Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas

„Sovietskaja Litva“: Ivanas Čmilis ir jo draugai

Tiesos.lt siūlo   2021 m. balandžio 26 d. 10:06

61     

    

„Sovietskaja Litva“: Ivanas Čmilis ir jo draugai

Pro Patria

Žinia, vaikai neatsako už savo tėvus, bet tai nelaiduoja, kad neis tėvų takais. Priešingai, nusikaltėlių vaikai turi moralinę pareigą savo darbais liudyti priešingo kelio pasirinkimą. Viktorijos Čmilytės veiksmai susidorojant su „buržuaziniu lietuviškuoju nacionalistu ir fašistu prof. Adu Jakubausku akivaizdžiai rodo, kad ji lieka ištikima senelio, Raudonosios Armijos tankisto Ivano Čmilio, ir tėvo, KGB rezervo karininko Viktoro Čmilio, politiniams idealams.

Iš skelbiamos archyvinės „Sovietskaja Litva“ publikacijos galima suprasti, kad šių idealų šaltinis – rašytojo Iljos Erenburgo dvasia. Pastarieji V. Čmilytės veiksmai liudija, kad atėję į Lietuvą kaip „išvaduotojai“ šie žmonės niekada nesusitaikė su 1990 metų kovo 11-ąją atkurta Lietuvos nepriklausomybe ir pagal aplinkybes pasiruošę prisidėti prie Lietuvos „laisvinimo“ dabar jau iš sąjūdinių nacionalistų ar, Indrės Makaraitytės žodžiais, nacių jungo. Kviečiame skaitytojus susipažinti su žemiau skelbiama publikacija apie nuostabią Viktorijos Čmilytės senelio Ivano Čmilio ir vieno garsiausių sovietinių propagandistų Iljos Erenburgo draugystę.

Skaitant „Sovietskaja Litva“ straipsnį ypač jaunesniam skaitytojui būtina suvokti istorinį kontekstą, Iljos Erenburgo asmenybę ir jos vaidmenį Antrajame pasauliniame kare. Tam siūlome trumpą ištrauką iš 2012 metų spalio 16 dienos portale bernardinai.lt istoriko Zigmo Vitkaus skelbto straipsnio „Nėra nieko, kas vokiečiuose būtų be kaltės…“ apie Iljos Erenburgo įtaką sovietų karių nusikaltimams:

* * *

***
Anot žinomo rusų istoriko Marko Solonino, masinis žvėriškas elgesys su Vokietijos civiliais kilo ne vien iš keršto troškimo (žinoma, būta ir jo), tačiau „buvo nusikalstamai organizuotas Stalino ir jo parankinių“. Vienas liūdnai pagarsėjusių sovietų propagandistų, Ilja Erenburgas, prieš sovietų kariuomenei įžengiant į Vokietiją, parašė straipsnį „Užmušk“:

(…) Mes žinome viską. Mes nieko nepamiršome. Mes supratome: vokiečiai ne žmonės. Nuo dabar žodis „vokietis“ mums pats didžiausias prakeiksmas. Nuo dabar žodis „vokietis“ užtaiso šautuvą. Nekalbėsime. Nesipiktinsime. Žudysime. Jei tu per dieną nenužudei nors vieno vokiečio, tavo diena praėjo veltui (…). Jei tu užmušei vieną vokietį, užmušk kitą – nieko nėra mums linksmesnio nei vokiečių lavonai. Neskaičiuok dienų. Neskaičiuok varstų. Skaičiuok tik viena: kiek tu užmušei vokiečių (…).

I. Erenburgo žodžiai ataidėjo ir Lietuvoje. Per Vilniaus radijo stotį (sovietai Lietuvą užėmė 1944-ųjų vasarą) skambėjo:

Nėra nieko, kas vokiečiuose būtų be kaltės – nei tarp gyvųjų, nei tarp mirusiųjų. Raudonarmiečiai, šventai vykdykite draugo Stalino nurodymą ir sumindžiokite fašistinį žvėrį jo urve. Sulaužykite germaniškųjų moterų rasinį pasididžiavimą. Pasiimkite jas sau kaip teisėtą grobį.

* * *

„Sovietskaja Litva“. Ivanas Čmilis ir jo draugai

Tankistas kareivio palaidine, dulkėtais batais stovėjo šalikelėje. Diena buvo nevėjuota, bet ties kelio juosta raitėsi dulkės. Žygiavo belaisviai hitlerininkai. Tai buvo į vakarus nuo Kybartų, prieš aštuoniolika metų – 1944 metų spalyje, tą atmintiną dieną, kai mūsų kariuomenė pradėjo šturmuoti Rytų Prūsijos sienas. Už pečių buvo išvaduota Lietuvos žemė. Visur girdėti tankų riaumojimas. Sunkių pabūklų smūgiai taip prisotino orą, kad jis atrodė tarsi išaustas vien iš trankių smūgių. O danguje netilo lėktuvų gausmas.

– Prasidėjo, – pasakė tankistas. – Peržengėme slenkstį, o toliau – Berlynas. Nelengva bus, bet nueisime, priešaky pergalė!

Tą dieną mes pirmą kartą susipažinome su tanko mechaniku – vairuotoju viršila Ivanu Čmiliu. Tada mes sužinojome, jog Ilja Erenburgas yra Ivano Čmilio tanko įgulos garbės narys. Pokalbis truko neilgai. Tanko įgula gavo kovinę užduotį, ir štai jau tankas, vikšrais minkydamas patižusį miško kelią, lekia pirmyn, ten, prie aukštumos, vos matomos tolumoje…

Garsaus tarybinio tankisto Ivano Čmilio, sutikusio karą 1941 metų birželio 22 dieną ir baigusio jį 1945 metų gegužės 9 d., turėjusio devynis vyriausybinius apdovanojimus, vardą prisiminėme vėl, kai prieš kelias dienas „Literaturnaja gazieta“ buvo išspausdinta ištrauka iš Iljos Erenburgo penktosios knygos „Žmonės, metai, gyvenimas“, pasakojančios apie Didžiojo Tėvynės karo metus. Mes sužinojome, kad Ivanas Čmilis su šeima gyvena Šiauliuose, dirba miesto finansų skyriuje. Tą pačią dieną išvykome pas jį.

Ivanas Čmilis nelabai paseno. Galbūt taip pasirodė todėl, kad pirmojo susitikimo dieną jis atrodė vyresnis, negu buvo. Ivanas Čmilis supažindino mus su savo žmona Antonina, dirbančia gydytoja epidemiologijos stotyje, su sūnum Igoriu, dukra Nataša. Jaunesniojo sūnaus Viktoro namie nebuvo.

Įsišnekome. Ivanas Čmilis prisiminė kovų metus, savo įgulos žmones, ypač smulkiai pasakojo apie draugystę su įžymiu tarybiniu rašytoju Ilja Erenburgu.

Ši draugystė gimė prieš dvidešimt metų Senajame Oskole prie Dono. Tada tankistai nusiuntė Iljai Erenburgui tokį laišką: „Draugas Ilja Erenburgai! Kariai ir vadai siunčia jums savo karišką sveikinimą. Gavome jūsų laiškų ir straipsnių rinkinį, už kuriuos labai dėkojame. Kuopos asmeninė sudėtis džiaugiasi, kad Jūs sutinkate būti mūsų įgalos nariu… Dabar mes mokomės, kad su naujomis jėgomis triuškintume priešą ir greičiau išvaduotume savo brolius, laikinai esančius okupuotuose rajonuose. Tvirtai spaudžia Jums ranką Jūsų draugai tankistai”.

