Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Propagandos ir ideologijos analizė, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vidmantas Valiušaitis. Dėl Škirpos – tiesa yra kita, pone mere

Tiesos.lt siūlo   2017 m. gruodžio 5 d. 19:03

21     

    

Vidmantas Valiušaitis. Dėl Škirpos – tiesa yra kita, pone mere

DELFI.lt

„Viena vertus, K. Škirpa buvo pirmasis savanoris, iškėlęs trispalvę ant Gedimino pilies, kita vertus, jis ragino atsikratyti žydų. Aš nesu linkęs pritarti, kad tai pareiškę žmonės būtų pagerbiami jų vardu pavadinta gatve“, – neseniai pareiškė Vilniaus meras Remigijus Šimašius, pridūręs, esą „diskusija“ dėl to jau buvusi, dabar jis lauksiąs „tarybos sprendimo“.

Tačiau tiesa yra kita. Nei K. Škirpos nuopelnai Lietuvai ribojasi vien trispalvės iškėlimu ant Gedimino pilies bokšto, nei K. Škirpa ragino „atsikratyti žydų“, kaip tai interpretuoja meras. Pagaliau ir diskusija, kurią p. R. Šimašius vadina „įvykusia“ (spėju, turi galvoje 2016 m. lapkričio 29 d. Vilniaus tarybos nario D. Kuolio rotušėje surengtą pasisakymų vakarą, kuriame ir man teko dalyvauti), vargu ar tikslu vadinti „diskusija“.

Ten argumentai nebuvo klausomi, istoriniai faktai niekam nebuvo įdomūs. K. Škirpos gatvės panaikinimu suinteresuoti asmenys padarė politinius pareiškimus ir tuo viskas baigėsi. Tuo nesunku įsitikinti iš vaizdo įrašo (žr. ČIA; V. Valiušaičio komentaras – ČIA – Tiesos.lt red.).

O tam tikri faktai atsakymo vis dėlto reikalauja. Pavyzdžiui, 1941 m. birželio 24 ir 25 d., t. y. tuo metu, kai vokiečių Kaune dar nebuvo, o gatvėse vyko sukilėlių kovos su besitraukiančia Raudonąja armija, Čikagos lietuvių dienraštis „Draugas“ iš Stokholmo, Helsinkio ir Berlyno gauta informacija dėjo dideles titulines antraštes: „Lietuvoje paskelbta nepriklausomybė“, „Sukilusi Lietuvos kariuomenė užėmė Kauną“. Pirmojo puslapio pranešimuose skelbė, kad „sudaryta nauja Lietuvos vyriausybė“, „pulk. Škirpa – premjeru“, „nebus persekiojami žydai“, „pulk. Škirpa uždraudęs žydų persekiojimus Lietuvoje“.

Gal gerbiamasis R. Šimašius turi atsakymą į klausimą, kodėl 2017 m. Vilniaus meras tvirtina, kad K. Škirpa ragino „atsikratyti žydų“, bet 1941 m. birželį laisvojo pasaulio spauda, cenzūros nesuvaržyta, skirtingai negu okupuotoje Lietuvoje ir nacistinėje Vokietijoje, yra aiškiai perdavusi K. Škirpos nusistatymą ir parašiusi juodu ant balto: žydai Lietuvoje persekiojami nebus, „pulk. Škirpa uždraudęs žydų persekiojimus Lietuvoje“?

Tai yra faktas. Su juo reikia kažką daryti. Negalima apsimesti, kad jo nėra.

Kitas klausimas – ar K. Škirpa turėjo galios savo politinį nusistatymą, siekį, intenciją realizuoti? Jis tai deklaravo. O praktiškai? Tuose pačiuose sukilimo dienų pranešimuose rašoma, kad „Lietuvos kariuomenė sukilo ir po kruvinų mūšių paėmė laikinąją Lietuvos sostinę Kauną“, kad „Lietuvoje paskelbta nepriklausomybė ir sukilėliai kaskart perima platesnę kontrolę“.

Apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą pranešė ir laisvojo pasaulio spauda, kaip tai matyti iš šveicarų „Journal de Genève“ straipsnio.

Deja, pranešimų, kad sukilėliai tą kontrolę pagaliau „perėmė“ ir jie dabar nustato elgesio taisykles nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos teritorijoje, nėra. Jie bandė tai padaryti, paveržti ją iš besitraukiančių bolševikų ir pastatyti vokiečius prieš įvykusį nepriklausomos Lietuvos deklaravimo faktą. Tačiau nacių militarinė galia buvo neįveikiama, politinė valia „drang nacht osten“ – nepalenkiama.

Jau birželio 25-osios popietę vokiečių kariuomenės daliniai buvo Kaune. Nors miestas pasitiko juos iškeltomis trispalvėmis ir Laikinosios Lietuvos vyriausybės pareiškimu, kad atstatomas Lietuvos Respublikos konstitucijos galiojimas, jau kitą dieną skelbimų stulpai buvo nuklijuoti Vyriausiojo vokiečių armijos vado atsišaukimo tekstu, kuris skelbė:

„Nenugalimi Didžiosios Vokietijos kariai ateina kaip Jūsų DRAUGAI IR GELBĖTOJAI NUO BOLŠEVIKŲ JUNGO. [...] KAS LAIKYSIS RAMIAI IR PILDYS VISUS VOKIEČIŲ KARINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSAKYMUS, TAM NĖRA KO BIJOTI (išskirta vokiečių karo vado – V.V.). Ginklus, amuniciją ir visokią karo medžiagą, taip pat sumuštos Raudonosios armijos ir sovietų įstaigų nuosavybę reikia tučtuojau perduoti artimiausiam vokiečių kariuomenės daliniui arba artimiausiai komendantūrai arba praneši kur tai yra. [...] Taip pat reikia tuojau pranešti, jei kur yra pasislėpusių sovietų karininkų, kareivių ir bolševikų komisarų. Kas nuslepia sovietų karius arba ginklus, amuniciją ir kitokią SSSR nuosavybę arba ją pasisavina, bus sušaudytas (išskirta vokiečių karo vado – V.V.). Taip pat bus sušaudytas, kas pasipriešins arba bandys susisiekti su priešu.“

Birželio 28 d. lietuvių sukilimas buvo baigtas ir sukilėliai vokiečių nuginkluoti. Tačiau nekaltų žmonių žudynės tęsėsi. Ginkluoti sovietiniai komisarai, politrukai, bolševikų kariai, atsilikę nuo pagrindinių pasitraukusios Raudonosios armijos pajėgų, toliau terorizavo, plėšė ir žudė Lietuvos žmones.

„Kruonio apylinkėje dar siaučia vietos komunistai, kurie su besislapstančiais rusų kariais terorizuoja gyventojus. Šiomis dienomis iššaudė apie 30 aktyvesnių lietuvių – šaulių. Prašome tamstą, kiek galima daugiau išduoti Kruonio šaulių-partizanų būriui ginklų, – 1941 m. birželio 30 d. kreipimesi į Kauno miesto ir apskrities Karo komendantą J. Bobelį rašė Kruonio šaulių būrio vadas J. Jenkevičius su savo pagalbininkais. – Kruonio apylinkėje yra daug miškų, tad banditams-komunistams yra patogios sąlygos dienos metu slapstytis miškuose, o nakties metu žudyti lietuvius – aktyvistus.“

Tai pranešimai tiesiog nuo „fronto linijos“. Einant įvykių „karštomis pėdomis“. Ir istorijos čia nesuklastosi. Ji fiksuota tokia, kokia buvo atspindėta tą akimirką. Paliudyti žodžiai, kurie buvo tarti, ir veiksmai, kurie buvo padaryti. Tada.

