Liustracija ir desovietizacija

Verta prisiminti. Boleslovas Bierutas. NKVD darbo instrukcija Lenkijoje

Tiesos.lt siūlo   2018 m. kovo 29 d. 0:02

27     

    

Verta prisiminti. Boleslovas Bierutas. NKVD darbo instrukcija Lenkijoje

2015 m. gruodžio 3 d.

Spausdiname Sovietų Sąjungos specialiųjų tarnybų instrukciją, kuri buvo aptikta pokarinės Lenkijos prezidento Boleslovo Bieruto (Boleslaw Bierut) kabinete. Bierutas dar prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo Sovietų Sąjungos agentas. Instrukcijos tekstas buvo išspausdintas JAV lenkų kalba leidžiamame žurnale „Nowy Dziennik“, taip pat skelbtas Vengrijoje, Suomijoje, Estijoje.

Мaskva, 1947-02-06. Visiškai slaptai
KAA / SS 113 įsakymas NK (003) 47

1. Pasiuntinybės teritorijoje draudžiama priiminėti informatorius, užverbuotus iš vietos gyventojų. Susitikimus su jais rengia specialiai tam reikalui sukurta tarnyba. Susitinkama tiktai viešose vielose. Pasiuntinybė žinias gauna iš specialiųjų tarnybų.

2. Ypatingą dėmesį atkreipti į tai, kad tarp mūsų kareivių ir vietos gyventojų neatsirastų kokių nors ryšių. Karininkams negalima leisti lankytis pas vietos piliečius, kariškiai taip pat negali užmegzti ryšių su vietinėmis moterimis, kareiviams negalima turėti ryšių su vietos gyventojais ar vietos kareiviais.

3. Būtina kaip galima greičiau likviduoti tuos vietinius gyventojus, kurie buvo Lenkijos komunistų, Lenkijos socialistų partijose; internacionalinėje brigadoje, Lenkijos komunistinio Jaunimo sąjungoje, Armijoje Krajovoje, valstiečių ir kitose organizacijose ar susivienijimuose, kurie buvo sukurti ne mūsų iniciatyva. Vykdant šį uždavinį nuolat pabrėžti, jog esama ginkluotų priešų.

4. Ypač atidžiai reikėtų žiūrėti, kad ginkluotas užduotis vykdytų tik tie kareiviai, kurie, prieš įstodami į Kosciuškos armiją, gyveno Sovietų Sąjungoje.

5. Būtina pagreitinti visų partijų ir organizacijų susivienijimą ir pasirūpinti, kad mūsų spectarnybų žmonės užimtų vadovaujančius postus.

6. Visas jaunimo organizacijas būtina sujungti, į atsakingas pareigas, pradedant nuo rajonų, skirti žmones, kurių kandidatūroms pritaria mūsų spectarnybos. Dar iki visiško susijungimo būtina sunaikinti žymesnius skautų vadovus.

7. Būtina žiūrėti, kad partijos suvažiavimo delegatai, išrinkti liaudies deputatais, negalėtų savo mandato išsaugoti iki jo galiojimo pabaigos. Deputatai jokiu būdu neturėtų rengti bendrų keleto įmonių susirinkimų. Jei tokių susirinkimų išvengti neįmanoma, tai būtina izoliuoti žmones, kurie ypač domisi ateities planais ir kelia reikalavimus. Į visus kongresus būtina rinkti naujus atstovus tiktai iš tų žmonių, kuriuos rekomenduoja mūsų specialiosios tarnybos.

8. Ypatingą dėmesį atkreipti į žmones, turinčius organizacinių sugebėjimų ir populiarumą tarp gyventojų. Juos reikėtų užverbuoti, o jei atsisako bendradarbiauti, sukliudyti patekti į aukštas pareigas.

9. Būtina sukurti tokią padėtį, kad valstybės tarnautojų (išskyrus spectarnybų ir karinės pramonės darbuotojus) pajamos būtų mažos, tai visų pirma liečia medicinos, teismų, mokyklų, taip pat visus vadovaujančius darbuotojus.

10. Į visas valdymo organų ir daugelio įmonių pareigybes (be vietos valdžios sutikimo) būtina skirti žmones, bendradarbiaujančius su mūsų spectarnybomis.

