Istorija

Vidmantas Valiušaitis. Išdavystės anatomija

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugpjūčio 3 d. 23:44

49     

    

Vidmantas Valiušaitis. Išdavystės anatomija

Daug kas girdėjo, kad 1940 m. vadinamojo „liaudies seimo“ deputatai pasirašė „kažkokią deklaraciją“, bet koks jos turinys, kas ten konkrečiai buvo parašyta, retas kuris žino, juo labiau – prisimena. Tad verta šiandien tai priminti, nes kai kurie „tikrieji istorikai“ būtent rugpjūčio 3-iąją mano esant diena, iki kurios nepriklausoma Lietuva vis dar „egzistavo“. Tik jau po to, kai Sovietų Sąjunga ją priėmė į savo „meilingą glėbį“, Tarybų Lietuvos istorija „sutapo“ su SSSR gyvenimo raida ir ji toliau laimingai kūrė savo gyvenimą „socialistinio ūkininkavimo pagrindais“.

Taigi, pirmiausiai atsiverskime tą deklaraciją, kurią pasirašė žmonės, apie kuriuos dabar sakoma: „Na, tai kas, koks gi skirtumas? Ne jie, tai kiti būtų pasirašę... Juk jie vis dėlto buvo talentingi rašytojai! Jūs ką – prieš meną, prieš literatūrą, prieš kūrybos laisvę?..“

Iš pirmo žvilgsnio tokie klausimai verčia tarsi susigūžti… Kas gi gali tam prieštarauti? Žinoma, ne, mes ne prieš meną, ne prieš literatūrą, ne prieš gabumus…

Mes tik prieš išdavystės dangstymą menu, literatūra, talentingų žmonių vardais. Nagi paskaitykime sykiu.

„Deklaracija apie Lietuvos paskelbimą Sovietų Socialistine Respublika

Lietuvos įstojimo į Sovietų Socialistinę Respublikų Sąjungos sudėtį

DEKLARACIJA

Negailestingai eksploatatorių prislėgta, apiplėšta ir išprievartauta, pasmerkta skursti ir išnykti Lietuvos liaudis įsteigė naują valstybės santvarką, santvarką, kurioje pati liaudis yra pilnateisis šalies šeimininkas. Šitoji santvarka – sovietinė santvarka. Lietuva pasidarė Sovietų Socialistinė Respublika.

Lietuvos darbininkai ir darbo inteligentija ilgus metus kentė nedarbą, blaškėsi skurdo ir neteisės suspausta. Lietuvos valstiečiai troško, būdami bežemiais ir mažažemiais, nes didesnę žemės dalį pagrobė dvarininkai ir kiti stambūs žemės savininkai. Senojoj Lietuvoj gerai gyveno tik eksploatatoriai, įmonininkai, fabrikantai, bankininkai, dvarininkai, aukštieji valdininkai, kurie begaudydami nežmoniškus uždarbius, pajamas, pelnus, pavergė Lietuvos darbo žmones.

Pardavikiški, smetoniniai valdovai ugdė Lietuvoje užsieninį kapitalą, kuris besotiškai plėšė, grobuoniškais nagais draskė ir kankino liaudies kūną. Vis labiau didėjo Lietuvos ekonominė ir politinė priklausomybė nuo imperialistinių grobuonių, nuo užsienių kapitalistų ir bankininkų. Dabar liaudis, galingosios Raudonosios Armijos padedama, nuvertė smetoninių pavergėjų jungą ir įsteigė savo valstybėje sovietų valdžią.

Esančios Sovietų Socialistinės Respublikos nėra užsidariusios, nėra viena nuo kitos atskirtos valstybės, bet sudaro neišardomą tarpusavę sąjungą. Jos įeina į sudarytą savanoriško susivienijimo pagrindu lygiateisių Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungą.

Gyvenimas parodė, kad Sovietų Respublikų bendradarbiavimas suteikė joms nematytą klestėjimą, didingą jų ekonomikos ir kultūros pakilimą. Istoriniai trumpu laiku jos virto politiniu, ekonominiu ir kultūriniu atžvilgiu pažangiomis respublikomis. Niekados atskira respublika negalėtų to pasiekti.

Gyvenimas parodė, kad tik suvienytos Sovietų Respublikos gali atsilaikyti prieš imperialistinių valstybių pastangas mažoms tautoms pavergti. Be Sovietų Respublikų valstybinės sąjungos, be jų sujungimo į vieną kariškai-ūkinę jėgą nebūtų įmanoma atsilaikyti prieš jungtines pasaulinio kapitalizmo jėgas nei karo, nei ūkio frontuose.

Lietuvos liaudis žino, kad Sovietų Sąjunga visą laiką vedė jai draugiškiausią politiką. Jei Lietuva nebuvo ponų Lenkijos pagrobta, jei Lietuvai grąžinta jos senoji sostinė Vilnius, jei Lietuva išliko nuošaliai nuo siaučiančio karo gaisro, jei Lietuvos liaudis galėjo savo šalyje įsteigti vienintelę teisingą valstybės santvarką – sovietinę santvarką, tai visa tai yra tik Sovietų Sąjungos dėka. Štai kodėl Lietuvos liaudis glaudžiame susiartinime su Sovietų Respublikų Sąjunga visuomet matė savo geresnę ateitį.

Reakcinė nusikaltėlių buvusių Lietuvos valdovų klika visomis priemonėmis trukdė brolišką SSSR ir Lietuvos susiartinimą, visais būdais stengėsi sutrukdyti tvirtos ir nesugriaunamos SSSR ir Lietuvos sąjungos sudarymą.

Dabar Lietuvos Iiaudis, atsipalaidavusi nuo smurto ir ne teisės, ir sukūrusi naują valstybės ir visuomenės santvarką, turi įstatymais sutvirtinti patvarią Lietuvos Respublikos ir Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos draugystę ir sąjungą. Lietuvos Liaudies Seimas yra įsitikinęs, kad tik įstojimas į Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos sudėtį patikrins tikrą Lietuvos valstybės suverenumą, tikrą pramonės ir žemės ūkio pakilimą, tikrą tautinės kultūros pražydimą, visišką medžiaginių ir dvasinių liaudies jėgų išsivystymą.

Klausydamas liaudies valios, nuvertusios senąjį priespaudos ir neteisės režimą, žmogaus eksploatacijos režimą, Liaudies Seimas nutarė:

Prašyti Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausiąjį Sovietą priimti Lietuvos Sovietų Socialistinę Respubliką į tos Sąjungos sudėtį sąjungine respublika tais pačiais pagrindais, kuriais įeina SSSR Ukrainos, Gudijos ir kitos sąjunginės respublikos.

