Ukrainos pamokos. Povilas Urbšys. Kas provokuoja lietuviškąjį Maidaną?

Tiesos.lt redakcija   2014 m. vasario 25 d. 11:00

27     

    

Ukrainos pamokos. Povilas Urbšys. Kas provokuoja lietuviškąjį Maidaną?

Pastarųjų dienų įvykiai Ukrainoje suteikė vilčių, kad nebebus žudomi žmonės ir valdžia taps tokia, kuri turi būti: ne valdyti žmones, bet jiems tarnauti. Žiniasklaidoje dažnai akcentuojama, kad protestai Maidane buvo susiję su lūkesčiais dėl Europos Sąjungos. Be abejo, tokia buvo pradžia – nepasitarusi su tauta Ukrainos valdžia atsisakė pasirašyti asocijuotą sutartį su ES valstybėmis. Ilgainiui šis nepasitenkinimas virto protestu prieš politikų savivalę ir peraugo į sukilimą prieš valdžią. Tie, kurie įdėmiai sekė įvykius Maidane, pastebėjo: apie įstojimą į ES aikštėje buvo kalbama mažiausiai. Daugiausia – apie valdžią, kuri apgaudinėjo žmones ir juos apvaginėjo. Galų gale – žmonės nusprendė į savo rankas imti tai, kas jiems ir priklauso – savo valstybės kūrimą.

Julija Tymošenko, paleista iš įkalinimo vietos, savo kalboje pirmiausia atsiprašė žmonių už politikus. Ji atsiprašė už visus tuos, kurie nepaisė žmonių, kurie vykdė savo „pokiliminius“ žaidimus siekdami bet kokia kaina išsaugoti valdžią, įtaką ir galimybę pasipelnyti.

Mes aiškiai turime pasakyti: sukilimas prieš valdžios savivalę Ukrainoje įvyko todėl, kad esantys valdžioje siekė valdyti, o ne tarnauti. Kijeve Maidanas vienu balsu pareiškė: Ukrainą kurti privalo ne politikai, o tauta. Šios mintys aktualios ir mums.

Po kruvinos dienos, kai Maidane buvo šaudoma į žmones, į Ukrainą atvyko ES diplomatai. Lenkijos, Vokietijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrai tarpininkavo derybose tarp valdžios ir opozicijos. Po šių įvykių buvo bandoma diplomatinėmis priemonėmis sureguliuoti kilusį konfliktą. Vienu metu atrodė, kad tarsi pasiektas kompromisas, kad iki 2014 m. gruodžio mėnesio bus surengti priešlaikiniai prezidento rinkimai. Kai opozicijos lyderis Vitalijus Klyčko, grįžęs su šiuo susitarimu į Maidaną, pateikė jį tarsi laimėjimą, žmonės jį tiesiog nušvilpė. Po opozicijos lyderio pasisakymo scenoje kalbėjęs vienas iš Maidano savigynos būrių vadų pareiškė: jei iki kito ryto neatsistatydins Viktoras Janukovyčius, bus pradėtas ginkluotas prezidentūros šturmas. Tik toks žmonių ryžtingumas privertė prezidentą V.Janukovyčių bėgti iš Kijevo ir paskatino šalį kardinaliems pokyčiams.

Tokie įvykiai Ukrainoje tapo aukščiausia pilietine išraiška. Vardan jos žmonės paaukojo savo gyvybes – ateina laikas, kai tauta privalo gintis, kai tampa aišku: jei tauta nesigins, ji bus sunaikinta.

Visada yra pavojus, kai minia tampa valdžia, bet ateina istorinis momentas, kai minia tampa piliečiais, kurie imasi atsakomybės už Tautos ir Valstybės išsaugojimą.

Dabar Maidano žmonės kalba, jog negalima tenkintis vien tik priešlaikiniais prezidento rinkimais, būtini ir priešlaikiniai parlamento rinkimai, būtina uždrausti balotiruotis į parlamentą tiems politikams, kurie jau dešimtmečiais sėdi valdžioje. Nepriklausomai nuo to, kas bus išrinkta į valdžią, žmonės pasiryžę atlikti jų pilietinę stebėseną ir kontrolę.

Iškalbingas faktas – nušalintas prezidentas V.Janukovyčius, norėdamas pabėgti iš Ukrainos, per savo apsauginius bandė papirkti pasieniečius. Aišku, ko norėti iš tokio prezidento, kuris praeityje buvo dukart teistas už kriminalinius nusikaltimus. Greičiausiai toks asmuo buvo išrinktas vadovaujantis tais pačiais motyvais, kaip ir pas mus – ir pas mus į valdžią renkamos partijos su juodosiomis buhalterijomis, asmenys, įtariami korupciniais nusikaltimais.

