Istorija, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 23 d. 18:55

58     

    

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kalba, pasakyta 2022 m. birželio 23 d. Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje,minint Lietuvos sukilimo 81-ąsias metines

„Lietuvių tautos istorija teka paslaptinga ir vingiuota vaga. Jos darbai ir kovos dažnai vyksta sunkesnėmis sąlygomis negu kitų tautų. Jos laimėjimai, nedidelių jėgų, tačiau atkaklių pastangų vaisius, yra dažnai apgaubti tylos. Jos aukos, proporcingai nepaprastai aukštos, nepakankamai suprastos ir įvertintos. Daugelis jos gyvenimo svarbių valandų dar nėra reikiamai apšviestos, kad naujosios kartos galėtų jas pažinti, apmąstyti ir suprasti, kokios pareigos joms yra istorijos pavestos.“

Taip straipsnyje „1941 metų sukilimas“ rašė ambasadorius Stasys Lozoraitis jaunesnysis, neišsipildžiusios Vilties prezidentas, savo gyvenimu ir likimu tarsi patvirtinęs prasmę cituotų žodžių, pasakytų 1971-aisiais, Birželio sukilimo 30-ųjų metinių proga.

Tą dramą būdingai paryškino buvęs Rusijos ambasadoriaus Lietuvoje Aleksandras Udalcovas. Prieš penkerius metus, 2017 m. gegužės 8-ąją, Antrojo pasaulinio karo pabaigos dieną, atvykęs į Antakalnio kapines jis pirmąsyk Rusijos valstybės vardu padėjo vainiką prie monumento žuvusiesiems už Lietuvos laisvę, atidavė pagarbą kovotojams dėl šalies nepriklausomybės. Tas įvykis maloniai nustebino – gal tai netiesioginis patvirtinimas, kad Rusija pagaliau ryžosi pripažinti Lietuvos okupacijos faktą?

Tačiau, vos mėnesiui praėjus, paaiškėjo, kad tai buvo nedaug reiškiantis teatrališkas gestas. Ambasadorius pareiškė, kad mūsų šalis gali būti skolinga Rusijai 72 mlrd. dolerių už tariamas Sovietų Sąjungos investicijas po to, kai 250 tūkstančių raudonarmiečių 1940 m. birželio 15-ąją užtvindė Lietuvą. Vadinasi, savo pirmtakę Sovietų Sąjungą, iš kurios šiandieninė Rusija yra perėmusi visas teises ir pareigas, mūsų Rytų kaimynės buvęs pasiuntinys Vilniuje ir toliau traktavo kaip „investuotoją“, bet ne kaip okupantę. Nesvarbu, kad smurtu, teroru, prievarta ir apgaulėmis grįstas diktatūrinis režimas 22 mėnesius buvo Hitlerio sąjungininkas, sutartinai veikė prieš mažesnes ir silpnesnes Europos valstybes, drauge su naciais griovė Europą ir naikino jos žmones, kaip dabar griauna ir naikina Ukrainą.

Tai, kas šiandien vyksta Ukrainoje, jau yra „matyta“. 1939 m. pabaigoje dėl visko „kalti“ buvo „lenkų ponai“, „suomių imperialistai“, „rumunų išnaudotojai“, „Pabaltijo fašistai“. Dabar – „ukrainiečių nacionalistai“.

Tai yra pagrindinė priežastis kodėl 1941 m. birželio mėnesį įvykęs Lietuvos sukilimas prieš okupantus taip atkakliai iki šiol yra neigiamas, menkinamas ir šmeižiamas. Ne tik iš Rytų, bet tam tikru mastu ir iš Vakarų.

„Negaliu suprasti istorikų, kurie taip paviršutiniškai ir primityviai galvoja: propaganda, o ne gyvenimo sąlygos lemia tokį rizikingą apsisprendimą – imti į rankas ginklą!, – sakė istorikas Augustinas Idzelis. – Tai daro tik tas, kuris nebeturi ko prarasti! Bet tikrai ne tas, kuris vogčia perskaito nelegalų atsišaukimą…

Daug kas tvirtina, kad sukilimas buvo vokiečių ir antisemitų propagandos rezultatas. Tai nesąmonė! Kai tavo akyse dingsta be žinios žmonės – tavo vakarykščiai bendradarbiai ir kaimynai, – kai matai trėmimus, kai tavo paties šeimą kiša į vagonus, kai sužinai apie įvykdytus sadistinius kankinimus ir žudymus, tau nereikia propagandos, kad paimtum ginklą ir dalyvautum sukilime.”

Būdingas yra ponios Vileišienės, garsiosios Vileišių giminės atstovės, laiškas dukrai p. Vileišytei-Devenienei, rašytas į Ameriką 1941 m. vasarą, iškart po bolševikų pabėgimo iš Lietuvos. Jis patvirtina tai, kad visa, kas dabar vyksta Ukrainoje, Lietuvoje jau buvo.

„Miela ir brangi dukryt,
tėtė, aš, Ritutė ir Kaziai likom gyvi. Bet mūsų šeimos liko skaudžiai paliestos. Mykolėlį išvežė iš Vilniaus kalėjimo birželio 16 d. į Archangelsko guberniją. Birutę, Karolį ir vaikučius išvežė Sibiran birželio 17 d. Dar išvežti Vincai su vaikais, Juozas Vileišis su visa šeima, Jonas ir Jurytė Klungevičiai, jo brolis Mykolas su šeima, Černeckių šeima ir daug pažįstamų. Apskaitoma maždaug 38,000.

