dzeikas       2016-01-31 14:42

Pats buvau susizavejes demokratija Atgimimo laikotarpiu.Zaviuosi ir laikausi jos vizijos ir dabar.
Bet prabegus ketvirciui amziaus manau daugelis suprato,kad ‘demokratinis’ plepejimas ,ypac ‘Siaures Atenu’ savaitrascio lupomis tebuvo komunistines nomenklaturos tautos kvailinimas.
Pasakysiu,kad apkvailinti buvo pirmoj eileje lietuviai.Pvz. zydai ant sio kabliuko nepakibo.Dar tik isibegejant Sajudziui 1988m kliedesius apie teisine valstybe, ir kt. kalbas a la Lietuva demokratijos ledlauzys ir mokytojas isklausydavo su kreiva sypsena.Jeigu gerbdavo pasnekova ,o sis dar neprarado mastymo sugebejimu.Jeigu ne - palinguodavo galva, atseit sutinka, ir greiciau pasisalindavo.
Ir dar karta siulau oponentams paskaityti Prospero Merime ‘Tamango’.Lietuviai nuo Merime negru uzgrobusiu burlaivi mentaliai mazai skiresi.O po oligarchinio kapitalizmo 25m patirties - skiriasi dar maziau.Mases gyvendamos TSRS totalitariniame rezime visdelto turejo siokias tokias BUITINES (ne politines.Nepainiokite) teises.
Mano poziuri,kad negalima iskart pereiti is farmacijos i farmacija gina ir istoriniai pavyzdziai: Bolsheviku elitas laimejes pilietini kara Rusijoje iskart atsitrauke nuo savo pirmaeiliu tikslu.Atsauke ‘karini komunizma’ ir suteike ukininkavimo laisve.Suprato,kad valdzios jokiu teroru jie neislaikys be pereinamojo laikotarpio.
Lygiai taip pat reikalingas pereinamasis laikotarpis ir GRIZTANT is totalitarizmo i demokratini valdyma.

Dar apie Žygį už gyvybę       2016-01-29 22:05
March for Life 2016       2016-01-29 21:56
Dzeikui       2016-01-29 20:15

Žinoma! Visos mūsų viltys tik stipri, jedinaja i mogučaja ruskijos deržava.
Koks dar ten trečias lietuviškas kelias. Vot rusiška ditatūra, tai jau kitas reikalas. Gal žinai kur nusipirkt koloradinių juostelių? Papigiaja, žinoma.

Dzeikas       2016-01-29 15:35

Istorija nezino pavyzdziu, kai oligarchinis kapitalizmas evoliucionuotu i normalia,civilizuota visuomene su rinkos ekonomika.
Is dalies tik diktaturos budu pavykdavo pazaboti oligarchija.
Esamo mentaliteto tauta lengvai pasiduoda manipuliavimui.T.v.‘atsinaujinomo’ idejos bus labsi lengvai sukompromituotos,arba pakeistos kokiu politiniu ideju placebo.
Jeigu bandysite igyvendinti
demokratija rinkimu budu.

stratfor       2016-01-29 14:49
Julius Puras       2016-01-29 8:38

Mes jau turime reikala su diktatūra. Tai vadinasi pinigų diktatūra. Pinigai šiai dienai Lietuvoje sprendžia viska. Kas teisus ir kas neteisus. Kas eis į valdžia o kas ne. Kas bus persekiojamas į kas kils karieros laiptais ir panašiai. Bet klausimas būtų ar diktatūros sąlygomis gali žmogus atrasti save? Aš manau kad taip mes dabar atrandame save ir einame demokratijos link todėl aš netikiu kad pinigų diktatūra pakeitus kokią nors kita diktatūra būtų kitaip. Būtų dar daugiau nelaimių ir daugiau nieko naujo ir nieko kito.

Dzeikas       2016-01-28 21:58

Reiktu neisradinejant dviracio, a la trecias, ‘lietuviskas’,‘savitas’ kelias, paziureti kaip analogiskas krizes sprende kitos tautos.Beda tame, kad sekmingu sutramdytos oligarchijos pavuzdziu nera.Is dalies tik selmingi buvo Cile,Urugvajus,Senegalas,Marokas.
Rusija panasioj situacijoje kaip Lietuva,ir ja atnujinti ir perjungti i Vakaru civilizacijos vezias gali,- paradoksas,- dezintegracija.Ne visa, o jos atskiras nuolauzas.Lietuvai sis variantas butu prazutingas- per maza.Mano poziuriu tik diktatura ir tik palankiai susikloscius isorinems salygoms yra sansas naujam Lietuvos valstybingumui.Diktatura su demokratijos vizija.

Julius Puras       2016-01-28 17:23

Lyginant carine Rusija ir šių dienų posovietine Lietuva ir dar kartu posovietine Rusija tai ano meto visuomenėje buvo labai didelis kiekis sąžiningu ir garbingu žmonių ko nėra posovietijoje. Apie tą “mes” kalbant pačią tikriause lietuviu kalba padarėte labai gerai pointa.

Dzeikas       2016-01-28 10:54

Juozapai, jus priestaringai elgiates: zodziais tarsi pries azietiskuma rusiska israiska, o potekste kaip pas geriausia KGB kursu klausytoja.O gal jus musu prezidentes gerbejas? Kuri antirusiska, turgaus lygio retorika derina su balsavimu PRIES sankcijas Putino rezimui?
Tuo tarpu sekmingai pradeta Aleksandru II Aukso Ordos paveldo demontaza pasiputusiai ignoruojate.O
juk to laikotarpio Rusijos teismai daznai priimdavo sprendimus NE valdzios naudai.Ir tai vergu ir ponu visuomeneje.Jums neidomu KAIP tas buvo pasiekta? Jeigu taip,tada kaip pasakytu Puras ‘labai lietuviska’.Mokintis is Sapokos pasaku aisku maloniau.Glosto savimeile atsilikima aiskindamos ‘negerais’ kaimynais.
Apie konstitucija: pirmiausia reiktu keisti sakini apie valdzios saltini, ne ‘lietuviu tautos’ , o ‘mes , zmones’.O antru sakiniu itvirtinti lietuviu kalba kaip valstybine.Dabartine stato zmpgaus teises zemiau tautos, ir tai igalina susidoroti subet kokia pilietine iniciatyva prisidengiant tautos teisiu primatu.

14:37 (dėl formuotojo)       2016-01-27 20:50

Taip, teisingos pastabos.
Nepastebėjote to tipo firminio parašo?
Yra toks išskirtinis - tas tipas vietoje žodžio “chaosas”,
visada rašo debiliškai - “haosas”.

O ar jums neatrodo,kad...       2016-01-27 16:16

Komentaruose yra persekiotojas????Ir jeigu kazkas paraso priesingai jo nuomonei jis ta puikiai sukontroliuoja,suskaiciuoja ir….gal dar net tai puoda kaip ataskaitas “dedems”:)

3 KOMENTARAI + DAR 3        2016-01-27 14:37

Ar jums neatrodo, jog tai vienas ir tas pats asmuo smileformuoja mūsų nuomonę ?
6:19 ;
6:24 ;
6:28 ;
11:46;
11:51;
11:53

O dabar ...       2016-01-27 11:53

tie patys kursto neramumus!Kad galetu nuimti Prezidente ir per sukelta haosa saugiai islaviruoti!Jie patys saves NIEKADA neteis!

O kas?       2016-01-27 11:51

Po nepriklausomybes atkurimo Lietuvoje pasejo vagysciu,melagysciu,atvirkscio teisingumo,sazinigu zmoniu sudorojimo s e k l a s ????Siandiena visa Tauta valgom TU sejeju pasodintas ir uzaugintus karcius vaisius.Tai ka ?Ar Landsbergis dar kaltas?KGB lengvai pavyko apkvailinti Tauta ir visur tu seklu priseti:)Skanaus!

Ant kokiu pamatu dabar pastatyta Lietuva       2016-01-27 11:46

....tai ka bestatytum virsum ,viskas nugrius.Reikua keisti pamatus o dabartiniai pamatai KGB seimas ir teisesauga!Jug ir Venckuene yra kaktinama tuom kad KGB pamatus pradejo judinti.KGB pradejo rekti Valstybe sugrius! Kam Lietuvai KGB valstybe????

reik       2016-01-27 11:31

vienytis visoms nesisteminems partijoms,o dabar trys lietuviai penkios partijos :DD,mano nuomone

Julius Puras       2016-01-27 9:50

Ramybės jum žemiau esančiam linkiu. Kalba eina ne apie tai kad reikia užimti valdžia bet kalba eina apie tai kad turi pasikeisti lietuvių mentalitetas, kultūra ir panašiai. Apie tai kalba bet ne apie valdžios užemimus ir represijas.

Lietuvos Tautininkų Sąjunga       2016-01-27 8:27

Ką darysim, kai nuversim užsienio kolaborantų valdžią?

1. Nuo valdiškų ėdžių išvaikysim visus šiandien riebiai šeriamus dykaduonius. Dabar gi prikurta tiek visokiausių valdiškų kontorų, kad tik jas skaičiuodams greitai pameti skaičių ir gali kuoktelėti. Kontoras sukūrė biudžetiniai partiniai, idant ten sutupdytų savo draugelius ir gimines.

2. Visi valdiško pinigo vagys, turto grobstytojai, aferistai ir kitokie „lėšų įsisavintojai“ likusį jų niekingą gyvenimą praleis kaliūzėje. Bet ten bus susodinti ne kortom lošti, o dirbti visuomenei naudingą darbą – po sargybos priežiūra tvarkys prišiukšlintą Lietuvą, miškuose ir paežerėse rinks stribvaikių paliktą mėšlą, šluos ir lopys kelius, žodžiu, dykai po laukus nebindzinės. Už darbą anie žulikai gaus kasdien po bliūdą skystos sriubos.

3. Sužiūrėsim, kas ir kaip prisigrobė turto. Dabar gi kiekvienas piemuo ar valkata pamiškėse turi išsistatęs didžiausias trobas su krūvom mebliuotų kambarių. Gi patys jie „deklaruoja“, kad gyvenime nieko naudingo nedirbo, bo nieko nemoka, tik buvo visokiais partiniais ar „vaidybininkais“. Kaip čia yra? Tie, kas aria žemę, kremta sausą duoną, o „vaidybininkai“ su partiniais minta visokiais užjūrių krabais ir iš dirbančių žmonių dar tyčiojasi, vadindami juos runkeliais. Tai dabar patys galės tų runkelių pagraužt…

Čia tik pradžia

Gudriai sugalvota       2016-01-27 6:28

Per tokias atgimimo akcijas"atrakcijas"bus isrankioti zmones kurie vis dar nori teisinguma atkurti.Pamastykite kieno rankose Lietuvos teisingumas ir kam jis dirba?Tada gal suprasite,kad esate viliojami i gersi uzmaskuotus spastus!!!

Stasi!       2016-01-27 6:24

Matai,zinai,supranti….patylek!Nes matau esi provokuojamas ir….po to busi tasomas po teismus uz teisinga nuomone.Tiesa nepriklsusomoje Lietuvoje tapo spastais sazinigiems zmonems!Per soc.tinklus yra renkama informacija apie zmones kurie priesinasi melui ir….teisiskai bei medeciniskai apdorojami.Bukite budrus!!!!

Nesistenkite!!!       2016-01-27 6:19

Zmones itikinti tovko nera!Kiekvienam is musu Dievas is prigimties yra idieges TIESOS jausma,todel tie kurie vadovaujasi savo sazine puikiai atskiria tiesa nuo melo.O cia yra kazkokiu slaptu sakalu ,kurie nuo ryto iki vakaro bando itikinti melagingus,prasigalvotus dalykus.Jusu visos pastangos nueis niekais.Melagingi pliurpalai kaip besvoriai bezdalai,kurie ispusti sprogsta ir paskleidzia bloga kvapa,nuo kurio dauguma zmoniu salinasi.O tie kurie nesisalina patys yra is to kvapo ir tuom kvapu kasdien iprastai kviepuoja.