Kaip rinkėjai, gavome progą susimąstyti, iki ko gali privesti šalį politikai su nusikaltėlio mentalitetu. Gavę valdžią jie ir valstybines struktūras kriminalizuoja pagal savo taisykles. Ir tuomet valstybinės jėgos struktūros ima veikti kaip Ukrainoje – naikindamos bet kokias tiesos troškimo apraiškas.

Visą ta laiką stebėdami įvykius Ukrainoje, mes lyginame jų ir mūsų situaciją. Tikrai galima rasti nemažai analogų. Vienas iš pavyzdžių – referendumo dėl žemės klausimas. Galime diskutuoti, gerai tai ar blogai, bet viena aišku: surinkta trys šimtai tūkstančių parašų ir tai būtinas skaičius referendumui.

Apeliuoju į politikus, kurie privalo susimąstyti, kad būtent jie atsakingi už stabilumą valstybėje, nes nepasitikėjimas jais yra pasiekęs kritinę ribą. Tai, kas įvyko Maidane, gali turėti įtaką žmonių pilietiniam apsisprendimui ir čia, Lietuvoje.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

To Štai ...       2014-02-26 2:06

Ir ką ta stenograma įrodo?
Kad žemė nėra plokščia, kad ir kaip - žiūrint po nosim - vienam kitam atrodo?
O gal girdėjote, kaip DK kovoja dėl Deimantės?
Kitų nuo pedofilijos nukentėjusių vaikų?..
Ir ką išvis DK nuveikė Seime?
Balsavau, todėl galiu taip klausti.

Teta Beta       2014-02-26 1:29

P. Urbšio pastabos taiklios. Tik labai norėtųsi ir tvirtesnės pozicijos seime. Kur dingo ištikimybės priesaikai grupė?

Taduk       2014-02-26 0:23

Pasiskaityk apie si tipa http://www.urbsyspovilas.lt

Tadas       2014-02-26 0:01

turbūt smagu iš už kampo,kitus pakurstyt Maidanui,ponas Urbšy,bet pačiam atsistoti to Maidano priešaky ,kojelės dreba.

Stai to niekso Urbsio stenograma       2014-02-25 23:55

2013 rug­sė­jo 30 d. Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no kal­tais dėl tar­ny­bi­nių pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo Kau­no mies­to Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­vu­sį vir­ši­nin­ką E. Kuc­kai­lį ir ty­rė­ją R. Kai­rie­nę. Prieš pen­ke­rius me­tus šie pareigūnai pa­gal D. Ke­džio pa­reiš­ki­mą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dukters tvir­ki­ni­mo. Dėl šių pa­rei­gū­nų kal­tės ne­bu­vo at­lik­ti ne­ati­dė­lio­ti­ni iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai, ku­rie bū­tų lei­dę nu­sta­ty­ti tie­są by­lo­je. Šio ne­vei­ki­mo kai­ną ži­no vi­sa Lie­tu­va – tai žmo­nių gy­vy­bės, su­luo­šin­ti Dei­man­tės ir ki­tų žmo­nių li­ki­mai. Ar dėl šių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mų veiks­mų bu­vo nors vie­nas D. Ke­džio skun­das? Ne­bu­vo. Ar N. Venc­kie­nė nors kar­tą yra pa­smer­ku­si tuos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus? Ne­pa­smer­kė. Ne­ga­na to, tei­sia­mi pa­rei­gū­nai pra­šė, kad Venc­kai bū­tų ap­klaus­ti kaip jiems pa­lan­kūs liu­di­nin­kai. Bū­tent šių pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mas ne­vei­ki­mas at­vė­rė pe­do­fi­li­jos žaiz­dą, dėl ku­rios N. Venc­kie­nė, pa­sak jos pa­se­kė­jų, ne­va bu­vo iš­va­ry­ta iš Sei­mo ir pa­si­slė­pė, tuo pa­ro­dy­da­ma, jog jos jau ne­be­do­mi­na Dei­man­tės li­ki­mas. Kovoti, ko ge­ro, bu­vo nau­din­ga tol, kol mergaitė buvo jos ran­ko­se.

