Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, FNTT vadovų nušalinimas

Viešas kreipimasis dėl įtampos visuomenėje didinimo

Tiesos.lt redakcija   2019 m. gegužės 2 d. 23:50

42     

    

Viešas kreipimasis dėl įtampos visuomenėje didinimo

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pimininkui Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės
istorinės atminties komisijos pirmininkui Arūnui Gumuliauskui

VIEŠAS KREIPIMASIS DĖL ĮTAMPOS VISUOMENĖJE DIDINIMO

 

Vilnius
2019-04-30

Jungtinėse Amerikos Valtijose gyvenanti Silvia Foti, Jono Noreikos-Generolo Vėtros vaikaitė, prisistato Lietuvoje ir užsienyje su peticija „Jonas Noreika – ne didvyris“. Ji teigia, kad Lietuvos valdžia „slepia tiesą“, o Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras (LGGRTC),  neigdamas jo kaltę, „išsisukinėja, dergia tautą ir žeidžia senelio aukų atminimą“. Ji kviečia „pašalinti visus jos senelio apdovanojimus“ ir „tokiu būdu pagerbti jo (?!) aukas“, ragina „pasirašyti peticiją vardan Jono Noreikos aukų“.

S. Foti dar 2018 m. liepą JAV kairiųjų pažiūrų leidinyje „Salon“ pažėrė paviršutiniškų samprotavimų, niekinančių Jono Noreikos atminimą, ir sukėlė visuomenės tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje supriešinimo bangą.

Būtina pabrėžti, kad S. Foti motina dr. Dalia Noreikaitė-Kučėnienė, profesionali mokslininkė-tyrinėtoja, knygų autorė, surinkusi medžiagą ir pradėjusi rašyti monografiją apie savo tėvą (dėl ankstyvos mirties užbaigti nespėjo), buvo visiškai priešingos nuomonės negu tą medžiagą paveldėjusi jos dukra. To fakto ignoruoti nevalia, kaip ir spekuliuoti to laikotarpio istorijos tiesiogiai neišgyvenusios, užsienyje gimusios ir užaugusios vaikaitės emocijomis.

Dirva Lietuvos laisvės kovotojų, paaukojusių savo gyvybes už Tėvynės laisvę, šmeižimui rengiama labai kryptingai. Skandalingai pagarsėjęs Rūtos Vanagaitės ir Efraimo Zurofo duetas, valstybei paskelbus 2018 metus Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago metais, bandė sumenkinti jo šviesų atminimą. Ir tik LGGRTC dėka, suradus išniekintus palaikus, padedant pilietinei visuomenei, pavyko apginti jo garbingą vardą ir deramai, su valstybės pagarba iškilmingai palaidoti.

2019 metus valstybė pradėjo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos 70 metų sukakties paskelbimu ir Lietuvos Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto paminėjimu. Manome, nėra atsitiktinumas, kad būtent Vasario 16-ąją, Nacionalinė literatūros ir meno premija buvo įteikta rašytojui Mariui Ivaškevičiui, romane „Žali“ išsityčiojusiam ne tik iš partizanų vadovo Jono Žemaičio-Vytauto, kankinto ir sušaudyto Maskvoje, bet ir iš viso Lietuvos partizaninio judėjimo atminimo.

Jubiliejinių metų nepakantumo atmosferą beatodairišku puolimu prieš  išskirtinę rezistencijos asmenybę – Joną Noreiką-Generolą Vėtrą papildo užsienyje gyvenančio ir per „pagalbininkus“ Lietuvoje veikiančio asmens Grant Gochin nesiliaujantis raštų srautas Lietuvos įstaigoms. Istorinį kontekstą neigiančiais aiškinimais, vienpusiška faktų atranka ir paviršutinišku jų interpretavimu (tą patvirtino istorikai ir teismas), jis aršiai puola ne tik kapitoną J. Noreiką, bet ir patį LGGRTC, bandydamas per teismus priversti Lietuvos mokslininkus vadovautis ne profesionalių tyrimų išvadomis, bet pareiškėjo pageidavimais.

Tai precedento neturintis atvejis, tai daugiau nei puolimas prieš vieną valstybės įstaigą! Tai kėsinimasis į laisvą mokslininkų valią savarankiškai vykdyti tyrimus vadovaujantis sąžine ir profesine kompetencija. Tai ir puolimas prieš Lietuvos valstybės suverenitetą, siekiant teisės iš užsienio nustatinėti, ką ir kaip jos mokslininkai turi tirti, ką žmonės privalo gerbti, o ko ne. Lenkijos valdžia surado adekvačių priemonių reaguoti į bandymus iškraipyti Lenkijos valstybės istoriją. Mūsų politikams linkėtina solidarizuotis su kolegų lenkų pricipinga laikysena ir pagaliau išdrįsti atsistoti Lietuvos žmonių pusėje.

Negalima užmiršti, kad J. Noreika čia nėra „vienišas“. Šmeižto kampanijos prieš Birželio sukilimo iniciatorių pulkininką ir diplomatą Kazį Škirpą, Laikinosios vyriausybės vadovą Juozą Brazaitį, prezidento A. Smetonos sesers sūnų, žuvusį atkakliame mūšyje prieš sovietų kariuomenės dalinius Juozą Krikštaponį, ilgiausiai partizanų gretose išsilaikiusį kovotoją Antaną Kraujelį ir kitus antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo vadovus bei dalyvius atitinka Kremliaus ideologo, fondo „Istorinė atmintis“ direktoriaus Aleksandro Diukovo koncepciją ir Rusijos propagandos istorijos aiškinimus: kas nėjo su Maskva, tas ėjo su Berlynu; todėl visi, kurie nekovojo „už Maskvą“, dabar privalo dalytis su Berlynu po Antrojo pasaulinio karo tekusia atsakomybe.