Ilja Erenburgas atsiuntė nuoširdų atsakymo laišką, paprašė Ivaną Čmilį smulkiau papasakoti apie save. Tankistas greit atsakė: „Aš dar jaunas, gimimo metai – 1918, kilęs iš šlovingos ir mylimos Poltavos su baltomis trobomis ir žaliais sodais. Ne kartą mirtis žvelgė į mano linksmas akis, bet aš nepabūgau. Pagalvoji, kaip mes laimingai ir linksmai gyvenome! Aš turėjau keturias sesutes, visas jaunesnes už save. Turėjau tetušį ir motušę. Turėjau mylimą merginą... Bet netoli ta diena, kai mes išvysime fašistus, sutiksime artimuosius ir mylimus, vėl laimingai gyvensime…“

Praėjo nedaug laiko, ir tankų įgula gavo karinio lauko pašto trikampėlį, o jame Ilgos Erenburgo eilėraštį, skirtą Ivanui Čmiliui. [Rusiškai] skaitant iš viršaus žemyn kiekvieną pirmąją eilutės raidę išeina „Ivan Čmil“. Štai tas eilėraštis:

Ir maitina dešrininkus ašakom,
Vištų skonio vargšai nepažino.
Alkanus tankistai juos ne pasakom –
Neapykanta ir metalu vaišina.
Čia nuožmius fašistus sutaižysime,
Mylima, gimtoji mūs Poltava!
Ir audringais viesulais sugrįšime,
Laisvę nešdami į žemę tavo.

Nudžiugo tada tankistas Ivanas Čmilis. Pagalvojo jis, kaip atsakyti rašytojui, ir sukūrė eilėraštį, skirtą Iljai Erenburgui:

Eilę šią aš šiandien Jums skiriu,
Ryto saulei tekant virš Tėvynės.
Eilę šią su širdimi kuriu,
Neapkęsdams priešų begaliniai.
Bus fašistai sumušti tikrai,
Ugnimi išdeginti lig vieno!
Ramūs degs Tėvynės vakarai,
Grįš ir vėl jai giedrios, giedrios dienos!

Ir šiame eilėraštyje, skaitant iš viršaus žemyn pirmąsias eilučių raides, išeina „Erenburg“.

Pasibaigė pergalingas mūšis prie didžiosios Volgos. Ivanas Čmilis pranešė rašytojui apie savo laimę: „Žinokite, kad Jūsų tankas vedė atakon visą kuopą puolant Tacinskaja stotį. Užėmėme ją be ypatingų nuostolių. Užtikriname Jus, jog mes garbingai atliksime savo pareigą Tėvynei ir partijai, nepadarysime gėdos garbingam tarybinės gvardijos vardui. Mes be galo didžiuojamės gvardiečių vardu“.

Prasidėjo pergalingas tarybinių tankistų kelias. Mechaniko-vairuotojo Ivano Čmilio tanko įgula puikiai kovojo Oriolo-Kursko lanke, vadavo Minską, Kazlų Rūdą, Pilviškius, Vilkaviškį, Kybartus, ir visą laiką tarybinis rašytojas Ilja Erenburgas karštu patriotiniu žodžiu įkvėpė gvardiečius naujiems žygdarbiams. „Brangus Ivanai Čmili, – rašė jis 1943 metų lapkričio mėnesį. – Džiaugiuosi sužinojęs, jog Jūs sveikas. Žiema nežada hitlerininkams nieko gero. Iš Baltarusijos plaukia džiugios žinios. O Berlyne, turbūt, nelinksma. Bombarduoja juos irgi neblogai. Mano karšti sveikinimai jūsų įgulai. Tvirtai spaudžiu Jums ranką, brangusis drauge Ivanai, ir linkiu sėkmės“.

Susirinko po mūšio tankistai, perskaitė laišką ir atsakė Erenburgui. Netrukus gavo iš jo laišką: „Brangūs draugai tankistai!.. Netoli Vitebsko yra griovys. Ten hitlerininkai mėtė gyvus vaikus. Žemė judėjo ir žemė šaukė. Tankistai girdi šitą šauksmą. Jūs turite savo sąskaitą. Tai ruso širdies sąskaita. Šią sąskaitą išrašys tankų vikšrai. Fašistai atsakys už viską – šis pavasaris bus tikruoju Rusijos pavasariu. Geros kloties, šaunūs draugai, didvyriai-tankistai!“

Mūsų pokalbį nutraukė negarsus beldimas į duris. Laiškanešys. Ivanas Čmilis skaito siuntėjo adresą, ir jo veide pražysta plati šypsena. – Tai iš Odesos, iš Aleksandro Barenboimo, mūsų politvadovo.

Ivanas Čmilis skaito laišką ir klausia, kreipdamasis į mus:

– Norite išgirsti, ką rašo pulko draugas?

– Su malonumu.

„Brangus Ivanai, nuostabus ir gana malonus aplinkybių sutapimas. Parašiau tau laišką, ruošiausi užklijuoti voką, tuo tarpu gavau naujus laikraščius. Jų tarpe ir „Literaturnaja gazeta“. Su didžiuliu džiaugsmu perskaičiau eilutes, skirtas mudviem. Mes turime didelį ir nepaprastą draugą, žmogų, su kuriuo mus sieja tokie neregimi, tokie stiprūs tyriausios, nuoširdžiausios draugystės saitai. Dar ir dar kartą būk sveikas ir atsimink, kad pasaulyje nėra nieko brangesnio už draugystę, ir nėra ryšių, stipresnių už bičiulystę!“.

– O kiti įgulos nariai gyvi? – klausiame Ivaną Čmilį.

– Ne visi. Radistas-šaulys Stepanas Kostenka dabar Kirovograde. Aleksejus Sokolovas gyvena Leningrade. Jis be kojos. Radistas-šaulys Anatolijus Sidelevas žuvo mūšyje.

– Su Ilja Erenburgu, – tęsia pasakojimą Ivanas Čmilis, – aš buvau susitikęs po karo, viešėjau pas jį Maskvoje. Iki šiol tebesusirašinėju su juo.

– Ar seniai jūs Lietuvoje, draugas Čmili? Ar buvote tose vietose, kur kariavote?

– O kaipgi. Kiekvieno kareivio svajonė – taikos metu aplankyti mūšio lauką, prisiminti, kaip buvo, pamatyti, kaip žydi žemė. Lietuvoje gyvenu seniai, laisvai skaitau lietuviškai. Turiu daug gerų draugų. Tai bendradarbiai Leopoldas Petrauskas, Zenonas Kravinskas ir kiti bičiuliai. Drauge dirbame, dažnai, kaip viena šeima, kartu praleidžiame laisvalaikį.

Tirštėja sutemos. Dėkojame šeimininkams už malonų priėmimą. Atsisveikiname. Ivanas Čmilis kreipiasi su prašymu: „Jei rašysite – padėkokite draugui Erenburgui už gerą atmintį ir didžiulį dėmesį. Labai Jus prašau“.

Su malonumu, draugas Čmili!

G. Pravdinas

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Garbingas profesoriau,       2021-05-2 15:29

o tokių nelabai daug Mūs Lietuvoje, ypač istorijos - ant rankų pirštų skaičiuojami. Semitizmas toks pat, kaip ir Lituanizmas, be jokios abejonės. Niekas negali mus priversti ką tai mylėti ar mėgti per prievartą. Kodėl aš turėčiau ką tai mylėti per prievartą? Neaišku, ko šiandien daugiau-antisemitizmo ar antilituanizmo? Manau, kad antilituanizmo daugiau - mūsų čia tik du milijonai, o pasauly gal dar du, nežinau. Gal žinote Jūs? Aš mėgstu faktus ir remiuosi faktologija, o ne gandais, pramanais ir didžiūnų, imperinių šovinistų, sukurptomis istorinėmis versijomis ir schemomis, schemelėmis bedaliams prasčiokėliams. Man nereikia Kapsukės prapiesorių pseudo naratyvų. Mažaraščiams ir bediplomiams ji neegzistuoja. Man jokio pseuduko Kapsukė ar VDU neįbruks. Jųjų išgalvoti naratyvai apie XX amžių išplauna ribą tarp Tiesos ir melo, suzombina (budulina) paikus studenčiokus. Lietuviams ir garbingiems, sąžiningiems nelietuviams Tiesa turėjo ir tebeturi aukščiausią vertę. Mano nelaimėlis senelis, carinės Rusijos imperijos eilinis kareivukas, lenkų dvarponių priduotas, su broliu peržengė Vokietijos-Rusijos sieną 1914 metų vasarą, todėl šiek tiek žinau ir išmanau, kas yra kas ir dėl ko. Pagarbiai, - Jules.