Pe­do­fi­li­jos skan­da­lo įkarš­ty­je už Ute­nos vai­kų na­mų glo­bo­ti­nių tvir­ki­ni­mą bu­vo su­lai­ky­tas Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio pa­dė­jė­jas G. Gai­žaus­kas. Sei­mo na­rys ne­at­si­sa­kė sa­vo eta­ti­nio pa­dė­jė­jo sek­re­to­riaus pa­slau­gų, nes lau­kė, kol by­la bus per­duo­ta teis­mui. Anot tuo­me­ti­nio Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio, ty­ri­mų bū­na vi­so­kių - jie ga­li tęs­tis iki be­ga­ly­bės. N. Venc­kie­nė ir jos ar­ti­miau­sia ap­lin­ka ne­rei­ka­la­vo šio Sei­mo na­rio po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės už savo el­ge­sį. Šie fak­tai aki­vaiz­džiai pa­ro­do, jog pe­do­fi­li­jos te­ma Sei­mo na­rei N. Venc­kie­nei ak­tu­a­li tiek, kiek nau­din­ga jai as­me­niš­kai.

Da­bar daug kal­ba­ma apie prie­šiš­kų jė­gų su­in­te­re­suo­tu­mą ne­leis­ti N. Venc­kie­nei grįž­ti į Lie­tu­vą, ta­čiau da­lis taip teigiančių bet ko­kia kai­na sie­kia iš­sau­go­ti Sei­mo na­rės sta­tu­są. Jie da­ro vis­ką, kad N. Venc­kie­nė ne­grįž­tų, nes būdama Sei­mo na­re, ji ga­li ti­kė­tis pa­lan­kes­nio spren­di­mo dėl po­li­ti­nio prie­globs­čio su­tei­ki­mo ki­to­je vals­ty­bė­je.

Ne­nu­steb­čiau, jei­gu svars­ty­mas dėl ap­kal­tos pro­ce­so pra­dė­ji­mo N. Venc­kie­nei – tai tik ge­ne­ra­li­nė re­pe­ti­ci­ja dėl Sei­mo na­rio V. Us­pas­ki­cho, ku­ris jau bu­vo pa­si­pra­šęs po­li­ti­nio prie­globs­čio Ru­si­jo­je, ku­ris ne­ri­mas­tin­gai lau­kia Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo ir ku­ris taip daž­nai pas­ta­ruo­ju me­tu pra­dė­jo va­ži­nė­ti į Ru­si­ją sa­vo as­me­ni­niais rei­ka­lais. N. Venc­kie­nės at­ve­jis ga­li tap­ti pre­ce­den­tu ir V. Us­pas­ki­chui. Ta­da tu­rė­si­me du Sei­mo na­rius už­sie­ny­je: vie­nas – Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, ki­tas – Ru­si­jo­je. Liks tik or­ga­ni­zuo­ti Sei­mo iš­va­žiuo­ja­muo­sius po­sė­džius, kad už­tik­rin­tu­me šių Sei­mo na­rių vi­sa­ver­tę par­la­men­ti­nę veik­lą. Juo­kin­ga, jei­gu ne­bū­tų grau­du.

Kiek VSD berniukų ir mergaičių       2014-02-25 23:10

rūpi Tiesos.lt skaitytojus parodyti kaip liguistai reaguojančius tik į vieną klausimą smile
Pagarba Povilui Urbšiui - matyt, išties yra ko bijoti, jei mesta tiek jėgų ir laiko rašinėti vieną ir tą patį.
Bet juk nelimpa.

Dzūkelis       2014-02-25 23:07

Bet kaip jie visi, tame tarpe ir Urbšys bijo, kad Lietuvoj nebūtų Maidano. Jie labai bijo žmonių ir daro viską, kad tik žmonės nepasijustų šeimininkaais savo Tėvynėje. Ir kokie jie yra dviveidžiai - žodžiais palaiko Maidane kovojančius, o patys viską lygiai taip pat daro, kaip ir Ukrainos valdantieji plėšikai.

total košmar       2014-02-25 22:59

Garliavos istorijoje daug apsišvietė tokių teisuolių kaip Urbšys. Tos gėdos jis (ir kiti pedofilijos istorijos antiherojai) niekad nenusiplaus

Zydrunas       2014-02-25 20:47

Vienas is provokuojanciu - pats Urbsys. Jam normalu, kad i teisejos gyvenama vieta lauziasi smogikai, o leidima tam dave Apylinkes teismelio teiseja! Jis niekaip nenori diskutuoti su Visuomenines Komisijos nariais, nors nesistemine ziniasklaida ta galimybe jam suteikia nuolatos. Man nesvarbu ar Povilas “kedofobas” ar “kedofilas”, bet 240 vnt. veiksmai pries tuomet niekuom neapkaltinta teiseja ir ja taikiai palaikiusius zmone, yra - nusikaltimas. Jei jis tai nutyli, nemato, sako - “grizk, Neringa, bus teisingumas”, tai as jame nematau adekvataus noretojo kazka keisti, o tuo labjau kovoti.