Šitokį istorijos aiškinimą Maskvos valdantieji sluoksniai bando primesti sąmoningai ir apgalvotai. Naudojant šią rafinuotą istorijos traktavimo schemą sąmoningai eliminuojama lietuvių kova dėl sovietų užgniaužtos laisvės ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo. Nėra atsitiktinumas, kad iki šiol neigiamas Baltijos valstybių okupacijos faktas. Tai ne vien kompensacijų dėl okupacijos žalos atlyginimo klausimas. Tuo bandoma ignoruoti bolševizmo įvykdytus nusikaltimus sovietų okupuotose Baltijos šalyse, išryškinti vien nacių okupacijos padarinius, o atsakomybę už šio totalitarinio režimo nusikaltimus suversti Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės kovotojams.

Visuomenė čia, deja, palikta viena argresyvaus informacinio karo akivaizdoje. Pavieniai autoriai deda daug pastangų atremti istorijos iškraipymus, tačiau jie aršiai užpuldinėjami asmeniškai. Politikai vengia reikšti poziciją, iš esmės „laikosi po medžiu“. Susidaro įspūdis, kad visuomenės informacinis saugumas Lietuvos valdžiai nelabai rūpi, nuo šių politinių procesų ji tarsi nusišalinusi. Pasekmės skaudžios: visuomenė supriešinta, mokslininkai ir įstaigų tarnautojai įbauginti, galvas kelia gaivalai. 

Sunku paaiškinti akivaizdžiai dvigubų standartų taikymą. Sakysim, A. Diukovui užsimojus Vilniuje pristatyti propagandinę knygą „Holokausto išvakarėse“, įrodinėjančią, esą lietuvių rezistencija atsakinga „už Lietuvos žydų išnaikinimą“, neišduodama viza, į Lietuvą jis neįsileidžiamas. Tuo metu G. Gochino daromos žalos mastas dėl tedencingų aiškinimų ir šališkai interpretuojamų istorijos epizodų yra didesnis. Bet jis ne tik gali čia laisvai skleisti ir platinti savo peudoistorinius „tyrimus“, trikdyti LGGRTC veiklą, bet dar ir apdovanojamas Lietuvos pilietybe!

Ponios Foti peticija, kaip ir skubotas dalies Prezidentinės komisijos sovietų ir nacių okupacinių režimų nusikaltimams įvertinti pareiškimas, mūsų nuomone, yra aktyvaus politinio spaudimo „iš šalies“ priemonės. Ir nepriklausomai nuo to, kokiais išvedžiojimais visa tai būtų bandoma dangstyti, jų nėra ir nebus įmanoma atsieti nuo gerai koordinuojamo tarptautinio informacinio puolimo prieš Lietuvą srauto.

Šios atakos tikslas nėra Jonas Noreika-Generolas Vėtra. Jo atminimas yra labiau simbolis, ties kuriuo susitinka skirtingos pažiūros ne vien į istoriją, bet ir į tautos tapatybę, jos atminties paveldą, egzistencinius iššūkius, politinę šiandienos tikrovę.

Tai politinis aspektas. Dar yra teisinis ir dorovinis įpareigojimas, kuris paveda valstybei gerbti teisingumą, ginti jos piliečių nekaltumo prezumpciją. Juo labiau kai kaltinimai liečia seniai mirusius piliečius, ypač žuvusius kankinių mirtimi, kurių atsakomybės klausimo sąžiningai įvertinti nebėra nei teisinių, nei moralinių prielaidų – nebėra gyvų nei įvykių dalyvių, nei liudininkų. Čia vėlgi verta atsigręžti į Lenkijos patirtį.

Ko vertas teisingumas, jei laisvės kovotojai, kalinti, kankinti ir nužudyti nacių bei sovietinėse koncentracijos stovyklose, dabar kaltinami holokaustu, vadovaujantis vien priešų paliktais užrašais bei okupacinių režimų vietininkų sukurtais formaliais raštais, kurių dalis abejotino patikimumo? Esama bent penkių skirtingo tipo tikrų ar tariamų J. Noreikos parašų pavyzdžių. Ar kas nors atliko kvalifikuotą dokumentų autentiškumo ekspertizę?

Todėl privalu nutraukti tolimesnę šios temos politinę eskalaciją, įtampos visuomenėje didinimą, priešiškumo kurstymą. Tokiomis priemonėmis jokio pozityvaus rezultato pasiekti neįmanoma. Vykdomas beatodairiškas spaudimas, vadovaujantis tik vienpusiška istorijos interpretacija, ignoruojančia sovietų įvykdyto genocido pasekmes, prieštarauja Europos Parlamento 2009 m. balandžio 2 d. rezoliucijai dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo. Ten aiškiai pasakyta: „istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai“ ir kad „visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra“. Todėl niekas neturi teisės tvirtinti, kad istoriją „interpretuoja objektyviai“. Tačiau akivaizdu, kad būtent šito – teisės „objektyviai“ interpretuoti istoriją – kai kas gviešiasi.

Todėl kreipiamės į aukščiausius šalies vadovus, prašydami ir ragindami pagaliau išgirsti Lietuvos visuomenės balsą, ne vien klausytis pageidavimų „iš šalies“, ir stoti „ginti Lietuvos rubežių“ (S. Lozoraičio paskutiniai žodžiai): išmintingai įvertinti besiklostančią padėtį, imtis visų priemonių, kad būtų užtikrinta visuomeninė  rimtis,  teisės viršenybė ir teisingumas, sudarytos sąlygos istorikams dirbti savo darbą, o ne eikvoti jį teismuose, „aiškinantis“ neaiškius interesus atstovaujantiems veikėjams.

Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti
Lietuvos gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos
(NOKT) pirmininkė                                                                    Angelė Jakavonytė
(NOKT priklauso Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Nepriklausomybės
gynėjų sąjunga,  Lietuvos laisvės kovos sąjūdis,  Atsargos karininkų
sąjunga,  krašto apsaugos bičiulių  klubas, Lietuvos vietinės rinktinės
karių sąjunga,  Lietuvai   pagražinti   draugija,  Lietuvos   kariuomenės
rezervo karių  asociacija,  Lietuvos kariuomenės   savanorių  draugija,
Vilniaus   rokiškėnų  klubas   „Pragiedruliai“,  Lietuvos   didžiosios
Kunigaikštienės Birutės   karininkų  šeimų  moterų  draugija,  Atlanto
Sutaties Lietuvos klubas, Lietuvos   kariuomenės karių,  nukentėjusių
nuo sovietinio ir nacistinio   genocido,  artimųjų  sąjunga,  Lietuvos
Vytautų  klubas,  Pasieniečių  klubas,  Gerviečių  klubas,  Asociacija
„Vilniui ir   tautai“,  Vilniaus   molėtiškių  draugija,  Lietuvos bajorų
bajorų  karališkoji sąjunga,  Vilniaus zarasiškių  klubas „Ežerėnai“)


Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko pavaduotojas Petras Musteikis


Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininkas                                   Andrius Tučkus


Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas               Vidmantas Samys

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Apsiramink pats       2019-05-4 21:11

su tuo “Dėdule”, nes toje kontoroje kvailių nebuvo ir niekas gyvu į pečių ant durniaus lįst nenorėjo. KGB jaunam žmogui tokių pseudonimų ar agentūrinių slapyvardžių nedavinėjo, ar supratai, melagėli? Gal pasimokyk įtikinamiau meluot, o ne remkis Tomkaus šunaujos(trijų žurnalistų) direktyvomis. Pirma susipažink gal su Tomkaus ikigorbačiovine tikrąja biografija, o tik po to pradėk galvoti apie Gorbio ir jo komandos “Perestroike”.

Pone Stasy,       2019-05-4 21:01

pagal jus gaunasi gudrus Valinsko, Seimo eksprezidento, žadėjusio prikelti Lietuvių tautą per tris dienas, triukas “Ir taip, ir ne”, kad politikos šoumenas arba politikos įžaidėjas būtų visada teisus. Jūsų nuomonė gerbtina ir, manau, iš dalies teisinga, bet visgi didžiosios valstybės sukurtos dėka brutalios fizinės jėgos, klastos, konspiracijos ir didelės apgaulės. Gyvename Melo epochoje, todėl esame žiauriai traumuoti ir remiamės informacija, kuri nėra jokia informacija, o tik dezinformacija. Reikia nepamiršti, kad be XXI amžiaus bus dar XXV amžius ir XXX amžius bus, kuriuose ir paaiškės tiesa apie mūsų laikmetį, apie XX amžių, o kol kas istorija įslaptinta - uždaryta nuo prasčiokų po devyniais užraktais Londone. Londono archyvai vėl uždaryti 30 metų 2017 metais, todėl docentais remtis neverta - labiau diletantais, kurie neturi viršininko, neturi prižiūrėtojo, išskyrus kalėjimą ar nelaimingą,  mirtiną atsitiktinumą. Pakirptus stabdžius, iškritimą pro langą ar netyčia užlėkusią fūrą. Istorija paversta deziuku ir politinėmis manipuliacijomis, kad būtų nuslėpti ne ką mažesni karo nusikaltimai ir kitos pusės.

Vadinkitės patriotais, bet nemeluokite nors!       2019-05-4 20:45

Čia tie žmonės ir jų organizacijos, katrie draugą “Dėdulę” rezistentu apskelbė. Wikipedia netgi meluoja, kad Sąjūdį anas įkūrė

stasys        2019-05-4 18:50

Na, Amerika 2019-05-4 14:42 > Jus gana keistai suprantate ta tautos teise į valstybingumą .Tuščios vietos tokiems eksperimentams kaip ir nėra , o ir ka gali tokia (indėniška) visuomenė pasiūlyti pridėti be įprasto savo gyvenimo budo .? Unikalumas demokratijos susideda iš tu procesu kurie vyksta toje visuomenėje tos pačios visuomenės dėka , todėl į klausimą atsakyčiau taip čia galioja stipresniojo teisė paveržti (asimiliuoti) silpnesne tautą  ir dydis čia labai ne daug turi reikšmės .. Jus nesunkiai rasite ir dešimtimis milijonu turinčiu tautų kurios ir po šiai dienai negali sukurti savo valstybės , o turi geriausiu atveju vienokia ar kitokia autonomijos forma savo unikalumui išsaugoti . Aš savęs ir dažnai klausiu kaip butu susiklosčiusi Lietuviu tautos ateitis jei ne tas tragiškas holokaustas antro pasaulinio karo metu ir ar dėka tu tragišku įvykiu butu pavykę žydams atkurti Izraelį kaip valstybe . Matyt ne . Iki to galiojusios nepalankios aplinkybės neleido daryti net prielaidu ... Nesutikčiau su tuo kad mažesnės tautos skriaudžiamos .. skriaudžiamos tik silpnesnės o jomis gali būti ir didelės tautos su labai silpnu indėliu į savo kultūra . Kaip pavyzdys pabandykite pastumti Graikus ..tauta nedidelė o jos reikšmė milžiniška ..netgi dabar kai jie aplamai neturi reikšmingo balso . O ka pasakysite apie Rusijos tautu katilą ?  ..jos istorijoje priskaičiuota šimtai mažu tautų kurios išnyko paprastos asimiliacijos dėka .

Al.       2019-05-4 17:21

Nesuprantu, negi mūsų laisvieji žurnalistai negali smulkiai iškvosti kandidatus - koks jų požiūris į antisovietinį pasipriešinimą, Lietuvos nulietuvinimą, išmiškinimą, šeimos apsaugą, dorovinį įstatymą ? Renkit pasalas prie namų, sekiokit po Lietuvą, bet suraskit būdą sužinoti.