Kai kalbame apie žmones, kurie veikė TADA, aukodami viską, įskaitant savo turtą ir savo gyvybes, žūtbūtinai bandydami nusimesti okupacijos grandines, ar kartais pagalvojame: turime mes moralinę teisę šiandien, sėdėdami minkštasuoliuose, narciziniu kaprizingumu svarstinėti, ko jie dar „nepadarė“? Ką galėjo ar net privalėjo „padaryti geriau“? Arba „daugiau“?

Gal ponas meras turi atsakymą į kitą klausimą: kodėl „nacių kolaborantas“ K. Škirpa, Amerikos spaudoje dėl žydų padaręs viešą pareiškimą, akivaizdžiai priešingą nacių generalinei politikai, tą pačią dieną Berlyne buvo internuotas? Juk žmogus, tariamai norėjęs „atsikratyti žydų“, būtų buvęs itin pravartus Lietuvoje! Naciai kaip tik pirmosiomis dienomis nelabai sėkmingai bandė organizuoti pogromus prieš žydus ir patys pripažino, kad jiems nesisekė.

Henry A. Zeigeris, knygos „The Case Against Adolf Eichmann“ redaktorius ir komentarų autorius, cituoja generolo F. W. Stahleckerio 1941 m. spalio 15 d. raportą Heinrichui Himmleriui, Vokietijos vidaus reikalų ministrui: „Atsižvelgiant į tai, kad Baltijos valstybės smarkiai nukentėjo nuo bolševikų vyriausybės ir žydų, kol jos buvo inkorporuotos į SSSR, buvo tikėtasi, kad jos (t. y. patys gyventojai) atsilygins priešams, likusiems po Raudonosios armijos atsitraukimo. Saugumo policijos pareiga buvo sukurstyti šiuos apsivalymo judėjimus ir nukreipti juos teisinga linkme tam, kad kuo greičiau būtų pasiektas šio apsivalymo tikslas. Žvelgiant į ateitį buvo nemažiau svarbu pateikti lengvai įrodomą ir nepajudinamą faktą, kad išsilaisvinę gyventojai patys ėmėsi pačių griežčiausių priemonių prieš bolševikus ir žydus, ir kad vokiečių valdžios nurodymai liktų tarsi nuošalyje. (išskirta V.V.)“

F. W. Stahleckeris tame pat raporte toliau skundžiasi: „Mūsų nuostabai, nebuvo paprasta sukelti plačius pogromus prieš žydus.“

Kitas amerikiečių autorius dr. Philipas Friedmanas, buvęs Kolumbijos universiteto žydų istorijos lektorius ir knygos „Their Brothers Keepers“ autorius, cituoja kitus Franzo Stahleckerio, ypatingosios paskirties SS grupės A, veikusios Baltijos šalyse, vado („SS Brigadeführer Franz Stahlecker, Commander of Einsatzgruppe A, operating in Baltic countries“) žodžius: „Mūsų instrukcijų pagrindu, saugumo policija kiek įmanoma greičiau ėmėsi spręsti žydų klausimą. Tačiau mes manėme, kad reikėtų, jog saugumo policija iš karto nesiimtų ypatingai griežtai persekioti, kas galėtų sukelti negatyvią reakciją net ir tarp vokiečių. Mūsų tikslas buvo parodyti, kad pati tauta ėmėsi persekioti žydus (išskirta V.V.)“.

