Šeimos politika, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Emigracija, imigracija, demografija

Vilius Bernotas. Kaip feministės po musulmonų kojomis puolė

Tiesos.lt siūlo   2016 m. kovo 2 d. 7:53

17     

    

Vilius Bernotas. Kaip feministės po musulmonų kojomis puolė

propatria.lt

Kairuoliškoje mintyje ir jai būdingame kultūrinio bei socialinio gyvenimo supratime esama vidinio konflikto. Tai galima pastebėti nagrinėjant iš pažiūros viena kitai neprieštaraujančias idėjas, kurios remiasi liberalizmui ir marksizmui būdingomis prielaidomis. Vienas iš prieštaravimų iškyla pradėjus analizuoti multikultūralizmo ir feminizmo idėjas.

Feminizmas

Feminizmas dažniausiai apibrėžiamas kaip judėjimas, kurio apologetai siekia lygių moterų ir vyrų teisių. Kaip ir kitos kairiosios idėjos, feminizmas remiasi prielaida, jog individai yra absoliučiai laisvi ir lygūs, tačiau visuomenė dirbtinai – kultūrinių ir socialinių veiksnių pagalba – juos, esą, suvaržo. Todėl žmogui būtina padėti – jį išlaisvinti; šiuo atveju svarbu išlaisvinti vyrų priespaudoje gyvenančias moteris.

Nuosaikesni feminizmo šalininkai, teigdami, jog turi būti suvienodintos pilietinės vyrų ir moterų teisės, sudarytos lygios galimybės darbe, sykiu pripažįsta šeimos ir moters kaip žmonos ir mamos reikšmę. Tuo tarpu radikalaus feminizmo atstovai, neigdami gamtinius lytiškumo skirtumus, siekia apkeisti vyrų ir moterų vaidmenis, taip iš pagrindų griaudami socialinę tikrovę. Feministės jau kurį laiką kalba ne apie teisingumą ar lygybę, o skleidžia idėjas, kurių įtakoje atsidūrusios moterys ima abejoti natūralia savo tapatybe. Radikaliausi aktyvistai yra įsitikinę, jog moterimi (vyru) ne gimstama, o pasirenkama būti, dėl ko imamos pertvarkyti net kasdienės sąvokos, pavyzdžiui, vietoje „lyties“ (sex) pradedamas naudoti „socialinės lyties“ (gender) terminas. Atsiranda galimybė ne tik save priskirti bet kuriai lyčiai, bet ir įtvirtinti šį pasirinkimą, atliekant lyties keitimo operaciją.

Taigi, feminizmas savo tikslų siekia keisdamas nuo seno galiojančias elgesio normas naujomis, neretai kraštutinėmis viešojo gyvenimo taisyklėmis. Nepaisant krypties, jis skleidžia tą pačią mintį – privalu panaikinti moteris diskriminuojančius, o neretai – joms tiesiog nepatinkančius, kultūrinius įpročius. Todėl atsiranda būtinybė keisti kultūrų, kurios traktuojamos kaip nepažangios ir netinkančios pilnavertiškam moters gyvenimui, normas.

Multikultūralizmas

Multikultūralizmas – kitas kairiosios minties produktas – yra plačiai Europoje paplitusi idėja, skelbianti, jog visų kultūrų žmonės yra lygiaverčiai ir neprivalo gyventi pagal valstybėje vyraujančias normas. Tai žmones skatina jungtis į įvairias bendruomenes, turinčias savus elgesio standartus ir savas taisykles. Piliečiai, priklausantys skirtingiausioms kultūroms ir todėl neretai pripažįstantys viena kitos atžvilgiu priešiškas pasaulėžiūras, nėra integruojami, dėl ko neišvengiamai kyla įvairios įtampos ir konfliktai. Išpuoliai Prancūzijoje, prievartavimų banga Vokietijoje, getais virtę kvartalai Švedijoje ir Belgijoje yra vos keli pavyzdžiai, rodantys siaubingus tokios politikos padarinius.

Ilgą laiką gyvendami taikos sąlygomis, europiečiai ne tik pamiršo, kaip svarbu užtikrinti šalies ir visos ES saugumą, bet ir pasidavė postmodernioms vertybėms, atmetančioms savos tautos ir kultūros vertę bei valstybės kaip ją kuriančios tautos namų suvokimą. Todėl nenuostabu, jog bandoma suderinti multikultūralizmą (faktiškai teigiantį, kad kultūros, kuriose moteris yra akivaizdžiai išnaudojama vyrų poreikiams, yra lygiavertės kitoms) su feminizmo, siekiančio keisti feministų akimis moteris žeminančias ir varžančias kultūrines normas, tikslais.