Tegyvuoja Lietuvos Sovietų Socialistinė Respublika.

Tegyvuoja didžioji Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga.“

„Tiesa“, 1940 m. liepos 22 d.

Kas tuo metu iš tikrųjų vyksta šalyje, okupuotos Lietuvos spaudoje neperskaitysime: bolševikinė cenzūra savo geležine ranka mirtinu smaugimu laiko sugriebusi ją užgerklės. Galime tai perskaityti tik laisvojo pasaulio spaudoje.

Štai ką rugpjūčio 3-iosios išvakarėse, vadinasi, vis dar „nepriklausomoje“, pasak „tikrų istorikų“, Lietuvoje, praneša cenzūros nekontroliuojamas Čikagos dienraštis.

„Lietuvoj visu įnirtimu siaučia Rusijos Čeka

Tūkstančiai areštuotų Kaune. Suimami žymesnieji įvairių įsitikinimų žmonės. Nusišovė Šaulių sąjungos vadas. Žmonės būriais kraustomi Rusijon. Sukilimas Kauno kalėjime. Uždraustas Lietuvos himnas.

Liepos 30 dieną gautomis iš pilnai patikimų šaltinių žiniomis iš Lietuvos, patikrintomis keliose Europos sostinėse, pasirodė antroji medalio pusė.

Štai ji:

„Patikrintomis žiniomis suimta Kaune arti dviejų tūkstančių asmenų, jų tarpe buvę Ministeriai: Giedraitis, Tamošaitis, Endziulaitis, Masiliūnas, Bistras, Česevičius, Čaplikas, Šakenis, Aleksa Juozas, Vileišis.

Be to: adv. Toliušis, Generolas Gustaitis, varpin. Mackevičius, Izid. Tamošaitis, Skrupskelis, Dielininkaitis, Grebliauskas, agronomas Galvydis, tautin. Statkus, Kurkauskas, daugybė karininkų, ypač devintame ir penktame pulkuose; daug mokytojų, daug varpininkų, jaunalietuvių, ateitininkų, pavasarininkų.

Visus suimtus sunku nustatyti, nes suėmimai slepiami, persekiojama už įdomavimąsi.

Areštai daromi ne tik centruose, bet ir provincijoje, kaimuose. Vietos valdžiai ir komunistų partijos organams duota visiška laisvė apvalyti savo rajonus nuo jiems nepageidaujamo elemento, pakanka mažiausios denuncijos, kad patekus ekzekutorių rankosna. Išvystytas negirdėtas sekimas gatvėse, kavinėse, visur kur susitinka nors keli žmonės.

Rusijon deportuotii Merkiai, Urbšiai, Putvinskiai, Voldemaras, adv. Juknevičius; žmonės deportuojami vagonais Rusijon.

Desperacijoje nušovė sūnų ir save pulk. Saladžius, nusižudė Kontrolės valdininkas Tomkus, iš proto išėjo Navakas. Kalbama: Skučas, Povilaitis, Glovackis sušaudyti.

Niekas, ypač intelegentai, nėra tikri dėl rytojaus, kur kas įmano, – slapstosi kaimuose, miškuose. Ties kalėjimais tragingos scenos, šeimoms neleidžiama pasimatyti su areštuotais, – išsklaidomos jėga.

Birželio gale Kauno kalėjime buvo sukilę kaliniai, reikalaudami juos paleisti, – karo pajėgomis malšinant nušauta penkiolika, sužeista septyni.

Seimo kampanijai rinkimų apylinkėms buvo atsiųsti rusiški instruktoriai; balsavimas buvo privalomas, pažymint pasuose; iš anksto buvo paskelbta kas nebalsuos bus liaudies priešas; nebuvo rinkimų sąrašų; prie urnų buvo rusų kariškos sargybos; balsai nebuvo skaičiuojami, o tik paskelbtas iš anksto norėtas nuošimtis; labai daug nebalsavo ar įteikė baltas korteles.

Obalsis prijungimo prie Sovietų Rusijos mestas Maskvos įsakymu tik praėjus rinkimams. Daugeliui net tokio Seimo narių jis buvo staigmena, – gyd. Garmus kalbėjo Seime prieš prijungimą; dalis atstovų, balsavusių iš baimes už prijungimą, grįžę namo verkė. Po nutarimo uždraustas Lietuvos himnas.

Prekės baigia pranykt, likučiai pardavinėjami atžymint pasuose; miestuose jau stinga maisto produktų. Rinkai neva papildyti masinės kratos namuose, ta proga grobiama auksiniai, sidabriniai daiktai, vertybės. Bankai, bent kiek didesnės įmones suvalstybintos; pareikalauta iš Lietuvos Banko perleisti Rusijai aukso rezervus.

Tikrovei nuslėpt verčiama dalyvauti nesuskaitomuose mitinguose, reikšti džiaugsmą, padėką okupantams. Mitingavimas ir palaidumas numušė gamybą, darbingumą, nuo keturiasdešimt iki šešiasdešimt nuošimčių. Pareigūnais skiriami pasižymėję nepriklausomybes priešai, trūkstant kandidatų, skyrimai daromi prievarta: laukiama dar šiurpesnių įvykių.

Numatoma netrukus ministeriai bus pakeisti komisarais; Užsienių Reikalų Ministerijos Pasiuntinybės panaikintos. Visuomenė, ūkininkija visiškoje desperacijoje“.

Tokia tai yra antroji medalio pusė; palyginkime ją su pirmąja medalio puse, tai yra su tomis pasakėčiomis, ką Paleckio telegramų agentūra Kaune svaidė į amerikiečius, kad paslėpus reikšmingus Lietuvos gyvenimo faktus. Eltos komisaro žiniose neseniai juk skaitėme tokį šiupinį: „valstiečiai atleisti nuo mokesčių nemokėjimo – valstiečiai darbininkai ir inteligentai reikalauja Stalino konstitucijos (?!) – su pasisekimu bolševikų artistai koncertuoja Lietuvoje, – „rinkimuose“ už darbo sąjungos kandidatus pasisakę 99,19%, gyvenimas Lietuvoje eina normaliausiai, visko yra apsčiai, kelinta diena gražiai palyja (tarytum bolševikams net dangus: šypsosi!), derlius pagerėjo, aukos plaukia“ ir taip toliau ir taip begalo.“

„Draugas“, 1940 m. rugpjūčio 2 d.

