Verta prisiminti. Prahos deklaracija dėl Europos sąžinės ir komunizmo

Tiesos.lt redakcija   2015 m. sausio 1 d. 16:13

33     

    

Verta prisiminti. Prahos deklaracija dėl Europos sąžinės ir komunizmo

Pilietinis Tiesos.lt portalas pirmąją 2015-ųjų dieną skelbia prieš septynerius metus priimtą Prahos deklaraciją ir viliasi, kad jo nuostatomis Lietuvos valstybės gyvenimas bus grindžiamas nuosekliau.

2008 m. birželio 3 d., Praha, Čekijos Senatas

Turint omenyje mūsų Europos namų orią ir demokratinę ateitį,

• atsižvelgiant į tai, kad praeities nepaisančios visuomenės neturi ateities,

• atsižvelgiant į tai, kad Europa nebus vieninga, jei negalės dar kartą suvienyti savo istorijos, pripažinti komunizmo ir nacizmo bendru palikimu ir surengti sąžiningos ir išsamios diskusijos apie visus praėjusio amžiaus totalitarinius nusikaltimus,

• atsižvelgiant į tai, kad komunizmo ideologija yra tiesiogiai atsakinga už nusikaltimus žmogiškumui,

• atsižvelgiant į tai, kad iš komunizmo praeities kylanti sunki sąžinė yra slegianti našta Europos ateičiai ir mūsų vaikams,

• atsižvelgiant į tai, kad skirtingi komunizmo praeities vertinimai gali padalyti Europą į „Vakarus“ ir „Rytus“,

• atsižvelgiant į tai, kad Europos integracija buvo tiesioginė reakcija į totalitarinių sistemų išprovokuotus karus ir žiaurumą žemyne,

• atsižvelgiant į tai, kad komunistinių režimų visame žemyne įvykdytų nusikaltimų žmogiškumui suvokimas turėtų informuoti visus europiečius tiek pat, kiek ir nacistinio režimo nusikaltimai,

• atsižvelgiant į tai, kad nacizmas ir komunizmas labai panašūs savo šiurpiu ir pasibaisėtinu pobūdžiu ir savo nusikaltimais žmogiškumui,

• atsižvelgiant į tai, kad komunizmą tebereikia įvertinti ir nuteisti teisiniu, moraliniu, politiniu ir istoriniu požiūriu,

• atsižvelgiant į tai, kad nusikaltimai buvo pateisinami klasių kovos teorija ir „proletariato“ diktatūros principu, naudojant terorą kaip diktatūros išlaikymo priemonę,

• atsižvelgiant į tai, kad komunizmo ideologija buvo naudojama kaip įrankis imperijų Europoje ir Azijoje statytojų ekspansiniams tikslams siekti,

• atsižvelgiant į tai, kad daugelis nusikaltėlių, vykdžiusių nusikaltimus komunizmo vardan, nebuvo teisti, o jų aukos dar negavo kompensacijos,

• atsižvelgiant į tai, kad objektyvios ir išsamios informacijos apie komunizmo totalitarinę praeitį suteikimas, padėsiantis geriau suprasti ir diskutuoti, yra būtina sąlyga tvirtai visų Europos tautų integracijai ateityje,

• atsižvelgiant į tai, kad galutinis visų Europos tautų susitaikymas yra neįmanomas be koncentruotų ir nuodugnių pastangų nustatyti tiesą ir atgaivinti atmintį,

• atsižvelgiant į tai, kad akademinė ir plačioji visuomenė privalo iš pagrindų išsiaiškinti su Europos komunistine praeitimi, kad ateities kartos turėtų parengtą prieigą prie informacijos apie komunizmą,

• atsižvelgiant į tai, kad skirtingose pasaulio vietose išliko tik keli totalitariniai komunizmo režimai, jie kontroliuoja penktadalį pasaulio gyventojų ir vis dar įsikibę į valdžią vykdo nusikaltimus ir nustato aukštą savo žmonių gerovės kainą,

• atsižvelgiant į tai, kad nors komunistinės partijos ir nėra valdžioje, daugelyje šalių jos viešai neatsiribojo nuo komunizmo režimų nusikaltimų ir nepasmerkė jų,

