Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės, Pedofilijos byla

Vadinamoji Garliavos „organizuota bendrininkų grupė“: Šiaulių apygardos teismo teisėjai pažeidžia mūsų konstitucinę  teisę į nešališką teismą

Tiesos.lt redakcija   2018 m. balandžio 16 d. 5:45

9     

    

Vadinamoji Garliavos „organizuota bendrininkų grupė“: Šiaulių apygardos teismo teisėjai pažeidžia mūsų konstitucinę  teisę į nešališką teismą

Šiandien Šiaulių apygardos teisme toliau bus nagrinėjama vadinamoji Garliavos perversmininkų byla.

Jūsų dėmesiui siūlome „susibūrimu į organizuotą grupę kaltinamų“ Lietuvos piliečių pareiškimą, kuriuo praėjusiame posėdyje buvo prašoma Šiaulių apygardos teismą nušalinti nuo bylos nagrinėjimo teisėjų kolegiją – Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjus Raimundą Jurgaičiuitį, Virginiją Žindulienę, Nijolę Matuzevičienę.

Pasitarę su savimi teisėjai nusišalinti atsisakė.


2018 m. kovo 27 d.

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMUI

Baudžiamojoje byloje Nr. 1-6-332/2018

P A R E I Š K I M A S

Dėl teisėjų nušalinimo

Šioje baudžiamojoje byloje kaltinamajame akte, patikslintuose kaltinimuose deklaruojamas nusikalstamas veikas kaltinamieji yra kaltinami padarę tariamoje „Audronės Skučienės suburtoje organizuotoje bendrininkų grupėje bei joms vadovaujant“. Todėl nors kaltinamiesiems yra pateikti individualūs kaltinimai, kurie ir savo faktinėmis aplinkybėmis, ir teisiniu kvalifikavimu skiriasi, tačiau juos visus tuo požiūriu savotiškai „vienija“ minėtasis jų veikos kvalifikavimas kaltinimuose, kuomet jie kaltinami padarę kaltinimuose tariamas nusikalstamas veikas „organizuotoje bendrininkų grupėje“.

Nors ta „organizuota bendrininkų grupė“ pagal paskutiniąją kaltinimų redakciją (2016 m. kovo 15 d.) ir nėra kaip nors išsamiau motyvuota, tačiau ankstesniosios šioje byloje buvusių pateiktų kaltinimų redakcijos leidžia spėti, kad ir galutinėje kaltinimų redakcijoje ta „organizuota bendrininkų grupė“ „kyla“ iš ankstesniuose kaltinimuose minėtos, cituojame: „2010–2012 m. m. prie N. Venckienės tėvų namų valdos esančios Klonio gatvė Nr. 5, Teleičių kaime, Garliavos sen., Kauno rajone įrengtos pasipriešinimo stovyklos, kuri veikė iki Deimantės Kedytės perdavimo motinai“.

Mes, šį pareiškimą pasirašę kaltinamieji, šioje byloje mums pareikštus kaltinimus nuosekliai ginčijome ir ginčijame, nes tie konkrečiai kiekvienam iš mūsų pareikšti kaltinimai yra visiškai nepagrįsti, mes nei kaltinimuose nurodytų, nei jokių kitų nusikalstamų veikų nepadarėme ir nedarėme. Todėl mes siekiame ir sieksime, kad ši byla būtų išnagrinėta nešališkai, visapusiškai ir teisingai. Tuo tarpu paskutinieji bylą nagrinėjančių teisėjų veiksmai galutinai sudarė mums pagrindą įsitikinti, kad byla nagrinėjama šališkai, o todėl pareiškiame nušalinimą šią bylą nagrinėjantiems teisėjams, t.y. Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjams Raimundui Jurgaičiui, Virginijai Žindulienei, Nijolei Matuzevičienei.