Julius Puras       2016-01-26 23:07

Buvo taip kaip ir as sakiau tai yra taip ir negavau is jusu stasy atsakymo kur as savaip isvartau pedofilijos byla.

stasys        2016-01-26 23:02

Neverta ginčytis dėl forumo,.. savoka jam laisvai diskutuoti o ne numesti savo išvadas viena nedaloma tiesa .Beje tamsta ir pats apie tai buvote užsiminęs. Žmogui privalu galvoti , o nepasikliauti kitu išvestinėmis ..kaip šalia esančiame str. apie liberalizma ir komunizma bei jų panašumus. Kryžminti melą su tiesa šitaip gaunant sau palankias formas ..buvo įprasta prie sovietų ..atvirai ..ačiu dievui ..šiandiena tokius ‘krizmintojus’ galima pasiusti ir kuo toliau… nebijant pasekmiu.smile O apie Garliava Juliau jums jau ne karta minėjau ..tikras teisingumas prasideda nuo silpnesniojo (vaiko) teisės būti apsaugotam nuo tu pasekmių kurias šiandiena nagrinėja teismas…gaila ir tu kitu žmoniu bet tai jau pasekmė. Labanakt ..

Julius Puras       2016-01-26 22:37

“.ir vartyti jas savaip niekas nedraudžia” man regis jus mane juodinate. Noriu jusu paklausti kur as savaip vartau Pedofilijos byla? Nors atsakimo is jusu stasy nesitikiu nes jus esate nesaziningas. Jus esate zmoniu juodintojas ir smeizikas. O kam reikalingas Vilniaus forumas? Tai bandimas pasukti lietuvius sazsiningu keliu kad jie ikigalo netaptu tokie kaip jus stasy. Beja jus ir vel trukciojate ka galvoju jus neturite jokios pagarbos zmonems ir sios diskusijos dalyvems.

Teisingai parašei, Tarabilda,        2016-01-26 22:13

kas turi būti (17:05):
“Konstitucija turi būti pagrindinis tiesiogiai veikiantis dokumentas”.
Kažin kodėl tokio veikimo taip dažnai nėra?
Pvz., Konstitucijos 36 straipsnyje rašoma, kad
“Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.
Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves.”
Tik kodėl ne kartą buvo draudžiama, kai tam akivaizdžiai nebuvo pakankamo pagrindo,
ir nebuvo draudžiama, kai tam akivaizdžiai buvo pakankamas pagrindas?
Taigi, Tarabilda, ne dokumentai “sutvarko ir harmonizuoja valstybės ir piliečių santykius”.

stasys        2016-01-26 21:38

Kalbėtis apie problemas reikia ..ir vartyti jas savaip niekas nedraudžia, tik bendro supratimo tame nelieka ..nes galiausiai žmonės ima kalbėtis skirtinga kalba. Taip jau yra Juliau ..niekam neidomu kai paliečiama tema kas įstatė mėlyne paakyje prievartautojui .. pasekmės tolygios priežastims ..netgi toms kurios ne visada susieina su įstatymu ..apvinioti esme detalėmis nėra kažkas naujo tai visuomenei .O Garliava tam apibendrinimui labai tinka .Grįžtant prie forumo ir Tamstos klausimo ..bijau kad į ta klausimą gali atsakyti tik tie kas tuos tekstus rašo .Man kol kas paslaptis aplamai kam jo kaip tokio reikia… jokiu realiu tikslu kol kas Jis neneša.

čia       2016-01-26 19:29

susirinkę vieni troliai pacukai

puiku, grazu,       2016-01-26 19:03

o tekstas per ilgas, daug vandens Iki eilinio zmogaus ,,nedaeis”. Taip primena ankstesniu forumu tekstus. Bet ir vel - kokia marga publika ir visi- patriotai? O kaip su rasytoja, niekaip neistesejusia zodzio ,,pulti po traukinio ratais”? Pagarsejo butu, sklypu prichvatizavimu, JE pagarbinimu?! Nejau ir vel atsivertimas?! Tokie ,,patriotai” - saukstas deguto geru ketinimu forume. Ir ji ne viena. Lidija Velickaite isgarbino JE, balsavo uz ja. Taigi, prisidejo prie Lietuvos griovimo, o dabar nori ,,atstatyti”?!,,Zygiais, o ne zodziais mes Tevyne mylime”,-rase poete. Nepamirskime.

Julius Puras       2016-01-26 18:58

Garliavos opa tai nėra ėjimas į kraštutinuma. Kaip ir atviras kalbėjimas apie tą opa nėra įstatimų laužimas. Kaip ir reikalavimas moralinės atsakomybės iš valdžios iš teisinės valdžios objektyvaus tos opos išsprendimo nėra įstatymų laužimas. Apie tuos žandus tai aš turiu moraluma jūs stasy kaip ir tie visi juozapai neturite moralumo. Kaip kad ir nieko negalite pasakyti kaip matote žmogu Vilniaus forumo deklaracijoje.

Tarabilda       2016-01-26 18:00

Ne pati tinkamiausia vieta aiškintis visų akivaizdoje, kaip dirbti antitarybinį darbą.

Tyla taip pat atsakymas       2016-01-26 17:29

Ne, tai ne.
Supratom.
Dirbam kas sau.

Tarabilda       2016-01-26 17:05

Konstitucija turi būti pagrindinis tiesiogiai veikiantis dokumentas, sutvarkantis ir harmonizuojantis valstybės ir piliečių santykius.

Be ko negalimas joks atgimimas       2016-01-26 16:01

Konstitucija, net jei būtų tobula, nėra veikiantis subjektas ir pati savaime tėra bekūniai, bekraujai žodžiai. Vis dėlto ir ją būtina tikslinti, kad geriau išreikštų visuomenei pamatinę teisingumo dorybę.
Platonas tikėjosi tikrąjį gėrį pažinusių Dievo vaikų - dvasios aristokratų (filosofų) valdomos valstybės. Tačiau paskutiniame didžiajame veikale “Įstatymuose” suprato, kad neįmanoma išsiugdyti kritinę masę mokinių (parengti aristokratų-valdovų luomą), kurie pažinę teisingumo gėrį juo ir vadovautųsi (o ne aistromis ir geismais).
Todėl “Įstatymuose” jau siūlo ne šiltakraujų kilmingųjų, bet bekraujo Įstatymo (Konstitucijos) viršenybę.
Po Kristaus kiekvienam turėtų būti aišku (nors taip buvo visada), kad aukščiausia būtis yra ne idėjos, dėsniai/įstatymai ar pažanga, bet dvasinis asmuo ir jo dalyvavimas išganymo slėpinyje.
Vadinasi, be realaus, ne vien paprotinio, asmens atsimainymo negalimas joks didesnis teisingumas ir valstybės atgimimas.
Neįmanoma, kad išliktų valstybė, tauta, šeima, dora ar tikėjimas, kai flagmanais tampa pelno (naudos, o ne tiesos) siekiantys prekeiviai bei juos aptarnaujantys “laisvosios” rinkos ideologai.
Todėl būtina visokeriopai siekti, kad pirmiausiai Europoje tautos susigrąžintų joms konstituciškai priklausančią politinę valdžią ir, esmingai svarbu, švietimą į savo rankas.
Dėl šio tikslo reikia tęsti liberalkomunistinių ideologijų demaskavimą kaip nemokslinių, nusikalstamai žalojančių žmogaus prigimtį, užtemdančių jo antgamtinį pašaukimą, nukreiptų prieš Vakarų civilizacijos kertinius akmenis - Atėnus, Romą ir Jeruzalę.
„Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?!“ (Rom 8, 31)

"J"----""T"       2016-01-26 15:49

Ne, nelabai susišnekam, nes ne formalizuotas org. komitetuose narystes turėjau omenyje. Kalba buvo apie bitininkystę.

Tarabilda       2016-01-26 15:35

O man atrodo, kad susišnekam.Bent jau aš kaip dirbau taip ir tebedirbu antitarybinį darbą. Mano galva, ir darbo turinys ir pobūdis visiškai atitinka Forumo keliamoms idėjoms ir Deklaracijai. Nematau reikalo kaip nors formalizuoti savo asmens narystėmis, koreguoti su org. komitetu savo veiksmų ar nuomonės. Deklaraciją pasirašiau, nes jai pritariu ir savo destruktyvų, sovietizmą ardantį darbelį tęsiu nepriklausomai nuo to,  patinka tai kokiam nors Radžvilui ar Sinicai, ar nepatinka.

"Juozapo" autorius "Tarabildos" autoriui       2016-01-26 14:43

Labas. Šnekamės ir nesusišnekam. Nors abu galvojam praktiškai vienodai.
Kodėl? Kam to reikia? Tave tenkina?
...
Bet pirma atsakysiu į repliką:
“Kovos” su purai/stasiais yra tik laisvalaikio paįvairinimas iš dyko buvimo, nes rimto antitarybinio darbo dirbti kol kas dar nesigauna dėl potencialių  pajėgų išsibarstymo ir nesusišnekėjimo tarpusavyje. Dialogas nevyksta todėl vyksta improvizuota “otsibiačina” be îsipareigojimų.
Portalevienu metu buvo atsiradęs sąstingis ir pakrikimas, todėl tenka kažkaip tuos pelkės maurus graibyti ir vaikyti patogiai nutūpusias mėšlines muses.
Rimtai tuo nebuvau užsiěmęs nes neturėjau tiek laiko o ir nebuvo aišku ar aplamai kam to reikia.
Priekaištus dėl formos or veiksmų kokybės priimu, bet tik nurodytų priežasčių konteksto rėmuose.
Žinai kad moku ir geriau, žinai kad sugebu ir labai gerai. Bet tai ne gali būti vieno asmens nei rūpestis nei darbas.
Dėl “op-pozicijos” ėmimo į skliaustus.
Valio, tai ko neimat. Siūliau. Greta Kalêdinio atviruko.
(Nemandagu neatsakyti į sveikinimus, ypač jeigu jie buvo nuoširdūs.)
Buvo pasiūlyta V.R op. apžvalgos tema padaryti rimtą diskusiją.
Ko nedarėt?
Jeigu V.R. kaip asmuo nepatinka, dar nereiškia, kad viskas kas apžvalgoje parašyta yra pievos ir sliekai subinėj.
Tokius dalykus jei yra ir reikia lukštenti diskusijoje.
O dėl “Konstitucijos”, kaip bazinio dokumento aš nesiginčinu.
Man laip or Letui tik pavadinimas nepatinka, nes tai kenkia idėjai psichologiškai. Nes konstitucija musyse daug kam seniai asocijuoasi su prostitucija.
Visuomenės or valstybės sutartis- toks pavadinimas yra daug geresnis, nes aiškiai nusako esmę.
O kalbėjimo apie esmę piliečiai jau seniai yra pasiilgę.
...
Va taip.
Nori kalbētis- tai kalbėkimês.
Nenori, sorry darysim kaip išeina, kiek ūpo ir laiko turim.
Tikslas buvo yra ir lieka tas pats.
Tikras.
Netiki?
Čia jau ne mano problema.

Tarabilda       2016-01-26 11:37

Mano pasakytas “savaime” reiškia tik tai, kad atkrenta daugybė dalykų, kuriems dabar dykai gaištame laiką ir energiją. Pvz. tamstos kovos su stasiais ir pūrais, visokiausių požiūrių į naujuosius poltinius darinius kaip vaišvilos - Nako - puteikio -LS santykių nustatymai. Visą tą neva opozicionierių šurmulį kartu su sistemininkų antivalstybine veikla užskliaudus kietais skliaustais, “savaime” ateitų supratimas, ką ir kaip reikia daryti. Man į galvą ateina tik valstybės atkūrimo naujos konstitucijos pagrindu idėja. Tamsta Juozapai, kalbi apie informacinio lauko atsikariavimą. Kiškio svajonės esamomis sąlygomis, o energijos gali būti ištaškyta iki apims visiška bejėgystė. Kitam gali pasirodyti, kad visų bėdų pagrindas - socialinė atskirtis, dar kitam - alkoholizmas, n-tam trys raidės alfabete, o nioliktam - ar černiauskas nešė, ar nenešė mergaitę. Ir jie visi savo narveliuose taip bus įsijautę, kad jiems atrodys, jog jų klausimas yra gyvenimo ar mirties dilema.
taigi, sakydamas “savaime” kalbu apie tikslą (naują Konstituciją) kurio šviesoje pasimato, ko verti kai kurie mūsų visuomeninio gyvenimo segmentai, detalės ir veiklos. kai kurios - nevertos nė sudilusios kapeikos.

stasys        2016-01-26 10:38

na va matote vėl grįžtame prie to kad kalbėtis visiems reikia, ir viena nuomonė čia neturėtu tapti už pagrindą visam forumui. Gal čia bėda kad pasirenkamas toks formatas ..kuris neleidžia tiems pranešėjams pakilti aukščiau savo noro įkasti valdžiai ? tai toks kelias negimdo konstruktyvios diskusijos ..nes dali kitaip galvojančiu pastato į užribį ..taip kaip pasielgė Juozapas su sava tiesa.  O jus Juliau ? vis dar galvojate kad ant vienos moralinės Garliavos opos galite išauginti kita teisine ? ( tam ir skirtas buvo abiejų žandu pav. )..Kas link tos pastabos kad mane sunku suprasti ..kritika priimu kaip derama .Deja toks jau esu ir nieko čia nepakeisi ..ir tokiu čia aibės ..imkite kad ir ta pati Leta Palmaitį..pasakyti tai galvoji nepakanka ,.reikia parinkti tokius mintis žodžius kurie butų suprantantami visiems ..gaila ..kad didumoje to išmanimo pakanka tik vulgarumui suregzti .Bet pirmas žingsnis žengtas Juliau ..kas sekantis ?