• atsižvelgiant į tai, kad Praha yra viena iš tų vietų, kurios išgyveno ir nacizmo, ir komunizmo valdymą,

tikėdami, kad milijonai komunizmo aukų ir jų šeimos turi teisę mėgautis teisingumu, užuojauta supratingumu ir jų išgyvenimų pripažinimu kaip ir nacizmo aukos, kurios yra morališkai ir politiškai pripažintos,

mes, Prahos konferencijos „Europos sąžinė ir komunizmas“ dalyviai,
• atsižvelgdami į 2005 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl šešiasdešimtųjų Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje. (1945 m. gegužės 8 d.) metinių,

• atsižvelgdami į 2006 m. sausio 26 d. Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos rezoliuciją Nr. 1481,

• atsižvelgdami į 2005 m. vasario 5 d. Europos liaudies partijos šešioliktojo kongreso rezoliuciją, reikalaujančią sukurti nepriklausomų ekspertų instituciją, kuri rinktų ir vertintų informaciją apie totalitarinio komunizmo žmogaus teisių pažeidimus ir raginančią atidaryti komunizmo aukų memorialinį muziejų,

• atsižvelgdami į įvairių nacionalinių parlamentų priimtas rezoliucijas dėl komunistinių nusikaltimų,

• atsižvelgdami į Pietų Afrikos Tiesos ir susitaikymo komisijos patirtį,

• atsižvelgdami į Atminties institutų ir memorialų Lenkijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Jungtinėse Valstijose ir okupacijos muziejų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje patirtį,

• atsižvelgdami į dabartines ir būsimas ES ir Europos Tarybai pirmininkaujančias valstybes,

• atsižvelgdami į faktą, kad 2009 m. yra dvidešimtosios komunizmo žlugimo Rytų ir Centrinėje Europoje bei žudynių Pekino Tiananmeno aikštėje metinės,

reikalaujame:

1. siekti, kad visa Europa suprastų, jog nacistų ir komunistų totalitariniai režimai, kurių kiekvienas teisiamas už savo baisius darbus, yra destruktyvūs savo sistemingai taikomo teroro formų politikomis, kurios, pradėdamos agresyvius karus ir kaip neatskiriamą savo ideologijų dalį naikindamos ir tremdamos ištisas tautas ir gyventojų grupes, slopina visas pilietines ir žmogaus laisves; ir jie iš esmės turi būti laikomi pagrindine XX amžių ištikusia nelaime,

2. pripažinti, kad daugelis komunizmo vardu įvykdytų nusikaltimų turėtų būti vertinami kaip nusikaltimai žmogiškumui, taip įspėjant ateities kartas, kaip kad nacių nusikaltimai buvo įvertinti Niurnbergo tribunole,

3. suformuluoti bendrą požiūrį į totalitarinių režimų, įskaitant komunistinius režimus, nusikaltimus ir didinti visos Europos žinias apie komunistinius nusikaltimus, siekiant aiškiai apibrėžti bendrą požiūrį į komunistinių režimų nusikaltimus,

4. parengti teisės aktus, kurie leistų teismams vertinti ir nuteisti komunistinių režimų nusikaltėlius ir suteiktų kompensaciją komunizmo aukoms,

5. užtikrinti vienodo elgesio ir visų totalitarinių režimų aukų nediskriminavimo principą,

6. Europos ir tarptautinio spaudimo buvusių komunistų nusikaltimų efektyviam pasmerkimui ir kovai su dabar vykdomais komunistų nusikaltimais,

7. pripažinti komunizmą neatskiriama ir siaubinga bendros Europos istorijos dalimi,

8. pripažinti visos Europos atsakomybę už komunizmo įvykdytus nusikaltimus,

9. paskelbti rugpjūčio 23 dieną, dieną, kai buvo pasirašytas Hitlerio ir Stalino paktas, žinomas kaip Molotovo ir Ribentropo paktas, nacistinių ir komunistinių totalitarinių režimų aukų atminimo diena taip, kaip Europa mini holokausto aukų dieną sauso 27 dieną,