O dabar paskaitykime drg. Genriko Zimano, prisidengusio G. Rudmino slapyvardžiu, pranešimą iš Kremliaus apie 1940 m. rugpjūčio 3-iosios SSSR Aukščiausiosios Tarybos posėdį.

„Istorinis posėdis Kremliuje

Mūsų specialaus korespondento G. Rudmino telefoninis pranešimas

„Vyriausias Socialistinių Respublikų Sąjungos Sovietas nusprendė patenkinti Lietuvos Liaudies Seimo įgaliotos delegacijos prašymą Socialistinės Sovietinės Lietuvos Respubliką priimti pilnateisiu nariu į Sovietų Respublikų Sąjungą“, – rimtai ir ramiai skambėjo šitie žodžiai vakar pirmininkaujančio drg. Andriejevo lūpose. Dar kelios akimirkos, ir ištisas miškas rankų pakyla aukštyn. Po to salėje suaidi aplodismentai – sveikinimai naujajai Socialistinei Tarybų Respublikai linkint kloties bendro socialistinio tikslo siekiant. Kiekvienas pirmininkaujančio tariamas rimtai ir ramiai žodis sminga į mūsų širdis. Visi jaučiame, kad pildosi tai, apie ką taip ilgai buvo svajota, ko taip ilgai buvo laukta. Tie oficialūs žodžiai, kurie kasdieninėje kalboje vadinami įstatymu, mums yra džiaugsmo ir vilties Himnas, kuris kartu ir verčia susikaupti, ir kelia entuziazmą. Lietuvos liaudis šitų žodžių niekuomet neužmirš. Tie žodžiai – tai pasiryžimo ir ištvermės priesaika. Mes gerai žinome, jog Lietuvos liaudis tų žodžių niekuomet neužmirš, juos įaus aukso raidėmis savo paminkluose. Rugpjūčio 3 diena – Lietuvos liaudžiai šventės diena.

Posėdis buvo pradėtas paprastai, tačiau jau iš karto visi jautė, kad šioje salėje šiandien įvyksta kažkas nepaprasto, kad visi čia esantieji yra liudininkai istorinio įvykio, kad jie yra liudininkai, kurie mato Lietuvai užtekančią laisvės saulę.

Pirmininkas paskelbia dienotvarkę ir praneša, kad bus svarstomas Lietuvos priėmimas į Sovietų Sąjungą klausimas. Štai, pagaliau pasirodo ir mūsų delegacija. Jos priešaky eina su vėliava drg. Zibertas. Vėliava raudono aksomo, jos kraštai apsiuvinėti auksiniais kutais, o joje raudona penkiakampė žvaigždė ir veidai tų didžiųjų žmonių, kurių vardu didžiuojasi visas pasaulis, kuriuos žino vaikai ir tėvai nuo Sibiro ligi San Francisko ir nuo karštosios Afrikos ligi šaltojo Lediniuotojo vandenyno. Tai Lenino ir Stalino veidai. Vėliavoje taip pat aukso raidėmis tas viso pasaulio proletariato kovos šūkis: „Visų šalių proletarai, vienykitės!“

Paskui vėliavą eina draugas Motiejus Šumauskas, kuris neša Socialistinės Lietuvos Tarybų Respublikos Liaudies Seimo deklaraciją Lietuvos laisvės atgavimo dokumentą. Deklaracija parašyta raudonai, o ją puošia aukso rėmai ir baltas Stalino bareljefas. Pro tribūną eina laisvės ir nepriklausomybės kovos veteranai. Jie neša Raudonąją Vėliavą, tą pačią vėliavą, kurią jie nešiojo po koncentracijos liogerius, kalėjimus. Tik tada ji nebuvo tokia puošni ir graži, o ją nešančiuosius lydėjo ne audringi plojimai, bet kulkos ir policijos bananai. Tačiau veteranai jos iš rankų nepaleis. Jie buvo tvirti anais sunkiaisiais laikais, o dabar jie – dar tvirtesni.

Kalba Justas Paleckis. Jis kalba apie Lietuvos vergiją, anie Lietuvos liaudies kančias, apie kovas klerikalizmo viešpatavimo, liaudininkų ir socialdemokratų apgaulės ir Smetonos sauvalės metu. Jis vaizdžiais žodžiais atpasakoja, ką iškentėjo Lietuvos liaudis, Smetonos, Plechavičiaus, Čapliko ir kitų jo pakalikų sauvaliavimo metu. Jo klausosi tūkstančiai žmonių. Lietuvių kalba šioje salėje iš tribūnos aidi pirmą kartą. Daug kas lietuvių kalbos nesupranta, tačiau Paleckio kalbą supranta visi širdimis. Toje kalboje jie girdi ir tokių žodžių, kurie suprantami visomis kalbomis. Tie žodžiai – tai „Socializmas“, „SSSR“, „Stalinas“ ir pan.

Baigdamas savo kalbą, Justas Paleckis pareiškia džiaugsmą visos lietuvių liaudies vardu, pareiškia padėką Sovietų Sąjungai ir draugui Stalinui ir prašo priimti Lietuvos Liaudies Seimo delegacijos prašymą. Pagerbiamas drg. Stalinas. Plojimų audroje paskęsta jo paskutiniai žodžiai. Mūsų delegacija karštai ploja. Įvairių SSSR šeimos tautų atstovai mūsų delegacijai kelia ovacijas. Girdėti šūkiai „Tegyvuoia Stalinas.“ Šitie žodžiai aidi salėje įvairiomis kalbomis. Tų kalbų mes nesuprantame, bet mes širdimis jaučiame jų prasmę.

Neskubėdamas tvirtais žodžiais pasakoja apie gyvenimą Lietuvoje Smetonos viešpatavimo laikais drg. Petrauskas. Jis pasakoja, kaip Lietuvos valstietis sunkiai dirbdavo, o ištisus metus tevalgydavo juodos duonos kąsnį. Vyriausybė mus iįtikinėdavo, kad už mūsų triūsą ji primoka. Gi iš tikrųjų, mes jai primokėdavome už tai, kad mus smaugė. Ir primokėdavome savo kruvinu prakaitu. Vyriausybė tvirtino, kad žemės Lietuvoje yra nuosavybė. Taip, ji buvo nuosavybė, tik ne mūsų, o Smetonos, kurio valdininkai ją iš liaudies atiminėjo ir pardavinėjo iš varžytynių, jos savininkus paleisdami elgetomis.