Įvairios istorinės priežastys lėmė, jog didelė dalis – virš 20 milijonų – ES gyvenančių ne europietiškos kilmės piliečių yra musulmonai, todėl kalbėjimas apie multikultūralizmą neišvengiamai žvilgsnius kreipia į musulmonus ir Islamą Europoje.

Moteris islame

Neabejotinai yra daugybė visiškai taikių ir prie Vakarų civilizacijos prisitaikyti galinčių musulmonų. Tačiau jų buvimas neišsprendžia problemos, jog Europoje egzistuoja atvykėlių grupės ir pavieniai asmenys, keliantys grėsmę europiečių saugumui. Islamo pasaulis, nepaisant to kokiomis – krikščioniškomis ar postmoderniomis – mąstymo prielaidomis būtų grįsti Vakarai, pastaruosius laiko priešais, o dėl postmodernių vertybių – ir moraliniais išsigimėliais. Sunku įsivaizduoti taikų šių dviejų pasaulių egzistavimą, tad kaip gali sugyventi Islamas, o tuo pačiu multikultūralizmas, ir feminizmas? Juk, nepaisant krypties, feminizmas siekia (tikros arba tariamos) moterų ir vyrų lygybės, todėl prieštarauja musulmonų fundamentalistų (kurie, remiantis multikultūralizmu, gali gyventi pagal savas normas) mokymui. Tai, jog moteris ne tik neprilygsta vyrui, bet ir egzistuoja tik tam, kad jam tarnautų, patvirtina Korano eilutės, galinčios padėti atsakyti ir į klausimus, kilusius po išprievartavimų bangos.

Korane teigiama, jog skirtingos lyties žmonės nėra lygiaverčiai: ne musulmonė moteris, norėdama ištekėti už vyro, privalo išpažinti Islamą (Koranas [2:221]: „Nevesk daugiadievių moterų, nebent jos atsiverčia [į Islamą];

<...> musulmonų vergas yra geresnis nei daugiadievės <...> “), tuo tarpu vyrui leidžiama turėti keturias žmonas (Koranas [4:3]: „<...> vesk vieną, dvi, tris ar keturias patinkančias moteris. Bet jei bijai, kad nebūsi teisingas, turėk vieną moterį. <...>

“).

Taip pat ne tik mokoma, kad Alachas sukūrė vyrams turinčias paklusti moteris, bet jie yra ir kviečiami nubausti jas, šioms elgiantis nepaklusniai (Koranas [4:35]: „Vyrai prižiūri moteris, nes Alachas lėmė, kad vienas iš jų pranoktų kitą

<...>

. Todėl geros moterys yra nuolankios, slapčia saugodamos tai, ką sukūrė Alachas. Kaip dėl tų, iš kurių tikiesi maišto, tai pirmiausiai įspėk jas, tada, guldamasis į lovą ignoruok, tuomet jas bausk fiziškai. Jei jos paklūsta, neturi teisės veikti prieš jas.“; Koranas [4:15]: „Tad, jei jos [moterys] prisipažįsta [atlikusios gėdingą veiksmą], įkalinkite jas jų namuose, kol mirtis jas įveiks arba Alachas parodys joms kelią.“).

Sunku užčiuopti bendrus taškus tarp islamišku mokymu besiremiančių musulmonų ir šių dienų Europos gyventojų, jau nekalbant apie panašumus tarp musulmonų ir feminisčių. Remiantis teorinėmis prielaidomis, matomi visiškai priešingi tai pačiai mąstymo krypčiai priskiriamų idėjų tikslai. Multikultūralizmo šalininkams kalbant apie įvairių kultūrų lygybę, o feministėms – apie būtinybę kovoti su moteris diskriminuojančiomis kultūromis, kyla akivaizdus šių idėjų prieštaravimas. Abi koncepcijos, remdamosi negatyvia laisvės „nuo“ samprata, teoriškai (!) paneigia viena kitą.

Politkorektiškumas

Dėl šių prieštaravimų kyla klausimas, ar ir kaip šios idėjos „sugyvena“ praktiškai? Bendras jų abiejų bruožas yra tas, jog jos kalba apie engėjus, kuriuos reikia pažaboti, ir engiamuosius, kuriems privalu padėti. Tai yra ir viena iš pagrindinių kultūrinio marksizmo prielaidų, kuris, daugumą sudarančią žmonių grupę laikydamas savotiškais valstybės vardu prieš mažumas veikiančiais tironais, iškelia tikslą visomis priemonėmis ginti ir saugoti mažumas. To siekiama net ir tais atvejais, kai yra akivaizdūs prieštaravimai tarp pačių mažumų.

