Propagandos ir ideologijos analizė, Žmogaus teisės, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Žiniasklaida

Tautos forumas: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pademonstravo panieką šalies Konstitucijai ir visuomenei

Tiesos.lt redakcija   2019 m. birželio 8 d. 22:35

9     

    

Tautos forumas: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pademonstravo panieką šalies Konstitucijai ir visuomenei

J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Išrinktajam J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai (žiniai)
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai
Žiniasklaidai

T A U T O S   F O R U M O

P A R E I Š K I M A S

2019 m. birželio 7 d.

Dėl antikonstitucinio Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo

Nestabdoma LGBT propagandos sklaida suinteresuotieji asmenys pasiskundė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (ŽEIT) dėl Krikščioniškosios kultūros instituto (KKI) interneto tinklalapyje platinamos peticijos. Joje KKI kviečia nepritarti 2019 m. birželį sostinėje vyksiančioms homoseksualų ir transseksualų eitynėmis „Baltic Pride“.

Vertindama šią KKI peticiją, 2019 m. birželio 5 d. ŽEIT priėmė sprendimą (SK-211, SK-274) SPR-111), kuriame skelbia, kad KKI skleista informacija pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymą – ši peticija ir lankstinukai (informacija) neva riboja tam tikros grupės asmenų saviraiškos teises, o Instituto teiginiai yra itin pavojingi visuomenei, nes platinamoje peticijoje pateikiama informacija skatina neapykantą.

Nevertindami ŽEIT teisinės ekvilibristikos, atkreipiame visuomenės dėmesį, kad ŽEIT sprendimas dėl KKI peticijos ir platinamų lankstinukų primena Lietuvos okupacijos laikotarpio nutarimus, kuriuos, remdamosi komunistine ideologija, priiminėdavo TSPK CK ir jam pavaldžios partinės ir valstybinės institucijos.

Priėmusi tokio pat pobūdžio ideologizuotą sprendimą, ŽEIT veikė ir atsiskleidė kaip LGBT politinio judėjimo interesams atstovaujanti ir genderizmo ideologija visuomenę indoktrinuojanti institucija. Šiuo sprendimu ŽEIT politinį LGBT judėjimo siekį Lietuvos visuomenei prievarta primesti genderizmo ideologiją iškėlė aukščiau Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šalies įstatymų ir pademonstravo panieką absoliučios šalies piliečių daugumos išpažįstamoms moralinėms nuostatoms bei sąžinės įsitikinimams.

Vien tik ŽEIT išvada, kad KKI peticijos teiginiai yra itin pavojingi visuomenei, nes jie rezonuoja su giliai įsišaknijusiais tariamais stereotipais (skeptišku požiūriu LGBT judėjimo atžvilgiu), ir kad šie teiginiai neva atlieka destruktyvų vaidmenį, leidžia teigti, jog ŽEIT sprendimą rengusiems valdininkams pristigo elementarios konstitucinės teisės nuovokos.

ŽEIT teiginys, kad KKI peticijoje pateikta informacija atitinka neapykantos kalbos apibrėžimą, rodo ypatingą šios tarnybos ideologinį ir politinį angažuotumą LGBT judėjimo tikslams, nesuderinamą su elementariais dalykinės kompetencijos ir profesionalumo reikalavimais.

Pabrėžiame, kad ŽEIT nėra suteikta teisė spręsti, ar konstitucinė norma asmenims demokratiškai reikšti savo nuomonę šeimos sampratos klausimu gali būti laikoma neapykantos kalba. Cituodama kontraversiškai vertinamą Konstitucinio Teismo (KT) nutarimą, kuriame skelbiama, jog „konstitucinė šeimos samprata yra neutrali lyties požiūriu“, ir šia citata grįsdama tariamus KKI pažeidimus, ŽEIT savo sprendime ėmėsi nagrinėti ne visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus, o šeimos sampratą, nors tai nėra susiję su institucine šios tarnybos paskirtimi ir funkcijomis.