Pone,       2021-05-2 13:16

aš lygiai taip neturiu nieko bendro su “Kapsukės” diplomu, kaip Pats su humoru. Išlikimą vaiku nelaikau blogiu.
“Semitizmas” yra kalbotyros terminas, kaip ir lituanizmas: pvz. tai, kas kilo iš semitų (akadų, arabų, etiopų tt.) kalbų.
Antisemitizmas yra padarytas nuo žodžio “antisemitas” - tas, kuris nemėgsta žydų. Taigi nieko bendro su žodžiu “semitizmas”.
Kodėl būtent žydai buvo pavadinti semitais? Todėl, kad anais laikais žiūrėta Biblijos: Semas, Chamas ir Jafetas, o kad žydai iš Semo, visi žinojo.
Arabų kilmės islamo niekas su Semu nesiejo, todėl neatsirado “antiarabas”, o žodis “arabistas” atitinka terminą “lituanistas”.
Ką ir kam reikia eilinį kartą pasidalyti - visai kita tema, kuriai daviau nuorodą į kla.tv.
Daugiau tegaliu tik pakartoti:
Tikrai esu Jus įžeidęs, bet dėl Jūsų sąmoningai skleidžiamo piktybinio melo negaliu atsiprašyti.
Tebūnie D-vas mūsų Teisėjas! (rizikuoju nepalyginti daugiau nei Jūs).
Taigi iki Paskutinio Teismo!
Amen.

Hm, gal Jūs pirma       2021-05-2 9:29

paaiškinkite, kas yra Semitizmas? Kalbėti apie du pasaulinius karus arba apie dabartį vien su humoru neįmanoma, ypač kai ant slenksčio laukia Trečiasis. Covid’as (Mūsų Vidas tik preliudas) - jo išvakarės. Nieko keisto, kad turiu vaiko intelektą, nes neišsilavinęs mažaraštis - nepatyręs Kapsukės hipnozės ir nemėgstąs, mus apsėdusios, dvejopų standartų manijos, kuri užvaldžiusi ir tokių garbingų šviesuolių protus kaip Jūsų. Aš gyvenu Lietuvoje, o ne Azijoje, todėl man pirmiausia rūpi Lietuva, Europa, jos ir Mūsų Lietuvos likimas, kilmė, ištakos, nuopuoliai ir pakilimai - išgyvenimas. Rytoj Lenkų slapta, nematoma kol kas jėga, primesta jos Konstitucijos diena, kuri mums primena pakasynas - valstybės, šalies, tautos, galinčios turėti valstybę ir jos valstybinę Lietuvių kalbą. Lietuvių vardo niekingą ištrynimą. Kapsukės prapiesoriai kalba apie tą Konstituciją tarsi jos nebūtų skaitę apskritai - neskaitę, kaip ir istorijos apie du pasaulinius karus, išskyrus įvairių okupantų ir hegemonų jėga mums primestus naratyvus ir įvairias jos išgalvotas versijas. Tikros istorijos apie jų (karų) planavimą, rengimą, organizavimą, organizacijas, realizavimą ir dokumentus. Jūs, nors ir daug nusipelnęs mums, lietuviams, mūsų kalbos tyrėjams, bet su rimtais istoriniais dokumentais kažin kodėl Jums labai sunkiai einasi draugauti. Nemeluoti yra labai sunku, kai aplink tiek daug, pavojingai daug, meluojančių, todėl kartais tenka pameluoti ir man, bet, manau, kad visgi mažiau nei Jums - aš gi beraštis, be išsilavinimo, be Mokslinio Komunizmo, be Mokslinės Oligarchijos arba kaip dabar - be Mokslinio Covid’o valstybinio egzo. Todėl negalvokite, kad Jūs meluojate mažiau už mane, nesvarbu, kad gerai išmanote Mesijinę judėjų Hebraistiką. Mano istorikoje, kiemsargio padėjėjo istorikoje, gali būti klaidų - jos neišvengiamos, bet mes visi čia siekiame Tiesos. Klysdami, kartais pameluodami tyčia ar netyčia, nes ne šventieji, o nuodėmingi ir patyrę ne vieną nuopuolį. Jei mane čia blokuos - nieko keisto, nes tai ne mano svetainė ir aš tikrai dėl to nepykčiau, nepyksiu ir nesikrimsiu, nes aš irgi akiplėšas ir tyčinius melagius, dezistus, dezinformacijos propagandistus (melo propagandistus) ir didžiavalstybinius šovinistus blokuoju. Primenu pačiam, kad po karo pasaulį, ypač Europą, nukariavusios pasidalijo dvi ne europinės kilmės super valstybės. Tai ne tik mano ar mano senelio nuomonės, bet kur kas rimtesnių žmonių, vedančių pasaulyje istorikų ir politologų, istorijos filosofų. Tokių kaip Norman Davies arba Walter Laqueur ir t.t. Geros dienos, garbingas žmogau, oponuojantis mažaraščiui, profesoriau! Tschüß!

> Jules 2021-04-30 11:11       2021-05-2 6:45

Pone,
Jūs viską suvokiate tik paraidžiui, apie humoro pajautimą nėra nė užuominos. Kadangi neesate jaunuolis, bet turite vaiko intelektą, esu Jums nusikaltęs, juo labiau, kad išlikti vaiku ne yda, bet tam tikra privilegija.
Esu mesijinis judėjas hebraistas, suprantantis antisemitizmo pradžią ir kas pirmasis paskelbė žydų tautai pasaulinį karą.
Šioje svetainėje, nepaisant redakcijos pareiškimo apie netinkamų publikacijų šalinima, pati redaktorė akivaizdžiai toleruoja ir tuo aktyviai palaiko antisemitizmą.
Jūs čia prie to prisidedate dar ir minėdamas baltiškos Prūsijos temą, kuriai paskyriau žymią dalį savo gyvenimo, bet ir čia kaltų ieškote ne mongolų ordos paveldėtojų barbarybėje, bet idiotiškuose samprotavimuose apie motinas žydes (Čerčilio ir Stalino atjejai). Todėl meluojate, neva neesate iš anksto nusistatęs prieš jokią tautą.
Nebūčiau viso to pastebėjęs, jei nebūtumėte senas ir nuolatinis komentatorius, atkreipęs į save ir kitų komentatorių dėmesį.
Abejoju, ar turiu atsiprašyti piktybinio vaiko. Tegu tad D-vas bus mums Teisėjas.
Iki Jo Teismo!
Amen.

Žinot, pone Palmaiti,       2021-04-30 11:11

nemanau, kad aš maniakeris, bet netikiu kovidistais ir jų dirbtinu rūpesčiu dėl mūsų mažutėlių. Netikiu, kad užsienio bilijonieriams rūpi mūsų bedarbiai, ubagai, benamiai ir minimalkę uždirbantys vargšai be ateities. Ir kinai pagal mane tikrai ne žydai. Iki šitokio lygio dar nenusiritau, nors ir gyvenu dvejopų standartų maniakerių apsuptyje. Be gailesčio buvo prievartaujamos ir žudomos ne tik vokietės ir mūsų žemaitės Vakarų Lietuvoje, bet ir prancūzės, italės, austrės ir taip toliau. Liberaldimokratai žino kaip ir moka atitinkamai puikiai apsieiti su moterimis, kai ginkluoti iki dantų ir stato Pasaulio Vyriausybę. Pasaulio Vyriausybės statytojai nepakaltinami. Ir dar: aš nesu nusiteikęs iš anksto prieš jokią tautą. Aš vertinu žmones pagal darbus ir nuopelnus. Jeigu Ruzveltas mirė ant Stalino šnipės (garsios portretistės) rankų - tai taip ir sakau be jokių maniakysčių ir dvejopų standartų ar tyčinių išsisukinėjimų. Jei Tautų Sąjungą įkūrė Stalino šnipas kartu su Trumenu - tai taip ir sakau, o ne išsisukinėju, kaip Kapsukės docentai. Aš juk be diplomo mažaraštis, tiesa?

