Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Saulius Dambrauskas. Viešo intereso gynimo veiklos apžvalga

Tiesos.lt redakcija   2020 m. sausio 28 d. 15:02

2     

    

Saulius Dambrauskas. Viešo intereso gynimo veiklos apžvalga

Padėka už palaikymą ginant viešajį interesą

Daugelis Jūsų parėmėte ir teberemiate mano veiklą ginant viešąjį interesą. Neturėdamas galimybės nuolatos informuoti, kas aktualaus yra daroma, parengiau pridedamą „Veiklos apžvalgą” tarsi ataskaitą. Daugelis čia minimų temų/problemų/konfliktų pateko į visuomenės akiratį ir susilaukė diskusijų, dėmesio ir palaikymo. Tačiau tolimesnė jų eiga lieka šešėlyje. Noriu pasidalinti tuo, kas realiai buvo daroma visus metus aplinkosaugos, vaikų apsaugos, bendruomenių teisių gynimo ir kitose srityse.

Ši veikla įmanoma tik esant žmonių ir bendruomenių palaikymui. Kiekvieno kad ir nedidelis indėlis visada yra svarbi moralinė paskata, o taip pat finansinės naštos palengvinimas. Mūsų pastangos nėra beprasmės. Todėl dėkoju visiems parėmusiems, teberemiantiems ir palaikantiems šią veiklą. Ačiū.

I. NETEISĖTI MIŠKŲ KIRTIMAI

1. Byla dėl 6% padidintos metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos

Byloje sprendžiamas klausimas dėl 2018-08-08 Vyriausybės nutarimo Nr. 778 “Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019-2023 metams patvirtinimo” panaikinimo. Šiuo Nutarimu LR Vyriausybė padidino 6% metinę valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normą.

Bylos eiga: Vilniaus apygardos administracinis teismas bei Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas ginčijamą aktą pripažino norminiu, todėl atsisakė spręsti šį skundą ir nurodė, kad jis priklauso Konstitucinio Teismo kompetencijai.

2. Byla pagal grupės Seimo narių kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl 2018-08-08 Vyriausybės nutarimo Nr. 778 “Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019-2023 metams patvirtinimo” panaikinimo

Keliamas klausimas dėl 2018-08-08 Vyriausybės nutarimo Nr. 778, kuriuo LR Vyriausybė padidino metinę valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normą 6%, atitikimo Konstitucijai ir įstatymams. Parengtas skundas ir pateiktas Seimo nariams reikiamam 1/5 Seimo narių grupės parašų skaičiui surinkti.

Bylos eiga: Skundas pateiktas Lietuvos Konstituciniam Teismui, tačiau šis atsisakė jį priimti, nurodydamas įvairius formalius trūkumus, kuriuos ištaisius skundas galėtų būti pateiktas pakartotinai. Šiuo aspektu nutarta laukti Seimo sudėties pasikeitimo.

3. Civilinė byla dėl miškų plynųjų kirtimų “Natura 2000” teritorijose

Prašoma uždrausti vykdyti miško kirtimus „Natura 2000” teritorijose.
– Grupė, kurią sudaro 234 fiziniai ir juridiniai asmenys, 2018-12-03 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su grupės ieškiniu, prašydami uždrausti Lietuvos valstybei, atstovaujamai LR Vyriausybės, LR aplinkos ministerijos ir Valstybinės miškų urėdijos, „Natura 2000“ teritorijose valstybiniuose miškuose vykdyti pagrindinius (plynuosius ir atrankinius) miško kirtimus.
– Bendrosios kompetencijos teismui kilo abejonė dėl bylos teismingumo, todėl byla buvo perduota Specialiajai teisėjų kolegijai bylos rūšinio teismingumo – bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui – klausimams spręsti.
– 2019-02-13 Teismingumo kolegija nusprendė, kad ginčas teismingas administraciniam teismui ir bylą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
– Dėl pasikeitusios teisenos Grupės ieškinys privalėjo būti pertvarkytas į Grupės skundą, pakeičiant reikalavimus: suformuluoti keturi nauji reikalavimai, prašant uždrausti atitinkamus veiksmus bei panaikinti Aplinkos ministerijos atsakymus, atsisakant imtis būtinų veiksmų vykdant teisės reikalavimus. – Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019-03-12 nutartimi Skundą priimti atsisakė.
– Grupės vardu nutartis buvo apskųsta Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT).
– LVAT skundžiamą nutartį panaikino ir grąžino priėmimo klausimą spręsti pakartotinai.

