Istorija

Vidmantas Valiušaitis. Kaip ir kada prasidėjo Lietuvos žydų žudymas? (I)

Tiesos.lt siūlo   2016 m. liepos 2 d. 14:14

38     

    

Vidmantas Valiušaitis. Kaip ir kada prasidėjo Lietuvos žydų žudymas? (I)

„Draugas“

Prieš 75-erius metus – 1941 m. birželio 22 d. – Hitleris pradėjo „Barbarosos“ operaciją. Per 4 milijonus Ašies valstybių karių, įskaitant netrukus į kampaniją įsijungusias sąjungininkių Suomijos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos karines pajėgas, visu 2900 km ilgio sienos su Sovietų Sąjunga pločiu, ėmė veržtis į Stalino valdomą komunizmo tvirtovę.

Karo lauko terenas

Nors sovietų žvalgas Richardas Zorgė pranešinėjo, kad Vokietija telkia gausias pajėgas netoli Sovietų Sąjungos sienos, Stalinas jo pranešimus laikė specialiame segtuve, pavadintame „Pavojinga ir abejotina informacija“. Dar tik prieš 22 mėnesius tapęs Hitlerio partneriu pagal Molotovo-Ribendropo „draugystės ir bendradarbiavimo“ paktą, Stalinas ne tik buvo uždaręs Norvegijos ambasadą Maskvoje ir išvaręs jos pasiuntinį, kai tik Vokietija okupavo šią Šiaurės šalį, bet ir iki paskutinės akimirkos siuntė naciams grūdus, nikelį, naftą bei kitas karo pramonei gyvybiškai reikalingas žaliavas.

Britų pranešimus apie gresiantį karą, Stalinas laikė „deperatiškomis W.Churchillio pastangomis įtraukti sovietus į karą su Vokietija sąjungininkų pusėje“. Jis tikėjosi visus pergudrausiąs, manydamas, kad Vokietija nesiryš atidaryti antro fronto ir pulti Sovietų Sąjungos, kol pirmiau neįveiks Jungtinės Karalystės. Stalino skaičiavimais, tai turėjo nutikti ne anksčiau kaip 1942 m. vasarą. O tada jis rengėsi jau „daryti tvarką“ sugriautoje ir nukraujavusioje Vakarų Europoje.

Šis ciniškas diktatorių pokeris pasibaigė didžiausia per visą pasaulio istoriją kraujo fiesta. Tuo metu bolševikų jau prieš metus okupuotai, terorizuojamai, apiplėšinėjamai, tremiamai ir žudomai Lietuvai, staiga tapusiai dar ir karo lauko terenu, dviejų totalitarinių režimų susirėmimas žūtbūtinėse grumtynėse, neišvengiamai atvertė dar vieną kruviną puslapį.

Turėjo „specialų uždavinį“

Vokietijai rengiantis karui prieš Sovietų Sąjungą, pagal Hitlerio nurodymus, Vidaus reikalų ministro Heinricho Himlerio pavedimu, Gestapo viršininkas Reinhardas Heidrichas 1941 m. kovo mėn. suorganizavo 4 operatyvines grupes, susijusias su 4-iomis kariuomenės grupėmis, parengtomis žygiui prieš Staliną. Grupė A buvo numatyta Baltijos kraštams (įskaitant ir Leningradą), grupė B – Baltarusijai (su specialia komanda Maskvai), grupė C – šiaurės ir vidurio Ukrainai ir grupė D – Besarabijai, pietų Ukrainai, Krymui ir Kaukazui.

Grupės buvo suskirstytos į Einsatz (veiksmo) komandas. Grupę A sudarė keturios komandos:1a, 1b, 2 ir 3. Dvi pirmosios buvo skirtos Estijai ir Leningradui bei jo apylinkėms, 2-ji – Latvijai, o 3-ji – Lietuvai. Iki 1941 m. rudens komandų veiklos griežto teritorinio pasiskirstymo nebuvo. Šiauliuose ir šiaurės Lietuvoje iš pradžių veikė 2-ji komanda, ruože Marijampolė, Kaunas, Zarasai – 3-ji, o Vilnių „tvarkė“ B grupės komandos. Tuo metu visame vakariniame Lietuvos pasienyje su Rytprūsiais, 25 kilometrų gilumo ruože, šeimininkavo Tilžės Gestapas.

Tik 1941 m. vėlyvą rudenį dauguma tų komandų tapo nuolatiniais teritoriniais Gestapo vienetais. Tuo būdu susiformavo Ostland’o Gestapas Rygoje ir jo teritoriniai padaliniai. Lietuvos teritoriją, įskaitant Vilniaus kraštą, kontroliavo Kaune įkurdintas Gestapo vienetas.

Grupės A vadu ir Ostland’o Gestapo viršininku buvo SS brigados vadas ir policijos generalmajoras dr. Franzas Walteris Stahleckeris (žuvo 1942 m. kovo 23 d. bombardavimo metu). Tuo metu 3-osios komandos ir Lietuvos teritorijos Gestapo viršininku iki 1943 m. rudens buvo SS „štandarto“ vadas (Standartenfuerer) pulkininkas Karlas Jaegeris (1959 m. nusižudė kalėjime, Vokietijoje).

Tie vienetai vokiečių kariuomenės užimtose teritorijose turėjo specialų „uždavinį“: fiziškai SUNAIKINTI visus, kurie dėl įsitikinimų ar įvairių praeities sąsajų, susidarius aplinkybėms, galėtų būti potencialūs vokiečių priešai. Šie „uždaviniai“ apdairiai raštu buvo suformuluoti tik bendromis, „orientuojančiomis“ frazėmis, išplaukiančiomis iš „Mein Kampf“ ideologijos. Tuo metu operatyviniai vienetai, vykdydami tuos „uždavinius“, vadovavosi bendraisiais Hitlerio nurodymais, o „detales“ išryškindavo Gestapo vadovybė žodiniais pavedimais.

Darbas buvo sekti vokiečius

Pasaulio lietuvių archyve Čikagoje man teko aptikti vertą dėmesio rankraštį. Jo autorius – įdomus žmogus. „Labai gerai pažinojau Joną Dainauską, – sakė istorikas Augustinas Idzelis. – Jis buvo nuostabus asmuo. Nepriklausomos Lietuvos laikais buvo saugumo valdininkas.1933–1934 metais rinko medžiagą, susijusią su garsiąja Klaipėdos krašto vokietininkų Neumanno-Sasso byla. Tai buvo pirmasis Niurnbergas pasaulyje. Buvo nepaprastai didelis susidomėjimas. Atvažiavo laikraščių korespondentai iš viso pasaulio. 1935 m. kovo 26 d. buvo paskelbtas nuosprendis 126 nacistinių partijų nariams, įskaitant jų vadovus Ernstą Neumanną ir Theodorą Sassą. Kaltinamasis aktas buvo per 530 puslapių, o parodymai bei įvairūs protokolai – daugiau kaip 15 tūkst. lapų, kurie sudarė 32 tomų bylą. 35 kaltinamieji buvo išteisinti, likusieji nuteisti įvairiomis kalėjimo bausmėmis, išskyrus 4 asmenis, kurie buvo susiję su žmogžudyste. Šiems buvo paskirta mirties bausmė. E.Nuemannas buvo nuteistas 12 metų, o T.Sassas – 8 metus kalėti. Taigi, J.Dainausko darbas buvo sekti vokiečius, jų „penktąją koloną“ Lietuvoje.“

Tai štai J. Dainauskas 1991 m. pabaigoje parašė didelį, 18 mašinėle rašytų puslapių straipsnį „Kodėl dabar Lietuva kaltinama žydų žudikų reabilitavimu?“ Nežinau, ar tas straipsnis kur nors buvo skelbtas. Galimas daiktas, kad taip, bet aš neturėjau galimybių patikrinti išeivijos spaudos publikacijų, todėl cituodamas čia naudojuosi tuo rankraščiu.

Greta ano meto aktualių, kai 1991 m. rudenį, iškart po Lietuvos tarptautinio pripažinimo ir prieš pat jos priėmimą į Jungtines Tautas, užsienio spaudoje pasirodė nepagrįsti kaltinimai, J. Dainauskas argumentuotai juos paneigė. Tačiau drauge jis pateikė ir itin vertingų liudijimų iš savo asmeninės patirties, kai jis veikė kaip VSD tarnautojas „Barbarosos“ operacijos metu.

