Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Demokratija ir valdymas, Geopolitika

Verta prisiminti. Miuncheno sąmokslui – 80 metų: Politinės išdavystės anatomija (video)

Tiesos.lt siūlo   2018 m. rugsėjo 30 d. 6:24

9     

    

Verta prisiminti. Miuncheno sąmokslui – 80 metų: Politinės išdavystės anatomija (video)

Prieš 80 metų, 1938-ųjų rugsėjo 30-ąją, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos vadovai pasirašė Miuncheno susitarimą, leidusį nacių Vokietijai prisijungti dalį Čekoslovakijos. Jūsų dėmesiui siūlome prieš dešimtmetį „XXI amžiuje“ publikuotą Kazio Blaževičiaus apžvalgą, kaip tapo įmanomas šis „Miuncheno sąmokslas“, laikomas viena didžiausių  XX amžiaus politinių išdavysčių.

„XXI amžius“

Kazys Blaževičius. Miuncheno sąmokslas

Rugsėjo 29-30 dienomis suėjo 70 metų nuo vienos didžiausių  XX amžiaus politinių išdavysčių – Miuncheno sąmokslo. Tada Anglija ir Prancūzija dėl savo trumparegiškos ir neprincipingos politikos, kad kuriam laikui apmalšintų Adolfo Hitlerio apetitą, paaukojo Čekoslovakiją.

Toji išdavystė ypatinga tuo, kad Tautų Sąjungos narė, Prancūzijos strateginė partnerė, nepriklausoma, taiki ir ekonomiškai stipri valstybė buvo išduota ir parduota jos atstovams net nedalyvavus salėje, kurioje „darbavosi“ sąmokslo organizatoriai! Galią turintys politikai cinizmo niekad nestokojo. Nuo tada žodis „Miunchenas“ tapo politinės išdavystės sinonimu.

Jefreiteris šturmuoja Europą

1933 m. sausio 30 dieną tapęs Vokietijos kancleriu, Hitleris ėmėsi įgyvendinti pangermanizmo doktriną, kuria svajojo visus vokiečius, po Versalio taikos sutarties atsidūrusius įvairiose Europos valstybėse, suvienyti ir sukurti Tretįjį Reichą su maždaug 90 mln. gyventojų. Tada Vokietija, tapusi didžiausia valstybe Europoje, galėtų reikalauti revizuoti Vokietijai nepaprastai nepalankią Versalio taikos sutartį. Jo nurodymu buvo paruoštas „Europos lingvistinis žemėlapis“, kuriame nurodyta, kiek ir kur gyvena vokiečių. Paaiškėjo, kad Europoje gyvena 88 mln. vokiečių, iš jų – 13 mln. už Vokietijos ribų. Daugiausia vokiečių gyvena Austrijoje.

Sukėlęs didžiulį propagandinį triukšmą dėl Austrijos vokiečių, pateikęs vyriausybei ultimatumą, 1938 m. rugpjūčio 12 dieną Hitleris Austriją užgrobė. Vakarų politikai nustebo, pakėlė triukšmą ir… nurijo karčią piliulę.

Karo pabaigoje Anglijos parlamente triukšmingai buvo svarstomas Austrijos klausimas, lyg ir bandyta agresorių kritikuoti. Tačiau jau balandžio 2 dieną Austrijos užgrobimą Anglija pripažino! Hitlerio valia be karo iš Europos žemėlapio dingo savarankiška valstybė, Tautų Sąjungos narė.

Lyg paguosdamas Vakarų politikus, 1938 rugpjūčio 11 dieną Hitleris Tautų Sąjungos generaliniam sekretoriui D. Burkhartui sakė: „Viskas, ką aš darau, nukreipta prieš Rusiją. Jei Vakarai tokie kvaili ir to nesupranta, aš būsiu priverstas susitarti su rusais. Tada smogsiu Vakarams, o juos sutriuškinęs, visomis jėgomis pulsiu SSSR“.

