Ugdymo politika

Žmogaus teisių gynėjai: TSPM instituto administracija pamynė žmogaus teises ir laisves

Tiesos.lt redakcija   2017 m. liepos 17 d. 15:14

18     

    

Žmogaus teisių gynėjai: TSPM instituto administracija pamynė žmogaus teises ir laisves

Praėjusią savaitę viešai išsakyti kelių VU TSPMI dėstančių kolegų siūlymai profesoriui V.Radžvilui išeiti iš darbo institute, taip pat atviri necenzūriniai profesoriaus užgauliojimai viešojoje erdvėje paskatino Lietuvos žmogaus teisių ir kitas organizacijas įvertinti pastaruosius faktus žmogaus teisių kontekste.

Primename, kad institute skandalas kilo, kai grupė studentų parašė prašymą TSPMI administracijai profesoriaus V.Radžvilo dėstomo kurso statusą pakeisti iš privalomojo į pasirenkamąjį. Instituto administracija minėtą prašymą patenkino plačiau jo nesvarsčiusi.

Liepos 17 d. Lietuvos mokslininkų sąjunga, žmogaus teisių organizacijos ir Aukštųjų mokyklų profsąjungų susivienijimas (LAMPSS) išplatino pareiškimą, kuriame pasmerkė tokį TSPMI administracijos elgesį.

Pareiškime sakoma, kad TSPMI administracija studentų prašymą profesoriaus dėstomo kurso statusą pakeisti iš privalomojo į pasirenkamąjį patenkino, net išsamiau jo neapsvarsčiusi, nors vėliau buvo gautas ir alternatyvus TSPMI studentų ir alumnų prašymas – palikti kursą privalomą. Toks instituto administracijos sprendimas smarkiai pablogina prof. V. Radžvilo padėtį institute ir netgi sudaro sąlygas jį, kaip neturintį pakankamo darbo atleisti iš darbo.

Pareiškimo autoriai atkreipia dėmesį, kad TSPMI administracijos sprendimas, kuriuo besąlygiškai patenkintas pirmojo kurso studentų prašymas dėl kurso statuso keitimo turi visus asmens diskriminavimo dėl įsitikinimų ar pažiūrų požymius. Jų nuomone, studentų iniciatyvos teisė reglamentuoti dėstomų kursų temas ir jų turinį nėra absoliuti ir privaloma, o prof. V. Radžvilo Europos idėjos istorijos kursas dėstomas ne vienerius metus ir dėl jo TSPMI administracija, Taryba ar Studijų programos komitetas iki šiol nebuvo gavę pastabų ar priekaištų. Kursą, kaip naudingą ir įdomų, savanoriškai lanko kitų kursų ir kitų studijų programų studentai.

Žmogaus teisių požiūriu studentų prašyme nurodyti prof. V. Radžvilo kurso pakeitimo iš privalomojo į pasirenkamąjį motyvai – profesoriaus euroskeptiškos pažiūros, subjektyvus požiūris į Europos Sąjungą – netgi nesvarstytini. Šie motyvai, kuriais remiantis priimtas Studijų programų komiteto sprendimas, prieštarauja   Konstitucijoje įtvirtintam žmogaus teisių ir laisvių principui – asmens teisei turėti įsitikinimus, pažiūras ir laisvai juos reikšti.

Žmogaus teisių požiūriu taip pat nepateisinama, kad akademinėje aplinkoje dėstytojo pažiūros ir įsitikinimai (ne kompetencija, kvalifikacija) susiejami su dėstomo kurso tikslingumu ir netgi lemia jo vertę studijų programoje.

