Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Įžvalgos, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas

Vidmantas Valiušaitis – „Lietūkio“ garažo 80-osioms metinėms. Algirdo Mošinskio liudijimas

Tiesos.lt redakcija   2021 m. birželio 28 d. 21:18

46     

    

Vidmantas Valiušaitis – „Lietūkio“ garažo 80-osioms metinėms. Algirdo Mošinskio liudijimas

Šiandien, birželio 27 d., sukanka 80 metų nuo vadinamojo „garažo“ žudynių, kurių metu buvusiame „Lietūkio“ garažo, sovietinės okupacijos metu – NKVD ūkinio pasato kieme, buvo žvėriškai nužudyta keliasdešimt žydų.

Tai vienas kraupiausių ir mįslingiausių Lietuvos istorijos epizodų, iki galo taip ir neišaiškintas iki šiol. Nei žuvusiųjų skaičiai (įvairūs šaltiniai nurodo skirtingai – nuo 40 iki 60), nei jų asmenybės nėra pilnai atskleista, kaip nėra tiksliai išaiškinti nei jų vykdytojai, nei organizatoriai.

Dėl organizatorių kiek paprasčiau – jie patys yra palikę savo prisipažinimus. Antai F. W. Staleckeris savo atsakaitoje H. Himmleriui rašo: „Atsižvelgiant į tai, kad Baltijos valstybės smarkiai nukentėjo nuo bolševikų vyriausybės ir žydų, kol jos buvo inkorporuotos į SSSR, buvo tikėtasi, kad jos (t.y. patys gyventojai) atsilygins priešams, likusiems po Raudonosios armijos atsitraukimo. Saugumo policijos pareiga buvo sukurstyti šiuos apsivalymo judėjimus ir nukreipti juos teisinga linkme tam, kad kuo greičiau būtų pasiektas šio apsivalymo tikslas. Žvelgiant į ateitį buvo ne mažiau svarbu pateikti lengvai įrodomą ir nepajudinamą faktą, kad išsilaisvinę gyventojai patys ėmėsi pačių griežčiausių priemonių prieš bolševikus ir žydus, ir kad vokiečių valdžios nurodymai liktų tarsi nuošalyje“.

Stahleckeris tame pat raporte toliau skundžiasi: „Mūsų nuostabai, nebuvo paprasta sukelti plačius pogromus prieš žydus“.

Kitas amerikiečių autorius dr. Philipas Friedmanas, buvęs Kolumbijos universiteto žydų istorijos lektorius ir knygos „Their Brothers Keepers“ autorius, cituoja kitus Franzo Stahleckerio, ypatingosios paskirties SS grupės, veikiančios Baltijos šalyse, vado („SS Brigadeführer Franz Stahlecker, Commander of Einsatzgruppe A, operating in Baltic countries“) žodžius: „Mūsų instrukcijų pagrindu, saugumo policija kiek įmanoma greičiau ėmėsi spręsti žydų klausimą. Tačiau mes manėme, kad reikėtų, jog saugumo policija iš karto nesiimtų ypatingai griežtai persekioti, kas galėtų sukelti negatyvią reakciją net ir tarp vokiečių. Mūsų tikslas buvo parodyti, kad pati tauta ėmėsi persekioti žydus“.

Apie šį įvykį išlikę tik skurdūs liudijimai, pagal kuriuos nustatyti nusikaltime dalyvavusius asmenis – tiek aukas, tiek budelius – praėjus dešimtmečiams, kai nebeliko liudininkų, o dokumentai sunaikinti arba paslėpti neprieinamuose užsienio archyvuose, labai sudėtinga arba galbūt išvis neįmanoma.

Gal dėl to aplink šią temą daug insinuacijų ir politinių spekuliacijų, mėginant įvelti į šį nusikaltimą net Juozą Lukšą-Daumantą. Laimei, išlikusių dokumentų pakanka bent jau atmesti šį absurdišką, iš piršto laužtą kaltinimą, paskelbtą absoliučiai jokiais dokumentais nepagrįstame vadinamajame „Melamedo sąraše“.

Esu apie tai ne kartą rašęs (nuoroda į kai kuriuos iš straipsnių – šio tekso pabaigoje) ir minėjęs, kad vienas iš labiausiai į šią temą įsigilinusių istorikų Arvydas Anušauskas mano, kad vienas pagrindinių „garažo“ egzekucijos vykdytojų buvo Juozas Surmas, Kybartų vokietis, greičiausiai užverbuotas vokiečių gestapo ir panaudotas kaip įrankis šiam nacių nusikaltimui atlikti. Jonas Dainauskas ir Augustinas Idzelis mano, kad pagrindinį „mauro darbą“ atliko Joachimas Hamanas, vienas kruviniausių žudikų Lietuvoje, vėliau vadovavęs „skrajojančiam“ egzekutorių būriui.

Bet yra išlikę ir keli užrašyti to įvykio liudininkų aprašymai. Vienas jų – architekto Algirdo Mošinskio (1905–1991) liudijimas, paskelbtas mėnraštyje „Akiračiai“, 1984 m. spalio numeryje, Nr. 9 (163). A. Mošinskis Studijavo Sorbonoje ir Berlyno Aukštojoje technikos mokykloje, kurią baigė 1933 m. Dirbo inžinieriumi Susisiekimo ministerijoje, vėliau – Lietuvos Raudonajame kryžiuje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1947 m. gyveno Brazilijoje.

1983 m. gegužės mėn. Mošinskis su žmona lankėsi lzraelyje, kur Halina Mošinskienė buvo pagerbta Izraelio valdžios, suteikus jai Pasaulio teisuolės titulą už žydų gelbėjimą nacių okupacijos metais.

Reaguodamas į 1983 m. spalio mėn. „Akiračių“ nr. 9 (153) paskelbtą ištrauka iš JAV ambasados Stockholme, Švedijoje, 1943 m. gegužės mėn. pranešimo JAV-ų Valstybės departamentui apie žydų padėtį nacių okupuotoje Lietuvoje (parengtą ir slaptais keliais iš Berlyno į Stokholmą persiųstą K. Škirpos sekretoriaus Antano Valiukėno), A. Mošinskis rašo:

„Man, deja, teko būti daugiau ar mažiau betarpišku tų įvykių liudininku. Jaučiu didelę, sunkią pareigą apie tai pasipasakoti ir tuo pačiu papildyti, patikslinti, o kur reikia, ir kitaip pristatyti JAV-ių pasiuntinybės pranešime aprašomus įvykius.“

Algirdas Mošinskis. ŽUDYNĖS VYTAUTO PROSPEKTE KAUNE

„...Birželio 27 d. Pirma vieša žydų egzekucija Lietūkio garaže, Vytauto gatvėje, Kaune. Virš keturiasdešimt žydų buvo mušami kastuvais ir geležinėm lazdom iki sąmonės netekimo. Tada buvo apipilami šaltu vandeniu ir vėl mušami iki užmušimo. Vienas politinis kalinys, sukilėlių paleistas iš kalėjimo, atsisėdo ant lavonų krūvos ir pradėjo armonika groti polonezą.

