Dienos aktualija, Istorija, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Verta prisiminti. Aurelijos Stancikienės istorinė kalba 2014 m.: „Tai yra prie­sai­kos ir Kon­sti­tu­ci­jos su­lau­žy­mas“

Tiesos.lt redakcija   2020 m. gegužės 25 d. 6:42

20     

    

Verta prisiminti. Aurelijos Stancikienės istorinė kalba 2014 m.: „Tai yra prie­sai­kos ir Kon­sti­tu­ci­jos su­lau­žy­mas“

Siūlome prisiminti Seimo narės Aurelijos Stancikienės kalbą, pasakytą 2014 m. balandžio 10 d. svarstant nutarimą dėl vadinamojo Žemės referendumo paskelbimo.

Primename, kad Tautos valios referendumas tąkart buvo sužlugdytas, visų pirma, nustatant jo datą – birželio 29 d.
(iš 110 balsavusių Seimo narių už tai, kad referendumas vyktų vidurvasarį, pasisakė 79, prieš buvo 4, o susilaikė 27).
Balsuojant dėl nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“, balsuoti ryžosi tik 102 Seimo nariai, o jų balsai pasiskirstė taip: 79 buvo už, prieš pasisakė 4, susilaikė 19.

„Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš šur­mu­lio sa­lė­je, iš to, kaip dir­ba­ma frak­ci­jo­se, ne­ži­nau, ko­kiais klau­si­mais, šne­ka­ma mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, skai­to­mi kom­piu­te­riai, aki­vaiz­du, kad šis svar­bus klau­si­mas dau­ge­liui iš jū­sų yra ne tik kad ne­svar­bus, bet ap­skri­tai jau se­niai nu­lem­tas, ir jū­sų vi­siš­kai ne­jau­di­na jū­sų vals­ty­bės li­ki­mas. Vals­ty­bės ne tik ta pras­me, kad vals­ty­bė ne­teks sa­vo že­mės, vals­ty­bė ore ka­bė­ti ne­ga­li, bet ir ta pras­me, kad vals­ty­bė be tau­tos, iš ku­rios at­ima­me su­ve­re­no ga­lią, eg­zis­tuo­ti ir­gi ne­ga­li.

Aš ne­ži­nau, kas jums su­tei­kė to­kią tei­sę ir to­kį man­da­tą, iš es­mės bū­nant tau­tos at­sto­vais, ne­at­sto­vau­ti tau­tos va­liai. Aiš­kiai ma­to­me šian­dien Tė­vy­nės są­jun­gos, li­be­ra­lų, so­cial­de­mok­ra­tų vyk­do­mą iš anks­to su­pla­nuo­tą są­mo­nin­gą Kon­sti­tu­ci­jos lau­žy­mą! Ger­bia­mie­ji, kon­kre­čiai Kon­sti­tu­ci­jos 3, 4, 9, 33 straips­niai yra lau­žo­mi šian­dien čia, šio­je sa­lė­je.

Da­bar aš jū­sų pa­klau­siu, kas gre­sia už Kon­sti­tu­ci­jos lau­žy­mą? Vi­si esa­me da­vę prie­sai­ką, ku­ria pri­sie­kė­me gerb­ti ir vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, sau­go­ti jos že­mių vien­ti­su­mą. Tai­gi vi­si, ku­rie šian­dien truk­dys tau­tai įvyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tas funk­ci­jas, tai yra bal­suos prieš re­fe­ren­du­mo, dėl ku­rio žmo­nės su­rin­ko 300 tūkst. pa­ra­šų, kaip to rei­ka­lau­ja­ma, pa­skel­bi­mą, vi­si tie ri­bos aukš­čiau­sią, tai yra su­ve­re­nią, tau­tos ga­lią keis­ti Kon­sti­tu­ci­ją ne bet kaip, o tik re­fe­ren­du­mu, ir nu­si­pel­nys ne tik bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, Ku­bi­liau, bet ir ap­kal­tos, nes tai yra prie­sai­kos ir Kon­sti­tu­ci­jos su­lau­žy­mas.