Ir tai griebė iš nakties, kai dar miegojo, gaudė visus kas bėgo. Baisios buvo dienos, niekas nežinojo kas gali būti už minutės.

Mes ir kiti buvom sudėję daiktus, ruošėmės kelionei. Likom stebuklingai, paskui sužinojom, kad kitas gaudymas buvo skirtas birželio 29 d., žadėjo visus išvežt. Diena mūsų išvadavimo buvo birželio 22 d., 4 val. ryto. Nenorėjom tikėti – tiek džiaugsmo.

Nebaisios buvo kovos, geriau būtume užmušti, negu kankinami. O jie buvo žiaurūs ir baisūs: pjovė vaikus, moteris, nėščioms moterims pjovė pilvus, vyrus kankino, kryžiavojo, degino ir vis negalėjo prisisotint nekaltojo [kraujo].

<…>

Daug iš kalėjimų išėjo laisvėn. Ukmergėj beveik visi, nušovė kelis man pažįstamus. Politinių kalinių išsiųsta per 12.000. Daug ką nužudė birželio 22 dieną.

Bučiuoju širdingai, Mamutė.”

Tokių laiškų, kurie to meto žmonių lūpomis perduoda anuomet išgyventą košmarą, yra daugybė. Dalis jų paskelbta dviejų tomų veikale „Birželis kvietė į Kovą”, kurį visuomenine talka išleidome praėjusiais metais, minint Lietuvos sukilimo 80-metį. Ir tai nepaneigiamas įrodymas bei paaiškinimas kodėl Sukilimas įvyko.

Karine prasme Sukilimas buvo nukreiptas prieš stalininę sovietų Rusiją, politine prasme – prieš hitlerinę Vokietiją. Įžengusios į Vilnių ir Kauną vermachto pajėgos rado čia jau plevesuojančias Lietuvos vėliavas, deklaruotą nepriklausomybės atstatymą, suformuotą Laikinąją vyriausybę bei vietos administraciją. O tai prieštaravo imperialistiniams Vokietijoms interesams.

Jos atsakas buvo atitinkamas – Kazio Škirpos, Lietuvos sukilimo organizatoriaus ir Laikinosios Lietuvos vyriausybės ministro pirmininko, namų areštas Berlyne ir milžiniškas politinis spaudimas vyriausybei Kaune išsiskirstyti arba arba tapti Trečiojo reicho valdininkais, skiriamais vokiečių. Nepaisant Gestapo grasinimų susidoroti fiziškai, nei vienas vyriausybės narys nesusvyravo, liko ištikimi Lietuvai. Nors vėliau ne vienas jų atsidūrė Dachau ir Štuthofo koncentracijos stovyklose.

„Nuo pat jo suspendavimo (sovietinės okupacijos – V.V.), buvusis Lietuvos pasiuntinys Berlyne Kazys Škirpa išvystė Aktyvistų sąjūdžio politinę veiklą pačioje Lietuvoje, – 1941 m. liepos 31 d., t.y. tuo metu, kai Laikinoji vyriausybė Kaune vis dar laikėsi, rašė tik tarnybiniam naudojimui leistas slaptas Gestapo biuletenyje. –

<…>

Tuo būdu jie pravedė platų sukilimą, kurio dėka betgi paskelbtas savarankiškas Vyriausybės sudarymas su Škirpa, kaip ministru pirmininku [priešakyje]. Veikiant apdairiau, šios nepageidaujamos politinės raidos (unerwuenschte politische Entwicklung) būtų buvę išvengta… Kadangi tolimesnė Škirpos veikla buvo absoliučiai priešinga vokiečių interesams (deutschen Interessen absolut zuwiderlief), tai teko uždėti jam suvaržymą likti Berlyne.”

K. Škirpą varžė ir persekiojo vokiečiai, prakeikė ir bandė sunaikinti bolševikai, neišmanėliai lietuviai, net ir po trijų nepriklausomybės dešimtmečių, krūpčioja išgirdę jo vardą ir naikina jo atminimo ženklus. Ne veltui J. Basanavičius „Aušroje“ rašė: „Žmonės, nežinantys istorijos, visada lieka vaikai.”

Stasys Lozoraitis jau mano minėtame straipsnyje tęsė: „Kas šiandien atsimena, kad Lietuva atsisakė sudaryti sąjungą su galinga nacių Vokietija ir pulti Lenkiją? Kuriame Europos rezistencijos puslapyje paminėta, kad lietuvių tauta, atsispirdama didžiuliam vokiečių spaudimui, niekad nesudarė SS dalinių? Ir pagaliau kas šiandien mena, kad lietuviai yra vienintelė tauta Europoje, kuri net aštuonerius metus ginklu priešinosi Rytų okupantui? Atrodo, lyg lietuvių tauta gyventų užuovėjoje nuo didžiųjų įvykių ir jos žemėje istorija būtų jau nuo senų laikų sustojusi. Štai kodėl šiandien mes turime prisiminti ir kitiems priminti, kad 1941 metais lietuvių tauta sukilo prieš savo krašto pavergėją, tuo būdu išreikšdama valią būti laisva ir nepriklausoma.“

Pabaigai dar kartą pacituosiu Augustiną Idzelį. Jis buvo ne tik istorikas, bet ir teisininkas: „Pasakysiu kaip advokatas: mes per daug reaguojam į kaltinimus ir pamirštam savo pačių naratyvą, savo pačių pasakojimą. Mes tinkamai nepristatom savo istorijos, bet mes visa laiką reaguojam. Reikia mažiau reaguoti, bet reikia daugiau ir giliau tyrinėti šį laikotarpį ir pradėti kalbėti faktais.