Dabar tai sauvalei atėjo galas. Draugas Petrauskas vaizdžiai pasakoja, kaip gegužės 1 dieną policija apsupo ne tik jo kiemą, bet ir visą jo kaimą, kratė, terorizavo. Šiandien tam viskam atėjo galas. Baigdamas savo kalbą, jis kreipiasi į visas SSSR tautas ir prašo padėti Socialistinei Lietuvai padėti atlikti tuos didžius darbus, kurie jai teks nudirbti. Nors atstovai jo prašymo žodžių nesupranta, bet jie puikiai supranta patį jo prašymą.

Iš eilės eina Salomėja Nėris, kuri neša parašytą poemą apie Staliną. Ši poema parašyta aukso raidėmis viename egzemplioriuje. Šitas puikus leidinys – unikumas papuoštas raudonomis juostelėmis. Poema čia pat perskaitoma. Taip pat perskaitomas ir jos vertimas į rusų kalbą. Vertimą padarė Feinbergas Icikevičius.

Apie Lietuvos valstiečio gyvenimą pasakojo ir Mickis.

Skardžiu balsu prabyla drg. Ziberta.s. Jis reiškia džiaugsmą, kad buvusis dvaro bernas – jis šiandien kalba Didžiajame laisvųjų Sovietų Sąjungos tautų Soviete. Jis kalba apie tą visuotinį kalėjimą, kuriame ligi šiol gyveno lietuvių liaudis.

Sovieto atstovai, sužinoję, kad drg. Zibertas yra iškalėjęs 20 metų, jį pagerbia atsistojimu ir rankų plojimu. Šitokia pagarba drg. Zibertui čia išreiškiama pirmajam.

Pagaliau vienas iš Tarybos atstovų pasiūlo Lietuvai atiduoti Švenčionis ir k. lietuvių apgyventas vietoves. Pasigirsta džiaugsmo balsai: „Lietuvai tuos kraštus, kurių gyventojai lietuviai tiek daug kentėjo Lenkijos ponų viešpatavimo metu.“

Mes pajuntame, kiek esame skolingi pasaulio proletariatui, tačiau mes jam pasistengsime tą skolą atlyginti savo darbu ir pasišventimu kovoti už proletariato reikalus. Ir duotą žodį mes ištesėsime.“

Ir viso to akivaizdoje – K. Škirpos laikysena. Bet „išdaviku“ šiandien paskebtas būten jis!

O tempore, o mores!

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

jų planas       2019-08-16 21:56

paprastas: viską griauti, o tada liks tik zimanai, gedvilai, kuklianski, šimašiai, grosmanai, paleckiai, venclovos ir bryncovskos - ateities lietuva

Raigerdas        2019-08-7 12:38

Nuotraukos čia itin vertingos. Pažiūrėkite, kas balsuoja, - juk tie žmonės net Rygos nuo Vilniaus neatskiria. Kai aš tarnavau sovietinėje armijoje, tai lietuviai buvo priskiriami prie fašistų vien tik todėl, kad mūsų vardai ne rusiški, o panašūs į vokiečių. Košmaras. Na, o ta išvažiuojanti delegacija iš Vilniaus geležinkelio stoties? Veidai rūstūs, vienas kitas jau pradeda žiūrėti įtartinai į vienas kitą, o Petras Cvirka tikrai nusipelnė, kad tapti Grūto Parko eksponatu. Būtų gerai Grūto parke padaryti visų šitų išdavikų vaškines skulptūras. Šalia Lenino, Stalino skulptūrų šitie išdavikai žiūrėtųsi visai nieko. Galima būtų netgi garso įrašą paleisti su išdavikų kalbomis apie Stalino saulę, poetiškomis eilutėmis, kaip “ateina genijai ir vėl išnyksta, atėjo Leninas visiems laikams”. Būtų savotiškas diktatorių ir išdavikų zoologijos sodas. Ateina laikas, kai reikia skirti Grūto parke vietos ir šiuolaikiniams “herojams”. Atskirai tam reikalui skirtose patalpose su vaškinėmis figūromis, galėtų puikuotis ir Šimašiaus figūra, vogčiomis besinešantį tamsoje Jono Noreikos-Generolo Vėtros lentą. Ir užrašas “Vilniaus miesto Meras Remigijus Šimašius”. Reikia gi įamžinti šiuolaikinius valdžioje įsitaisiusius “didvyrius”. Mes gi “didvyrių žemė”.

komplikuotam rausvajam       2019-08-7 9:01

jei taip jau kyla noras viską “grąžinti”, siūlau pradėti nuo istoriškai teisingo europinės “Rassyjos”-Moskovijos-Tartarijos grąžinimo Rusiai. Vienintelei istorijoje Rusiai. Kas kiniečių iki Uralo iš rytų pusės, jie ir taip jau palengva iš ordos susigrąžina.

to Na kremliaus feldfebeli, J. Milaiti!        2019-08-7 8:06

Sakai, kad ir pats esi: „und du bist ein Verbündeter des Stalins Vernichtungskrieg 1941-1945: Planung, Ausfuhrung und Dokumentation“? Esi Stalino naikinamojo karo sąjungininkų kadras, simpatikas, bendrininkas, padėjėjas, statytinis, samdinys ar tiesiog pamišėlis – užhipnotizuotas VU docentų zombis? Esi Naikinamojo karo sąjungininkų gerbėjas, o gal ir jo planų tesėjas ir vykdytojas šiandien, ypač Vilniaus merijoje ar LRT, ar dezi MG Baltic, tiesa? Esi Blogio imperijos sąjungininkų ir rėmėjų pusėje, atspėjau? Nepagarbiai pačio atžvilgiu, - J.Milaitis.

Al. Komplikuotai istorijai       2019-08-6 23:19

Kokia paini bebūtų istorija, jei atgaunat savo žemę, savo namus, savo vaikus tai ir turit. Kad ir kas buvo atėmęs ar grąžinęs. Rytų Lietuvą pagrobė Rusija. Rusija ir grąžino. Grąžino tik mažąją dalį. Žinoma, ačiū ir už tai. Kita vertus, ar grąžino lietuvių tautai, nors taip sakėsi. Panašu, kad tos lietuvių tautos čia greit turėjo beveik nelikti. Faktiškai, grąžino Rusijos kompartijos Lietuvos skyriui, taigi, pati sau. Jei didelė įmonė užvaldo mažutę ir tada senas skolas jai atiduoda, tai juk atiduoda sau. O kad jų gudragalviavimas pasibaigė tos teritorijos įteisinimu, tai, manau, prieš Rusijos norą. Jie tai patvirtina ligi šiol nesiliaudami kėlę mums pretenzijas. Argumentas kaip visų plėšikų - mes gi buvom jus užgrobę ir privertę paklusti, todėl jūs esate teisėtas mūsų grobis.