Pareiškimo autoriai ypač susirūpinę, kad tarp prašymą inicijavusių studentų yra Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje darbuotoja. Jų nuomone minėtos darbuotojos inicijuotas prašymas TPSMI administracijai primena sufabrikuotus „darbo žmonių“ laiškus sovietų komunistų partijai, kuriuose būdavo smerkiami mokslininkai, rašytojai ir kultūros veikėjai, nepritarę oficialiai sovietų komunistų partijos doktrinai. Būtent analogiškų laiškų pagrindu sovietų valdžia atleisdavo iš darbo jai neįtikusius kultūros ir mokslo darbuotojus, pašalindavo iš kūrybinių organizacijų rašytojus bei kitus kūrėjus, o kai kuriuos jų tokių prašymų pagrindu („pritariant darbo kolektyvams“) įkalindavo arba ištremdavo į Sibiro lagerius.

Pareiškimą pasirašiusios organizacijos teigia, kad bet kokios iniciatyvos, kuriomis siekiama apriboti asmens veiklą dėl pažiūrų ar įsitikinimų reiškimo, yra grubus žmogaus teisių pažeidimas ir asmens diskriminavimas dėl jo pažiūrų ar įsitikinimų.

TSPMI administracijos Pareiškimo pagrindu priimtas sprendimas prieštarauja Konstitucijos 25 str., kuris laiduoja asmens teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.  Konstitucijos 42 str. nustato, kad Kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi.

Mokslininkų, žmogaus teisių organizacijos ir profsąjungos ragina Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, Švietimo ir mokslo ministeriją bei Vilniaus universiteto administraciją visapusiškai ištirti aptariamą diskriminavimo atvejį ir be išlygų užkirsti kelią praktikai, kurios apraiškų dėsningai padaugėjo pradėjus aukštojo mokslo reformą.

Pareiškimą pasirašė: Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija,  Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Piliečių gynybos paramos fondas, Lietuvos Helsinkio grupė, Nepartinis demokratinis judėjimas, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS)

* * *

Dėl prof. V. Radžvilo diskriminavimo pažiūrų ir įsitikinimų pagrindu

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei
Vilniaus universiteto administracijai
Lietuvos akademinei bendruomenei

Kopija:
Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje

 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJŲ,
LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS IR LAMPSS
PAREIŠKIMAS

2017 m. liepos 17 d.
Vilnius

2017 m. gegužės 15 d. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (toliau – TSPMI) Europos studijų magistro programos pirmojo kurso studentų grupė (I. Galkytė. Ž. Damošius P. Palaikytė, S. Žukauskaitė, J. Albertavičienė, J. Ražanaitė, T. Pipiras, I. Miklaševskaja, M. Glinskytė) pateikė TSPMI administracijai prašymą pakeisti prof. V. Radžvilo dėstomo kurso „Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos“ statusą iš privalomojo į pasirenkamąjį. Prašyme teigiama, kad dauguma prof. V. Radžvilo dėstomų temų, „…dėstytojo euroskeptiškos pažiūros iškreipia supratimą apie Europos Sąjungą…“, „…išsakomas subjektyvus požiūris į Europos Sąjungą neleidžia susipažinti su esamu platesniu akademiniu diskursu, o tai neatitinka programoje numatyto pagrindinio dalyko tikslo“.

TSPMI administracija šį studentų prašymą patenkino, net išsamiau jo neapsvarsčiusi, nors vėliau buvo gautas ir alternatyvus TSPMI studentų ir alumnų prašymas – palikti kursą privalomą. Pirmasis studentų pageidavimas buvo patenkintas nevertinat galimų pasekmių (arba jas aiškiai suvokiant) remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XII-2534 30 str. studentams suteikiamomis teisėmis.

Toks TSPMI administracijos sprendimas smarkiai pablogina prof. V. Radžvilo padėtį institute ir netgi sudaro sąlygas jį, kaip neturintį pakankamo darbo krūvio (nes kursas – neprivalomas), atleisti iš darbo. Pažymėtina, kad panašūs dalykai vyksta daugelyje Lietuvos universitetų dėl studentams skiriamų „krepšelių“.