J.Dainauskas sugrįžo į vadovaujančias pareigas 1941 m. birželio 23 d., pirmadienį, kai Laikinoji Lietuvos Vyriausybė paskelbė, kad visi tarnautojai privalo grįžti į darbą ir užimti pozicijas, kuriose jie dirbo iki sovietų okupacijos 1940 m. birželio 15 d. Paaiškėjo, kad jis yra aukščiausias saugumo departamento pareigūnas, likęs Lietuvoje.

Vokiečių laukė, vokiečiai šaudo

J.Dainauskas savo rankraštyje nurodo, kad jau minėtos Einsatz grupės turėjo savo koncentracijos vietoves. Lietuvoje veikusi grupė A, prieš pat karo veiksmų pradžią, buvo susirinkusi Pretzsch vietovėje, netoli Dancigo. Visos Grupės A komandos buvo instruktuotos, kad Himlerio nurodymu, Grupei A iškeliamas „uždavinys“ visą Ostlandą „išvalyti nuo žydų“, visus juos sunaikinant. Grupės A štabas birželio 20 d., penktadienį, atsirado Gumbinėje, Rytprūsiuose.

Karo pirmąją dieną, – 1941 m. birželio 22 d., sekmadienį, – apie 8 val. vakaro SS generolas dr. Franzas Stahleckeris su savo grupės A priešakiniu daliniu, pasak Dainausko, atvyko į Tilžę. Tilžės Gestapo viršininkas H.J.Boehmegavo Stahleckerio nurodymą: 25 km. gilumo ruože nuo Vokietijos sienos, Lietuvos teritorijoje, „specialiai sutvarkyti“ visus ten esančius žydus, įskaitant moteris bei vaikus ir komunistus lietuvius, tam reikalui panaudojant ten galimai pradėjusias veikti „lietuvių savisaugos pajėgas ar kitaip pasivadinusius tenykščius lietuvių kovos junginius“.

Birželio 23-osios ankstų rytą Tilžės Gestapo pajėgos pradėjo tą SS gen. F. Stahleckerio įsakymą vykdyti. Gargžduose buvo suimta apie 200 žydų, tarp kurių buvo nemaža žydų, iki Klaipėdos atplėšimo gyvenusių Klaipėdos mieste. Kaip nurodo Dainauskas, tuos 200 žydų „buvo pavesta sušaudyti vokiečių policijos „pavojaus būriui“, prieš pat karo pradžią sudarytam „tokiems reikalams“, ir tuo pat metu paleidus gandą, kad čia „šaudomi tie, kurie, tariamai, 1941 m. birželio 22 d. prie Gargždų buvo užpuolę vokiečių kariuomenę“.

Tą patį rytą buvo surengta ir kruvina Ablingos valstiečių egzekucija: „Vokiečiai, atidarę daržinę, sušuko: „Komunistai ir komjaunuoliai, išeikite!“. Niekas neišėjo, tuomet jie liepė išeiti ir bėgti visiems. Žmonės bėgo prie Marijos Lurdo, kuris buvo netoli pakalnėje. Pasipylė kulkosvaidžio šūviai, ir 42 niekuo nekalti Ablingos ir Žvaginių kaimų žmonės krito, tik kelios moterys per stebuklą išliko gyvos. Ona Šiaulytienė kruvinos egzekucijos metu iškėlė rožinį ir šaukė: „Marija, gelbėk! Vokiečių laukėme – vokiečiai šaudo“.

Kareiviai tai matė. Ir įvyko stebuklas – žmonių daugiau nešaudė. Įdomu ir tai, kad šiame kaime išliko nesudeginta vienintelė O.Šiaulytienės sodyba.“

Taip prasidėjo žydų, ir ne vien jų, šaudymas Lietuvoje.

Bus daugiau.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Marginalas       2016-07-6 19:59

Nors Jules nėra piktybinis pagonis, pats nesiskatymas su mano nuostatomis ir draudžiamo VARDO parašymas neleidžia man tęsti diskusijų: bijau nuodėmės.
Mano rašyta ne apie konvencijas ir jų veikimą-neveikimą (gojų konvencijos priklauso ne nuo D-vo, bet nuo viendienės balsų daugumos), tačiau apie absurdą kažkokio anglosaksų spectarnybų matyt išprovokuoto ir apmokėto pamišėlio Hofmano leidinį (abejoju, ar anais laikais žinomą net tarp daugelio anglosaksų karių, neminint civilių) lyginti su programine pasaulinės valstybės vadovo knyga. Mat rastas “žydų “Mein Kampf”! Sensacija!
Sakau, žydai tuomet idiotai, kad visą pasaulį suskubo perspėti apie savo planus, o ta knygelė tapo privaloma JAV ir Britanijos vadovams, nes be jos turbūt nebūtų sugalvoję fosforinėmis bombomis gyvais sudeginti Vokietijoje daugiau civilių nei amerikonai dviem atominėm Hirošimoje ir Nagasakyje!
Akivaizdu, kad Kaufmano knygelė buvo reikalinga būtent nacių Vokietijoje platinti. Tai ir visas provokatoriškas jos tikslas.
Gana malti iš tuščio į kiaurą.

Jules       2016-07-6 9:21

Atsiprašau, pataisau: ...ne karste Rusiją norėjo matyti, turėtų būti. Tiesiog neįmanoma be klaidų parašyt, dovanokit. Ir akytės, ir pirštukai ne ten pataiko, klaidžiodami po minčių ir atminties bei jaunystės labirintus. Ne Vokietija vykdė savo piliečių genocidą iki karo, o Trockio-Lenino-Stalino Rusija, remiama sąjungininkų, Jūsų žiniai. Gal galit pasakyti, pone Letai, kiek maždaug apytiksliai Vokietija buvo nugalabijusi savo piliečių iki 1941 metų birželio mėnesio? Mano atmintis kažko sušlubavo, juk šiandien minima diena, kai Mindaugas sutartimi atidavė mano tėviškę Žemaitiją Vokietijai - Livonijai už karūną, už aukso gabalą ir gražias Rygos vokytkas. O koks vyras negeistų dailių panelių iš Rygos ar Berlyno, ką? Ir Karalius Mindaugas čia ne išimtis. Mes jau, vyrai, tokie, - nuodėmingi kaip Mindaugas. Taigi simbolis geras, šventė apriori puiki, nes visi genialūs ir didingi žmones daro savo rangui ir atitinkamas klaidas - dideles klaidas, kurias vėliau ir jiems patiems sunku būna atitaisyti ne tik eiliniams tautiečiams. Dabar irgi labai daug klaidų padaryta ir kažkas turės gi pasukti mus iš Šatrijonų, suslovininkų, suplanuoto nunykimo kelio, iš savisusinaikinimo kelio į pakylimo kelią, tiesa? Štai ir visa transcendentinė keverzonė, nežiūrint į viską, kas gero ir blogo padaryta Mūsų Lietuvai, mūsų šaliai, mano gimtinei Žemaitijai.

Jules       2016-07-6 8:58

“Kaufmanas rašė kada naciai jau buvo valdžioje ir visą savo galią kreipė “kovai su žydais” pagal “Mein Kampf” ideologiją. Kokią realią valdžią ir galimybes turėjo Kaufmanas? Ar jis galėjo pakelti Ameriką naikinamam karui? Jis buvo prezidentas, kongresmenas, generolas, apskritai politikas? Jis buvo eilinis niekas, kurio knygos tačiau tikrai reikėjo… patiems naciams” - baikit politkorektiškus bajerius, pone Letai. Iki karo veikė Haavaros paktas ir žydai tvarkingai, ir gerai finansuojami, buvo perkeliami į Palestiną žydų valstybės atkūrimui. Ką Jūs norite čia apšauti? Mes nei kvaili studentai-mamyčiukai kaip kadais Jurgis su Andriuku ir Zigmučiu, norinčiu savo veselnykus aplenkt ar apšaut, net nežinau, ir patekt į Dubną dar vienai bombačkai sukurt, tiesa? Primenu, pirmoji bombačka vadinosi, berods, “Ivanov’u”, jei neklystu. Antroji - nebesakysiu… Viniukas ne karste Rusiją norėjo Rusiją, o kėlė ją į padanges, į tokias aukštybes, kuriose ji dar niekada nebuvo buvusi. Na, o pasigėręs visai savo sugėrovą aukščiausiajai dievybei prilygindavo, nežinot?