Ži­no­ma, ver­ti­nant su­si­for­ma­vu­sią nau­ją­ją so­cial­de­mok­ra­tų, li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių dau­gu­mą, at­vi­rai įvar­din­ki­me, spal­vo­tą vai­vo­rykš­ti­nę dau­gu­mą, sun­ku ti­kė­tis, kad ap­kal­tą pa­tys sau ir pa­skelb­si­te. Bet vis dėl­to aš la­bai ti­kiu, kad tiek da­bar­ti­niai pi­lie­čiai, tiek at­ei­ties kar­tos jus įver­tins kaip iš­da­vi­kus. Ir ši­tos eti­ke­tės ne­pa­vyks nei jums, nei jū­sų vai­kams nu­si­plau­ti.

Man la­bai gai­la, kad mums, man ir da­liai Sei­mo na­rių, ku­rie ne­no­ri pa­min­ti tau­tos in­te­re­sų ir no­ri lai­ky­tis Kon­sti­tu­ci­jos, ir­gi bus kli­juo­ja­ma ta pa­ti eti­ke­tė, nes, kaip ži­no­me, iš miš­rai­nės ne­įma­no­ma iš­im­ti vie­no ar ki­to kom­po­nen­to. Mes vi­si šiuo me­tu esa­me tau­tos at­sto­vai, bet man la­bai gė­da bū­ti tarp jū­sų šian­dien, kai jūs, tu­rė­da­mi tau­tos man­da­tą, spjau­na­te į tą tau­tą, ku­ri jums tą man­da­tą su­tei­kė! La­bai gė­da!

Ir čia tie šūks­niai „Bai­kit de­ma­go­gi­ją!“, aš no­riu pa­sa­ky­ti, yra aki­vaiz­dus įro­dy­mas, kad tai nė­ra tau­tos at­sto­vai, tai yra at­ėję gy­ven­ti, na, ne­ži­nau, už­tik­rin­tą so­cia­li­nį gy­ve­ni­mą ne­at­sto­vau­da­mi tau­tai.

Dar kar­tą sa­kau, man di­de­lė gė­da. Aš aki­vaiz­džiai ži­nau, kaip baig­sis šian­dien bal­sa­vi­mai, bet vis vien dar kar­tą krei­piuo­si į tuos, ku­rie čia sė­di, – at­si­min­ki­te pa­var­des tų, ku­rie ne­leis tau­tai įvyk­dy­ti re­fe­ren­du­mu Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tų ga­lių.“

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

>stasys 2020-05-26 15:03        2020-05-27 3:56

į būdą, sąsiau, į būdą !!!

Pagarba,       2020-05-26 23:26

jai pagarba už drąsą...

stasys        2020-05-26 15:03

cit.“kad referendumo organizatorius Pranciskus Sliuzas buvo rastas savo namuose istaskyta galva. Be jokio tyrimo is karto paskelbta, kad pats save susprogdino. Visai kaip pulkininkas Pociunas- pats pro langa “iskrito”.” ..  Fui vėl kakos temoje reiškiasi . Patys numarino abejingumu žmogų , iščiulpė iš jo dvasios syvus ..o tik pasitaikius progai žiūrėk anie vėl valkioja mirusio žmogaus atmintį po savo ‘mižiklas’ . Aš labai nepatenkintas .

prie to dar reiketu prideti,       2020-05-26 10:58

kad referendumo organizatorius Pranciskus Sliuzas buvo rastas savo namuose istaskyta galva. Be jokio tyrimo is karto paskelbta, kad pats save susprogdino. Visai kaip pulkininkas Pociunas- pats pro langa “iskrito”.

Neblogai?       2020-05-26 10:25

JAV kongresmeno Kriso Smito pranešimas spaudai dėl teisėjos Neringos Venckienės bylos.  http://biciulyste.com/

Pensininke       2020-05-26 9:09

Lietuviu   liaudis   per   giliai   imigusi ,  nes dauguma   jos   apolitiski   ir kantrsu ,  o   ZADINTOJU   labai mazai.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-05-25 19:55

Teksto autorei, -iui su nr 2020-05-25 17:18
2003 sausio 23-iosios seimo aferistai juk ir privertė daryti (nereikalingą) 2014 metų referendumą - Tautos valios išraišką. Dėl tų niekšų padarinių ir prasidėjo referendumo darymas.
Jau 7 seimai yra antikonstituciniai yra partinių gaujų apsišaukėlių seimai, kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucija.

Nuostabu,       2020-05-25 17:44

atsimename Jos kalbą. Pasakyta kalba, tais metais aktuali ir šiandien.Ji teisi, seimo niekšai, visi senbuviai, stos prieš teismą už valstybės išdavystę, manau jau greitai.