Tvankstas       2019-08-6 18:42

Nustebau, kiek dar daug Stalino saulės nešėjo Liudo Giros gatvių : Vilniuje, Klaipėdoje, Marijampolėje, Telšiuose, Kulautuvoje,...kur dar S. Nėries, P. Cvirkos,..., kitų Stalino saulės nešėjų gatvės : 47 S.Nėries vardo gatvės, 35 P.Cvirkos, ...

O aš manau,       2019-08-6 16:29

kad gavo Šimašiaus dėka, supratai? Va tokia tad pačio kazuistika. Lietuva dar daug ko neatgavo, net to, ko sutarė Vokietija su Stalino Rusija. Kodėl Lietuva turi atsisakyti Rusijos ir Lenkijos užgrobtų etninių žemių, dabar perleistų Gudijai, ką? Atėjai čia runkeliokus ir mokslo pirmūnus medžiot? Neišdegs, mes ne tokie durni, kad pačio deziuku patikėtume.

Istorija itin komplikuota       2019-08-6 15:30

Kauzualinė atribucija t.y. mąstote iš savo sugedimo laipsnio ir projektuojate į kitus. Cha-cha! Ne vien Stalino bet ir Justo Paleckio dėka Tarybų Lietuva 1940 m. vasarą gavo Švenčionis, Druskininkus ir Dieveniškes. Tad be dvigubų standartų, kodėl Lietuva neatsisako teritorijų kurias gavo totalitarinių režimų dėka? Va taip jei jau be dvigubų standartų!

Stalino iniciatyva, ane?       2019-08-6 13:31

Pats gal iš Laisvės partijos, kad taip gerai gaudaisi dezi propagandoje? Vis tebeskaitai modifikuotą į liberoidiją TSK(b)P istoriją.

Honk Kong       2019-08-6 13:29

Pvz kaip mūsų broliai tolimojoje Azijoje gina savo laisvę.
https://www.youtube.com/watch?v=6_RdnVtfZPY

Istorija itin komplikuota       2019-08-6 13:07

Nejuokink. Aš žinau istoriją. Taip, pagal Molotovo-Ribentropo paktą Vilnius turėjo atitekti Lietuvai. Tai įvyko ir Hitlerio, ir Stalino iniciatyva. Tai įvyko 1939 spalį. Ačiū Hitleriui ir Stalinui už Vilnių. Tačiau Švenčionys, Druskininkai ir Dieveniškės Lietuvos TSR, ne Lietuvos Redpublikai! buvo perduoti 1940 vasarą, jau būnant Sovietų Sąjungos sudėtyje. Ačiū Stalinui už tai! Tai nepaneigiamas faktas, tamsta neišmanėli.

O, budintis       2019-08-6 10:42

kanalizatorius iš stribynės čia kaip čia? Na ir ką čia parašei? Ar mama leido taip negražiai keverzot?

Na kremliaus feldfebeli-skalike j. milaiti       2019-08-6 9:58

Kiek krūvų pritriedei prie šio straipsnio? 8?! 9?!

to Istorija itin komplikuota       2019-08-6 9:16

Esi durnas per visą pilvą, nes būtent Vokietijos iniciatyva ir reikalavimu į Pirmąjį Maskvos Molotovo pakto slaptąjį protokolą buvo įtrauktas Vilnius. Savo pasakas gali darželinukams arba VU docentams pasakoti. Nes Sodų gatvės plaštakės daugiau už patį žino ir išmano. Ir, deja, reikalavimą nepilnai įvykdė, nes teritorija turėjo būti daug didesnė - Stalinas nusuko ir čia apgavo vokiečius. Jei pats nieko rimto nežinai - pasiklausk savo meilužės, nes jos šiandien daugiau žino už tokius kaip pats.

Tvankstas       2019-08-6 8:37

Kaip 1940.06.14. Lietuvos elitas tikėjosi patikti, prisitaikyti, mokėti gyventi SSSR, už tai nemažai daliai teko galvas padėti.
Lietuvos žmonėms teliko 1941.06.22 sukilimas ir pokario partizanų kova.

2019 m. Lietuvos elitas tikisi besąlygišku paklusnumu ES klestėti.
Lietuvos žmonėms belieka eiti kur akys veda arba didžiajai daliai grimsti į skurdą Lietuvoje, kad tik elitas klestėtų.

Istorija itin komplikuota       2019-08-6 8:10

Ačiū Stalinui už Švenčionis. Realiai. Tik įstojusi Lietuvos TSR iš Baltarusijos TSR gavo Švenčionis. Švenčionių gyventojai turite būti dėkingi Stalinui. Priešingu atveju dabar būtumėte Batkos valdžioje.

Tiesa, ar Kubilius       2019-08-5 15:09

su Juknevičienė ir Degutiene pasisakė prieš savo sąjungininką, Vilniaus merą? O Jurgis ar pasisakė prieš?

Tvankstas       2019-08-5 14:53

Kas pasikeite Lietuvoje nuo 1940.06.14 iki šiandien tarp Lietuvos valdančiųjų ?
NIEKAS, jei kalbėtume apie Lietuvos išdavystę.
Kiek Seimo narių ką nors pasakė prieš Šimašiaus juodus darbus ? Iš 141 tik keletas.
Tykieji Seimo nariai yra pasiruošę arba bėgti į saugias šalis, arba ‘persidažyti’ - visa tai labai tiksliai nusakė S. Buškevičius.

kairysis lietuvis       2019-08-5 13:59

Yra tiesos Liaudies seimo deklaracijoje. Tarsi tarpukario Lietuvoje nebuvo degtukų monopolio? Gi buvo. Tarsi 100 tūkstančių lietuvių neišvyko į Pietų Ameriką? Ką, nuo gero gyvenimo bėgo? Tarsi smetoniškoje Lietuvoje nebuvo politinių kalinių ir priverčiamojo darbo stovyklų? Gi buvo. Tarsi karininkija nebuvo paverstas priveligijuotu luomu? Gi buvo. Mano senelė buvo 1915 metų gimimo ir gyveno tarpukario Lietuvoje ir nieko gero apie ją pasakyti negalėjo. Tiesa visada yra per vidurį.

