Aplinkosaugos politika

Taikaus tiesioginio pasipriešinimo instrukcija (Dėl miesto medžių ir NATURA2000 kirtimų – Saulius Dambrauskas)

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugsėjo 26 d. 9:09

2     

    

Taikaus tiesioginio pasipriešinimo instrukcija (Dėl miesto medžių ir NATURA2000 kirtimų – Saulius Dambrauskas)

gyvasmiskas.lt

„Taikus pasipriešinimas yra didžiausia žmonijos jėga. Tai galingiau už galingiausią naikinimo ginklą, kurį sukūrė žmonijos išradingumas.“ – Mahatma Ghandi

„Mes, dalyvaujantys taikiame tiesioginiame pasipriešinime, nesame įtampos kūrėjai. Mes tik iškeliame į paviršių jau egzistuojančią paslėptą įtampą.“ – Dr. Martin Luther King

„Pagal galiojančius įstatymus fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos – kartu tai reiškia ir įstatymu jam deleguotą pareigą ginti želdynus. Lietuvos Aukščiausiasis teismas nutarė, kad visuomenės atstovai, gynę viešą interesą ir kovoję prieš masinį dendrocidą Kauno mieste – yra teisūs. “ – advokatas Saulius Dambrauskas

Esant tiesioginiam pasipriešinimui, medžių gynimo siekis deklaruojamas pagal:

Želdinių įstatymo 14 straipsnio antrą dalį:  „2. Fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos.”; ir bendraisiais želdynų apsaugos ir tvarkymo principais:

„3 straipsnis. Bendrieji želdynų apsaugos ir tvarkymo principai:

1. Želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, statiniams, pastatams, saugiam eismui gatvėse, automobilių ir geležinkelio keliuose.

2. Želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus.

3. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus

1) želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė;

2) nemažinamas miestų ir miestelių bendrasis atskirųjų želdynų plotas;

3) formuojamas gamtinis karkasas šalies, rajono, miesto (ar jo dalių) mastu, kuriama vientisa tolygi želdynų sistema miestuose, miesteliuose ir kaimo kraštovaizdyje;

4) išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų optimalūs ploto santykiai (nustatyti pagal galiojančias normas), ekologiniai ir estetiniai ryšiai;

5) išlaikomas istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumas;

6) atskirieji želdynai (parkai, tarp jų ir istoriniai, skverai, miesto ir miestelio sodai, dendrologiniai rinkiniai) neskaidomi į dalis, išskyrus jų teritorijoje esančių objektų sklypų formavimą;

7) pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota nuomonė;

8) medžius ir krūmus prie saugotinų priskiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė Aplinkos ministerijos teikimu.“

LR Konstitucija 53 straipsnis: Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių.

LR Konstitucija 54 straipsnis: Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas:

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme kaip vienas iš bendrųjų principų yra nurodoma tai, kad, pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota nuomonė. Taip pat želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, veisimo valdymą vykdo savivaldybės, kurios

<…>

teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais; fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę gauti patikimą informaciją apie želdynų ir želdinių inventorizavimą, apskaitą, planuojamus ir vykdomus darbus želdynų teritorijose; inicijuoti ir teikti pasiūlymus valstybės institucijoms ir savivaldybėms dėl naujų želdynų kūrimo, esamų želdynų ir želdinių apsaugos; nustatyta tvarka apskųsti valstybės institucijų, savivaldybių, atskirų pareigūnų, fizinių ir juridinių asmenų veiksmus, kai jie pažeidžia želdynų ir želdinių apsaugos reikalavimus. Šiame įstatyme nurodyta ir tai, kad fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos. — Aukščiausiojo Teismo pranešimas

Vykdant viešas akcijas būtina griežtai laikytis tokių nuostatų kuriomis nepažeistumėte šių dviejų Baudžiamojo kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso reikalavimų:

1. BK 284 straipsnyje nustatytas viešosios tvarkos pažeidimas: tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką.

2. ANK 481 straipsnyje 1 dalyje nustatytas nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas: necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį.

3. Tiek nusikaltimas pagal BK 284 straipsnyje nustatytus nusikaltimo požymius, tiek administracinis nusižengimas pagal ANK 481 straipsnyje nustatytus administracinio nusižengimo požymius gali būti inkriminuojami tik tokiai veikai, kuri pasižymi panašiais arba beveik analogiškais požymiais, tačiau turi skirtingą pavojingumo laipsnį. Šiuo atveju svarbu tai, kad veiksmuose nebūtų įžūlaus elgesio, grasinimų, patyčių arba vandališkų veiksmų, ir visi veiksmai būtų nukreipti ne į siekį sutrikdyti visuomenės rimtį.