Julius Puras       2016-01-26 9:45

“kalbėti reiktu suprantama kalba .” tai kodėl jūsų stasy kalba tokia trukčiojanti ir sunkiai suprantama o kai kuriais atvejais jūsų net suprasti negalima?

stasys       2016-01-26 9:23

Ko nepasėjai Juliau ..to ir nepjausi .Viena kraštutinuma siulote dengti kitų ?..ar ne per daug puikybės dėl noro stvertis bet kokio pasiūlyto šakalio ? Tiesa pasakius neskaičiau Leto Palmaičio minčių ta tema..man jos jau seniau atrodė kiek fantasmagoriškos toje vartotojiškoje visuomenėje..O iš to kas publikuojama Tiesoje, kaip forumo diskusijų tema ..skepticizmas tik auga . Labai norėtųsi nuleisti tuos žmones ant realios žemės ir duoti jiems ja pavaikščioti ..basomis. Suprasti gėrį ..pasinėrus į blogį ..Čia tik jums taip pavyksta ..atsukus abejus skruostus vienu kartu smile..Pardom..už savo tokias mintis ..bet žmogus jautrus tik savo priartintai kasdienybei ..o joje labai mažai tikėjimo dvasios belikę. Matyt ir kalbėti reiktu suprantama kalba .

Julius Puras       2016-01-26 8:37

Stasy aš jūsų neatpažįstu. Jūs turbūt labai susijaudines. Nesijaudinkite vistiek viskas bus blogai. Klausimas į kurį Juozapas nesugebėjo atsakyti buvo apie žmogų. Beja stasy jūs per daug jaudinates ir prarandate turbūt atminti. Mes gi esame aptare savo vizijas. Mano vizija tai sąžiningu žmonių bendruomenė. Tai žmonės kurie sugeba prisiimti atsakomybe už savo žodžius ir už savo veiksmus ir panašiai. Jūsų gi stasy vizija tai kurenti bendruomenė kada aš jūsų paklausau o ji turi kurti ir jūs stasy į tą klausimą nesugebėjote atsakyti. Ir aš jus tada moralizavau kad jūsų žmogaus viziją tai pedofilų klano kurimas. Grįžtant prie mano žmogaus vizijos tai Vilniaus forumas ir bando krikščionybėje ieškoti tokios bendruomenės. Toliau apie tai į temą per du straipsnius apie Vilniaus forumą pasisakė tik Letas Palmaitis ir tai su priekaištu idant per mažai krikščionybės deklaruoja Vilniaus forumas. Va taip vat nesąžiningas tu elfe stasy.

stasys       2016-01-26 7:48

Juliau naktimis reikia miegoti ...o ne su dvasiomis bandyti kalbėtis. Jus užduodate tokius klausimus į kuriuos pats nebandote rasti savo atsakimus , o jei tokius ir randate ..kažkodėl juos slepiate. Nori atvirumo išmok dalintis mintimis ..o ar jos bus blogos , kvailos, nepriimtinos kažkam ..tai tik to vertintojo reikalas su jo kultūra. Paskutiniame savo kom. rašote “bando diskredituoti forumo idėją ir pačia platforma”.. tai gal Jus daugiau žinote apie tas platformas ir tas forumo idėjas. ?

Julius Puras i to Juozapas (2) 2016-01-26 0       2016-01-26 1:48

Pagal išsakomos demagogijos kiekį ir lygi Juozapas galėtų lygintis net su Leninu. Gan ciniška Juozapo demagogija o jaigu dar ką nors paprašai paaiškinti tada Juozapas apsimeta idant jis lietuvių kalbos nesupranta. Žiūrint į visumą tai kažkokia elfų kontora su tokiom kreaturom kaip Juozapas,Tarabilda, stasys ir panašiom bando diskredituoti forumo idėja ir pati foruma.

Šiandien pakaks       2016-01-26 1:46

Reik mažumėlę pamiegot.
Visiems nakvišoms ir (atsitiktinai, žinoma (ps.:pusę litro už idėją dėl budinčio rakto, lieka kažkas skolingas : ))) nemiegančiam admino sinchronui - labanaktuks. Fizkult priviet!
Iki.
Atia.

admui       2016-01-26 1:37
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
0:42 tojuozapuidu'i       2016-01-26 1:33
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Juozapas---Tarabildai       2016-01-26 1:16

Dočiui linkėjimų dar neperdavei?
Nu, ne tai ne…
Gal kad nors.
Kantrybės turiu.
“My ne gordyje. My liažem”: )
...
Dėl to “savaime”.
Aš tyčia prie žodžio nesikabinėju.
Bet tas “savaime”, prisipažinsiu - ausį kažkaip rėžia.
Savaime jau buvo. Turėjo būti ir pasidarė.
(Savivaldybių rinkimuose), pats žinai kas.
Nei velnias nei gegutė.
Be kryptingo, pasverto, pamatuoto veiklos plano nieko doro nebus.
Kasiesiu į asfaltą, bet nesiduosiu perkalbamas jog gali būt kitaip.
Kitaip bus tik rusiška ruletė - kuk kuks klankt ir ...
Pokšt arba ufffff.
sutinku - azartiška, adrenalino biškelį pakrauna.
Po to žiūūū - ėgi kelnės prikrautos ar šiaip kas netingi jau malkelių pakrovę kol pykšt-pokšt pokštavai.
Misliju, kad reik sykelį rišt su tuo “kažkaip savaime”
“Za ničajo bjūt otčajno”.
Pla nuo ti , strateguoti reikia. Suprantama, ne “po sekretu vsemu svetu” ale reikia.
Būtina.
:
(Dar sykelį linkėjimai. Alksnynams. P.S.: Kaip stakta, kaip kakta? Labai gera terapijos priemonė. Nepyk. Ne piktai aš. Iš dyko buvimo peckioju. Biškelį naktinėju. Nuo Tavęs įprotį-zarazą pasigavau!)

Tarabilda       2016-01-26 0:53

Priimant naujos Konstitucijos kūrimo idėją, visa sisteminė veikla lieka tik varlių, buožgalvių ir iešmučių nerštas nepratekančioje ir pūvančioje kūdroje. Veiksmų planas dėliojasi savaime.

Julius Puras       2016-01-26 0:45

Ar aš teisingai jūs supratau tai kirčių jūs neisgirsite? Bet galbūt Juozapui nereiktų apsiriboti tik viena komunikacijos dimencija. Ar taip jau reikia toje naujoje Juozapo tvarkoje nustumti kurcius į šoną?

to Juozapas (2)        2016-01-26 0:42

,,Planų nerealizuosi neįtraukiant visuomenės.
visuomenei išjudinti reikalinga perimti informacijos kontrolę.
Mūsų padėtyje tai galima padaryti tik sukūrus alternatyvą oficialiai žiniasklaidai.
Pirminiame etape kai kiekybinė persvara šimteriopai yra režimo pusėje, reikalinga kuo efektyvesnė horizontali plėtra - apimti kuo didesnius visuomenės sluoksnius, įgauti masiškumo.
Tam reikia lėšų.
Lėšų galima gauti senu ir pražūtingu būdu kai kažkas stambūs finansuoja.
Ne e. Negalima iš tokių imti nes tai kaip paskola iš banko. Teks grąžinti su procentais. Tektų atidirbti, t.y išduoti Tikslą.
O tai kur lėšų gauti.
O tam reikalingi kūrybininkai kurie generuotų novatoriškas, originalias ir nestandartines idėjas.

(...)


daug daug kūrybininkų generuojančių nestandartines idėjas nestandartiniams sprendimams vykdyti.”


SIŪLAU KIETAM TEORETIKUI JUOZAPUI ĮDĖTI SKELBIMĄ: Skubiai reikalingi kūrybininkai. Galite siūlytis didelėmis grupėmis. “Nervingų prašome nežiūrėti”

su beraščiu       2016-01-26 0:28

ir dar kurčiu kalbos nebus.
atia.

Julius Puras       2016-01-26 0:09

Juozapai galvoju o tribunolo jūs nenorėtumėte jau dabar įkurti. Tribunolas jūsų galėtų nuroditi kurie žmonės tinkami pagal jus o kurie ne. Ir taip galbūt būtų galima susigauditi jūsų Juozapai žmogiškume?

Juozapas ---Tarabildai       2016-01-25 23:55

Sveikas.
Pastaba gera.
Bet dėl “pražiūrėjimo” nesutinku.
Aš tiesiog nespėju visko parašyti.
Be to negaliu kaip koks “raigaidys” pats vienas visko “užpaklodinti”.
Ir tai jau šiandien leidau sau.
Nes reikėjo atgaivinti vertingą diskusiją.
O naujai Priesaikai pritariu, pritariu.
(Ko nepritart.)
Ir dėl autorystės į atlapus nekibsiu.
Aš ne žmotas. : )
...
Kol vėl nedingai atsakymo nepalikęs , paklausiu ne aplinkiniais takais:
Pats buvai forume, Redakcija ėgi visa in corpore buvo taipogi.
Savarankiškų įspūdžių reportažo iš “karšto taško” nebus?
Na jei kiti negali, tu irgi - bet Dočiui tai “more po kolenam”.
Lauktume Dočio žvilgsnio į Reiškinį alksnynų.
o tai dabar visokie ragų/kanopų kontorų būrėjai pasigavo vienos bobos,(kur ant bėgių gulėdama mėgsta ešelonų logistika užsiiminėt) pavardę ir daro iš to didelę pagadą.
Kaip yr su ta ponia ir jos dalyvavimu/ pasirašymu.
Kaip manai spręsti savo ir jos parašų gulėjimo šalia moralinį disbalansą?
Aš tai suprantu kad tarp aliejaus ir taukų yra skirtumas, bet brangūslietuvosžmonės -nelabai.
Leu-leu-leudžiai pakanka to ką propagandonai paslaugiai pakiša.
Niekam populiariai neįdomu kad esi “ne tox”.
Problemėlė biškelį.
Dočys galėtų išrišti, išguldyti - būtų padabniau.
Mažiau peno spekuliantams ir manipuliatoriams būtų.
Taip misliju.
Ale aš tik patart galiu.
Dočiui geriau žinot : )


 

 

Tarabilda Juozapui       2016-01-25 23:31

Viskas gerai tamstos schemoje, tik vieno dalyko neįžiūrėjai, nors aplinkui sukiojaisi. Esminis reikalas yra konstitucinė reforma. Nauja Konstitucija su senosios pirmuoju skirsniu “Lietuvos valstybė”. Valstybės sąrangą kuria tauta ir naujos Konstitucijos pagrindu sudaro naują visuomeninę sutartį. Tai reiškia, kad buvęs Lietuvos pilietis, tik prisiekęs naujajai konstitucijai tampa naujosios Lietuvos piliečiu.

"purai"       2016-01-25 23:21

Ai, žinai ką - nesuk man galvos. Esi primityvus ir nuobodus kaip trys kapeikos.
Atia.