Kai reaguojama į bereikšmius dalykus, į kiekvieną nesąmonę, tik sudaroma tam tikro „autentiškumo“, „reikšmingumo“, įspūdžio tam, kas buvo pasakyta. Kam to reikia? Mes turime patys rašyti savo istoriją ir ją pristatyti pasauliui, ne nuolat teisintis.”

Dėkoju už dėmesį.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Stasy,       2022-06-28 15:05

šiandien ryte, eidamas į darbą, gavau pereiti per didelę raidę Z, nupieštą ant šaligatvio, Jūsų žiniai.

stasys       2022-06-27 21:31

Niekas čia sostinėje tu xuilo raketų nelaukia , nereikia prisigalvoti nesąmonių . Berazumiu , kaip subotinas, visada buvo ir bus,.. tikrumoje ir jam xuilo raketos laimės neatneš . Kuriam čia iš tu vatniku norisi gyventi sklepuose ?  Drąsus ir orus kol raketos virš galvų neskraido .

Aliokui       2022-06-27 15:59

taigis,tai rodiklis,kokia durna visuomene.Paubavo ir pamirso.Kaip vaikui,pabarskini barskala ir anas pamirsta,kad tik ka bliove pasaulini sielvarta.Taip ir su Stasiu..

Al. Stasiui       2022-06-27 15:29

,,Pedofilija kaip tema nuėjo į antra planą ir tai nestebina ...” Ar tai reiškia, kad karas padėjo atsikratyti įkyrių klausinėjimų apie vaikų išnaudojimą?

DDT       2022-06-27 14:51

Nežinau, kaip ten buvo, bet Lietuva dar niekada nebuvo tokia švari iki tol.

Isvadavimo       2022-06-27 11:32

raketu labiausiai l’l'aukia TSKP naris nuo 1974m,zaliu zirneliu ir sampuno megejas,subbotinas.Ans raketas ruosiasi sutikt su dainom ir gelem.Jam dreba is susijaudinimo sirdis.

StasySG       2022-06-27 11:28

Stasy,    2022-06-27 11:10

pusę Vilniaus laukia jo išvadavimo raketų.
———————————————-
Pats pirmas gausi į kaktą.

Stasy,       2022-06-27 11:10

pusę Vilniaus laukia jo išvadavimo raketų.

Oi Staseli Staseli       2022-06-27 9:51

.......................

stasys        2022-06-27 9:34

Neturiu paaiškinimu ta tema , praėjo tiek metų o va atsakymų kodėl ir kam to reikėjo niekas man dorai neišaiškino . Klausimas tik vienas kiek iš jų šiandiena smerkia Lietuva ir šlovina xuilo politika . Karas Ukrainoje kaip barometras sąžinės pagal tai galima pabandyti nuspėti kiek iš tos ,taip vadinamos opozicijos, iš tikro yra svetimos valstybės įtakos agentai . Pedofilija kaip tema nuėjo į antra planą ir tai nestebina ...

Kapsukei       2022-06-27 6:32

Gal galetum placiau pakomentuot ‘Migmaliono’sieno ravetoju efekta.Manding,cia jus abu su Staseliu varzotes minties rungtyje.Vistik,preferencijos Staseliui,jo kalamburas lieka neispainiojamas nei kilme,nei reiksme.Aisku tik viena,ten kazkas labai baisu,toj Garliavoj.Vargse Venckiene.

Aliokui       2022-06-27 6:16

..solidarizuojuos su uzklausimu.Didziai stebejausi tokiais minties virazais ir asei.Saules poveikis jauciamas visiems.Maziems ir dideliems.

Al. stasiui       2022-06-26 22:47

Stasy, tu kaip žmogus išmintingas ir patyręs, gal galėtum plačiau apie ,, ‘užmuzotus garliavinius’ yba tik per ta pabaiga jiems pavykdavo pasiekti pedofilinį orgazmą.” ?

sTASIUI       2022-06-26 12:05

apie bedugnes krasta..vaikas sako,..dede,neikit ten,ten lifto nera.Dede,mosteli ranka,zengia ir paskutiniai zodziai,..xuiniaaaaaaaaaa..