Jules       2019-05-4 14:53

Kas vyksta Prancūzijoje, kai generolas palieka Eliziejaus rūmus?(Le général Lavergne quitte de l’Elysée). Kažkas visgi, matyt, vyksta su ta Tiesa ir jos paieškomis ir Europos širdyje, ką manote? Ar lengvai rinkimus laimės lietuviškasis makronistas Lietuvoje? Koks jo požiūris į ginkluotą-partizaninį Lietuvių tautos pasipriešinimą okupantui, gal yra žinančių?

Na, Amerika       2019-05-4 14:42

ir mes - du nepalyginami dalykai. Tiesa, o kur indėnų valstybės ten pasidėjo? Kaip su Žmogaus teisėmis indėniškų tautų reikaluose? Kada joms bus leista pasinaudoti valstybių atkūrimo teise kaip Izraeliui? Patarčiau atkurti visas valstybes, gyvavusias prieš daugiau kaip 2 tūkstančius metų, jei mes visi lygūs įstatymui ir nėra rasinės ir tautinės diskriminacijos? Kada baigsis kolonializmo era iš esmės - tai yra didžiųjų nacijų Lebensraum’ų era? O tai dabar tik mažiukai kaltinami rasizmu, fašizmu, radikalizmu, nacizmu, visokiais anti neigimais ir t.t., ir sodinami kalėjiman už kontrideologijas. Nacizmu kaltinamos išnykstančios, neskaitlingos, po milijoną ar du teturinčios tautos. Tad kame reikalas, kaip čia būt su ta lygybe? Ne lygiava, kurios negali būti, bet su lygybe, pone Stasy?

stasys        2019-05-4 13:40

Mes perskaitėme > Nemokėjimas naudotis Konstitucijos tekstu paprastai reiškia savaip interpretavimą to teksto, kas priveda prie būtinybės ta tekstą aiškinti ir tikslinti ..siaurai ji suprantantiems . J.Ramanausko aiškinimai tai intervencija į Konstitucijos tekstą. ..paverčiant ji atskiru žodžiu ir ju sąvoku ginču .. Užsiduokite sau klausimu kaip Amerikoje pavyko išvengti Konstitucijos teksto esminio kaitaliojimo, atsakymas pasufleruos kur slypi Lietuvos problema ..

Ten,       2019-05-4 13:05

kur straipsnis aktualesnis, reiksmingas tautinei savimonei, istorijai ir pagarbai kovotojams uz laisve, ten vyksta erzelis ir padidintas aktyvumas.Specialistu.Ir ju rasliavoje sunkoka atslirti grudus nuo pelu.Kvalifikuoti.

stasys        2019-05-4 12:44

Čia labiau panašu kad ponas tfu prispirtas bėdos neturi kur padėti savo ‘skreplio’ .

Draugas Tfu,       2019-05-4 12:30

ar pats Tiesą ir jos paieškas, Tiesos poreikį vadini pamazgų duobe? Nori Tiesą kriminalizuoti - paskelbti už įstatymų ribų ir ją uždrausti?

ruta       2019-05-4 12:17

‘10;56’ , dabar kalba eina apie Lietuvos didvyrius , kurie paaukojo SAVO gyvybe vardan nepriklausomybes nuo okupantu ..ir musu politiku skystas blauzdas ir turint tik viena tiksla - kaip SAU kokia silta vietele Briuselyje ‘nusipirkti ‘- uzsitarnauti ..p.s.’.. Juozo Luksos sunaikinimui i Lietuva buvo atsiustas is Maskvos ypatingas specialiu diversiniu operaciju vykdytojas Naumas Eitingonas ..Dar pries kara sis zydas cekistas buvo vykdes diversinius aktus Kinijoje , Turkijoje , Ispanijoje , Meksikoje ..Butent zydai tame teroro orkestre grojo pirmiausius smuikus ..’ Tarybu Sajungai okupavus Lietuva , Kaune komunistu partijoje buvo net 75% zydu ..1940 m buvo sudaryta speciali komisija , kuri sprende , kokius ‘liaudes priesus ‘susaudyti , kokius ikalinti , o kokius istremti i Sibira . Komisijoje dominavo zydai - Eusejus Rozauskas , Icikas Dembo , Judita Komodaite , Fridas Krastinis , Danielius Todesas , Kazys Micevicius .E. Rozauskas buvo NKVD tardymo skyriaus virsininkas ;D. Todesas -NKVD Slaptojo politinio skyriaus virsininkas ..

tfu,       2019-05-4 12:01

ir dar vieną straipsnį užšiko neliustratai.
Redakcija, aūūūū, - ilgai ketinate miegoti? Tiesos portalas virsta gebistų “diskusijų klubu”. Pamazgų duobe.

Mes perskaitėme,       2019-05-4 11:51

bet jie mums jokio pasitikėjimo - tie transformeriai nekelia. Nieko nereikia perversti, pone Stasy, o reikia suprasti sąvokas ir lietuviškų žodžių reikšmę. Juoda yra juoda, o balta - balta. Kolaborantas ir Afrikoje, ir naujojoje oligarchinėje demokratijoje, dabartinėje sistemoje, lieka kolaborantu - Tėvynės išdaviku. Aš nei ginu, nei neginu daktaro Jono, bet jis žodžių prasmę ten supranta teisingai. Kita vertus, mes neturime jėgų Banko pastūmimui į šoną. To Banko, kuris organizavo Bolševikų perversmą 1917 metais Petrapilyje ir industrializavo, elektrifikavo bei gelbėjo Sovietiją, pavertęs ją Europos drapalinimo smaigaliu, kaip Juozaitį Lietuvos patriotinių ir tautinių jėgų drapalinimo įrankiu. Konkurentų naikinimo pagrindiniu įrankiu - neišsenkamu gyvosios ir nemąstančios, tamsios, viską griaunančios savo kelyje jėgos vandenynu. Priešai į kosmosą kartu po šiai dienai neskraido ir nesidalija mokslo ir technikos naujausiais, deja, pasiekimais ir nedovanoja atominę bombačką. Faktas lieka faktu, argumentas argumentu, o deziukas - deziuku. Mes padėties pakeisti negalime.