Atkreipiame dėmesį, kad TSPMI administracijos sprendimas, kuriuo besąlygiškai patenkintas magistro pirmojo kurso studentų prašymas dėl kurso statuso keitimo turi visus asmens diskriminavimo dėl įsitikinimų ar pažiūrų požymius. Netgi nevertinant administracijos sprendimo atitikties studijų programų rengimo ir jų tvirtinimo tvarkai, kurią reglamentuoja TSPMI nuostatai, būtina pripažinti, jog studentų iniciatyvos teisė reglamentuoti dėstomų kursų temas ir jų turinį nėra absoliuti ir privaloma. Prof. V. Radžvilo Europos idėjos istorijos kursas dėstomas ne vienerius metus ir dėl jo TSPMI administracija, Taryba ar Studijų programos komitetas iki šiol nebuvo gavę pastabų ar priekaištų. Kursą, kaip naudingą ir įdomų, savanoriškai lanko kitų kursų ir kitų studijų programų studentai.

Žmogaus teisių požiūriu studentų prašyme nurodyti prof. V. Radžvilo kurso pakeitimo iš privalomojo į pasirenkamąjį motyvai – profesoriaus euroskeptiškos pažiūros, subjektyvus požiūris į Europos Sąjungą – nesvarstytini. Atkreipiame dėmesį, kad šie motyvai, kuriais remiantis priimtas Studijų programų komiteto sprendimas, prieštarauja LR Konstitucijoje įtvirtintam žmogaus teisių ir laisvių principui – asmens teisei turėti įsitikinimus, pažiūras ir laisvai juos reikšti. Primename, kad tai yra viena pamatinių Europos demokratinių vertybių.

Žmogaus teisių požiūriu taip pat nepateisinama, kad akademinėje aplinkoje dėstytojo pažiūros ir įsitikinimai (ne kompetencija, kvalifikacija) susiejami su dėstomo kurso tikslingumu ir netgi lemia jo vertę studijų programoje. Akivaizdu, kad dėstomo kurso statuso pakeitimas dėl mokslininko pažiūrų turėjo būti sprendžiamas ne siaurame TSPMI padalinyje – Studijų programos komitete, o pateiktas svarstyti VU akademinei bendruomenei.

Esame įsitikinę, kad argumentuotai kritiškas požiūris į su dėstomu kursu susijusias aktualijas mokslo įstaigoje negali būti varžomas konjunktūrinėmis ar ideologinėmis insinuacijomis. Tariamai euroskeptiškų, o iš esmės tik kritiškai vertinančių dabartinių ES politikų ir biurokratų veiksmus, mokslininkų yra visose demokratinėse valstybėse, ir jų akademinės veiklos suvaržymas akivaizdžiai prieštarautų tarptautiniu mastu įtvirtintam žmogaus įsitikinimų ir pažiūrų laisvės principui.

Ypač susirūpinimą kelia tai, kad tarp prašymą inicijavusių studentų yra Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje darbuotoja, kas leidžia manyti, jog šioje pamatinių demokratinių vertybių saugojimo ir sklaidos institucijoje įsivyravo autoritarinis požiūris į žmogaus teises ir laisves. Minėtos atstovybės Lietuvoje darbuotojos inicijuotas prašymas TPSMI administracijai primena sufabrikuotus „darbo žmonių“ laiškus sovietų komunistų partijai, kuriuose būdavo smerkiami mokslininkai, rašytojai ir kultūros veikėjai, nepritarę oficialiai sovietų komunistų partijos doktrinai. Būtent analogiškų laiškų pagrindu sovietų valdžia atleisdavo iš darbo jai neįtikusius kultūros ir mokslo darbuotojus, pašalindavo iš kūrybinių organizacijų rašytojus bei kitus kūrėjus, o kai kuriuos jų tokių prašymų pagrindu („pritariant darbo kolektyvams“) įkalindavo arba ištremdavo į Sibiro lagerius.