Vakarai tikėjo Hitlerio pažadais, jam nuolaidžiavo, vylėsi, kad jis juos paliks ramybėje. Kita auka Hitlerio planuose buvo Čekoslovakija. Pretekstas agresijai buvo Sudetų kraštas, kuriame absoliučią gyventojų dalį sudarė vokiečiai. Hitleriui atėjus į valdžią, 1933 metais Sudetuose K. Henleinas suorganizavo Sudetų vokiečių partiją – Hitlerio penktąją koloną Čekoslovakijoje. Hitlerininkai buvo nuolatinių neramumų Sudetuose organizatoriai, kėlė triukšmą neva vokiečiai Čekoslovakijoje diskriminuojami.

1938 gegužės 28 dieną Hitleris supažindino generalitetą su savo planais užgrobti Sudetus, o jei tai pavyks padaryti lengvai – ir visą Čekoslovakiją. Generolams pavyko įtikinti Hitlerį, kad kilus karui, jo baigtis priklausys ne nuo pirmųjų efektyvių pergalių, bet nuo žmogiškųjų ir materialinių resursų, kuriais disponuos kariaujančios šalys. Tad jei Čekoslovakiją gins jos sąjungininkės Prancūzija ir Anglija, laimėti karą beviltiška.

Hitleris patikėjo generolais ir nusprendė pasiglemžti Čekoslovakiją be karo – su Prancūzijos ir Anglijos pagalba.

1938 liepos 18 dieną Hitleris nusiuntė slaptą laišką Anglijos premjerui, kuriame rašė apie ilgalaikės taikos Europoje galimybę. Taika įmanoma, jei bus ištaisyta istorinė klaida – Sudetų kraštas bus perduotas Vokietijai. Hitleris žadėjo, kad laimėjus teisingumui jis jokių teritorinių pretenzijų niekam neturės – taika Europoje bus garantuota.

Liepos 19 dieną su Hitlerio laišku buvo supažindintas Prancūzijos premjeras. Londonas ir Paryžius pritarė Hitlerio siekiams – labai jau viliojo ilgalaikės taikos perspektyvos.

Kryžiuojama Čekoslovakija

Liepos 22 dieną Anglija informavo Čekoslovakiją apie Hitlerio pretenzijas į Sudetus ir patarė neprieštarauti – kas gali būti svarbiau už taiką Europoje, kurią garantuoja pats Hitleris! Tą pat dieną Berlyno įsakymu paskelbė pangermaniškąją deklaraciją, kurioje buvo rašoma, kad visi vokiečiai, kad ir kur jie gyventų, privalo paklusti tik vokiečių vyriausybei, Vokietijos įstatymams ir vokiško kraujo balsui. Taip buvo pradėta psichologinė ataka prieš Čekoslovakijos prezidentą E. Benešą, parlamentą ir vyriausybę.

Tuo pat metu Čekoslovakijos vadovybę spaudė Anglijos pasiuntinys Čekoslovakijoje, primygtinai įtikinėdamas, kad ginklu priešintis Hitleriui beprasmiška, o jei kiltų karas Europoje, už tai būtų atsakinga Čekoslovakija. Čekoslovakija tikėjosi pagalbos iš savo partnerės Prancūzijos, tačiau ji šiuo lemtingu metu pareiškė, kad nepajėgia vykdyti savo įsipareigojimų partnerei.

Į grėsmingą situaciją energingai reagavo V. Čerčilis. Straipsnyje „Krizė Europoje“ jis rašė: „Apie Čekoslovakiją ir okupuotuose Austrijos rajonuose koncentruojama vokiečių armija. Trūksta tik kokio nors kruvino incidento, kad Hitleris įsakytų armijai pulti“.

Tikintis stebuklo, rugsėjo 15 dieną Anglijos premjeras nuvyko pas Hitlerį asmeninio pokalbio. Po trijų valandų derybų nieko nepešęs Čemberlenas grįžo namo derinti Hitlerio reikalavimus su Paryžiumi ir Praha.

Tą pačią dieną reicho aviacijos maršalas Geringas pokalbyje su Anglijos pasiuntiniu Vokietijoje pareiškė, kad Vokietija nenumato ilgai derėtis dėl Sudetų. Pasiuntiniui jis išdidžiai pareiškė: „Jei Anglija pradės karą, viena aišku, kad iki jo pabaigos gyvų liks nedaug čekų, o ir iš Londono ne kažkas išliks“.