Vienas iš ciniškiausių gynybos, o tiksliau – kovos su tikrove, ginklų yra politkorektiškumas. Nemaža dalis visuomenės veikėjų tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų vis dar kalba, kad tai – visapusiškai naudingas ir reikalingas politinio proceso įrankis. Tačiau realybėje jis veikia jau ne kaip savikontrolės, padedančios neįžeisti žmonių, principas, o kaip savicenzūra, neleidžianti kalbėti apie faktus ir juo labiau pateikti kai kurioms grupėms nepatogius faktų vertinimus. Prisiminus Naujųjų metų įvykius Vokietijoje ir beviltiškus žiniasklaidos bandymus nuslėpti informaciją apie šiuos ir daugelį kitų migrantų nusikaltimų, darosi akivaizdu, jog po „politkorektiškumo“ kliše slypi propagandinis įrankis, naudojamas santvarkos veiksmų ir ideologijos pateisinimui.

Naujojo tipo cenzūra kovoja prieš tuos, kurie nesibijo užgauti asmeninius arba grupinius mažumų jausmus. Visų lygybės taisyklė, nublankusi prieš toleranciją bet kokioms vis naujoms visuomenės mažumoms, virto mažumų diktatūros principu ir iš esmės pakeitė politinį ir visuomeninį gyvenimą. Šiame mąstyme, mažuma (tariamai užguita daugumos) – tiek grupiniame, tiek individualiame pavidale – negali būti užgauta ar įžeista vien dėl to, jog yra. Jos nevalia skaudinti, net jeigu šį skausmą sukeltų neginčijami faktai apie mažumos gyvenimo būdą ir laisvus pasirinkimus. Todėl imama vengti būtinų, bet neparankių empirinių duomenų, o tai praktiškai reiškia, jog nyksta liberalioms visuomenėms vienas iš pagrindinių – žodžio laisvės – principų. Net ir remiantis faktais, bandymai teigti, kad Islamas nėra taikos religija, o šiuolaikinis feminizmas kovoja jau tik už tariamas moterų teises, neišvengiamais daro „islamofobo“ ir „seksisto“ epitetus.

Būtent dėl politkorektiškumo, feministės nesilaiko pirminės savo doktrinos ir nenuosekliai remia musulmonus, kurie, „sėkmingai“ integravęsi į Europos visuomenes, kažin ar supras pirmųjų intencijas ir siekius. Todėl paradoksaliausia yra tai, jog būtent feminizmo aktyvistai ne tik nekovoja su realiu moterų engimu Islamo pasaulyje, bet yra ir vieni aktyviausių multikultūrinės visuomenės rėmėjų. Jie tylėjo, kai Europoje buvo masiškai prievartaujamos moterys, maža to, kairiosios aktyvistės net atsiprašė prievartautojų, jog šie buvo sugundyti (suprask – aukos pačios prisiprašė, jog jas išprievartautų). Feministų kova už moteris pavergiančių kultūrų teisę siautėti Europoje tarnauja kaip liūdnas simbolis pačios Europos polinkio į susinaikinimą, vardan Kito aukojant save – valstybes, tapatybes ir neretai klaidingas politines idėjas.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Dzeikas       2016-03-5 19:54

Letai, jus apkeretas samokslo teoriju, tipo WTC nugriautas FBI rankomis, zmones girdejo sprogimus ir pan.
Ka zmones girdejo nezinau.Zinau kad musulmonai Newarke, Passaice,Hackensake(New Yorko priemiesciai uz Hudsono upes,New Jersey valstijoje) 2001m rugsejo 11d soko is laimes ir dziaugsmo.Cop’ai buvo pasimete ir nezinojo kaip elgtis.
Nepasimete tik negrai: eme lupti juos.Tai ne laikrasciu issigalvojimai.Pats kalbejausi su daugybe savo akimis maciusiu tai.
Ir pats turejau reikalu su tuo ... Morales kurios moko ju Mahometas ‘Korane’ jie vargiai laikosi tarpusavyj.Su kafyrais morale jiems yra kvailas nesusipratimas.Skirtingai nuo krikscioniu.Bent jau Biblija isako ‘nekalbek netiesos’ neisskirdama su kuom kalbi.
Siuo atveju palaikau romenu suki: ‘Kartagina privalo but sugriauta’

Dzeikas       2016-03-5 19:40

´tyra širdis nelabai pasirinktų vudu ar satanizmą´
Vaidai, tai jusu SUBJEKTYVI nuomuone.Faktai liudyja kitaip: Feliksas Dzerzinskis - KGB ikurejas.`Revoliucijos riteris` buvo vadinamas ne be pagrindo.Net arsiausi antikomunistai jam negalejo prikisti amoralumo.Girdejau kunigu vadinanciu ji sviesos angelu kuri pakinke setonas savo tikslams.Nomenklaturiniai komunistai ji pakente, bet bendrauti su Dzerzinskiu jiems buvo sunku.Ne ju rato zmogus ir viskas.
Tarp naciu buvo daug kilniu,dorovingu zmoniu.
Pasakyta gi,ir velniai tyri,bet isdidus.
Todel jusu ´tyru sirdziu sajudis´ ideja ne nauja bet iki siol neigyvendinta.