Visišką šios tarnybos nekompetenciją ir absoliutų ideologinį bei politinį cinizmą rodo pramanyti ir absurdiški „argumentai“, kuriais ŽEIT siekia prilyginti KKI lankstinukuose skelbiamą informaciją su absoliučiais LGBT veiklos ribojimas ir draudimais Rusijos Federacijoje (byla Bayev and Others v. Russia). Naivu manyti, kad KKI gali leisti arba uždrausti LGBT politinio judėjimo bendruomenių demonstracijas. Institutas tik ragina nesutikti su LGBT skleidžiama ideologija. Vien šitoks savavališkas ir absurdiškas KKI informacinės šviečiamosios veiklos gretinimas ir lyginimas su Rusijos valstybinių institucinių sprendimais toje šalyje egzistuojančių LGBT bendruomenių atžvilgiu ne tik rodo ŽEIT darbuotojų sąmoningą piktavališkumą, bet ir kelia pagrįstas abejones dėl jų gebėjimų kvalifikuotai nagrinėti ir spręsti panašaus pobūdžio etines ir teisines problemas (ŽEIT inspektorė Gražina Ramanauskienė yra lituanistė).

Sutinkame su KKI paaiškinimais ŽEIT, kuriuose teigiama, kad nedera suabsoliutinti „Baltic Pride“ eitynėse propaguojamų pažiūrų ir idėjų, iškeliant jas aukščiau kitų demokratinės visuomenės saugomų gėrių, be kita ko, įtvirtintų Konstitucijoje, kituose įstatymuose. Pritariame KKI pozicijai, kad demokratinėje visuomenėje neturėtų būti pliuralizmo ribojimų, o reklama KKI lankstinukuose, ir KKI internetiniame tinklalapyje puslapyje esanti informacija niekaip nemarginalizuoja seksualinių mažumų.

Atsižvelgdami į tai, kad ŽEIT savo Sprendimu nutarė įspėti KKI dėl jo lankstinukuose viešai paskleistos informacijos, kaip neva pažeidžiančios Visuomenės informavimo įstatymą, pareiškiame:

- ŽEIT iš esmės nesirūpina ir negina piliečių teisės į garbę ir orumą nuo žiniasklaidoje vyraujančios patyčių antikultūros, iš esmės visais atvejais išteisindama „etatinius“ patyčių skleidėjus ir nepakantos kurstytojus, savo išteisinančius sprendimus grįsdama asmens teise nekliudomai gauti ir skleisti informaciją, teise į pažiūrų ir įsitikinimų laisvę nebaudžiamai reikšti savo nuomonę.

- 2019 m. birželio 5 d. ŽEIT įspėjimas KKI dėl tariamos neapykantos kalbos nėra susijęs su kokiais nors KKI pažeidimais – tai akivaizdžiai genderizmo propagandos tikslais priimtas sprendimas, kuriuo siekiama užgniaužti visas kritiškas nuomones genderizmo ideologijos atžvilgiu ir sukurti žiniasklaidoje kuo palankesnes sąlygas šios ideologijos propagandai ir sklaidai visuomenėje.

- ŽEIT Sprendimas savo esme yra antikonstitucinis, nes juo ŽEIT siekia įtvirtinti žiniasklaidoje jau nebedrįstamą kritiškai vertinti ir kvestionuoti tos pačios lyties asmenų šeimos sampratą, kurios nenumato LR Konstitucija.

- ŽEIT sprendimu siekiama įteisinti ideologinę prievartą, ribojant Lietuvos piliečių nuomonės, saviraiškos ir įsitikinimų laisves žiniasklaidoje. Šis sprendimas diskredituoja demokratinės ir teisinės valstybės principus, todėl moraliniu ir politiniu požiūriu jis yra niekinis.

Atsižvelgdami į žalos mastą, kurį daro (ir padarys) 2019 m. birželio 5 d.  ŽEIT sprendimas riboti piliečių konstitucines žodžio, įsitikinimų, minties ir saviraiškos laisves, reikalaujame nedelsiant atsistatydinti ŽEIT inspektorę Gražiną Ramanauskienę ir šį sprendimą priimant dalyvavusius ŽEIT tarnautojus kaip asmenis, praradusius visuomenės pasitikėjimą.

Pažymime, kad Lietuvos piliečiai turi moralinę ir politine teisę nesutikti su prievartiniu visuomenės indoktrinavimu genderizmo ideologija, neginčijamai liudijančiu, kad grįžtama prie sovietinių visuomenės ideologinio ir politinio „perauklėjimo“ praktikų.

Lietuvos piliečiai turi teisę, kaip ir sovietmečiu, priešintis genderizmui – vėl mėginamai sugrąžinti ir primesti „sumodernintai“ komunistinei ideologijai, kurios tikslas – panaikinti konstitucines asmens pažiūrų ir įsitikinimų laisves, iš pagrindų pakeisti šeimos sampratą ir absoliučios visuomenės narių daugumos moralines nuostatas, uždrausti puoselėti nacionalinę švietimo sistemą, riboti tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo religinius ir dorovinius įsitikinimus ir kt.