Nuo savęs Ph. Friedmanas priduria: „Tačiau Stahleckeris, kuris vykdė samdinių verbavimą iš fašistų partizanų junginių, bedarbių policininkų ir nusikaltėlių pasaulio, su nuostaba ir nusivylimu atrado, kad lietuviai, kaip taisyklė, atsisakydavo galimybės, kurią jiems pasiūlydavo tūkstantmetis Reichas (išskirta V.V.). „Tai nebuvo paprastas dalykas, – skundėsi Stahleckeris, – suorganizuoti efektyvius veiksmus, nukreiptus prieš žydus.“

Štai šitokia jėga jau 1941 m. birželio 25 d. atsistojo prieš Lietuvos Laikinąją vyriausybę, kurios ministras pirmininkas buvo internuotas Berlyne, o kabineto nariai dar birželio 22 d. buvo nelegalioje padėtyje, slapstėsi nuo sovietų NKGB persekiojimo arba bolševikų buvo laikomi Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.

Sunku dabar suvokti tų žmonių savijautą, – drąsą, ryžtą imtis atsakomybės mirtino pavojaus valandą, užgriuvusių gelbėjimo uždavinių mastą – tomis pratrūkusio chaoso bei teroro dienomis. Bandau įsivaizduoti šiandienius televizijose drąsius politikus panašios akistatos su istorija valandomis. Nelengva.

Straipsnio tęsinį skaitykite DELFI.lt portale ČIA.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Ir dar       2017-12-6 1:33

Holokaustas ? O lietuviu holokausto nebuvo ?Tik mes ne tokie itakingi ,kad tai sauktume ir reikalautume ji atlyginti.

siaip taip       2017-12-6 1:30

isklausiau Kuolio moderuojama diskusija.Labai gaila-nusivyliau Kulakausku.Kodel rimti zmones verciami diskutuoti su tokiais kaip Harold,kurio feisbuke jis devi rozines mergaitiskas kojinaites ?Beje-viso gero Kuoliui irgi.

nu nepulkite gi taip baisiai tavaryščiaus,-       2017-12-6 0:11

jis turėjo omenyje stribą iš savo giminės praeities - Nikolajų Petrovičių Skyrką. Nieko bendro su pulkininku Kazimieru Škirpa.

Ačiū, Alvi, už l. profesionaliai pateiktus faktus        2017-12-5 23:05

Kaip feminizmas yra, nors moterų vardu, bet būtent prieš moteris,
labiausiai nukreiptas ideologinis pramanas,
taip Dekalogo įsakymų nesilaikantis žmogus yra nevertas vadintis žydu.

Alvis, nesuprantančiam        2017-12-5 22:23

Keista, kad nieko nesuprantat, bet vis tiek rašot. 1941 m. vasarą LAF “propogandinių” lapelių sovietų užgrobtame krašte niekas niekada nematė ir neskaitė ,nes jų iš vis tada dar nebuvo.
Tikrus LAF-o “dokumentus”,  tik kažkodėl ant rusiškos gamybos popieriaus (sena data)  kūrė ir spausdino gerai žinomų draugų Berijos ir Višinskio kontoros, ruošiant “tikrus popierius” Niurenbergo Tribunolui. Geriausias tokių jų falsifikacijų ir melo pavyzdys yra Tribunolui įteigti “dokumentai”,  kad VOKIEČIAI 1941 m. nužudė 25 000 Lenkijos karininkų  miške prie Chatinės). Ar jums neatrodo idiotiškas teiginys, kad gestapo suimtas ir arešte laikomas buv. Lietuvos ambasadorius plk.K.Škirpa iniciavo žydų žudynes Vokietijos vermachto okupuotame krašte? To dar neteko girdėti. Jūs pirmas.  Matomai nutarėt aplenkti žinoimis ir savo mokytojus.

Taigi, kaip manai, Nesuprantu 2017-12-5 16:30,       2017-12-5 22:11

“kieno deka per 3 menesius praktiskai neliko zydu Lietuvoj 1941 metais?”,
kai žydai su lietuviais taikiai gyveno ir sugyveno ŠIMTMEČIUS?
Tokie, kaip tu, demagoge, tiek žydų, tiek lietuvių tautų gėda.