– Grupės vardu buvo pateiktas prašymas dėl išplėstinės teisėjų kolegijos sudarymo Grupės skundo priėmimo klausimui išspręsti, tačiau teismas šio prašymo netenkino, o skundą priimti vėl atsisakė, tačiau naujais motyvais.
– Grupės vardu ši nutartis vėl buvo apskųsta Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui. – LVAT 2019-10-16 nutartimi pareiškėjų grupės atskirąjį skundą tenkino iš dalies: sutiko su pirmosios instancijos teismu dėl atsisakymo priimti du reikalavimus, tačiau dėl kitų dviejų reikalavimų nutartį panaikino ir dar kartą grąžino spręsti priėmimo klausimą iš naujo.

– Byla sugrąžinta su dviem likusiais reikalavimais – dėl Aplinkos ministerijos atsakymų panaikinimo.

– Tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019-11-20 nutartimi trečią kartą atsisakė priimti skundą
motyvuodamas, kad yra praleistas vieno mėnesio terminas.
– Grupės vardu ši nutartis ir vėl apskųsta Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Bylos eiga, planuojami veiksmai:
Nuo 2018-12-03 Grupės skundas nėra priimtas; byla perduota nagrinėti Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Išryškėjo esminė problema Lietuvoje Žmogaus teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir visame viešojo intereso gynimo kontekste: Lietuvos teisės sistemoje pagrindinė problema yra ne teisingumo sistemos efektyvumas, bet Teisingumo (sistemos) prieinamumas. Šiuo metu teismų praktika yra sukūrusi ištisą sistemą dirbtinų formalių procesinių barjerų, kurių vienintelis tikslas – išvengti teisinio ginčo esmės nagrinėjimo teismuose ir tokiu būdu administraciniai teismai Lietuvoje faktiškai yra tapę valdžios institucijų neteisėtų veiksmų legitimizavimo įrankiu.

Dėl teismo atsisakytų priimti reikalavimų ketinama pasinaudoti naujai atsiradusia individualaus konstitucinio skundo galimybe, siekiant ištirti ar toks teisės aiškinimas, kuris tapo visuotine teismine praktika, nepažeidžia Konstitucijos 30 straipsnyje nustatytos asmens teisės kreiptis į teismą. Taip pat planuojama pasinaudoti galimybe kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą su individualia peticija dėl teisės į teisingą procesą pažeidimo.

4. Civilinė byla dėl Aplinkos ministerijos rašto, atsakant dėl Šimonių Girios ir miškų plynųjų kirtimų “Natura 2000” teritorijose (pareiškėjas – advokatas kaip fizinis asmuo)

Prašoma panaikinti Aplinkos ministerijos atsakymą, kuriame pateisinamas Šimonių girios priskyrimas ūkinių miškų, kuriuose vykdomi plynieji kirtimai, o ne saugomų miškų kategorijai; taip pat atsakymą dėl miško kirtimų „Natura 2000” teritorijose.

Bylos eiga: 2020-01-06 Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019-12-27 pateiktą skundą priėmė. Byla neišnagrinėta.

II. MIESTŲ ŽELDYNAI ir kt.

1. Administracinė byla dėl Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos pagal Grupės skundą (50 asmenų)

Pirmą kartą Lietuvoje Suinteresuotos visuomenės teises buvo bandomos ginti pasinaudojant nauju teisiniu instrumentu – Grupės skundu. Buvo siekiama priversti institucijas laikytis teisės reikalavimų, svarstant projektus, susijusius su Kauno Ąžuolynu kaip „Natura 2000” teritorija.

1. Teisminio proceso eigoje Kauno savivaldybė iš esmės pakeitė Projekto sprendinius ir atsisakė visų, galinčių turėti neigiamą poveikį aplinkai:
1) parengė gamtotvarkos planą ir nustatė pareigą laikytis jo reikalavimų;
2) į projekto rengimą įtraukė Lietuvos dendrologų draugijos bei kitus specialistus, numatė šių specialistų
nuolatines konsultacijas bei priežiūrą įgyvendinant Projektą;
3) atsisakė naujo požeminio drenažo;
4) atsisakė vandens telkinių „atkūrimo” naudojant sintetines dangas;
5) numatė senų ir kitų vertingų medžių apsaugos sąlygas;
6) atsisakė „pulsuojančio” takų apšvietimo;
7) atsisakė pavienių medžių ir jų grupių dekoratyvinio apšvietimo;
8) numatė takų rekonstravimo sąlygas bei priemones, kurios leistų nepažeisti vertingų medžių šaknų;
9) numatė betranšėjinio kasimo būdo panaudojimą rengiant komunikacijas;
10) numatė mažagabaritinės technikos bei rankų darbo panaudojimą siekiant apsaugoti medžių šaknis, etc. Visi šie reikalavimai atitiko Suinteresuotos visuomenės teikiamus pasiūlymus Projekto rengimo etape, kuriuos savivaldybė buvo atmetusi.
2. Be to, Savivaldybė pakartotinai kreipėsi į Kauno marių regioninio parko direkciją dėl pakoreguoto Projekto (t.y. pagal naują 2019 metų redakciją) poveikio „Natura 2000” teritorijai reikšmingumo nustatymo (dėl kurio prieš tai kreiptis atsisakė), o Kauno marių regioninio parko direkcija pati panaikino anksčiau priimtą ginčijamą reikšmingumo išvadą ir priėmė naują reikšmingumo išvadą. Ji nurodo, kad įgyvendinant Projektą privalo būti laikomasi numatytų priemonių biologinei įvairovei išsaugoti, o Projekto užsakovui, rengėjui ir vykdytojui koreguojant sprendinius bei vykdant darbus, darbai turi būti prižiūrimi gamtosaugos specialistų. Tokiu būdu Byloje faktiškai pasiekti visi tikslai, aktualūs Kauno Ąžuolyno kaip „Natura 2000” teritorijos vertingųjų savybių išsaugojimui – nustatytos priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti ar sumažinti reikšmingą neigiamą poveikį Kauno Ąžuolynui.