Jules       2021-04-30 10:49

Apie “kilmę” jau rašiau, o kad Hitleris neva žydas, pasinaršyk Pats internete. Ne vienas juk esi maniakas pasaulyje.

Ir dar,       2021-04-30 10:18

kad Hitleris žydas - pirmąkart girdžiu, o ką pliurpia Kapsukė - nekreipiu dėmesio. Ji už babkes ir kiaulę į Mėnulį nuvarytų, ypač per Covid’ą. Taip pamanyti galėjo nebent Ruzveltas su Aizenuku, kad savo kilmę taip galėtų nuslėpti ir sunkią smegenų ligą pirmasis.

Pone Palmaiti,       2021-04-30 10:13

apie Hitlerį kalbama kiekvieną dieną, kaip apie Blogio iškilimą, o va apie Čerčilį ir jo draugelį Staliną, kaip apie Amžinojo gėrio iškilimą, ne, kodėl? Apie kilmę irgi nė mur mur, kaip ir apie Stalino motiną, deja. Kam Jums tie dvejopi standartai? Jagodą minėsime, nes diplomuotieji ir Kapsukė mini tik Ježovą. Na, o kas be diplomo tie labai kremtasi - aš irgi, o ką? Diplomuoti tiki Covid’o revoliucija, o aš, kaip be diplomo, nelabai, o Jūs?

Palmaitis > Jules       2021-04-30 3:07

Nagi Pats žinai, kad ne motina, bet tėvas: jis juk Džiuga-švili - Džiūho, t.y. Jew’s sūnus, ane? Juk visi gruzinai gerai kalbėjo angliškai, ogi ir tas žodis pasaulinio masto, visur yra, ane?
Įdomu, jei Čerčilio motina žydė, tai gal vedžiojo lordų vaiką į sinagogą? O gal žydų genai tokie: nė vedžioti niekur nereikia: jei kas tik turi geną, jau ir bėga paskui žydus! Prieš prigimtį juk ką padarysi! Jau neminėkim Yagodos (Ijagodos?). Frenkelis, be abejo, kūrė gulagą tam, kad raudonarmiečiai vaduodami Vakarus žudytų senius ir prievartautų moteris, beje, ne tik vokietes, bet pakeliui ir visokias lenkes. O tas Kopelevas turbūt melagis, ane?
Tik keista, kodėl tyli apie Didįjį Hitlerį - negi nežinai, kad ir jis žydas! Ir apskritai visi kinai yra užsislapstę žydai.
Skaudu matyti, kaip visą laiką kremtiesi neturįs diplomo, o tie prapiesoriai turi rupūžės, kur teisybė!

tam >>Taip, Palmaitis        2021-04-29 12:29

Čia nėra ko papildomai velti, nes ir taip viskas suvelta, kriminalizuota, įslaptinta ir aukštyn kojomis apversta.

>>Taip, Palmaitis        2021-04-29 12:08

apgailestauju, bet tamsta klysti..
o ir Palmaiti be reikalo veli i sia disusija…

Tamsta Palmaiti,       2021-04-29 11:03

o kaip su Gulago įkūrėju ir viršininku? Jis ką, geresnis už Ehrenburg’ą? Turiu omenyje draugą Frenkel’į. Arba kaip reikalai su Genrikh Yagoda? Na, o kai kurie Vakarų istorikai sako, kad ir drg.Stalinas pagal motiną tos pačios kilmės, kaip ir Čerčilis. Norėtume, kad pakomentuotumėte, kaip čia yra iš tikro? Mes gi beraščiai antivakseriai be išsilavinimo, o išsilavinę ir su Aukštuoju už Kovidistų revoliuciją, kaip aiškina dezi LRT dezistai ir dezistės.

stasys       2021-04-29 7:09

Nuo praeities nepabėgsi , Propatrija panašu mąsto kitaip . Kažkurią moraline pusę aš suprantu tuos jaunus vyrus ir jų užsidegima visame kame rasti paaiškinimą ir motyvus .Bet nėra tokio tėvo ar mamos kuri norėtų jog jų vaikai atkartotu jų gyvenimo kelią su jų klaidomis .Metami priekaištai Vyktorijai neturi pagrindo , taip kuriamos pasakos apie senelius ir jų anūkus . Vienok būtų nesąžininga nutileti jog str. leido nupūsti dulkes nuo senų atsiminimų smile)

Ramiros       2021-04-29 3:58

Visa bėda, kad neturim taip vadinamo desovietizacijos įstatymo, pagal kurį nkvdistų, kgbistų, tame tarpe ir “rezervistų”, kompartijos sekretorių, vaikai ir net anūkai, bei jie patys,  negalėtų užimti seimo komitetų pirmininkų, seimo pirmininkų, ministrų, VSD direktorių, prezidentų, premjerų bei kitų aukštų bei svarbių valstybės pareigūnų kėdžių ... O kas gavosi ? Taigi ir turime ...

Algimantas       2021-04-28 21:16

Dėl bendro išsilavinimo perskaitykite Leonid*o Rabičev*o knygą ,,Karas viską nurašys”. Ten ir apie tankisto Ivano veiklą su Vokietijos civiliais gyventojais daug tiesos parašyta. Čia kaip kas sakė, kad obuoliai nuo obelų krenta.

Taip, Palmaitis apie svolačius ir riterius       2021-04-28 20:36

Štai žmogus, su komunistiniais įsitikinimais kovojęs priešakinėje fronto linijoje, o Rytų Prūsijoje gynęs sužvėrėjusių Erenburgo sekėjų aukas ir už tai patekęs į gulagą:
https://lechaim.ru/ARHIV/113/kornilov.htm.
O štai mano Mokytoja, savo noru išėjusi į frontą 1943 m. Skirtingai nuo Kopelevo, Leningrado vyriausiojo rabino duktė neturėjo nieko bendro su komunizmu.
Vienas - kovotojas už tiesą. Kita -
http://cyclowiki.org/wiki/Гита_Менделевна_Глускина -
mokslo milžinė, kurios palikimas ne vienai tyrinėtojų kartai (straipsnis prastas, mirė profesore Izraelyje). Dvi jos seserys irgi pasižymėjo moksle nepaisant visų maskolių ordos priemonių tildant ir represuojant.
Ir vienas, ir kita vienodai “globoti” bandito Šamanovo bendraminčių iš KGB.
Įdomu, kaip kartu su vakcinuotojų pastangomis išmarinti milijardus žmonių ir pavergti likusius kyla eilinė antisemitizmo banga, tarytum tai vėlgi žydai sumanė naikinti patys save: http://www.kla.tv/18554
Apgailestauju, bet bijau, kad šios svetainės kūrėjų laukia neišvengiamas atsiskaitymas Teisme.

Deivis        2021-04-28 17:19

Čmylsen yra ne geresnė kalė už sovietus

to Letui Palmaičiui?       2021-04-28 14:34

Manai, Čerčilis ne tos kilmės, kaip Ilja, atidavęs mus Stalino Rusijai, kaip teisėtą paveldą ir ambiciją? Žydai kilmę veda pagal motiną, nes ji svarbiausia žmogui. Tiesa, ne ką prastesnis yra ir Dušegubkės išradėjas ant ratų, drg.Berg’as. Ant kieno šasi ta Dušegubkė buvo? Ar kartais ne amerikoniškos kilmės, a?