10. atsakingo nacionalinių parlamento požiūrio į komunistinių nusikaltimų pripažinimą nusikaltimais žmogiškumui ir taip parengti tinkamus teisės aktus ir tokių teisės aktų parlamentinę stebėseną,

11. efektyvių viešių debatų apie netinkamą komercinį ir politinį komunistinių simbolių naudojimą,

12. tęsti Europos Komisijos svarstymus dėl totalitarinių režimų, siekiant surinkti Komisijos pranešimus,

13. Europos valstybėse, kurias valdė totalitariniai komunistiniai režimai, įsteigti komitetus, kuriuos sudarytų nepriklausomi ekspertai, turintys surinkti ir įvertinti informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus totalitarinio komunistinio režimo metu nacionaliniame lygmenyje, siekiant artimai bendradarbiauti su Europos Tarybos komiteto ekspertais,

14. užtikrinti aiškią tarptautinę teisinę bazę, kad būtų laisva ir neribojama prieiga prie archyvų, turinčių informacijos apie komunizmo nusikaltimus,

15. įsteigti Europos atminimo ir sąžinės tyrumų institutą, kuris būtų A) Europos totalitarizmo studijų turimų institutas, rengiantis mokslinius ir švietimo projektus ir remiantis nacionalinių tyrimų institutų, besispecializuojančių totalitarinės patirties srityje, sujungimą, ir B) visos Europos visų totalitarinių režimų aukų muziejus/memorialas, kurio tikslas – įamžinti šių režimų aukas ir skleisti informaciją apie jų padarytus nusikaltimus,

16. suorganizuoti tarptautinę konferenciją apie totalitarinių komunistinių režimų įvykdytus nusikaltimus, kuriame dalyvautų vyriausybių atstovai, parlamentarai, akademikai, ekspertai ir nevyriausybinės organizacijos, o rezultatai būtų plačiai publikuojami visame pasaulyje,

17. pritaikyti ir peržiūrėti Europos istorijos vadovėlius, kad vaikai galėtų mokytis ir būtų perspėti apie komunizmą ir jo nusikaltimus taip pat, kaip jie yra mokomi apie nacių nusikaltimus,

18. plačių ir išsamių visos Europos debatų apie komunistinę istoriją ir jos palikimą,

19. kitais matais bendrai minėti dvidešimtąsias Berlyno sienos griuvimo ir žudynių Tiananmeno aikštėje metines.

Mes, Prahos konferencijos „Europos sąžinės ir komunizmas“ dalyviai, kreipiamės į visus Europos žmones, visas Europos politines institucijas, įskaitant nacionalines valdžias, parlamentus, Europos Parlamentą, Europos Komisiją, Europos Tarybą ir kitus panašius tarptautinius organus, ir kviečiame juos priimti šioje Prahos deklaracijoje išdėstytas mintis ir prašymus bei įgyvendinti juos praktiniais veiksmais ir politikomis.

Deklaraciją pasirašė:

Václav Havel, buvęs disidentas ir Čekoslovakijos/Čekijos Respublikos prezidentas, Čekija
Joachim Gauck, buvęs Stasi archyvų federalinis komisaras, Vokietija
Göran Lindblad, Europos Tarybos asamblėjos vicepirmininkas, Parlamento narys, Švedija
Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys, buvęs disidentas ir Lietuvos prezidentas, Lietuva
Jana Hybášková, Europos Parlamento narė, Čekija
Christopher Beazley, Europos Parlamento narys, Jungtinė Karalystė
Tunne Kelam, Europos Parlamento narys, Estija
Jiří Liška, senatorius, Čekijos Parlamento vicepirmininkas, Čekija
Martin Mejstřík, senatorius, Čekijos Parlamentas, Čekija
Jaromír Štětina, senatorius, Čekijos Parlamentas, Čekija
Emanuelis Zingeris, Lietuvos parlamento narys, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininkas, Lietuva
Tseten Samdup Chhoekyapa, Jo Didenybės Dalai Lamos atstovas, Ženeva, Tibetas, Šveicarija
Ivonka Survilla, ištremta Baltarusijos prezidentė, Kanada
Zianon Pazniak, Baltarusijos Tautos nacionalinio fronto pirmininkas, Baltarusijos krikščionių konservatorių partijos pirmininkas, Jungtinės Valstijos
Růžena Krásná, buvusi politinė kalinė, Čekija
Jiří Stránský, buvęs politinis kalinys, buvęs PEN klubo pirmininkas, Čekija
Václav Vaško, buvęs politinis kalinys, katalikų aktyvistas, Čekija
Alexandr Podrabinek, buvęs disidentas ir politinis kalinys, žurnalistas, Rusijos Federacija
Pavel Žáček, Totalitarinių režimų studijų instituto direktorius, Čekija
Miroslav Lehký, Totalitarinių režimų studijų instituto direktoriaus pavaduotojas, Čekija
Łukasz Kamiński, Nacionalinio atminimo instituto direktoriaus pavaduotojas, Lenkija
Michael Kißener, istorijos profesorius, Johano Gutenbergo universitetas, Mainas, Vokietija
Eduard Stehlík, istorikas, Karo istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas, Čekija
Karel Straka, istorikas, Karo istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas, Čekija
Jan Urban, žurnalistas, Čekija
Jaroslav Hutka, buvęs disidentas, dainų kūrėjas, Čekija
Lukáš Pachta, politologas, rašytojas, Čekija

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Edmundas       2020-03-5 13:37

Be kita ko, Vytautas Landsbergis yra visuomenės veikėjas, meno, muzikos ir kultūros istorikas. Daug jo įdomių straipsnių galite rasti čia: http://www.bernardinai.lt/autoriai/vytautas-landsbergis

asssss       2020-03-5 13:32

https://www.delfi.lt/  qowdhalsjpfjd’;ewJAFDS’KE
W;<AFs’jle"MWafD

Eiliniam žydologui 2015-01-2 10:03       2015-01-4 17:58

Kalbėta apie vagoną, ne apie “tą šarvuotį”. Ar Kuhn, Loeb & Co buvo “Veimaro respublikoje”? O gal Liudendorfas ir Vilhelmas II buvo žydai? Kokia dar “Veimaro respublika” 1917 metais? Pavalyk smegenis nuo žydų!

>>To oi kietas 2015-01-1 20:14        2015-01-2 9:15

na ir kas čia blogo, jei gėjai gyvens tvarkingai, įteisintoj partnerystėj,  o ne kaitalios partnerius kaip daro mergišiai mergoms vaikų pridirbę ir palikę juos likimo valiai? Dar visai neaišku kas daugiau skriaudų visuomenei padaro - ar gėjai, ar heteroseksualūs mergišiai, kurie, pametę savo vaikus, faktiškai ir verčia juos gėjais. Nes tokia psichologija: vaikas, širdy pasmerkęs tėvą, ieškos kuo tą tuštumą užpildyt, ieškos vyriškos meilės…

Letui Palmaičiui        2015-01-2 9:03

je je, pamirštama, kad tada Vokietiją, t.y. Veimaro respubliką valdė faktiškai žydai. Žvilgtelk, jei netiki, į jų ministrų kabineto sudėtį. Vat jie ir pasirūpino tuo šarvuočiu…

Letas Palmaitis       2015-01-2 1:28

Viskas teisingai, 100 %, tik pamirštama, kas apmokėjo plombuotą vagoną ir juo vežamą sifilitinį plikočių su gauja bei pinigučiais toli gražu ne iš marksistų. Pamirštama, kad tie patys penėjo ir drg. Adolfą.

Kada nors        2015-01-1 23:45

teks peržiūrėti istorijos vadovėlius, kad vaikai galėtų mokytis apie Romos “katalikybės”, žydų “komunizmo” nusikaltimus taip, kaip jie dabar mokomi apie nacių nusikaltimus.