Juozapas---Dzeikai       2016-01-25 23:16

Dėl metodologinės klaidos. Žiūrim ką turim:
Esu sakęs ir nesikartosiu -burliokyno patirtis manęs nedomina. Labai liūdnos atminties “patirtys”. Ne tik mes, visas pasaulis negali išsrėbti rusiško “gėrio” po šiai dienai. Nuo ruskyno atsitverčiau 50 m aukščio ir 20 m storio betono siena. Visam laikui. Verslui darančiam biznius su kacapynu taikyčiau 80 prpc pelno mokesčius. Kad nenorėtų net į tą pusę žiūrėti. O jeigu ruskija kažkada bus “demokratiška”?
Va čia ir bajeris.
Liberali/“demokratiška” ruskija mums trigubai pavojingesnė nei psicho putlerio imperija.
Nes pasinaudodami gerais santykiais ruskiai čia viskame užimtų viską.
Ir dėjau aš ant tų sušiktų rusiškų raketų.
Nebūtų ruskių, kiti tas raketas leistų. Nors japonai nors ir aleutai.
tuščia gera vieta nebūna.
Dėl JAV. Pas jankius nebuvo baudžiavos? ? ? ? ?
O negrai kuo pas jankius buvo?  Savanoriškai ėjo lažą plantacijose ir iš mazochistinių paskatų prašydavosi nuplakami?
Režimo mat nebuvo pas jankius.
O dabartinis dėdės Semo režimas su piliečiui privaloma antena pakaušyje ir lagerio numeriu bei galimybe atjungti vienu klavišu nuo visko - yra kas? Wallstreetas, CIA, Fed. rezerv. Bankas su visais rokfeleriais/šmeleriais ir morganais su morganiukais, totalus visko sekimas nuo microsoftų iki facebookų su skype’ais kiaurai, sekimas per palydovus ir kameras gatvėse ar jūsų kompo akutę ar pirštų antspaudų scenavimas mobiliakais, yra kas - “demokratijos” etalonas?
Tą “nereikia jokių programų” aš kažkur jau esu girdėjęs…
“A očenj prosto - nado vsio podelitj i vsio”.
Bulgakovo nemirtingo personažo laurai miegoti neleidžia?
Įdomu, įdomu.
Ir kaipgi tamsta, malonėkite paaiškinti padarysite kad valstybė, o tiksliau režimas staiga ims ir taps geri ir pūkuoti- taps bešališku arbitru ir laiduos visiems smagias bei lygias sąlygas.
Gal burtų lazdelę išradote?
Taikysite KOKIUS metodus vietoje , “prastų” manųjų?
Burtažodį “Mutabor?”
Kur yra Lietuva mes jau žinome.
ar varnalėšyne ar šiukšlyne ar dar kokiam pederastyne - nesvarbu.
Aišku kad ne rojuje.
Bet iš pragaro bent į pakenčiamą šiknos nesvilinantį krantą kažkokio būdo išlipti vis tiek reik.
Stebuklingų magiškų priemonių nėra. Cirko fokusai nepadės nes tai yra tik rankų miklumas ir “jokios apgavystės”.
Lieka tik ropštis pagal kažkokį planą, sukurti efektyvų metodą.
Savo.
Nes “šokinėjant ala “a vnuš poveziot”, “našarom”, deja nieko nesigaus.
Tik švikas.
Ššššššnipštas.

Julius Puras i 22:34 2016-01-25 22:47       2016-01-25 23:11

Nemanau kad jūs nesuprantate ko aš jūsų klausiau. Jai tai Juozapas tai savaime suprantama nenuoširdus kitaip tarent nesąžiningas. Ir į ką tas visas planas panašus? I nesąžiningų žmonių norą užimti vienokiai ar kitokiai valdžia.

22:34       2016-01-25 22:47

Lietuviškai paklausk, gal tuomet pagalvosiu ar atsakyti.
Pilvakalbės nesuprantu.

Dzeikaa       2016-01-25 22:45

Juozapai, tai ne mojavimas pavymui nuvaziavusiam sastatui.“Komitetu” nubaudimas tai buvo proncipinis dalykas, atstatytos valstybes fiksacija.Kaip stampas po statement’u.Ateityj tokie dalykai neturi but toleruojami.
Iskart darote metodologine klaida atmesdami rusu patirti bandant tapti teisine valstybe.Jus semsites patirties is JAV? Ten niekad nebuvo baudziavos ir totalitarinio rezimo.Beje,jankiai apsauti rusu su kosmine programa nepasididziavo isnagrineti tarybine mokymo sistema ir padare atatinkamas isvadas.Su sekundmaciais chronometravo pazangiuju moksleiviu darbo diena.
Apie “ka daryti”: nereikia jokiu programu.Reika sudaryti visiems lygias galimybes kurti savo gyvenimus,o valstybe turi buti nesaliskas arbitras laidupjantis visu lygybe proes istatyma.Tai siekiamybe kuria pasiekti ilgas kelias paruosti zmones ir salygas.
Lietuva gi net ne to kelio pradzioj, o kazkokiame varnalesomis apaugusiame siukslyne su varnomis lesanciomis dveseliena.

Julius Puras       2016-01-25 22:34

Juozapai o kaip pagal jus ir jūsų toje vizijoje turėtų atroditi žmogus? I ka jis turi būti panašus?

stasys        2016-01-25 22:09

- pasakei ir šventa apeinu dideliu ratu .

Juozapas - stažiui       2016-01-25 21:39
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Juozapas (2)       2016-01-25 21:38

Gerai, grįžtam prie punkto A.
Generalinis Tikslas ir Strategija.
Visuomenė, tauta ir valstybė kad gyventų ir kurtų savo ateitį privalo turėti aiškius, ne abstrakčius tikslus. Išplaukusiais kraštais ir rūkuose paskendusios “vizijos” yra niekas. Fuflo.
Mes norime to, to ir to. Iki tada ir tada. Taškas.
Todėl reikalingas kuo pilnesnis, konstituciją primenantis dokumentas kuris apibrėžtų aiškiai ir vienareikšmiškai - kokios Lietuvos norim, sieksim ir esame pasiryžę įgyvendinti nes tai bus geriausia Tautai ir Valstybei.
Šis dokumentas turi būti kuriamas struktūriškai nuo karkaso, nuo griaučių kad esminius darbus galima būtų pradėti daryti iš karto.
Visa kita būtų sukurta darbo grupėse, aprobuota taktikų ir apsvarstyta visuomenės.
Visas šis procesas galėtų būti kažkas panašaus kaip kad islandai kūrė savo naująją Konstituciją.
Kodėl apart Lietuvos Projekto brėžinių, dar svarbus šis darbas?
Tai pasitarnautų vienu iš visuomenę mobilizuojančių veiksnių.
Be abejo tokie dalykai suerzintų režimą ir iššauktų nuožmią reakciją ir tikrą propagandos atakų laviną.
Bet tame šuva ir pakastas, kad čia suveiktų tipiško lietuvio psichologija.
Tipiškas lietuvis stojasi pusėn to kurį valdžia puola…
Kai jau Strateginis Lietuvos Planas bei santvarkos sarangos dokumentas būtų baigtas, sic. tik nepradėkime nesamoningų bla bla bla apie parašų referendumui rinkimą. Meskit iš galvos.
Režimas padarys kad referendumas žlugtų ir tuomet būtų visi reikalai smarkiai nublokšti atgalios.
Jeigu kas nors bruks referendumo nepalankiomis sąlygomis idėją - žinokit tas yr agentas. (Tik nereikia demagogiškai maivytis primenant neseniai nepasisekusį referendumą. Buvo kitos salygos ir kiti tikslai, nebuvo protingos taktikos - žodžiu tas ir anas skirtingi dalykai. Basta. Ša.)
Strategijos ir Valstybės sąrangos Planas būtų įgyvendinamas taktiškai taip-
randama spraga režimo betone ir atliekamas poslinkis. Randama kita spraga, dar vienas sriegis gilyn.
buldogo taktika. Apžioji, suleidi dantis ir laikai nepaleidžiant, pajunti atsipalaidavimą kažkur, dar daugiau apžioji.
Spausti režimą visuose frontuose, išsimušinėti nuolaidas ir įtvirtintų pozicijų vietose gaminti dar galingesnius ir efektyvesnius ginklus naujiems įtakos užkariavimams.
Tol kol svarstyklės persvers jėgų balansą mūsų naydai.
Po to jau tik spėk suktis. Viskas vyks su pagreičiu.
Planų nerealizuosi neįtraukiant visuomenės.
visuomenei išjudinti reikalinga perimti informacijos kontrolę.
Mūsų padėtyje tai galima padaryti tik sukūrus alternatyvą oficialiai žiniasklaidai.
Pirminiame etape kai kiekybinė persvara šimteriopai yra režimo pusėje, reikalinga kuo efektyvesnė horizontali plėtra - apimti kuo didesnius visuomenės sluoksnius, įgauti masiškumo.
Tam reikia lėšų.
Lėšų galima gauti senu ir pražūtingu būdu kai kažkas stambūs finansuoja.
Ne e. Negalima iš tokių imti nes tai kaip paskola iš banko. Teks grąžinti su procentais. Tektų atidirbti, t.y išduoti Tikslą.
O tai kur lėšų gauti.
O tam reikalingi kūrybininkai kurie generuotų novatoriškas, originalias ir nestandartines idėjas.
Na, tai kur atėjom?
Atėjom iki keleto konceptualių išvadų -
jokių  įtartinų pakeleivių
aiškus generalinis planas
agresyviai lanksti taktika
efektyvi, talentinga vadyba ir
daug daug kūrybininkų generuojančių nestandartines idėjas nestandartiniams sprendimams vykdyti.
Jokių žaidimų pagal sistemines taisykles, jokių struktūrų “kak u liudej” - viskas turi būti nauja, drąsu ir įžūliai kūrybiška.
Kitaip bus “xoteli kak lutše, vyšlo kak vsegda”.
Galite nepriimti to ką parašiau, galite žiūrėti skeptiškai, bet…
pabandykite logiškai užginčyti jog reikia daryti kitaip .
Ne-pa-vyks !
O demagogija deja, nesiskaito.
Ginčytis sutinku. Argumentus priimsiu kantriai ir gerbsiu.
(Į demagogijas atsakysiu sau įprastu būdu - vošiu į dantis kad dūmai rūktų. toks jau mano , che, būdas : ) . “Nervingų prašome nežiūrėti”.)

 

stasys        2016-01-25 21:09
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
stasys        2016-01-25 21:07

Ko vertas tas pritarimas tai deklaracijai, be konkretaus plano kaip to bus siekiama ? idėjos yra vertybė , ne deklaracijos ...atitinkamai matyt ir vertinti reikėtu . Antra na pasvarstom kritiškai !!kam Vilniaus forumui ..apėjusiam visuomenės tribūnas reikalingas tas pritarimas ? ko galiausiai tikimasi iš to pritarimo kai to forumo dalyviai patys linkę diskutuoti viduje , o visuomenei pateikti tik gatavas proklamacijas kaip savo gatavai suformuluotas išvadas ? ar ta visuomenės dalis tikrai svarbi ir būtina tam pritarimui ? Ir ar toks forumas turi teisę vadintis forumu ? apeinant to žodžio prigimtine prasme .KAIP PATYS FORUMIEČIAI ISIVAIZDUOJA SAVO VEIKLOS PLATFORMA ..?PO KOKIOMIS VĖLIAVOMIS TIKIMASI IEŠKOTI POLITINIO PRITARIMO ? o busimiems ‘palaikytojams‘ ar galiausiai tas palaikymas netaps tuo kuo virto bičiulystė su Puteikiu .??(skeptikas).