Uzuojauta       2017-12-5 21:58

gerbiamam autoriui ,kad tenka polemizuoti su tokiais ,,reklaminiais” veikejais kaip Simasius-kitaip tariant visiskais dundukais istorijos supratime.Bet labai aciu,nes normaliems zmonems paaiskinate faktus.Aisku uzjauciu ir del ,,klouno” Vinokuro-labai jau neaiskaus zmogelio…

Nesuprantu       2017-12-5 15:30

Skirka buvo is vien su naciais. LAF propagandinius lapelius pasiskaityk autoriau!!! Kaip manai, autoriau, kieno deka per 3 menesius praktiskai neliko zydu Lietuvoj 1941 metais? GEDA!

kloakinis meras       2017-12-5 14:47

eilinį kartą apsikloakino, kodėl jam nepateikta interpeliacija? Ar Vilniaus miesto Taryboje nėra nė 1 padoraus politiko? Negi jie visi sulindę į kloakos vamzdį griauna valstybingumo pamatus, uždrausdami Vytį Lūkiškių aikštėje, šmeižia Tautos didvyrius ir trokšta vien juos paniekinti. Kur padorūs politikai? AŪ...

$+$       2017-12-5 14:38

R. Šimašiui rūpi Daukantūrą, o ne tiesa. Norint ten patekti, turi gauti “rabino” palaiminimą. Pasilankstys prieš zurofus ir bus tinkamas kandidatas. Po S. Skvernelio kadencijų.

Rūta       2017-12-5 13:49

Gerb. V. Valiušaičio straipsniai tikra atgaiva dūšiai. Ačiū jam už juos. Gal būtų galima išleisti atskiras knygeles (pvz. K.Škirpos biografiją su gausiais dokumentais) ir platinti jaunimo tarpe, mokyklose. Nes ši karta nežino. Jei dar negauna istorinės atminties šeimose, tai užauga visiški mankurtai, nesididžiuojantys savo tautos garbinga praeitimi. Kokią pasaulėžiūra įgija jaunuolis, perskaitęs pvz. “Mūsiškius”?

nebūtinai nomenklatūrininkų       2017-12-5 3:00

Bet jiems naudingas. Dar Teisingumo ministerijoje pasižymėjo Garliavos košmaro metu, nekalbant jau apie Laisvos rinkos institutą.

nomenklatūrininkų vaikas tas šimašius       2017-12-5 1:06

kad jo tėvai nomenklatūriniai komunistai - tas tai aišku.
klausimas kitas: kokia tų tėvų tautybė buvo?
(šiaip emigrantai lietuviai senai rašė: jei esi antikomunistas, tau automatiškai klijuojama antisemito etiketė)

per daug jam garbės       2017-12-5 0:35

Repliką iškart reikėtų adresuoti Šimašiaus šeimininkams, o ne “Jo Didenybei’. Šimašius ir savivaldybė su savo tiesioginiu darbu visiškai nesusitvarko, tai ir bando taip nukreipti dėmesį nuo savo profesionalaus neįgalumo.

aha       2017-12-5 0:27

M. Ivaškevičius pavadino K. Škirpą “Hitlerio šunimi”, todėl jo klausiu:
o tu pats - sionistų šuo? Jis parašė pjesę apie žinomą rusų rašytoją,
pagarsėjusį antisemitinėmis pažiūromis, nutylėdamas pastarąją savybę.
Teko vienoje TV “Dožd” laidoje matyti Ivaškevičių, kurioje pasakęs apie į Sibirą vykstančius lietuvius tvarkyti tremtinių kapų, jis dar suvebleno,
kad šis būrys galėtų Lietuvoje ir žydų kapus tvarkyti.
O kas trukdo Ivaškevičiui su bendražygiais ne maršuose žygiuoti, o paėmus kastuvus
ir grėblius, žydų kapus tvarkyti? Beje, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rekomendavo Ivaškevičių Nacionalinės kultūros premijai gauti…