11. Ypač atidžiai reikėtų sekti, kad vietos spauda neskelbtų žinių, kiek ir kokių prekių išvežama iš mūsų šalies. Tų dalykų taip pat negalima vadinti prekių mainais. Taip pat būtina stebėti, kad spauda rašytų apie įvežamų prekių kiekį. Minint būtina nurodyti, jog tai yra abipusiai mainai.

12. Būtina spausti vietos valdžios organus, kad piliečiams, gavusiems dirbamos žemės, žemės valdų ir kt., būtų išduodami dokumentai, liudijantys, kad žemė jiems tik suteikta, nenurodant, kad jie tą žemę valdo.

13. Privačių ūkių atžvilgiu vykdyti politiką, kuri sudarytų įspūdį, jog tie ūkiai nuostolingi ir nepajėgūs. Po to pradėti kaimo kolektyvizaciją.

Jei atsiranda pasipriešinimas, tai pavieniams valstiečiams reikia suteikti žemės ūkio mašinų ir padidinti valstybines grūdų prievoles. Jei tokios priemonės nepasiteisins, tai veikti taip, kad žemės ūkis negalėtų valstybei pristatyti reikiamo produktų kiekio ir atsirastų būtinybė tuos produktus įsivežti.

14. Būtina padaryti viską, kad įsakymai ir sprendimai – tiek teisiniai, ekonominiai, tiek ir administraciniai – nebūtų konkretūs.

15. Padaryti viską, kad kiekvienu klausimu tuo pačiu metu rūpintųsi keletas komitetų, įstaigų ir organizacijų, tačiau niekas jų neturėtų tokių teisių, kurios leistų daryti įtaką įmonių veiklai. Vadovų vaidmuo turi apsiriboti galimybe vykdyti nurodymus.

16. Savarankiškų įmonių vadovai jokiu būdu negali turėti teisių, kurios leistų daryti įtaką įmonės veiklai. Vadovas tegali tiktai vykdyti įsakymus.

17. Profsąjungos negali turėti tokių teisių, kurios leistų joms prieštarauti įmonių vadovybei.

Jas būtina apkrauti kitokiu darbu, pavyzdžiui, atostogų ir laisvalaikio organizavimu, pensijų ir paskolų pareiškimų svarstymu, kultūrinių ir pasilinksminimo renginių ruošimu, ekskursijomis, deficitinių prekių skirstymu. Jos turi aiškinti ir teisinti politinės vadovybės sprendimus.

18. Būtina veikti taip, kad tarnyboje būtų paaukštinami tik tie vadovai, kurie nuolankiai vykdo savo pareigas ir nepajėgia svarstyti problemų, esančių už jų veiklos ribų.

19. Vietinius gyventojus, kurie dirba partijos, valstybės ar ūkio aparate, būtina kompromituoti žmonių akyse, kad grįžti į buvusią aplinką jiems būtų neįmanoma.

20. Vietinius karininkus galima skirti į vadovaujančias pareigas tik tose vietose, kur jau dirba žmonės iš mūsų specskyriaus.

21. Vykdant visas ginkluotas priemones, nepriklausomai nuo kariuomenės rūšies, daryti tikslią šovinių apskaitą.

22. Nuolatos stebėti visus mokslo tyrimo institutus ir laboratorijas.

23. Didelį dėmesį skirti racionalizatoriams ir išradėjams. Jų darbą skatinti ir remti, tačiau kiekvieną išradimą registruoti ir pranešti apie jį centrui.

Būtina pasirūpinti, kad būtų panaudojami tik tie išradimai, kuriuos galima pritaikyti karinėje pramonėje, taip pat tie, kurie numatyti mūsų specprogramose. Negalima leisti taikyti tų išradimų, kurie padidina pramonės priemonių gamybą ir sumažina jų įvežimą, taip pat ir išradimų, kurie trukdo vykdyti įsakymus. Jei koks nors išradimas tapo žinomas, tai reikia pasirūpinti, kad jis būtų greitai parduotas užsieniui. Negalima skelbti dokumentų, kuriuose aprašomi išradimai ir patvirtinama jų svarba.