Feinbergas Icikevičius       2019-08-5 12:51
to Arba viską griauti,arba        2019-08-5 10:11

Sakai, kad esi tobulas dvigubų standartų maniakas? Kur šio meno išmokai? Gal Ilja Ehrenburg’as su Mechlis’u ir Ščerbakovu šito meno išmokė? O gal Dušegubkės išradėjas - Stalino racionalizatorius Berg’as (Исай Давидович Берг - начальник АХО Управления НКВД по Московской области) šito meno išmokė, ką manai?

Arba viską griauti,arba       2019-08-5 8:26

viską palikti.Visa,kas mena tuos laikus.Mes už tai,kad palikti ir Škirpą,ir Noreiką,Ir Cvirką,ir S.Nerį...Palikti mūsų istoriją,kokia ji bebuvus.Graži,liūdna,skaudi,pasiklydusi,atradusi…

Ar jau liaudis       2019-08-5 5:36

nori išduoti ar parduoti Tėvynę Lietuvą su itin garsiais inteligentais priešaky senu papratimu? Patirties gi tam turime iki valiai. Mes dabar kalbame apie spaudimą, atlėkusį tiesiogiai iš Amerikos dėl mūsų nacionalinių didvyrių, o ne apie sorošistus. Apie tai, kad dabartinėje valdžioje ir versle viešpatauja okupacinės Tarybų Lietuvos kūrėjai ir statytiniai su savo anūkėliais, marčiomis, žentais ir, žinoma, meilužėmis bei Vilniaus G taško paieškų bendruomene, palengvinančia jaunoms vilnietėms jį susirasti praktiškai. Senos vilnietės jau seniai jį išsipardavusios pagal monopolinės “rinkas ikanomiką”, anot genialiojo Uspaskio.

>to Stalino saulė Amerikoje 2019-08-4 22:22        2019-08-5 0:01

“Tai sakai, kad Putinas Kissinger’io statytinis, jo vasalas” ir t.t.
- Liaudis prašo paaiškinti, kaip tai susiję su Sorošo veikla prieš Trumpą?

to Stalino saulė Amerikoje       2019-08-4 21:22

Tai sakai, kad Putinas Kissinger’io statytinis, jo vasalas, ar taip patį reiktų suprasti? Prašom patikslinti, o tai mes nebesusigaudome. Kad Vokietija nelaisva, o okupuota - mes tai girdėjome iš Fininsų ministerio lūpų, bet kad Putinas irgi vasalas - tai šito tikrai dar negirdėjome? Reiktų gal Kubiliaus su Rasele paklausti - jie daugiau ir geriau žino. Mažylis kažko persigandęs - nieko nebesako, tik gerą algą ims už tylėjimą.

Stalino saulė JAV       2019-08-4 20:39

Nauji finansinio spekulianto, leftisto ir ‘Atviros visuomenės’ fondų steigėjo
$ 20 000 000 prieš Trumpą ir už pro-abortinę demokratų ‘mirties kultūrą’:
George Soros Will Spend More Than $20 Million to Defeat President Trump, Elect Pro-Abortion Democrats
CNBC reported on Oct. 30, 2018, Soros’ 2018 giving included $5 million to Priorities USA Action: ‘a super PAC that backed Obama and Clinton when they each ran for president.’
Although $20 million may seem like a lot, Soros’ political donations are only a fraction of the money he spends promoting left-wing causes. In 2017, his Open Society Foundations said that Soros had given away about $14 billion over his lifetime to fund liberal groups and activism on immigration, abortion, journalism. In October of that year, Soros shifted another $18 billion into OSF, bringing its assets to more than $25 billion.
https://www.lifenews.com/2019/08/01/george-soros-will-spend-as-much-as-20-million-to-defeat-president-trump-elected-pro-abortion-democrats/

stasys        2019-08-4 19:45

Reigardas klausiau : cit “Įdomu būtų žinoti, kas yra autorius šito plano Maskvoje, užgrobiant Lietuvą ir kitas šalis “.. einu pabarškinsiu keptuvėmis gal paširdžiuos kiek atlėgs ..

to ah1       2019-08-4 17:12

Europą pasidalijo dvi ne europinės kilmės galybės, tad nustok dezuoti ir runkeliokus balamutyt. Europą pasidalijo Troikė, kas pačiam čia neaišku?

Krikdemai?       2019-08-4 17:09

O ką krikdemai dabar Konservatorių partijoje išdarinėja, nežinot? Ogi eina tuo pačiu seniai pramintu taku - išdavinėja. Sunku suvokti, kaip tokia Degutienė su Saudargais galėjo tapti krikdemais - runkelių ir davatkų aklumas beribis.

Raigerdas        2019-08-4 14:19

Seniai laukiau būtent tokio gerbiamo Vidmanto Valiušaičio straipsnio. Pagaliau imta kalbėti pilna jėga apie tą vieną iš gėdingiausių lietuvių tautos puslapių. Bet sovietiniai NKVD-istai lietuvius čia patvarkė kapitaliai. Aš vis galvojau sovietmečiu, kodėl rusai taip dažnai mini, kad “lietuviai yra kultūringa tauta, bet kartu tai ir išdavikų tauta”. Taip, tokio mąsto išdavystę sunku įsivaizduoti. Bet nieko nebūna tik vienintelį kartą. Reiškia lietuviai išdavikiškumu pasižymėjo ir anksčiau. Ir čia mes jau priartėjome prie tų pagrindinių priežasčių, kodėl šita tauta nyksta. Prūsai išnyko tik dėl išdavikų padarytos žalos šitai dar iki galo nesusiformavusiai tautai. Reiškia lietuviams gresia panašus kaip prūsų likimas. Nuolaidos ir gailestis išdavikams, nebaudžiamumas, neatsakomybė, pakantumas melui ir kiti tautos degradavimo ženklai sukėlė štai tokias tragiškas pasekmes. Štai tekstas, kurį parašė pats Šėtonas, bet Lietuvos Krikdemai patys prie to prisidėjo? Kaip čia galėjo gautis toks paradoksas? Įdomu, kas buvo šio teksto autoriai ar autorius(deja, lietuvius iki pat šiandien yra sunku išmokyti konkretumo):“Negailestingai eksploatatorių prislėgta, apiplėšta ir išprievartauta, pasmerkta skursti ir išnykti Lietuvos liaudis įsteigė naują valstybės santvarką, santvarką, kurioje pati liaudis yra pilnateisis šalies šeimininkas. Šitoji santvarka – sovietinė santvarka. Lietuva pasidarė Sovietų Socialistinė Respublika”. Įdomu yra tai, kad tokia buvo nuo pat senų laikų Moskovijos politika. Tikrai, sukrečiantis gerbiamo Vidmanto Valiušaičio straipsnis. Įdomu būtų žinoti, kas yra autorius šito plano Maskvoje, užgrobiant Lietuvą ir kitas šalis. Šitie spąstai lietuviams buvo suregzti labai išmoningai. Įdomu, kiek metų su tuo planu buvo dirbama?