Letui Palmaičiui?       2021-04-28 12:52

Su Erenburgo tautybe panašiai kaip su musulmonais: ne visi musulmonai yra teroristai, bet dauguma teroristų yra musulmonai. Aš manau, kad Erenburgo tautybė iš tikro suvaidino ne paskutinį vaidmenį jo propagandinių atsišaukimų turiniui. Nors, be jokių abejonių, netrūko ir kitų tautybių propagandistų ir karo nusikaltėlių.

elfe       2021-04-28 10:36

priminsiu dar, kad liberalu sajudis su Darbo partija priklauso LIBERALINTERNACIONAL.. isvien su Rusijos Jabloko..
socdemai priklauso SOCIALISTINTERnacional, kuriam vadovauja i bankrota Graikija nuvares Popandreu.
jei konservaoriai priklauso Demokratinternacional, su centru Norvegijoj ir rupinasi globaliais globalistu uzsakymais, kas lieka tautai?..
valstieciai, kuriu dauguma laimejo vienmandatinese?..
plius kelios padrikos, niekaip nesulimpancios partijos?..
o kas jei visai siai inter saradai vadovauja atgimes trockistinternacional, kuriam nacionalizmas su “burzua” - save islaikantis, todel patriotiskiausias vidurinysis verslas iki siol didziausias priesas?..

dar nesenai, i google ivedus “trockistinternacional”, pasirodydavo nukreipiancios nuorodos i WSWS.ORG, PASAULIO SOCIALISTU PORTALO padalini SOCIALIST EQUOLITY PARTY.
po mano reklamu pradingo: https://www.wsws.org/en/special/pages/sep/us/home.html?redirect=true
o juk cia galima rasti visas tas, neva Amerikos mums nesamas “vakaru vertybes”..
kairiajam ar centristui Bidenui jie dideliu simpatiju irgi nejaucia…
cia galima isitikint ir kaip pandemija tarnauja ju planams: “Capitalism vs. socialism: The pandemic and the global class struggle”

nesu rinkimu eksperte, nezinau kaip Amerikos valstijose jie organizuojami. ten dvi partijos gal tik organizuoja rinkimus saviems kandidatam

Gabrielė       2021-04-28 9:34

Tai su kuo bratavojasi konservatoriai? Yra tokia tradicija: pabezdėti ir tuoj pat rodyti pirštu į šalia esantį. Ar tik ne iš šios tradicijos ir kilo maskuojanti frazė -“Rusai puola”? Jei dabar dar yra tikinčių, kad konservatoriai gina savo Tėvynę, tai tikrai smegenų vingių tose galvose kaip pas triušį - du.

Klausimas Jurgiui       2021-04-28 5:10

Kodėl prieš patekdamas čia komentaras, virtualaus kagebisto yra pirma nusiunčiamas į KGB biurą Čikagoje ir tik po to pasiekia tiesos siekiančiųjų svetainę čia? Sulėtinama programa ir apskritai gesinamas darnus PC veikimas, kodėl? Kas galėtų tuos virtualius mūsų minčių sargus iš mūsų PC iškrapštyti? Konservatorių įtaisytus virtualius KGB prievaizdus, ką? Nepaaiškintumėte, kas su mumis čia daroma, voilà?

to > Kas krito į akį       2021-04-28 5:01

Antilituaniste, ką čia norėjai pasakyti? Gal kur “vokzalas” į Itilį yra? Beje, o kas yra Semitizmas, nepaaiškintum mums čia?

Na klar:       2021-04-28 4:56

Ivanas Čmilis ir jo simpatikai, ir užtarėjai konservatoriai. Lietuviai jau siekia dugną - taip nori susinaikinti okupantų ir kovidistų pagalba - Lenkų konstitucijos pagalba. Ištrinti net savo vardą, svarbu, babkėmis palytų ir šiltas Katrės Antrosios seksodromas būtų pasiekiamas.

> Kas krito į akį 2021-04-27 17:41        2021-04-28 1:31

Taip, be abejo, Erenburgas labai kaltas dėl karo nusikaltimų ir nieko, puikiai sau nugyveno tarsi garbingas žmogus. Ne mums spręsti apie jo išsisukinėjimą nuo amžinybės. Bet ar dėl to, kad jis žydas? Gal padlas Vladimiras Šamanovas (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_H._Foglesong,_President_Bush,_and_Gen._Vladimir_Shamanov.jpg?uselang=ru), kuris bombardavo humanitarinius koridorius Čečėnijoje žydas? Gal visi tie, kurie štai ką išdarinėjo - https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Убийства,_совершённые_в_1999_году - žydai? O gal visgi tavo ruskiai tikrai “liejo (svetimą) kraują”? Tu tikrinai, kas buvo fronte, kas užfrontėje? Tu antisemitinis brudas svolačius esi toks pat žudynių kurstytojas ir tau geriausia vieta, svolačiau, kartuvėse.

naujieji rezervistai       2021-04-27 21:38

Didmeistrė Čmilytė čia sublizgėjo pačia šlykščiausia žmogiška savybe. Ji yra itin atlaidi sau ir savo artimiesiems, tačiau labai reikli ir priekabi visiems kitiems. Sakyčiau naujųjų (KGB)rezervistų pagrindinis bruožas. Neblogą žvėrinčių Gentvilui kuratoriai surinko. Po Garliavos susidorojimo, matyt, labai tvirtai pasijautė.

BLIUDO GYNEJAMS       2021-04-27 19:41

Menkniekiai tie Cmiliai. Kodel TIESOS neraso apie architekta Dedules teva, Dedule, Fermeri, Martyna, Polikarpa, Polikarpovna, Cepaicio sekretoriu Kubiliu???
Rusteikos straipsniuko apie papkes ir babkes irgi nebus cia?

BLIUDO GYNEJAMS       2021-04-27 19:38

Menkniekiai tie Cmiliai. Kodel TIESOS neraso apie architekta Dedules teva, Dedule, Fermeri, Martyna, Polikarpa, Polikarpovna, Cepaicio sekretoriu Kubiliu???

T0mas J. -> 17:21       2021-04-27 18:49

“O čia štai ir visas 1975 m. (ar 1965m.?) interviu su Ivanu Čmiliu rusų kalba.
https://rayvesti.ucoz.ru/news/gorzhus_vami_tacincy/2012-12-19-1965”

..

Patikslinu tamstą - nėra ten jokio interviu, tik trumpas karo metų susirašinėjimas tarp Ivano Čmilio ir I.Erenburgo.
Ir yra Ivano Čmilio nuotrauka - iš veido truputį panašus į Vaidą Saldžiūną ir smarkiai panašus į Dainių Sinkevičių iš DELFI.

Kas krito į akį       2021-04-27 17:41

Na, tie rusai – kariai, lieja savo ir priešų kraują, bet kas juos kursto, ragina elgtis žiauriai, žudyti, prievartauti, deginti – ogi žydeliai! Ilija Erenburgas pisatelius, Aleksandras Barenboimas politrukas. Ir visi jie užfrontėje knibždėjo, kol rusai su vokiečiais žudė vieni kitus ir kurstė besikaunančius daryti tai kuo nežmoniškiau ir nuožmiau. Pasibjaurėjau Erenburgu

yra net nuotrauka        2021-04-27 17:21

“Google” paieškoje raktinė frazė Иван Чмиль танкист-механик turi nemažai variantų. Ivanas Vasiljevičius Čmilis yra net kolektyvinėje nuotraukoje 1942m. laikraštyje “Krasnaja zvezda”(Rusijos gynybos ministerijos tinkalapyje). Tačiau jis ir liko tik viršila, nors ir gvardijos, bei 2 kartus apdovanotas Raudonosios žvaigždės ordinu. Tarnavo, 4 gvardijos tankų brigados 1 batalione. Ir nors parašyta, kad kariavo iki karo pabaigos bei šturmavo Berlyną, bet pavyko rasti tik tokį įrašą, kad brigada dalyvavo Gumbinės puolamojoje operacijoje ir čia baigė karą. Nuo 1945m. vasario 2d. nebedalyvavo aktyviuose koviniuose veiksmuose.
O čia štai ir visas 1975 m. (ar 1965m.?) interviu su Ivanu Čmiliu rusų kalba. 
https://rayvesti.ucoz.ru/news/gorzhus_vami_tacincy/2012-12-19-1965
Straipsnyje cituojamas vienas Erenburgo laiškas Čmiliui 1944m. lapkričio 13d.
И.Эренбург – И.Чмилю. 13 ноября 1944 года.
Дорогой Иван Васильевич! От души поздравляю Вас и Костенко. Горжусь вами, тацинцы! Вы на немецкой земле теперь – мои представители. Разговаривайте с фашистами и за меня. Знайте, что все мои мысли следуют за вами – мои надежды и мой гнев».

Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad Nemerkiemio puolime ir žudynėse į pietus nuo Gumbinės dalyvavo 25-oji gvardijos tankų brigada, ne 4-oji. Bet juk žinome, kad žudynės vyko ne vien Nemerkiemyje(Nemersdorfe). Jeigu kitiems “Stalino sakalams” pakako Erenburgo raginimų per radiją ir atsišaukimų lapelių, kad įvyktų skerdynės, baisu ir pagalvoti kas turėjo dėtis galvoje pas tanko mechaniką, kuris susirašinėjo su Erenburgu.
Jei domėsitės, atsargiai atidarinėkite nuorodas tik per VPN, nes ten yra šaltiniai ir iš Rusijos gynybos ministerijos tinklalapio!

elfe       2021-04-27 15:32

sunkiai sekes ikelt paskutinius du postus, tad nukopipeistinu salis, priklausancias rytietiskai “demokratijai. Kaip matom cia nera Vakaru saliu, isskyrus Makron Prancuzija.

Current members[edit]
The Central Commission of the Republic of Belarus on Elections and Holding Republican Referenda
Commission Electorale Nationale Autonome of Benin
Election Commission of Bhutan
Bolivian Electoral Supreme Court
BiH Central Election Commission
Central Election Commission of Bulgaria
Commission Electorale Nationale Independante of Burkina Faso
National Independent Electoral Commission of Burundi
Elections Cameroon
Elections Canada
Registraduria Nacionial del Estado Civil of Colombia
Supreme Electoral Court of Costa Rica
Commission Electorale Independante of Côte d’Ivoire
State Election Commission of the Republic of Croatia
Election Department / Ministry of Interior of Djibouti
Electoral Commission of Dominica
Junta Central Electoral of the Dominican Republic
Tribunal Superior Electoral of the Dominican Republic
Commission Electorale Nationale Independante of the Democratic Republic of Congo
National Electoral Council of Ecuador
Higher Elections Commission of Egypt
Supreme Electoral Tribunal of El Salvador
National Electoral Board of Ethiopia
Conseil Constitutionnel of France
General Elections Commission of Gabon
Central Election Commission of Georgia
Electoral Commission of Ghana
Tribunal Supremo Electoral of Guatemala
Independent National Electoral Commission of Guinea
Association of Caribbean Electoral Organizations (Guyana)
Haiti Permanent Electoral Council
Election Commission of India
General Elections Commission of the Republic of Indonesia
The Independent High Electoral Commission of Iraq
Electoral Commission of Jamaica
Central Election Commission of the Republic of Kazakhstan
Independent Electoral and Boundaries Commission of Kenya
National Election Commission of the Republic of Korea
Central Election Commission of Kosovo
Central Election Commission of Kyrgyz Republic
The Central Election Commission of Latvia
Ministry of Interior & Municipalities of Lebanon
The Libyan High National Elections Commission
Independent National Electoral Commission for The Transition of Madagascar
Malawi Electoral Commission
Elections Commission of Maldives
National Independent Election Commission of Mali
Territorial Administration of Republic Mali
Instituto Nacional Electoral of Mexico
Central Electoral Commission of Moldova
General Election Commission of Mongolia
Comissao Nacional de Eleicoes of Mozambique
Union Election Commission of Myanmar
Independent National Electoral Commission of Nigeria
Election Commission of Pakistan
Central Elections Commission of Palestine
Tribunal Electoral de Panama
Philippine Commission on Elections
National Electoral Commission of Poland
National Electoral Commission (Comissão Nacional de Eleicões) of Portugal
Puerto Rico State Elections Commission
Permanent Electoral Authority of Romania
Central Election Commission of Russia
National Electoral Commission of Rwanda
St Lucia Electoral commission
Office of the Electoral Commissioner of Samoa
National Electoral Commission of São Tomé and Príncipe
Commission Electorale Nationale Autonome of Senegal
The Republic Electoral Commission of Serbia
National Electoral Commission Sierra Leone
State Election Commission of Republic of Slovenia Secretariat
Electoral Commission of South Africa
National Election Commission of South Sudan
Department of Elections, Sri Lanka
Independent Electoral Council of Suriname
Central Election Commission of Republic of China (Taiwan)
Zanzibar Electoral Commission (Tanzania)
National Electoral Commission of Tanzania
The Election Commission of Thailand
Timor-Leste’s National Electoral Commission
Commission Electorale Nationale Independante of Togo
Tonga Electoral Commission
Elections & Boundaries Commission of Trinidad and Tobago
Supreme Electoral Council of Turkey
Electoral Commission of Uganda
Central Election Commission of Uzbekistan
Electoral Office of Republic of Vanuatu
Consejo National Electoral of Venezuela
Supreme Commission for Elections and Referendum of Yemen
Electoral Commission of Zambia

elfe        2021-04-27 15:21

kodel siandien trys valdancios partijos prabilo apie rinkimu sistemos keitima?..
kas zinot, kad konservaroriai istojo i DEMOKRACY INTERNACIONAL ir kuri siekia “demokratizuot ” JAV pagal rytietiska putino supratima, fondais paremiant rinkimus? http://democracyinternational.com/press-coverage/
http://aweb.org/eng/article/contents.do?menuNo=300031

o dabar paziurekim kokios salys priklauso Association of World Election Bodies, kuri neva besa globalia demokratija. Pirmu numeriu - Baltarusija, po to Rusia bei kitos “demokratiskos” salys… randam ir Latvija… Lietuvos dar ner, bet gal “rinkimu reforma” sisijus su istojimu?
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_World_Election_Bodies

 

Šaunūs kareiviai Čmiliai mušė fašistus,       2021-04-27 14:52

bet nieko nebūtų užmušę, jeigu juos su kaupu, kad dar ir bet kuriam kitam karui pakaktų, nebūtų prikrovę kalnais technikos draugai amerikiečiai.
Ta technika liko net nepanaudota - raskite internete ir paskaitykite Kenigsbergo gynybos vado Otto von Lasch prisiminimus: Отто Ляш, Так пал Кенигсберг.

elfe       2021-04-27 13:02

bandykim atskleist dar viena CONSPIRACY, kuri atskleide (gal netycia) gabus tiriantysis zurnalistas Sarunas Cerniauskas savo siena.lt.

“Pokyčių eksperte prisistatanti Vaiva Adomaitytė kurį laiką organizuoja diskusijų sesijas, orientuotas į aktualias europinės politikos temas – nuo aplinkosaugos iki pandemijos. Į renginius kviečiami skirtingų Europos šalių politikai ir verslininkai.