24. Būtina sudaryti pertrūkius aprūpinant kokiomis nors prekėmis (įskaitant ir prekes, nurodytas LK įsakyme Nr. 552-46).

25. Pramonės įmonėse reikia organizuoti susirinkimus, kuriuose būtų svarstomi jų gamybiniai reikalai ir problemos. Fiksuoti pasiūlymus ir pastabas, taip pat ir jų autorius.

26. Paremti darbininkų pastangas vesti pokalbius apie svarbius gamybos klausimus, taip pat reikalus, kuriuos svarstant yra galimybė kritikuoti praeitį ir vietos gyvenimą. Negalima leisti, kad būtų pašalintos kritikuojamų reiškinių priežastys.

27. Viešose vadovų, kilusių iš vietos gyventojų, kalbose leidžiamas tautinis atspalvis, tačiau jis neturi skatinti tautinės vienybes augimo.

28. Būtina pasirūpinti, kad atstatant ir naujai statant miestus neatsirastų vandentiekio tinklų, kurie neįsilietų į bendrą vandentiekio sistemą. Vandentiekiai ir šuliniai, kurie neįeina į bendrą tinklą, turi būti sistemingai naikinami.

29. Atstatant ir statant pramonės objektus būtina pasirūpinti, kad gamybos atliekos patektų į vandens telkinius, kurių vanduo naudojamas kaip geriamas.

30. Atstatomų miestų butuose ir naujuose mikrorajonuose neturi būti laisvų plotų, kur galima laikyti naminius gyvulius arba produktų atsargas.

31. Privačius verslininkus ir amatininkus aprūpinti tokiomis mašinomis ir žaliavomis, kurios neleistų gaminti geros kokybės prekių. Jų kainos turi būti didesnės negu valstybinių.

32. Visose srityse kaip galima plėsti administracinį aparatą. Aparato kritika leidžiama, tačiau jokiu būdu negalima jo mažinti ir trukdyti jo normaliai veiklai.

33. Stebėti visus karinių ir kitų gamyklų, dėl kurių turima ypatinga instrukcija, planus. Kliudyti planams, pagal kuriuos perkama vidaus rinkoje.

34. Ypatingą dėmesį skirti bažnyčiai. Kultūrinį ir auklėjimo darbą organizuoti taip, kad jis keltų priešiškumą religijos židiniams. Taip pat būtina sekti ir tikrinti bažnytinę literatūrą, archyvus, bažnytinio mokymo turinį ir net laidojimo apeigas.

35. Pradinėse ir specialiosiose mokyklose, ypač vidurinio ir aukštojo mokslo įstaigose, būtina atleisti tuos dėstytojus, kurie turi didžiausią pripažinimą. Į jų vietas skirti mūsų numatytus žmones.

Panaikinti mokymo dalykų skirtumus, riboti originalų publikavimą, nutrauki lotynų ir senovės graikų kalbų, bendrosios filosofijos, logikos ir genetikos dėstymą. Istorijos pamokose negalima aiškinti, kas iš ankstesnių politikų tarnavo arba stengėsi tarnauti Tėvynės gerovei; ypač daug dėmesio skirti karalių tironijos ir liaudies kovos prieš juos aiškinimui. Specialiosiose mokyklose pereiti prie labai siauros specializacijos.

36. Remti tokius kultūrinius ir sporto renginius, kurie skiriami vietos gyventojų kovai prieš svetimšalius, ypač vokiečius užkariautojus (apeiti jų kovą prieš rusus), ir šlovina kovą už socializmą.

37. Negalima leisti skelbti kūrinių apie vietinius visuomenės veikėjus, kurie gyveno Sovietų Sąjungoje iki revoliucijos arba iki Antrojo pasaulinio karo.

38. Jei bus sukurta tokia organizacija, kuri nors ir palaikys bendradarbiavimą su mūsų valstybe, tačiau stengsis kontroliuoti oficialiąją vadovybę ir ekonominę veiklą, ją iškart reikia apkaltinti nacionalizmu ir šovinizmu.