Jules       2016-07-6 8:45

Pone Letai, ar “Britų “anglosaksiška federalizacija” nebūtų laimėjusi nesunaikinus tradicinės Europos, o joje - konkurentų”, ar mūsiškiai Šatrijonai nesupartalinę oponentų būtų laimėję rinkimus ir patekę net į ES parlamentą, kad ten galėtų išdidžiai badauti vardan demagogijos meno ir dezinformacijos plėtros, kai pačioje Lietuvoje gana daug jau badaujančių lietuvių ir miegančių šiukšlių konteineriuose? Du pasauliniai karai buvo suorganizuoti vienos konkurentės naikinimui, Trečiasis, per organizuotą Islamo invaziją, vėl rengiamas tos pačios konkurentės naikinimui ir, jei Šatrijonams pavyks, - sunaikinimui, tiesa? Šatrijonai, rėmę Arabų pavasarį, tiesiogiai, manau, remia Putino Rusiją ir jos planuojamas invazijas į kaimynines šalis. Na, o kas pas mus buvo ta garsioji “Šatrija”, manau visi žinote, tiesa? Viena Šatrijūtė vėl ES parlamente, tiesa?

Marginalas dėl ideologijų       2016-07-6 6:49

Jei XX a. žydų marksistai ir trockistai daug investavo į šias ideologijas, tai nereiškia, jog tai žydų ideologija. Net ir tuo atveju, jei kitų tautų atstovai būtų investavę mažiau (užtat praktiškai padirbėjo daugiau - užteks Ispanijos socialistų ir Italijos komunistų, jai neminint milijonų apdriskusių entuziastų ruskijoje), tai nerodo tautinės ideologijos. Skirtingai nuo daugelio genčių, žydai tikrai turi “tautinę ideologiją”, tik visai kitokią: ji yra išdėstyta Toroje.  Tačiau tie patys žydų socialistai ir trockistai buvo didžiausi ateistai, o už sunkų savo tautiečių likimą kaltino religiją.
Dabar tačiau kalbame apie Kaufmano knygą, kuria neva “pasaulio žydai” atskleidė savo planus (mat kokie idiotai, būtinai jiems reikėjo viešai skelbti!) sunaikinti Vokietiją. Vokietijoje parengtas ir jau įgyvendinamas “galutinis sprendimas” vargu ar turėjo džiuginti žydus. Juk dar Herclio idėja atkurti nacionalinę valstybę rėmėsi būtinybe pašalinti nuolatinius pavojus. Negi į juos nereikėjo reaguoti?
Kas kita - reali kova su galinga pasaulio valstybe. Herclis dirbo pozityvų darbą, jis nerašė niekų, tokių, kaip naikinti ir sterelizuoti kitas nacijas. Nesu gilinęsis į Kaufmano kliedesius, bet bendra analizė leidžia įtarti čia būtent vieną iš svarbesnių provokacijų kurstant nacių antisemitizmą. Įsivaizduokime rimtai, ko protingas žmogus būtų galėjęs tikėtis iš tokios savo knygos? Hitleris su Hessu parašė programinį veikalą tikėdami galimybe ateiti į valdžią vienoje iš stambiausių pasaulio valstybių. Tokiu atveju programinė knyga tampa realiu instrumentu mobilizuojant bendraminčius konkretiems veiksmams. Kaufmanas rašė kada naciai jau buvo valdžioje ir visą savo galią kreipė “kovai su žydais” pagal “Mein Kampf” ideologiją. Kokią realią valdžią ir galimybes turėjo Kaufmanas? Ar jis galėjo pakelti Ameriką naikinamam karui? Jis buvo prezidentas, kongresmenas, generolas, apskritai politikas? Jis buvo eilinis niekas, kurio knygos tačiau tikrai reikėjo… patiems naciams.
Britų “anglosaksiška federalizacija” nebūtų laimėjusi nesunaikinus tradicinės Europos, o joje - konkurentų. Geriausiai sunaikinti Vokietiją buvo galima karu, bet po 1914 metų senos jėgos dar išliko. Europai sunaikinti reikėjo labai didelio sukrėtimo, labai akivaizdžių nusikaltimų, kuriuos būtų padarę konkurentai, o sudoroti juos labai tiko bolševizmas. Čerčilis ir kalbėjo norįs matyti Vokietiją karste, o Rusiją ant operacinio stalo. Sustūmus vienus su kitais, Europa tapo sumalta, joje radosi ir toks žūtbūt reikalingas daiktas, kaip konkurento vykdytas genocidas. Tad Kaufmano knyga puikiausiai tiko paskatinti civilizuotais laikytus žmones į masines žmogžudystes: juo daugiau žydų bus nužudyta, juo geriau (britams).
Tinka antisemitizmas ir šiandien, nes nukreipia dėmesį nuo realių, bet nepasiekiamų globalinių banditų į vis tuos pačius realiai pasiekiamus žydus, kuriems neva atstovauja bankinė pasaulio oligarchija. Kvailiai yra įsitikinę, kad pagtrindinis Rothschildų ar Rockefellerių tikslas - padaryti žydus viešpataujančia nacija. Deja, absoliuti dauguma žmonių nėra protingi, akivaizdžios žydiškos Rothschildų kilmės, pasirodo, pakanka, kad pultų linčuoti gatvės kaimyną, užuot, atsirėmę į “žydų D-vą”, griautų aplink save elektroninio orvelinio konclagerio statybas. Orwellas ne “apie žydus” rašė! Greičiau apie kvailius (“Gyvulių ūkis”).

Jules       2016-07-5 21:21

O kieno ideologiją išreiškia drg.L.Trockio “Moja žiznj”? Arba Stalino žmonelės broliuko ideologija ir praktika, nugalabijusi patį pačiausią Pasaulio tautų vadą ir tėvą? Arba I.D.Berg’o “dušėgubkės”? Tokios kilnojamos ant ratų mobilios pragaro mašinėlės kitaminčiams ekonomiškai galabyti ir stacionari “dušėgubkė” ambasadoje Paryžiuje.

Marginalas Palmaitis: gentinis mąstymas       2016-07-5 20:34

Gentinis mąstymas reikalauja suprasti gentis, kaip vieno vado vienos minties kariuomenes.
“Mein Kampf” išreiškia NSDAP ideologiją, o kieno ideologiją išreiškia Kaufmano knygą? Žydų? Nėra tokios partijos pasaulyje, o Kaufmanas nėra paranoikų įsivaizduojamų “Siono išminčių” viršininkas.
Jei jau taip knieti surasti žydų Karalių, užsukite į bet kurią bažnyčią ir pamatysite virš altoriaus. Jis ir bus Viršininkas. Ne tik apipjaustytųjų.

skaitykit       2016-07-5 8:51

diskutuojantiems apie psichiatrijos taikomus metodus vienur, kitur, pirmiausia pasisikaitykit Lietuvos įstatymus liečiančius psichiatriją - ar Adamkus nėra įteisnęs eksperimentus su psichiniais ligoniais Lietuvoje? Kaip yra su artimųjų lankymu psichiatrinėse ligoninėse Lietuvoje - ir kodėl?
Pasižiūrėkit kas dabartiniu metu darosi Lietuvos kieme, praeities nepakeisi - o dabartį?

jeiieu       2016-07-5 8:24

jei pagal N.Kaufman „Germany Must Perish!“ vokiečiai turėjo būti išnaikinti
„Germany Must Perish! nurodytais būdais, o lietuviai, priskiriami arijams, buvo tremiami išnaikinimui 1941 birželio 14 -22, tai ko stebėtis kad lietuviai šaudė žydus? Pasiskaitykit žydų raštus sudėtus į Šventą raštą - kiek genčių žydai išnaikinę  ir kokiu būdu darė etninius valymus - keliu tūkstančiu metų pralenktas Hitleris.
Ar ne žydas N. Kaufman, atorius „Germany Must Perish!“?

