Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Demokratija ir valdymas, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Tautos forumo kreipimasis dėl Sąjūdžio istorijos falsifikavimo LRT ir VU TSPMI

Tiesos.lt redakcija   2018 m. lapkričio 14 d. 13:56

7     

    

Tautos forumo kreipimasis dėl Sąjūdžio istorijos falsifikavimo LRT ir VU TSPMI

Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
Seimo Kultūros komitetui
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybai
Vilniaus universiteto Tarybai

Dėl Sąjūdžio istorijos falsifikavimo LRT ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute

Spalio 22 d. Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo 30-čio paminėjimo dieną Lietuvos nacionalinio transliuotojo pagrindinėje informacinėje laidoje „Panorama“ žurnalistė Indrė Makaraitytė kalbino vieną iš Sąjūdžio kūrėjų prof. Bronislovą Genzelį ir VU TSPMI docentę Neriją Putinaitę, ne kartą demonstravusią antivalstybines pažiūras, išgarsėjusią šiurkščiais išpuoliais prieš tautinio atgimimo patriarchą J. Basanavičių ir Sąjūdžio dainių J. Marcinkevičių.

N. Putinaitė išdėstė jau ne kartą girdėtą „pažangią“ Sąjūdžio istorijos traktuotę (laidos nuoroda – ČIA). Anot VU TSPMI docentės, Sąjūdžio nostalgiją jaučia ir mano, kad ne tokia Lietuva buvo sukurta, tik tie žmonės, kurie tebegyvena utopijoje. Sąjūdis esą neturėjęs Lietuvos vizijos, apie Lietuvos ateitį kalbėjęs tik bendromis frazėmis, o būsimosios Lietuvos viziją turėję tik „trys, keturi ar penki Vakaruose gyvenę žmonės“. Sąjūdis esą netinkamai įsivaizduojamas kaip nacionalinio išsivadavimo judėjimas ir būtų teisinga Sąjūdį laikyti antitotalitariniu judėjimu. Neva nacionalinio išsivadavimo tikslų kėlimas reiškia antidemokratinę ir prokomunistinę tendenciją, neva priešiškumas totalitarizmui reiškia abejingumą tautinio atgimimo politinei programai, o šiuolaikinė valstybė negali būti sukurta įgyvendinant tautinio išsivadavimo politinę programą. Bandymas Sąjūdžio prasmę suvesti į antitotalitarinį judėjimą yra teoriškai ir istoriškai nepagrįstas ir neatitinka tuometinių realijų. Tai yra ne kas kita, kaip bandymas iškreipti atmintį apie Sąjūdį ir jį diskredituoti.

Visuotinai žinoma ir pripažįstama, kad Sąjūdis buvo demokratinis tautinio išsivadavimo judėjimas, pratęsęs jau XIX a. daugelyje Europoje prasidėjusį demokratinio tautinio atgimimo pavasarį. N. Putinaitės mestas kaltinimas, kad Sąjūdis iš esmės buvo totalitarinis judėjimas, kuriam priklausė Lietuvą tariamai į Nepriklausomybę atvedusi jos konkrečiai neįvardyta „netotalitarinėmis vertybėmis“ besirėmusi mažuma, yra neįtikėtinos profesinės nekompetencijos ir iracionaliai aklos ideologinės neapykantos tautinės valstybės sampratai etaloninis pavyzdys. Sąjūdžio 1990 m. atkurta nacionalinė Lietuvos valstybė Konstitucijoje buvo aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžta kaip nepriklausoma demokratinė respublika. Tai būtų buvę iš principo neįmanoma, jeigu Sąjūdis būtų buvęs totalitarinė politinė organizacija. Jo demokratiškumą pripažino net „perestroikinė“ TSRS vadovybė. Todėl N. Putinaitės laidoje pateiktas apibūdinimas yra precedento neturintis pasityčiojimas iš Sąjūdžio, kuriuo sąmoningai kuriamas sukarikatūrintas ir žeminantis judėjimo vaizdinys, tikslingai paskleistas plačiai LRT auditorijai ir DELFI portalo lankytojams.