stasys        2019-08-4 12:35

Dešine kabliu į kepenis , čia kai kam turėjo tapti labai nepatogu paskaičius visas tas formuluotes gelbėjant ano meto Lietuva .  Ano meto žodžiai ir mintys liginant su šiandiena liko tie patys .Gali keistis santvarkos ir valdžios , bet menkos proletariato dūšelės nepakeisi .. (šuns širdis vienodai plaka bet kuriame kūne.)  Ar kas skaitė Ukrainos Krimo prašymą ji prijungti prie ‚didžiosios Rusijos federacijos ‘?  paskaitykite .. žodžiai kiti bet mintis liko ta pati .. reikia gelbėti . Ir taip metai iš metu .. šiandieniniai Lietuvos gelbėtojai irgi mažai išrankus copy pašte mintimis ....Taip jau nutinka kad tikrosios grėsmės akivaizdoje skirtingu barikadų pusėse susitinka labai skirtingi žmonės su labai skirtingomis idėjomis ir pasaulio matymais ..ir dar juokina tai ..kad tokio posūkio įvykiu matyt „šimašininkai“ visiškai nesitikėjo o paprastas grybšt virto kažkuo neišmatuojamu , grėsmingu ir dideliu . Prisiminkite kaip greitai Vilniaus meras paskelbė apie kitu nereikšmingu atminimo lentų nuėmimą ..sovietinio periodo . Tai rodo kiek esti tas J.Noreikos ir K.Škirpos sprendimai politiškai nepamatuoti ir nesvarstyti ., o jei taip tada kas tuos sprendimus į ausį kuždą  Vilniaus merui . ?? Čia tik vienas klausimas man dar neduoda ramybės ..apie kokį moratoriumą istorijai paskelbė naujasis Lietuvos Prezidentas .? 

Aciu       2019-08-4 11:43

autoriui uz issamu ir kompetetinga straipsni.
Poans “Tragikomiska” visiskai pasiklydes vertinimuose.Musu atpirkeja sodinti greta nieksu ir padugniu.Visiskai siurrealistiska.Stai todel ir del to mes ir atsidureme ten kur dabar esame.Kai Dieva, Dievo sunu dristame tapatinti su issigymelisku zmogaus sadizmu ir izulumu.Atskirti Dievo veikima nuo zmogaus savivales privalo kiekvienas zmogus.Jeigu jis to neskiria, tai jis tamsuolis, arba piktavalis.

Jascha       2019-08-4 11:22

pons Valiušaitis tarsi koks Mičiūrinas su kukurūzais: vis užsiima istorijos ir istorinės atminbties selekcija. Jis nesusutodamas rašo, šneka apie nuopolio pasekmes, o ne priežastis, apie tą jau nieko nesprendusią ir niekam nevadovavusią
nelaimingą Liaudies Seimo delegaciją į Maskvą, o ne apie esmių esmę apie Antano Merkio vyriausybę, kuri savo rankose dar turėjo ir kariuomenę ir diplomatiją ir teismus ir visą valstybės administraciją. Viską savo rankose laikė ligi pat 1940 birželio 15 d. vidurdienio. Tos Merkio vyriausybės lemtingąjį paskutinį posėdė, kuriame visa antismetoniška opozicija su krikščionimis demokratais ir liaudininkais priešakyje su karo vadais generolais Raštikiu ir Vitkausku pasisakė už sovietų ultimatumo priėmimą ir kapituliaciją. TAI IR BUVO TIKROJI VALSTYBĖS IŠDAVYSTĖ. O visa kita, kas jau vyko PO KAPITULIACIJOS, jau tik tos DIDŽIOSIOS IŠDAVYSTĖS ir KAPITULIACIJOS baisios pasekmės: ir žurnalistas Paleckis staiga tapęs ,prezidentu’ ir ,Liaudies Seimas’ ir visi jo ,sprendimai’ su delegacija į Maskvą... . Be tos DIDŽIOSIOS trumparegiškos egoistinės KRIKDEMŲ-LIAUDININKŲ IŠDAVYSTĖS nebūtų buvę ir visų tų vėlesnių. Taigi ar ne laikas pagalvoti apie istorijos teismą lemtingojo Paskutinio posėdžio dalyviams. Juk mūsų broliai ir kaimynai lenkai surengė teismą 1939 rugsėjo katastrofos kaltininkams su plk. Jozef Becku priešakyje.

Tragikomiška       2019-08-4 11:07

Kas dėl Jėzaus Kristaus. Prisidengiant jo vardu buvi žudomi pagonys, indėnai, kilo religiniai karai su protestantais, hugenotais, o prisiminkime jėzuitus ir šventą inkvizicią. Kur buvo žmogiškumas, kai buvo tikėjimas?

Dzeikas       2019-08-4 10:21

—>ah1
Ir drasus gi, tamsta. Sitaip klausima stato nieksai. KGB tardytojai kai presuoja savo auka. O tamsta atviru tekstu varo…
Radio Show personazai(Ceslovas, Bronislavas,Senis, Minde) taip savo sprendumus grindzia.
Pasirinkimas visada yra. Tik ne debilams ir paslemekas. Pastarasis bruozas sukelia pirmaji beje. Iseitis buvo elgtis taip, kaip niekas nesitiki ,kad elgsies. Tautos kuriu vadovai drisdavo taip elgtis tapdavo didziosiomis. Lietuva irgi turejo galimybiu langa: 1939m rugsejis. Vokietijai det ultimatuma reikejo del Lenkijos uzpuolimo ir skelbt kara.Kaip amerikieciai sako, nebuk zertva, buk dalyvis.
Bet kiekvienam savo, sakoma.

ah1       2019-08-4 9:52

klausimas: ar turėjo lietuviai kitą pasirinkimą po Ribentropo ir Molotovo pakto/ Stalino ir Hitlerio Europos pasidalijimo?

>>>2019-08-4 10:17       2019-08-4 9:46

tikrai taip. Dažnas iš mūsų vaizduoja save patriotu, bet nemato savo paties daromų darbų, t.y. ne mano kiemas, ne mano pupos ir renka per rinkimus tuos, kurie jam patogesni. Labai gera patarlė “juokiasi puodas, kad katilas juodas”.