Tam tikslui taikyti tokias priemones: apkaltinti mūsų šventovių ir kapinių niekinimu, mūsų liaudies ir kultūros diskreditavimu, lapelių, kuriuose abejojama su mumis sudarytomis sutartimis, platinimu. Į šią veiklą įtraukti vietinius gyventojus, pasinaudoti jų priešiškumu mums.

39. Pasirūpinti, kad tiltai, keliai ir ryšių priemonės būtų taip išdėstyti taip, jog ginkluoto užpuolimo atveju leistų greitai judėti prie priešo pozicijų ir jo dalinių išsidėstymo vietų.

40. Būtina pasirūpinti, kad politiniai priešai būtų suimti. Tuos, kuriuos vietos gyventojai ypač vertina, būtina apdoroti. Juos reikia atskirti dėl tariamų įstatymų pažeidimų arba pašalinti vadinamųjų nelaimingų atsitikimų pagalba dar iki tol, kol jų byla bus oficialiai pagarsinta.

41. Būtina vengti reabilituoti piliečius, teismo nubaustus už politiką. Jei reabilitacija neišvengiama, tai ją galima vykdyti kaip teismo klaidos atitaisymą, nekeliant naujo proceso ir nekviečiant kaltųjų (teisėjo, atsakovo, kaltintojo ir informatoriaus).

42. Partijos skiriamų vadovų, kurie padarė žalos mūsų reikalui arba sukėlė pavaldinių nepasitenkinimą, negalima traukti teisminėn atsakomybėn.

Suradus šiurkščių klaidų, juos reikia atleisti ir paskirti į kitas panašias arba aukštesnes pareigas. Kraštutiniu atveju juos reikia skirti į bet kokias vadovaujančias pareigas ir įtraukti į kadrų rezervą.

43. Spaudoje reikia rašyti apie teismus tokių vadovų (ypač armijos, ministerijų, aukščiausių valstybės įstaigų ir švietimo darbuotojų), kurie kaltinami dėl veiklos prieš liaudį, socializmą, industrializaciją. Tai domina liaudies mases.

44. Pasirūpinti, kad darbovietėse svarbiausi specialistai būtų atleisti iš darbo ir pakeisti kitais, neturinčiais reikiamo išsilavinimo ir kompetencijos.

45. Į aukštąsias mokslo įstaigas reikią visų pirma priimti žmones, kilusius iš žemutinių liaudies sluoksnių, kuriems nerūpi įgyti specialybės žinių, o reikia tik diplomo.

„Demokratičeskaja Rossija“, 1990 m. Nr. 4

Pirmąkart lietuvių kalba paskelbta laikraštyje „Žalioji Lietuva“ | 1991 m. nr. 1(35)

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

čia tai bent       2018-03-31 21:47

to hmmmm’ui 13:48 čia tai super komentaras, jį reikia paskelbti daugelyje portalų. Tegul žurnalistai imasi darbo. Tiesa, ar pastebėjote, kad po ,,Mes kaltinam’’ nesigirdi Tapino? Ką jis veikia dabar?

Nepasirašysiu        2018-03-29 21:30

Tiems, kurie už panasiu dalyku Lietuvoje mato Rusija, siūlau pasižiūrėti į metodus, kuriuos NATO taikė daugelyje vakaru valstybių šaltojo karo metu smile

Nepasirašysiu        2018-03-29 21:27

Atrodo, dauguma metodu taip pat taiko Europos Sąjunga su vietininku Pranckevičium priešaky.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Żydokomuna

Štai kaipkūrybiškai Рas mus pritaikyta       2018-03-29 18:49

8. Ypatingą dėmesį atkreipti į žmones, turinčius organizacinių sugebėjimų ir populiarumą tarp gyventojų. Juos reikėtų užverbuoti, o jei atsisako bendradarbiauti, sukliudyti patekti į aukštas pareigas.
9. Būtina sukurti tokią padėtį, kad valstybės tarnautojų (išskyrus spectarnybų ir karinės pramonės darbuotojus) pajamos būtų mažos, tai visų pirma liečia medicinos, teismų, mokyklų, taip pat visus vadovaujančius darbuotojus.
10. Į visas valdymo organų ir daugelio įmonių pareigybes (be vietos valdžios sutikimo) būtina skirti žmones, bendradarbiaujančius su mūsų spectarnybomis.
Taigi nieko naujo.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-03-29 15:00