Atsakingai pareiškiame, kad bet kokios iniciatyvos, kuriomis siekiama apriboti asmens veiklą dėl pažiūrų ar įsitikinimų reiškimo, yra grubus žmogaus teisių pažeidimas ir asmens diskriminavimas dėl jo pažiūrų ar įsitikinimų. TSPMI administracijos Pareiškimo pagrindu priimtas sprendimas prieštarauja LR Konstitucijos 25 str., kuris laiduoja asmens teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. LR Konstitucijos 42 str. nustato, kad „Kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi“. Šios pamatinės žmogaus teisės yra įtvirtintos ir ginamos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (10 str.), Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte (19 str.) Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte (15 str.) bei kituose tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose.

Raginame Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, Švietimo ir mokslo ministeriją bei VU administraciją visapusiškai ištirti aptariamą diskriminavimo atvejį ir be išlygų užkirsti kelią praktikai, kurios apraiškų dėsningai padaugėjo pradėjus aukštojo mokslo reformą, kai, prisidengiant tam tikrais prašymais, mokslininkai imami persekioti ir atleidžiami iš darbo dėl įsitikinimų ar pažiūrų ir jų reiškimo.

Lietuvos mokslininkų sąjunga
Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras:

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija
Lietuvos žmogaus teisių asociacija
Piliečių gynybos paramos fondas
Lietuvos Helsinkio grupė
Nepartinis demokratinis judėjimas
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS)

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

VaidasVDS       2017-07-21 22:28

turėjo būti: “koks nors jo išvestas vergas”

VaidasVDS       2017-07-21 22:25

Letai,
Pats Dievas žmones vertins pagal jų nuopelnus.
Ir Jo teisingumas bus vienodas, neatsižvelgiant į žmonių darbų kiekį, kiek į dvasinę darbų “kokybę” ir aplinkybes.
Šaunu, kad gynei Kusaitę. Bet juk aktyviai reiškeisi tuo metu, o ir dabar aktyviai reiškiesi tuose reikaluose, dėl kurių geriau už kitus žinojai situaciją.
Tavo suvokimas apie dvasinius reikalus neįtikėtinai klaidingas, bet tau aš to neįrodysiu. Bet, kadangi Dievas teisia pagal žmonių tikrus ketinimus, tai net ir toks taip smarkiai klystantis tvarinys turi tam tikrų šansų prieš Dievą, jei nepridirbs nesąmonių.
Ar Mozė buvo svarbesnis pasauliui, ar koks nors jo vergas? Abu juk buvo žmonės ir nusipelnę vienodo teisingumo.
Tau labai trūksta išminties, nes didelį intelektą švaistai faktiškai veltui. Bet taip buvo ir su tais fariziejais, kurie teisė Jėzų. Jie turėjo daug žinių, tikrai nebuvo kvailiai, bet peržengti per savo intelektus ir įsitikinimus taip ir nepajėgė...

Marginalas Tarabildai su Vaidu       2017-07-21 15:44

Bandymas vertinti žmones pagal nuopelnus, bet ne pagal teisingumą ir TIESĄ, kuri Viena kiekvienam, man atrodo ne tik ateistinis, bet net urvinis. Būtent tragiška, jei pats Radžvilas leidžia save išskirti ir įsijungia į audrą dėl savęs. O juk šmikių iš Žmogaus teisių asociacijos bei Helsinkio grupės pareiga buvo žiūrėti teisingumo, ne nuopelnų, būtent dar banditų gaujos patyčių iš Kusaitės metu. Tylėjo. Jiems Kusaitė ne žmogus ir ne pilietė. Jiems Kusaitės gynimas nebūtų pagražinęs efektingai skambančių pareigybių. Svolačiai. Audros dėl Radžvilo esmė yra pamatų suvokimo stoka ir vaizdavimas drąsos ten, kur nėra pavojaus.
Pasirodo Lietuva tikrai beviltiška, jei net tokie dalykai “nedaeina”. Čia ir bus valandos x problema, gerbiamas Tarabilda.
Tikrai daug lengviau patriotiškai svarstyti “lenkiškų” raidžių “problemą” globalių spectarnybų elektroninio sekimo lusto aplankėlyje. Su tuo galima net ir į vaigauskinį seimą įvažiuoti, Tautos vadu pabūti iki kitų “rinkimų”. Juk spalvotus stikliukus mėgstantiems laukiniams niekam nereikalingas kartoninis aplankėlis ir yra “Lietuvos” “pasas” pagal IŠVAIZDĄ. Idealus vergas nesuvokia vergystės.