Letas Palmaitis: Dzeikui       2016-03-4 14:16

Imamai neprakeiks, nes jie nėra jokie “kunigai”. Islamas neturi kunigystės. Prakeikti irgi niekas neprakeikinėja. Esama alimų (pripažintų tikėjimo autoritetų), kurie leidžia sprendimus vienu ar kitu klausimu (fetvas). Fetvų pasekme gali tapti šariato teismo sprendimas. Šariato teismas taip pat gali prašyti fetvos.
Kita vertus, kurie musulmonai siunčia kur teroristus? Gal Merkel musulmonė su ta pabėgėlių afiera? Teroristai bent Europoje musulmonų nesiunčiami, bet spectarnybų provokuojami atrenkant tinkamus kvailius.
Paties seneliai niekad girdėti negirdėjo apie jokį “musulmonų terorizmą”, o juk islamas egzistuoja nuo VII a. pradžios! Kur protas?

VaidasVDS       2016-03-4 9:04

Dzeikai,
tyra širdis nelabai pasirinktų vudu ar satanizmą. Žmonių nereikia rūšiuoti. Yra net trys galingi dvasiniai poveikiai žmogui (apie juos esu rašęs anksčiau), tad nei vienas žmogus neturi teisės skųstis ar teisintis, kad negali turėti tyros širdies.
Štai Letas Palmaitis labai daug sąlyginės tiesos parašė savajame komentare, bet visumoje jo komentaras dvasine prasme yra siaubingas, nes jis žmonių sumąstymus prilygino Dievo sumąstymui. Ir nors tie žmonių sumąstymai kai kurie yra netoli tiesos, bet jie tikrai nėra Dievo sumąstymai. Didžiausias blogis ir kyla tuomet, kada žmogus savuosius (ar kito žmogaus) sumąstymus priskiria Dievui ar Dievo valiai. Tada kita religija pateikia savuosius žmogiškus sumąstymus, kurie skiriasi nuo kitų religijų žmogiškųjų sumąstymų. Ir štai tada prasideda visiškai bereikalingi ginčai, konfliktai ir net karai ir tarp žmonių, ir tarp religijų.
Tačiau nereikia keikti nei islamo, nei krikščionybės, reikia tiesiog atsiriboti nuo šiuolaikinių netikrų pranašų. Ir principas labai paprastas - reikia žiūrėti ar pranašas skelbia gėrį ir meilę, ar “pranašas” rėkauja apie karus ir netikėlius…

Dzeikas       2016-03-3 20:22

Musulmonai islamo vardu vykdo teroro aktus.
Uztektu , kad ju imamai prakeiktu teroristus.Tada pasakyciau: taip , tai setono tarnai dangstosi Koranu, o islamas - taiki religija.
Bet kai to nedaroma tai musulmonams ne vieta ES.Ne pries teroristus- reiskia kartu su jais.
Gal verta isimti padaryti tik siitams musulmonams.
Vaidai: tai reikes rusiuoti zmones: sitas katalikas, budistas, satanistas,zoroastristas,vudu adeptas yra sirdingi - juos i viena kruva, o sitie pikti juos…beje , o kur likusius?