Stasy       2022-06-26 9:46

atsiprasau,bet matau,kad saule tau per karsta.Per karsta.Valgyk ledu,venk alkoholiniu gerimu,prigulk pogulio.Proceduroms tuoj atsliauz gel’l'tonoji badykle..

to> 2022-06-25 20:33       2022-06-26 9:18

Ar nebūsi pats iš Rakiškio, a?

stasys        2022-06-26 9:02

Gal nereikia taip pergyventi dėl tos bedugnės krašto ? Pasaulio pabaigos tema , konkrečiai Lietuvos, visada jaudino ‘užmuzotus garliavinius’ yba tik per ta pabaiga jiems pavykdavo pasiekti pedofilinį orgazmą .. kitu sąskaita .

kAPSUKEI       2022-06-26 8:26

...man tai labiausiai patiko Tvin Pykso paminejimas…Tai ne tik cia vykstancios keistokos batalijos,bet visos nusibaigusios LT simbolis.Vieta,teritorija,kur dedasi keisti,nepaaiskinami,siurpiai iracionalus dalykai.Tuo paciu ir graudziai komiski.  Cia apie viska.Mes visi esam mazi idiotukai,besistumdantys ant bedugnes krasto..,tik neatsiras joks Selindzeris ir neatsius mums kecerio.Butent,idiotukai.

> 2022-06-25 20:33       2022-06-26 8:11

Tai ko, juliau Milaiti, nestojai į Kapsukę, būtum ne šiaip sau žydas nuo Bugenių, bet Kolchozų departamento direktorius, Kapsukės profesorius J. Milaitis. Širvintuose paminklą pastatytų, gyvam esant, už  nuopelnus konservatorių partijai ir tėvynei, stasys gėles neštų, dziedas postamentą su dantų šepetuku šveistų, blizgėtų kaip Dovydo pimpalas tavo svetainėje, Kapsukės docentės iš desperacijos alptų..., juk ne koks nors mažaraštis mechanizatorius su pradiniu išsilavinimu… Bugenių aštuonmetėje…

elfe kalbas rėžtų... pabarškina į mikrofoną:

Drauhai…, dar kartą pabarškina:

Branhhhūs drauuhhhai…

Susirinktų visas naujasis ilitas nuo tiesos.lt, būtų tikra šventė ir Jules’ui, ir Dzeikui, ir Kis’ui/ei (atsižvelgiant į transvestito kalendorių), ir Papui Borgijai, ir DD plius DD, ir Vardui, ir Joe & Winnie, ir Twin Peaks’ui, ir visiems Migmalion’o šieno ravėtojams. Tikras trolių ir vatnikų paradas…

Oleksandras Palijus       2022-06-26 3:02

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ РАЗГОВАРИВАЮТ МАТОМ? Лекция историка А. Палия
https://www.youtube.com/watch?v=ySNQkeMA8Go&ab;_channel=ОлександрПАЛІЙ

to Kapsukei        2022-06-25 20:33

O ką Šmikytė baigusi? Kartais ne Kapsukę? Iš kur pas jas tokia neapykanta lietuviams, a? Na, o apie Kapsukės Kolchozų plėtros docentes ir jų stažuotes Albione išvis nėr ko kalbėti. Ne visi taip sugeba iš bolševizmo tiesiai šokt į liberoidiją - į kapitalbolševizmą (vsio bolšė i bolšė). Kita vertus, o ko čia stebėtis, kai visuotinai žinoma, jog stambieji pasaulio bankai organizavo Petrapilio bolševikų rūmų perversmą 1917 metais ir paėmė valdžią Rusijos imperijoje, vadovaujant draugui Liūtui Trockiui, o ne Leninui ar Stalinui. Ir dabar ten, Londone, oligarchai parinkinėja Rusų pasauliui valdovus. Reiks, Londone tupintys Rusijos oligarchai, parinks naują carą, nuvertę dabartinį.

Oi, tik neminėkit šitą       2022-06-25 20:00

bolševiką Sudavičių - net bloga daros ką nors išgirdus apie tą kolaborantą.

svetimšalis        2022-06-25 19:32

nieko naujo ,  jau nuo po Vytauto laikų Lietuva yra politikos objektas, o ne subjektas .

stasys        2022-06-25 16:01

Žiūriu nenuobodu ir šiame str. Gerai kad ta tema putkos satrapai domisi . Autorius teisus , jei žmogui rūpi priešu nuomonė apie jį yra pagrindo galvoti jog Jis vis dar įkalintas yra priešiškuose kaltės naratyvuose. Akivaizdus pavyzdys R. Čekutis su savo str. , gatavas iš kelnių iššokti kad tik pateisintu Lietuvos teisinės valstybės statusą kitu akyse.

Elfei       2022-06-25 15:25

..nekreipkit demesio,tai tik prosal einantis jetis..Cia daug tokiu praeina.Turim net gel’l'tonu lavonu,jei pageidaujat.Yra ir aklas mantas su grazuole raimuonda.Pastaroji,tiesa,nemoka skaityt,bet uztai turi susiformavusias fasistines paziuras.