Keletas praktinių patarimų:

Manau veiksminga priemonė būtų jaunimo grupelių (po kelis susibūrimas), kurie galėtų padėti žaibiškai vienam ar keliems įsilipti į medžius (pavyzdžiui du rankomis padarę “kėdutę” gali lengvai pametėti trečią iki gana ne mažame aukštyje esančios šakos, kad šis užsikabinęs prisitrauktų ir lengvai “įsitaisytų“ medyje, kurį ketinama pradėti pjauti…

Manau tokia priemonė galėtų būti kraštutinė, tačiau reikėtų apgalvoti ir prioritetiškai suplanuoti tam tikrus organizuotus elgesio modelius tokius kaip: alkūnėmis tvirtai susikibus tvirtai laikyti liniją, visiems susikibus sėstis ant žemės, greitai susiburti į vieną krūvą, o esant reikalui irgi sėstis ant žemės (taip elgiantis išardyti “rikiuotes” tampa sudėtinga net apmokytai policijai, o formalaus pažeidimo jokio nevyksta.)

Būtina dokumentuoti ir viską filmuoti.

„Iš pradžių jie tave ignoruoja, tada juokiasi iš tavęs, kovoja su tavimi, ir tada tu laimi.“ – Mahatma Ghandi

Apibendrinus Aukščiausio teismo sprendimo argumentus dėl teisėto piliečių pasipriešinimo ginant Kauno Smetonos al. kaštonus, išskirtini tokie konkretūs teismo išaiškinimai:

(1) Visuomenė ar jos dalis turi teisę gauti visą informaciją apie savivaldybės planuojamus vykdyti darbus ir esant reikalui reikalauti, kad jog būtų atliktas tyrimas dėl tokių projektų ar darbų tikslingumo.

(2) Ketinami kirsti medžiai nebuvo privalomai pažymėti kaip šalintini (raudonais kryžiais).

(3) Šio įvykio metu ginčas tarp savivaldybės ir suinteresuotos visuomenės narių grupės buvo neišspręstas teisinėmis priemonėmis, todėl policijos pareigūnų nurodymai pasitraukti iš aptvertos teritorijos ir leisti vykdyti medžių kirtimo darbus, konkrečioje situacijoje buvo skubotas, o tuo pačiu neteisėtas.

(4) Medžių skubotas kirtimas šiuo konkrečiu atveju nebuvo būtinas.

(5) Protestuotojai A.Smetonos al. vykdė Želdynų įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą jų pareigą neleisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ar želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti, blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos.

(6) Protestuotojų veiksmai teismui nekelia abejonių, kad jie kartu su kitais Kauno miesto gyventojais siekė išsaugoti medžius, nes pastaruosius nukirtus ir sunaikinus jų kelmus, dendrologinė ekspertizė, kurią jie 2017-07-13 pareiškimu Kauno miesto savivaldybei ir Merui reikalavo atlikti, būtų negalima.

(7) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 3 straipsnyje, kuriame įtvirtintos žmogaus teisės būti apsaugotam nuo netinkamo valstybės pareigūnų elgesio, o asmeniui argumentuotai teigiant, kad jis patyrė tokį elgesį, valstybė turi pareigą užtikrinti veiksmingą šio skundo tyrimą. Turima galvoje tai, kad suvaržyti piliečių teises įtvirtintas Konvencijos 3 straipsnyje negalima, jie turi teisę laisvai naudotis savo teisėmis ir argumentuotai laisvai reikšti savo nuomonę dėl jų manymu netinkamų, neatitinkančių įstatymų reikalavimų pareigūnų veiksmų.

Kada NATURA 2000 teritorijose vykdomi kirtimai yra neteisėti ir kokiais atvejais kviesti policiją bei stabdyti vykdomą veiklą?

Neteisinga manyti, jog miško kirtimai saugomose teritorijose (Natura 2000) yra legali veikla, kurios teisinį reguliavimą siekiama „pataisyti“. Priešingai, žmonės turi žinoti, jog tai nėra legalu, nes bet kokiems kirtimams Natura 2000 teritorijoje turėjo būti privalomai gauta institucinė išvada, kad tokia ūkinė veikla nedarys poveikio saugomoms vertybėms, o jeigu darys – turėjo būti atliktas pilnas poveikio aplinkai vertinimas. Beje svarbu, kad labai daug saugomų teritorijų Lietuvoje yra įtrauktos į Natura 2000 tinklą.

Todėl bet koks (ir ne tik plynasis kirtimas) saugomose Natura 2000 teritorijose yra negalimas, o jeigu vykdomas – neteisėtas. Planuojamos ūkinės veiklos teisinio reguliavimo aspektu nėra jokios reikšmės, ar į Natura 2000 teritoriją patenkantys miškai yra privatūs, ar valstybiniai, ar jie yra priskirti ūkiniams, apsauginiams ar kitai miškų grupei ir ar miško kirtimas yra numatytas parengtame miškotvarkos projekte.