Rugsėjo 18 dieną Daladje ir Čemberlenas nutarė įžūliam jefreitoriui padovanoti svetimos valstybės dalį! Tai sužinojęs Čekoslovakijos pasiuntinys Paryžiuje korespondentams pasakė: „Manoji šalis nuteista, net neišklausius jos“.

Rugsėjo 20 dieną Čekoslovakijos vyriausybė pasiūlė konfliktą spręsti tarptautiniame arbitraže. Siūlymas supykdė Čemberleną, kuris pareiškė, kad jei Čekoslovakija spyriosis, Anglija nustos domėtis Čekoslovakijos likimu. Čemberleną palaikė ir Daladje.

Rugsėjo 21-osios antrą valandą Benešas penktą kartą per parą priėmė Prancūzijos ir Anglijos pasiuntinius, kurie pareiškė: „Jei nebus priimtas siūlomas planas, visas pasaulis pripažins, kad Čekoslovakija vienintelė kalta dėl galimo karo“.

Tą pačią dieną Čekoslovakijos vyriausybė kapituliavo – ultimatumą priėmė. Vakare kalbėdamas per radiją Čekoslovakijos propagandos ministras pasakė: „Neteiskime tų, kurie paliko mus katastrofos akivaizdoje, – juos nuteis istorija“. Tačiau įdomiausi dalykai dar buvo ateityje.

Fiureris diktuoja sąlygas

Rugsėjo 22 dieną Čemberlenas antrą kartą nuvyko pas Hitlerį informuoti jį apie priimtą sprendimą pritarti jo reikalavimams. Čia jo laukė siurprizas. Apstulbusiam senoliui – Čemberlenui buvo 70 metų – Hitleris išdidžiai pasakė: „Labai apgailestauju, tačiau dabar mūsų tai netenkina“. Hitleris pareikalavo, kad kartu būtų patenkintos Vokietijai draugiškų valstybių – Lenkijos ir Vengrijos – teritorinės pretenzijos Čekoslovakijai. Lenkija pretendavo į Tešyno sritį, Vengrija – į dalį Slovakijos ir Užkarpatės Ukrainą. Po pokalbio su Hitleriu Čemberlenas pajėgė korespondentams išstenėti: „Aš negaliu sakyti, kad padėtis beviltiška“.

Rugsėjo 23 dieną Vokietija pateikė memorandumą su visais savo reikalavimais Čekoslovakijai. Susipažinęs su memorandumu, V. Čerčilis korespondentams pareiškė: „Čekoslovakijos išdraskymas spaudžiant anglams ir prancūzams reiškia europinės demokratijos kapituliaciją prieš fašistinės Vokietijos karinę grėsmę. Ši kapituliacija – tai katastrofa, ji nepadeda stiprinti taikos ir Anglijos bei Prancūzijos saugumo. Atvirkščiai, ji neišvengiamai atves tas šalis prie to, kad jos bus bejėgės priešintis agresoriui“.

Rugsėjo 25 dieną Čekoslovakijos pasiuntinys Anglijoje įteikė Čemberlenui savo vyriausybės atsakymą į vokiečių memorandumą. Jame pasakyta: „Iš esmės tai ultimatumas, kuris įteikiamas nugalėtai šaliai. (...) Mums atimamas nacionalinės egzistencijos pagrindas. (...) Mūsų nacionalinė ir ekonominė nepriklausomybė automatiškai išnyksta priėmus pono Hitlerio planą“.

Informuodamas savo vyriausybę apie tai, kaip jį priėmė Čemberlenas, pasiuntinys rašė: „Tiesiog nelaimė, kad tas kvailas menkysta yra Anglijos premjeras. Bet aš tikiu, kad jis juo bus neilgai“.

Rugsėjo 26 dieną JAV prezidentas Ruzveltas kreipėsi į suinteresuotas šalis kviesdamas jas taikiai išspręsti konfliktą. Iš esmės jis pritarė Hitlerio pretenzijoms.