Savo pasisakyme teigdama, kad Lietuvos Respublika galėjo būti atkurta ne nacionalinės idėjos, bet neįvardijamų „antitotalitarinių vertybių“ pagrindu, N. Putinaitė šiuo absurdišku teiginiu tarė „naują žodį“ politikos moksle. Pasaulio istorijoje nėra pavyzdžio, kad kokia nors tauta buvo išsilaisvinusi iš pavergėjų arba sukūrusi politiškai suverenią valstybę remdamasi kuo nors kitu, o ne nacionalinio išsivadavimo ir savarankiškos tautinės valstybės sukūrimo idėja.

Kartu teoriniu ir istoriniu požiūriu nepagrįstais ir melagingais teiginiais VU TSPMI docentė atvirai dėstė savo antivalstybines pažiūras. Kovos už Lietuvos nepriklausomybę laikotarpiu daugelis Vakarų šalių politikos patarėjų primygtinai ragino Sąjūdžio atstovus vadovautis tik „antitotalitarinėmis“ vertybėmis ir padėti M. Gorbačiovui įgyvendinti TSRS pertvarką nekeliant Nepriklausomybės reikalavimo. Jų vaizduotėje Lietuva turėjo likti „demokratinės“ ir „liberalios“ TSRS imperijos dalimi. N. Putinaitė faktiškai smerkia ir kaltina Sąjūdį dėl to, kad šis nepakluso pamokymams apsiriboti „antitotalitarinėmis vertybėmis“ ir apsisprendė atkurti „nacionalistinę“, taigi vien todėl „blogą“, nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Dar vienu ne tik Sąjūdžio, bet visos lietuvių tautos ir Lietuvos visuomenės žeminimu tenka laikyti N. Putinaitės sąmoningai skleidžiamą melą ir šmeižtą, kad Sąjūdis ir Lietuvos valstybės atkūrėjai neįsivaizdavo, kokią valstybę kuria, ir nežinojo, kaip tai daryti. Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime priimta bendroji programa iš tikrųjų yra pirmoji ir iki šiol vienintelė strateginė Lietuvos ateities vizija, kurią rengė kvalifikuoti įvairių sričių žinovai ir kuriai lygiavertės šalies raidos strateginės programos neįstengta sukurti iki šiol. Teigdama, kad būsimosios valstybės viziją turėjo nebent keli Vakaruose gyvenę asmenys, N. Putinaitė nuosekliai tęsia ir plėtoja jos tekstuose ir pasisakymuose nuolat kartojamą iš sovietmečio perimtą tezę apie tariamai tamsią ir atlikusią lietuvių tautą, kuri dėl savo intelektualinio ir kultūrinio atsilikimo negali būti savarankiška ir savivaldi politinė bendruomenė, turinti teisę į nepriklausomą valstybingumą.

LRT laidoje išsakytais teiginiais N. Putinaitė pasirodė kaip okupacinio režimo kovos su „lietuviškuoju buržuaziniu nacionalizmu“ tęsėja ir netrukdomai piršo žūrovams seniai žinomas komunistinės ideologinės propagandos schemas. Viena iš pagrindinių klišių, kurią dar tarpukariu Lietuvos piliečiams bruko pogrindyje veikusi A. Sniečkaus LKP ir kurią iki paskutiniųjų okupacinio režimo dienų skleidė užgrobtuose Lietuvos radijo ir televizijos pastatuose įsikūrusioje „kaspervizijoje“ susispietę M. Burokevičiaus „internacionalistai“, buvo pastangos apjuodinti Sąjūdį klijuojant jam šmeižikiškas etiketes ir vadinant „nacionalistinių radikalų“ ir „fašistų“ sambūriu. Šitaip mėginta diskredituoti ne tik Sąjūdį, bet ir jį įkvėpusią bei pakėlusią Laisvės kovai tautinio ir valstybinio atgimimo idėją.