Visi užmuštieji buvo komunistų partijos nariai. Užmušimus vykdė buvusieji lietuvių politiniai kaliniai, daugiausia darbininkai, vadovaujami SS karininko. Kai praeidamas vokiečių kariuomenės karininkas pareiškė savo pasipiktinimą, buvęs politinis kalinys, iš profesijos šoferis, jam atsakė: „Mes buvome žmonės, tokie taip tu, bet bolševikų kalėjimas mus pakeitė. Aš ką tik nužudžiau žydą, mano sargą kalėjime. Tu negali įsivaizduoti, kiek tai man suteikė malonumo“. (Akiračiai, 1983, nr. 9/153, p. 4)

Tą dieną, ryte, pėsčias ėjau iš Aukštosios Panemunės į Kauno senamiestį. Tai maždaug 9 km. distancija, o autobusai dėl karo įvykių dar nekursavo. Pakeliui, nuo stoties žingsniavau Vytauto prospektu. Toje vietoje, kur prospektas sukasi dešinę, kairėje pusėje stovėjo Lietūkio sandėliai, arklidės ir garažai. Artėdamas prie posūkio, išgirdau didelį triukšmą, riksmus, šūkavimus. Priėjęs arčiau, pamačiau ir vokiečių kareivius, visa gerkle rėkiančius „šneler, šneler“, kas lietuvių kalba reikštų „greičiau, greičiau“. Pamačiau ir keliasdešimt jaunų žydų, skubiai bėgiojančių į arklides ir grįžtančių iš ten su arklių mėšlu rankose.

Vokiečių kareiviai (sprendžiant iš uniformos, tai buvo reguliarios vokiečių kariuomenės dalinys, kavalerijos ar artilerijos, nes dar prisimenu raudonus antpečių bei kepurių apadus), taigi, tie vokiečių kareiviai mušė bėgiojančius žydus kuom tik pakliuvo. Daugiausia kastuvais ir plieninėmis mėšlui krauti šakėmis, bet atsimenu ir vieną, turėjusį rankose didelį „prancūzišką“ vamzdžiams veržti raktą, o dar kiti laikė geležines lazdas (ar geležinių vamzdžių gabalus).

Vienas iš kareivių, pailgo veido, labai panašaus į arklio snukį, rėkavo garsiau už kitus ir badė vienam jaunam žydui šakėmis pilvą, o pastarasis turėjo stovėti ramiai, abejose rankose iškėlęs aukštyn laikomą mėšlą. O kareivis vis rėkė ir liepė jam stovėti ramiai. Ir vokietis dar stipriau staugė: „Jūs nukryžiavot Kristų“, o žydas vokiškai jam: „Aš nekryžiavau Kristaus“. „Jūs nukryžiavot Kristų“, o žydas vėl jam atsako, kad jis nekryžiavo Kristaus. Po penkto ar šešto posakio, įsiutęs vokietis arklio veidu visa jėga smeigė žydui geležines šakes giliai pilvą. Žmogus susmuko, vos girdimai sudejavęs.

Buvo baisu, nepaprastai klaiku matyti kankinamus, žudomus žmones… O tuo tarpu iš raštinės išėjo vyresnio amžiaus, žilaplaukis, aukštesnio rango kariškis, kapitonas, o gal ir majoras. Pažvelgęs į vokiečių „soldateskos“ siautėjimą, žydų žudymą, jis staiga visas nušvito, plačiai nusišypsojo, pralinksmėjo ir skubiai pasuko gatvę miesto centro link…

Mačiau, kaip kitas vokietis privertė jauną, atletiškos išvaizdos žydą ropoti keturiom ir valgyti arklių mėšlą. O kareivis tuo pat metu šakėmis badė jo užpakalį, gerokai žmogų sužeisdamas. O jis, kraujuotu užpakaliu, skubėjo rėplioti rankom ir kojom, ir rijo, rijo mėšlą.
O tų Wehrmachto kareivių buvo nedaug, gal kokie aštuoni, gal dešimt daugiausia. Kaip minėjau, jų ginklai buvo kastuvai, šakės, vamzdžių gabalai, vieną mačiau su plaktuku ir vieną su „prancūzišku“ raktu. O visi žydai atrodė jauni, sveiki, stiprūs, gerai nuaugę, kai kurie net atletiškos išvaizdos. Man atrodė, kad jų buvo apie 30–40 asmenų.

Stovėjau prie Lietūkio geležinės tvoros kaip paraližuotas. Dar buvo arti 30 kitų praeivių, vien vyrai, ir mes sustingę žiūrėjome, ką vokiečiai išdarinėja, kaip žudo. Mums, taikaus ir mažo krašto gyventojams, tai buvo kažkas siaubingo, kažkas visiškai nesuprantamo.
Po daugelio metų, pats daug sykių klausdavau savęs, kodėl tie keliasdešimt žydų leidosi žudomi kaip avelės. Juk jei jie visi drauge pultų tą dešimtį praktiškai neginkluotų vokiečių kareivių, jie būtų galėję juos nesunkiai nugalėti.

Ir kodėl taip pat mes, žiūrovai, koks 30 asmenų, stovėjusių prie geležinės tvoros, nors ir baimės paraližuojami, nepuolėm tos mažos vokiečių grupelės? Būtumėm sutrynę juos dulkes? Kodėl?

* * *

Tokios mintys man atėjo daug vėliau, kai 1947 metais Rio de Žaneiro mieste sutiktas sutiktas jaunas dypukas, buvęs savisaugos dalinių kareivis, beveik verkdamas ir apgailestaudamas, man pasipasakojo, kad jis, tada dar tik 18-kos metų bernelis, drauge su kitais savisaugos bataliono kareiviais šaudė žydus prieš savo valią, vokiečių terorizuojamas.

Pagal jį, prie duobės, kur stovėjo pasmerkti sušaudyti ir pusiau nurengti žydai, tebuvo tik kokie septyni ar aštuoni vokiečių esesininkai, ginkluoti vien kariškais pistoletais. Ir skaitlingas savisaugos bataliono dalinys, apie 80 vyrų, kuriems vokiečiai davė du sunkiuosius kulkosvaidžius ir keletą lengvųjų.

Esesininkas liepė šaudyti žydus. Bataliono vadui, kapitonui (pamiršau jo pavardę – štai jums kandidatas į šventuosius) atsisakius, esesininkas jį čia pat vietoj savo Mauzeriu nušovė. Priėjo prie leitenanto. Jam taip pat atsisakius šaudyti moteris ir vaikus (darbingi vyrai kol kas dar nebuvo šaudomi, jie dar buvo panaudojami specialiose darbo komandose), esesininkas nušovė ir jį. Dėl atsisakymo buvo nušautas ir viršila. Dalinys, netekęs savo vadų, visiškai sumišo, pakriko ir vokiečių komanduojamas aukas sušaudė.

Savo pašnekovo paklausiau: „O kodėl jūs kaip avinai stovėjot, kodėl nesušaudėt esesininkų? Juk kulkosvaidžiai buvo jūsų rankose? Jūsų buvo dešimt kartų daugiau negu vokiečių“.

„Kad, ponuli, ir aš pats dabar taip galvoju, kodėl mes vokiečių nesušaudėm?“

 

* * *

Tuo tarpu šaligatviu prie manęs prisiartino vienas stačiatikių popas, kaunietis. Jo veide matėsi išgąstis, kurią net sunku būtų aprašyti.