Jules       2016-07-5 8:04

Aš nieko rimto, originalaus ir tikro neignoruoju. Kitos nuoširdžios nuomonės irgi, svarbu, kad ji nebūtų nupirkta, papirkta ar kokio tai raudonojo oligarcho(Former Bolshevik)ar jo anūkėlio, ar jo meilužių kariaunos pasamdyta čia mus maustyti. O į trolius nėr ko kreipti rimto dėmesio ir vadint save marginalu, kai tokiu visais atžvilgiais nesate - tai nerimta, bet tai tik mano subjektyvi nuomonė. Kartais kreipiuosi ir į Jus, nes abu su p.Raigerdu mėgstate pliekti kartais tik tai, ką leidžia valdžia - Neosovietija. Pliekiate vien vokiečius kartais be ribų ir nepagrįstai. Mus 200 metų engė ne vokiečiai - šito nereiktų pamiršti ir patys vieni be kai kurių kaimynų pagalbos ne kažin ką galime, bet labai jau mandravojame ten, kur totaliai korumpuota valdžia ir Bankas leidžia. Mes vieni patys gi nepasiekėme savo valstybingumo XX amžiuje atstatymo, tad kam tos kvailos docentiškos klišės ir apgaulės, ką norite aplink pirštą apvynioti? O ir Žečpospolita, mūsų elito strateginis partneris, irgi panašiai maždaug tiek metų engė lietuvius - tai yra lietuviškai, tarmiškai kalbančius lietuvius. Tai tiek pagarbiai norėjau Jums pasakyt ir leiskite man klysti taip pat.

Marginalas Palmaitis > Jules PS       2016-07-4 23:58

PS Garbingu marginalo titulu esu apdovanotas prieš porą dienų paties pono LR pilkiečio, ir labai esu patenkintas!

Marginalas Palmaitis > Jules       2016-07-4 23:53

Kas neigia eksperimentus su kariais sovietijoje?
Pusė to, ką vardiji, yra čia, prašom:
https://sites.google.com/site/theholocaustrevised/lithuanian
Kodėl Tamsta atkakliai ignoruoji šį darbą? Negi ir mane turi galvoje kalbėdamas apie “asmeninius prasimanymus”? Į ką kreipiesi?

Jules       2016-07-4 22:45

Oi, ponai, ponai, iš per didelio rašto tik neišeikite kartais iš krašto, suplakdami tiesą su oligarchijos parengtais naratyvais ir, įsiteikimo sovietiniam elitui ir jų sąjungininkams, asmeniniais prasimanymais, legendomis ir mitais. Esate intelektualūs, garbingi vyrai, tad gal negadinkite sau reputacijos dėl smulkios konjunktūros, neverta. Įvairūs eksperimentai buvo atliekami ne tik Vokietijoje, bet ir su eiliniais kariais, sakykime, Sovietinėje rusų kariuomenėje ir ten būta, oi, ne prastesnių už Jūsų čia minimą Mengelę šios srities specialistų ir praktikų. AH stalo knyga buvo ne tik Granto „Didžios nacijos sukūrimas“, bet ir T.N.Kaufman‘o, kad Vokietija, vokiečiai, privalo žūti. Iki karo žydai buvo gana gerai kredituojami ir tvarkingai perkeliami į Palestiną pagal mano kažkur čia jau paminėtą „Perkėlimo paktą“, o britai mėgdavo laivus, su grįžtančiais į pažadėtąją Tėvynę žmonėmis, kažkodėl skandinti, o turkai traukinius į Palestiną sprogdinti - taip nenorėjo, kad žydai sugrįžtų į savo svajonių šalį, nors Balfour‘as ir buvo pažadėjęs su premjeru, tiesa? Kraupius eksperimentus vykdė ne tik D. Mengelė, bet ir Londono bombačnykai, ne tik sudegindami gyvus Vokietijos miestų gyventojus, bet ir sudaužydami kelius, geležinkelius, maisto ir medikamentų sandėlius, jų tiekimo linijas - taip paskatindami ir dėmėtosios šiltinės plėtrą tarp internuotojų, kalinių ir pan. O Jūs, pone Letai, ne marginalas, o intelektualas, garbingas žmogus, tad neverta taip šposinti, mes ne VU Demagogijos meno fakulteto Dezinformacijos ir dezinfosklaidos plėtros katedros paskaitoje ar vakaruškoje.

Marginalas Letas dėl Raigerdo       2016-07-4 21:56

Eugenika, be abejo, viena iš pamatinių hitlerizmo idėjų, iškilusių tarp anglosaksų dar iki Hitlerio, o dabar įgaunančių tolesnę realizaciją orveliniame pasaulyje. Tačiau juk kalbėjau ne apie eugeniką, bet apie Raigerdo kritikuojamą psichiatriją, o tai ne tas pats. Komentaruose prie šios publikacijos apie eugeniką apskritai neprasitariau nė žodžio, patikrinkite! Neprisimenu, kad ir Andrius Navickas kitur kur nors būtų gynęs eugeniką, kuri nėra tas pats, kaip psichiatrija. Dėl psichiatrijos svarbu, kieno ji yra ir iš kurių pozicijų kritikuojama.
Nesu joks hitlerinės-orvelinės psichiatrijos šalininkas, bet prisimenu ankstesnes Raigerdo publikacijas, kuriose esu radęs (jei neklystu) scientologijos pėdsakų.
Prašau iš vienos mano pastabos nedaryti problemos, kuri man nėra pamatinė: visai neketinu gilintis į Raigerdo idėjas, nes nematau jų aktualumo čia ir dabar. Pakelti tą temą ir suieškoti viską kažkur galbūt ekspertų.lt publikacijose neturiu galimybių. Jei Raigerdas visa tai fiksavo, tegu pats ir suranda. Tikrai ne pirmą kartą dabar užsiminiau apie jo susidomėjimą psichiatrija, maniau, kad prisimins.
PS Irgi nebe pirmą kartą atkreipiu Raigerdo dėmesį, kad negražu vartoti ruskiškai “kad” (чтобы) su bendratimi. Nebent jis nori, kad iš to matytųsi, jog jis tikrai yra jis.

Raigerdas        2016-07-4 21:35

Paimkime dar vieną šaltinį, kad atsakyti į klausimą: ar nebus Letas Palmaitis apsimelavęs? Cituoju:“Geriausiais atstovais buvo laikomi ne tik aukštaūgiai, stiprūs ir talentingi, o šviesiaplaukiai ir žydraakiai šiaurės rasės individai. Eugenikos judėjimo šalininkų nuomone, būtent jie ir niekas kitas turi gyventi žemėje. Eugenikai planavo palaipsniui sunaikinti juodaodžius, lotynų amerikiečius, žydus, išeivius iš Rytų Europos, o taip pat tamsiaplaukius žmones, skurdžius, ligonius ir silpnuosius – visus, kurie neįsipaišo į elitinį genotipą, kurį sukūrė Amerikos rasologai”. “Netgi JAV Aukščiausias teismas leido įteisinti eugenikos mokslą. Liūdnai pagarsėjusiame teismo sprendime, padarytame 1927 metais byloje „Bakas prieš Belą“, JAV aukščiausiasis teisėjas Oliveris Holmsas parašė: „Bus geriau visam pasauliui, jeigu mes nelauksime, kol degeneratų karta paskandins mus nusikalstamume ir jei neleisime jiems mėgautis savo silpnaprotyste, kada visuomenė gali sustabdyti gimimą tų, kurie mums netinkami. Trijų degeneratų kartų pilnai pakanka“.
Praėjo kiek laiko ir naciai citavo Holmsą Niurnbergo proceso metu. 3 dešimtmetyje tarp mokslininkų iš Karnegio instituto ir jų fašistinių kolegų Vokietijoje užsimezgė tvirti asmeniniai ir profesionalūs ryšiai. Kai 1924 metais Hitleris rašė „Mein Kampf“, jis dažnai citavo amerikiečių darbus eugenikos srityje, demonstruodamas puikų šių darbų ir jų stiliaus išmanymą. „Šiandien yra tik viena valstybė. – rašė Hitleris. – kurioje yra geriausios imigracijos koncepcijos užuomazgos. Žinoma, kad tai ne Vokietijos respublika, o JAV“.
Hitleris su pasididžiavimu kalbėjo savo draugams, kokios artimos jo idėjos amerikietiškoms. „Aš su dideliu susidomėjimu nagrinėjau kai kurių JAV valstijų įstatymus, susijusius su žmonių, kurių palikuonys greičiausiai nebus vertingi ir gali pakenkti rasės vystymuisi, dauginimosi ribojimu“, – kalbėjo jis savo kolegoms. Dar daugiau, Hitleris parašė kupiną susižavėjimo laišką Amerikos eugenikos judėjimo lyderiui Medisonui Grantui. Jame jis pavadino Granto knygą „Didžios nacijos sukūrimas“ („The Passing of the Great Race“) savo stalo knyga. Hitlerio pavaduotojas Rudolfas Hesas sugalvojo aforizmą, skelbiantį, kad „nacional socializmas yra niekas be praktinės biologijos“.
Hitlerio kova už aukščiausią rasę peraugo į kryžiaus žygį, kuriame amerikietiškas terminas „nordiškoji“ buvo pakeista „arijų“. Mokslas apie geresnę rasę, jos grynumą ir viršenybę tapo varomąja nacių judėjimo jėga. Galiausiai nacių eugenika ims diktuoti gyvenimą Europoje, kurią naciai okupavo. Remdamiesi šiuo mokslu, naciai spręs, kas bus persekiojamas, kaip persekiojamieji gyvens ir kaip mirs. Nacių gydytojai taps nematomo fronto generolais Hitlerio kare prieš žydus ir kitus europiečius, priskirtus silpniesiems. Gydytojai sukurs ištisą mokslą, išves eugenikos formules ir asmeniškai atrinkinės aukas sterilizacijai, eutanazijai ir masiniams naikinimams”(versijos.lt).