Tarp kviestinių svečių iš Lietuvos – buvusi aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė ir neseniai paskirtas užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius. Pastarasis savo dalyvavimą atšaukė likus porai dienų iki renginio – bet ne todėl, kad įtarė kažką negero.” https://siena.lt/news/is-vilniaus-organizuojamuose-renginiuose-putino-virejo-pedsakai

ar Gabrielius Landsbegis apkvailintas?.. ar tikrai zino kam tarnauja Arnoldas (ne Svarcnegeris)Pranckevicius, ikures “Europos Komisijos atstovybe” Lietuvoje.
sios “atstovybes” feisbuke pabandziau irodyt, jog matos is visu ju veiklos pozymiu, jog ji atstovauja ne EK, bet “filantropa” Soros. vietoj atsakymo buvau “uzbaninta”.
kaip zinom, Troliu fabriko vadovas Prigozinas, siejamas su “vagner”, kaltinamas kisimusi i rinkimus JAV ir visuomenes subversijas…
taciau zinom is spaudos ir tai, kad per karantina Soros sekmingai idiege “rinkimu masinas” JAV rinkimuose…
S.Cerniausko minima su Prigozinu siejama „Association for Free Research and International Cooperation” sias “rinkimu masinas” diegia jau visoje Afrikoje. https://www.prnewswire.com/news-releases/association-for-free-research-and-international-cooperation-afric-voting-machines-will-be-used-for-the-first-time-on-the-african-continent-in-the-presidential-elections-in-the-drc-844600769.html

gal greit isgirsim is liberalu, kad jos butinos ir mums?..

tad kas siekia taip “demokratiskai” uzvaldyt pasauli ir kokiu dar reikia irodymu kam tarnauja neva Amerikos “filantropai”?.
jei klystu, pataisykit.

g.p.        2021-04-27 12:57

Dieve Dieve, kokios pievos kadaise buvo rašomos ... kažkoks tanko vadila juodomis, nuo saliarkos prasmirdusiomis rankomis, eilėraščiais susirašinėjo su visasąjunginiu propagandistu ...

Tvankstas       2021-04-27 12:09

Nesutikti su Vito Tomkaus kreipimusi gali tik LGBTQ mylėtojas ir Lietuvos nekentėjas.

Kodel tai skelbiama dabar ?       2021-04-27 8:28

” patriotas “galejo tai paskelbti pries rinkimus ...
Kodel to nepadare ?

beje       2021-04-27 7:39

Komentaruose pasirode info ir apie Viktorijos Cmyl mamytes meilius santykius su Siauliu “Princu” grupuote ir konkreciai su Baraniu. Seimo pirmininke, panasu, is LABAI “idomios” aplinkos kilusi yra.

Regimantas >Vitas Tomkus       2021-04-26 23:08

Tamstai pritariu. Šaunuolis.

elfe >>Elito padugnes       2021-04-26 20:47

V.Vasiliauskas pasakojo apie F.Kukliansky issaudyta karo metu gimine.
jei tai tiesa, tai nerektu stebetis tokiu jos tevo pasirinkimu.

O Emanueli Zingeri gerbiu vien uz pasirasyta PRAHOS DEKLARACIJA. ir nesuprantu del ko Dovyd’as Katz’as taip ant jo uz tai siunta. Juk zydai zydai nuo sovietu irgi nukentejo nemazai. ypac bolseviku taip nekenciama burzua su religinem bendruimenem..

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-04-26 18:09

Dėmesio
Vieningai varom budelių gaują lauk

Tekstas
Jau 8 paskutinieji seimai yra a_p_s_i_š_a_u_k_ė_l_i_a_i (antikonstituciniai).
Vadovaujantis visagale konstitucija, seimas - antikonstitucinė (neteisėta) sueiga, kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucija (kai sąrašinių negali būti seime), o daugiau apie tai naudojant nuorodą internete - ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo.
Lauk iš seimo!

Adresatai:
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
ir tt._
____________________________________________________
Lietuva - tvirtovė

elito panagės       2021-04-26 17:51

Pasipylė viena už kitą įdomesnės naujienos, kaip iš gausybės rago. Komentaras po NeRedaguota su Tomu Baranausku.

AiAiZa00

Istorikams apie garbingą Lietuvos žydų bendruomenės atstovę Fainą Kukliansky. Smulkmena yra jos darbas sovietinėse represinėse struktūrose palyginus su jos tėvo tarnyste sovietams. Pakanka susirasti jos tėvo Samuelio Kuklianskio memuarų knygą - raudonasis bolševikų atstovas, knygoje , išleistoje jau Nepriklausoimybės laikotarpiu didžiuojasi savo idėjine komunisto veikla, tarnyste pokario metais sovietinėse represinėse struktūrose - buvo YPATINGŲJŲ bylų tardytojas.  O kokias bylas „tyrė“ ypatingųjų bylų tardytojai pokario metais?  Tikrai ne vagysčių at buitinių žmogžudysčių... Svarbiausi jų tardomieji buvo buvo slavinų ir dušanskių aukos… Štai kokios šeimynėlės atstovė atstovauja Lietuvos žydams… Bet gal tai nieko nestebina… Sąžiningi ir lojalūs buvę prieškario Lietuvos Respublikai žydai ir jų palikuonys neturi jokio balso… Visą Lietuvos žydų bendruomenės veikla žydų mažumos - nkvdistų vaikų ir anūkų rankose… Juk ir seimūnas Emanuelis Zingeris - kieno gi jis sūnūs? Enkavėdisto/kgbisto ir tremčių organizatoriaus Mykolo Zingerio sūnelis… Garsia reiškiasi iš Izraelio dar vienas litvakas - Jonavos rajono stalinmečio siaubūno ir tremčių organizatoriaus Dudako sūnėnas…
Tad belieka tik užjausti Lietuvos žydus, kad visą jų bendruomenės valdžią ir įtaką užgrobę sovietinių represijų vykdytojai bei jų palikuonys…

https://www.youtube.com/watch?v=57O39bqE6nQ

dar "geriau"       2021-04-26 17:10

Žudynėmis pagarsėjęs Nemerkiemis yra kaip tik į vakarus nuo Kybartų, tik kiek į šoną nuo pagrindinio kelio.

elfe > Ramiros       2021-04-26 16:49

Viktor Chmil kgb rezervo i rezervo kapitonus buvo pakeltas berods prasidejus sajudziui?..
Anzelmas Armonas pakeltas i generolus jau po nepriklausomybes pskelbimo.
na, klausiau feisbuke KGB istorijos eksperto A.Anusausko ar jis turi giminystes rysiu su Ausrine Armonaite, bet, siaip atsakantis i klausimus, Anusauskas teikes kukliai nutyleti…
man asmeniskai, labai jauciasi skirtumas koks buvo Anusauskas iki vedybu su ta jana rusaite ir kokiu konformistu tapo po to…
ar tai neprimena tu tarpukario musu komunistu, kurie turejo susirist “kraujo rysiu”, kaip “patikimumo” garantu?.. smile
ar del siu “taip nelaiku"duomenu paskelbimo portele “KGB Veikla”  Genocido centro direktorius A.Jokubaitis uzsitrauke nemalone?..

to Algis Jokštys       2021-04-26 16:25

“Dievų miškas” yra kurortas, lyginant su Vorkutos, Norilsko ar Magadano konclageriais. Būti raštininku vokiečių darbo stovykloje arba kalėjime ir būti kuo Norilske lagerinku - labai skirtingi dalykai, nežinai ar apsimeti nežinančiu?

StasySG       2021-04-26 16:25

NA po tokio Čmyl giminės veiklos išaiškinimo, Seimo viršininkė privalo atsistatydinti. Kitaip Lietuvai galas.