Pasakiau jam lietuviškai: „Batiuška, nueikite į Lietūkio raštinę, pasikalbėkite su vokiečių vyresniuoju, su karininkais, kad sustabdytų šitą sauvalę, juk tai tikras linčiavimas, be jokio teismo. Juk jie žmonės, taip gi negalima, negalima Lietuvoj be teismo žmones žudyti. Jei eisiu aš ar koks kitas civilis, tai vokiečiai gali mus užmušti. Bet Tamsta, dvasiškio stono, Jums saugiau: vokiečiai dvasiškius gerbia.“

Popas su tokiu išgąsčiu į mane pažiūrėjo, bet nė vieno žodžio man nepasakęs ir tik trigubai sulinkęs skubiai, skubiai pasišalino. Atrodė, lyg būtų nuėjęs ant visų keturių...

Galų gale, nusikratęs lyg hipnozo žiūrėjimo į žydų kančias, skubiai pasišalinau. Buvo apie 10 val. ryto.

Griždamas į Panemunę apie 2–3 val. po pietų, praėjau vėl pro tą pačią vietą, pro Lietūkio kiemą.

Per tvorą pamačiau jau tik lavonus, sukrautus į rietuvę, lyg kokius gelžkelio pabėgius. Visų veidai sužaloti, sukruvinti, patinę. Pas vieną veido dalis užlieta tirštu krauju ir balta smegenų mase.

Algirdas Mošinskis


Vidmantas Valiušaitis. „Blondinas su peruku“ į J.Lukšą nepanašus nė iš tolo. O štai į Hamanną – labai panašus

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Al. Dzeikui       2021-07-1 17:09

Nesutinku nei del bidono, nei dėl lietuvių.Varovų medžiotojams vejamus žvėris tiek pat galima apkaltinti. Dėl bidono yra kalnai įrodymų, bet duotas nurodymas ,,iš aukščiau” nereaguoti. Rinkimų klastojimai yra kelių rūšių. Vienas - visa žiniasklaida kalba apie norimą rezultatą, kaip apie vienintelį įmanomą (atmetus dvasinių ligonių zyzimą) ir faktiškai jau įvykusį. Antras - pavojingi varžovai prie rinkimų neprileidžiami. Trečias - rinkimų skaičiavimą tvirtai laiko savo rankose ,,tie, kam reikia”. To rezultatas - ,,be esminių pažeidimų”, nepriklausomai nuo aplinkybių. Yra ir daugiau - pvz. aršiai besirungiantys varžovai yra to paties plano dalys. Siekiant neprileisti tikrųjų varžovų. Arba - į visas varžovų partijas įvedami Trojos arkliai, jas diskredituojantys ir žlugdantys iš vidaus.
Rinkėjai, žinoma, ne visi susigaudo ir turi laiko tuo užsiimti. Bet jų pasirinkimas dažnai toks, kaip tarybiniam anekdote: Mėsos turit? Ne, mėsos nėr tam skyriuj. O mūsų skyriuj nėr žuvies.

Dzeikas       2021-07-1 10:15

Al.ui:
“Jei įrodinėjimo grandinėje nors vienas narys klaidingas, tai klaidinga ir įrodinėjimų išvada.”
Jeigu sutinkame su siuo teiginiu , tai sutinkame ir analogisku: Jeigu irodinejimo grandineje nors vienas narys ABEJOTINAS, tai abejotina ir isvada.
Batjka savo laiku gudai isrinko. Pirma karta be falsifikaciju, svariai, antra karta be esminiu istatymo pazeidimu, trecia karta jis dar turejo apciuopiamos mazumos palaikyma nors falsifikaciju buta gausu. Bet tai ne esminis dalykas. Esminis dalykas tas, kad gudai zinojo ,kad renka zmogu kuris atvirai deklaravo panieka istatymo primatui pries valdzia.O pasirinkus toki kelia pasitraukti pagal istatyma jau kelio nera. Bent jau as negirdejau,kad isitvirtines totalitarinis rezimas pasitrauktu rinkimu rezultatu deka. Labai panasiai gavosi ir Rusijoje. Rusai samoningai(ar pasamoningai) pasirinko pona kuris pats sau istatymas.
Del Bidono galioja jusu pasitelktas principas. Taciau tai neirodyta ir rinkimu falsifikavimo mastai nepaneigia Bidono legitimumo.
Lietuviai labai aiskiai pasirinko tokia valdzia kokia yra dabar, kurios principaI:
1) Pinigai nekvepia
2) Svarbu ne kaip padoriai tu gauni pinigus , svarbu kiek tu gauni pinigu.

Deivis        2021-07-1 4:41

Yra toks Vladimiras Orlovas, kuris nuolat dergia lietuvius.Ką veikia saugumas nežinia, bet tas Orlovas remiamas ruskyno valdžios ir Lietuva nieko nedaro, kad tą svinosobaką išmest ruskijon.

Al. Dzeikui       2021-07-1 0:18

Jei įrodinėjimo grandinėje nors vienas narys klaidingas, tai klaidinga ir įrodinėjimų išvada. Kuo remiantis tvirtini, kad ,,tauta juos išrinko” ? Tai tada ir Batką su Putinu? Ir Baideną ?

Veikime kartu, kurkime ŠS grupes       2021-06-30 23:17

Kas pritaria- prašau rašyti Šeimų sąjūdžio (ŠS)  , NS žmonėms ir kitiems mažiukams…Kartu galime užkardyti Anūko vadovaujamo liberastinio valdančiųjų lagerio šėlsmą rudenį.
Kaip buvęs LPS Kauno IG narys ( niekada nebuvęs jokioje partijoje, bet dalyvavęs keliuose demokratiniuose judėjimuose, oponavusiuose ONS režimui), kaip Maršo ir 3-jų dienų jo tęsinio ištvermingas dalyvis ( bei infoplatintojas komentaruose ir laiškuose aibei pažistamų žmonių),  noriu pasidalinti keletu idėjų su visuomeniškais asmenimis..
Rudens sesijoje ONS režimas SUSITELKĘS galingai kontratakuos neabejotinai.
Jie pasimokė iš klaidų ,kai buvo pristabdytas ( DĖL Maršo iniciatoriaus ,pasiaukojančio visuomeniško žmogaus R. Grinevičiaus suburtos komandos veiksmų, pasitelkus aibę žmonių bendram veikimui)  partnerystės įstatymas ir panašūs žingsniai.
Be abejo, skubiai reikia kurti ŠS grupes ir reikia pagirti kilniam darbui pasiaukojantį ŠS aktyvą už šį sprendimą ir suvažiavimo idėją
BET lygiagrečiai būtų labai pravartu -
1.. ŠS lyderiams ( jų atstovui) sukviesti išsibarščiusius mažuosius bendram veiksmų planui, bendrų vertybių  ir bendrų politinių tikslų aptarimui…