jura        2017-07-20 10:05

Ar kas nors buvote uzsuke i ta socialisto Pranckevisiaus Europos Komisijos atstovybe? Ar perziurejot bent postus ju FB? O as perziurejau ir susidariau ispudi, kad ju uzdavinys isviliot kuo daugaiu progresyvaus jaunimo is Lietuvos!.. Ten ir kvietimai naudotis ne Europs Komisijos finansuojamu ERAZMUS, bet Soros ERAZMUS +, kuri nepasiulo nei vienos praktiskos specialybes, tik propagandinem “sociologijom”, nukreiptom pries tautiskuma/nacionalizma. Ten aptiksit ir nuorodas i “nuostabias” aistringas Bumbliausko paskaitas apie “lietuviska tapatybe”. Taip kad si agentura, kurioje dirba toji skundike,  ne Komisijos atstovybe, o panasiau i Soros atstovybe.

štaziui       2017-07-20 10:01

tai gaidžio keterą pūsdamas tik tiek tepripūtei?

jura        2017-07-20 8:49

Zioplumas tolygus tevynes isdavystei, nes taip jau ne karta buvo.
Manydami, kad eina i Vakarus, didziuma “open society” knygeliu prisiskaite intelektualai ne nepastebejo kaip nuo meskos i vilko isskesta glebi pateko.
Kodel tarp pasirasiusiu nera nei vienos jaunimo organizacijos? laiks issiaiskinti kas jas globoja. Nes tik vilkas zino, kaip lengva nesubrendusio proto jaunima pajungt visokiems maistams ir protestams ir jis laiko uz pavadelio ta nesubrendusi prota, nes “darbininku” diktatura atgyveno su nauju technologiju sklaida. Kaip Leninas su Trockiu telegrafa ir Iskra, taip jis savo rankose laiko medija, savo NVO su think-tank’ais ir net investavo i socialinius tinkllus. Savo organizaciju pavadinimams vilkas linkes priklijuot “europos” varda, kad jkuo daugiau zmoniu suklaidintu.
I
Ir tas vilkas su meska tik tiek “priesai”, kiek Gorbis su Putinu. Abeju tikslai tie patys - ivaryt zioplas aveles i viena tinkla, toli grazu ne ju isgelbejimui, kaip galetu pamanyt kriskscionys irgi tikintys pasaulio suvienijimu jo isgelbejimui.

stasys       2017-07-19 6:38

Tam kad problema taptu aiški reikia sulaukti ir profesoriaus viešo komentaro .Negali pulti vertinti situacijos paputus gaidžio ketera .