Pensininkė       2014-02-25 18:13

Lietuviai kaip Janukovičius - bailiai, todėl mūsų valdžiukė puikiai pažįsta savo žmones, nes mūsų nedaug ir tyčiojasi be jokios sąžinės graužaties. O apie Maidaną Lietuvoje net nesvajokit, nes tie kurie ir galėjo tai padaryti - jau seniai vergauja vakaruose, kur pakankamai jiems moka. Lietuvoje vergystė įteisinta tik apgraužto kaulo numetimu. Žinoma, kai kuriems dar ir mėsytės šiek tiek palieka. Tokį Maidaną kaip Ukrainoje jums visiems matyti kaip ir savo ausis be veidrodžio. Liežuviu plakti, oi kokie mes drąsus. Drąsūs buvome nuo 1988 metų. Atgavus laisvę, o gal numestą kaulą dabar ir graibstome vienas iš kito.
Kuris tvirtesnis ir apsukresnis kaulas jam atitenka.Man jau pakaks, nes atgyvenau ilgai. Bet jaunimo ateitis - nepavydėtina. Jie kentės tai ką pridirbo
buvusieji visi be išimties. Gal tik R. Paksas dar nespėjo nei blogo, nei gero
nuveikti - greit jį “nulinčiavo”. O visi kiti V I E N O D I !!!!

arvis       2014-02-25 17:26

bernardinuose A.Navickas bent jau paaiškino,kodėl jo tokia pozicija dėl Garliavos,reikėtų ir Urbšiui pasiaiškinti…ir visai nesvarbu,kokia ta Venckienė,kokios “tamsios dėmės” sukasi aplink ją,reikia aiškiai vertinti tik vieną faktą-ar mergaitės paėmimas jėga,prieštaraujant teismo nutarčiai,tyčia demonstruojant valstybės galią,yra teisėtas veiksmas.ir viskas,taškas.D.Kuolys tada sakė-valstybė sulaužė sutartį su visuomene,ir už tai turės atsakyti.nesvarbu,kad tęstinį minėjimą-akciją Daukanto aikštėje renkas nedaug žmonių,ne kiekis svarbu,o faktas.J.Sasnauskas rašė,kad net jei du žmonės turi laisvės idėją,ji jau pražydo,ir niekas tos idėjos nebesustabdys…Aišku,diktatoriams ir tautos suvereno uzurpatoriams trūksta proto tai susivokti,kaip trūko janukovičiui,tai dėlto anksčiau ar vėliau tokie veikėjai ir pralaimi ,ir kartais taip greitai,kad net nespėja pabėgti į užsienį...gali taip nutikti ir Lietuvoje,nes absurdo,niekšybės ir melo šitoje valstybėje jau liejasi per kraštus…

eziukas       2014-02-25 17:21

Netikiu jumis,nors tu ką, ponas Povilai….nepatikimas Jūs ir nežinau iš kur toks jausmas ???

Tomas       2014-02-25 17:08

Rašo gražiai, nes kinkos dreba dėl nusikalstamų veiksmų prieš Garliavos mergaitę. Labai gerai, kad šis žmogus nors kiek atgailauja. O štai eksprokuroras paualuskėlis dar daugiau privirė košės, kurią su skausmu srebiame iki šiol.

vienas iš analogų-pats Urbšys       2014-02-25 16:47

O Urbšys ir Gailius-ne “lochotroninių” Ukrainos technologijų analogai Lietuvoje? Mentų ir saugumiečių “kalių karo” aktyvūs dalyviai su trigubais-keturgubais standartais.Vienas baisiausių Janukovyčiaus režimo “žmonių”-Andrejus Portnovas pradėjo savo veiklą irgi ne kur kitur,o Tymošenkos “Batkivščynoje”,o baigs Hagos tribunole.Netrūko niekšų ir “Udar” partijoje.Visi jie iškilo panašiai laidydami gerkles kaip ir Urbšys su Gailiumi,bet elgėsi taip,kad nebeliko nieko kito kaip atvirai pripažinti paramą Zeko gaujai.Raskite 3 skirtumus tarp jų ir Urbšio su Gailiumi!

jonas       2014-02-25 15:37

lyg ir garbingas pilietis tas Urbsys,bet teisingumas pedofilijos byloje jam tinka,idomu kodel jis nesusimasto del ko tiek nuzudymu kurie jau 5 m.netiriami,cia ir jam tabu?

ponas urbsy,       2014-02-25 15:05

tokie kaip jus ir provokuoja maidanus. Atsimenate savo balsavima del Venskienes sudorojimo, del pedofilijos auku pradanginimo?