Letas Palmaitis       2016-03-3 17:50

Gudruolis menkai suvokia, ką rašo. Visiškai aišku, kad Vakarų pasaulis išsigimęs, o tai liudija ne jo, bet islamo naudai. Kita vertus, kuo nežinia kieno (musulmonų ar ne) parsidavėliškų medijų išgarsinti “prievartavimai” siejasi su Koranu? Gal Koranas rekomenduoja prievartauti?
Taigi svarbiausias šriubelio stokos požymis yra nežinojimas paprasto dalyko: krikščioniška (ne musulmoniška) etika reikalauja, kad žmona paklustų vyrui kaip Viešpačiui: “Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra Bažnyčios galva, – jis, kūno gelbėtojas. Ir kaip Bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visur kur teklauso vyrų” (Ef 5:22-24), “Moterys tegul susirinkimuose tyli; kalbėti joms neleidžiama, jos turi būti klusnios, kaip skelbia Įstatymas” (1 Kor 14:34) (Įstatymas - tai Tora).
Mano galva, čia nėra jokio moters pažeminimo, tik nuorodos tvarkai: vyro ir moters vaidmenys skirtingi: vyras privalo išlaikyti šeimą, skirti dėmesį darbui ir pajamoms, o žmona privalo skirti dėmesį namams ir vaikams (kad masoniškos revoliucijos padarė tai nebeįmanoma, jau kitas dalykas). Tas pats ir bažnyčioje, nes moterų emocingumas ir dažna šalto proto stoka tik įneša niekam nereikalingos trikdančios netvarkos (tai ir yra cituoto Pauliaus pasakymo kontekstas).
Kita vertus, musulmonų etika neleidžia nevedusių vyrų ir moterų bendravimo ne viešoje vietoje. Todėl pvz., tik moterys turi būti mergaičių mokyklų mokytojos, tik moterys turi būti kvalifikuotos moterų gydytojos, pagaliau moterys turi atitinkamai dirbti socialinį ir politinį darbą, kad užtikrintų D-vo nustatytą TVARKĄ atitinkamose sferose. Be to, reikia skirti šalis su islamu, kaip pagrindiniu tikėjimu, bei islamo šalis, kuriose valdo šariatas. Moterų diskriminacija gali pasitaikyti visur, ypač jei bendra kultūra neaukšto lygio, tačiau ne “krikščionims” kalbėti apie moterų diskriminaciją, nes (skirtingai nuo musulmonų) vos ne iki pat Naujųjų amžių moterys Europoje apskritai jokių teisių neturėjo (iš čia ir feminizmas).
Dėl poligamijos: “vyskupas turi būti nepeiktinas, vienos žmonos vyras” (1 Tim 3:2), o Rubšio vertimas “vyskupas turi būti nepeiktinas: tik kartą vedęs” - yra feministinė-demokratinė klastotė, panašiai kaip NIV ar kiti modernūs “vertimai”. Plg. visų evangelikų taip mėgstamą King James: “A bishop then must be blameless, the husband of one wife”, graikiškai: “μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα” ir nėr čia ko sukti, neva “turima galvoje” - jei būtų “turima galvoje” visi dabartiniai šmikiai taip neklastotų šios vietos! Pasidomėkit istorija (jau neminint ST) - poligamija buvo praktikuojama iki tokio laipsnio, kad specialiai reikėjo pažymėti, jog vyskupas turi būti vienos žmonos vyras. Kita vertus, kas yra poligamija? Vienas dalykas - turtuolių haremas iš belaisvių - tai jokia “santuoka”, nors vaikai gali gauti teisių, kas kita islamo įstatyminis reikalavimas neturėti daugiau 3 (kraštutiniu atveju - 4) žmonų, o toliau kas sakoma? - su sąlyga, kad kiekvienai būtų garantuotas žmonos statusas visais atžvilgiais, iki pat materialinių. Todėl praktiškai 3 žmonų poligamija musulmonų šalyse būna tik tarp turtuolių, didžiulė dauguma santuokų monogaminės. Abraominė poligamija iki šiol laikosi tarp krikščionių Afrikoje, taip pat Rytuose tarp kai kurių tradicinių judėjų. Kristus pasmerkė poliandriją kalbėdamas su samariete (poliandrija nesuderinama su šeima, bet poligamija atitinka moters vaisingumo bei nėštumo ciklus). Kristus taip pat pasmerkė skyrybas. Bet niekur nepasmerkė poligamijos. Tai abraominės santuokos forma, be galo kilnesnė nei skyrybos, jau neminint “vienos lyties” “santuokų”. Jau jei kas čia užsičiauptų, tai vakarietiškos demokratijos gerbėjai!
Nemokšų bandymai su protinga ironiška povyza kalbėti madingais stereotipais nieko nesprendžia, bet tik drumsčia ir taip sumaišytą dalykų suvokimą. Nėra tas pats kalbėti apie ateistų bendruomenę ir apie religiją. Religijos srityje laikų “pažanga” negalioja, nes tikima ne “balsų dauguma”, bet D-vu, Kuris yra Amžinas, nesikeičia pagal žmogaus norus, ir o Jo žodis amžinas.
Kodėl “feministės” nenuoseklios, tai visai kitas klausimas. Manyčiau todėl, kad tai ne pačios feministės, bet masoniška ideologija, o jos vykdytojų uždavinys - kurti chaosą, kad būtų kuo daugiau “reguliuotinų” link visiškos vergovės konfliktų.