VaidasVDS       2017-07-18 16:03

Nesuprantama, kaip galima lyginti Kusaitę ir Radžvilą.
Pats Kusaitės elgesys buvo vaikiškai kvailas ir įtakotas visokiausių pašalinių asmenų interesų. Tai, kaip buvo bandoma pasielgti su ja (ypač kuomet ji buvo dar nepilnametė), buvo visiškai neleistinas kai kurių valstybės pareigūnų elgesys, o kartu ir tėvų nepakankama priežiūra ar auklėjimas.
Tuo tarpu Radžvilas yra filosofas, mąstytojas, kuris yra tiesiog atvirai persekiojamas už savo įžvalgias pažiūras.
Šitam pasauliui tikrai reikia išminties, bet ar tikrai reikia neatsakingo veikimo ar kvailo klydimo.
Marginalas visada rūpinasi savo iliuzinėmis pranašystėmis, kurios lyg ir veda į tai, kad štai jau tuoj, tuoj išsipildys įvairiausių ST, NT ir Korano pranašų pranašystės, o štai Kusaitė buvo viena iš tam tikros kovos su “netikėliais” nukentėjusių herojų.
Ne veltui marginalas čia nuolat kartodavo Maranata. Jo įsitikinimu tai jau vyksta. Bet tai nėra tik jo įsitikinimas. Net popiežius Pranciškus per 2015 Kalėdas buvo pareiškęs, kad tos kalėdos bus paskutinės, o po to pradėjo susitikimų ciklą su kitų konfesijų religininkais.
Bėda tik tame, kad jie visi taip ir neišmoko suvokti tikrųjų dvasinių tiesų. Taip, byra ir katalikų bažnyčia, ir kitos bažnyčios, bei evoliuciniai tikėjimai. Ir, formaliai, tai yra jų nesuvokimo pabaiga ir tai jiems atrodo kaip katastrofa, netgi tokia, kokia buvo paišoma jų senovinėse vis pakoreguotose pranašystėse. Ne, brangieji, tiesiog iš lėto ateina geresni dvasiniai laikai. Anot šių laikų pranašų (Keisis, Vanga ir kiti) paskutiniu JAV prezidentu turėjo būti Obama, bet štai atėjo Trampas. Bet atėjo (ir be jokių pranašautų baisumų) kitoks, nei visi tikėjosi. Jis tiesiog gali būti kitokių laikų pradžia, net ir pats to nesuvokdamas. Iš kitos pusės, pagal kito pranašo šv. Malachijo pranašystes dabartinis popiežius yra paskutinis popiežius. Gal dėl to pats popiežius skelbė paskutines Kalėdas ir ruošėsi pasaulio pabaigai, kuri eilinį kartą taip ir neįvyko. Bet gal būt po šio popiežiaus Katalikų Bažnyčioje, o gal ir visoje krikščionybėje prasidės tokie pokyčiai, kada netikra Pauliaus evangelija bus pakeista tikrąja Jėzaus evangelija.
Ir tuomet pasauliui nereiks nei tikrų, ne netikrų pranašų. Patys sutvarkysime dvasinius reikalus ir paklosime per kartų kartas kelią tikram Jėzaus antram atėjimui. O iki to laiko dar bus ir kitokių apreiškimų (bet tikrai visai nebaisių), neabejokite tuo…

Tarabilda       2017-07-18 12:54

Marginalas šį kartą pasielgė tikrai marginališkai, sugebėjo įpilti žibalo ten kur jo visai netrūksta - tarp Radžvilo ir Kusaitės. Ir kam nuo to geriau - Radžvilui ar Kusaitei, o gal kažkokiam bendram reikalui? Ar pats, protingas žmogus, nepagalvoji, kad valandą x reikės ir Kusaitės ir Radžvilo.

>Marginalui       2017-07-18 9:37

Gerai paklausėt: “Kodėl dabar žmogus Radžvilas turi būti laisvesnis už žmogų Kusaitę?”.
Atsakymas: E.Kusaitė nėra paslaptingo, galingo, be galo turtingo “Pro Patrijos” savininko darbuotoja.