Labai ačiū už šitą publikaciją. Apie šią instrukciją būtent ir kalbėjau komentaruose po Povilo Gylio straipsniu “Verta prisiminti: Povilas Gylys. Septyni neginkluoto valstybės naikinimo būdai”
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/povilas-gylys.-septyni-neginkluoto-valstybes-naikinimo-budai

perskaičiau.       2018-03-29 13:45

manau, kad tai ne slavų, ar pravoslavų fantazijos, o anglosaksų ir jankių magnatų kūrinys, technologiškai patobulintas veikia pasaulyje kuo puikiausiai ir šiandie

Tad       2018-03-29 13:19

kokia dabartinė KGB rezervistų darbo instrukcija, a? Juk visuotinai žinoma, kad KGB rezervo paskirtis sugrąžinti laikinai prarastas teritorijas - surinkti Blogio imperijos žemes, sąjungininkamas padedant.

Visa mūsų valdžia       2018-03-29 11:52

tiksliai atitinka instrukcijoje keliamiems reikalavimams, pradedant prezidente. Reiškia kgbistinė instrukcija toliau tiksliai vykdoma visus tuos 30 “nepriklausomybės” metų!

Būtų įdomu       2018-03-29 11:51

Būtų įdomu paskaityti KGB rezervo tokią pat darbo instrukciją, pal kurią, manau, šiandien aktyviai veikiama dabartinėje Lietuvoje?

Jules       2018-03-29 11:20

O kas tokie dabar aukščiausioje ir žemiausioje Lietuvos valdžioje, teismuose, prokuratūroje, policijoje ir stambiajame versle, a? Tai čia jie yra tie Putino stabdytojai, Baltosios pirštinės ir t.t.? Ką ponas Tarabilda mano šiuo klausimu ir ponu Marginalu? Istorija gi žino, kas draugą Vitkauską paskyrė LR kariuomenės vadu, kad stabdytų Sovietijos invaziją, tiesa? Na, o į Suvalkijos ūkininkus tai mokėjo drąsiai pašaudyti, tiesa? Dabar į juos panašūs yra mėgėjai mus vadinti “Suprantančiais Putiną” vatnikais, kai iš tikro yra atvirkščiai, tiesa?

kačiukai       2018-03-29 9:42

gmsta akli. Praregi negreit. Tautos “atgimsta” irgi aklos. Praregi jos labai lėtai, nes niekas neturi laiko. Iš “turinčių laiko” retas geba protauti. O juk vien proto neužtenka, dar svarbiau turėti intuiciją. Čia jau kam davė, tam davė, kitiems nebeliko

deja,       2015-12-4 12:06

dažnai lietuviška realybė prnanoksta beprotiškiausias fantazijas

Toxas Foxui       2015-12-4 10:44

Esu girdėjęs visokiausių beprotiškų idėjų, bet tamstos pranoksta visas jas į krūvą sudėtas.

Foxas Toxui       2015-12-4 7:33

Yra vienas puikus testas kuris parodytų who iz xū.
Formaliai, dabar matrioßkė gali kreiptis į aljansą ir paprašyti pritaikyti 5-tą straipsnį. T.y. paprašyti kontražvalgybinės pagalbos išgaudant ir nukenksminant ruskijos agentus. Kiekvienas tikras valstybės vadovas taip pasielgtų. Išskyrus Rezidentą. Spėkim kaip elgsis matrioška? Retorinis klausimė!is, ar ne?

Tox vienas       2015-12-4 0:39

Foxas teisingai rikiuoja. Skandalas įgauna pagreitį ir mastą. Tik naivuoliai gali manyti, kad mūsų atžvilgiu suveiktų NATO 5-as punktas. Žvalgybos puikiai žino, kas čia pas mus užsakinėja muziką ir ką Lietuvos ambasadoje Vašingtone veikė Grybauskaitė ir Ž. Pavilionis. Žino ir visas jos dvaras, ir URM-as.
Taip kad turime kokybiškai naują finliandizacijos formą, kurią istorikai, jei istorija nesibaigs, gal pakrikštys litvanizacija. Tai ruskijos slaptųjų tarnybų valdžia atskirai paimtoje ES ir Nato valstybėje. Žodžiu, visapusiškai integralus ne tik pačią valstybę, bet ir blokus ardantis projektas.
Sakyčiau, visi neblogai sugalvota.