stasys        2019-05-4 11:10

Jules ... prieš rašant tokias išvadas naudinga pasiklausyti ką apie tuos atvejus kalba tie kas prisidėjo ruošiant Konstitucijos tekstą. Perversti Konstitucijos tekstą taip kaip patinka šiandiena ..prastas argumentas ginant J.Ramanausko išvedžiojimus .Aišku tai nedraudžia jam platinti savo požiūrį. Tuo klausimu taikliai pasisakė R.Paulauskas .

Madame Rutha       2019-05-4 10:56

O kaip su kolaboravusiais su internaciais(Bolševikų partija), kurių pilnas Seimas, Vyriausybė ir visi kiti likę departamentuose, savivaldybėse, universitetuose ir aukštajame versle? Jie gi ilgiau kolaboravo nei anie, sutikite? Bolšvevikų partijos sąskaitoje virš 66 milijonų nekaltų aukų buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje? Kada jie pradės nešti atsakomybę ir “gnatj monetų” už šias piktadarybes?

ruta       2019-05-4 10:23

Labai reikalingas ir aktualus kreipimasis , palaikau ji !p.s. Kodel Grybauskaites apdovanota F. Brancovskaja ,kuri buvo raudonu teroristu grupuotes ‘Mirtis okupantams’ nare , kodel zydams neidomus ju geto judenrat nusikaltimai , policajai -zydai kolaborave su naciais ..

Jules       2019-05-4 8:00

Daktaras Jonas Ramanauskas čia teisus, bet mes negalime sėsti į traktorių ir užimti Wall Street’o, kaip Anglija kadais skelbti karą Vokietijai, atseit, dėl Lenkijos, nors po karo ji lengva ranka tą pačią Lenkiją atidavė  šikarname baliuje Stalino Rusijai, taigi. Ir pražudyti šitiek žmonių, sukėlus pasaulinį karą, tiksliau, du pasaulinius karus. Lokalų(vietinį) karą pavertusi pasauliniu karu ir pražudyti virš 60 milijonų žmonių vien dėl Lenkijos, atseit. Dauguma lietuvių nemoka lietuviškai skaityti ir suprasti LR Konstitucijos straipsnių turinio. Mokame gerai angliškai, bet lietuviškai mažai ką suprantame, kas toje mūsų Konstitucijoje parašyta ir labai lietuviškai nesupranta KT, kurio kilmė nelietuviška, o glūdi Sovietijos fundamentuose - okupanto Fundamentoriuje(Fundamentals of Soviet Law, o dabar jo transformacijoje į Fundamentals of Neo-Soviet Law). Labai prasti mūsų popieriai su universitetais.

Jules tam 00H06       2019-05-4 7:47

Žmogau, nustok skleisti dezi propagandą, netiesą ir tarp mūsų vėl įsivyraus taika ir darna – bus tie patys mes ir ežerai kaip po senovei. Kodėl dabar Anglija traukiasi iš ES? Nekilmingiesiems niekas Tiesos ir tikrųjų priežasčių gi nesako, kodėl iš tikro traukiasi, o profesionalai nežino, o kitiems dezi propagandistams įsakyta tylėt – slėpti Tiesą nuo runkelių ir nuo paikų VU studentų. Žino tik diletantai, kodėl Anglija traukiasi, kai internetas pramušė dezinformacijos, netiesos sakymo sieną ir Tiesa net prasčiokams palengvėle ima aiškėti – interneto dėka tampa prieinama ir nebėra valdančiosios klasės arba uzurpatorių privilegija ir viršenybė. Jūs lengvai galite meluoti vaikams, anūkams, samdiniams, bedarbiams, benamiams, moksleiviams, studentams, bet ne diletantams. Tad nustokite dezuoti, skleisti dezi propagandą, melo propagandą, o pradėkite propaguoti Tiesą, jos paieškas ir bus taika – nebesibarsime. Diletantai visuotinai žino, kad Anglija į karą su Vokietija pasuko jau XIX amžiuje Berlyno konferencijoje, o vėliau tą patį patvirtino ministrų kabinete 1906 metais. Nežinoti šito gali tik VU ir VDU oligarchijos dvaro docentai, bet ne diletantai, ne eiliniai smalsūs, žingeidūs ir sąžiningesni žmonės – paprasti kaimo šviesuoliai be didelių išsilavinimų. Anglija dėl Lenkijos ir Co paskelbė karą konkurentei Vokietijai. Skelbė karą dėl Danzig‘o miesto ir greitkelio bei geležinkelio į Rytų Prūsiją. Šiandien Rusija per Lietuvą darda į Rytų Prūsiją visą parą ir nieko – viskas čiki piki. Anglija trimis mėnesiais anksčiau pradėjo bombarduoti Vokietijos miestų ubagų, darbo klasės, kvartalus Rūro baseine, norėdama iššaukti Vokietijos atsakomuosius veiksmus, kad ir ši imtųsi to pačio ir pradėtų bombarduoti Angliją, o tada jau ši pavarytų gerą deziuką, kaip šiandien kad varo dezi LRT ar dezi MG Baltic, ir savo runkeliokus apšautų - apkaltintų Vokietiją. Juk visuotinai žinoma, kieno rankose pasaulio dezinfosklaidos priemonės, tiesa? Taigi, kam jums, žmogau, reikalinga ta melo propaganda vietoje tiesos paieškų arba Tiesos propagandos XXI amžiuje? Dovanokite mano skubėjimo korektūros, gramatikos ir stiliaus klaidas. Geros dienos!

stasys        2019-05-4 7:09

J.Ramanauskui .. matyt juose trūksta argumentu kurie būtu suprantami apsieinant ir be mokslinio laipsnio , tiks spėlioju . smile

"šventieji" žydai       2019-05-4 2:41

Oi. Haičio Respublika kaip tik vakarinėje, ne rytinėje, Haičio salos dalyje.