Eugenijui       2020-05-25 17:20

Mano nuojauta sutampa su Jūsų nuojauta

Čia kažkas ne taip       2020-05-25 17:18

A.Stancikienė  kalba 2014m Seime, o Jungtinės pajėgos viešina 2004m seimą...

štaziui       2020-05-25 14:44

stasele, baigi plerpti savo vagina ir bėgte į sandėliuką studijuoti Leniną. Čia nebegrįžk.

Eugenijus       2020-05-25 13:34

Nuojauta man sako, kad tauta greit bus pažadinta.

Nesupratau       2020-05-25 13:26

mūsuose tik KT sprendžia kas atitinka tą konstituciją ir jos dvasią. Prie ko čia ponia Stancikienė ?

Rasa       2020-05-25 13:02

Kazkas cia netaip .......

Rasa       2020-05-25 13:00

Kazkas cia netaip ........

Kaip       2020-05-25 11:01

jiems pakilo rankos balsuoti pries referenduma.Kokie motyvai, kaip galima uzdrausti Lietuivos pilieciams balsuoti referendume.Vienintele viltis, kad Ten mes visi atsiskaitysim uz savo nieksybes ir gerus darbus.

stasys        2020-05-25 8:05

Kažkoks pliurpalu maišelis . Vat jei dar būtu paaiškinta kam tas str. čia įklijuojamas butu aiškiau ko norima juo pasakyti . Tai kad tada padarytas sprendimas buvo teisingas laikas patikrino ir įrodė . Ko dar reikia str. autoriams .?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-05-25 7:25

Antikonstituciniu būdu sulindusių į seimą ir beveik tris dešimtmečius veikusiųjų (nusikalstamų) partinių gaujų l sunkių padarinių tvarkymui, NS bendraminčių svarbiausių (strateginių) siekių bei veiksmų sąraše turėtų būti:

I. Seimo rinkimų įstatymo keitimas (nes esamasis nedera su konstitucija, nes sąrašinių negali būti seime). Jau 7 seimai yra antikonstituciniai ir visos seimo partijos turi būti išjungtos (išformuotos, ...) už (nusikalstamą) antikonstitucinę veiklą.

II. 47 konstitucijos straipsnio pirminio pavidalo patvirtinimas (atstatymas). Žemė piliečiams, o ne užsieniečiams. Tai padaryti l lengva, paskelbus Tautai apie 7-ių antikonstitucinių (neteisėtų) seimų veiklą.

III. Tautos budelių komunistų išjungimas (iš politikos), pasmerkiant komunistų partiją, nušalinant (buvusius) komunistus (Grybauskaitę, ...) iš tarnybos valstybinėse įstaigose bei verslo vadybos. Partizanų tikslas buvo: išjungti komunistus. Kai nepavyko mums padaryti to iki šiol, tai ir vargstam.

IV. Pavojaus (ypatingosios nepaprastosios) būklės paskelbimas (Tautai telkti), sunaikinto ūkio tvarkymui (lito susigrąžinimui, ...)

V. Okupuoto Karaliaučiaus (Tvankstės) krašto padėties keitimas su rusų kariuomenės išprašymu bei administravimo perėmimu iš Rusijos (remiantis okupantų Molotovo Ribentropo paktu, bei kitais istoriniais šaltiniais). ei būtų buvęs išprašytas okupantas iš Kristijono Donelaičio (Martyno Mažvydo, ...) gimtinės iš Karaliaučiaus krašto, tai nebūtų buvęs okupuotas Ukrainos Krymas. Visuotinis nepakantumas okupantams.
_______________________________
Lietuva - tvirtovė