Tinka ŠS kvietimui ,manau,CP, tautininkai, ,Kartų sąjunga, DK žmonės, Liet. sąrašo atstovai , P.Urbšio kolegos, bei kai kurių, nuo biudžeto ir užsienio bei verslo pinigų ,nepriklausomų NVO žmonės.
(Jei NS vadovai dėl savų ,kaip visuomet pačių kilniausių sumetimų...smile smile  ignoruos kvietimą ir kels eilę salygų,  tegu mumifikuojasi toliau, sektantiškai pavieniai veikdami. Jie susimovė dėl nesolidarumo ir pasikėlimo per prez. rinkimus, per EP ir Seimo rinkimus. Jie liko nuošalyje Maršui įsibėgėjant. Jei net Rusteikos pasitraukimas iš partijos jiems netaps blaivinančiu nelaimės ženklu, tai reiškia, kad jie eis į paraštes toliau… Ir be jų plebėjai jau organizuojasi ŠS formate.)
Stalo kompanijai ,manau,netinka prokremliška, nepatikima Vaišvilos-Nako-Lakstučio grupuotė, bei samoningo 3 proc. kartelės išdaviko ( ir apv. stalo ignoruotojo Seimo rinkimuose ) J. Dagio partinis darinys.
3. Manau, galėtų būti sudaryta nuolat veikianti koordinacinė grupė, kuri
4. Turėtų vėliau tartis su prooligarchiniais ir slidžiais ,savo esme, valstiečių atstovais ir ,net galop,  TS krikdemiškos grupelės žmonėmis. (Beje, Skvernelis, Tomilinas ir dar keli liberalūs ,,valstiečiai’’ (liberastų Trojos arkliai valstiečių stovykloje)ką tik nepalaikė, anot Puteikio , prezidento pozicijos užtariant Vengriją....).
5. Reikėtų tartis ir dėl demokratinių jėgų susitelkimo, siekiant įsigyti radijo stotį ( konkurse ) arba išsinuomoti nuolatinę laidą Pūko radijuje.
Atsiprašau už įkyrumą, bet aš žmogus, kuris visada raitojasi rankoves bendram, labui ir sąjūdietiškam telkimuisi prieš ONS režimą...Gal Kaune pavyks ir ,tarkim, ,,Dainavos’’ Šeimų sąjūdžio grupę įkurti , kelias savaites padirbėjus…:)
Algirdas

Tai sakai,        2021-06-30 21:53

kad Amerika tebėra pagrindinė Rusijos karine sąjungininke?

Dzeikas       2021-06-30 21:32

Al.ui:
Formaliai galima “atsimazinti” esa uz zudynes NKVD pastato kieme atsakinga Vokietijos karine administracija. Greiciausiai organizavo mineta Einsatzgrupe.Tokia buvo rutinine praktika - paskui fronto dalinius eidavo tos grupes ir “ant karsto” organizuodavo zydu zudynes. Pakeliui jos itraukdavo ir vietos gyventojus arba ju sukarintus dalinius, kaip atsitiko Lietuvoje kur Wehrmachta pasitiko kaip isvaduotuojus ir sukilimu padeta vokieciams.Siuo atveju situacija Lietuvoje unikali.
Sionistai nerade irodymu,kad Ambrazeviciaus vyriausybe dave kokius nors irodymus padeti zydo genocido organizacijai, bando uzkalbeti problema zodziu gausa ,pedaluodama “ar nuzudyti vaikai ir moterys taip pat kolaboravo su Sovietas?”. Nors , kalbant siaurai apie zudynes NKVD kieme tokiu nebuvo, o buvo jauni , saukiamojo amziaus vyrai. Kazkokia dalis, gal net visi vienokiu ar kitokiu budu buvo kolaborantai.T.y. eziui aisku, kad organizavo vokieciai, jiems pavyko greiciausiai neoficialiu keliu,apeinant sukilimo vadovybe , “uz kompanija” pasitelkti dali sukileliu. Juk liudyjama ,kad lietuviai dalyvavo taip pat.
Ir stai sioje vietoje kokia “laisvos” Lietuvos valdzios reakcija? Ogi mykia kazka neaiskaus ir politkorektisko. T.y. nepaneigia sionistu kaip turetu ,kad privatus asmenys atsako uz save, o isakymo is Ambrazeviciaus vyriausybes nebuvo ir kalbet nera apie ka, o per visokias vasario16tas pamala suda apie lietuviu patriotiskuma ir savos va lstybes sieki. Kodel jie taip elgiasi?
Na todel, kad ciulpia Briuselio papa ir tautos jie niekad nelaike tais kas juos islaiko ir mintis ,kad tautos gerove -  ju gerove, tokiu galvose niekada nesilanke. T.y. valdanciuju prostitucinis modus vivendi.
Todel jeigu jus bandysite sioje “valstybeje” issaugoti dora,sazine ir oruma - gyvensite jus sunkiai , bet neilgai. Ir laikomi tokie arciau subines galutinai nenudusinant tik tam, kad esant kipezui pridengt ta subine, arba iskeist i ka nors.
Stai todel ir visas tas meslo atrajojimas vyksta ant lygios vietos.Pastebejote,kad lietuviai zuden zydu kolaborantus(cia apie minetas zudynes konkreciai) linksniuojami kiekviename sakinyj, o stai zydu - sovietiniu kolaborantu tema uzgniauziama paciu lietuviu valdzios nedelsiant? Nors toki fakta,- lietuviskai kalbantys enkavedistai 1940-41mm budavo isimtinai zydai,- pastebejo labai daug kas.Bet tema iskart gesinama, nes “nepolitkorektiska”, nesantaika matai kursto.
Manote sios kalbos siaip sau gesta? Ne, jos gesinamos. Savos, lietuviskos valdzios. Kodel? Valstybes interesas nesipykt su sajungininkais? Ne valstybes, o tautines valdziukes personaliju gero , ne pagal uzdirbta gyventi interesas. O kodel tos personalijos ten? O todel,kad tauta isrinko. Ratas uzsidare.

Stiklo valytuvas       2021-06-30 11:53

>  Klausimas     2021-06-30 11:21
Sveikinu su praregėjimo pradžia.
Pabudome ir kelkimės !

Klausimas       2021-06-30 11:21

Kiek nedaug teraikia, kad iškraipytum istoriją. Visą laiką iki šiol buvo minimas Lietūkio garažas (tame tarpe ir paties Anuso) ir tik po šio straipsnio sužinojau, kad tem jau buvo spėję įsikraustyti NKVD. Kažkodėl tas NKVD visą laiką buvo slepiamas. O tai pasako visą esmę, kas ir kodėl.

Stiklo valytuvas       2021-06-30 7:53

Kadangi ilgesni tekstai per sunkūs šiai auditorijai, pateiksiu pritaikytus ‘runkeliams’.
——
Tiesa yra pirmoji karo auka.
Įsisiautėjus karui, ir žydišką (!) internacionalizmą pakeitus kitai - žydiškai (!) nacionalsocialistų okupacijai (juk nacių grietinėlė, kaip ir pirmoji tarybų Rusijos viriausybė buvo žydiška!), tolimesni įvykiai turi būti vertinami jau visai kitame kontekste!
„Siono išminčių protokolai“: „mes niekada nepalimsime gojų vienų“ - apibendrinta citata iš atminties“.