"šventieji" žydai       2019-05-4 2:39

https://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Trujillo
Apie tai, kaip “šventieji” žydai noriai bendradarbiavo su egzotiškais ir klaikiais režimais Karibuose, kraugeriškumu nenusileidžiančiais Hitleriui. Rytinėje salos dalyje, Haičio Respublikoje irgi karaliavo ne mažiau egzotiškas režimas, taip pat geras žydų draugas ir sąjungininkas.
Apartheido laikais PAR žydai irgi gyveno kaip inkstai taukuose. Netgi žinoma, kad Izraelis savo branduolinį ginklą išbandė PAR priklausančiose salose Pietų Atlante. Matai, vargšiukai žydai kitos išeities neturėjo, nes Hitleris juos naikino, o vėliau arabai puolė.
Bet lietuviai ar turėjo kokią išeitį, palikti tarp Stalino ir Hitlerio ir bandydami atkurti valstybingumą pragaro priekalo kampe, vis dairydamiesi, kad kūjis nesutraiškytų?

tam Jules        2019-05-4 0:06

Ir kam jūs taip? Iš tiesų, ne tik vokiečiai Antrojo pasaulinio metu vykdė karo nusikaltimus, bet ir patys tapdavo karo nusikaltimų aukomis. Bet sakyti, kad Vokietijos miestų bombardavimas sukėlė vokiečių įniršį ir keršto akcijas, būtų netikslu. Nes dar anksčiau Liuftvafė bombardavo Anglijos miestus, subombardavo Roterdamą Olandijoje ir pan. Vokiečiai puikiai suprato, kad sąjungininkų aviacijos antskrydžiai - tai atsakas. Klaikus atsakas, dažnai labai neproporcingas. Beveik pačioje karo pabaigoje vokiečiai dar kartą nesėkmingai bandė savaip atsakyti į tą klaikų atsaką paleisdami Fau-2 raketas į tą patį Londoną.
Daug įdomesnis klausimas šiuo atveju būtų - kodėl iš tiesų sąjungininkai net nebandė bombarduoti geležinkelių į nacių mirties stovyklas, nors Vokietijos miestus nuožmiai ir negailestingai šlavė nuo žemės paviršiaus?

tam Man keista?!        2019-05-3 23:52

Nuolatinė vokiečių arba vlasovininkų garbės sargyba stovėjo ir prie Puškino kapo. Vokiečių karininkai ateidavo su kareiviais pagarbos didžiam poetui atiduoti. Išvadas darysite? smile

bandau įsivaizduoti       2019-05-3 23:48

Laikinoji vyriausybė nuversta, Lietuva okupuota nacių. Žydai gyvena laisvėje. Gyvena sau, nešioja geltoną Dovydo žvaigždę, vaikšto gatvėmis greta šaligatvių. Gyvena sau, vaikšto, kol pro šalį nevažiuoja koks įkaųšęs į Lietuvą paskirtas Himlerio pavaldinys…
Kaip tik žydų uždarymas į getus 1941m. išgelbėjo daugybę ne tik žydų, bet ir juos užjautusių lietuvių gyvybių. Žydų šovinistai, matyt, negali atleisti lietuviams to, kad naciai kokio 100 000 žydus slapsčiusių lietuvių nenužudė. Toks žydiškas dėkingumo jausmas. smile

Man keista?!       2019-05-3 21:39

Cia uzuomina del lenku,nes je ne prisipazista dalyvave holokauste o yra nuotraukos kai po Pilsudskio mirties,Adolfas improvizuotose laidotuvese Vokietijoje sedi prie Pilsudskio kapo,yra nuotraika,kai volieciai okupavo Lenkija,tai prie Pilsudskio kapo stovi vokieciu sargiba?! Yra daug nuotrauku… Juzef Bek ir Geringas…Kas juos sejo??? Ogi ideologija!!!Vetra parase knyga o kas per ideologija ten?!

Chebra       2019-05-3 21:30

Nu nepavyks Noreikos reabilituoti. Jis buvo antisemitas. Nieko čia nepadarysi. Mylėjo jis Lietuvą, varė į mišką, bet žydų lietuviais(piliečiais) nelaikė. Tokie laikai buvo, toks mąstymas…

LR pilietis       2019-05-3 20:32

Tučkus kažkur girdėta. Ar tai ne tas pats Dėdulės Tučkus? Na ir išvis juokinga kai žmonės už anūkę geriau žino kas per tipas buvo senelis. Ir taip, Noreikai ne didvyris!

ah1       2019-05-3 20:26

istoriją/pasaką rašo nugalėtojai. Gyvename TSRS-ES laikotarpiu kuomet galime palyginti kaip prie skirtingų valdžių skirtingai vertinami tie patys asmenys, todėl istorija/ pasaka ir yra istorija/ pasaka ir eiliniai neima domėn istorijų/ pasakų ir nejaučia jokių įtampų dėl istorijų/pasakų.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2019-05-3 16:27

Nesistebėkite tuo, kas dabar vyksta, nes tai vyksta hibridiniu būdu okupuotoje Lietuvoje. Visi 7 Seimai yra antikonstituciniai. Į šitą ŠŪDĄ mus įtraukė, deja, signatarai su v.landsbergiu priekyje, kai 1992-07-09 priėmė antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą jame įtvirtindami didžiausią NIEKŠYBĘ, nelygią rinkimų teisę, taip atimdami iš LR piliečių rinkimų teisę, palikdami tik balsavimo teisę už jų pasiūlytus SĄRAŠUS. FAKTAS: Dabar Seime yra tik 5 vienmandatininkai, o visi kiti SĄRAŠINIAI. O gerus sąrašus sudaro kgb ir kompartija, nes jie yra organizuoti ir moka dirbti konspiracijos sąlygomis. Kalba vieną, o daro kitą.
Na taip kaip tiesos.lt, jie skelbiasi atvirais visuomenai, o mano straipsnių NESPAUSDINA, vykdo CENZŪRĄ šie parazitai.