Prašalietis       2022-06-25 14:55

elfe > prasalieciui     2022-06-25 10:16
“Istorinės tiesos įrodinėjimas” “chytru” parašymu-“panasu, kad pacitavote paciu enkvdistu sukurpta po karo atsisaukima….” ar Valiušaičio “istorinis faktas įrodantis 1941 metų sukilimo už laisvę ir nepriklausomybę grandioziškumą”- “Miela ir brangi dukryt, tėtė, aš, Ritutė ir Kaziai likom gyvi….Bučiuoju širdingai, Mamutė.” gali būti “patriotiškai ir konstruktyviai išdiskutuojami” tik šiandieninio lansberginio durnių laivo “intelektualų” tarpe po atitinkamo kiekio samanės butelių išgėrimo… Kas šiems “intelektualams suteikia protines galias persikelti” į Gedimino laikus, patiems “pamatyti tų laikų atvykusius amatininkus… “Istoriniais faktais” pasidaro ką rašinėjo kažkoks Klimaitis ar “žydų istorijos specialistas” Džonsonas… Kartu su Valiušaičio - “Miela ir brangi dukryt, tėtė, aš, Ritutė ir Kaziai likom gyvi….Bučiuoju širdingai, Mamutė.”, net ir protiškai atsilikusiam šiandieniniam jaunajam “patriotiniam runkeliui” šauniai “įrodo” 1941 metų Škirpos ir LAF-o organizuoto sukilimo “grandioziškumą ir svarbą” šiandieninio lansberginio durnių laivo su visais jo patryidiotiniais keleiviais -“kto neskačet tot maskal”-atsiradimui….

Skudureliui       2022-06-25 14:49

saule saule saule..

> 2022-06-25 12:59       2022-06-25 13:43

Nes mokėsi Minsko milicininkų mokykloje ir ėjo tarnauti kagėbistams, kaip dziedas, be muilo sulindęs Milaičiui į šikyne, su papanovo skudreliu ant galvutės.

svetimšalis        2022-06-25 12:59

kodėl ir dėl ko taip kompleksuoja kai kurie tie , kurie ne iš mano kapsukės ? Gal pavydi ?

Bevardziui Milaicio priesui       2022-06-25 11:35

..Siandie bus karsta.Nebuk ant saules be kepures.O da geriau,kaip Papanovas,pasidaryk is nosines apdangala su mazgeliais ir drekinkis drekinkis drekinkis.Avosj oboidiotsa.

ir kas čia tie „bevardžiai“?       2022-06-25 11:06

Gal kgb provokatorius Julius Milaitis, dvidešimt metų malantis tą patį šūdą apie kapsukę, VU docentus, zečpospolitą, Drezdeno kepurių fabriką, kurį subombordavo amerikonai, ir ieškantis kretinų, kurie pasikabins ant jo „diskusijų“ meškerės?
Bent kartą per mėnesį užsukantis į šią svetainę, žino visus jo „copy-paste“, su nick’ais jie ar be jų.
Nebent patys esate tokie pat provokatoriai, besislapstantys po keliais pseudonimais ir ieškantys to, ko nepametėte.

Kapsukei       2022-06-25 10:42

p.s.  zmogus,megstantis matematika,mano manymu,yra sunkus ligonis.Bet pagydomas.Tereikia storo,buko,i pagali panasaus daikto..

Kapsukei       2022-06-25 10:37

..tai pagal jusu durna logika,baigusieji visiukus,koncerva,pedagoske,z.u.akade ir kiti yra gerieciai,o jei VU,FSIO,vagis ir tautos priesas…Jus ka,durnaropiu Joniniu proga uzedet ar cia igimta..Diskutuot tokiom durnystem net geda.Da ka apkaltinkit,kad ne i ta darzeli tevai vedziojo…

elfe > bevardziui       2022-06-25 10:19

su bevardziais nediskutuosiu. Ir kitiems patariu nediskutuot.
tie, kurie slepias krumuose ir is pasalu svaido streles, yra bailiai, neverti pagarbos. Sorry.

elfe > prasalieciui       2022-06-25 10:16

panasu, kad pacitavote paciu enkvdistu sukurpta po karo atsisaukima.
nes zydai ne Gedimino laikais “uzpludo Lietuva”. Gediminui pavyko prisiviliot tik nedaugeli amatininku, tarp kuriu buvo ir safardu zydu.
na, buvo toks zurnalistas - Algis Klimaitis, kuris isties rasinejo pries zydus. KGB jo sunu, irgi Algio vardu uzangaavo snipinet Europos Parlamene “Kliugerio” slapyvardziu.
Ir netgi planavo ji padaryt Lietuvos prezidentu.
Kai Miuncheno prokuratura pareikalavo leist Lietuvoj istirt Kriugerio tevo veikla, jiems kgb atsake - mes viska istyrem, jis svarus.
Sios zinios is paskelbtu kgb dokumentu.

Lietuva zydai askenazai (zydai pagal religija)  uzpludo 19 a po pogromu Rusijoj ir daugiausia po Lenino brolio ir co pasikesinimu i cara, bendra pavergtu tautu priesa..
Bet prasidedan I pasauliniam, vengdami karo tarnybos jie masiskai migravo i PAR, Amerika.. su savim prisiviliodami ir lietuvius..
Paskaitykit ALF isleista Dzonsono Zydu istorija.

na, o kas del taikos sutarciu, tai irgi pritempet.
Chmelnickis irgi su daugeliu saliu sudare taikos sutartis, bet Ukraina prarijo tik Rusija.
Rusija priesu nepuola, ji puola draugus.
Net po Molotovo-Rybentropo pakto, ji, anto GRU snipo ir istoriko Suvorovo, Rusija buvo sutelkusi kariuomene pasieni ir pasiruosusi pult Vokietija, turejo paruosus visa vagona Baltarusijoj Europos   topografiniu zemelapiu. O atsitraukimui jokiu.