D.W .       2021-06-30 2:36

Что сказал президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР:
https://www.youtube.com/watch?v=lyZEUj6JOl0

Leonas Vainšteinas (Leon Weinstein)       2021-06-30 2:02

Žydai apie savo tautos reikalus:
700: Иудея - кто первый придет, тот и хозяин.
https://www.youtube.com/watch?v=hMHkXz1VZok

Pasakojimai       2021-06-30 1:32

prieštaringi, juos sunku tarp savęs suderinti.
Sunkoka patikėti, kad visiškai hitlerizuotoje tautoje, kur ir vermachte, ne tik SS, į atvirai išpažįstančius krikščionybę žiūrėta labai kreivai, vermachto kareivis būtų su žodžiais apie Kristų kankinęs ir žudęs svetimos šalies žydus. Vokietijos miestuose nieko panašaus nebūdavo, didžiausias viešas nusikaltimas - parduotuvių ir sinagogų daužymai bei žydų vertimas plauti gatves, o pasmerktuosius išveždavo į mirties stovyklas nepastebimai, dauguma gyventojų net nieko nežinojo (Berlyne vienetams net pavyko išgyventi iki pat 1945 m.) Kodėl vermachto kareiviai turėjo taip neįprastai elgtis svetimoje šalyje? Kas dėl esesininkų, kas tai per kliedesys “Aš pats dabar taip galvoju, kodėl mes vokiečių nesušaudėm?“ Jeigu tas būrys lietuvių būtų paguldę juos iš kulkosvaidžio, po kelių dienų vokiečiai būtų surinkę po keliasdešimt lietuvių iš miesto, kas pakliuvę, už kiekvieną sušaudytą esesininką, ir viešai sušaudę.
Neįtikėtina ir hipotezė apie Hamaną garaže.

To Dzeikas       2021-06-29 21:30

Nu tu rimtai idiotas. 22 prasidėjo karas, chaosas totalus o tu čia apie Platono respublika pezi. Issiblaivyk. Nuo sofos savo gyvenime esi nulipęs?

Dzeikas       2021-06-29 20:09

toDzeikasui 17:10
Tamsta labai gudrus ar labai durnas???
Isdavikai kariami! Ir nueje tarnauti NKVD, nepriklausomai nuo tautybes ir socialines kilmes turejo buti nubausti. Tai yra bet kurios suverenios valstybes teise ir to nedarymas yra viena is kertiniu priezasciu kodel Lietuva braidzioja po ismatas.
Tai, kad po 1941m birzelio 22d ir iki Ambrazeviciaus vyriausybes paleidimo nebuvo nei padaryta, nei bandoma daryti yra nemenka klaida. Juolab ,kad minimu laikotarpiu birzelio 27d Lietuvoje veike Vokietijos karine administracija, kuriai buitis nerupejo ir Ambrazeviciaus vyriausybei , jeigu tai neliete karinio tiekimo reikalu jie veikti netrukde. Einsatzgruppen organizavo zydu ir sovietiniu komisaru zudymus MATOMAI , oficialiai ar ne pasitelkdama ir sukilelius ar ju vadus. Taciau Ambrazeviciaus vyriausybei represuoti isdaviku NETRUKDE, nesvarbu zydu ar kokios kitos tautybes.
Tai sioje situacijoje Ambrazeviciaus vyriausybe turejo vykdyti savo baudziamaja politika valstybes isdavyste ir kolaboravimu su okupanto jegos strukturomis kaltinamais asmenimis IR grieztai atsiriboti nuo Einsatzgruppen “akciju”. Na o jeigu to nebuvo padaryta tikintis su naciais “susitarti” ir atsipirkti tylejimu - na tai neprotinga politika. Lygiai kaip kvaila Smetonos politika nesakyti nei taip nei ne Sovietu invazijos akivaizdoje.

to abc       2021-06-29 19:13

O Vokietijos miestų vaikai, moterys, seneliai irgi buvo visi blogiečiai, kad reikėjo gyvus sudeginti? Kokios nacionalinės kilmės to projekto autorius? Berods, prof.F.Lindemann’as ar kas tokis?

Al.       2021-06-29 18:52

Mošinskis liudija, kad žydus žudė vokiečių kareiviai, o visi aptarinėja, kaip čia atsitiko, kad žudė lietuviai. Vokiečiai ataskaitose mini, kad pasitelkė rusų ir vokiečių agentą Algio Klimaičio-Kliugerio tėvą - tai kur jis buvo tuo metu. Ir kur tuo metu buvo sukilėlių vadovybė ?
Matom, kad tiek eiliniai, sukilime nedalyvavę lietuviai, tiek žydai buvo baisiai išsigandę. Mes jų smerkti negalim, nes dabar, taikos metu, nesam drąsesni.Ir šie liudijimai iš praeities rodo, kad mus vėl gali ištikti toks pat likimas - išgąsdintus žmones nesunku išžudyti ir net įtraukti į kitų žudynes. Ir dar ant galo - suverčiant visą kaltę.

> Nepasirašysiu       2021-06-29 18:44

Labai noriu pagirti ir pritarti, bet bijau. Kai tik ką pagiriame, tuoj išlenda…
Mai velniai, pagirsiu.

abc -valytojui.       2021-06-29 18:41

ar Lietuvos piliečiai žydai vaikai ,moterys,seneliai irgi buvo komunistai ir koloborantai?

Prablaivėjimas       2021-06-29 18:33

Jules     2021-06-29 4:40
aga     2021-06-29 10:03
Keista     2021-06-29 10:45
to Baisu     2021-06-29 11:13
Nepasirašysiu     2021-06-29 14:53
Ponui Džeikui     2021-06-29 16:25
> Nepasirašysiu 14:53     2021-06-29 16:57
Dzeikas     2021-06-29 17:00
Stiklo valytuvas     2021-06-29 17:06
to Dzeikas     2021-06-29 17:10
to Dzeikas 14:43     2021-06-29 17:37
Corona Conspiracy and Aggression     2021-06-29 17:45

Nepasirašysiu kitam komentatoriui       2021-06-29 18:13

Su jumis daroma:
1. Išvijimas (kurie nori bėgti)
2. Likusiųjų perdirbimas į naują tipą
3. Durninimas, kad netrukdytumėt vogt (nes galimai teisingai manoma, kad jūs ne trukdysit vogt, o vogsit patys)
4. Užsienis (ne, ne iš rytų) žino, kas vagia, ir jei jie “jų sukurtas produktas” (kaip sakė Pavilionis), tai viskas gerai - nereikia mokėt algų (nes patys pasiima) ir lengva laikyt ant virvutės
5. Dar duoda jumiem netikrų pranašų, kaip Kuolį (su, sako, įdomia buto privatizacija būnant ministru) ir Sinica, kurie tiesia kelią į didžiąją Lenkiją per istoriją arba katalikybę (tai nutiks natūraliai, ir nesvarbu, ar oficialiai)
6. Baltarusija vakarams panorėjus atiduota Rusijai, bandant atvilioti ją nuo Kinijos
7. Tamstos tuo tarpu iš kvailumo bučiuojat visas rankas, kurios muša, nes jum atrodo, kad anos glosto

baisi ta istorija       2021-06-29 18:06

Kažin, kada NKVD įsikraustė į Lietūkio patalpas. Jei rusai išnešė laptias, o savo talkininkus žydelius paliko.  Ir jei ten juos užtiko vokiečiai, tai nėr nei ko stebėtis, kad taip patvarkė