V.Svanio        2015-01-1 23:33
oho       2015-01-1 23:26

http://en.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Landsbergis rašoma, kad jis yra liuteronas, o ne katalikas ir kad buvo parlamento vadovu nuo 1990m.kovo iki 1992m.lapkričio mėn rinkimų

oho       2015-01-1 23:17

Pirmos auksčiausios tarybos pirmininkas buvo prilygintas Prezidento postui,kas jį prilygino, ar ne jis pats save?

To oi kietas 2015-01-1 20:14        2015-01-1 20:46

Ne veltui nusiuntėme į ES smile

Vasario 4 d. Europos Parlamentas, praėjus tik dviems mėnesiams po skandalą sukėlusio parlamentarės Editos Estrelos rezoliucijos atmetimo, pritarė kitai skandalingai austrų parlamentarės Ulrikės Lunaček rezoliucijai. Ši rezoliucija ragina Europos Sąjungą ir jos valstybės parengti veiksmų planą, skirtą apsaugoti lytinių marginalų: lesbiečių, gėjų, vadinamųjų biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų teises.Pagal šią rezoliuciją ES valstybės turi pripažinti homoseksualistų santuokos liudijimus, jei tokie išduoti. Tai reiškia pavyzdžiui, jei Lietuvoje vienos lyties žmonės negali susituokti, tai Lietuva turėtų pripažinti homoseksualistų sąntuoką, jei jie susituokė kitoje valstybėje.

Vaikai turi būti šviečiami, pasakojant jiems kad vienos lyties poros egzistuoja ir, kad tai yra normalu. O vadinamiesiems transeksualams turėtų būti suteikta visišką laisvę pasikeisti pasą.

UŽ balsavo – Paleckis, Landsbergis ir Donskis

Anekdotas:       2015-01-1 20:28

Landsbergis - buvęs disidentas ir Lietuvos prezidentas. smileO ko jis Lietuvoje taip neprisistato?

oi kietas        2015-01-1 19:14

tas mūsų TATA.
netik kolūkius sugriovė, ne tik sovietų sojūzą, bet ir visąkomunistkėgėbistinęsistemą aukštyn kojom apvertė.
Ne be reikalo jį siuntėm į Europos Parlamentą.

komunistų protelis...       2015-01-1 19:14

banditų šaika, gyvenanti pagal poniatijas - jie save irgi labai protingais laiko.
kaip ir mūsų komunistai (didesni banditai ir žulikai)

sveikinu redakciją!       2015-01-1 19:08

Jūs būsite pirmieji, paviešinę šį dokumentą.
Iki šiol jis nuo mūsų buvo griežtai slepiamas.

arba mes neturim žurnalistų, tik pletkorkas rūtelessu tomukais,apsimetančiais žurnalsitais.

>> tai jau išmirė komunistai?       2015-01-1 19:06

jau geriau išmirtų durniai…

internauts        2015-01-1 19:05

atkreipkim dėmesį į RUSIJOS REAKCIJA.

ten minimas toks tūlas Boris Spiegel, Lietuvoje remiantis ANTIFA (pasaulis be fašizmo”) propagandinį judėjimą su Dovyd Katz, taip pat remiantis bolševikinį A.Paleckio Frontą. Buvo net į Vilnių atvykęs palaikyt Paleckį per teismą už liudijimą Rusijos TV, kad per sausio 13 “savi šaudė savus”.
Norisi tada Shpygelio paklausti, iš kur jis toks tikras - gal ir per Holokaustą savi- savus? Bent jau Adolfas Eichmanas, Holokausto architektas, mosado pagautas ir kariamas IZRAELYJE TAIP NEVA SAKĘS: KARKIT, KARKIT, VIENU ŽYDU BUS MAŽIAU. O ir gimęs Palestinoj.