kapsukės absolventai       2022-06-25 9:04

KGB parinkti (pederastai arba vagys) baigė VU Teisės fakultetą.
Kompartijos nomenklatūros vaikai baigė VU Istorijos fakultetą.
———
taip kad rašantis apie Kapsukę - 100 proc. teisus.
(nors pats baigiau VU MaF, bet ten dėstytojais buvo
40 proc. matematikų ir 60 proc. Partinių - net pats labai korumpuotas prorekt. Sudavičius dėstė)

to 'Kapsukes'nekentejui        2022-06-25 8:42

O ko pačiam taip jau nepatinka ta Kapsukė? Dabartinėje Vyriausybėje beveik visi kapsukiečiai - drapalina mus ir žada skelt karą Vokietijai, Prancūzijai ir Italijai - ne tik Kinijai. Gainioja lietuvius be kaukių net miškuose ir skaudžiai baudžia ubagėlius be tų prakeiktų vergo antsnukių - veja iš Tėvynės, kad jie kapsukiečiams po kojomis nesimaišytų. Ir dar kviečiasi Rusiją į mūsų namus…, kad pamažintų lietuvius ir atlaisvintų vietą Pietų Afrikos piliečiams.

'Kapsukes'nekentejui       2022-06-25 8:26

..ar baigsi pagaliau su ta kapsuke…

to elfė svetimšaliui        2022-06-25 8:19

O tų diktatorių pagrindiniai sąjungininkai, kreditoriai, rėmėjai ir gelbėtojai jau kas tokie? Kas Sovietija elektrifikavo, industrializavo ir kitaip avo, nežinai ar apsimeti nežinančia? Gal Kapsukę baigusi, kad taip bijai Tiesos? Iš kur buvo atplukdytas drg.Liūtas Trockis su tuo garsiuoju laiveliu valdžiai Rusijoje paimti, a? Valdžią Rusijoje paėmė ne Leninas, ne Stalinas, o Trockis, nežinai? Kokie įtakingi ponai kartu su drg.L.Trockiu tame laivelyje plaukė ir kiūtino iki Peterburgo irgi nežinai, ane?

to ah.ą       2022-06-25 8:11

Ta JAV gelbėjo carinę ir sovietinę Rusiją, o dabar pati turėtų stoti į mūšį ir laimėti - iškelti savo vėliavą virš Kremliaus, nes kitaip ne kaip atrodo. Nebeskraidyti kartu į taip vadinamą kosmosą.

Aliokui       2022-06-25 7:34

vaikeli,kas gi gincyjasi su jieciu..Aina sau pro sali kazka kriuksedamas,tai tegu ir aina..Kuri laika da tvyros kvapelis,bet veliau isnyks.Nei cia buta,nei CK.

Al. Prašaliečiui       2022-06-25 3:52

Gerai, kad šalys sudaro taikos sutartis, bet blogai, kai slapuose tų sutarčių prieduose susitariama bendrai užpulti kitą šalį. Kodėl žmonių asmeniniai laiškai savo artimiesiems tau atrodo nepatikimi, o čekistų, išžudžiusių geriausius okupuotų šalių žmones, dezinformacija - patikima?

ah.ą       2022-06-25 1:13

JAV su TSRS išgelbėjo nuo Hitlerio.

Prašalietis       2022-06-24 20:18

P.S Kaip rodo reali istorija ir realus gyvenimas- pagal “Jurgį yra ir kepurė”, kokia yra “valstybė”, kurioje vietinis “politinis elitas” su neblėstančiu “tautiškai patriotiniu” komjaunuolišku įkarščiu daug dešimtmečių ir šimtmečių blizgina užsienio valstybių tankelius, tokie atitinkamais istoriniais periodukais yra ir jos “giliai tyrinėjantys tyrikai” kaip Valiušaitis-”čia matau- čia nematau, čia girdėjau-čia nieko negirdėjau, bei jų “atrandami kuo toliau tuo didesni istoriniai kovotojai ir didvyriai, kurie atitinkamais periodais už “eilinę laisvę” būna ” priguldę kalnus ankstesnių okupantų ir užkariautojų”, būna Seimų parytais “buvusiais” neegzistavusių Lietuvos “valstybių vadovais”...