Faktiniai nušalinimo pagrindai

Atskiri kaltinamieji, pritariant kitiems iš pasirašiusiųjų šį pareiškimą kaltinamiesiems, pasinaudodami jiems Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 22 str. ir kitose normose suteiktomis kaltinamųjų teisėmis, prašė šią bylą nagrinėjančių teisėjų apklausti eilę liudytojų, kuriems turi būti žinomos svarbios teisingam šios bylos išnagrinėjimui ir galutiniam išsprendimui aplinkybės. Tie liudytojai, kiekvienas jų savais aspektais, gali paneigti tame tarpe minėtosios tariamos „organizuotos bendrininkų grupės“ buvimą kaltinime nurodytame ar kokiame nors kitame laikotarpyje. Tai yra, tokiu būdu kaltinamieji prašė iškviesti ir apklausti tokius sekančius liudytojus: Povilą Gylį, Vytautą Antaną Matulevičių, Aureliją Stancikienę, Valdą Vasiliauską, Joną Varkalą, Audrių Naką – visi šie asmenys buvo Lietuvos Respublikos Seimo praeitos, t.y., 2012–2016 m. m. kadencijos, nariais; taip pat Saulių Stomą, Vytautą V. Landsbergį, Robertą Grigą, Nijolę Sadūnaitę, Mindaugą Martinaitį, Alfonsą Bulotą, Arūną Matelį, Gintarą Songailą – visi pastarieji buvo ir yra žinomi mūsų valstybės visuomenės veikėjai, vieši asmenys.

Nors visi minėtieji liudytojai daugiau bendravo su Neringa Venckiene, tačiau dar kartą akcentuojame, jog jiems tikrai yra žinomos ir svarbios šios bylos teisingam ir išsamiam išnagrinėjimui aplinkybės ne tik apie pačios Neringos Venckienės, bet taip pat ir jos tėvų namų aplinką bylai aktualiame laikotarpyje. Dar kartą akcentuojame, kad nurodytieji liudytojai yra gerai žinomi mūsų valstybės visuomenės veikėjai, tarp jų yra net ir kunigų, buvusių Lietuvos Respublikos Seimo narių, savo laiku davusių mūsų valstybei priesaiką. Ir todėl jų parodymai būtų tikrai ne tik reikšmingti (apie ką jau minėjome), bet ir patikimi. Tuo tarpu dabar gi mums kaltinimai bandomi pagrįsti eilės prieštaringos reputacijos asmenų parodymais.

Europos Žmogaus Teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 6 straipsnio 3 dalyje tarpe kitų yra įtvirtinta tir okia viena iš pagrindinių kaltinamojo teisių rungtyniniame baudžiamajame procese: kiekvienas asmuo, kaltinamas nusikaltimo padarymu, turi teisę mažiausiai į garantiją, kad jis galėtų apklausti kaltinimo liudytojus arba turėtų teisę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir turėtų teisę, kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams. Nepaisant visų paminėtųjų aplinkybių šią bylą iki šiol nagrinėjantys teisėjai mūsų prašymą dėl paminėtųjų liudytojų iškvietimo ir apklausos atmetė ir tai padarė 2018 m. kovo 12 d. protokoline, procesiškai neskundžiama nutartimi. Tokie šią bylą nagrinėjančių teisėjų veiksmai mums sudaro pakankamą pagrindą manyti šiuos teisėjus esant šališkais kaltinančių šalių, kaltinimo naudai.

Teisiniai nušalinimo pagrindai

Teisė į nešališką teismą yra viena pagrindinių Žmogaus teisių, ginamų liek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis, 31 straipsnio 2 dalis, 109 straipsnis; Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). Konstitucinis Teismas 2001 m. vasario 12 d. nutarime yra konstatavęs, jog asmens konstitucinė teisė, kad jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia tai, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti abejonių: teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija, būtina teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga. Dėl to turi būti šalinamos prielaidos, galinčios kelti abejonių dėl teisėjo ir teismo šališkumo.

Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pabrėžiama, kad teisė į nešališką teismą turi būti nagrinėjama dviem aspektais – subjektyviuoju ir objektyviuoju. Subjektyvusis teismo ir teisėjo nešališkumas reiškia tai, kad nei vienas teisėjas neturi išankstinio nusistatymo ar nėra tendencingas (1989 m. gegužes 24 d. sprendimas, priimtas byloje Hauschildt v. Danija, pareiškimo Nr. 154). Objektyvus nešališkumas apima garantijų, pašalinančių bet kokias protingas abejones teisėjo nešališkumu, buvimą. Pasisakydamas dėl objektyviųjų teismo ir teisėjo nešališkumo aspektų Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą pabrėžė, jog turi būti nustatyti faktai, kurie kelia abejonių del teisėjų nešališkumo. Iš Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos galima daryti išvadą, kad, sprendžiant teisės į nešališkų teismą pažeidimo klausimą, svarbu netgi tai, kaip susidariusi situacija ir esančios aplinkybės atrodo objektyviam stebėtojui (2000 m. birželio 22 d sprendimas, priimtas byloje (Coeme ir kt. v. Belgija, pareiškimo Nr. 32492/96; 2005 m. rusėjo 6 d. sprendimas, priimtas byloje Salov v.  Ukraina, pareiškimo Nr. 65518/01).

Nagrinėjamu atveju pagrįstų abejonių dėl šią bylą nagrinėjančių Šiaulių apygardos teismo teisėjų nešališkumo (ir subjektyviuoju, ir objektyviuoju aspektais) kaltinamiesiems sukelia šio pareiškimo pirmojoje dalyje išdėstytosios aplinkybės (nekalbant jau apie eilę kitų aplinkybių).

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 58 straipsnio (Nušalinimo pagrindas) 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teisėjas negali dalyvauti procese, jeigu yra aplinkybių, keliančių pagrįstų abejonių to teisėjo nešališkumu. Dėl šio pareiškimo pirmojoje dalyje nurodytųjų aplinkybių manome, kad yra pagrindas manyti, jog Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai Raimundas Jurgaitis, Virginija Žindulienė, Nijolė Matuzevičienė yra šališki šioje byloje kaltinimo naudai, dėl ko šiems teisėjams ir pareiškimas šis nušalinimas.

Minėtojo kodekso 59 straipsnio (Nušalinimas teisme) 1 dalyje be visa kita nustatyta, kad teisėjas privalo nusišalinti šio Kodekso 58 straipsnyje nurodytais pagrindais; tokiu pat pagrindu jo nušalinimą gali pareikšti šio Kodekso 57 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys (tame tarpe kaltinamasis, jo gynėjas); nušalinimas turi būti pareikštas ir motyvuotas iki įrodymų tyrimo teisme pradžios; vėliau pareikšti nušalinimą leidžiama tik tais atvejais, kai nušalinimą pareiškiantis asmuo nušalinimo pagrindą sužino pradėjus įrodymų tyrimą.

Šio pareiškimo pirmojoje dalyje išdėstytosios faktinio pobūdžio aplinkybės mums, kaltinamiesiems, paaiškėjo šioje byloje tik paskutiniuoju metu, kuomet kaltinamųjų gynybos prašymams dėl jų gynybos liudytojų iškvietimo ir apklausos byloje buvo pateikti jau gana seniai, teisėjai jų ilgą laiką niekaip nesprendė (žadėjo išspręsti po kitų įrodymų išnagrinėjimo, po ko teismo posėdyje 2018-03-12 dienos teismo posėdyje tuos kaltinamųjų gynybos prašymus atmetė (ir tai padarė iš esmės nemotyvuotai).

Todėl dėl visų šių pastarųjų aplinkybių manome, kad šiuo metu, po nurodytosios teismo nutarties paskelbimo apie atsisakymą iškviesti ir apklausti kaltinamųjų gynybos liudytojus, pareiškiant šį nušalinimą Baudžiamojo proceso kodekso 59 straipsnio normos iš nušalinimą pareiškiančių kaltinamųjų pusės nėra pažeistos.

Taigi, galutinai remdamiesi šiame pareiškime išdėstytomis aplinkybėmis bei Lietuvos Respublikos BPK normomis:

pareiškiame šiame pareiškime nurodytiesiems teisėjams Raimundui Jurgaičiui, Virginijai Žindulienei, Nijolė Matuzevičienei nušalinimą nuo baudžiamosios bylos Nr. 1-6-332/2018.