Juozapas (1)       2016-01-25 20:58

Sveiki.
Pabandykime pasvarstyti.
Vans, forume nebuvau, iš arti nemačiau, na, o tie kas buvo nelabai pasakoja. Tiek to.
Kadangi visiems knieti sužinoti o kas čia bus toliau, galime pasvarstyti.
Kas ir kaip galėtų būti. Gal, kaip turėtų būti.
“Labai greitų ir stebuklingų” permainų vilčių medžiotojai nekantrauja ir tuo pačiu iš savo neužgijusių gumbų patirties abejoja.
Tokius dangiškos manos kritulių nesulaukiančius noriu iš karto paprašyti toliau neskaityti. - tamstoms įdomu nebus.
Jokių greitų permainų  į pagerėjimą tikrai nebus. Greitai tik katės veisiasi. O be to greitiems pažadų išsipildymams turime patyrusių meistrų. Dar paksizmas nenudvėsė, o ir putėsiai šviežiai/naglai putoja. Vienžo, popkormo yra, (ne popcorn’o, o būtent “popkormo”) alkani badu nemirs. Makaronų pakaks visiems pageidaujantiems…: )
Taigi, arčiau kūno.
Forumas kol kas yra tik tam tikras konkrečią poziciją turinčių žmonių samūris.
Sambūrio žmonės gana gerai įvardijo esamą padėtį, nurodė tikras priežastis, apie kurias režimo žiniasklaida nekalba. Forumo dalyviai pasakė jog nesutinka toliau egzistuoti tik stebint kaip Lietuva nyksta. Dar paprašė pritarimo pasirašant.
Kol kas viskas. To0liau , baltas lapas.
Bu kas toliau ar ne bus dar neaišku.
Kad būtų reikia:
a) Labai aiškiai sufokusuoto Tikslo ir to tikslo brėžinių. Tai būtų Strategija.
b) Visa kita taktika. Labai sluoksniuota, daugiapakopė ir išmintinga. Taktika.
Nuo ko pradėti?
Nuo uvertiūros.
“Uvertiūroje” turėtų išsikristalizuoti organizacinis branduolys ir atsisijoti plepiai, tuščiagarbiai bei stukačiai.
Uvertiūra yra pati pavojingiausia dalis, nes režimo tarnybos gali prasukti taip reikalus, kad “branduolys” bus suformuotas iš “patikimų kadrų”, o dori bei išmintingi intrigomis bus nukanalizuoti nafig.
Va šioje vietoje ir pasimatys ar tvirti Forumo protingųjų cibuliai.
Jeigu apart kilnaus altruistinio idealizmo bus dar ir sveikos nuovokos bei apdairumo, gal ir bus praslysta pro šią adatos skylutę.
Na, tarkim šitą etapą įveikiam, kas toliau? toliau yra ryšių, pirmųjų neatidėliotinų darbų stygavimas, kamertonų derinimas. Šioje vietoje jau turėtų iniciatyvinė grupė pasiskirstyti į strategus ir taktikus.
Strateginių įžvalgų ir planavimo grupė pasidalintų tarpusavyje kompetencijomis. Būtų pradėta specialistų paieška ir pritraukimas.
Analogiškai kadrų ieškotų ir taktikų grupė.
Tuo pačiu būtų pradedami rinkti žmonės kurie sudarytų dar vieną antrojo ešalono grandį - tai talentingi organizatoriai, žmonės sugebantys realizuoti idėjas.
A ir B iniciatyvinės grupės dalyse būtų pradėti formuoti kreatyviniai centrai kurie vėliau išaugtų į specializuotas kūrybines grupes.
Plačioji visuomenė galėtų pasireikšti aktyviai svarstydama viešam svarstymui iškeltus projektus, teikti pasiūlymus bei prisidėti atliekant tuos darbus kuriems nereikia ypatingų gebėjimų - padėti renkant lėšas, pagelbėti transportu, informacijos platinimu, dalyvauti viešose akcijose bei padėti amortizuoti režimo spaudimą. et cet.
(Tęs sek kom.)


Ne "ego centritiniam" JP 17:05       2016-01-25 19:32

niekaip nesuvokiančiam, kodėl daugelis “kalba į vieną pusę” ir jiems pritaria,
o JP “kalba į visas puses”, bet jam niekas nepritaria,
taip pat nežinančiam net, “ar pritarti tiesai”.
Juliau iš “Kauno 49-osios”, pritark išminčių priesakui ir jį vykdyk -
“Neturintiems, ką pasakyti, protingiausia tylėti.”
Nuolankiai prašome, pamėgink. Tikrai nesigailėsi.

Julius Puras       2016-01-25 17:05

Forumo branduolį sudaro ego centritinės asmenybės ir net nesvarbu kad jos pasako daug tiesos. Tai užsidariusios savyje asmenybės ir su visuomene linkusios bendrauti nuo bačkos kalbėdamos į viena puse. Tai apie kokį pritarima eina kalba? Ar mes turime pritarti tiesai ar kam?

diskutuokime       2016-01-25 12:41

Geriau pasikalbėkite ar pritarėte Forumo Deklaracijai? Jei dar ne - tai ko laukiate? O gal jums jau nereikia jokio naujo Atgimimo, nes esate patenkinti dabartimi? Aplamai, ar esame pajėgūs dar kartą atsitiesti vardan Lietuvos? Tai būtų kur kas įdomiau diskutuoti į temą, o ne apie bet ką.

Krimzlui       2016-01-25 1:02

Tai ir nebúk!
Būk su kuo nori.
Niekas gi surišto nelaiko.
Ir man gorienės draugė nepatinka. Visiškai. Ir žinai ką?
Aš su ja nesibučiuosiu. Kartu su ja už stalo nesėdėsiu.
Bendrai nedirbsiu. Man ta ponia nevadovaus.
Kodėl?
Todėl kad turiu nuosavą galvą.
Neįprasta? Gal tarp avinų, bandoje ir neįprasta.
Tarp żmonių- normalu.
Būk žmogum, piliečiu, būk lietuviu ir nekils durnų klausimų.
Nes,... darbų yra daugiau nei norinčių dirbti.
Nori dirbti Tėvynės labui- dirbk.
Kas trukdo?

Org       2016-01-25 0:54

Nebuvus viduj, sunku pasakyti.
Galima suprasti iš visko tik tiek, kad susirinko panašiai situaciją suprantantys žmonės ir pasifalino įžvalgomis.
Vėliau paskelbė jog yra žmonių, ne iš užribio, o iš šalies intelektualinio sluoksnio, kad jie mano kitaip nei spalvina režimo propaganda.
Savo nuomonę suformulavo konkrečiuose dokumentuose ir patvirtino parašais.
Viskas. Tai tikrai dar ne organizacija ir ne struktūra.
Kvaila iš nuomones išsakiusiųjų piliečių reikalauti ataskaitų, veiklos planų ir pan.
Dar niekas negimė. Tik Žodis apie rūpestį dėl Tėvynės.
Pasiųsta žinia depresijoje esančiai Tautai, jog vis tik yra kam rūpi Lietuvos likimas, yra kas be pagražinimû mato realiâ mūsû padėtį.
Savo pareiškimu Forumas tik KVIEČIA galvoti ir pradėti burtis bendram reikalui.
Kaip toliau bus priklauso nuo pačių kitų likusių piliečių.
.
“Broliai ir sesės
Imkite mane ir skaitykite
Ir tatai skaitydami permanykite”
.
Ši Mažvydo pratarmė ir yra Forumas.
-Imkite mūsų protus bei širdis ir kartu statykite Lietuvą.
Štai kur Forumo žmonių pagrindinė  žinia.
Labai gaila, kad dauguma viską bando suvokti šlykščiai primityviai bukai.
Vulgariai- kad Forumas ateina už lūzerius liumpenus daryti jų darbų.
Bet po galais- liaukitės būti nachlebnykais!
Patys privalome daryti, o ne laukti kol kas už mus padarys ir įdės į srėbtuves.
Turėkime savigarbos!

 

 

 

Krimzlas Dzen dolbryžskiui       2016-01-25 0:51

Pala pala… Tai dabar kokia nors tokia, kuri žadėjo gultis po traukiniu ir pasirašė deklaraciją, ar ir skaitosi Forumo steigėja. Jei diskutuojam, tai mėginkim išsiaiškinti iki siūlo. Nėra tai ne mūsų reikalas, jei ketiname pasirašyti ir įsitraukti į veiklą. Atleiskit, aš vienoje komandoje su ta ponia savęs neįsivaizduoju.

Dzendobrist       2016-01-25 0:30

Nedera prašalaičiui svetimoj veselioj parėdkus daryt.
Kas sugalvojo Forumą, kas jį rengė ir realizavo, kas dalyvavo ten - tiems ir spręsti.
Forumas nêra nieko skolingas mokesčių mokėtojams, něra niekam atskaitingas ir įsipareigojęs.
Forumo dalyviai atstovauja tik savo Sąžinei ir Pareigos Tautai supratimui.
Ne stovėtojų po medžiu reikalas spręti ką forumiečiai gali ir ko ne Forumo viduje.
Kam toks požiūris nepatinka, lai eina ir buria kitus forumus kuriuose pajėgs nustatyti savo tvarkas. Niekas netrukdo. Nebent blauzdos per skystos.

Krimzlas       2016-01-25 0:04

Tikrai, grįžkim prie temos.kažkaip man neaišku, kas gali kalbėti Forumo vardu, ir kas kalba? Ar Forumo org.komitetas (neaišku, kas tai per daikts ir kieno įgaliotas kalbėti), ar tie pasirašę 100 žmonių?

Niekam nerūpi        2016-01-24 23:14

kaip koks dundukas ką vadina. Vadink ekstremizmu nors ir savo bobutės sapnus.

Julius Puras        2016-01-24 23:01

Aš jum atleidžiu eilini karta tuos tuos visus fantomimus kaip kretinas ir panašius mano atžvilgiu. PO jūs “pamiršote” darašyti “režimo nušalinimo” kaip tai yra pas Juozapa kas vadinasi valdžios užgrobimas. PO to grobikai ikure tribunolą ir pradeda “teisti” ir tai aš vadinu ekstremizmo kurstimu.

ABR       2016-01-24 22:19

Ačiū Dievui,nesu infekuotas nei marksizmo,nei globalizmo-liberalizmo,nei tolerastizmo virusu,tad manau atsilaikysim,kolegos komentatoriai, ir nuo stasizmų su purizmais.Ką čia šitie du kontoriniai veblena apie Vilniaus forumą,jei jų vieta visai kitose-žymiai uždaresnėse,konkretesnėse erdvėse.

beviltiška       2016-01-24 21:54

Nieko keisto jeigu lietuviškai nemokantis kretinas įžiūri ekstremizmą pastraipoje kur jo net vienoje raidėje nėra.
“Po” reiškia -po to, vėliau, kažkada, tada kai bus kažkas įvykę.
“Po”, tai ne “prieš” ir ne “iki” ir net ne dabar.
Bausmės vykdymas PO teismo/tribunolo vykdymo yra tūkstantmetė praktika. tokia praktika vadovaujasi ir dabartinė Lietuvos teisinė sistema. Bent jau taip skelbiasi.
Yra nusikaltimas bus ir bausmė.
Taip pat visa eilė šalių už itin sunkius nusikaltimus taiko mirties bausmę, įskaitant ir tokią įtakingą bei visus demokratijos mokančią šalį - JAV.
Nueik, purai, pas valdžią ir pasakyk, kad laikai amerikonus ekstremistine/teroristine valstybe.
Gausi premiją. Neabejoju.

Julius Puras i Kas čia 2016-01-24 21:30       2016-01-24 21:53

Žmonės prisistato savo vardais ir pavardėm o taipogi sugeba prisiimti atsakomybę už žodžius išsakytus viešoje erdvėje tai tokios diskusijos čia nevyksta. Lietuvių bendravimo kultūra yra labai žemo lygio.

Julius Puras i Parašymas 2016-01-24 21:12       2016-01-24 21:33

Prašom ” Juozapas. Kitas reikalas ką ir kaip daryti PO režimo nušalinimo.
Va, tuomet taip, galima ir šaudyti ir karti. Kaltus. Už Tėvynės ir Tautos išdavystes.
Po Tribunolo nuosprendžių.”

Kas čia       2016-01-24 21:30

Koks nykštukų forumas ar suvažiavimas? O kur galima normalių diskusijų paskaityti ar padiskutuoti į temą. Aš pavyzdžiui džiaugiuosi, kad nors kas ką nors daro. Sveikinu.

Julius Puras       2016-01-24 21:29

Aš kalbėjau apie bendrine lietuvių kalba bet ne apie lietuvių kalba. Tie dalykai tarpusavy skiresi. Ka galvoju Idant Vilniaus forumas tai užšalditu vidiniu kolizijų pilnas sajudis. Kol nebus išspręstos visos kolizijos ir kol nebus kultūros jas išspręsti ir juo labiau bendravimo kultūros tol nieko nebus.

stasiui       2016-01-24 21:19

aha, kaip gi ne taip. žinoma! šalin nusikaltimų tautai, liustracijų ir pan kerštų šmėklas. lai post komunistinės neo nomenklatūros frankenštainai veisiasi laisvai. šalin rankas nuo senų kgb ir naujų fsb., cžv ir kitų organų kadrų. visas teises vampyrams ir vilkolakiams. komunistų anūkam valdžią!
a daba jau gerai šnekam?