Papa Borgia       2021-04-26 16:12

Oho, kas konservatorių draugai, bravo! Žodžiu, “svajakai” - Putino stabdytojai.

elfe       2021-04-26 16:10

tai va, is kur tie “nusipelne gyventi geriau”.
pats laikas Seimui skelbt Mazosios Lietuvos genocido metus.
taip pat ‘The Cauncil of Europa” pasiulyt nuteist Ilja Erenburga kaip viena didziausiu nusikelteliu zmonijai, organizavusiu si genocida! nes daugelis M.Lietuvos gyventoju buvo lietuviai, kurie buvo sunaikinti kaip “vokieciai”, o ju moterys isniekintos,  nuzudytos.. o vaikai mire is bado kaip “vilko vaikai”...

jokšiams ir panašiems       2021-04-26 15:20

Viktor Čmil byloje parašyta, kad jo tautybė - rusas. Jei Ivanas Čmilis iš Poltavos, tai dar nereiškia, kad susivokęs ukrainietis. Galėjo būti nutautėjęs, o ir šiaip, jei ukrainietis, tai automatiškai nereiškia, kad geras žmogus. Visokių tų ukrainiečių yra, kaip ir lietuvių. Tokios draugystės su Erenburgo visiškai pagrįstai kelia rimtų klausimų.

Klausimas       2021-04-26 15:15

Dieve,iki ko nusiritom,mes,LT tauta,ka issirinko?Negi viskas tik EU matuojama Marijos zemeja?

Ramirosui       2021-04-26 15:14

Tuo keisčiau atrodo Armonaitės isterija ir net kreipimasis į prokurorus, kad ji nėra Anzelmo Armono anūkė. Išlyla klausimas, ką ji tada slepia? Nes net jei būtų Anzelmo Armono anūkė, nelabai ten ko būtų gėdytis, išskyrus pačio fakto, kad buvo KGB generolas. Bent jau oficialiai A.Armonas, neva baimindamasis, kad kai kurie aršūs rusakalbiai KGB darbuotojai ko neiškrėstų, nesugalvotų vykdyti teroro aktų ir diversijų po Sausio 13, iškomandiravo juos visam laikui už Lietuvos ribų ir pasirūpino, kad naujoje vietoje jie gautų darbus. Buvo liudytojas Sausio 13 byloje. Oficialių kaltinimų nesulaukė. Galbūt teikė vertingas žinias apie KGB atkurtos Lietuvos struktūroms.
Tačiau bet kokiu atveju pavardžių panašumas įpareigoja viešą asmenį, politiką, iškart viešai pakomentuoti tokį faktą. Bet Armonaitės atveju to nebuvo. Užtai buvo brutualus bandymas užčiaupti ir įbauginti apie tai kalbančius žmones. Todėl manau, kad Armonaitė slepia kažką gerokai baisesnio už Anzelmą.

Kis       2021-04-26 15:11

sakote esame laisvi?Kodel valdo jau 30 metu okupantai ir prasidejo bumas ju anukams ,bei vaikams?
  Nezinote?Zinote ,bet bijote pasakyti,kad tos dovanos atnese pats patriarchas,juk tai jo valdzia,gal pamenate to kupriaus pirmuosius zodzius istartus viesumoje po rinkimu?

to Algis Jokštys       2021-04-26 13:50

Chemodan - vokzal - rodina. Varyk opupante namo, kol shiknos tau su burokine tarka nenutarkavo.

Vitas Tomkus       2021-04-26 13:34

Visiems! Visiems! Visiems! Pritariantiems ir nepatikliems! Vakseriams ir antivakseriams! Paskiepytiems ir persirgusiems! Vedusiems ir išsiskyrusiems! Daugiavaikiams ir bevaikiams! Translyčiams ir belyčiams! Kazanovoms ir impotentams! Ponioms ir poniams! Optimistams ir pesimistams! Karingiems ir pacifistams! Drąsiems ir bailiams! Kariškiams ir pareigūnams! Ypač - žvejams, medžiotojams, sodininkams, turistams, emigrantams, tinginiams, pasyviems, depresuotiems, niurzgliams, našliams, vienišiams… Visiems - tik ne abejingiems! Paskutinį kartą kartoju: renkamės ginti ne tik savo šeimas, bet ir savo Tėvynę. Laiko liko tikrai nedaug, nes kai visi būsim suskiepyti, “pasportizuoti”, sunumeruoti, apiplėšti ir pažaboti, ginti save, savo šeimą, ir savo Tautą bus per vėlu. Įstatymai nukreipti prieš Jūsų teises ir laisves yra “kepami” kas dieną.
Nesvarbu, kas kviečia bei organizuoja. Svarbu, kad prieš lemiamą ir žūtbūtinį mūšį mes susiburtume ir susiskaičiuotume. Prieš kovą visos armijos taip daro. Jeigu mums, čiabuviams, pavyks vėl Lietuvą sutelkti, galbūt išponėję mūsų tarnai Seime neišdrįs prieš savo tautą panaudoti jėgą ir be mūšio pasiduos…
Jau daug daug metų, suspaudęs dantis ir kumščius, šitos akimirkos laukiu ir niekaip nesulaukiu. Kad galėčiau ramia sąžine numirti. Iš anksto dėkoju už supratimą: Ačiū! Ačiū! Ačiū!

Gabūs žmonės       2021-04-26 13:02

Senelis pamiršęs holodomorą tanke eilėraščius to meto tapinui rašė. Tėvelis buvo pasiruošęs sąjūdžio aktyvistus likviduoti. Dukrelė gerai žaidžia šachmatais, geriau, nei juršėną su ožiu kartu sudėjus. Lietuva turi dvi vertas ją valdyti dinastijas. Kas galėtų paneigti, kad išsikovojome tik džinsus ir kramtomają gumą.

Algis Jokštys       2021-04-26 12:57

O tai kas su tuo Ivanu Čmiliu negerai. Kareivis yra kareivis. Tankistas Čmilis, tikrinis ukrainietis nuo Poltavos , sprendžiant pagal apdovanojimus, buvo geras kareivis.
Mes, lietuviai, turime ir jam būti dėkingi už tai, kad vokiečiams nepavyko Lietuvoje įvykdyti generalinio plano “Ost”, dalies lietuvių fiziškai sunaikinti, kitos dalies paversti vergais.
Paskaitykime dar kartą Sruogos “Dievų mišką”. Tai kol kas vienintelė lietuviškai parašyta knyga, be kurios pasaulio literatūros chrestomatija nebus pilna.

Ramiros       2021-04-26 12:40

Kaip sakant, obuolys nuo obels. Tik labai retas atvejis, kad tas netiktų. Labai įdomu ir dėl kitos, ar nėra ji giminaitė Anzelmui ? Gal kas žino ? Jaučiasi kažkieno plaukuota ranka, o gal ir projektas jos ? Įsivaizduojat, nubuksuos Nausėdą, o tada kam atiteks valstybės galvos rolė ? Kaip bebūtų, mano supratimu, užslinko juodi debesys ant “Marijos”  žemės ...

Tvankstas       2021-04-26 12:31

‘Žinote kokiu vaikinu jis buvo !?’
Amžina garbė ir šlovė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei - Nielsen.

>>>       2021-04-26 12:17

Youtube filmas “Vilko vaikai”. Pasakoja apie Prusijos užėmimą, sovietinų armijos

įspūdinga       2021-04-26 11:26

Net labai tikėtina, kad apdujęs nuo savo draugelio propagandos Ivanas Čmilis dalyvavo Rytprūsių genocide, nukreipdavo tanką į pabėgėlių vilkstines, traiškydavo vežimus, gal net dalyvavo prievartavimuose. Tikrai nepakenktų kreiptis į visuomenines Vokietijos organizacijas, kurios tyrinėja Rytprūsių genocidą. Pagal dalinio numerį daug kas paaiškėtų.
Tačiau dar labiau domina kitų Ivano Čmilio vaikų - Igorio ir Natalijos(Natašos), bei jų palikuonių biografijos. O ten pagal idėją gali būti bomba. Kitaip niekšai nebūtų padarę šachmatininkės Seimo pirmininke. Turi būti kažkas itin purvino ir gėdingo jos šeimos, giminės biografijoje, kad ją būtų galima valdyti.

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.