Taigi šis Kremliaus oligarchas Borisas Shpygelis, vaistų pramonės magnatas, sovietmečiu buvo tik paprastas profkės mokytojas ir netgi teistas už pedofiliją... dar sovietmečiu. Tad jei jis turi kokią tai įtaką Lietuvoje, gal įmanoma būtų ir su pedofilijos byla sąsajas surasti? Vynokuras, žydų pinigų prižiūrėtojas,  didelis Garliavos priešininkas buvo, kunigus išvadinęs pedofilais… Čia tik taip pasvarstymai… kilo tokios įtarios mintys. Juk Garliavos byla turi turėt kažkokį tai ypatingą užnugarį, jei jau ją taip sunku išaiškinti…

tai jau išmirė komunistai?       2015-01-1 18:58

juršėnas, grybauskaitė, olekas, bradauskas ir kiti komunistai jau numirė, kad jų nebėra?
o į komunistų partiją priimdavo tik svolačius

>>komunistai tebevaldo        2015-01-1 18:45

komunizmojau nėra, kaip ir komjaunino - jaunųjų komunistų, kuriems ir tu priklausei, nes gyvenai KOMUNISTINĖJ ŠALĮ. Bet nejau padarei nusikaltimų?
smile

VĖLIAU PASIRAŠIUSIEJI       2015-01-1 18:42

The Declaration was subsequently also signed by around 50 members of the European Parliament and other politicians from around the world,[6] including Els de Groen, Ģirts Valdis Kristovskis, György Schöpflin, Gisela Kallenbach, Eugenijus Gentvilas, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Inese Vaidere, Hans-Josef Fell, Nikolay Mladenov, József Szájer, Peter Stastny, Ari Vatanen, Wojciech Roszkowski, László Tőkés, Charlotte Cederschiöld, László Surján, and Milan Zver.[7]

The Declaration was also signed by Lee Edwards (Chairman of the Victims of Communism Memorial Foundation), Asparoukh Panov (Vice-President of the Liberal International), poet and civil rights activist Natalya Gorbanevskaya, philosopher André Glucksmann, and former Yugoslav dissident Ljubo Sirc

In 2009, the Seimas (Parliament) of Lithuania also endorsed the Prague Declaration, on the initiative of Emanuelis Zingeris

Lietuvoje komunistai tebevaldo       2015-01-1 18:38

pagal Prahos deklaraciją - nusikaltėliai

RUSIJOS REAKCIJA:       2015-01-1 18:29

Since it was signed in 2008, the Prague Declaration has been opposed by various groups. The Economist states: “It has attracted support in bodies such as the European Parliament. But it has infuriated some, if not all, Jewish activists; left-wing politicians (mostly from western Europe); and inevitably, Russia.”[56]

Notably, Russia protested against the Organization for Security and Co-operation in Europe’s support for the European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism; its delegation tried but failed to have the resolution withdrawn.[57] Several representatives of the Russia-based organisation World Without Nazism—an organisation described in the Annual Review of the Estonian Security Police as a propaganda organisation aimed at promoting “a Soviet-era approach to World War II”[58]—have criticised the Prague Declaration. The organisation’s founder and chairman, Boris Spiegel, an oligarch closely tied to the Kremlin,[59] claimed that the Prague Declaration is supported by “supporters of the Nazis,” and accused the countries that were formerly part of the Communist Bloc (except Russia and Belarus) of “rapid nazification.” In response to the Prague Declaration’s condemnation of Stalinism, he criticised the “role of Western European democracies” in starting WWII

MŪSIŠKIO DOVYDOKATZ REAKCIJA:        2015-01-1 18:26

Efraim Zuroff of the Simon Wiesenthal Center, has criticised the Prague Declaration repeatedly, describing it as “the main manifesto of the false equivalency movement.”[61]

On 20 January 2012, a declaration initiated by Dovid Katz,[62] co-authored by Professor Danny Ben-Moshe of Deakin University, Melbourne, Australia, and signed by 70 parliamentarians, titled the Seventy Years Declaration,[63] was issued, rejecting “attempts to obfuscate the Holocaust by diminishing its uniqueness and deeming it to be equal, similar or equivalent to Communism as suggested by the 2008 Prague Declaration.”[64] The Minister of Foreign Affairs of Lithuania, Audronius Ažubalis, called the Seventy Years Declaration “deplorable” and “pathetic,” and said it echoed “the Kremlin’s ideologues” and contradicted the position of the EU. He added that “it is not possible to find differences between Hitler and Stalin except in their moustaches (Hitler’s was shorter).”[65] The Prime Minister of Lithuania Andrius Kubilius argued that both Nazi and Soviet crimes are “unique” and the pain suffered is “immeasurable