Parašymas       2016-01-24 21:12

Pone Purai, malonėkite kuo skubiausiai parodyti tuos ekstremizmo kurstymo pavyzdžius. Nekantraujame pamatyti. Juk reikia kažką daryti, kreiptis į teisėsaugą ar pan. Valstybė pavojuje!

genialu!       2016-01-24 21:08

tūlas puras pagaliau prisipažįsta savo atvirą panieką lietuvių kalbai kuri yra neatsiejama lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės identiteto dalis,bet….tuo pačiu reiškia didžiules pretenzijas kęsti visus aplinkinius jo idiotiškas grafomanijas apie tai kokia turėtų būti ta jo nekenčiama lietuviškai kalbanti Lietuva!

stasys       2016-01-24 21:01

Juliau kol kas rimto pokalbio ta tema nėra. Nors diskusijų tema ir kviečia burtis į Sajudžio forumą, bet toks smurtinis jo formatas jam kažko rimto nežada. Kaip galima diskutuoti ko reikia atsinaujinančiai valstybei kai senos keršto šmėklos nepalaidotos ..?

Tarabilda       2016-01-24 20:50
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Julius Puras       2016-01-24 20:41

Pokalbis maždaug toks vyksta. Juozapas ir co. užsėma ekstremizmo kurstimu ir interesantu koneveikimu o stasys užsėma psiaudo pragmatiko vaidmenį. Tai rimtas pokalbis? Ne. Provokatoriu susibėgimas. Taip kad čia nėra ką trinti. Dėl bendrinės lietuvių kalbos tai aš ją nekalbu kaip ir nerašau ją kaip ir neturiu jai jokių įsipareigojimų. Priešingai vertinu ją labai kritiškai.

Tarabildai       2016-01-24 20:23
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Tarabilda       2016-01-24 20:11

Tai ką, kontoros peliukai, spektaklis baigėsi, jūsų cirkas užsidaro.

Niu niu niu       2016-01-24 20:05
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
Staskai       2016-01-24 20:02

Konstitucijos nereikia sukioti prieš jos laužytojus, o ją vykdyti.

stasys       2016-01-24 20:01
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
stasys       2016-01-24 19:55

Tarabildai > sukioti konstitucija kaip šluota, tam nereikia didelio išmanimo. Kas matyt turėtų reikšti kad prie tokios nuostatos ta pati valdžia turėtu įgauti visas moralines-teisines teises elgtis panašiai su jai nepatykusiais.Galu gale kas ja renka .

Kalbos Puristas pažįstantiems "Julių Purą"        2016-01-24 19:50

Julius visai nėra “Puras” (“Tyrutis-Švarutis”),
nes labai nešvariai rašo ir daro gausybę lietuviui nebūdingų rašybos klaidų
(19:02: “kitaip TARENT tiesa apie lietuvius ir jų mentalitetą” - JP dar ir lietuvių nemėgėjas?; “Man nesuprantami tokie dalykai kaip tiesos TRINIMAS”)?
Ar jis tikrai ir kaip galėjo baigti Kauno 49-ąją vid. m., kaip sakosi?

Purui ir Stasiui       2016-01-24 19:36

Jūsų genialios mintys niekur nedingo. Jos burbuliuoja pas nykštukus. Kas nori, gali nueiti ir pasiskaityti. Demokratija yra demokratija. Niekam nevalia naikinti pasaulinę minties pažangą.

Komentarų puslapis 1 iš 3
 1 2 3 > 

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

admui       2016-01-26 1:37

Naaaa….
O mikčių - už ką?

0:42 tojuozapuidu'i       2016-01-26 1:33

S-s-s ssssskleb-b-b-bimą?
P-p-p-pa-pa-pa…dėsiu.
Nnnnn…., nnnnnnn…., nnnnnnnnnnn-n-n-n-n….,
Ne-ne-žiūrėk.
Ssssss-s-sa-a-a-augok re-e-e-eeegėjimą.

Juozapas - stažiui       2016-01-25 21:39

Eik kakot idiote. Įgrisai iki gyvo kaulo, debile.

stasys        2016-01-25 21:09

- Na ir pliurpalas tu Juozapai ..iki kolūkio pirmininko ir tai netrauki. smile)

Tarabilda       2016-01-24 20:50

Direktorija “Pas nykštukus” veikia kiaurą parą.

Tarabildai       2016-01-24 20:23

Nuo kelintos iki kelintos valandos bus uždaryta? Iki ryto?

Niu niu niu       2016-01-24 20:05

Vėl komentarai ne į temą? Nykštukai laukia papildymo.

stasys       2016-01-24 20:01

seklys morka ..rodo savo išmanimą. smile -“Ar jis tikrai ir kaip galėjo baigti Kauno 49-ąją vid. m., kaip sakosi?”.
komentaras :
- kažin ar jo čia reikia.

Savęs negerbiantis (iš mažosios)       2016-01-24 14:52

          stasys:

“..O dėl Juozapo šunyčiu nebūčiau tiek jautrus .garsiai loja bet nekanda..”

Žmogeli, tai tik dėl to, kad pats būdoj, kamputy, po mėšlinu maišu, tūnai.
Išlystum į dienos šviesą, kažin, ar savo smulkius dantukus besurinktum.

stasys       2016-01-24 9:32

laba ryta visiems.
Juliau gal reiktu ir pasveikinti tamsta, matau turite aišku pasisekimą...rinkodaroje ir tikrai ne kiekvienam čia išpuola laimė gauti tokius naudingus siūlymus. Paprastai tokiu idėju siūlytoja..apsiriboja tik rašybos klaidų skaičiavimų .smile
- Kalkit geležį kol karšta ..smile
p.s. šeip į tema ar pastebėjote tokį keista reiškinį kaip kad,.. propaganda kalba vyriškomis lupomis,..bet jos mintys visa moteriškos ? (ar bent dauguma atvejų).

"Žvakių fabrikėlis"       2016-01-24 9:07

Laba diena.
Pone,Purai,mes ką tik pardavimų ir rinkotyros skyriuje pravedėm svarbų pasitarimą ir taip pat turime Jums vertingą pasiūlymą.
Ramybė neįsivaizduojama be Šviesos.
Mielai pagamintume naujos, Jūsų vardu pavadintos, produkcijos.
Pasitarkime.Pavyzdžiui,24 val. degančios žvakutės galėtų vadintis"Juliaus Atleidimas”.Tris paras degančias galėtume įvardint"Juliaus moralė ir ramybė”,o ant septynias paras degančių drąsiai dėtume tokį užrašą-“Amžinoji Juliaus Šviesa”.Dar ir nezabudkės lipduką pridėtume.
Ką manote?
Nekantraudami laukiam Jūsų pritariamojo žodžio.

Julius Puras       2016-01-24 9:02

Kas dar kokių minčių turi? Apie tai.

to 3:52       2016-01-24 6:50

puiku, tesk. pribaik save. padarei tris taktines klaidas, vyreli. viena smulkesne ir dvi dideles.
apsizioplinai. is didelio noro? nezinojai, kad kantrybe yra didziausia dorybe?

Julius Puras       2016-01-24 3:52

Ir taip ir taip skaitau tą Juozapa. Ir taip ir taip galvoju. Ir žinote ką galvoju stasy idant jūs ir Juozapas yra vienas ir tas pats asmuo? O Vilniaus forumas tesiok užklupo netikėtai. Visai nepasiruošta jam todėl ir nebuvo jokios žinutės žiniasklaidoje.

Julius Puras       2016-01-23 23:53

Aš nemanau kad tai yra Juozapo šunyčiai. Tos elfiskos kreaturos yra apolitiškos ir vienokiai ar kitokiai priklauso mėsos partijom. Kas dėl kraštutinumų tai moraliai degradavusios politinės jėgos pilnai kontroliuoje padėti Lietuvoje ir komunistai visiškai nefiguruoja. Bet kas vyksta tai visuomenė yra priversta gyventi dideleme moralineme diskonforte.

stasys       2016-01-23 23:00

Juliau .smile kraštutinumai skatina kitas kraštutines apraiškas,..bet tai puikiausiais rodyklis to kad visuomenėje vyksta didelį pokyčiai ...kurie ir lemia tas priešpriešas ..O dėl Juozapo šunyčiu nebūčiau tiek jautrus ..garsiai loja bet nekanda smile

Julius Puras i zemiau esati-cia       2016-01-23 22:40

  Nemanau kad jūsų pasiūlymas yra nuoširdus. Daugiau priešingai tai išeinanti eilinė patyčia mano atžvilgiu iš jūsų psichopatiskos būsenos. Todėl ramybės jum dar karta linkiu.

"Įtrūkusi styga"       2016-01-23 21:32

Pone Purai, turime Jums darbo pasiūlymą mūsų laidojimo paslaugų įmonėje.
Jūs labai kokybiškai mokate linkėti Ramybės.
Klijentams tai daro įspūdį, pritraukia daugiau užsakymų.
Galėtumėte pradėti dirbti jau nuo rytojaus, dokumentus įforminsim pirmadienį.
Mokėtume dvigubai nei konkurentaų įmonėse. Gerai- trigubai!
Plius kvartalinės premijos.
Jūs toks populiarus, kad galětume atidaryti Jūsų vardo brendo produktų liniją.
“Juliaus Ramybė”- argi ne puikiai skamba?
O kur dar smulkūs papildomi prekių kapinėms paketai. Tik įsivaizduokite kapinių žemės maišus su užrašu:
“Puri Ramybė”, a?
Super!
Pirkėjai tiesiog graibstytų tokį gaminį!
Pagalvokite, gerb. Juliau. Gyvenime tokių dosnių pasiūlymų daug nebūna.
Nepameskite savo laimės!
Labai lauksime Jūsų atsakymo.
Neramiai, nekantriai!

Julius Puras i stasys       2016-01-23 21:02

Taip. Aš taip pavadinusi tikri komunistai ir dar daugiau despotiski stalinistai niekur nedingo. O jų stiprėjimas tai mėsos partijų moralinės devalvacijos pasekmė.

Julius Puras i Povilas       2016-01-23 20:58

Atleidžiu aš jum visas patyčias mano atžvilgiu ir linkiu jum Povilai ramybės eilini karta.

Povilas       2016-01-23 19:01

Na, bet nežiūrint visko, yra kai kas ir gero šioje “diskusijoje”.
Jeigu jau šitie du šunsnukiai taip kaip erkės įsikiboį šią temą, reiškia tema neeilinė.
Ei,šunsnukiai, ar neįžeidžiau aš jūsų “garbės ir orumo” smile ?

santabarbara       2016-01-23 15:05

Valio! Kasdien po naują muilo operos seriją!
Trumpa praějusios serijos apžvalga:
stasys - Juliui Purui
Bla bla blablabla bla bla bla
Blablabla bla bla
Bla blabla bla bla bla…
Julius Puras i stasi:
Blablabla bla bla bla blabla
Blablablablabla bla
stasys - Juliui Purui
Bla bla bla blablabla
Blablablabla bla bla
Julius Puras i stasi
Blablablablablablablabla
Blablabla, ramybės jums.
....
Ir t.t. ir pan.
Anonsas!
Sekančioje serijoje matysite-
Julius Puras i stasi
Blabla blabla bla blabla bla!
Blablabla blabla?
stasys Juliui Purui
Bliamba! Blablabla bla blabla?
Blablablablablablablabla.
Bla bla bla !

"Dva sapoga - para"       2016-01-23 10:53

  Lietuviai sako - “atitiko kirvis kotą”. Keista stebėti dviejų priešingų pažiūrų, bet vienodai beraščių individų asimiliaciją. Pseudointelektualios sapalionės suvienijo du narcizus kovoje už nieką.
  Siūlau redakcijai įkurti naują rubriką pavadinimu, tarkim “stasys vs julius”, ar pan. ir kelti tuo adresu šių piliečių komentarus. Jei nesavanoriškai, tai priverstinai. Ten ir bendraminčiai galėtų prisijungt.