Rugsėjo 27 dieną Čemberlenas nusiuntė laišką Hitleriui, kuriame rašė, kad yra pasirengęs atvykti į Vokietiją su visomis suinteresuotomis šalimis – Anglija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Čekoslovakija – aptarti Sudetų krašto perdavimą Vokietijai. Tą pačią dieną Čemberlenas pakvietė B. Musolinį prisidėti prie konflikto sureguliavimo.

Rugsėjo 28 dieną Anglijos parlamentas entuziastingai pritarė Čemberleno pastangoms užtikrinti taiką Europoje.

Sąmokslas

1938 m. rugsėjo 29 dieną 12 val. 45 min. Miunchene darbą pradėjo konferencija, kurioje dalyvavo Anglijos premjeras N. Čemberlenas, Prancūzijos primininkas E. Daladje, Vokietijos kancleris A. Hitleris ir Italijos dučė B. Musolinis.

Derybos, tiksliau sakant, žaidimas į vienus vartus, baigėsi rugsėjo 30 dienos antrą valandą nakties. Buvo patenkinti visi Hitlerio reikalavimai. Čekoslovakija iki spalio 10 dienos įpareigota perduoti Vokietijai ne tik Sudetų sritį, bet ir su Austrija besiribojančius rajonus, kuriuose vokiečiai sudarė mažumą. Visa tose teritorijose buvusi karinė įranga atiteko Vokietijai. Sutartimi buvo numatyta patenkinti ir Lenkijos bei Vengrijos teritorines pretenzijas Čekoslovakijai. Kaip kompensaciją už valstybės išdraskymą sąmokslo dalyvės pasiūlė likusios Čekoslovakijos dalies teritorinio vientisumo išsaugojimui tarptautines garantijas.

Visa ta makabriška tragikomedija vyko Čekoslovakijos atstovams nedalyvaujant. Čekoslovakijos atstovas Vokietijoje ir jos užsienio reikalų ministerijos atstovas buvo pakviesti į Miuncheną. Jiems buvo „suteikta garbė“ laukti nuosprendžio už posėdžių salės durų!

Suokalbiui pavykus, reicho užsienio reikalų ministras Ribbentropas džiūgaudamas pareiškė: „Čemberlenas šiandien pasirašė mirties nuosprendį britų imperijai ir paliko mums teisę parinkti datą to nuosprendžio įvykdymui“. Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios buvo likę 11 mėnesių.

Čemberlenas ir Daladje savo sostinėse buvo sutikti kaip didvyriai, sugebėję Europai užtikrinti ilgalaikę taiką.

Įžvalgusis V. Čerčilis spalio 5 dieną Anglijos parlamente sąmokslą įvertino taip: „Tikėtis, kad saugumą Europoje galima užtikrinti paaukojant mažą šalį vilkams sudraskyti, yra didžiausia iliuzija“. Vėliau, triuškindamas pragaištingą Čemberleno politiką, jis kalbėjo: „Mes esame Anglijos ir Prancūzijos didžiulės nelaimės liudininkai (...). Anglija turėjo rinktis tarp karo ir gėdos. Jos ministrai pasirinko gėdą, kad vėliau patirtų karą“. Čerčiliui likimas lėmė gelbėti Angliją ir laimėti karą.

1939 m. kovo 15 dieną vokiečių kariuomenė įsiveržė į likusią Čekoslovakijos dalį ir ją okupavo. Vokiečiai pasiglemžė visą aukščiausios klasės čekoslovakišką ginkluotę bei modernią ginklų pramonę. Trumparegiai ir bestuburiai Vakarai prarado 30 puikiai ginkluotų patikimo sąjungininko divizijų. Visa tai labai pravertė Hitleriui triuškinant Vakarus.

1939 m. kovo 22 dieną Hitleris pasiglemžė Klaipėdos kraštą. To „istorinio įvykio“ proga fiureris savo persona pagerbė Klaipėdą. Hitleriui reikalaujant, kitą dieną Rumunija sutiko savo ūkį – naftą, pramonę, žemės ūkį ir kt. atiduoti reicho interesams. Visą tą savivalę Hitleris vertino kaip „būtinas priemones siekiant taikos“. Europoje tai kvepėjo paraku.