GRAIKŲ KOMUNISTŲ:       2015-01-1 18:24

The Communist Party of Greece opposes the Prague Declaration and has criticised “the new escalation of the anti-communist hysteria led by the EU council, the European Commission and the political staff of the bourgeois class in the European Parliament.”[67] The Communist Party of Britain opined that the Prague Declaration “is a rehash of the persistent attempts by reactionary historians to equate Soviet Communism and Hitlerite Fascism, echoing the old slanders of British authors George Orwell and Robert Conquest.

IZRAELIO:       2015-01-1 18:21

Barry Rubin argues that “it is in the interest of Jews and Israelis to support the Prague Declaration which seeks to discuss, expose and recognize Communist crimes of war in the same way Nazi crimes were.” Rubin criticises “a tiny group of people” of waging “a relentless campaign” against the declaration, and “[making] Jews the defenders of the Communist totalitarian system that murdered and tortured millions of people, including hundreds of thousands of Jews.”[73] Efraim Zuroff responded: “The opposition to the Prague Declaration has never been based on a desire to hide communist crimes, nor do we oppose any initiative to honor and commemorate their victims or punish those guilty of committing those crimes

paradoksui       2015-01-1 18:21

Aš apie buvusi disidentą.... Juokas ima.

ruta       2015-01-1 18:20

Atleiskite , gal as ko nezinau , tai kada marksizmo leninizmo veikejas Landsbergis buvo disidentas ir Lietuvos prezidentas ?Ar izulus melas jau tapo norma tokiems veikejams ?

ĮDOMI REAKCIJA VYZENTALIO CENTRO:       2015-01-1 18:20

In June 2008, Shimon Samuels of the Simon Wiesenthal Centre accused signatories Václav Havel and Vytautas Landsbergis of having “anti-Semitic, racist and Holocaust distortionist motives.”[69] Lithuanian politician Leonidas Donskis MEP has accused the declaration of equating Soviet and Nazi crimes.[70][71] On 29 October 2009, the British Labour MP John Mann called the declaration a “sinister document, it uses the smokescreen of legitimate concerns about the evils of Communist regimes to insist that Soviet Communism and Nazi Fascism be declared equal.

hmm..       2015-01-1 18:15

angliškoj wikipedijoj nurodyti trys įtakingiausi Prahos deklaracijos iniciatoriai - VCLOVAS HAVELAS, JPAHIMAS GAUKAS IR VYTAUTAS LADSBERGIS.

hmm..       2015-01-1 18:08

mažokai iš Lenkijos. Tik vienas. Kur jų katalikai? O juk tokia didelė šalis.

O ką girdėjom apie šiuos:       2015-01-1 18:06

Ivonka Survilla, ištremta Baltarusijos prezidentė, Kanada
Zianon Pazniak, Baltarusijos Tautos nacionalinio fronto pirmininkas, Baltarusijos krikščionių konservatorių partijos pirmininkas, Jungtinės Valstijos

Man jie visiškai nežinomi. Kada Ivonka Survila prezidentavo? Ar ją Lukošenka nuvertė?

paradoksui        2015-01-1 18:03

Pirmos auksčiausios tarybos pirmininkas buvo prilygintas Prezidento postui.

Paradoksas       2015-01-1 17:39

Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys, buvęs disidentas ir Lietuvos prezidentas, Lietuva

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Įvadinis pastabos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Politinis spektaklis „Radikalus kompromisas“

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt ketvirtoji (gegužės 18) diena

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

Kalifornijos švietimo apygarda tiria moksleivius klausdama, kaip dažnai jie leidžia laiką su skirtingos lytinės tapatybės žmonėmis

Marius Markuckas. Buitinės politologijos prabanga karo fone

Vytautas Rubavičius. Šlovė šventiems kariams – Mariupolio gynėjams

Dovilas Petkus. Apie savą ir svetimą istoriją ir kovą „su kaulais“

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.