VaidasVDS       2016-03-3 14:35

to 2016-03-3 13:19
Paprastai, jungti gerą širdį prie geros širdies. Kuo širdis tyresnė, tuo ji geriau suvokia Dievą. Kuo mažiau žmoguje baimės, tuo jis gali būti arčiau Dievo. Gerai apšviestam žmogui jau nėra tiesa, kad Dievo baimė - išminties pradžia. O žmones apjungti tegali tik pagrindinis Dievo Įsakymas - Mylėk Viešpatį, savo Dievą, savo visu protu ir visa siela, o savo artimą mylėk kaip save patį.
Jei kas nors prieštarauja šiam Įsakymui, tą ir reikia atmesti. Jėzus Kristus yra mūsų vyresnysis brolis dvasioje, bet kartu yra mūsų Visatos dvasinis Viešpatis (Valdovas), tad žmogiškąją prasme, jį vadinant Dievu, nėra nusižengiama. Kaip apipjaustymas gali atitikti šį Įstatymą? Šūkis “Dievas aukščiau visko” yra teisingas, bet jo nereikėtų šūkauti žudant ar darant bet kokį blogį, nes tai gali tapti ir mirtina nuodėme.
Kadangi tik tyros širdys gali susikalbėti ir susitarti, tad jos turi būti aktyvios. Ir kada tai pavyks padaryti skirtingų religijų tyroms širdims, tai tų religijų kvailiams-fariziejams, neliks nieko kito, kaip tam pritarti arba nueiti į istorijos (o gal ir sielų) šiukšlyną...

tai        2016-03-3 13:19

to “VaidasVDS     2016-03-2 23:54” rašote “Reikia eiti tik pirmyn. Apvalyti savąsias religijas nuo to akiplėšiškumo”,  tai kokiu konkrečiu būdu apvalyti?  Kaip   musulmonams uždrausti šūkaliojimus “Alax Akbar” ir apipjaiustyti vaikų varpas ir įtikinti kad Jėzus Kristus Dievas, varpų pjaustyti nereikia, ir kt. ? Kaip krikščionims uždarausti laikyti Jėzų Kristų dievu ir krikščionis priversti šūkalioti “Alax Akbar”,vaikams apipjaustyti varpas, moteris versti vaikščioti apsimuturiavusias?  Kaip žydams uždrausti naujagimius apijaustyti 7 dieną ir priversti žydus netikėti kad žydai dievo išrinkta tauta? Parašyk konkrečiai tai kokiu būdu ” Reikia eiti tik pirmyn. Apvalyti savąsias religijas nuo to akiplėšiškumo”?

VaidasVDS       2016-03-2 23:54

Na ir “įdomūs” jūsų pamąstymai. Vienas nori panaikinti religijas, kitas nori sugrįžti prie senos religijos, kuri taip pat yra degradavusi nuo Adomo laikų, praradusi monoteizmą ir neteisingai “atradusi” (tikrovėje klaidingai supratusi Adomo mokymus apie būsimus gyvenamuosius pasaulius, tik ne čia, Žemėje) reinkarnaciją.
Reikia eiti tik pirmyn. Apvalyti savąsias religijas nuo to akiplėšiškumo. Apreiškimas, Urantijos Knyga, nėra nauja religija. Ji yra religijų apvalymas nuo visų jų klaidų. Gal todėl šis Apreiškimas sutinka tokį aršų įvairių dogmatikų pasipriešinimą. Šamanai, žyniai, fariziejai visada bijojo prarasti savąsias žemiškąsias privilegijas. Jie tik garsiai šūkauja apie Dievą ar dievus, bet tą daro arba dėl savanaudiškumo arba dėl kvailumo…

Dzeikas       2016-03-2 16:36

Europine, dar vadinama Vakaru, ir os jos isaugusi Amerikine bazuojasi ant krikscionybes.Siuolaikine vertybine krize tera nutolimo nuo jos pasekme.T.y susidaro ispudis jog krikscioniskasis pasaulis po vieno krastutinumo, pasaulietines ir dvasiskps valdziu susoliejimo puole i kita.Kriksvionybes eliminavimo is samones kaip bazines vertybes.
Islamas ne tosel verziasi ir primeta mums savo vertybes ,lad stiprus, - jis silpnas,ta rodo musulmonisku tautu atsililimas ir stagnacija voduramziuose, - o tofel kad silpsta Vakaru civilizacijos dvasinoai pamatai.
Mes nuostabiai panasiai atkattojame Romos imperijos(vakaru) raida.
Tikekimes, kad sikart Julijus Majorionas ateis ne per velai.