Dzeikas       2019-08-4 9:43

—>Gyvuosius apraudu, mirusiuosius šaukiu     2019-08-4 1:49
Lietuviskas modus operandi. Kalta auka, Venckiene - vaiku tvirkintoja, Skirpa - isdavikas.
O kas teisejai? Mokantys gyventi. Gi jeigu nemoketu,- nuo zodzio “mokintis”, o ne uzmoketi;supraskite teisingai, - tai niekas teisejais tokiu nestatytu.

Keistai atrodo trolių,        2019-08-4 9:36

šiame kiršinimo laikotarpyje, patriotiškumas Lietuvai. Tik sovietai labai aiškiai skirstė į blogus ir gerus žmones.

to Tragikomiška 2019-08-4 8:48       2019-08-4 9:17

Tikrai tragikomiška, kad tarp padugnių įrikiuojate mūsų Atpirkėją Jėzų Kristų, kuriam būtent žydai išsireikalavo mirties bausmės ant Kryžiaus!
Negi nenuovokiai manote, kad vien todėl, jog esate lietuvis(?), esate geresnis už žydą, rusą, lenką ar bet kurios kitos tautybės žmogų? Atvirkščiai, jei taip niekingai elgiatės!

TROTA       2019-08-4 9:16

Kada bus panaikinta Lietuvos išdaviko, LT VSD įkūrėjo, Stalino saulės nešėjo gatvė  Vilniuje ir užkastas paminklas Jam.

Dzeikas       2019-08-4 9:03

Tarp tu deputatu buvo ir siaip durneliu nesuvokianciu ka daro.Kas tokiu priperejo Lietuvoje?
Prisiminkime Smetonos paskutiniuju dienu valdymo farsa. Po to kai 1926 uzsimojo platiems zingsniams, a le tautiskas Atatiurkas, jis taip tycia nedaleis Lietuvoje betvarkes ir komunistu. Grieztas ir bekompromisis sis istorijos klounas buvo tik su tais kurie buvo silpni ir negalejo grazos duot. Kai gyvenymas paimdavo uz kiausu Smetona netiketai tapdavo tolerantiskas ir demokratiskas bandydamas sleptis uz savo kamariles sebru nugaru. 1939m , atrode pult toliau nera kur, kai Sovietai pareikalavo isileist ju igulas pasaldindami piliule Vilniumi. Atrode tautos pasipiktinimas turejo nusluoti isdavika. To neivyko, nes zmones jau buvo sio paslemeko isdresuoti pagal rusiska kurpaliu: “Ja nacalnik - ty durak”. Panasiai kaip ir dabar, adekvatus okupantas, kuris nors viena akim ziuretu bendrojo gerio buvo sveikintinas (NATO pratybos Klaipedoje lyginamos Kriegsmarine su Hitlerio atvykimu 1938m - isvaduotuojai). Ta rode vietiniu lietuviu neutralus-pozityvus poziuris i Klaipedos krasto grazinima Vokietijai. Ta rode ir anemiska tautos reakcija tiek i suverenuma varzancia sutarti su TSRS, tiek ir visaverte okupacija 1940m birzelio 15d. Ispirdolino “tautos tevas” per Kybartus i Vokietija ir velniai taves nemate.
Va tokioj atmosferoje NKVD kuri oranzavo si “miuzikla” ir rankiojo deputatus i “Liaudies Seima”. Niekas tragedijos balotiruotis i ta “seima” nemate. Garantuota duona su sviestu 5 metus. O kad enkavedistai(nebutinai uniformuoti) veike pyrago ir botago principu netoleruodami stuburo demonstravimo, na tai nieko nauja.Pansiai , tik primityviau, ne taip meistriskai elgesi ir smetoniniai. Vaziavo Maskvon deputatai ne prie TSRS jungtis, bet pazistami su naujomis realijomis ar nujausdami kas bus jei sakosis (masiniu arestu 1940m vasara NKVD nevykde) nebalsuoti “uz” si publika nedriso.
Lietuviskas “o ka daryti, gyventi tai reikia”.
Velesni partizanai? Tokiais tapdavo tie , kurie ir islik Smetona valdzioj butu ujami ir laikomi arciau subines.

Vieni kolaboravo su       2019-08-4 8:16

vienais,kiti kolaboravo su kitais.Naivu tikėtis,kad po kitos šalies vėliava išliksi nepriklausomu.Tai ir buvo to laikotarpio tragizmas.

StasysG       2019-08-4 7:53

Netikiu. Taip negalėjo Lietuva pasiduoti.

Tragikomiška       2019-08-4 7:48

Beskaitant medijas susikuria mitas - žydai šventieji:Zimanas, šumauskas, Jėzus Kristus, Dekanidzė, Kuklianski, o lietuviams atitenka nelabojo vaidmuo. Ką reiškia stora piniginė, nors sako, kas statuso nenusipirksi.

zita.       2019-08-4 7:41

po kažkiek laiko bus parašyta visa tiesa ir apie stojimą į e.s

Traikomiška       2019-08-4 7:30

Stalino saulės išsiilgusių vardais gatvės, paminklai įamžinti, spjaunant į Sibirę supudytus lietuvius, o kovojama dėl nacių nužudytų žydų įamžinimo, naikinant iš atminties lietuvių patriotų atminimą. Išnaikinkime komunizmą, pagerbkime visus žuvusius už tėvynės laisvę be lietuvos ar amerikos žydų nuomonės, jie komunistus myli labiau, jiems lietuvis ne žmogus.

Mendel       2019-08-4 7:15

Keistas tas Valiušaitis: kurie kolaboravo su sovietais tuos jis puola ir vadina kolaborantais, o tuos, kurie kolaboravo su naciais jis glosto, popina ir teisina…
Garbingi ir moralūs žmon4s taip nesielgia.
Ir istoriku jis neturi yeisės vadintis.

Gyvuosius apraudu, mirusiuosius šaukiu       2019-08-4 0:49

Deklaracijos apie Lietuvos paskelbimą Sovietų Socialistine Respublika
ir apie Lietuvos įstojimo į Sovietų Socialistinę Respublikų Sąjungos sudėtį pasirašiusiųjų valstybės išdavikų vardai ir pavardės puikiai žinomi.
Viso to akivaizdoje K. Škirpos laikysena puikiai žinoma, bet, kaip kompetetingai rašo V. Valiušaitis, „išdaviku” šiandien paskebtas būten jis! O tempore, o mores!

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.