Man keista?!       2019-05-3 16:00

Turejome neblogai apginkluota armija o raudonajai armijai pokarije pasipresino partizanai?! Kam dedule pakiso mums magnolija su desertacijomis (o ji tikrai archivose pasedejo)...?!

Esant       2019-05-3 13:22

dabartiniai situacijai, kai akstose valdzios atstovu rumuose apdovanuojami partizanu ir laisves kovu niekintojai, maza vilties kad toks kreipimasis bus isgirstas.Toks kreipimasis gali buti isgirstas, kai akstuose postuose bus tautiskai ir patriotiskai nusiteike vadovai.Darbatineje situacijoje, kai valdziai svarbiau ju perspektyvos ES, yra beviltiksa.

Juozas       2019-05-3 13:12

Man atrodo, kad šio kreipimosi autoriai, atstovaujantys beveik jokio svorio visuomenėje neturinčias organizacijas, kaip tik ir siekia visuomenės supriešinimo. Nevalia reikalauti, kad visi žmonės mąstytų kaip jūs. Ačiū Dievui, dar ne Š. Korėjoje gyvename ir turime teisę turėti kitą nuomonę, ypač paremtą sava ar tėvų patirtimi. Suprantu ir jus- tai buvo jūsų tėvai, seneliai ar giminaičiai. Bet supraskite ir kitus- kaimų ir ypač pamiškių gyventojai, norėję tik dirbti žemę ir auginti vaikus, uždarytieji getuose dar gerai prisimena tos jūsų kovos purslus… Tokie pareiškimai tikrai nesumažins įtampos visuomenėje, nepadidins ir jūsų atstovaujamų organizacijų populiarumo- greičiau atvirkščiai.

Jules       2019-05-3 12:34

Gal jūs čia ne apie Konservatorių partijos jaunimą taip pamanėte, o apie unabomberį Sir Arthur Harris, kuris kartą drožė, kad “Mes sunaikinsime Vokietijos miestus vieną po kito taip, kaip ištraukiami dantys”? Miestuose gi žmonės gyveno, tiesa? Civiliai gyveno ir ten dar būta vaikų, apie kuriuos taip mėgsta kalbėti įvairūs įvairių pseudo teisių gynėjai. Kodėl tie, ištraukti kaip dantys, tiksliau, sudeginti gyvi vaikai, niekam nerūpėjo? Ar čia tokios tos liberal-dimokratiškos vertybės ir dvigubų standartų maniakystė? Juk būtent tai iššaukė atsakomuosius veiksmus - atsakomąjį vokiečių pamišimą, nemanote?

Konservatorių jaunimas       2019-05-3 12:18

kelia nerimą.Jų komentarai išsiskiria ypatingu cinišumu ir žiaurumu.Primena Hitlerio jaunimą prieš karą.Gal čia negeri ženklai ir dabar.

Jules       2019-05-3 10:56

Dezinfologijos mokslas ir sovietų mitologizuota istorinė įvykių versija buvo primesta visam pasauliui – sukurta gera hipnozė, geras deziukas, kad Sovietija su sąjungininkais įveikė Blogį, jo iškilimą ir pasiekė bendrojo Gėrio triumfą. Beveik šimtmečiui pasaulį sukaustė neįveikiami mitai, kurie įslaptino arba paslėpė labai svarbius dokumentinius įrodymus ir prisiminimus, kas iš tikrųjų vyko 1939-1945-1953 metais. Šalys nugalėtojos bendru susitarimu visą tą laiką tvirtai laikėsi tų mitų ir nori tuos mitus dar šimtmečiui pratęsti, įslaptinti Tiesos dokumentus archyvuose, be pabaigos kartodamos tas iš anksto bendrai sukurptas istorijos versijas ir kaltinimus, pavyzdžiui, konkrečiai Lietuvių tautai, kaip Vokietijos sąjungininkei, nors sąjungininke ji niekada nebuvo ir jie, lietuviai, neturėjo savo valstybės, o buvo tik Sovietija su jos teritorija, Konstitucija ir įstatymais, o vėliau Vokietijos okupuota Sovietijos teritorija. Buvo lietuviais pasauly be savo valstybės. Dezinfologijos mokslas ir hipnozė padėjo nuo kelių kartų nuslėpti strateginio bombardavimo ofenzyvas ir masinius gyvų žmonių deginimus tokių masinių bombardavimų metu. Neatsirado nei vieno teisuolio, norėjusio sustabdyti tokius gyvų žmonių deginimus šių bombardavimų metų. Ilgainiui ir studentai tapo nebepajėgūs suvokti šių baisių ir sudėtingų karo nusikaltimų niuansų – XX amžiaus istoriją. Istorija dar neparašyta, bet tikėkimės, kad jau bent šiame amžiuje bus parašyta. Ne valdiški, ne oligarchų valdomi, istorikai, o diletantai priverčia visuomenę susidėlioti šiandien teisingesnius akcentus – atsikurti tikroviškesnį vaizdą. Jau laikas pakeisti terminą ir nebevadinti Vakaruose šio karo „Geru karu“, o lietuvius karo nusikaltėliais, kuriems dabar bandoma, manau, labai norima, pritaikyti kolektyvinę atsakomybę arba apskritai - išspirti iš Lietuvos teritorijos. Vakarai randa lietuvius atpirkimo ožio vaidmeniui, kaltina dvimilijoninę tautą, kaip prisidėjusią prie to baisaus karo kilimo, prie Blogio iškilimo, pagąsdindami, kad mums jie nebus tokie atlaidūs, kaip Vinstonui Čerčiliui. Vakarų istorikai kategoriškai nenori suteršti Sąjungininkų koalicijos reputacijos, neigdami savo bendrininkavimą Sovietijos nusikaltimuose ir agresijose kaimynų atžvilgiu. Juk tai nebuvo kilnus „Kryžiaus žygis į Europą“, kaip aprašė vienas karo vadas, tiesa? Tai nebuvo išvadavimas, o mažiausiai pusės Europos okupavimas – padėjimas okupuoti. Diletantai negali laikyti teisingu Vakarų sprendimu teritorinį bombardavimą ir svarbiausia Vokietijos ir jos sąjungininkių puolimo priemone, kai buvo sudegintos begalės gyvų ir nekaltų civilių gyventojų, sumaitoti jų kūnai, kas natūraliai iššaukdavo ne ką kitką, kaip begalinį kerštą, to keršto troškimą. Juk visuotinai žinoma, kad didžiulės bombonešių vilkstinės buvo siunčiamos nušluoti nuo žemės paviršiaus ištisus Europos miestus, gerai žinant, kad didžiąją tų pasmerktų miestų gyventojų dalį sudarė niekuo nekalti civiliai žmonės su vaikais. Nemanykit, kad lengva mirtis liepsnose ar prispaustiems griuvėsiuose. Tai buvo iš anksto gerai suplanuotos operacijos, su numatytomis pasekmėmis ir begalinio keršto protrūkiais Vokietijos okupuotose teritorijose. Istorijai ir Tiesai nereikia dirbtinės apsaugos, į pagalbą pasitelkus BK straipsnius ir kalėjimų, ar galimų mirčių baimę. Tiesa arba yra, arba jos nėra.