Foxas       2015-12-3 21:32

Didelė tikimybė kad vakarėnų žvalgybos išmes į paviršių stalčiuose laikytą info apie dalį ruskijos agentų  dėl ko gali subyrėti dalis partijų.
Kitus tiesiog pervberbuos.
Ir t.t. ir pan.
Voenžo, nuobodu nebus. Tik kad eiliniams duonos valgyutojams iš to didelio raškažiaus musėt nebus.
Vakarėnai turi savų interesų, lietuivisų interesai ir jioems nerūpi. O kodėl turėtų?
Visi rūpinasi sabais interesais. Mes nesirūpinam savais.
Valio, paliekam savo likimâ spresti svetimiems…

Foxas       2015-12-3 21:25

Instrukcijos tikrai superinės. Reikia turėti omenyje, kad tuometiniai ruskijos neturėjo tokio pasikaustymo kaip turi dabar. Dabartinė putlerija pasikausčiusi geriausiose juodųjų tecnologijų kalvėse pas vakarėnus.
Be abejo egzistuoja instrukcijų rinkinys ir rezidenturos galvai Lietuvoje.
Dalinai tai atskleidė netikėtai į viešumą patekusi informacija apie padėtį madalovo armijos dvare.
Yra du įdomūs aspektai. Pirmas- realiąją padėtį paviešinusį naująjį vst vadą imta plėšyti į gabalus už ... paviešinimą. Klausiau savęs- kodėl jis taip pasielgė. Atsakymas rutuliojasi įdomus. Manau, kad tas vyras yra tiesiog padorus ir patriotas savo prioesaiką suprantantis ta prasme kuria ji ir turi būti suprantama. Be to, kiek suprantu, jis vyras neduirnas ir gerai išmoko AtA V. Pociūno pamoką. Šiuo atveju likti ištikimu priesaikai ir tuo pačiu netapti “nelaimingo atsitikimo” auka ir buvo tik toks drąstiškas būdas- vieša bomba.
Buvo tgenialiai pasinaudota vyrioausybės ir matrioškės dvarų pjauiynėmis.
Butkevičiaus chebrytė tikėjosi pasinaudoti padoriu karininku, bet tas buvo dar protingesnis,pats pasinaudojo mafijos grupuočių karu ir pasioekė savo tikslą atvėrė kelią ruskių agentūros tinklų demaskavimo pradžiai ir tuo pačiu apsirūpino gyvybės draudimo polisu.
Antrasis aspektas kas kaip reagavo. Pociaus interviu buvo toks kurio nutylėti ir ignoruoti neįmanoma. Teko reaguoti. Reakcija labai nervinga.
Ir kvaila. Iš esmės dauguma užsipuolusių Pocių tiesiog ... demaskavosi. Žinoma, didžioji runkel liumpenų dauguma to nesuvokia, bet bütent dėl masių tamsumo ir bukumo riebieji agentai su pačia Rezidente priešakyje ir ryžosi rizikai.
Akivaizdu, kad Lietuvos užvaldymo mąstai tiesipg ribloškiantys. Akivbaizdu, kad V. Suivorovas interviu   tv pasakęs, jog Lietuva yra tokioje kondicijoje, kad putleriui belieka ją tiesiog pasiimti.
Labai išraiškinga ir Premijos Negavusiojo poziocija.
Pagaliau senas lapinas išlinmdo iš urvo. Galutinai aišku, kad Dėdulė buvo ir yra ruskijos ectarnybų super projektas.
Kodėl tėtušis ir Lietuvos doliuška taip susinervino?
Nes šis skandalas gali pakenkti generaliniam sumanymui.
O didysis sumanymas yra ne miniatiürinę Lietuvėlę užgrobti. Ne dėl to. Putleristai Lietuvą ir taip jau turi. Viskas čia yra jų agentüros rankose.
Viskas. O viskas ir reiškia viskas. Esame tik valstybės dekoratyvinė imitacija. Ir tokie busime kol tai bus reikalinga Šeimininkui kremliuje.
Tai dėl ko susinervinta?
Dėl to, kad Ponia “ruuuuuusaipuolaaaaa!” yra pagal planą numatyuta prastumti į ES aukščiausią sostą. Arba į JTO generalisimuso. Tuomet ruskija imtų vadovauti pasaulio tvarkai.
Gi dabar, po šio skandalo tampa sudėtinga nutaisyti orią rožą or apsimesti jkopg esmi “patikimi sąjungininkai aljansuose.
Dabar pasirodėme kremlinių irštva ir penktoji kolona natuose bei eesuose.
O tai neišvengiamai turės pasekmes.
O pasekmės gali būti tokios, kad vakarėnai savo visuomenių spaudžiami nebegalės apsimesti šlangais jog nioeko nežino.
Dodelė tikimybė, kad