Kaltinamieji (pasirašė visi kaltinamieji, išskyrus Tatjaną Borovec ir Vitalijų Keršį, nebūtinai šia seka – aut. past.):

Audronė Skučienė, Raminta Baltuškienė, Gediminas Aidukas, Darius Kaminickas, Rimantas Stanislovas Rinkevičius, Gintaras Banaitis, Violeta Banaitienė, Andrejus Lobovas bei Renaldas Ščiglinskas.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

daktarėliui       2018-04-19 4:03

bandai apsimesti nustebęs?
savus ir į kalėjimą įgrūda, kad tik jie savo juodą darbą dirbtų - negirdėjai?
nors čia bandai vaizduoti didį kovotoją, esi tik pliurpalas - net kvaileliu apsimesti nemoki

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-04-19 2:56

to “Taip     2018-04-18 19:32 Savus ir apeina, daktarėli.”


Kažkas naujo, savus apeina, o svetimus priima, globoja? Tobulas mąstymas, lyg pagal užsakymą..... viskas atvirkščiai. Tai kur nuvažiuosi atbulas?

Taip       2018-04-18 18:32

Savus ir apeina, daktarėli.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-04-18 15:49

Taigi rašote man labai didžiai gaaaaaarbingus žodžius: “....kažkodėl jus apeina iš tolo…”. Labai puikiai suprantu, kodėl Valstybės niekintojai, naikintojai, konstituciniai nusikaltėliai mane apeina iš tolo…..  nes jie yra valdžioje NETEISĖTAI, yra valdžios užgrobėjai, OKUPANTAI, stribai, komunist-kgbist-palaikiai.
Taigi man didelė garbė, kait tokie “...apeina iš tolo…”

daktarėliui       2018-04-18 4:40

ir aš o jums kuo nuoširdžiausiai linkiu: “pasigydyk pats” - tais pačiais okupanto bizūnais.
manau, būtų net labai sveika ir logiška.
nes dabar visai keista - demaskavote okupantus, o jie tyli, kažkodėl jus apeina iš tolo… lyg kokioj demokratijoj leidžia jums dergti(s)...
nebent okupanto okupantas to neleidžia: matyt, būsite jiems labai nusipelnęs?

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2018-04-17 15:34

Citata: “Jūsų dėmesiui siūlome „susibūrimu į organizuotą grupę kaltinamų“...”

Taip, Jūs esate KALTI, nes esate susibūrę į organizuotą grupę ir vadinatės Lietuvos piliečiais Lietuvos valstybėje. Taip NEGALIMA. Tiems, kas naikina Lietuvos valstybę Jūs esate KALTI, todėl būsite PRIKALTI.

Paaiškinu, Lietuvos valstybė yra OKUPUOTA stribų, komunistpalaikių, kgbėšninkų ir visi 7 Seimai yra “išrinkti” ANTIKONSTITUCIŠKAI. Taigi po NEPRIKLAUSIMYBĖS paskelbimo dar neturėjome legitimios valdžios ir tam PRIEŠINASI visos be išimties partijos, visi Seimai, visi Prezidentai, ir net pats pats pačiausias LTSR-LR AT pirmininkas Vytautas Landsbergis su SIGNATARAIS.

Tokia turime padėtį Valstybėje. Neieškokite TEISINGUMO, kurio jau nėra pačiuose Valstybės pagrinduose - neteisėtoje valdžioje.

Na, o jeigu nesuprantate kas čia parašyta, tai linkiu ant savo kailio tai pajusti.
Šokinėjantis bizūnas ant tamstų nugarų gal ikrės proto?