ŽEIT darbuotojams ir šios tarnybos inspektorės pareigoms G.Ramanauskienę delegavusioms organizacijoms primename, kad stereotipais apie LGBT judėjimą vadovaujasi ne visuomenė (kaip teigiama Sprendime), o antihumaniškos ir represyvios, objektyvias mokslines žinias apie biologines žmonių lytis neigiančios ideologijos adeptų ir skleidėjų daromam politiniam spaudimui ir šantažui pasiduodantys neprincipingi ir nekvalifikuoti ŽEIT bei kitų LGBT ideologijai tarnaujančių valstybės institucijų darbuotojai.

Išsigandę LGBT ideologų ir propagandininkų spaudimo, jie ne tik išdavė savo pilietinę ir profesinę pareigą darbe vadovautis tik LR Konstitucija ir įstatymais, bet ir išsižadėjo savarankiško blaivaus ir kritiško mąstymo, nusilenkdami nemokslinės ir totalitarinės genderizmo ideologijos dogmoms.

Nei ŽEIT, nei kitos valstybės institucijos (jose dirbantys tarnautojai) negali turėti iliuzijų, kad Lietuvos visuomenė pasyviai ir nuolankiai stebės, kaip šalyje formuojasi „politiškai nekorektiškai“ mąstančių žmonių persekiojimo už „neteisingas“ pažiūras ir įsitikinimus sistema ir kaip plečiasi bei stiprėja tokių asmenų moralinio ir psichologinio spaudimo bei bauginimo kampanijos.

ŽEIT sprendimas yra neabejotinas požymis, kad prieita riba, kai visuotinai ir sistemiškai bus griebtasi ir teisinio ar net baudžiamojo persekiojimo už tariamas „neapykantos veikas“ praktikų.

Siekiantys atimti iš Lietuvos piliečių Konstitucijos laiduojamą pažiūrų ir įsitikinimų laisvę ir persekiodami nekaltuosius už pramanytus ir vis gausėjančius tariamus „neapykantos nusikaltimus“, ŽEIT darbuotojai ir kiti LGBT ideologiją brukantys asmenys neturi pamiršti karčių istorijos pamokų, kai aukos ir persekiotojai ne kartą keitėsi vaidmenimis.

Primename, kad entuziastingai diegtos komunizmo, nacionalsocializmo, maoizmo ir fašizmo ideologijos atsidūrė istorijos sąšlavyne, o kai kurie uoliausi jų skleidėjai ir įgyvendintojai – teisiamųjų suole.

Istorijos sąšlavyne neišvengiamai atsidurs ir genderizmo ideologija. Jos diegėjus raginame prisiminti istorijos pamokas ir jos nuosprendžius – kol dar ne vėlu.

Tautos forumas:
Vilniaus, Kauno, Trakų, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos forumai

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

stasys        2019-06-9 20:31

Tik palik trumpam Tiesas žiūrėk ir susikukavo koks Raigardas su doleriu . Ne ne aš ne prieš tu moraliniu aukštumu žvirbliu poravimosi įkarščio vasara ... baisu kad ir vienas ir kitas užsitempęs tas praeito amžiaus 60-ujų ..glaudes demonstruoja išmaną anuos LGBT reikalus .Man senobiniam sunku rasti tinkamu žodžiu ir paaiškinti tiems dviems peraugusiems hipiams .. kad tas demonstravimas tu aptemptu vertybių netgi labiau traukia dėmesį nei tie ju svarstymai žodžiais apie aukšta morale ir netinkama LGBT elgesį. Prisipažinsiu kad per šiu metu LGBT eisena nepamačiau nei Gražulio –skraidančio nei dar kito tradicinio pimpio kuris butu linkęs aukotis už Lietuva , o tai galėtu daug pasakyti apie tuos kurie sofkučiu pagalba bando paskleisti gera žinia netikinčiam jaunimui . .15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vilniuje-vyks-baltic-pride-festivalio-eitynes-uz-lygybe-56-1156716 ..... 01.08 min. Va čia tai vyras , moralinis savo įsitikinimu obeliskas .smile)

 