tęsiasi       2015-12-3 18:14

Viskas tęsiasi,tame tarpe,-ir Lietuvoje.

Ar supratote dabar?       2015-12-3 17:36

Kodėl Dasha mums nupirko didelę ir bhrangią “Iš pyz dencę”?

Letas Palmaitis Košmarui       2015-12-3 17:28

Teisingai, nuostabi programėlė! Skaitydamas pagalvojau, ar kartais kuris nors “antisovetčikas” tik nebus ją padirbęs atbuline tvarka, nes negi ir Bieruto laikias ruskiai buvo tokie idiotai, kad juodu ant balto platino panašias instrukcijas? Ar net bent turėjo dar nepragerto proto taip sklandžiai išdėstyti sovietijos esmę? O gal išdėstė kuris nors laiku neatskleistas ir į bolševikų gretas įsiterpęs “liaudies priešas”? Tuomet tai tikras genijus, vertas paminklo!
O dėl dabarties nėra ko stebėtis. Dabar, Ponai, įvyko Sacharovo svaičiota “kapitalizmo ir socializmo konvergencija”: sovietija, kuriai dabar atstovauja nebe ruskija, bet posovietinė Baltija bei buvusios “liaudies demokratijos respublikos”, visą bolševistinį kagėbistinį brudą “konvergavo” (suliejo) su atitinkamu globalistiniu brudu, sukūrusiu bolševizmą pagal Londono XIX a. Society of the Elect anglosaksiškos pasaulio federalizacijos planą (sifilitinį plikočių pinigais rėmė būsimas American Express - tiesa, už carinius pogromus, o apie tai ruskius buvo perspėjęs Jacob Schiff, garbė jam!), o paskui rėmusiu ir Hitlerį senajai Europai kare sunaikinti.
Dabar valdo pats nuožmiausias orvelinis oligarchosocialistinis brudas, o ką laimėjo buvusios pavergtos sovietijos tautos? Ruskių mėšlo nebėra ir tiek. Užtat nebelieka jokio privatumo, atiminėjami vaikai iš tėvų ir perduodami sodomitams vykdant pasaulio populiacijos mažinimo programą, pagaliau prieita ir prie krikščionybės persekiojimo (Kim Davis atvejis atnaujinant pagoniškos Romos persekiojimus už antikrikščioniškų įstatymų nevykdymą, prieš kurį jau būta pastorių kalinimo už “netolerantiškų” Biblijos citatų platinimą viešosiose vietose), o tai - pačios krikščionybės vadams išduodant Kristų!
Laisvės nebėra, esame skrupulingai sekami ir šantažuojami dėl neva “šventos neliečiamos” “privačios” “nuosavybės”, represuojami dėl operacijų privalomais paverstuose bankuose, naikinami visą “nuosavybę” griaunančiomis “nuobaudomis” per kišeninius banditų “teismus”: esame PAVERGTI!
Taigi grįžo konverguota su “Vakarais” prakeikta sovietija, tik daug bjauresniu pavidalu. Apie tokį totalinį elektroninį kiekvieno asmens sekimą ir tautybių likvidavimą joks stalinas ar polpotas nė svajoti negalėjo. Ateina globalinio konclagerio laikai. Pasipriešinimas įmanomas tik GILIAI religinis D-vo Galia.