Keista, kad R. Šimašius       2017-12-5 0:15

turėdamas lyg ir teisininko išsilavinimą, nesupranta, kad atiduodamas žydų ekstremistams kalti prie kryžiaus K. Škirpą, tuo pačiu lyg ir kvestionuoja K. Škirpos įvykdytą juridinį Vilniaus miesto priklausimą Lietuvai, o nesant juridinio pagrindo nerealiai skamba patriotų šūkis, “Mes be Vilniaus nenurimsim” ir silpnai fizine jėga paremtas įsitikinimas, kad Vilnius mūsų. Nesant juridinio pagrindo, natūralu,
kad Vilnių gali savintis lenkai, baltarusiai, kad ir tie patys žydų ekstremistai,
kuriems padeda Šimašius ir Vanagaitė, siūlanti lietuviamas palikti namus žydams.

Hm...       2017-12-5 0:03

Dar vienas reikalingas, faktais ir dokumentais pagrįstas straipsnis.
Deja, abejoju, ar besišypsantis tują nupjovęs ir leidęs išgriūti Lietuvos valstybės simboliui “meras” (juk būtent šiais dviem “didžiaisiais” pasiekimais pasižymėjo Šimašius kaip politikas), sugebės perskaityi ir suprasti straipsnį, juolab - suvokti istorinį jame aprašomų įvykių kontekstą. Pas mus dabar įprasta garbinti diletantus, svarbiausia, kad tie diletantai mokėtų garsiai šaukti ir jų apsimestinai mąslias povyzas tiražuotų primityvi žiniasklaida. Prokuratūra sako-nieko tokio, jei šlykščiai apšmeižiamas žiauriai nužudytas žmogus, dramaturgas piktinasi visuomenės pasipiktinimu šmeižtu ir vadina tai demokratijos stoka, save vadinantys žydais asmenys ruošia naują sąskaitą “juos nuskriaudusiai” Lietuvai - šį kartą už nacių nusikaltimus (už sovietų - jau sumokėta). Lietuviams, kurių tarpe turbūt daugiausia žydų gelbėtojų, apdovanotų Pasaulio tautų teisuolio apdovanojimu (o kiek jų - nežinomų ir neapdovanotų?), klijuojama žydšaudžių etiketė ir niekas tuo net nepasipiktina. Ir man šioje keistoje istorijoje kyla daug klausimų. Vienas jų - kodėl šmeižto taikiniais pasirinkti Lietuvos valstybei, Lietuvos pasipriešinimui sovietų okupacijai svarbūs žmonės, antra - kodėl šmeižto kampaniją pradėjo viešųjų ryšių specialistė (beje, dirbusi R.Pakso viešųjų ryšių patarėja), trečia - kodėl šmeižto kampanija buvo pradėta ir aktyviausiai vykdoma Rusijoje? Man keista, jog politikai (o Vilniaus meras - vienas jų) ruošiasi nuolankiai paklusti ir vykdyti šios kampanijos užsakovų tikslus, be jokio aptarimo, apmąstymo ar netgi abejonės, bet gal tai visai logiška, gal tai paaiškintų ir mero R. Šimašiaus neveiklumą sprendžiant Gedimino kalno problemą - nugrius tas kalnas, bala jo nematė... 2018-ieji Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis? - Padovanosim ta proga riedlenčių rampą Lukiškių aikštėje…

Jules       2017-12-4 23:51

Vilniaus merą išrinko jaunimėlis, mergelės, prie kurių priekabiaujama, kuriems ir kurioms labai Žečpospolita patinka. Už valstybės grąžinimą į Kauno Lietuvą gerai babkės kai kam byra. Gal žinote kam?

tikrai       2017-12-4 23:30

nebetikiu, kad meras buvo isrinktas tiesiogiai, be balsu klastojimo. Kas ji galejo isrinkti? Tik liberastams prijauciantieji. Nejau tiek daug Vilniuje homiku?