Jules       2017-07-18 8:12

Tai jau tikrai: “Panašu, kad visos Lietuvos bėdos pareina nuo pačių lietuvių”. Akivaizdu, kad taip ir yr! Dabar visi puolė “Tapu-tapu” reputaciją gelbėt. Neosovietija įsisiautėjo - artėja Prezidento rinkimai.

raudoni pizdukėliai siautėja       2017-07-18 0:12

kažkaip keistai po eilinių seimų rinkimų jie labai tapo galingi - ne tik nepatinkančius seimo narius šalina (Kildišienę, Pūką, Skardžių), bet ir visus kitus, kas neatitinka jų liberastinio-pedarastinio supratimo.
velniava grynu pavidalu.
——
laikas plačiau visuomenę šviesti blogų - gerų dvasių atskyrime.
——
nes tikrai nieko gero nežada, jei blogų dvasių veikiami raudoni pizdukėliai ir toliau įvedinės savo tvarką....

Arvydas       2017-07-17 21:09

Manau, kad policinėje valstybėje kitaip ir negali būti.

Liberalizmas       2017-07-17 20:57

išsigimė.Tikra krikščionybė yra pakankamai liberali,kompromiso šedevras,tik laisvė yra Dekalogo rėmuose.Atrodė,kad tai savaime aišku.Tačiau pasauliui atmetant krikščionybę,jos nepraktikuojant ,kasdieniniame gyvenime nesuvedant sąžinės sąskaitos,liko džiunglių liberalumas.Natūrali atranka.

likimo ironija       2017-07-17 20:15

pats liberalus pagimdė - nuo aršių liberalių feminisčių karjerisčių ir nukentėjo

Marginalas       2017-07-17 16:42

Kai tyčiotasi iš Kusaitės, nei Helsinkio grupė, nei Žmogaus teisių gynimo asociacija pareiškimų nerašė. Neatsimenu ir Radžvilo pareiškimų.
Kažkas intriguoja, bet jau keliama audra stiklinėje. Savaime aišku, sistemos pretenzijos iškilo dėsningai, nebent neaišku, kodėl taip vėlai. Intrigų mazgai gali siekti net ir ten, kur sunku įsivaizduoti. Atkirtis reikalingas, bet jis buvo reikalingas ir Kusaitės atveju. Tada už ją kovojo tik žurnalistai. Kodėl dabar žmogus Radžvilas turi būti laisvesnis už žmogų Kusaitę?
Publikacijoje radau įdomų argumentuką:
“KKKonstitucijoje įtvirtintam žmogaus teisių ir laisvių principui – asmens teisei turėti įsitikinimus, pažiūras ir laisvai juos reikšti”. Šis garsus principas “įtvirtintas” visose Vakarų KKKonstitucijose. Dabar pabandykite nuvykti į JAV ir ten viešoje vietoje pagarsinkite savo “skeptines pažiūras” apie sodomitų santuokas, dar ir Bibliją pacituodami. Juk turite teisę, ar ne? Rezultatas - bauda ar net kalėjimas už neapykantos platinimą. Tas pats bus ir Britanijoje.
Mėgstantiems audras stiklinėje dėl niekieno neskaitomų “lenkiškų” raidžių vadinamame “Lietuvos” “pase”, t.y. globalaus sekimo lusto (rašomo elektronine abėcėle iš dviejų raidžių 0-1) kartoniuke (aplankėlyje) siūlau palyginti savo patriotinę “veiklą” su darbais žmonių, kurie rimtai rūpinasi savo tėvyne ir tėvynainiais:
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/07/17/115122/russkaya-ugroza—finlyandiya-vseryoz-gotovitsya-k-vojne-s-rossiej.shtml
Panašu, kad visos Lietuvos bėdos pareina nuo pačių lietuvių.

Tarabilda       2017-07-17 16:32

Va čia tai rimta šneka. Pagaliau dalgis rėžės į akmenį. “Diegdami” savo drmokratiją ant demokratijos ir pasimovė.

Tikrai       2017-07-17 15:55

geras žingsnis.Ypač žinant lietuvio mentalitetą .Nors ,kol būsime sąjungose,visada būsime nelaisvi.Klausimas kiek?Kiek bus likę vidinės laisvės?Ir kiek išnaudojami daugeliu prasmių?

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.