Jeigu nėra atsakingos saugomų teritorijų institucijos išvados dėl poveikio Natura 2000 teritorijai reikšmingumo nustatymo, tai miško kirtimas yra negalimas, vykdoma ūkinė veikla – neteisėta, o ja daroma žala yra nusikalstama veika. Todėl pastebėjus tokius atvejus žmonės turėtų nedelsiant kviesti RAAD pareigūnus bei skambinti 112 policijai. Šiems atvykus – nurodyti tokių veiksmų neteisėtumo pagrindus, kurie smulkiai išdėstyti mano 2018-09-19 skunde „Dėl neteisėto valstybinių ir privačių miškų kirtimo Natura 2000 teritorijose“.

Draudimas bloginti būklę

Natura 2000 teritorijose turi būti garantuojama, kad ekologinė vertė, dėl kurios jos buvo įjungtos į Natura 2000 tinklą, nebus pabloginta. Teritorijos naudojimas žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės ar kitais tikslais išlaikomas ankstesnių apimčių, jeigu jis nedaro neigiamo ilgalaikio poveikio natūralioms buveinėms ir rūšims. Ūkinių veiklų nesiekiama apriboti, jeigu jos vykdomos pagal teisės aktų reikalavimus, o nauji planai ir projektai rengiami bei įgyvendinami atlikus tinkamą išankstinį įvertinimą.

NETEISĖTI KIRTIMAI NATURA2000 – KADA KVIESTI POLICIJĄ

SOS MIŠKAS – ATMINTINĖ – Ką daryti pastebėjus vykdomą ar planuojamą kirtimą (sužymėtus medžius)

SOS MIESTO MEDŽIAI – ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?

gyvasmiskas.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Ačiū        2019-09-29 20:14

Sauliau Dambrauskai. Jūs tikras Advokatas.

Al.       2019-09-26 13:14

Tokius išsamius aprašus žmonės turi susikurti visoms sritims. Ir, kaip sakydavo sąjūdiečiai, būkim realistai - siekim neįmanomo.


Rekomenduojame

Liutauras Stoškus. Seimo komitete svarstytas Žemės gelmių įstatymas

Jungtinių Tautų rezoliucija dėl smurto akušerijoje

Vidas Rachlevičius. Kai vyrauja sveikas protas ir padorumas

Neringa Venckienė: „Tai, kad esu grąžinama, nepadaro Lietuvos teisine valstybe“

Kauno forumo pareiškimas: Dėl įstatymo pažeidimų LRT veikloje

Povilas Urbšys: „Turi būti aiški takoskyra tarp lobistinės ir advokacinės veiklos“

Ramūnas Aušrotas. Apie NVO oligarchiją

Kun. Andrius Narbekovas. „Mums reikalinga nauja krikščionių apologetų karta“

Irena Vasinauskaitė. Puiki bendruomeninė rudens šventė Šiauliuose

Algis Avižienis „Iš savo varpinės“: Vietnamo pelkėse nuskendo amerikiečių iliuzijos

Žino, ką sako. Masiulis: jeigu kas iš senos partijos vadovybės galvoja, kad byloje bus galima visus šunis sukarti ant Masiulio, tai taip nebus

Irena Vasinauskaitė. Meras Artūras Visockas – žmogus, pasmerkęs Šiaulių liepas myriop?

Algimantas Rusteika. Juos atpažinsite iš jų vaisių

Atviras laiškas LR Prezidentui: Skubiai stabdykite masines miesto medžių žudynes (signataro A.Sėjūno spaudos konferencijos vaizdo įrašas)

Vytautas Radžvilas. Lietuvos politikos atnaujinimo klausimu

Kas čia pas mus tikrų tikriausi „vatnikai“?

Vytautas Sinica. Telkianti istorinės atminties politika

Geroji Naujiena: Jei tik turėtume tikėjimą...

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga: švietimo problemos ne tik kad nebuvo išspręstos, bet dar ir pagilėjo

Valdas Vižinis. Lietuvos valdžios elito karas prieš visuomenę tęsiasi

Verta prisiminti. Kun. Marius Talutis. Daugiau negu sutapimai…

Kaip nusišalinant nenusišalinti? Rūtos Visocnik replika apie Kauno miesto „vieningųjų“ diegiamą savivaldos modelį

Ką popiežius Pranciškus sveikindamas pasakė kardinolui Sigitui?

Andrius Navickas: siūlau Švietimo ministeriją iškelti į Estiją

Rūta Visocnik. Ar gali „vaiko teisės“ kviesti tėvus į posėdžius nenurodydamos aiškios priežasties?

Vidmanto Valiušaičio knygos „Istorikai nenaudoja dalies šaltinių“ pristatymas (video)

Algimantas Rusteika. Jei direktoriumi būčiau aš

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: pasakyk bankui „sudie“

Nuo bačkos. Bernardas Gailius. Patriotizmas trukdo valstybei augti

Jurga Lago: Mes iš Lietuvos

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.