Julius Puras       2016-01-23 10:17

Elfai ir tiesa neturi tarp saves nieko bendra. Kaskada jie vadinosi troliais dabar nusprende buti elfais bet esme nepakito. Tai yra psichopatine busena. Dalis ju nusamdita dalis mesos partiju narei. Paskirtis ju apgaudineti visuomene o taipogi tyciotis is jos ir tuo paciu perkonstruoti normalumo visuomeneje kriterijus. Teisybe pasakius jie jau perkonstruoti ir dabar Lietuvoje buti tiesmukiskam ir padugniskam yra labai normalu ir atvirgsciai zmones kurie nori islaikyti savo zmogiska veida jau padaryti nenormaleis ir t.t. Ir tai vadinasi sovietizmo gerbejo Андрей Фурсов kalba kalbant kad ji kur velniai parautu, visuomenes kriptinimas. Tik klausimas ar taip naturalei gaunasi tokiose salygose ar Lietuva kaskastai samoningai stume i sita moraline bedugne?

stasys       2016-01-23 9:30

Jau dabar ta agitacija vyksta, šie priešrinkiminiai metai kaip niekada bus vaisingi pažadais ir keistokais sprendimais nukreiptais į visuomenę . mėsos partijos , tiesos elfai ..iš avilio ne taip jau ir mažai ..smile

Julius Puras i zemiau esancius       2016-01-23 0:34

Jūs pavydite.

Top pick pint       2016-01-22 23:38

“Puras i zemiau esanti…”
Taip, Puras yra aukščiau visų.
Puras über ales.
Puras yra žmonijos paiekimû viršukalnė.
Everestato edelweisas , Džomolungmos sniegynų jetis.
Tiesiog jiulius Besmegenis.
“Marozas”.

i pura žemiau       2016-01-22 23:27

Kurgi ne, čia tamstos intelektas per kraštus.
Ten purienoj žemiau surankioti “perliukai” tik iš paskutinių 2-ų jūsų su staseliu komentarų. Jei taip per visus pravažiuot, Erlickas supavydėtų...

Julius Puras i zemiau esati       2016-01-22 21:08

Jūs tokia tiesmukiška kalba kalbate kad aš net neįsivaizduoju ką jūs galėtumėte pasakyti toje diskusijoje ir juo labiau suprasti apie ką kalba.

vamzdec!       2016-01-22 19:41

Virš 150 komentarų rodo skaitliukas , iš jų virš šimto yra beviltiška “stasiaus i pura, puro i stasių” pezalynė.
Ne diskusija o dumblas. Du aktyvūs idiotai grafomanijos spamu terorizuoja šimtus protingų ir niekas nieko negali padaryt.
Gražu.

Puri stasiena       2016-01-22 18:17

kompromizacija biloje Vizgi kintamasis dydis.  taip gyliai įsisėda jų klydimai, tendencijos motivacijos - nestabiliausias kintamasis dydis…

Julius Puras i stasy        2016-01-22 17:50

Kalbant apie kompromisus ir kompromizacija tai jūs stasy esate tesiok banditizmo ideologas. Kalbant apie prokurorų atsakinguma tai pedofilijos biloje tu klystanciu prokurorų buvo labai daug o jų klydimai turėjo vieną ir tą pačią tendencija. Taip kad tas vadinamas jūsų stasy susitaikymas galimas tik iki galo išsiaiškinus tos tendencijos motivacijas.
Ir dar matau ir jūs kartu su elfų kontora pravedinejate čia mėsos partijos agitacija.

to internauts       2016-01-22 12:58

ataskaitos gerai, bet rik radijo laidoje siūlyti maža - būtų gerai pačiam parodyti pavyzdį.
O gal kas matėte nors vieną Puteikio darbų ataskaitą per šiuos penkerius metus?

internauts į "Būtų gerai" komentarą       2016-01-22 12:18

Tarp kitko, lobizmo išskaidrinimu jau užsiima seimo narys PUTEIKIS, pasiūlęs įstatymą registruot visus lobistus, jų siūlymus ir jų interesų vykdytojus kurpiant jiems palankius įstatymus. Šį į pasiūlymą aštriai šoko kritikuot Kęstutis Dagys. Maždaug: tai ką!Nejau registruosi kiekvieną kunigėlį, kuris nnori aborto! Nors pons Daukšys puikiai žino, kad nei kunigėlio nei paprastos liaudies balsas į dangų neina. Eilės žmonių sustoja pirmadieniais prie l.Balsio durų Karoliniškių savivaldybėj, o jis nei pasirodo, nei praneša, kad nebus. Nors ant durų užrašytos priėmimo valandos. Šiandien jo “žaliajį” darbą dėl Astravo atominės Davose dirba Prezidentė. O ką dirba Linas Balsys? 
Apie Puteikio veiklą išgirdau netyčia per Geleževičiaus laidą. Tikrai būtina visų “išrinktųjų” ataskaita už veiklą Seime priiminėjant įstatymus.

Julius Puras i zemiau esati       2016-01-22 9:40

Jūsų įsitikinimai yra klaidingi. Ramus žmogau.

Ramus       2016-01-22 9:14

Į aukščiau esanti efreitorius puras nesikėsina. Jis uoliai vykdo savo prarorščiko nurodymus…

Julius Puras i zemiau esati       2016-01-22 9:04

Apie ką jūs ruošiatės kalbėti jaigu neturite elementarios pagarbos šios svetainės komentuotojams? Jeigu neturite pagarbos žmogui tai apie kokią logika jūs čia kalbate? Pavyzdžiui užduodu jum klausimą atsakymų negaunu tai tada kitas klausimas apie jūsų adekvatuma. Ar jūs esate adekvatus ir t.t. Viena ką aš matau tai bandymą trafaretinemis žinutėmis, kažkokios elfų kontoros varyti čia prieš rinkimine konservatorių agitacija.

pritariu Foxui       2016-01-22 8:21

Pritariu.Viskam yra ribos.“Stasinės ir pūrinės” psichodelikos jau gana. Komentarus rašyt tarp tokių,kuriem logika ir gramatika nebūtinas dalykas, nei motyvuoja,nei ugdo. Yra juk ir kitų portalų. Štai galima pasidžiaugti gyvybę įgaunančiu propatria, alku.

Moralizuotojui       2016-01-22 7:58

Parodyk pavyzdį- liaukis įžūliai meluoti

Julius Puras       2016-01-21 23:44

Ramybes jum zemiau esanti-ti linkiu. Ar pries einant i pokalbi viesoje vietoje jum nederetu pasiredyti savo kalba idant ji butu maziau chamiska?

Purentojui       2016-01-21 23:39

Kirmine, parodyk vietą kur Spiečius palankiai kalba apie ausrinosmarinos sūnelį. Ką tu čia sapalioji, nusmurgėli. Nusivalyk snarglį ir išsipagiriok asile.

Julius Puras       2016-01-21 23:14

Foxas Povilui     2016-01-21 23:02 ” ar motyvacina čia lankytis liks tokia pat aukšta kaip seniau? ” tikrai liks. Tiesos tai salytis su tais balsuotojais kurie yra nusivyle valdzia ir kontoros “mes” tikrai nepaliks sio portalo ramybeje. Brus visokius mesos partijos narius visokius pavilionius i prieki nors tu ka. Idejiniu poziuriu kontoros “mes” darbininkai yra nulines reiksmes atitinkamai tokie patys ju ir komentarai.  Kontoros “mes” darbininkai isviso nelinke bendrauti. Bandau ju kasko paklausti atsakimo negaunu ir ka galvoju. Kontoros “mes” darbininkai rasineja trafaretines zinutes tai yra jie moraliskai negali prisimti atsakomybe uz tu zinuciu turini

Foxas Povilui       2016-01-21 23:02

Sveikas. Na, ypatingų pastangų, abejoju, ar reikėjo, nelabai ir buvo.
Tiesiog labiausiai “padėjo” netikėtai pasyvi porytalo gaspadorių pozicija.
Susidūrus su tokio tipo trolinimu mes nematėme prasmės kapoti skysto šūdo kirviais.
Pameni tą psiaudo “batvinį laisvį Gal berniukams /mergaitėms?”
Čia iš tos pačios operos, tik libretas kiek gudresnis.
Prieš tokį “geranoriškai ramybės linkintį” trolinimą yra tik vienas efektyvus kovos būdas, bet visi instrumentai tam yra išimtinai admino rankose.
Kol redakcija susivoks esamą padėtį vertinti kaip labai rimtą,  nestabdomi troliai gali padaryti tiek žalos, kad atstatyti praradimų nuostoliams prireiks daug , daug laiko. Skaitytojai išsivaikšto greitai. Va, surinkti didesnę auditoriją, tam reikia daug darbo ir kantrybės.
Išbazarinti labai lengva.
Suprantu, kad portalas nekomercinis ir už patriotiškumą niekas algų nemoka, bet toks žinojimas padėties nekeičia. Nei tu nei aš neturime raktų nuo ravėjimo instrumentų dėžės. Padėti “visuomeniniais pagrindais” negalime.
O daugumai skaitytojų aplamai nerūpi kodėl ir kas.
Tiesiog sako- bardakas. Kai penktą, dešimtą kartą ateini ir matai vis gilėjančią pelkę, pats pagalvok, ar motyvacina čia lankytis liks tokia pat aukšta kaip seniau?
Kol kas dar nėra katastrofa, bet iš kur mums žinot kas bus ryt/poryt.
Trolių apetitą matom, o redakcija tyli, mums nieko neaiškina.
Pažiūrėsim kas iš viso to bus. Matysim.

Julius Puras i Povilas       2016-01-21 22:35

Kokia diskusija? Ar vieša erdvė yra privati kažkokios tai “mes” kontoros nuosavybė? Beje ta kontora užsiėmė mėsos partijų agitacijom. Tos kontoros darbininkai be jokios garbės ir be jokio gero vardo o kontoros “mes” viešpats dar ir despotas. Ir kiek aš matau tai esu kliūtis tai kontorai pravedineti tiesose mėsos partijų narių agitacijas.

Povilas       2016-01-21 21:59

Nemenkas pastangas teko įdėti Pūrui su stasiu kol uždusino diskusiją galutinai.

Julius Puras       2016-01-21 19:05

“hmmm..    2016-01-21 16:56
Beje,
visgi mane maloniai nustebino Žygimanto Pavilonio pažiūros “
  Ir kokios gi tos pažiūros? Man atrodo kad jūs jau pravedinejate mėsos partijos rinkimine agitacija.

nykštukams       2016-01-21 16:03

pasirodo nykštukai pusnynuose nemiega letargo miegu.
skaito, reiškia mato, reiškia žino.
supranta.
tas yra gerai. : )

i tema       2016-01-21 12:52

pliuralizmo diktatura - pabuciuot i puro rura

szpilki       2016-01-21 12:48

Pragėriau žirgelį
Ir kam man jo reik-
Pas mergas ir pėsčias
Galiu aš nueit

staskai       2016-01-21 12:27

s bohom, tik skubėdamas nepamiršk pertupėjos ir pistoleto kabūros

stasys       2016-01-21 10:34

..atsiprašau turiu išvažiuoti .Pareiga .

Julius Puras i zemiau esati-cia       2016-01-21 10:25

Ramybės jum žmogau linkiu.

portalo vadovams       2016-01-21 10:05

Reikia neleisti pliurpti šiems dviems dundukams - kažkokiam Stasiui ir Purui. Tegul jie kalbasi mobiliaisiais telefonais. Kodėl mes turime skaityti jų paistalus?

Julius Puras       2016-01-21 9:37

Aš su jumis stasy kiaulių neganau ir į turgus nevaikštau. Kada jūs sakote kad tai dviejų šeimų konfliktas sakote eilini karta netiesa. Tiesa tokia vienas LR teisėjas nušautas kitas teisėjas tiksliau teisėja viešai apšmeižta. Stankunaites melas jokiame teismo procese nevestioniotas. Ir kur jūs čia matote tik dvi šeimas? Stasy.

stasys       2016-01-21 9:23

- ..aišku kaip diedas..kaip gi dar gali elgtis kai matai turguje dvi besipliekiančias ‘bobas’ ..o gal Jums atrodo kad visuomenė (iš diedo pusės) turėtu imtis iniciatyvos palaikyti kuria nors pusę .?  Tikrai netikiu kad taip pats pasielgtumėte. Bandyti įasmeninti ta konfliktą butu klaida. Gal kiek suvulgarintas tas pav. bet kai pradedame tame ieškoti kažkokios vienos moralios tiesos ..jis (konfliktas)tampa mažne atgrasus…atitinkamai ir aiškintis kam kur kas melavo netenka prasmės ir jokio tikslo Juliau. Tu dviejų šeimų konfliktas tėra tik du dviejų šeimų reikalas ir įstatymas turėtu čia būti aklas.. visai kas kita treti asmenys nukentėję.