Raigerdas        2019-06-9 12:59

Manau, kad reikia atkreipti dėmesį į komentatoriaus $+$  pateiktus duomenis. Juose yra tiesos ir daugelis dalykų vykdoma arba bus įvykdyta. Šita propaganda yra skirta gana silpnai išsivysčiusioms visuomenėms, kuriose nėra suvokiama informacijos pateikimo svarba. “Ai, bile šneka kažką, o žmonės jau ten atsirinks kam ko reikia” - galimai, panaši nuomonė dominuoja tokiose visuomenėse, nes joms nerūpi, kas bus rytoj, o jau apie užporyt nedrįsta net pagalvoti. Planas šitų vyrukų, kurie svajoja apie Tėtį nr.1 ir tėtį nr.2, o kartais ir tėtį nr.3 ar daugiau, jau nebėra slaptas, tačiau palčiai visuomenės daliai nėra žinomas, o Lietuvoje tai ypač, nes tikima, kad teisingos informacijos pateikimu pasirūpins valstybė. Negyvenkite iliuzijų pasaulyje, nes mūsų valstybė yra nepajėgi tai padaryti, kadangi patys politikai ir žurnalistai priešinsis visomis išgalėmis, kad tik visuomenė negautų teisingos ir patikimos informacijos. Daugybė politikų, valstybės valdininkų, žurnalistų ir netgi verslininkų minta tais nekokybiškais informacijos pateikimo produktais, nes patys yra vergai savo viduje, tik tai kruopščiai slepia. ŽEIT vadovybė seniai, gal net 10 metų atgal, jau turėjo būti ne tik atleista, bet netgi teisiama. Šita institucija yra tokia nekompetetinga, kad labiau primena Rusijos valstybinę instituciją, kurioje korupciniai ryšiai yra įvardinami kaip “čia nieko tokio”. Dabar apie tuos tėčius su numeriais. Labai gaila mūsų žmonių, kad jie šitos žiniasklaidos dėka yra panardinti į visišką tamsą, todėl net nepajėgia suvokti, kada ir kas mėgo žmones numeruoti. Pirmiausia, tai komunistai, ir jų pusbroliai fašistai. Mūsų visuomenė niekaip nepajėgia suvokti (dėl neinformatumo arba informacijos stygiaus), kad fašizmas buvo nubaustas tik todėl, kad šito pareikalavo komunistai. Pažiūrėkite, kaip elgiamasi kriminaliniame pasaulyje: pralaimėjęs jų konkurentas yra sunaikinamas fiziškai. Taip komunistai padarė su fašizmo vadeivomis. Ir patys išliko nenubausti, nes užteko to, kad jie susijungę su JAV, UK ir kitomis šalimis, tapo nugalėtojais. Kadangi žmonės nesupranta, kad komunizmas turi būti teisiamas, tai jie dabar ardys visuomenę kitais būdais, t.y. per tėčius nr.1, nr.2 ir t.t. Ta normali visuomenės dalis yra tiek užbombarduota melaginga informacija, kad net nesugeba susigaudyti, kad nei tėtis nr.1, nei tėtis nr.2 niekada jokio vaiko pagimdyti negali, todėl ir tėčiu nr.1 ar kokiu kitu numeriu būti negali. Bet įsivaizduokite to vaiko sąmoningumo lygį, kurį užaugino tėčiai nr.1 ir nr.2. Jūs manote, kad šitas vaikas sugebės išsaugoti savo sveiką protą? Manau, kad ne. Beprotystė pas jį jau bus užkoduota. Taigi, pirmas tikslas, kuris turi būti įgyvendintas šitoje apkvailintoje visuomenėje yra įtikinti tą tamsią visuomenę, kad tėtis nr.1 ir tėtis nr.2 yra LYGU tikrai motinai ir tikram tėčiui. Mažai, kas atkreipia dėmesį į komunistinio ir fašistinio mąstymo žmones, kurie išsiskiria tuo, kad deda LYGYBĖS ŽENKLĄ TEN, KUR JIS NEGALI BŪTI DEDAMAS. Kada tą tamsią visuomenę įtikins, kad tie numeruoti tėčiai ir normali santuoka tarp vyro ir moters yra lygūs, t.y. šeima, tada bus pradėtas tos valstybės griovimas, nes šeima yra valstybės ląstelė. Toliau bus pereita prie nacijų naikinimo. Pavyzdys prasidės nuo Europos Sąjungos, nes su Rusija nepasisekė, kadangi ten prasidėjo vienos tautos iškėlimas virš kitų. Ir tai buvo daroma užslėpta forma ir vėl pakišant tą patį LYGYBĖS ŽENKLĄ - Tautų lygybė, tautų draugystė ir t.t. Komunistai yra labai klastingi, nes jie yra natūraliausi veidmainiai. Moskovija išgyveno tik klastos dėka. Visa jos istorija yra susijusi su klasta. Po nacijų sunaikinimo, bus pereita prie religijų. Krikščionybė bus naikinama tų pačių krikščioniškų tekstų pagalba ir jų pačių rankomis, nes tėtis nr.1 ir tėtis nr.2 įsteigs patys krikščioniškas bažnyčias. Tokia laukia ateitis mūsų apkvailintos visuomenės, o ŽEIT tam ir yra, kad garantuoti žalią šviesą tų tėčių nr.1 ir nr.2 ideologinei propagandai, nes ŽEIT nesupranta, kur galima dėti lygybės ženklą, o kur ne. Prisiminkite, kiek lietuvių ir kiek valstybinių institucijų dirbo Sovietinei propagandos mašinai. Jie gi irgi lietuviai, tik komunistai su idėja fix, kad “čia nieko tokio”. Kol komunizmui nebus organizuotas Niurnbergas -2, tol žmonija taip ir nesupras, kas yra tie keisti žmonės, kurie deda lygybės ženklą ten, kur jo būti negali, ir kaip tai yra susiję su fašistiniu ir komunistiniu mąstymu ir sveiku protu.