Košmaras       2015-12-3 16:06

Atrodo, kad kai kurie punktai ir šiandien kai kurių mūsų didelių veikėjų puikiai pritaikomi kasdieniniame darbe. Turbūt panašių instrukcijų buvo paruošta visiems atvejams ir visiems kolaborantams.

ggggg       2015-12-3 15:00

galėtumėte įdėti kokios KGB, NKVD ir STT instrukcijos Lietuvai

hmm..        2015-12-3 12:48

beje, susisėmus naujas technologijas dabar dar lengviau visus kontroliuoti per internetą, socialinius tinklus, elektroninę bankininkystę ir kitas elektronines paslaugas… Ypač kai ta internetine elektroninė bankų ir kt. sauga patikėta azerbaidžianiečio I.Dadaševo “Penkiems kontinentams”. Ar kam rūpi, kad tie “kontinentai” sudarę sutartį su Kaspersky “antivirusine” laboratorija? Ar kam rūpi, kad Kaspersky kgb karininkas? Visvien mus “;iberalia” stumia link “elektroninių rinkimų” elektrobinės bankininkystės. Kad kada panorėjus užblokuotų tavo kortelę? ir kas tada?

hmm..        2015-12-3 12:33

Aišku, kad šios instrukcijos buvo ne tik Lenkijai.
Jeigu nevyktų ir dabar kažkas panašaus, tai sunku būtų patikėti. Bet juk vyksta.
...
“Būtina pasirūpinti, kad atstatant ir naujai statant miestus neatsirastų vandentiekio tinklų, kurie neįsilietų į bendrą vandentiekio sistemą. Vandentiekiai ir šuliniai, kurie neįeina į bendrą tinklą, turi būti sistemingai naikinami.
29. Atstatant ir statant pramonės objektus būtina pasirūpinti, kad gamybos atliekos patektų į vandens telkinius, kurių vanduo naudojamas kaip geriamas.”
.
Kraupu. Taip galima kokiu vėžiu išnuodyt daugybę gyventojų. Ar šiandien kas nors naikina tuos “bendrus tinklus”? Ne, jie tik prichvatizuojami neaiškių privačių kompanijų, kurių faktiškai niekas nekontroliuoja. O jei ir kontroluoja, tai tuos kontrolierius lengva papirkti.
Taigi ir šildymo tinklai atiduoti vienai Dalkijos kompanijai, kurios savivalės niekas nekontroliuoja.  Ji gali kelt kainas kiek nori, puiki priemonė paskatint gyventojus emigruoti. Nes apkaltint visada galima visuomenę, kuri rinko “tokią nacionalinę valdžią”, kažkam gudriai reguliuojant rinkimus, kad protingi ir drąsūs į valdžią nepatektų.

rupūs miltai!       2015-12-3 12:12

skamba kaip parodija.
Štai kaip okupantai prispaudė okupuotų šalių žmonių dvasią įvesdami visišką stagnaciją. Kuri ir jiems atsiliepė. Lazda turi du galus. Už tai prireikė naujo NEPO, vadinamo “perestroika”, kad iš užsienio gaut naujų technologijų,investicijų, o gavus vėl špygą tiems laisviems vakarams? Žiūrėkit, mol, kokie mes krūti, kokių ginklų turim.

dabar toliau pažengę       2015-12-3 9:56

čekistai dabar kur kas gudresni.
dabar turi būti ponai ir vergai - ponai be vergų nebus ponai.
tai jei tave priskyrė prie vergų - toks ir liksi.
o rinkimai, demokratija - tai durneliams.

Aktualu       2015-12-3 9:48

panašu į tiesą...
ir toliau šios instrukcijos uoliai vykdomos…


Rekomenduojame

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Gediminas Kulikauskas. Istorikas: „Dešimt kautynių“ – kitokia knyga apie partizanus

Algimantas Rusteika. Apie kritinę masę

Rasa Čepaitienė. Rentininkų partija

Ramūnas Aušrotas. JK valdžia po truputį pradeda „veržti kranelius“ gender ideologijos sklaidai tarp jaunimo

Mirštanti Europa (ir tai nėra vien tiktai senėjimas) kviečiasi „šviežio kraujo“...

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.