Prašalietis       2022-06-24 20:01

“Daugiau ir giliau tyrinėjančiam, kalbančiam faktais” V.Valiušaičiui -”„Lietuvių tautos istorija teka paslaptinga ir vingiuota vaga. Jos darbai ir kovos dažnai vyksta sunkesnėmis sąlygomis negu kitų tautų....” Jam “faktai” yra rašinėti laiškeliai, kuriuose buvo rašoma “Miela ir brangi dukryt…..Bučiuoju širdingai. Mamutė...”
Ką jau sako seniai paviršiuje “gulintys”, “giliai dalykus tyrinėjančiam” Valiušaičiui negirdėti-nematyti faktai, žinomi bent kiek išsilavinusiam žmogui… Nepuolimo, bendradarbiavimo ir t.t. sutartis su Hitlerine Vokietija sudarė:
-1933 Anglija, Prancūzija, Italija pasirašė su Vokietija sutartį dėl “taikos sutarčių peržiūrėjimo ir Vokietijos pripažinimo lygiateise”;
-1934 Pilsuckio Lenkija su Hitleriu sudarė “dragystės sutartį”;
-1935 Anglijps ir Vokietijos “Jūrų sutartis”;
-1936 Vokietijos Japonijos “Antikominterino sutartis”, Tikslas- kovos su kominternu pretekstu kovoti už pasaulio užvaldymą;
-1938 Miuncheno suokalbis kur Anglija ir Prancūzija iš vienos pusės sudarė nepuolimo sutartį su Vokietija ir Italija. Pasekoje Hitleris prisijungė Austriją ir su Lenkijos Pilsuckiu kartu užgrobė Čekijos Sudetų kraštą;
-1939 Vokietijos Rumunijos ekonominio bendradarbiavimo sutartis;
-1939 metais nepuolimo, bendradarbiavimo sutartys su Hitlerine Vokietija Estijos, Latvijos, Lietuvos;
- 1939 metais paskutinė nepuolimo sutartį su Vokietija sudarė Rusija;
Tų laikų ne mažesni lietuviški “gudručiai” nei šiandieniniai sudarė “draugystės ir bendradarbiavimo” su Tarybų Sąjunga, pagal kurią Rusijai buvo leista įkurti Lietuvoje karines bazes.
Buvusio kariniu atašė Vokietijoje Škirpos1941 metų “grandiozinis sukilimo planavimas ir organizavimas”:
-25 sausio 1941 Škirpa Abvero antro skyriaus pulkininkui Grabe pristatė “Lietuvos išlaisvinimo planą”, kuriame parašė, kad įsipareigoja,kai tik Vokietijos kariuomenė užpuls Tarybų Sąjungą ir įžengs į Lietuvą organizuoti sabotažą Raudonosios Armijos tiekimams, Hitlerio kariuomenę sutikti kaip išvaduotojus ir teikti jiems visokiariopą pagalbą. Škirpos siūsto į Lietuvą organizuoti pasipriešinimo Naujakaičio vežtuose ir NKVD-istų perimtuose atsišaukimuose buvo rašoma"Visiems lietuviams
Perskaitęs perduok kitam
  Gedimino laikais žydai užtvindė Lietuvą. Lenkiškų bajorų vergovės laikais lietuviai tapo baudžiaunykais ir vergais, o žydai – krautuvininkais ir pirkliais. Caro Rusija okupavo Lietuvą – žydai ir toliau klestėjo;
Nebūdamas laisvas lietuvis neturėjo net ir spaudos.
Didžiojo karo audra sutraukė geležinius Rusijos pančius, bet paliko pačius žiauriausius mūsų tautos parazitus-žydus…. Bolševikams okupavus Lietuvą-žydai- visi kaip vienas, užsirišę raudonus skudurus, bolševikus su džiaugsmu pasitiko ir mus pasmerkė komunistinei ir žydiškai vergovei.
  LIETUVI, šiandiena jūsų artimieji ir draugai naikina šią šlykščių išsigimėlių bandą........” ir t.t. “Kto neskačet tot maskal”...

tikras tas svetimšalis       2022-06-24 19:46

kai lietuviai frontui artėjant masiškai bėgo slėptis į nacistinę Vokietijo - žinojo kad rusų komunistai žiauresmi, baisesni, kvailesni - ir neklydo
rusų komunistai nužudė 100 kart daugiau lietuvių nei vokiečiai, suardė visą ūkį, padarė lietuvius kolaborantais ir mankurtais - tas ypač ryšku teisėsaugoje.

elfė svetimšaliui       2022-06-24 17:13

niekas ir nekalba apie lia lia…
abu agresoriai vienodi.. abu totalitariniai diktatoriai sovialistai…
abiem nepatiko Lietuvos nepriklausomybes paskelbimas.

moteriškė savo laiške tik džiaugias, kad kitas agresorius sutrukdė pirmajam jų šeimą sunaikint..
kiek žydų pasitraukė su Rusijos armija, neaišku ik šiol.
bet anot pačių žydų, bėglių iš Lenkijs, Rusija nepriėmė, jei neturėjo sovietinio paso…

Svetimšalis       2022-06-24 16:47

Stalinas visai teisingai , na jo ir jo šalies požiūriu, padarė su tuo Molotovo-Ribentropo paktu , jei SSSR vakarinės sienos nebūtų paslinktos kelis šimtus km į Vakarus , tai vokiečiai garantuotai 1941 būtų užėmę ir Maskvą ir Leningradą . Ar prie vokiečio ( nacisto )  būtų buvę geriau dešimtmečiais gyvent lietuviams nei prie ruso ( komunisto )  gyvenom , tai visai dar neaišku . Tik nereikia lia lia , kad vokiečiai būktai tokiu atveju būtų atstatę  Lietuvos nepriklausomybę nuo kažko .

elfė       2022-06-24 15:10

Viskas paaiškinta teisingai.
Birželio sukilimas su Nepriklausomybės paskelbimu, prievertė jaustis okupantais tiek “iųvaduotojus”, nuo bolševikų, tiek sugrįžusius “išvaduotojus” nuo naciu.