Laidos vedėja Indrė Makaraitytė klausimus formulavo vadovaudamasi įprasta LRT laidoms „globalios Lietuvos“ ir „sėkmės Lietuvos“ ideologija. Žiūrovams pasiųsta žinia apie sąjūdininkus radikalus, marginalus ir reakcionierius, kurie iki šiol gyvena iliuzijų pasaulyje. Šia laida buvo pažeminti ir įžeisti Sąjūdžio dalyviai ir rėmėjai, visi Lietuvos patriotai. I. Makaraitytė yra viena iš LRT žurnalisčių, minimų Tautos forumo steigėjų ir pilietinių organizacijų 2018 m. spalio 22 d. mitinge priimtoje rezoliucijoje „Cenzūra LRT –  Lietuvos valstybės žlugdymas! LRT turi būti sugrąžintas Tautai“. Joje pažymėta,  kad „siekiant užtikrinti LRT gebėjimą tinkamai atlikti misiją tarnauti strateginiam Lietuvos išsaugojimo ir ilgalaikio išlikimo tikslui, reikalaujama atleisti „globalios Lietuvos“ ideologiją išpažįstančius ir nelojalius valstybei, neprofesionalius ir šališkus, žurnalistinės etikos principus šiurkščiai pažeidžiančius darbuotojus“.

Žiniasklaidos ir akademinė laisvė buvo vieni svarbiausių už ją kovojusių Sąjūdžio siekinių. Ją reikia branginti ir prireikus ginti. Ypač tada, kai pamirštama iš laisvės kylanti atsakomybė, įpareigojanti įžvelgti ribą, kai laisvė pradedama griauti ja sąmoningai piktnaudžiaujant. Nežabota laisvė tampa savo priešingybe – laisvės ir demokratijos pagrindus ardančia neatsakinga savivale, galiausiai virstančia nusikalstamu pačios valstybės griovimu. Lietuvoje ši riba peržengta. Dangstantis nepriklausomybės ir laisvės šūkiais LRT ir VU TSPMI įsitvirtino ir netrukdomai skleidžiamos antivalstybinės pažiūros. VU TSPMI docentės N. Putinaitės pasisakymas turėtų būti vertinamas kaip priešiškumo Sąjūdžiui bei nelojalumo jo pastangomis atkurtai valstybei išraiška ir nacionaliniam saugumui pavojingas antivalstybinės propagandos skleidimas.

Pareiškiame, kad nesitaikstysime su antivalstybine propaganda, manipuliacijomis ir falsifikacijomis, skleidžiamomis per nacionalinį transliuotoją ir pasieksime, kad LRT būtų grąžinti tautai. Būtina atsisakyti nacionalinį transliuotoją diskredituojančių antivalstybinę propagandą skleidžiančių ir žurnalistikos kokybės standartus ignoruojančių darbuotojų.

Esminės permainos būtinos ir akademinio bei intelektualinio sąstingio kaustomame pagrindiniame šalies politikos mokslų centre – VU TSPMI. Reikalaujame pradėti jas nedelsiant.


Vydas Astas
Arūnas Bubnys
Vytautas Budnikas
Antanas Buračas
Vytautas Daujotis
Kęstutis Dubnikas
Jonas Dževečka
Bronislovas Genzelis
Romas Gudaitis
Arūnas Grumadas
Algirdas Endriukaitis
Eugenijus Ignatavičius
Klemas Inta
Artūras Judžentis
Audrys Karalius
Arvydas Každailis
Algirdas Kuliešius
Faustas Latėnas
Bronius Leonavičius
Linas V. Medelis
Leonas Milčius
Eglė Mirončikienė
Joana Noreikaitė
Vytautas Radžvilas
Laimutė Stokaitė
Krescencijus Stoškus
Laisvūnas Šopauskas
Gitenis Umbrasas
Alfonsas Vaišvila
Irena Vasinauskaitė
Birutė Vyšniauskaitė
Ramunė Vosylienė
Ona Voverienė
Algimantas Zolubas
Albertas Žostautas

Pasirašyti peticiją galima ČIA.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

O vis dėl to       2018-11-14 22:25

Sąjūdis buvo viso labo tik eilinis kgb žydelių opusas. O tie Lietuvos valstybės atkūrėjai (kuriems vadovavo tie patys virtuozai) išties neįsivaizdavo, kokią valstybę jie kuria, ir nežinojo, kaip tai daryti. Pasirašiusieji ir dabar to nežino. Tai akivaizdu iš jų kalbų ir darbų.