Nepasirašysiu       2021-06-29 18:01

Mano komentaras ne apie žydus, o apie lietuvių mentalitetą, bet kaip visada apsimetat, kad nesuprantat.
Durną ir bažnyčioj muša. Taip, apžaidžia tamstas vakarai, rytai, žydai ir savi iš visų partijų nuo Jakilaičio iki Jakeliūno - net tada, kai jūs manotės laimėję. Maldeikienė jums pasako bibliniais žodžiais, kad “tiems, kurie turtingi, bus dar daugiau atseikėta, o kitiems…”.
Na tai ir emigruojat arba čia komentuojat. Gaila jūsų? Gaila. Ar gali jums kas nors padėti be jūsų pačių? Ne. Ar gerai, kad bandot? Gerai. Ar pavyks? Pamatysim.
Bet jei pavyks, tada jūs vogsit. Šitos tautos pakeisti neįmanoma. Ji negali pakęsti nieko švaraus, košerno - Lozoraitį išspjovė, bet Kronkaitį (gerą ginkluotės verslininką) iš karto atpažino kaip savą.
Galima jus romantizuoti, kaip darė Beresnevičius, globalios Lietuvos pirmasis planuotojas, bet jam neromantiškai baigėsi girtam policijos bagažinėje. O galima neromantizuoti, kaip aš.

V. Landsbergis       2021-06-29 17:48

Kaip faktinis Lietuvos vadovas*, irgi turėtų pasisakyti šiuo klausimu.

Corona Conspiracy and Aggression       2021-06-29 17:45

Kodėl nukvakę Lietuvos pseudo inteligentai, “baikų” zubrylos, neparašo tiesiai šviesiai, kad į kiekvieną Lietuvos miestelį ir kaimą anuomet enkavedistai suvažiuodavo amerikoniškais sunkvežimiais ir gerai amerikietiška “svinnaja tušonka” pamaitinti, pabalnoti amerikietiškais “tankais” ir dar išliaupsinti Vakarų žiniasklaidos, o gal labiau dezinfosklaidos? Kodėl Stalinas jiems buvo Pasaulinio gėrio įsikūnijimu? Kur tie, tiesą sakantys istorikai, baigę Kapsukę, kaip ir Dezinfosklaidistiką? Kas tokie šiandien planuoja Europą be europiečių? Kodėl Pasaulio žydų bendruomenės vardu 1933 metais kovo 24 d. buvo paskelbtas Vokietijai karas ir išklijuoti jo deklaracija stulpai Vakarų didmiesčiuose? Surengtos manifestacijos, mitingai jai paremti - Vilniuje taip pat ten, kur dabar prezidentūra. Ar tai ne tas pats, kas prancūziškai “à la guerre comme à la guerre” ir einama žudyti, ir bombarduoti nekaltų civilių, moterų, senių ir vaikų? Kodėl Kapsukė taip pat nutyli “Le conflit Polono-Lituanien"ir stumpia studentų galveles Žečpospoliton? Kas su mumis daroma?

>>> Keista 10:45       2021-06-29 17:45

„Keista, kad Valiušaitis programuoja antilietuvišką NL propagandos kryptį, NKVD garažus siedamas su tautos vardu.
Nesąmoningu jo nepavadinsi. ???“
+ 1   - 4
—-
Kur kas labiau keista, kad labai tikslią pastabą skaitytojai vertina neigiamai. Čia tikras zydokomuno lizdelis.

to Dzeikas 14:43       2021-06-29 17:37

„Taciau dauze islaisvintieji savo kankintojus, o ne zydus manau. O jau tie kas organizavo sia “akcija” tikslingai taikesi i zydus, “zydu problemos galutinio sprendimo” remuose.“
Proto bokšte rašantis be lietuvybių, kodėl tarp ‘holokaustinių’ aukų ‘garaže’ nėra (neminimos) kitų tautybių aukų, ar tai reiškia kad kitų tautų Lietuvos gyventojai laikėsi atokiai nuo atėjūnų, ir tik vien Lietuvos žydai buvo labai entuziastingi..?
Visi išsibėgiojo, tik protingi žydai liko?

to Nepasirašysiu       2021-06-29 17:15

Anglijos karaliai ir karalienės skelbdavo karus ir galabydavo ne prasčiau. Ir Vokietijai karą skėlė, ir antivokišką jos supartalinimo paktą 1939 metų spalio 15 dieną Maskvoje pasirašė, bet Kapsukė tyli ir nuo kvailų studentų, ir jos absolventų slepia. Gal žinai kodėl? O pats kiek Maskvos tokio tipo paktų žinai, nagi pavardink čia mums, gerai? Kapsukė dabar linčiuoja Atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės pirmąjį vadovą, sakydama, kad tada vadovo nebuvo, vadinasi, ir visos jo vardu pasirašytos labai svarbios sutartys tampa niekinėmis - belieka Putinui ant tanko vėl Lietuvon įriedėti tokių Kapsukės prapiesorių ir docentų pagalba.

to Dzeikas        2021-06-29 17:10

SNARGLIAU, tu kare esi buves? Ar vis dar pampersus nesioji?