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-05-25 7:24

Tautos bei Lietuvos priešų sąrašas (dalinis, ne visas).
Tai - sąrašas tų, kurie lietuviška duona minta ir svetimšalių naudai dirba.
Valdas Adamkus
Landsbergis Vytautas
Karbauskis Ramūnas
Andriukaitis Vytenis Povilas
Babonienė Ona
Balčytis Zigmantas
Barakauskas Dailis Alfonsas
Baravykas Vydas
Bastys Mindaugas
Baura Antanas
Bernatonis Juozas
Bradauskas Bronius
Budrevičius Jonas
Burbienė Sigita
Butkevičius Algirdas
Čiulevičius Jonas
Dalinkevičius Gediminas
Degutienė Irena
Didžiokas Gintaras
Dmitrijev Sergej
Dovydėnienė Roma
Einoris Vytautas
Fiodorov Vasilij
Greičiūnas Valentinas
Gricius Algirdas
Indriūnas Algimantas Valentinas
Jakavonis Gediminas
Jakučionis Povilas
Jučas Jonas
Juknevičienė Rasa
Juozaitienė Jūratė
Jurkus Jonas
Juršėnas Česlovas
Kaniava Edvardas
Karbauskis Vaclovas
Karečka Edvardas
Karosas Justinas
Kašėta Algis
Kniukšta Gintautas
Korenka Jonas
Kraujelis Jeronimas
Kriščiūnas Kęstutis
Kružinauskas Stasys
Kubilius Andrius
Kunčinas Algirdas
Kutraitė Giedraitienė Dalia
Kuzmickas Kęstutis
Kvietkauskas Vytautas
Lapėnas Saulius
Lapėnas Vytautas
Lionginas Jonas
Macaitis Alfonsas
Mačernius Zenonas
Maldeikis Eugenijus
Martišauskas Virginijus
Masiulis Eligijus
Matulevičius Juozas
Matuzas Vitas
Medalinskas Alvydas
Medvedev Nikolaj
Mikolaitis Gintautas
Mikutienė Dangutė
Mincevič Gabriel Jan
Monkevičius Algirdas
Narvilienė Janė
Nekrašas Visvaldas
Olekas Juozas
Orechov Vladimir
Paksas Rolandas
Palaitis Raimundas
Palionis Juozas
Papovas Petras
Paulauskas Artūras
Pavilionis Rolandas
Plokšto Artur
Poplavski Aleksander
Popovas Vasilijus
Prunskienė Kazimira Danutė
Pulokas Alfonsas
Purvaneckienė Giedrė
Raistenskis Juozas
Ramanauskas Alvydas
Razma Jurgis
Rimas Algis
Rimšelis Klemensas
Rinkevičius Viktoras
Sabatauskas Julius
Sadeckas Alvydas
Salamakinas Algimantas
Saudargas Algirdas
Saulis Vytautas
Savickas Eimundas
Sedlickas Romanas Algimantas
Simulik Valerijus
Sinkevičius Rimantas
Sysas Algirdas
Skamarakas Kęstutis
Skarbalius Egidijus
Skardžius Artūras
Stankevič Vaclov
Stasiškis Antanas Napoleonas
Šablinskas Eduardas
Šiaulienė Irena
Šileikis Gintaras
Šivickas Gintautas
Teišerskytė Dalia
Tomaševski Valdemar
Tretjakov Valerij
Uspaskich Viktor
Utovka Jurgis
Valčiukas Rimas
Valys Antanas
Vareikis Egidijus
Vaštakas Rimvydas
Velička Domininkas
Velikonis Virmantas
Vėsaitė Birutė
Vidžiūnas Arvydas
Vilkas Pranas
Žalnerauskas Vladas
Žukauskas Henrikas
Nedalyvavo 2003 sausio 23-iosios balsavime (išsisuko nuo balsavimo)
1 Babravičius Gintautas
2 Bobelis Kazys
3 Čekuolis Jonas
4 Glaveckas Kęstutis
5 Gražulis Petras
6 Kirkilas Gediminas
7 Klišonis Audrius
8 Klumbys Egidijus
9 Lydeka Arminas
10 Matulevičius Algimantas
11 Melianas Artūras
12 Sakalas Aloyzas
13 Steiblienė Nijolė
14 Steponavičius Gintaras
15 Šukys Raimondas
16 Vagnorius Gediminas
17 Vazbys Artūras
Tai – 2003 sausio 23-iosios aferistų sąrašas. Tą dieną buvo keičiamas konstitucijos 47 straipsnis pagal klaikią idėją – žemė užsieniečiams, o ne piliečiams. L blogai. Šitiems dera pati didžiausia bausmė - tremtis iš Lietuvos (su Lietuvos pilietybės panaikinimu).
____________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių.
2020 gegužės 25

Rūta       2020-05-25 7:04

Pagarba A.Stancikienei. Gal kas galėtų paviešinti to balsavimo rezultatus, kas kaip balsavo.


Rekomenduojame

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.