1939 m. rugpjūčio 23 dieną pasirašytas Molotovo-Ribbentropo paktas, užtikrinęs Vokietijai saugų užnugarį ir karui būtinų žaliavų tiekimą iš SSRS, baigė ilgą Hitlerio kelią į „visuotiną ilgalaikę taiką Europoje“ – po savaitės prasidėjo Antrasis pasaulinis karas.

* * *

Jūsų dėmesiui – ir „Laisvosios Europos“ radijo parengtas video filmas, pateikiantis ne tik minimų įvykių kroniką, bet ir primenantis didžiųjų Europos valstybių gėdą ir jų vadovams nuolat kylančią pagundą „laimėti taiką“ mažesniųjų sąskaita.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Al.       2018-10-2 0:05

,,Laimėti taiką mažesniųjų sąskaita” - iš pradžių tiems mažesniesiems šiaip sau atiduoda dalį Austrijos vokiečių, paskui piktinasi,kai tie nori grįžti namo. O vargšai mažieji tik gavę valią, tuosius deportuoja velniop - užuot tiesiog grąžinę ne savo žemę. Šitą paprastą tiesą trukdo pamatyti šuniškas hitlerininkų elgesys. Bet velniškas bolševikų elgesys kažkodėl niekam nieko netrukdo. Išgirdę apie siūlymą juos pasmerkti taip pat, kaip hitlerininkus, demokratiškieji Vakarai ima žviegti arba užčiaupia tylėjimu.

Kas Klaipėda       2018-10-1 21:04

buvo ir yra mes žinome, o va kas Sudetai buvo nelabai žinome ir prašome mus apšviesti, kas tie Sudetai yra iš tikro? Žinome, kas prūsai buvo ir kodėl jie buvo sunaikinti ir niekam dėl to dabar neskauda, jokiems privilegijuotų žmonių teisių gynėjams. Nežinau tik ar Orvelui dėl prūsų sunaikinimo skaudėjo ar ne? Kodėl didžioji dalis prūsų teritorijos turi priklausyti Lenkijai, o ne, sakykime, prūsų valstybei? Kaip čia yra tada, negi visus apėmė dvigubų standartų manija? O dėl “Pribaltikos” štai ką galima pasakyti, kad visi neosovietiniai oligarchai, socialinės atskirties vystytojai ir skurdo plėtotojai dirba Putino naudai - Rusijos džiaugsmui, nes ateičiai formuoja socialinį susidūrimą, jei ne išnykimą. Kubilius ir Co dirbo LDDP naudai, o LDDP savo chėbros naudai ir… ir kieno dar naudai? Kodėl kurdai ir katalonai ar baskai negali turėti šiandien savo valstybės? Kame čia reikalas, gal taikiajame atome ar kur nors kitur šuo pakastas?

Raigerdas        2018-10-1 20:12

Puiku. Pritariu jūsų nuomonei (2018-10-1 15:27).
Ir štai čia jūs rašote teisingai: “Ne tik Orvelas taip manė, bet ir paprasti kaimiečiai kolchozų laikais - tik jie neturėjo galimybių savo žinojimo paviešinti taip plačiai, kaip Orvelas, taigi. Ir be Orvelo yra neprasčiau logiškai ir kritiškai mąstančių žmonių pasauly”. Tik yra vienas didelis “BET”. Manyti galima daug ką, tačiau bulvės nuo manymo neauga, o auga tik tada, kada jas pasodini. Manytojų yra ne milijonai, o milijardai. Bet štai kriminalas užkopia į valdžios viršūnę ir ten tvarkosi pagal savo kriminalinius įpročius. Ir jis, tas Putinas, pasiima Krymą taip pat, kaip Hitleris pasiėmė Sudetų kraštą, kaip Klaipėdą. Tie patys kazokai ragina Putiną atsiimti ne tik Klaipėdą, bet ir visą Pribaltiką. Ir štai tie milijardai žmonių žiūri ir tyli. Įdomus reiškinys, kai žmonės niekuo nesiskiria nuo avių bandos. Jas vilkas gali išpjauti po vieną, nes jos tyli. Net vilkų gauja yra nepajėgi išpjauti milijonus avių, o štai žmogus sunaikina dešimtis milijonų. Paverkia, paaimanuoja ir praėjus tam tikram metų skaičiui, vėl kartojasi tos pačios situacijos, ir tie žmonės net nepajėgia suvokti kuo jiems tas tylėjimas gali baigtis.