Raigerdas        2016-07-4 21:25

Kad nesiremti tik vienu šaltiniu, paimsime ir krikščionišką šaltinį, kad atsakyti į klausimą: ar nebus Letas Palmaitis apsimelavęs. Paimsime Andrių Navicką, kuris Lietuvoje ne kartą bandė apginti psichiatriją, ir kuris net nenutuokia, kad jeigu ir bus tas “paskutinis teismas”, tai jis prasidės nuo teismo psichiatrams, kurie padarė labai daug žalos visai žmonijai. Cituoju:“Eugenikos sąvoką (kilusią iš graikų kalbos žodžio „eu-genes“ – gera kilmė) pirmą kartą panaudojo Fransis Galtonas 1883 m. pasirodžiusioje knygoje „Gyventojų sudėties tyrimas ir visuomenės vystymasis“ (Inquiries into Human Faculty and Its Development). Čia eugenika apibrėžta kaip mokslas, skirtas patobulinti įgimtas rasės savybes. Pasak Galtono, raktas į svarbiausių žmonijos problemų sprendimą – ne ugdymas ir socialinių sąlygų gerinimas, kurie reikalauja daug laiko ir energijos, bei duoda tik ribotus rezultatus, bet tinkamas paveldimumo teorijos duomenų taikymas. Mes turime ne pasyviai stebėti, kaip pati gamta atrankos būdu bando tobulinti žmoniją, bet perimti žmonijos tobulinimą į savo rankas”.
“Prie eugenikos labai prisidėjo ir tai, kad įtakingiausi to meto turtuoliai nusprendė investuoti į žmonijos „tobulinimą“ solidžias sumas. Jau XX a. pradžioje buvo įkurtas Karnegio fondas, kuris siekė finansuoti visus mokslinius tyrimus, galinčius prisidėti prie žmonijos progreso. Į fondo tarybą buvo įtraukti svarbūs to meto autoritetai iš mokslo, pramonės sričių. Netrukus pradėjo lietis ir kitų milijonierių investicijos.
Pavyzdžiui, verta paminėti Džoną Rokfelerį kurio fondas rėmė įvairius mokslininkus, dirbančius paveldimumo tyrimų srityje. Vienas jų – Džozefas Mengelė vėliau vykdė kraupius eksperimentus su žmonėmis Aušvico koncentracijos stovykloje”.“Beje, verta atkreipti dėmesį, kad eugenika, kaip ir rasinė higiena, buvo labai populiarios akademinės disciplinos. Ekonomistas Džonas Meinardas Keinsas net tvirtino, kad eugenika – tai perspektyviausia sociologijos sritis.
Kalifornijos valstijoje JAV 1903 m. buvo įteisinta prievartinė sterilizacija, tapusi negatyvios eugenikos simboliu. Sterilizacijos šalininkai tvirtino, kad būtina kuo greičiau imtis priemonių, nes tie, kuriems, galvojant apie visos visuomenės sveikatą, nederėtų pratęsti giminės, dauginasi itin sparčiai”.“JAV buvo įkurtas Eugenikos registrų biuras, kuris ėmėsi ambicingo uždavinio inventorizuoti situaciją, užfiksuoti visus degradacijos atvejus, teikti rekomendacijas dėl prievartinės sterilizacijos. Panašūs registrai buvo kuriami ir daugumoje Europos valstybių.
1907 m. Londone buvo įkurta Eugenikos ugdymo bendruomenė, o dar po penkerių metų čia įvyko pirmasis tarptautinis eugenikos kongresas, galutinai tapo aišku kad eugenika tapo svarbiu tarptautiniu reiškiniu”(bernardinai.lt).

Raigerdas        2016-07-4 21:01

Tęsiu ankstesnį savo komentarą, kad atsakyti į klausimą: ar nebus Letas Palmaitis apsimelavęs?
Cituoju: “Daug ką apie eugeniką galima suprasti iš Alex Jones filmo ENDGAME. Jį yra išvertęs į lietuvių kalbą Edvardas Kuzavinis, svetainės http://www.atoveiksmis.lt įkūrėjas.
1910 – aisiais buvo įkurtas JAV eugenikos registracijos biuras. Iki to laiko, britai jau buvo spėję sudaryti pirmąjį socialinių darbuotojų tinklą. Specialiai parengti agentai plėtė eugeninį rasės kultą, kuris ėmė progresyviai įsigalėti Vakaruose. Socialiniai darbuotojai turėjo teisę nuspręsti kokių šeimų vaikus jie gali imti, kas bus sterilizuojamas ir (kai kuriais atvejais) kas bus tyliai nužudomas. 1911 m. Rockefeller’ių šeima eksportavo eugeniką į Vokietiją paremiant Kaizerio Vilhelmo institutą, kuris vėliau tapo III Reicho centrine kolona. 1912 – aisiais tarptautinė eugenikos konferencija Londone. Eugenika tampa visuotiniu susižavėjimu ir, tokiu būdu, pasidaro ultrapopuliari. Futuristas ir mokslinės fantastikos bestselerių autorius Herbert’as (Wales’as), studijuodamas vieno žymiausių eugenikų dėstomą biologiją, vėliau platino naująjį tikėjimą po visą pasaulį. 1916 m. H. D. Wells’o žmona Margaret Sanger, pradeda propaguoti eugeniką JAV. 1923 m. Sanger gauna didžiulę paramą iš Rockefeller’ių šeimos. Sanger rašė, jog būtina verbuoti juodaodžius lyderius, kad jie galėtų būti priedanga vykdant sterilizacijos programą nukreiptą prieš juodaodžių bendruomenę. 1924 m. Hitleris knygoje “Mein Kampf” rašo, kad JAV eugenika yra jo įkvėpimas. Hitleris netgi parašė fanatišką laišką Amerikos eugenikui, gamtosaugininkui Madison’ui Grant’ui, kuriame atvirauja, jog jo parašyta knyga apie rases (“Didžiosios rasės kelias”), jam yra lyg Biblija. Jo dėka, Hitleris sukūrė planą kaip masiškai išnaikinti žydus bei (jo paties žodžiais) “žemesnio lygio rases ir išsigimėlius”. 1927 – aisiais eugenika tampa vyraujančia kryptimi. Taip vadinamas mokslas, buvo aktyviai propaguojamas mokyklose, bažnyčiose ir valstybinėse įstaigose. Bažnyčios netgi rungėsi konkurse dėl didelio piniginio prizo, kuris buvo pažadėtas tam, kas geriausiai įpins eugeniką į savo pamokslus… Netrukus, pagrindinės sektos įtikinėjo amerikiečius, kad Jėzus buvo už eugenikos principus. Tais pačiais metais JAV net 25 valstijose priėmė sterilizavimo įstatymus ir aukščiausiojo teismo nutarimu, buvo pradėta vykdyti sterilizacijos politiką. Kuomet Hitleris 1933 m. atėjo į valdžią, tai vienas iš jo pirmųjų veiksmų buvo nacionalinių eugenikos įstatymų įtvirtinimas sekant JAV priimtų įstatymų pavyzdžiu. ( Elementari istorija, kuri nedėstoma mokyklose )…”