Įdomu, ar ta birželio 29 diena, kai turėjo vykt antras masiškas išvežimas, kartais ne sekmadienis išpuola?..
Nes mano kurso draugei, rinkusiai etnografiną medžiagą istorijos kursiniui, vienas senukas pasakojo, kad į jo šeimą atlėjkęs draugas kaimynas, religingas žydas taip įspėjo - jokiu būdu šį sekmadienį neikit į bažnyčią. Nes masiškai iš ten bus semiami žmonės ir gabenami į Sibirą... o gal ir dar blogiau…

Tad krenta įtarimas, kad Molotovo-Rybentropo paktas galėjo slėpt ir kitas paslaptis… tarkim, religingų bendruomenių naikinimą.. Juk Izaraelis buvuvo kuriamas raudonųjų socielistų pagrindu… Religingi žydai nenorėjo š jį keltis… Tik po septynių dienų karo Izraelis nusigręžė nuo Rusijos…

Religingi žydai, kaip ir kitų konfesijų buvo persekiojami Sovietų sąjungoj..
Lietuvių išgelbėti žydai bijojo prasitart sovietmečiu apie savo gelbėtojus, nes tais gelbėtojais kaip mat susidomėdavo nkvd/kgb ir juos ištikdavo bėda (liudijimai išgelbėtų žydų per LRT) 
Ir tai nebuvo vien saugumo organų nepasitikėjimas tais, kurie neklausė nacių “rule of law"rizikuodami gyvybe, nes tie, kas klauso savo sąžinės,Dievo,  gali nepaklust ir demoniškai bolševikų diktatūrai. Religingi žmonės kėlė grėsmę visam Aukso ordos Melo imperijos planui, užvaldžius protus, užvaldyt pasaulį.

Tad Molotovas ciniškai atskleidė Vincui Krėvei, nuvykusiam pas jį išsiaiškint dėl Dekanozovo savivalės ir nusikalstamo elgesio. Sakė, kad su Amerika lengvai pasitvarkys, nes jai neva tik pinigai rūpi.. bus sunkiau su Europa, nes čia visi prisirišę prie savų tėviynių, savų istorijų...
tad kam neaišku, kieno agentai Vakaruos darbuojas “filantropų” kailyje, kovojat prieš nacionalizmą, vykdant visuomenių subversijas iš vidaus, ir neva nešant ‘vakarų vertybes” į Rytų Europą?..

oho,kiek pazistamu besislapstanciu feisu...       2022-06-24 14:33

ir dvokiantis l’l'avonas,ir penizuotas diversantas..,kad rezga savo voratinklius,kad atidirbineja sidabra..

galiausiai       2022-06-24 10:06

pamišėlių paranojikų šizofrenikų lietuvių gydymas užgulė ant RF pečių. Ozolo likvidavimas (kaip politiko), Butkevičiaus karinio išlaisvinimo psihozė, paKaunės kariškių maištas, Bražuolės ir Kryžkalnio sprogimai, ir…atvedė į nesuvaldomą/nesivaldantį siautėjimą šiandien. Bet, keisčiausia sąjūdžio čiūčelų (dar likusių gyvų) tylėjimas, kaip viso mėšlo pradininkų...

to Nelygybė       2022-06-24 6:56

Kaip suskaičiavai, kas skaičiavo, kokia jų reputacija, kada, kaip, kokia metodika rėmėsi ir ar visas Niurnbergo Karo nugalėtojų karinio tribunolo popierkas perskaitei? Verdiktą, datą ir taip toliau, gal galėtum mums čia pacituoti? Kodėl Aušvice dabar beliko vietoj 4 milijonų aukų pagal to teismo verdiktą tik milijonas? Kodėl taip ten sumažintas aukų skaičius, kurį jau skelbia net delfistai ir dezi LRT? Ar nemanai, kad čia kažkas ne taip? Niekas neneigia to teismo verdikto, bet be teismo dar yra Istorijos mokslas, kurio Lietuvoje kaip ir nėr, tiesa?

kad milijono komunistų dėka        2022-06-24 5:00

pagal Damušio skaičiavimus Lietuva milijono lietuvių neteko komunistų dėka.
—-
visiems antikomunistams klijuojama antisemitistų etiketės
kaip ir visiems katalikams klijuojamas homofobų (antipederastų) etiketės
——
tokie niekingi tie komunistai - okupantų rusų kolaborantai

Nelygybė       2022-06-23 23:16

Lietuviai sunaikino 200 000 žydų, o žydai - tik 50 000 lietuvių

Taikliai pasakyta:       2022-06-23 22:07

“Mes turime patys rašyti savo istoriją ir ją pristatyti pasauliui, ne nuolat teisintis.” Mes patys branginkime, pasakokime ir rašykime savo patirtis ir savo Tautos istoriją.

Faktai       2022-06-23 20:43

yra įslaptinti ir saugomi BK straipsnių bei “bojevykų”, bet kada pasirengusių laužt duris.

nieko asmeniško,draugai-tik realūs faktai       2022-06-23 20:37

ką JIE nuo mūsų slepia:


sunaikinta-tiesa.blogspot.com

Mickėyus Mouseas       2022-06-23 19:13

Einu žiurėt Ėlėrtė “Panoramą”. Nacionalinis tai jau tkrai eterio laiko nepagailės ,da daugiau primins ir papasakos.

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Italijos vyriausybė tęs ginklų tiekimą Ukrainai ir 2023 metais

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt pirmoji (Lapkričio 21 diena)

Anglų universitetai raginami „dekolonizuoti“ kursus: „nubudusiųjų imperializmas pasiekė didžiulį, kvapą gniaužiantį mastą“

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimtoji (Lapkričio 20 diena)

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.