Pone Raigerdai,       2018-10-1 14:27

visos didžiosios tautos taip žiūri į mažiukus. Taip žiūri anglai į škotus, velsiečius, airius ir panašiai, ne tik vokiečiai. Mes patyrėme ir žinome, kaip su mumis elgėsi cariniai rusai, Žečpospolita(lietuvių pragaras) ir kaip elgėsi sovietiniai rusai ir visi kiti prie jų ar ant jų, ar virš jų, kaip elgėsi Vokietija, kurioje išsigelbėjo Lietuvių kalba, lietuviška civilizacija ir kultūra. Stalinas su savo galingaisiais sąjungininkais irgi taip pat žiūrėjo, deja, ir pažeidinėjo tuo metu galiojusią Tarptautinę teisę. Tiesa ir ta, kada ne kas kitas, o pati Amerika savo valia susikūrė sau galingų ateities priešų - Kiniją ir jau daugiau kaip du šimtus metų sąjungininkę Rusiją, vienokią ar kitokią ir čia be G.Orwell, kuri gali irgi tapti priešu, nors ir suvairuota pačių amerikiečių banksterių iš garsiojo avenių. Ne tik Orvelas taip manė, bet ir paprasti kaimiečiai kolchozų laikais - tik jie neturėjo galimybių savo žinojimo paviešinti taip plačiai, kaip Orvelas, taigi. Ir be Orvelo yra neprasčiau logiškai ir kritiškai mąstančių žmonių pasauly.

Raigerdas        2018-10-1 12:16

Aklumas žmonių pribloškiantis. Milijonai aukų, o jie ir vėl viską daro, kad jų būtų dar daugiau. Skaitykite protingas, vertingas knygas, tai gal praregėsite, ar taip baobabais ir numirsite? Yra fizikos dėsniai, kurie veikia materialiame pasaulyje. Ir yra žmogus, kuris turi tą sąmonę, kaip sako Vydūnas, tą AŠainę sąmonę. Kas čia neaišku? Ir jums tai nėra tiesa? Tada patikrinkite ir įsitikinkite, ar tai yra tiesa, ar ne? Apart šitos AŠainės sąmonės dar yra NESĄMONINGUMAS. Žmogaus veiksmai susideda iš tų 2-jų dalių. NESĄMONINGAME PROTE yra daug impulsų, kurie pareina nuo instinktų. Juos turi ir gyvūnai, ir žmonės. Tai štai, kas tame žmoguje dominuoja, tokie yra ir jo veiksmai. Jeigu dominuoja sveikas protas, reiškia ten yra daugiau tos AŠainės sąmonės padarytų išvadų apie šį supantį mus pasaulį. Jeigu dominuoja tas gyvuliškas protas, tai ten jūs pamatysite keistus žmonių veiksmus, kurie panašūs ne į žmonių, bet gyvūnų elgesį. G. Orwell ne be reikalo parašė apie paršų valdžią. Nesvarbu, kokioje šalyje jie gyventų, bet jų elgesys yra panašus į kiaulių elgesį. Panašiai apie komunistų mąstymą parašė Bulgakovas “Šuns širdyje”. Čia kalba apie tai, kad Hitleris norėjo taikos. Bet G.Orwell’as rašo aiškiai apie žmonių-kiaulių norus, nes jiems MELAS - TAI TIESA, KARAS - TAI TAIKA, JUODA - TAI BALTA, BALTA - TAI JUODA. Šita aklų žmonių masė net nesugeba suvokti, kad egzistuoja tik 2 žmonių tipai: vieni nori gyventi su kitais žmonėmis taikoje ir abipusėje pagarboje, ir yra kita žmonių rūšis, kurie nekenčia to sociumo, laiko juos už durnius, žiūri į juos, kaip į savo aukas ir t.t. Ir tie akli nemato, kad Hitleris į silpnesnį žiūrėjo, kaip į grobį. Pretekstas užgrobti Čekoslovakiją buvo VOKIEČIŲ dauguma Sudetų krašte. Šitas dalykas yra pakišamas šitiems žiūrintiems, bet nematantiems, kurių, deja, yra dauguma. Putinas daro tą patį: jis “gina russkoje naselenije v pribaltike, na Ukraine” ir t.t. Todėl reikia prijungti Krymą. Ir tie žiūrintys, bet nematantys, spokso ir mano, kad Putinas teisus, kaip kažkada manė, kad Hitleris teisus. Kokia išeitis? Imtis pagaliau tokių žingsnių, kad išmokyti tuos žiūrinčius, bet nematančius, matyti, kokie faktai yra prieš jų akis, t.y., ne jų fantazijose, o tai, ką galima realiai pačiupinėti, pauostyti, paragauti ir t.t. Pas jų, matomai, šitie dalykai neišsivystė, todėl jie žiūri ir mato velniai žino ką, bet aišku vieną, kad jie mato tai, ko nėra iš tikrųjų, kaip ir Hitleris ar Putinas įtikėję į savo visagalybę, bet išlikę paprasčiausiais vagimis. O kaip jie pateisina savo vagystes, tai čia jau čia visa konstrukcija, kurios pagrindas grįstas MELU.