Raigerdas        2016-07-4 20:51

Tenka pasikartoti dar kartą: Letas Palmaitis, tik cituodamas Bibliją ir kt. abraominių relgijų Šv. Raštus, sudaro įspūdį žmogaus, kuris siekia, kad įvykiai būtų vertinami objektyviai. Tačiau, kai jis necituoja Biblijos, jo sugebėjimas objektyviai vertinti įvykius netikėtai išgaruoja. Štai Letas Palmaitis rašo:” Hitlerio “Mein Kampf” jokie psichiatrai neveikė - ką mini Raigerdas”. Nagi, pažiūrėkime, ar nebus Letas Palmaitis apsimelavęs. Čia paimta iš Vikipedijos:“Ploetz first proposed the theory of racial hygiene (race-based eugenics) in his “Racial Hygiene Basics” (Grundlinien einer Rassenhygiene) in 1895. In 1904 Ploetz founded the periodical “Archiv für Rassen-und Gesellschaftsbiologie” with Fritz Lenz as chief editor, and in 1905 the German Society for Racial Hygiene (De Berliner Gesellschaft fur Rassenhygiene) with 31 members. page In 1907 the society became the “International Society for Racial Hygiene”. In 1930 he became an honorary doctor of the University of Munich.
Ploetz was a supporter of the Nazi Party, which took power in 1933. Ploetz wrote in April 1933 that he believed Hitler would bring racial hygiene from its previous marginality into the mainstream.
In 1933 Reich Interior Minister Wilhelm Frick established an “expert advisory committee for population and racial policy,” which included Ploetz, Fritz Lenz, Ernst Rüdin and Hans F.K. Günther. This expert advisory committee had the task of advising the Nazis on the implementation and enforcement of legislation regarding racial and eugenic issues. In 1936, Hitler appointed Ploetz to a professorship.
In 1937 he joined the Nazi party.
He died at the age of 79 and is buried at his home in Herrsching on the Ammersee in Bavaria. After his death, Otmar Freiherr von Verschuer praised his “inner sympathy and enthusiasm [with] the National Socialist Movement”. Ernst Rüdin, also a committed National Socialist, praised Ploetz two years before as a man “by his meritorious services has helped to set up our Nazi ideology.”
Ir taip, 1905 m. Ploetz’as ir jo giminaitis Ernstas Riudinas tampa Vokietijos rasinės higienos bendrovės bendraautoriais, nes 1911 m., t.y. dar dviem dešimtmečiams likus iki fašistų atėjimo į valdžią, jis pareiškė: “Visoms nacijoms tenka nešti tą naštą dėl daugybės nepilnaverčių, silpnų, ligotų ir invalidų. Dėka protingų įstatymų (leidžiančių sterilizaciją), mes galime atrinkti geriausius kelius dauginimuisi”.
Hitlerio asmeniniai gydytojai Karlas Brandtas ir Teodoras Morelis buvo eugenikos šalininkai, kurie pirmieji išbandė “gailestingas” žmogžudystes ir padėjo psichiatrams įgyvendinti planą dėl vaikų su sutrikusiu intelektu eutanazijos.

nuirnu       2016-07-3 18:20

skaitykit
Coudenhove Kalergi R. „ Praktischer idealismus“ (1925)
Coudenhove Kalergi R. „Pan-Europa“  (1923m.)
N.Kaufman Germany   „Germany Must Perish!“
Hitlerio “Mein Kampf”
dėl visapusiško to meto vertinimo.

Žinot,       2016-07-3 18:07

diletantai ginčijasi: gulėjo ta knyga ant Ruzvelto stalo ar ne ir kur nujota ta fotkė, kodėl pasirodžiusi greit išimta iš intiko? Man į galva niekad neateitų tokia mintis parašyti tokį cinišką, antžmogišką veikalą su tokiu vardu ir išvardintais tenais raginimais, kaip kad “Vokietija privalo žūti”? Gal kas nors planuoja, kad ir Lietuva privalo žūti, nes mes akivaizdžiai nunykstame ir degraduojame per pseudo vaikų teises ir imperinių bendrijų privilegijas ir viršenybes Lietuvoje bei per dezinfosklaidos siautėjimą - per Dezi MG Baltic ar Dezi LRT ir pan.

nuu       2016-07-3 17:24

Besiginčijantys galėtų paskaityti Theodore N.Kaufman veikalą “Vokietija privalo žūti”(Germany must perish, „Германия Должна Погибнуть!“), kuris yra paraleliai anglų ir rusų kalba :

” Теодор Н. Кауфман.”Германия должна погибнуть!”. Скачать ...
http://www.gmperish.far.ru/html/loadGMP.html  ‎”

ir pasieškoti kokios tautybės autorius. Gal kai kam kai kas būtų aiškiau ir būtinai pasiskaityti knygą “Mein Kampf”

Jules       2016-07-3 15:15

Dieve, aš nesu iš protingųjų, be jokios abejonės - visiems linkiu gero vakaro, ypač oponentams!

Marginalas Palmaitis Jules       2016-07-3 14:45

Jokios Mongolijos niekas nekaltino, o Paties savo pastaboje [o:52 laiko mašinos laiku] visai neturėjau galvoje, bet turėjau toKodėlį, 2016-07-2 20:08, kuris rašė apie Kaufmaną ir “Mein Kampf”. Kad ir Pats antisemitas, tik dabar iš Paties ir sužinojau. Apgailestauju, maniau, jog esi protingesnis.
Kad antisemitizmu yra suinteresuoti būtent valdantieji, jokia naujiena. Dar kartą siūlau savo tyrimą:
https://sites.google.com/site/theholocaustrevised/lithuanian
(praeitą kartą per skubėjimą paminėjau anglų kalbą - ne, yra ir lietuviškai).

Jules       2016-07-3 14:18

Labai ačiū, pone Letai, kad mane priskyrėte mongoloidams-maskolininkams, tarnaujantiems Maskvai. Aš tikrai nepykstu, nes visi kartais žiauriai klystame, bet visgi norėčiau Jums priminti, kad rasistėmis buvo visos imperinės nacijos. Ne tik vokiečiai ir ne kiek vokiečiai, o lenkai tas savybes buvo pakėlę iki karo į dideles aukštumas. Na, o antisemitizmas tyčia yra kurstomas ir skatinamas, o kaip gi be jo gausi pelno, valdžią, babkių, tiesa? Šita industrija labai pelninga, jei neklystu ir lengvai taikoma konkurentų galabijimui. Anksčiau tereikėjo paikam mamyčiukui, abiturientui ar studenčiokui apskųsti konkurentą, kad jam nepatinka, sakykime, Sovietų valdžia, o dabar tereikia apskųsti dėl tariamo ar esamo antisemitizmo, Holocaust’o neigimo ir tau visi karjeros ir darbo keliai atviri, tiesa? Gali liuosiai darbintis Banke Trockis ar kiemsargio padėjėju, tiesa? O apskųstam nelaimėliui chana.

Jules       2016-07-3 14:06

Gal yra žinančių, kada nustojo galioti eugenikos ir sagregacijos principai, metodai ir įstatymai JAV, jeigu jau taip viskuo kaltinama Europa, Mongolija apskritai ir konkrečiai Vokietija bei Lietuva dabar visomis pasaulio negerovėmis ir blogybėmis? Norėčiau draugams ambalistams priminti, kad kažkuo kaltindami mus, lietuvius, arba vokiečius, ambaliniai internaciai pagaliau prisimintų ir tokią super intelektualią moteriškaitę Amerike, tokią grynuolę Viktoriją Vudhal, kuri kadais labai reiškėsi aiškindama nulėpausiams, nežinot, kad pagaliau ir visiems žiopliams JAV jau tampa aišku, kad daugintis ir gyventi turi teisę kas tokie, ir kas tokios teisės neturi? Tingiu berašyti, papildykite patys - VU humanitarinių mokslų docentų apkvailintiems studentams turėtų būti įdomu, jei jiems visai dar nepraplovė smegenų dominantai ir raudonosios oligarchijos dvaro politrukai su Garliavos “bojevykų” zampolitais?