dėl        2016-03-2 15:42

to “VaidasVDS   2016-03-2 12:34”,  dėl jūsų rašymo “....Nei civilizacija, nei religijos nesivadovauja išmintimi, todėl dabartyje formuojasi “niūrūs viduramžiai”. Jeigu tai Jūsų mintys,  tai drįstu pastebėti kad visiškai atitinka iki Kristaus buvusią protėvių pasaulėžiūrą, išmintį, suvokimą, mokymą knygoje “Upanišada”, kur aiškiai išdėstyta apie du kelius, vieną  - daryti gerus darbus ir kitą  malonumus, ir kas vyksta kai pasirenki vieną arba kitą kelią

tai       2016-03-2 15:32

To “VaidasVDS     2016-03-2 12:34”, tai sutinkate kad religijos privalo būti panaikintos jei 2016-03-2 12:34 rašote :”...visos religijos turi atsisakyti savojo teologinio akiplėšiškumo.” ?

VaidasVDS       2016-03-2 12:34

“Evoliucijos, žmogiškosios kultūrinės pažangos, lėtumas liudija, koks efektyvus yra tas stabdys – materiali inercija – kuris taip veiksmingai veikia, kad sumažintų žengimo į priekį pavojingą greitį. Šitaip pats laikas tikrai suminkština ir išsklaido priešingu atveju žmogiškajai veiklai pražūtingas pasekmes, kada pirma laiko yra išsivaduojama iš  artimiausių-supančių barjerų. Nes kada kultūra vystosi per daug greitai, kada materialūs pasiekimai pralenkia garbinimo-išminties evoliuciją, tada iš tiesų civilizacija turi regreso sėklų pati savyje; ir jeigu civilizacijos neparems greitas patirtinės išminties augimas, tai tokios žmogiškosios visuomenės pasitrauks iš aukštų, bet priešlaikinių pasiekimo lygių, ir išminties tarpuvaldžio “niūrūs viduramžiai” paliudys tai, jog yra negailestingai atstatomas disbalansas tarp savojo aš laisvės ir savojo aš kontrolės.” Apreiškimas - Urantijos Knyga, psl. 1302
——
Šiandieninės religijos, dėl savojo gremėzdiško dogmatizmo, smarkiai atsiliko nuo pasaulietinės kultūros ir civilizacijos. Būtent todėl civilizacijoje sudygo “regreso sėklos” - kraštutinis feminizmas, kitos blogybės, o islamo religija (straipsnio kontekste) vis dar žemina moters padėtį visuomenėje ir vyro atžvilgiu.
Nei civilizacija, nei religijos nesivadovauja išmintimi, todėl dabartyje formuojasi “niūrūs viduramžiai”.
——
“Toji daugybė Urantijos religijų yra geros tokiu laipsniu, kokiu laipsniu jos žmogų veda į Dievą ir kokiu laipsniu žmogui suteikia suvokimą apie Dievą. Bet kuriai religininkų grupei yra kvailystė savo tikėjimą suvokti kaip tiesą; tokie požiūriai rodo daugiau teologinį akiplėšiškumą, o ne tikėjimo tvirtumą. Nėra Urantijoje tokios religijos, kuri negalėtų sau naudingai studijuoti ir asimiliuoti geriausias iš tiesų, esančių kiekviename kitame tikėjime, nes jie visi turi tiesos. Religininkams būtų daug geriau, jeigu jie tai, kas yra geriausia jų artimųjų gyvame dvasiniame tikėjime, pasiskolintų, o ne smerktų tai, kas yra blogiausia jų tebeegzistuojančiuose prietaruose ir pasenusiuose ritualuose.” Apreiškimas - Urantijos Knyga, psl. 1012
——
Tam, kad keistųsi civilizacija link dvasingumo suvokimo, link tikrųjų dvasinių vertybių atradimo ir kuo geresnio Dievo suvokimo, visos religijos turi atsisakyti savojo teologinio akiplėšiškumo. O tai yra pats sunkiausias uždavinys žmonijai, nes religijas vis dar globoja galybės dogmatikų-fanatikų...

proporc       2016-03-2 12:14

Manau kad viskas turi būti proporcingai,  ir moteris niekada nepriligs vyrui. O feministės gyvena vyrų sukurtame gerbūvyje, pastatytuose miestuose, pastatytuose namuose, važinėja vyrų sukurtais automobiliais, vyrų nutiestais keliais, vyrai kasa anglis, tiesia dujotiekius naftotiekius…Vyrai vertybė, neįkainuojama. O pas feministes reikėtų ištirti ar vietoj dviejų XX, neturi tik vieną XO ir išsiaiškinti feminizmo priežastis.Jeigu kažkas gimė genetiškai nukrypęs nuo normos,  su proto defektu, sužalota psichika vaikystėje dėl netinkamos aplinkos, tokie neturėtų savo nukrypimus, iškrypimus, nevisavertiškumą laikyti norma ir kalbėti visų moterų vardu.