to Ekspertas       2018-09-30 12:41

Prieš rašydamas, gal pasižiūrėk į Rusijos žemėlapį ir jos Lebensraum’ą, gerai? Negi esate aklas ekspertas ir negalite savo akimis matyti žemėlapio?

Jules       2018-09-30 12:37

Gal verta prisiminti Karo garantiją, suteiktą lenkų pulkininkų chuntai Londone, jai net neprašant, 1939 metų kovo 31 dieną? Anglai neatsakingai pasielgė ir pribluderiavo labai daug ir, manyčiau, nusikalstamai priblunderiavo, nemanote? Karo garantija tapo precendentu ir provokacija karui, kuris pražudė šitiek milijonų gyvybių. Kodėl tik diletantams, tik kiemsargiams ir jų padėjėjams palikta tyrinėti istoriją “In real”, o tie, kurie gauna algą toliau blunderiauja kaip Čerčilis - žaloja mūsų smegenis arba vėžį varo, sargdina mus, daro neįgalius ir skatina totalią korupciją šalyje, vysto socialinę atskirtį, plečia skurdą beblunderiaudami. Gal pagaliau išsiaiškinkite, kas “amang the British and Churchillian blunders were”, prieš rašydami, anot Patrick J.Buchanan’o arba pagal Trumpo ankstesnius pasisakymus, kai jis dar nebuvo prezidentu, ką? Kodėl Anglų kabinetas dar 1906 metais pasuko į karą su Vokietija? Kad tiek pražudytų žmonių ar kurį galą? Ką reiškia tas “The Inner Cabinet in 1906 to take England straight to war against Germany”? Kodėl mūsų istorikai nedirba Londono archyvuose, kame reikalas, a? Ko durnių volioja?