Stiklo valytuvas       2021-06-29 17:06

Nuo senų laikų tarpukario/smetoninėje Lietuvoje, kartu su lietuviais dar gyveno rusai, žydai, čigonai/romai ir kitų tautų žmonės.
Tarybų Rusijai, arba tiesiog rusams okupavus Lietuvą, tam reikalui radosi ir vietinių naujos valdžios talkininkų...
.
Birželio 22-oji. Žydų holokausto pradžia*.
.
Lietuviai baltaraiščiai sušaudė... Prasidėjo žydų šaudymai…
.
Keletas pastabėlių.
Lietuvą okupavo rusai (!), bet nuo seno Lietuvoje gyvenantys rusai (gal tik pavieniais atvejais) saviems tautiečiams nešoko į pagalbą, į bendradarbiavimą (!). O štai vietiniai žydai (NE rusai!), regis buvo uolūs naujos santvarkos rėmėjai. Nelabai logiška. O gal laikas istoriniam revizionizmui?
.
Patriotiški ir netinkantys naujajai santvarkai lietuviai buvo uždaromi (įkalinami). Kaip rodo istoriniai faktai, lietuvius kalino vietiniai žydai ir žydiški atėjūnai (daugumoje). Apie tuos ir tokius faktus yra rašiusi teisininkė Rūta Gajauskaitė! Susiklosčius atitinkamai situacijai, įkalinti lietuviai buvo išlaisvinti, o jų įkalintojai ir prižiūrėtojai, vieni pabėgo į Rytus, kiti (litvakai) buvo sušaudyti. Šiame kontekste, dabartinis žydų ir oficialiosios žiniasklaidos burbulas savyje subrandino kelis įdomius klausimus.
1. Kodėl tuometiniai vietiniai rusai nesidėjo, ar beveik nesidėjo prie naujosios „rusiškos“ valdžios?! Gal todėl kad tie okupantai iš esmės buvo ne rusai, o žydiški komunistai?
2. Kodėl žydai buvo aktyvūs naujosios santvarkos - smurtinės tarybų valdžios ‘rėmėjai’?!
3. Jeigu kam pirmi du klausimai atrodo ‘kreivi’, tegu atsako į sekantį (šį) klausimą. Kodėl šaudė žydus, o nešaudė rusų, čigonų/romų, ir t.t?! Juk oficialiai vis tvirtinama, rusai okupantai. Kažkaip keistai, rusai yra ir gali būti nevidonai, o štai apie žydus arba tik gerai arba nieko! Kažin, koks čia Izraelio ambasados indėlis?..
4. Iš dabartinės Rusijos, vis girdisi: „pribaltai, litovcai nacionalistai, fašistai, žydšaudžiai…“ Kažin kokios tautybės tie rėksniai, rėkiantys Rusijos ar rusų vardu?! Kas iš tikrųjų valdo Rusiją? Apie masinį smegenų praplovimą ne šį kart.
.
Kitas pastebėjimas. Vis kalama: „šaudė žydus“. Dabar laisva Lietuva? Kodėl nepasakoma kas ir kokie tie žydai?! Kodėl žydiškuose reikaluose, ypač kalbant apie Birželio 22-rą ir kiek vėliau, piktybiškai vengiama (oficialiojoje sisteminėje žiniasklaidoje*) akcentuoti kad tie žydai buvo okupantų kolaborantai?!! Kodėl apie žydšaudystę nekalbama kolaboravimo kontekste?! Ir t.t.
.
Litvakai, kurie niekaip neprisidėjo ir netgi laikėsi atokiai nuo tuometinių perversmų, dalinai irgi nukentėjo nuo savų tautiečių. Kodėl apie tai tyli dabartiniai Lietuvos ir pasaulio žydai? Kodėl viešai nepasmerkia savų tautiečių? Kodėl viskas verčiama ant lietuvių? Tarp kitko, apie 1950 m. Izraelyje šventinėse eitynėse buvo garbindai vežamas didelis Stalino portretas! Kas turi smegenis, tegu mąsto!!!
.
Žydai,per liguistą savo vieningumą*, irgi kenčia, bet kalti tik kiti!
.
‘Žydšaudžiai’, kas ir kada į pasaulį paleido šį terminą?
Kodėl nėra terminų ‘rusšaudžių’, ‘čigonšaudžių’ ir pan.? (Kad tokiu reiškinių ir terminų NIEKADA NEBŪTŲ !)
Kodėl baudžiantys savo tironus vadinami iškreiptu terminu?!
Lietuva laisva, o tiesa ar laiva?!
.
Tiesa yra pirmoji karo auka.
Įsisiautėjus karui, ir žydišką (!) internacionalizmą pakeitus kitai - žydiškai (!) nacionalsocialistų okupacijai (juk nacių grietinėlė, kaip ir pirmoji tarybų Rusijos viriausybė buvo žydiška!), tolimesni įvykiai turi būti vertinami jau visai kitame kontekste!
„Siono išminčių protokolai“: „mes niekada nepalimsime gojų vienų“ - apibendrinta citata iš atminties“.
.
——-
Šį kart moralizuojančių frazių ir šūkių nebus.

Dzeikas       2021-06-29 17:00

Ponui:
Skelbt karo nereikia. Elementariai suarestuoji visus pagautus NKVD pastate tarnautojus, ar rastus pagal sarasa davusiu priesaika okupanto sukarintoms strukturoms, - valytoju dirbusiu NKVD pastate tas neliecia, -, identifikuoji.Cia pat suorganizuoji karo lauko teisma, i teisejus skiri rastingus zmones, pageidautina zinancius jurisprudencijos pagrindus. Sukileliu tarpe tokiu buvo, ir karo stovis tokias priemones pateisina. Ir kaip jie nuteis, - Lietuvos respublikos BK manau nesunku buvo atrast, -  toki nuosprendi ir ivykdyt.
O jeigu Vokietijos karine valdzia (civilines 1941m birzelio menesi dar nebuvo) isikistu jega - tada Ambrazeviciaus vyriausybe nusiplautu rankas. Ir niekas negaletu kaltinti Lietuvos valstybe ,kad kazkaip susijusi su zydu genocidu. Dabar gi nuzudyti sovietiniai kolaborantai prikergiami kaip zydu genocido aukos, YPAC, jeigu tokie budavo sumaisomi su niekuo detais zmonemis nuzudytiems vien todel,kad jie buve zydu tautybes.

> Nepasirašysiu 14:53       2021-06-29 16:57

„Tiesa lietuvių niekada nedomino.“
Kai aš panašiai parašiau, mane paniekino,, o tau net +2.
Sveikinu.

to Nepasirašysiu        2021-06-29 16:27

O ką domina Tiesa? Ar tokių yra tarp pasaulio galingųjų?

Ponui Džeikui       2021-06-29 16:25

„Jeigu ... butu nubausti mirties bausme teisminiu budu uz kolaboravima su sovietiniais okupantais - jokio nusikaltimo nebutu buve“, – arba skelbi karą ir bombarduoji visus kas gyva, kas juda ir jokio nusikaltimo. Nereiktų pamiršti, kad lazda visada turi du galus.

To nepasirasysiu       2021-06-29 15:33

Nejuokink fufaika. Rakutis pabandė.

Nepasirašysiu        2021-06-29 14:53

“ Tai vienas kraupiausių ir mįslingiausių Lietuvos istorijos epizodų, iki galo taip ir neišaiškintas iki šiol. Nei žuvusiųjų skaičiai (įvairūs šaltiniai nurodo skirtingai – nuo 40 iki 60), nei jų asmenybės nėra pilnai atskleista, kaip nėra tiksliai išaiškinti nei jų vykdytojai, nei organizatoriai.”

Tiesa lietuvių niekada nedomino. Taip ir čia - tai kas turėtų išaiškinti ši įvykį, Anglijos karalienė? Įvykis Lietuvoje, Lietuva “laisva”, tai imkit plūgai ir išaiškinkit.

Dzeikas       2021-06-29 14:43

DDui: islaisvintieji is NKVD kalejimo galejo dalyvauti.Ypac jeigu buvo kankinami tai jeigu tokiam dave i rankas vyniatrauki ir parode i pagauta kalejimo priziuretoja ar tardytoja tai galejo ir vozteleti.Taciau dauze islaisvintieji savo kankintojus, o ne zydus manau. O jau tie kas organizavo sia “akcija” tikslingai taikesi i zydus, “zydu problemos galutinio sprendimo” remuose.
Tik nukentejo pagal zanro klasika maziausiai kalti. Tardytojai ir organizave arestus , tremimus ar sadistai a la Dusanskis turi nuostabia uosle tokiems dalykams ir moka pasiplauti laiku.

DD plius DD       2021-06-29 13:29

Vieną ką galiu pasakyt- tai ne lietuviška reakcija. Tai sumaitotos išprievartautos Lietuvos reakcija. Tai svetimšalių nuopelnas.
Kol buvo Lietuva-nebuvo nieko panašaus.Tiesiog nebuvo.
Pabandykit paneigti.
P.S. Žydai, kurie buvo tiesiog Lietuvos žydai, keliavo į tą patį Sibirą kartu. Okupanto “organuose’ partaigenosių žydų buvo daug- tai faktas. Bet faktas yra dar tas, kad rusų kalbos lietuviai nemokėjo, o žydai kone visi. Vos tik lietuviai rusiškai pramoko, situacija pasikeitė.
P.S. P.S. tarpe pirmų susidorojimų buvo draudimai žydų kultūros, švietimo, spaudos ir pan.organizacijoms.
Tas režimas buvo antižmogiškas pirmiausia. O jau antilietuviškas ar dar kitoks tik paskiau.