Alba       2019-05-3 10:16

Pakol vadovauja kolhozu pirmininkai ir ju sunus bei pakalikai,istorines tiesos nesurasime,nes jie nori paslepti savo nuodemes.

Jules       2019-05-3 9:24

Šiaip tai nieko gero iš panašių pasipiktinimo pareiškimų nebus, kol nebus ir prasčiokams paviešintos tikrosios XX amžiaus karų priežastys ir slapti didžiųjų imperinių nacijų tikslai – visų, o ne tik vienos ar dviejų ir pan.  Kol nepradėsime karų priežastis vadinti tikraisiais vardais, kol bus taikomi dvigubi standartai. Juk visuotinai žinoma, kad kas vadinama pergale ir išvadavimu iš tikro nėra pergalė ar išvadavimas. Vietoj istorijos dėstomas dezinfologijos mokslas ir XXa. mitologija. Blogio iškilimo kolaborantais ir karo nusikaltėliais vadinami ne visi nusikaltėliai, kaip ir ne visi konclageriai vadinami konclageriais – turėjo arba turi tokį statusą. Karo priežastys aprašomos šališkai su būdingais netikslumais ir klastotėmis. Karo priežastimi, vadinasi, ir visų buvusių karo nusikaltimų priežastimi laikomas Vokietijos įsiveržimas į Lenkiją, bet tokiu pat nusikaltimu nelaikomas Sovietijos įsiveržimas į Lenkiją arba ankstesnis Lenkijos įsiveržimas į Pietryčių Lietuvą, ar į Čekoslovakiją, Sovietijos į Suomiją ir pan. Taigi visur mes matome dvigubus standartus, o eiliniai piliečiai organizuotai, tyčia sargdinami dvigubų standartų maniakyste arba mitomanija. Vakarai demonizavo Vokietiją, o dabar demonizuoja Lietuvą, beveik apkaltindami lietuvius Antrojo pasaulinio karo sukėlimu, ne tik stribo „Durnių laive“. Suomijos užpuolimą liberal-dimokratai vadina Leningrado gynybos stiprinimu, o jei lietuviai pabandytų ką nors stiprinti ar suklestėti, atsigauti, sumažinti išnaudojimą ir eilinių lietuvių skurdą, iškart būtume kaltinami agresija, nepagarba Žmogaus teisėmis, neapykantos kurstymu ir antiideologija, kaip anksčiau antisovietine veikla ir kontrrevoliucija Sovietų okupacijos metais. Tai buvo mažaraščio nuomonė(.(JavaScript must be enabled to view this email address))

Nesipiktinkime, bet pasimelskime       2019-05-3 7:23

už visus okupantus, kurie dar nerimsta. Kvaila manyti, kad šėtonas lengvai pasiduos. Mūsų jėga tik Dieve, pasitikėkime Juo.

stasys        2019-05-3 6:15

Pasirodo kiek daug Lietuva turi skauduliu , na taip, trumparegiškai paspekuliavus galima tame rasti puolimo apraiškų kurie privalėtu patraukti vyriausybės dėmesį . Bet pokyčiai Lietuvoje nieko kito ir negalėjo atnešti .. tik kaip krūva ilgus metus užtušuojamu problemų .. išviešinimo su atitinkama reakcija visuomenės kuri anaiptol nėra vienos nuomonės apie ta laikotarpį  . Jei jau prabudome tai ir kelkimės .. ir galu gale nustokime verkšlenti, koktu skaityti man tuos pareiškimus .. “vstavai strana svobodnaja” .

Ramiros       2019-05-3 6:11

....parduoti,Tėwynės.priešams?....

Ramiros       2019-05-3 6:10

Tikriausiai,ta.anūkė.yra.nupirkta.?...Matyt,mėgsta.pinigus,už.kuriuos.gali.net.sawo.sąžinę.parduoti.Tėwynės.priešams?

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.