Kreipimaisi yra jėga!       2018-11-14 22:10

Tupi vabalėlis po Drambliu ir cypia, zyzia, pretenzijas reiškia, mikroskopine kojele mikroskopiniu Kreipimusi mosikuoja.
-Zyzyzyzzzzzz, Dramblyyyyy, va Jums mano Kreipamis, skaityk ir reaguok!
Mes kreipamės, kad nedrįstum ant mūsų t.y. vabalėlių bezdėti. Nebebezdėk, prašome. Nes mes nuo smarvės dūstame!
Dramblys tuo metu, visą laiką čiaumoja, kramto ir ryja savo pašarą. Reik suprast, jog čiaumojimo garsas, gerokai permuša vabolės zyzimą. Tiesą sakant, dramblys beveik nuoširdžiai to vabolės cypimo negirdi- jo didelės ausys net fiziškai negaudo silpnų itin aukštų dažnių garselių.
Dramblys priėda ir nori nusipersti. Bet persigalvoja.
Jis nusišika. Iš didelės drambliškos šiknos išvirsta šimto kilų karšto šūdo krūva ir giliai palaidoja vabalėlį.
Viskas.
Ne visai. Dramblys kiek paėėja lig kitos ėdesio krūvos ir imasi naujos porcijos.
Dramblio nuotaika gera. Jis skaniai paėdė, atlaisvino daug vietos pilve, tad toliau gali mėgautis ėdesiu.
Ta proga Dramblys nusiperdžia. Bezdalų smarvė ratilais nuvilnija per savaną.
Ant suskeldėjusios žemės taikiai lyg dulkės, byra nebylūs nuo cheminio sprogimo žuvusių vabaliukų kūneliai…
Ko ne Idilė?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-11-14 21:15

Tautos forumui LRT eterį (ne karbauskiniams, ne ...),
šiuo metu užgrobtą landsberginių, grybauskinių, brazauskinių, kirkilinių gaujų ir laiminga Tauta turės:

– Tautos naudai dirbančią prezidentinę tarnybą;

– Tautos naudai dirbantį Seimą;

– Tautos naudai dirbančią vyriausybę;

– Tautos naudai dirbančią teisėtvarką;

– Tautos naudai dirbančią saugumo tarnybą;

– Tautos naudai dirbančią žiniasklaidą;

– Tautos naudai dirbančią mokyklą tik ir tik lietuvių konstitucine kalba;

– pavyzdingiausią pasaulyje tvirtovę – Lietuvą.

Be LRT, Sąjūdis – netikras.

Jules       2018-11-14 18:15

Tikroji “Perestroikės” istorija dar negreit prastuomenei bus atskleista. Dar XX amžiaus istorija laukia savo eilės, kada bus išslaptinta, paviešinta, o ne mitologija kaip dabar, kuri dėstoma VU ir VDU, ir pan.

Vietoje       2018-11-14 17:02

to, kad privestu pradeta darba prie loginio rezultato su LRT pertvarkymu, valstieciai su Karbauskiu klimpsta su ne tik nereikalingais, bet ir kenksmingais Lietuvai daugybine pilietybes ir vaiko teisiu(tokiu, koks jis dabar primtas) istatymais.Atsikovoti LRT is globalistu, liberastu ir modernistu yra pirmaeiles svarbos dalykas.Bet, dabartiniams valdantiesiems svarbiau uzsitikrinti papidomus nesusipratusiu emigrantu balsus.O Lietuvos vaiku vargelis aplamai valdzioje mazai kam rupi.