Dzeikas       2021-06-29 13:05

Dekoju straipsnio autoriui uz bandyma objektyviai nusviesti zudynes buv. “Lietukio” garaze.
Pabandykime ivertinti ivykio aplinkybes ir veiksnius:
1) Ivykio vieta Kaunas, Vytauto prospektas (“kur suka i desine”? Tai cia kur, dabartine Baznycios gatve kuri veda link Alaus bravoro?Ar LK Karo Medicinos tarnyba?)
2) Ivykio laikas 1941m birzelio 27d. (Priespiete?). Chronologija: 1923m Kaunas buvo isvalytas is okupantu.Birzelio 24d buvo uzimtas Vokieciu kariuomenes.T.y.buvo prasidejusi 3-ioji naujosios okupacijos diena.
3) Pasak Mosinskio ir islikusiu liudininku egzekucijoje dalyvavo tiek vokieciai( Wehrmachto uniforma, raudonais kepuriu rantais), - nebutinai kariuomene, tai galejo buti ir SS (budinga klaida isivaizduoti,kad SS kariuomene buvo aprengta juodos spalvos uniforma. Kartais uniforma buvo identiska Wehrmachtui ir atskirti tebuvo galima tik pagal dvigubus zaibus ant kalnieriaus ir kaukuoles zenklo kepureje. Liudininkai , eiliniai kaunieciai tikrai to nezinojo 3-iaja okupacijos diena), lietuviai. Pastarieji galejo buti sukileliai arba islaisvintieji is NKVD kalejimo.
Kokias isvadas galime padaryti is to ka zinome? Galime tik speti, kad postumi zudynems galejo duoti arba t.v. Einsatzgruppe, arba zemieji sukileliu vadai, taciau be Ambrazeviciaus vyriausybes sankcijos. Arba pirmieji suagitavo sukileliu vadus isvadavusius kalinius. Velgi, ziureta i susidorojima buvo is skirtingu pusiu: Einsatzgruppe zydu valymo operacijos remuose, o sukileliu vadai(kokio burio vado lygmenyje) - kaip susidorojima su kolaborantais.
T.y. dalyvavusius zudynese lietuvius galima kaltinti neteisminiu susidorojimu su kolaborantais, bet ne zydu genocide. Kas nera nieko nuostabaus, olandai, prancuzai taip pat susidorodavo su savais kolaborantais tiesiog amerikieciu ir anglu kariu akivaizdoje. Retai budavo, kad tie kistusi. Pvz., kai anglu karininkas zemyn galva pakartai Clarai Petacci (B. Musolini meiluzei) pakele ir suverze dirzu sijona ties keliais, patruliams teko suviais i ora tramdyti pasipiktinusia italu minia.
T.y. jeigu tie nuzudyti zydai butu nubausti mirties bausme teisminiu budu uz kolaboravima su sovietiniais okupantais - jokio nusikaltimo nebutu buve.
Na o taip, tose zudynese susiaise labai daug nusikaltimu ir motyvuoti jie buvo taip pat ivairiai, tiek antisemitizmu, tiek kerstu, tiek pasipiktinimu isdavyste.
Ambrazeviciaus vyriausybei galbut reikejo nors pabandyti issiaiskinti kas ten vyko ir kas ten organizavo tas zudynes. Tik ar jie galejo tai padaryti?

redakcija        2021-06-29 12:52

siūlo remtis katalikų Bažnyčios patirtimi - tylėti, nekalbėti viešai.

to Baisu       2021-06-29 11:13

Žinot, kol Covid’as - mokslas ir istorija sustabdyti. Tik deziukas runkeliokams beliko. Gal žinote, kas tokie skelbė karą Vokietijai be taisyklių, neturėdami savo valstybės, bet pasauliniu savo vardu, 1933 metų kovo kelintą ten dieną, a? Nepasirašę Hagos ir Ženevos konvencijų, kaip Sovietija (Stalino Rusija).

Baisu,kai tauta       2021-06-29 11:02

praranda Tėvynę...Gerai,kad žydai dabar vėl turi Izraelį...O šiaip,ir dabar po covid priedanga žudomi žmonės,jų negydant ,ligoninėse su mirštančiais žiauriai elgiamasi.Su tais ,kurie jau negali pasipriešinti.Ir mes visi tylim?Kodėl?

Keista       2021-06-29 10:45

Keista, kad Valiušaitis programuoja antilietuvišką NL propagandos kryptį, NKVD garažus siedamas su tautos vardu.
Nesąmoningu jo nepavadinsi. ???

aga       2021-06-29 10:03

Jau tai, kad pastato zveriskai NENORIMA ivardinti kaip NKVD ukinio pastato kaip ir viska pasako. Ta versija, kad buve kaliniai susidorojo su savo kankintojais - kazkodel labai nutylima irgi.

tarybukų mokykla       2021-06-29 6:55

išmokė komunistai lietuvius žudyti
——-
dabar moko - per antstolius ir valdininkus:
- atimk turtelį,
- išvaryk iš Lietuvos
- meluok
- vok valdiškus pinigus ir t.t. ir t.t.

Jules       2021-06-29 4:40

Kažin kodėl vis užmirštama, kad Lietuva buvo okupuota 1940 metais, kodėl? Vokiečiai čia jau atėjo kaip į Sovietijos teritoriją, nežinot ar vis po Kapsukės hipnoze? Negebate atmokti?

Rekomenduojame

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Linas Karpavičius. PSO susitarimas dėl pandemijos gali apriboti žmogaus teises

Austrijoje vyko protestai prieš privalomus COVID-19 skiepus

JAV vidurinių mokyklų bibliotekose – pornografinio turinio knygos

Kai laisvoje šalyje reikia dėkoti už drąsą kalbėti…

Austrija neklauso abejojančių dėl eutanazijos

Kalifornijos miestas pritarė pasiūlymui atmesti bet kokius valstijos ar federacinius nurodymus dėl Covid

Vytautas Sinica. Marazmai tęsiasi

Didelė demonstracija prieš vakcinų pasus Gioteborge, Švedijoje

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Romas Lazutka. Mūsų pasivažinėjimams gamtą tesaugo varguoliai

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

Lenkijos premjeras siunčia vaizdo žinutę: mes giname Europą

Iššūkis gyventi pagal sąžinę

Vytautas Sinica. Apie architektūrą

Vidas Rachlevicius. E. Macronas ir A. Lukašenka. Lyginti negalima, bet palyginkim

Pasaulis ir Lietuva: Lenkija dėmesio centre/Ukraina ginkluojasi/Landsbergis pagirtas JAV

Amerikoje daugėja pastorių, dėl pandemijos norinčių nutraukti nuolatinę tarnystę

Ramūnas Aušrotas. Nauja sąvoka Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme

Kyle Rittenhouse byla. Žiniasklaida pateikė realybės neatitinkančią versiją

Almantas Stankūnas. Ar jis ir Co yra diplomatai ar Rusijai ir Vokietijai naudingi joms dirbantys idiotai?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.