JEIGU       2014-02-25 14:16

Lietuvos “mažąjį Maidaną”  gegyžės 17d.  nugalėjo “juodojo sarašo” tranai, tai nereiškia, kad tauta pamiršo visus jo dalyvius ir kurstytojus…

tik spėju       2014-02-25 13:40

kadencija pamiegota EP papildo kisene pustrecio mln litu. O rinkimai arteja…

diedukas       2014-02-25 13:27

Juodojo sąrašo veikėjas postringauja apie Maidanus? O apie kurį Maidaną
postringaujama? Ar apie “Dešiniojo sektoriaus”, ar “Maidano sąjungos”?
O gal apie boksininko, ar triušio, o gal moters su dalgiu(Жунщина с косой)?
Tiems kas už pedofilus balsuoja, nevertėtų šauktis Maidanų, nes taip galima ir “sysalų” netekti.

Kodel       2014-02-25 13:14

Puteikis su jais, supratome is KK2

kritine riba       2014-02-25 12:34

buvo pasiekta Garliavoje. Dabar balansuojama ant lyno. Neabejotina, kad dabartiniai cirkininkai pasitrauks. Kas suspes.

Romualdas       2014-02-25 12:32

Apeliuoti neužtenka. Ukrainiečių padėtis šiuo metu yra geresnė. Jie yra pozicijoje, iš kurios įmanoma kurti pavyzdinę valstybę. O ką gali lietuviai? Laukia pražįstant ievų.

Garliavos ivykiai- tai lakmusas politikams       2014-02-25 12:02

deje, sis ponas sio isbandymo neislaike. Puikiai prisimenu, kiek purvo jis ispyle ant Venckienes ir Garliavos gyneju.

Algis       2014-02-25 11:58

Dar kart sakau, kad šis pilietis yra iš juodojo 80 - ties sąrašo, kodėl staiga jis taip aktyviai pradėjo reikštis būtent šiame portale reikia gerai pamastyti, o ypač kokių tikslų vedamas jis vis reiškiasi čia, o ne kokiam delfy ar lr. Pamastykime, gerai pamastykime apie tokius “rašytojus”.
O geriausiai tai būtų su tokiu “rašytoju” pabendraut “tet a tet”.

Povilas Urbšys rašo:       2014-02-25 11:23

- “Tai, kas įvyko Maidane, gali turėti įtaką žmonių pilietiniam apsisprendimui ir čia, Lietuvoje”.  Toks paaiškinimas “gali tuirėti” netinkamas, nes jau Lietuva pribrendo Lietuvos Maidanui ir, manau, laukia progos, kas juos šauks į LT Maidaną.

vilte       2014-02-25 11:17

Niekada nepamirsiu 80 - ies ir tame tarpe Urbsio , balsavusio uz N. Venskienes leidima suimti , jis man niekas !

prisimename        2014-02-25 11:16

Bet gal praregėjo, nors vargu…

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt pirmoji (gegužės 15-oji) diena

Nuo Romo Kalantos aukos praėjo 50 metų

Indijos chirurgas planuoja persodinti gimdą į translytės „moters“ kūną ir sudaryti jam galimybę pastoti dėka pirmos tokios operacijos pasaulyje

Nepriklausomos valstybės ir imperijos. Vytautas Radžvilas

Vytautas Rubavičius. Partnerystės įstatymas – moterystės ir motinystės pažeminimas

Edvardas Čiuldė. Atviras laiškutis Emmanueliui Macronui

Kandidato į AT teisėjus E.Šileikio drąsi kalba išgąsdino Seimą

ES ciniškai naudojasi pavojaus situacija Europoje, kad išplėstų savo galias

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt devintoji (gegužės 13) diena

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Įveiksime ligas ar žmogiškumą?

Ramūnas Aušrotas. Vaiko teisių apsaugos klystkeliai

Vatikano sinodo svetainė švenčia homoseksualumą ir įvaikinimą homoseksualų porose

Mokslinė konferencija Romo Kalantos metams paminėti

Vytautas Sinica. Apie Gabrieliaus Landsbergio interviu

Vytautas Radžvilas. Ir vis tik tai PAKTAS

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt aštuntoji (gegužės 12-oji) diena

Kun. Gintaras Jurgis Sungaila. Konstantinopolio patriarchatas Lietuvoje – nauja Bažnyčia?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.