Julius Puras i Aldona Sadauskiene       2016-01-21 2:10

Lietuva valdo mėsos partijos kurios neturi jokių idėjų. Jos yra pasyvios Briuselio valios vykdytojos.

Julius Puras       2016-01-21 2:08

As jūs stasy neįtikineju aš jus moralizuoju. Kaip kad pavyzdžiui stasy užteks sakyti netiesas tokes kaip informacija praplauke greitai arba kad bus dar teismai kuriuose pedofilijos byla bus ištirta objaktyvei.

stasys        2016-01-20 22:17

Juliau ...vis pamirštate kad įtikinėti stasio nereikia ..kaip ir stasiui ne tiek svarbu ar pavyks Julių atversti į jo tikėjimą. Aš juk jau jums rašiau kad nėra kito kelio tai Garliavos problemai tik kaip teismų karuselė ..o ar valdžia gera ..man asmeniškai nepatinka biskvitiniai tortai ..primena blogus atsiminimus..Grįžtant prie temos ..vizgi įdomu butų pakalbinti ir tuos kurie dalyvavo to forumo atidaryme ..Sutyk Juliau ?? labai jau nedaug tos informacijos prie tokiu užmojų .

portalo redakcijai       2016-01-20 21:08

dievaž, jau seniai laikas blokuot tuodu komiteto jaun. lefleitorius…

Julius Puras       2016-01-20 18:47

Stankunaites pranešimas tautai buvo padėtas pačiame viršuje ir plačiai istirazuotas ir tai nebuvo greitai prabeganti informacija. Tas pranešimas buvo uzsistovejas. Taip kad stasy jūs sakote netiesa. Kur jūsų motyvacija sakyti netiesa?

stasys        2016-01-20 18:39

- komentaras lietė Stankunaitės prašimą , o ne Vilniaus forumo deklaracija.

Julius Puras i stasy       2016-01-20 18:08

Ten jokios informacijos apie Vilniaus forumą nebuvo. Galite nueiti į archyvą ir pats pasižiūrėti. Stasy kur jūsų motyvacija meluoti tiesiai į akis?

To in memoriam       2016-01-20 16:41

gaila. Ne laiku išėjo. Tas galėjo papasakot, ką matrioška veikė partškoloj per sausio 13. Niekas kitas iš normalių žmonių juk nieko negali paliudyti. Kas ir kur ją matė tomis dienomis?

stasys        2016-01-20 16:29

- kažin kaip reiktu vertinti apačioje esanti “in memoriam” komentarą..gal žmogus ir nieko blogo negalvojo rašydamas ta savo ‘savotiško humoro’ pašaipa ..gal parašęs ir čia ja publikaves.. vėliau pasigailėjo ta padaręs .. atsakimą turbūt žino tik jis vienas..Bet iš šono žiūrint tokios pašaipos tik dar karta primeną .. kiek netoli nukeliavo ta buvusį sovietinė publika..nuo to atskaitos taško ..kai Lietuva atgavo teise į nepriklausomybe.. Šaipytis ir mirusio ir dar nepalaidoto randant tame sau humorą..žemos kultūros požymis, po kuria matyt ir parašą nelabai išeina pasidėti ..su tuo ir sveikinu visus čia esančius “kalhoznikus”...kuo turtingi tuo ir tepam.Kas link į tema tai tik dar vienas akmenukas Liudvikui į kišene..smagu kai jos pilnos kažko ..gali jaustis turtingu ir visa apimančiu ...kaip ta matrioška. ..lingu lingu .smile)

aisku mes ne Ukrajina>free       2016-01-20 13:43
in memoriam       2016-01-20 13:01

Šiandie, po ilgos ir sunkios ligos užgeso ilgamečio komunistų partijos veikėjo, liepsningo kovotojo už pasaulinės proletariato Revoliucijos pergalę, ištikimo tarybinių idealų puoselėtojo, iškilaus marksizmo-leninizmo mokslų korifėjaus, talentingo partinės mokyklos pedagogo ir vadovo draugo Mykolo Burokevičiaus gyvybė.
Sunku apsakyti tą nepakeliamą skausmą kuris ištiko mus, praradus šį komunizmo idėjų švyturį. Mes jo darbų tesėjai galima sakyti, likome našlaičiais.
Ypač sunku man, lemtingais istoriniais momentais buvusiai petys į petį greta, tuo metu buržuazinių nacionalistų apgultoje tarybų valdžios vienoje iš paskutinių tvirtovių - Vilniaus aukštojoje partinėje školoje.
Šią sunkią netekties valandą esu priversta tramdyti besiveržiančią sielvarto raudą. Žiaurus likimas lėmė gyventi gilios konspiracijos sąlygomis. Skaudu, kad gal tik vogčiomis pasislėpusi, nakties priedangoje tegalėsiu aplankyti Tavo, mylimas Mokytojau šventą kapą.
Tačiau man ir mūsų bendro reikalo bendražygiams, užtikriname - mums nepritruks nei valios nei jėgų nei pasiaukojamo triūso galutinai atkuriant Tarybų Lietuvą.
Ilsėkis ramybėje Drauge Mykolai, Tu mirei, bet Tavo Reikalas lieka gyvas.
Nuoširdžai pagarbiai-
ištikima bendražygė, buvusi partškolos pavaduotoja, Rot Front nusipelnusi kailialupė, Putino bendramokslė, tarybinio karatė diržo savininkė, niekada neklystančioji ir rekordiškai populiari - Matrioška

free       2016-01-20 11:46

dviejų trolių spamas liejasi laisvai

8:54>Julius Puras       2016-01-20 11:22

Viskas su jumis aisku! smile Ne gyvulius jau apvaisina is magribo atvikes arjergardas! Be to po Kelno ivikiu (turiu omenije mediju nutilejima ir vokieciu valdzios draudimu pilieciams apsiginti)jus dar esate vakarietisku vertybiu sekejas? smile Sekmes berazumiams,morka taip arti!

stasys       2016-01-20 10:48

kaip matote Juliau ta informacija ten neužsistovėjo ..bėgo eilutė ir prabėgo.

Julius Puras i stasy       2016-01-20 10:07

Pedofilijos byla ir Stankunaites kreipimaisi į tauta tai “gatava sukonkretinta informacija”?

Julius Puras i 8:54       2016-01-20 10:02

Gyvuliai ir dauginasi nelaisvėje tik klausimas ar jie turi komfortą?

Julius Puras i zemiau esati       2016-01-20 3:23

Ka as matau tai tik nereikšmingas ir kultūros stokojancias kreaturas tai kas tie mes? Jus vienas kitą pažįstate? O galbut sedite uždaryti vienoje kontoroje?

kas cia per artele beverciu darbu?       2016-01-19 22:02

https://www.youtube.com/watch?v=zx-d3UPTDcQ kazkoks totalus provincialumas.

Julius Puras       2016-01-19 21:31

Beja kam jums tas rastas isviso reikalingas jaigu jus neturite ka parasyti i tema ir nesugebate atsakyti pasnekovu klausimus. Kas tai yra “normalių pasisakymų”? Ka jus sugebate tai apsimesti despotu-te.

Julius Puras i zemiau esati-cia       2016-01-19 21:28

Matote lietuviu kalboje yra dar kreipimasis. Ir joks lituanistas man neuzdraus laisvai kalbeti lietuviskai ir kreipti o ypac viesoje diskusijoje, i bet kuri pasnekova i kuri as noriu.

beraščiui       2016-01-19 20:53

Kai sakoma asmeniui tai yra sakoma, rašoma “KAM” (pvz. skaitytojui, komentatoriui et cet.), o “Į” sakoma kai einama, siunčiam KAŽKUR - į atsilikėlių mokyklą, į ganyklą, į tvartą,..., t.y. ten kur tokiems asilams ir vieta.

Julius Puras i zemiau esati-cia       2016-01-19 20:37

Kas tai yra “normalių pasisakymų”?

visa puokštė       2016-01-18 16:32

visa puokštė portalo chuliganų pasirodė-atėjo kartu,už rankučių draugiškai susikabinę—aapuokiukas,internautsas,rupus miltai,jurgiukas.pabers dabar neginčyjamų irodymų,geležinių argumentų,vianą kitą paslapti tipo pametės…Vaikučiai,kur jūsų Auklėtojas?nejau vienus paleido smėlio dėžėj pažaisti?

Julius Puras       2016-01-18 9:17

Jiems jokios taisyklės negalioja tai troliai ar kaip jie dabar pasivadine elfai bet sąžiningas žmogus visados turi išlaikyti savo veidą. Ir net nesvarbu į kokią padėtį jis papultu ir kaip sunku bebūtų.

Purui       2016-01-18 8:23

O nuo spamintojų?

Julius Puras       2016-01-18 8:20

Visi žmonės vaikšto. Vaikštau ir aš. Kalbant apie mokėjimą važiuoti dviračiu tai dar nebuvau sutikęs žmogaus kuris nemokėtų arba nemokejo juo važiuoti. Kalbant į temą tai apsisaugoti nuo provokatoriu kaip kad būti sąžiningu, kito būdo nėra.

Purui       2016-01-18 7:38

Na ir kodėl gi ponas tuomet pėsčias vaikšto?

Julius Puras i zemiau esati-cia       2016-01-18 3:32

Su kuom jūs kariauti pasiryžęs -us? Jūs gi neturite jokio vardo jokios garbės jokios atsakomybės ir t.t. O tokie dalykai kaip nuoširdumas arba sąžiningumas neturi jokių etalonu. Paprasčiausiai arba žmogus yra nuoširdus ir sąžiningas arba ne. Paprasta kaip kad dviračiu važiuoti.

i Puras       2016-01-18 1:07

Ilgokai užtrukai kol sustrategavai savo genialų ějimą. Pats sugalvojai ar mamytė padėjo?
Vaikeli, galima būtų priimti tavo pasiūlymą, bet va - iš kur paimti tinkamą pavyzdį?
Iš tavęs?
Bet, kad iki etalono tau gana toloka.

Peace… Su vaikais nekariauju.

Julius Puras i Juozapas       2016-01-18 0:37

“priemones sukurti imunitetą t.y apsaugą nuo chuntos spectarnybų  infiltrantų” pats geriausias apsisaugojimo yra tapti nuoširdžiu ir sąžiningu žmogumi. Ir jokiais būdais ne provokuojanciu anonimu kaip kad dabar esate jūs Juozapai. Ramybės jum linkiu.

neîgalumas       2016-01-17 17:20

puteikiniai negali nevogti.
tokia jų pitratiškai nagla prigimtis
jei ne pinigus, ar partiją, tai bent komentarą pavagia.
kleptomanai…

Vėl       2016-01-17 17:14

Vėl putėsiai ėmėsi spaminimo copy paste.

stasys to 2016-01-17 11:17       2016-01-17 11:31

kritika teisinga .. tik mintis mano buvo kitokia. Pasilaidoti tikrai nereikia , kiek suprantu to komentaro 2016-01-17 10:45 autorius to ir neketino daryti. Juk pasiliko sau pilietinės pareigos teises..dalyvauti ir balsuoti, tik save sureikšmino iki vienos nedalomos tiesos didžio…o to paprasčiausiai negali būti. Priešingu atveju tektu dar šimta metų koliotis kas tai yra Lietuva teisinga.smile

to stasys to 2016-01-17 10:45 2016-01-17 11:       2016-01-17 11:17

nusiramink su savo patarimais,visokio amžiaus žmogui reikia pagarbos,kiekvienas turi savo vietą  ir paskirtį šiame gyvenime,na, nežinau,gal pats dabar rašinėji čia iš kokių Rokantiškių, nes po trisdešimties savanoriškai pasilaidojai,pagal paties išvedžiojimus gyvenimas kaip ir praejo,kaput

stasiui       2016-01-17 9:47

tipiškas saugumiečio “argumentas”

stasys       2016-01-17 8:18

Juozapai ..tu ligonis.


Rekomenduojame

Andrius Martinkus. 1/10, arba Mintys po rinkimų

Nacionalinis susivienijimas: dėl kandidatų parėmimo antrajame Seimo rinkimų ture

Vytautas Radžvilas. Apie valdomą ir tikrąjį antisistemiškumą

Algimantas Rusteika. Praradom balsą

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.