Dzeikas       2016-03-2 10:22

Visa si soki su kardais tera vienas kelias pazaboti - grazinti Europos valstybems krikscioniska pagrinda su siukstu grieztai atskirta pasaulietine ir dvasinia valdzia ir viena i kitos reikalus nesikisa.
Pasaulietine valdzia gi neleidzia legalizuotis kitoms religijoms.
ES taip pat turetu buti sudaroma is valstybiu su aprasyta sankloda.
Tada ir Turkijai butu atviras kelias i ES jeigu ji atatiktu minetas salygas.Jie gi taip verziasi i ja.
Dabar gi ES diskriminuoja Turkija nes nera atsisakius krikscionybes kaip dvasinio pagrindo aiskiu kriteriju kandidatams i ES.
Tas liecia ir Albanija su B ir H.Kosova gali buti priimta i ES tik kaip integrali Serbijos dalis.

ruta       2016-03-2 10:10

Ir musulmonai radikalai ir feministes , mano akimis , tai su sveiku protu susipyke subjektai . O dar daugiau kvanktelejo Europos ‘strategai’ su savo multikulturalizacija ir tolerancija bet kam .Bet gal , butent tai ir yra tikras planas - visus supriesinti , sukirsinti , kai lygioje vietoje kuriama Europos problema - musulmonu kvietimas , kai jau esami nei integruojasi , nei asimiliuojasi ..

komunistai...       2016-03-2 9:21

vagys ir žulikai - didžiausi turtuoliai ir engėjai - visi jie priklausė komunistų partijai, kuri skelbė laisvės brolybės idėjas.
tokie tie komunistai - ir mūsų valdantieji - velnio - melo tėvo - tarnai.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai penkioliktoji (rugsėjo 26 diena)

JAV nevyriausybinės organizacijos finansuoja Vengrijos opoziciją

Tai šokiruoja: ES Komisijos Pirmininkė grasina Italijai, kad Briuselis turi „instrumentus“ tam atvejui, jei rinkimuose laimės netinkamos partijos

Karas Ukrainoje. Du šimtai keturioliktoji (rugsėjo 25 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Visų blogybių šaknis – XXVI eilinis sekmadienis

Almantas Stankūnas. Ar interpeliacija Dainiui Kreiviui – tik imitacija?

Marius Parčiauskas. Kaip mobilizacija paveiks karo eigą?

Paskutinis verdiktas Albinui Kentrai ir „Miško broliams“

Sergejus Loznica stato Valstybiniame jaunimo teatre atvirai antiukrainietišką spektaklį

Karas Ukrainoje. Du šimtai tryliktoji (rugsėjo 24 diena)

ES tarnyba nekontroliuojama propaguoja LGBTQIA+ dienotvarkę

Patriotiškiausias Lietuvos jaunimo metų renginys Kaune. Konferencija „Labiau negu merginą? Meilė Lietuvai XXI amžiuje“

E. Macronas siūlo naują imigracijos politiką: migrantus siųs iš miestų į provinciją

Raimundas Kaminskas. Biografijos puslapiai – Juozas Albinas Lukša-Daumantas 1940–1941

Mobilizacinis patriarcho Kirilo pamokslas (pažintiniais tikslais)

Karas Ukrainoje. Du šimtai dvyliktoji (rugsėjo 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ką prasitarė valdančiųjų atstovai apie elektros sektorių?

Algirdas Endriukaitis. Kas skolingas ir kam priklauso istorijos kraujo šluostymas?

Dovilas Petkus. Kurios partijos išduoda savo rinkėją?

Doc. dr. Darius Alekna. Apie šeimą, civilines sąjungas ir Seimą

Dominykas Vanhara. Kremliaus diplomatinės pergalės

Italijos rinkimai – žemės drebėjimas ES?

Karas Ukrainoje. Du šimtai vienuoliktoji (rugsėjo 22 diena)

Danija nutraukia asmenų, jaunesnių nei 50 metų, skiepijimą nuo kovido infekcijos

Marius Parčiauskas. Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Linas Karpavičius. Kaip vyksta manipuliavimas žmonėmis?

Marius Parčiauskas. Rusijai atnaujinti puolimą nėra jokių šansų

Flandrijos vyskupai oficialiai parėmė ir pasiūlė tos pačios lyties porų laiminimo ceremoniją

Audrius Globys, dr. Darius Alekna. Ką valdžiai sako apklausos?

Karas Ukrainoje. Du šimtai dešimtoji (rugsėjo 21 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.