Jules       2018-09-30 12:08

O kas jau tie Sudetai yra ir nuo kada jie priklausė ne Vokietijai, ir kas juos nuo Vokietijos atskyrė? Kodėl Australijos ar Škotijos, Velso, okupuotos Šiaurės Airijos niekas neatskiria, o Pietryčių Lietuva kas jau tokia? O kur Gibraltaras ir kitos milžiniškos kolonijos, nukariavimai ir tokios pat milžiniškos aukos, nukariaujant tas kolonijas? Kas čia žaidžia dvistandartinę maniakystę? Lietuvos akademikai ar kas tokie? Kodėl Vakarai leido Lenkijai surengti referendumą Pietryčių Lietuvoje, o vokiečiams Sudetuose ir Danzig’e neleido? Kame reikalas su tais VU profesoriais, ką? Kas juos diskvalifikuos? Kodėl dabar Rusijai leido okupuoti dalį Ukrainos ir jokie Vakarų Liberal dimokratai jai karo neskelbia? Atplėšė dalį Gruzijos ir vėl liberalūs dimokratai karo neskelbia kaip Vokietijai anuomet, kame reikalas? Kiek čečenų per vieną naktį buvo išžudoma Grozne ir nieko - Vakarai tyli ir apsimeta šito nežiną, dinderį muša. Kuo mus, kiemsargių padėjėjus, laikote? Idiotais ar ne, baigę VU raudonais diplomais ar su pagyrimais, kad ištikimai tarnausite Blogio imperijai ir jos sąjungininkėms, tiesa? Lietuvai, Lietuvos valstybei, šimtmečiais priklausė Augustavas, Punskas, Suvalkai, Seinai, Gardinas, Lyda, Naručio ežeras, o kur dabar jie, ką? Gal baikite su ta Melo epocha vienąkart, ką manote?

Ekspertas       2018-09-30 10:56

Nereikia muilinti smegenis, sakant, kad “vakarai” nuolaidžiavo. Tai buvo sąmoningas Hitlerio auginimas, Vokietija buvo ir yra “vakarų” dalis. Vakarų tikslas buvo veržtis į rytus, ką jau ankščiau darė Napoleonas. “Vokietijai buvo atiduota Čekijos pramonė, tam kad būtų taika” - durniau turbūt neįmanoma sugalvoti. Iš kitos pusės Stalino industrializacija buvo padaryta remiantis JAV technlogijomis ir resursais. Ko siekė JAV? - ko siekė tą ir gavo: sugriautą Europą ir dolerio dominavimą. Ką reiškia dolerio dominavimas - tai kad pasaulyje viską perki už savo pagamintus popierius.


Rekomenduojame

Kęstutis Girnius. Gabrielius Landsbergis turi atsistatydinti

Gitanas Nausėda. Visi žmonės turi teises

Dykumos tėvai. Kaip apibūdinti tėvystę ir jos praktikavimą?

Algirdas Endriukaitis. Gal nevėlu prašyti atleidimo už tokį savo prigimimą?

Rasa Baločkaitė. Jurbarkas

Algimantas Rusteika. Apie tvarką ir teisingumą

Geroji Naujiena: „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“

Vitalijus Balkus ir Algis Avižienis „Iš savo varpinės“: Vladimiras Putinas „susiformavo“ Vokietijoje

Povilas Gylys. Įsisteigė dar viena individualistine filosofija besivadovaujanti partija

Darius Kuolys. Citatos (ii)

Rasa Čepaitienė. Kolonizuota valstybė? Lietuvos politinės ekonomijos bruožai (II)

Vidmantas Valiušaitis. Ką gi, turim prezidentą. Koks pozityvas?

Algimantas Rusteika. Apie orumą ir ne apie tai

Audrius Bačiulis. Kuo skiriasi patyręs politikos vilkas nuo kofeininio savimylos

Vytautas Rubavičius. Virš Lietuvos pakibo „tuščio lapo“ politika

Vytautas Radžvilas. Padėkos žodis

Rasa Čepaitienė. L

Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Ramūnas Aušrotas. Apie Radžvilo komiteto rezultatus ir perspektyvą

Romualdas Ozolas. Riba

Darius Kuolys. Citatos

Vytautas Sinica. Osana in excelsis!

Rinkimai: pirmosios išvados

Liudvikas Jakimavičius. Ką apie Lietuvą sako rinkimų rezultatai

Andrius Švarplys. Tai į vienus vartus?..

Skelbiami rinkimų į EP rezultatai (papildyta nuoroda į visų ES šalių rezultatus)

Prezidento rinkimų rezultatai: du iš trijų balsavusiųjų valia naujuoju Lietuvos Respublikos prezidentu išrinktas Gitanas Nausėda. Sveikiname!

Europos Komisijos pirmininkas: Tie kvaili nacionalistai yra įsimylėję savo valstybes

Vytautas Radžvilas. Šis sekmadienis gali pakeisti Lietuvos istoriją

Kaip krikščionys, o ne „Apšvieta“, pradėjo proto amžių

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.