Vava       2018-04-17 12:23

Cia nei teisingas teismas nei teisingumas. Cia susidorojimas ibauginimas pasirinkimas baudu. Gal kas pasikeis kai bus teisingumo ministras naujas- mg atstovas advokatas? Nezvenkit…

Pensininke       2018-04-17 8:58

Nesuprantu vieno kaip i slykstaus melo kurpiama byla , kuri brangiai kainuoja nereaguoja TEISINGUMO INSTITUCIJU   VADOVAI, kuriuos skiria Grybauskaite ir tvirtina seimas. Paskutiniam debilui aisku, kad Lietuvoje NERA TIESOS, kad teisesauga , anot Kryzeviciaus, SUPULIAVUSI,  bet valdzios ponams tai nerupi,  nes jiems siandien reikia rupintis savo turtais,  kuriu atsiradima   ta pati teisesauga netiria. Zodziu : “ranka - ranka plauna”.

Arvydas       2018-04-16 15:37

Baigiamas pasiekti tikslas - kad žmonės pamirštų, kad bijotų pasakyti savo nuomonę.


Rekomenduojame

„Iš savo varpinės“: Kodėl Donaldas Trampas nori užtverti Meksikos sieną? Kas ir kodėl tam priešinasi?

Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas bus pagerbtas ir JAV

Geroji Naujiena: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ (Mt 17, 5)

Vytauto Radžvilo kalba, pasakyta per „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40-ties metų jubiliejaus minėjimą Vilniuje

Susipažinkime: Kovojančios Lietuvos Prezidentas Jonas Žemaitis-Vytautas

Kuo reikšmingas EŽTT sprendimas, kad sovietų represijos prieš Lietuvos partizanus gali būti laikomos genocidu

Lietuvos ypatingasis archyvas: skelbiama KGB sudaryta Jono Žemaičio-Vytauto baudžiamoji byla

Valdas Vasiliauskas. Senoji gvardija suvirškino ir komitetus

Algis Krupavičius. Pati visuomenė turi keistis

Arvydas Juozaitis. Dar kartą dėl trukdymų piliečiams rinkti parašus už teisę kandidatuoti Prezidento rinkimuose ir dėl dezinformacijos

Kviečiame kartu paminėti „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejų

Arvydas Juozaitis. Kaip veikia šeimų ardymo politika

Vytautas Sinica. Vilniaus mero rinkimų tragizmas

Jurgis Didžiulis apie rinkimus ir pasirinkimus

Aurelija Stancikienė. Kaip aš ėjau už Vytį

Krescencijus Stoškus. Šventė tarp džiaugsmo ir skausmo

Iniciatyvinės grupės „Santarvė tautos sėkmei“ (STS) pareiškimas

Kauno forumo pareiškimas dėl Europos Parlamento ir Prezidento rinkimų

Arkivysk. Gintaro Grušo pamokslas Kovo vienuoliktąją: „Jei nustojame šventumą laikyti tikru ir pasiekiamu tikslu, kam tada mums laisvė?“

Arvydas Juozaitis dėl EP rinkimų ir nacionalinės vienybės: su Vytautu Radžvilu sutarta dėl abipusės paramos

EŽTT: nacionalinių teismų išvada – sovietų okupantų vykdytas sistemingas Lietuvos partizanų naikinimas laikytinas lietuvių tautos genocidu – pagrįsta

Genocido tyrimo centras nepasiduos vulgariam spaudimui

Rasa Čepaitienė. Dvidešimt keturios dienos

Filosofą ir rašytoją Arvydą Juozaitį kalbina Tomas Girdzijauskas

Romualdas Ozolas. Lietuvos Manifestas

Skelbtas piketas prie Gitano Nausėdos rinkimų štabo įvyko, visuomenės susitikimas-diskusija su jo patarėju Linu Slušniu – ne. Išsigąsta?

Algimantas Rusteika. Ar išnaudosime galimybę, kuri nepasikartos?

Ramutė Bingelienė. Kad trisdešimtieji atkurtosios Nepriklausomybės metai netaptų dar vienu apmaudo ir netikėjimo Lietuva dešimtmečiu!

Liudvikas Jakimavičius. Kovo 11-oji verta Santarvės pakto

Lietuva švenčia Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Kovo 11-osios renginiai: tiesioginė translaicija iš Seimo

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.