Letas Palmaitis: pasitaisymas       2016-07-3 13:13

Atsiprašau už skubėjimą. Be abejo, pats antisemtizmas ne iš bratuškų. Ne kartą esu tvirtinęs, kad jo šaknys - pačių žydų misija skelbti Vieną D-vą gentims, kurios siunta nuo šios neasimiliuojamos tautos buvimo, nes jiems stabai - pats svarbiausias egzistencinis dalykas.
Sakydamas, kad visas antisemitinis brudas eina iš mongoloidinių bratuškų, turėjau galvoje lietuvius antisemitus komentatorius. Lietuvos antisemitizmo lygis rodo tautos suburliokėjimo lygį (plius girtuoklystė).
Ulaan-Batore ne mano turėti galvoje mongoloidai, bet tikri moingolai. Nesu rasistas. Net kai mongoloidiniai burliokai patenka į Vakarus, antroje-trečioje kartoje tampa normaliais žmonėmis. Burliokystė ne rasės dalykas, bet burliokinės tradicijos, nors paveldimo alkoholizmo pažeistų genų irgi negalima ignoruoti (nemenka dalis jau idiotai).
Ką Raigerdas porina apie psichiatriją, tai jo pasigauta, jei neklystu (buvau radęs ir įrodęs, rašyta jei ne čia, tai dar ekspertai.eu) kažin ar ne iš scientologų. Hitlerio “Mein Kampf” jokie psichiatrai neveikė - ką mini Raigerdas, galėjo būti daug vėliau. “Mein Kampf” anglomano Rudolfo Hesso parašyta dar anglų kilmės (britai beje, labiausiai ir pasižymėjo rasizmu) vokiečio Houstono Chamberlaino ir kitų idėjų įtakoje, o neapykantą žydams itin sukurstė dar tas ruskių žurnalistukas, kuris parašė idiotiškus “Protokolus”, vėliau pakištus Nilusui ruskijoje.

Jules       2016-07-3 12:38

Manau, kad kariuomenėje knibždėte knibžda Maskvos agentūra. Pačioje pradžioje žmonės iš gatvės, pakliuvę į kariuomenę, juokaudavo, kad vienoje mokykloje gerai įsitaisė Maskvos įgula. Gal galite patikslinti, kuri mokykla turėta omenyje? Tiesa, laimėjęs rinkimus AMBalas su savo klika gatvinius patvarkė - išvijo iš kariuomenės. Na, o kas tie gatviniai buvo tokie, manau, visi puikiai suvokiate? Neduok Die kiltų konfliktas - tai ne maža dalis tenais pasuktų ginklą prieš mus - prieš savus karius. Visiems patariu būti atidiems, budriems ir saugotis atitinkamų saviškių, ypač vienos šalies spec.tarnybų apmokytų ir gerai parengtų “ura” patriotų.

Raigerdas        2016-07-3 11:39

Pasidomėkite, per kokius kanalus į Lietuvos kariuomenę pateko psichiatrai ir psichologai, ir jūs pamatysite, kaip yra valdomas šitas pasaulis. Todėl neišvengiamai mūsų Lietuvos kariuomenėje didės pamišimo ir netgi savižudybės atvejų. Dalis tarnavusių karių jau bus įpratę vartoti antidepresantus ar kitokius psichotropinius vaistus. Todėl neišvengiamai kils daugiau pavojų dėl teroristinių aktų. Nupušimas Humanitarinių mokslų srityje, jau duoda savo vaisius. Toliau šita problema Lietuvoje dar didės.

Raigerdas apie Letą Palmaitį        2016-07-3 11:18

Atsiprašau, nes netyčia parašiau vietoje “K. Marksas nebuvo iš mongoloidų bratuškų” - K. Karksas. Tuo pačiu noriu pratęsti mintį dėl psichiatrų skleidžiamų piktų gandų apie žydus, kuriuos fašistai pavertė realybę ir organizavo šios tautos genocidą. Kad Letui Palmaičiui nekiltų abejonių, yra įsakymai, kuriuos sukūrė psichiatrai ir jie buvo pakišti Hitleriui. Prasidėjus žmonių naikinimui, psichiatrija fašistinėje Vokietijoje tapo svaria jėga. Letas Palmaitis labai dažnai rašo apie čipavimą, tačiau jis praleidžią tą momentą, kad joks čipavimas būtų neįmanomas be psichiatrų “pasiekimų” šitoje srityje. Letas Palmaitis kalba apie LUSTUS, tačiau jis net nepastebi, kad psichiatrija visiškai išnyktų, jeigu nebūtų remiama FARMACIJOS GIGANTŲ. Psichologai dažnai tampa psichiatrijos agentais, todėl ne vienas mokinys Lietuvos mokyklose psichologų dėka, įtikinant to vaiko motiną ar abu tėvus, buvo atiduotas perauklėjimui medikamentų ir baimės pagalba arba, kaip jie vadina “pagydimu”, į psichiatrų rankas. Letas Palmaits, deja, iki pat šiandien nemato ryšio tarp bankininkų tikslų, farmacininkų tikslų, psichiatrijos ir psichologijos tikslų viso pasaulio ir visų valstybių atžvilgiu. Dar “1940 metų birželio 18 dieną psichiatras Dž. R. Rizas pristatė planą kasmetiniame Britanijos nacionalinės tarybos posėdyje proto higienos klausimais. Jis nubrėžė psichiatrijos tikslus, kuriuos buvo numatyta įgyvendinti visuomenėje per artimiausius 60 metų: politikoje, jurisprudencijoje, religijoje, medicinoje ir švietime. Karo metais psichiatrai prasibrovė į žvalgybos sistemas ir tai garantavo psichiatrijos šuolį, ir priėjimus prie valstybinio finansavimo sistemų.
Psichiatras Dž. B. Čizholmas palaikė 1940 -ųjų Dž.R. Rizo planą ir pats kvietė įgyvendinti pagindinį šio plano tikslą : „Naujas interpretavimas ir galų gale tokių sampratų, kaip Gėris ir Blogis sunaikinimas“. Jis teigė, kad, neva, norint išvengti karo reikia sunaikinti DOROVĘ. Tad psichiatrų taikinyje atsidūrė ŠEIMOS IŠTIKIMYBĖS TRADICIJOS, PATRIOTIZMAS IR RELIGIJOS DOGMOS”. Taigi, visas tas “lytinis auklėjimas” yra ne kas nors kitkas, o tiksliai vykdomas tas pats psichiatrų planas, prisidengiant MOKSLIŠKUMU, kad sukelti tautose ir valstybėse nevaldomus procesus, ko pasekoje pačios tautos pareikalautų  PASAULINĖS VYRIAUSYBĖS, nes tos vietinės valdžios tose valstybėse tik tyčiojasi iš savo gyventojų ir engia juos, o štai Pasaulinė Vyriausybė imsis tvarkos ir išspręs tuos klausimus, kurių negali išspręsti vietinės, įvairių šalių vyriausybės, kurios rūpinasi tik savo interesų įgyvendinimu. Gali būti ir kitos motyvacijos, tačiau dėl to, kad dalį žmonių reikia sunaikinti, tokie planai yra ne iš “sąmokslo teorijų” repertuaro.