mazgys       2019-06-9 12:56

visi tyli kaip veršiai užtat valdžia ir laužo konstituciją

$+$       2019-06-9 12:03

Forumo reakcija tikrai laiku, tik ar tokios reakcijos pakanka?! Juk tai kas vyksta Lietuvoje keičia mūsų gyvenimą, jo kokybę, nes esmė yra tame, kad iškrypėliai visą savo propagandos jėgą nukreipia ne į tai, ką jie daro ar kokie jie yra, bet į tai, ką mes darome, kokie mes esame. Visa jų propaganda stengiasi įtikinti, kad tai mes, heteroseksualai, esame iškrypę, neigiamai atsiliepdami apie jų pomėgius, veiklą ir ištvirkėlišką gyvenimo būdą,  o jie yra tik šmeižto aukos, kurios vertos tik užuojautos. O šmeižtas, kaip suprantama, turi būti baudžiamas. Paprasčiau tariant, mums normaliems žmonėms, be nukrypimų ir iškrypimų, bandoma įpiršti ligą, kuria mes nesegame. Ir, kaip matome, jiems tai puikiai sekasi.

ŽEIT verdiktas yra konkretus tos propagandos poveikio produktas. Vienas iš jos skleidimo taktinių elementų yra pastangos infiltruoti į valstybės valdymo institucijas kuo daugiau savų, kuriant mitą apie homoseksualų išskirtinumą profesinių kompetencijų srityje, apie jų, tiesiog, įgimtą gebėjimą vadovauti. Tai sukuria labai palankias sąlygas skleisti ir sklisti tai propagandai, ypač, jaunimo tarpe.

Netgi tvirtas moralines nuostatas turinčio jauno žmogaus sąmonėje, dažniausiai įskiepytas šeimoje su krikščioniškomis kultūros tradicijomis ir vertybėmis, po tokios masyvios propagandos lavinos apie „tolerancijas“, atsiranda noras maištauti ir neatsilikti nuo gyvenimo ir „mados“. Jauno žmogaus gyvenimas užpilamas šou blizgučiais, kur pirmame plane stovi jie – „pažangesnės“ orientacijos atstovai scenos žvaigždės. Kaip nepasiduosi tokiai pagundai!

O pradedama nuo darželio, dviejų princų ir princesių. Atkreipkite dėmesį į tai, kokie žodžiai parenkami, kokia mergaitė nenorėtų būti princesė?!

Labai       2019-06-9 11:28

teisingas ir savalaikis pareiskimas.Pritriu 100%.Idomu, ar bus sureaguota.Ir kaip sureaguota.Vistik, tai ne vieno vieniso zmogaus pareiskimas.

jonas       2019-06-9 11:07

Kas infiltravo Simonko į Lietuvą?
Už kokius ypatingus nuopelnus jam suteikta Lietuvos pilietybė?