Janina       2018-11-14 15:15

100 procentų palaikau šį kreipimąsi, nes pribrendo labai rimti reikalai gelbėti Tėvynės ateitį ir tautos demokratinius iškovojimus!

Taip       2018-11-14 14:49

Palaikau šį Kreipimąsi. Vis dėlto apmaudu,kad Seimas nesugeba iš esmės pertvarkyti LRT, o VU Mokslo Taryba niekaip negali atsikratyti akademinių asmenų užsikrėtusių neoliberalizmo ,,virusu”.


Rekomenduojame

Rasa Čepaitienė. Velykos 2021

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: DELFI panikuoja – propaganda jau neveikia

Nuo bačkos. Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Arvydas Anušauskas: paaiškinimas partiečiams, kodėl susidorota su prof. Adu Jakubausku

Mini serialas „Tiesa apie vakcinas“: pirmosios serijos pirmoji dalis

Nuo bačkos. Kubilius Rachlevičiui: konservatoriai kaip „ėjo į Vakarus“, taip ir toliau eis

Didžiojo Penktadienio Geroji Naujiena: „Atlikta!“ (Jn 19, 30)

Šv. Juozapo vyrų judėjimas kviečia šį šeštadienį rinktis Aušros Vartuose melstis rožinį vyrų intencijomis: Už Kristų, už šeimas, už Lietuvą!

Seimo sprendimas neturi analogų Lietuvoje, o galbūt ir visame pasaulyje. Visa Ado Jakubausko kalba Seimo tribūnoje

Vinco Kubiliaus reportažas iš mitingo, surengto šalia parlamento prof. Adui Jakubauskui palaikyti

TAUTŲ KIEMO diskusijų erdvė: Klestinčią valstybę kurti ant dorybės pamato: misija (ne)įmanoma?

Nida Vasiliauskaitė. Uždažyti vėliavą

Geroji Didžiojo Ketvirtadienio Naujiena: Jis parodė mums savo meilę iki galo

Nuo bačkos. Aušra Maldeikienė: „Na, šiaip jau mes Lietuvai neturėtume dirbti. Mes dirbam Europai“

Povilas Girdenis: Sveikinu su naujosios vargo mokyklos metinėmis!

Prof. Ado Jakubausko atsakymai į jam mestus melagingus kaltinimus

Andrius Macas. Krikščionio laikysena Didžiąją savaitę gydytojo akimis

Vidas Rachlevičius. Politinis bankrotas per 100 dienų

Vytautas Radžvilas. Pastaba apie Vytautą Landsbergį-Žemkalnį, arba Kas mūsų laukia

Liudvikas Jakimavičius. Šimonytė ir Bilotaitė nelabai suvokia, ką šneka…

Lietuvos mokslininkų sąjunga Seimui: itin teigiamai vertiname prof. Ado Jakubausko vertybines nuostatas ir veiklą

Česlovas Iškauskas. Kaip suprantame laisvę?

Marijos radijo „Aktualijų“ laida apie A. Dulkio sprendimą hormoninę kontraceptinę spiralę paauglėms ir jaunoms merginoms padaryti nemokamą

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos laiškas TS-LKD skyrių pirmininkams dėl A. Jakubausko: kova už Lietuvos laisvę dar nebaigta

Algimantas Rusteika. Įsiklausykim, ką mums sako

Ramūnas Aušrotas. Lytiniai santykiai ankstyvame amžiuje yra gerai? Svarbu tik tai, kad jie būtų saugūs?

Lietuvos Sąrašas kviečia į forumą: nuo ko mus saugos „Laisvės patruliai“?

Kastytis Braziulis. Kodėl konservatorių siūloma tvarka yra žalinga demokratijai

Andrius Švarplys. Kaip atrodo leftistinis „atvirumas“

Povilas Gylys. Highway to hell!

Algimantas Rusteika. Beprotybė ir laimė

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.