Apolitas Runkelis - Patvorinis       2017-12-4 22:21

Su išdavikais Szymasziais ir kitais šmeižiančiais Lietuvos didvyrius diskutuoti yra beprasmiška ir netgi žema. Tiems debilams, užsidėjusiems politkorektiškumo kaukę, kad paslėpt savo idiotizmą, nusišvilpt ant akivaizdžių faktų ir argumentų.
  Su tokiais reikia ne diskutuot, o tvirtai pareikšti, kad anksčiau ar vėliau už Lietuvos išdavystę jie bus teisiami, skelt antausį ir spjaut į snukį. Va tada šūdvabaliai gal ir susimąstys.

Pikc       2017-12-4 20:22

V. Valiušaitis - šaunuolis! O liberastas Szymaszius eilinė kartą apsiszymaszino. smile

Rekomenduojame

Virdžinija – sektinas pavyzdys

Dominykas Vanhara. Labai tikėtina valdančiosios koalicijos sudėties kaita

Vygantas Malinauskas. Žmogaus teisių komitetas siūlo ideologizuoti smurto problemą

Privalomi skiepai gali sukelti sveikatos sistemos griūtį

Kęstutis Girnius. Konfliktas su Kinija – strateginė, ne taktinė ar komunikacijos klaida

Vokietijoje mokesčių mokėtojų pinigais remiami filmai atitinkantys „įvairovės sąrašą“

Vytautas Sinica. Valstybinės kalbos atnašavimas

Ar iš tikrųjų Seimo nariai patvirtino buvusių Lietuvos okupacinių režimų teisėtumą?

ES „žalioji darbotvarkė“ nebus taikoma privatiems lėktuvams ir jachtoms

Visuomenininkai lietuvių kalbos naikintojus įamžins knygoje „Valstybinės lietuvių kalbos išdavikai“

Draudikas atsisako padengti mirtį dėl vakcinos, nes mirusysis neva dalyvavo eksperimente pats prisiimdamas riziką

Vytautas Sinica. Vyriausybės veiklos apžvalga

Jonas Vaiškūnas. Kalba ne apie kalbą – o apie tai, kur eis demarkacinė linija

Eugenijus Jovaiša. Kalbos išniekinimo projekto autoriai įteisins okupacinių režimų primestą rašybą

Pareigose pažemintas arkivyskupas, susijęs su dokumentu, draudžiančiu laiminti tos pačios lyties poras

Sigitas Besagirskas. Kiek mums kainuos kova su Kinija?

Loreta Strom. Norvegijos visuomenės sveikatos institutas (FHI) nerekomenduoja naudoti koronos sertifikato kaip prevencinės priemonės

Peter Kwasniewski. Kodėl gitarų muzika neturėtų skambėti katalikiškose Mišiose

Etikos dalyko mokymas Vokietijoje sumažino religingumą

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzus Kanos vestuvėse – II eilinis sekmadienis

Arnas Simutis. Lietuva yra šaltojo pilietinio karo būklėje

Dovilas Petkus. Mažosios Lietuvos diena – nacionalistinė šventė

Mindaugas Karalius. Lietuvių kalbos naikintojai bus įamžinti knygoje

Tautvydas Galinis. Svetimvardžiai asmens dokumentuose, arba apie projektą atšaukti valstybinę lietuvių kalbą

Daugiau nei pusė Airijos katalikų dėl pandemijos pasirinko neiti į šv. Mišias

Vytautas Radžvilas. Žodis Laisvės gynėjų dieną

Vytautas Radžvilas. Autonomininkų svajonės tampa tikrove

Kuriamas precedentas: Kvebeko teisėjas apribojo neskiepyto tėvo teisę lankyti vaiką

Asta Katutė. Ideologinė politika: nuo asmenvardžių keitimo iki vėl grąžintos Stambulo konvencijos

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujametinės valdžios dovanėlės Lietuvai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.