Žodžio laisvė...       2019-06-9 8:55

Kai pamačiau per iškrypėlių eitynes keletą Rusijos valstybės vėliavas,tai tą pačią minutę man tapo aišku,kad tos eitynės yra ne kas kita,kaip kelti Lietuvoje sumaištis,
neramumus,nepasitenkinimus pinigais iš Rytų ir pagal tos šalies užsakytas provokaci-
jas.Simonko = Titovas .Klausimas VSD.Kada pradėsite dirbti Lietuvai?Teisėtvarkai
būtina nedelsiant patikrinti LGBT ir jų vadų, vadukų finansinį skaidrumą ir teisė-
tumą.Ar toje grupuotėje nėra užsislaptinusių ” žalių žmogeliukų”?Turiu neblogą uoslę
iš praeities - užuodžiu svetimo kareivio bato smarvę.

$+$       2019-06-9 8:33

Iškrypimas turi tapti norma, siekiant tikslo dirbama pagal formulę: kiek įmanoma stumti homoseksualumą į viešumą, pasistengti nutildyti opoziciją ir galiausiai – pakeisti visuomenę [interpretacija pagal A.Simanonytės straipsnį  „Homoseksualizacijos Schema: Ką Turėtume Žinoti?“].

Kaip sakė naujosios kairės aktyvistais Jerry Rubin: „Patenkinkit mūsų reikalavimus, ir mes tuojau pareikalausime dvylikos kitų. Kuo daugiau reikalavimų jūs patenkinsit, tuo daugiau mes reikalausime“. Siekiant tikslo visos priemonės pateisinamos, buvo pasamdyti Harvardo marketingo profesionalai M.Kirkas ir H.Madsenas, kurie paruošė veiklos strategija: „Po puotos: kaip Amerika nugalės savo baimę ir neapykantą gėjams“ („After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays“), dar vadinama homoseksualizmo biblija, kur pateikiamas nuoseklus planas, kaip homoseksualizuoti tradicinių pažiūrų visuomenę.

Autoriai pasitelkė grubios propagandos ir aktyvios reklamos principus tam, kad įvykdytų tris uždavinius: nujautrinimą (desensitizing), blokavimą (jamming), atvertimą (converting).

Nujautrinimas – tai pastovus visuomenės bombardavimas su homoseksualais susijusia informacija – straipsniais, pasirodymais televizijoje, jų reklama, kad viskas nusibostų ir nebekreiptų demesio.

Blokavimas arba trukdymas. Neleisti, kad apie homoseksualus būtų kalbama neigiamai, bet kokia nuomonė, nepritarianti jų gyvenimo būdui, turi būti nutildyta, o jos reiškėjai paskelbti už įstatymo ribų. Klasikinis blokavimo pavyzdys yra, taip vadinama, „neapykantos kalbos“ (hate speach) sąvokos atsiradimas.

Atvertimas – tai bandymas psichologinėmis atakomis bei suplanuota propaganda iš žiniasklaidos pakeisti vidutinio piliečio mintis, emocijas ir valią,
demoralizuoti jo nusistatymų prieš homoseksualus, piliečių neapykantą paversti palankumu – patinka jiems tai ar ne.

Čia ir yra visa esmė – patinka jums tai ar ne, bet apie iškrypėlius galima kalbėti tik gražiai arba… tau bus užčiaupta burna. Kaip pastoriui Ake Green iš Bornholmo, kuris buvo nuteistas kalėti už tai, kad pamoksle citavo Bibliją apie homoseksualumą bei kitus seksualinius iškrypimus. Švedijos įstatymai draudžia bet kokius teiginius, kuriuos galima interpretuoti kaip nepagarbą homoseksualams. M.Kirko ir H.Madseno sukurta (sukurpta) demagogija, kurios pavadinimas – „neapykantos kalba” Švedijoje veikia, G. Ramanauskienė ir ŽEIT, seka jų pėdomis. Uoliai.

Al.       2019-06-9 0:22

Teisingai. Ir tai reikia dar ir išplatinti, šalyje ir aplink.

Rekomenduojame

Alvydas Medalinskas. Istorinė diena

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (VIII)

Karas Ukrainoje. Šimtas septyniasdešimtoji (rugpjūčio 12 diena)

Išskirtinis interviu: „ES sėja savo naikinimo sėklas“, - sako Lenkijos Seimo narys Ryszard Legutko dėl ES institucijų požiūrį

Vytautas Sinica. Šiandien Vilniuje veikia nepaaiškinamas dalykas - Venclovos namai muziejus

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.