Raigerdas apie Letą Palmaitį        2016-07-3 10:33

Letas Palmaitis pasižymi tuo, kad labai tiksliai cituoja Bibliją ar kitus Šv. Raštus, susijusius su abraominėmis religijomis. Todėl labai keista, kad šita vaikščiojanti enciklopedija, kaip Letas Palmaitis, rašo visiškai niekuo nepagrįstus faktus:“Po Kaufmano parašymo vokiečių niekas nenaikino, tačiau kažkodėl būtent naciai pradėjo visai realiai masiškai žudyti žydus remdamiesi Hitlerio “išmintimi”. Ir toliau yra permetamas dėmesys dėl antisemitizmo ant mongoloidų bratuškų. Niekada nepatikėčiau, kad Letas Palmaitis būtų gandų skleidėju, bet šiuo atveju yra būtent taip: jis nutarė tapti gandonešiu. Letas Palmaitis, kažkodėl tai, nesugeba suvokti tokio dalyko kaip marksizmas. K. Karksas nebuvo iš mongoloidų bratuškų. Paimkime vieno iš aktyviausių marksizmo platintojų Vilhelmą Maksą Vuntą (Wilhelm Wundt, 1832 m. rugpjūčio 16 d. – 1920 m. rugpjūčio 31 d. – vokiečių fiziologas, psichologas, eksperimentinės ir pažintinės psichologijos šakų įkūrėjas). Taigi, t.y. šiuolaikinės psichologijos, kuri yra dėstoma mūsų aukštosiose mokyklose, Tėvas. 1879 m. Leipcige įkūrė pirmąją eksperimentinės psichologijos laboratoriją. Kaip rašoma Vikipedijoje: “Anot jo, psichologija yra tiesinis mokslas apie mūsų patyrimą. Wilhelm Wundt sutelkė dėmesį į žmogaus vidaus požiūrius, siekė nustatyti vidinio gyvenimo dėsnius. Akcentavo tautų psichologijos, mitų, tautosakos svarbą tyrinėjant mąstymą ir atmintį”. Jūs nesuprasite, kas yra tas “tiesinis mokslas”, kaip ir nesuprasite, kas iš viso darosi Lietuvos Humanitarinių mokslų srityje šiandien. Bet Wundt bandė suprasti žmogaus protą, todėl nagrinėjo žmogaus sąmonės komponentus, tapatindamas juos su sudėtingomis cheminių medžiagų reakcijomis. Taigi, Wundt’o psichologija tapo mokslu, panašiu į fizikos ir chemijos, kur sąmonė tapo bendrų ir identifikuojamų dalių rinkinys. Ir nors rašoma, kad psichologija kilo iš gr. žodžio psiche, kas reiškia dvasią, ir logos - mokslą, tačiau nesu girdėjęs, kad nors vienas psichologas paaiškintų man, apie ką yra šitas mokslas. Taigi, Wundt’o dėka, dvasia tapo smegenų funkcija. Wundt’o mokiniai pasklido po visą pasaulį su savo moksliniais darbais, tarp kurių buvo ir I. Pavlovas. Taigi, išskirtinai religinis terminas - dvasia, psichiatrų ir psichologų buvo perdirbtas ir paverstas grynai žemišku produktu. Populiarėjant psichologijai ir įsigalint psichiatrijai, atsirado toks dalykas, kaip EUGENIKA, kuri taip pat buvo vadinama mokslu ir, kuri labai patiko Hitleriui. Todėl psichiatrams iniciavus įsakymą, dėl dalies psichinių ligonių sunaikinimo, Hitleris pasirašė. Taip psichiatrai Vokietijoje įgavo didelę jėgą ir tik šiandien, Pilietinės Žmogaus Teisių Komisijos spaudžiami, Vokietijos psichiatrai pagaliau išdrįso prisipažinti, kad jie prisidėjo prie Holokausto. Eugenika (gr. eugenes ‘geros kilmės’) – 1) mokslas apie žmonių biologinių savybių pagerinimą; 2) mokslinė teorija, teigianti, kad genetikos principais galima gerinti žmogaus paveldimas savybes (Eugenetika); 3) pseudomokslinė teorija ir praktika, istorijoje buvusių bandymų taikyti genetikos žinias žmonių atžvilgiu (rasinė higiena). „Eugenikos“ sąvoką 1883 m. įvedė Čarlzo Darvino giminaitis, britų antropologas F. Galtonas (1822–1911). Jis eugeniką suprato kaip mokslą, kurio siekis yra padidinti teigiamai įvertintų paveldimų savybių santykinę dalį žmonių populiacijoje.
Eugenikos mokslas išpopuliarėjo JAV, kur buvo įsteigtas institutas eugenikos propagandai, santuokos mokyklų, virš 100 katedrų aukštosiose mokyklose ir kitokių įstaigų. Pensilvanijoje prie Bryn Movr koledžo įsteigta mokykla, išsikėlusi uždavinį išauklėti super women – viršmoterį. Joje mokėsi dvi dešimtys pačių gražiausių ir sveikiausių merginų nuo 11 iki 20 metų. Taigi, F. Galtonas norėjo iškelti anglosaksų kilmę aukščiau kitų tautų. Būtent psichiatrai pirmieji ir pradėjo skleisti gandus apie žydus, ponas Letai Palmaiti, o ne mongoloidiniai bratuškos, nes jie tada buvo laikomi už “moksliškai pagrįstus faktus”. Gaila, kad lietuvių tautai taip niekas ir neatskleidė tokių faktų, todėl lietuviai tapo visiška glušių tauta, nes jie net nežino už ką jie šaudė žydus. Kaip Letas Palmaitis skleidžia piktus gandus apie pagonis, taip psichiatrai skleidė gandus apie žydų tautą, kol pagaliau fašistai tai neįgyvendino tikrovėje.

Jules       2016-07-3 10:15

Pone Letai, tebūnie taip kaip Jūs sakote ar manote iš tikro, bet išversti į Lietuvių kalbą gal reikėtų, ką? Jūs gal nevadinkite visų mongoloidais, o ir mongolai verti dėmesio ir ne mažesnės pagarbos. Turiu susirašinėjimo draugų Ulaan Baatare, kurie moka garbingai elgtis taip pat. Įdomu, o kodėl nerašote ką Viniukas nurodinėjo masiškai žudyti, ką? Nebūkite toks jau šališkas kietakaktis ir labiau gilinkitės į Hagos ir Ženevos konvencijas, galiojusias iki 1949 metų. Mes gyvename Melo epochoje, todėl gal taip nesielkime, ką? Anksčiau būta Tamsos amžiaus, Galantiškojo amžiaus ir pan., o dabar gyvename Dezinformacijos amžiuje ir nesudarykite prielaidų Jus įtarti tarnaujančiu dezinfosklaidai, gerai?

Letas Palmaitis antisemitams       2016-07-3 0:52

Ką parašė Theodore N. Kaufman nelygu tam, ką parašė Hitleris. Po Kaufmano parašymo vokiečių niekas nenaikino, tačiau kažkodėl būtent naciai pradėjo visai realiai masiškai žudyti žydus remdamiesi Hitlerio “išmintimi”.
Visas šis antisemitinis brudas eina iš mongoloidinių bratuškų. Jų šalelė už tai gavo bolševizmą, bet neatsipeikėjo, todėl išnyks iš žemėlapio visai. Lietuviški bratuškų mokiniai geidžia to paties ir Lietuvai.

Letas Palmaitis Autoriui       2016-07-3 0:43

Labai apgailestauju, kad parašėte tokį daiktą:
“Per 4 milijonus Ašies valstybių karių, įskaitant netrukus į kampaniją įsijungusias sąjungininkių Suomijos, ... karines pajėgas ėmė veržtis…”
Suomiai niekur nesiveržė, bet atsiėmė, kas istoriškai priklausė tautai (pagal iki 1917 m. egzistavusios Didžiosios Suomijos Kunigaikštystės ribas) ir sustojo. Didysis Mannerheimas nebuvo plėšikas!

Lietuvius       2016-07-2 23:31

po siai dienai zudo mala,veja is krasto ir nera,kam dejuoti,del Lietuvos genocido!!!

to Kodėl       2016-07-2 20:08

Jo, kodėl neverčiamas į lietuvių kalba Theodore N.Kaufman veikaliukas, kad “Vokietija privalo žūti”(Germany must perish), išleista kur?. Docentai ir akademikai visada vėluoja su informacija. Ši knyga vertesnė už “Mein Kampf”. Iš šitos knygelės vokiečiai žinojo, kas jų laukia? Lietuviai irgi žinojo, kad laukia mirtis ant Laptevų jūros ledo. Vienas akademikas net Gorbio “perestroikininkus” vijo iš Mokslų akademijos Didžiosios salės, nes jo asmeniškai, įtariu, nesiteikė Gorbis informuoti, ką reik daryt? Vėliau tapo “Prichvatizacijos”, berods, viršininku, tiesa?

ruta       2016-07-2 15:54

Lauksim tesinio .

Vilija       2016-07-2 15:44

Nu gerai kad įdėjote foto

Kodėl       2016-07-2 15:00

O kodėl neklausiate kodėl ir neieškote atsakymo kodėl?  Kodėl Hitleris neišsiteko jais ir kodėl nėra lietuvių kalba išleistos knygos „Mein Kampf“ ? Ar knyga „Mein Kampf“ neverčiama į lietuvių k.  dėl Lietuvoje sėdinčių valdžioje socialdemokratų ?

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.