Bylos eiga: Atsisakyta skundo reikalavimų – reikalavimai tapo nebeaktualūs, kai buvo pakoreguotas Projektas ir priimta nauja reikšmingumo išvada, nustatanti reikšmingas aplinkosaugines sąlygas. Byla nutraukta.

2. Administracinė byla dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos atsisakymo teikti informaciją

Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl KMSA* atsisakymo teikti informaciją, susijusią su Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos procedūromis.

Bylos eiga: Skundas pirmosios instancijos teisme iš esmės patenkintas, tačiau savivaldybė jį apskundė. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas savivaldybės apeliacinį skundą atmetė. Byla baigta. Savivaldybė ir vėl pateikė atsakymą, nesuteikdama pakankamos informacijos, tačiau naujos bylos nutarta nebeinicijuoti.

3. Administracinė byla dėl Šilutės mieste savivaldybės administracijos rengiamos žiedinės sankryžos

Byloje siekiama panaikinti statybos leidimą projektui, pagal kurį M. Jankaus gatvėje, Šilutės mieste, planuojama įrengti žiedinę sankryžą, sunaikinant toje vietoje augančius gatvės medžius, nors jokiais tyrimais tokios sankryžos poreikis nėra pagrįstas.

Bylos eiga: Skundas tebenagrinėjamas pirmoje instancijoje – Regionų apygardos administraciniame teisme, Klaipėdos rūmuose.

4. Administracinio nusižengimo bylos dėl Reginos Žemaitės nepaklusimo pareigūnams, prisirišus prie medžio Šiaulių centriniame bulvare ir taip neleidžiant nupjauti medį (2 savarankiškos bylos)

Visuomenininkė R.Žemaitė du kartus bandė apsaugoti sveikus medžius prisirišdama prie jų, ir dėl to buvo nubausta baudomis už policijos pareigūnų reikalavimų (atsirišti) nevykdymą.

Bylos eiga: Šiaulių apylinkės teismas atmetė R.Žemaitės advokato skundą ir baudą paliko. Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo nutarimą panaikino ir administracinio nusižengimo teiseną R.Žemaitei nutraukė.

Teismas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiajame Teisme sukurtu teisės aiškinimu 2018-10-10 nutartyje, kurioje pasisakydamas dėl Smetonos al., Kaune, žmonių gintų medžių pripažino, kad suinteresuota visuomenė turi teisę iš savivaldybės reikalauti kokybiškos informacijos apie ketinamų iškirsti medžių būklę ir prašyti atlikti želdinių būklės ekspertizę, o kaip rodo bylos medžiaga, į suinteresuotos visuomenės pateiktus reikalavimus nebuvo reaguojama.

Todėl teismas sutiko su apeliacijos motyvais, kad R.Žemaitė savo veiksmais siekė visuomenei naudingo rezultato, vykdė Želdynų įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą, jog fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti, kartu atliko ir įstatymu jai deleguotą pareigą – neleisti iškirsti likusių neiškirstų medžių, kol nebus gautas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsakymas, nes pasitraukus iš įvykio vietos, nukirtus medžius jau neliktų galimybės atlikti kokybišką jų būklės ekspertizę, juolab atkurti buvusią situaciją.

III. VAIKŲ PAĖMIMAS IŠ TĖVŲ:

– vaikų paėmimo iš tėvų institucinės praktikos pažabojimas.

IV. LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ DRAUGIJOS „Miško broliai“ atkurtų statinių nusavinimas.

V. ANKSTESNĖS ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS:

– anksčiau įvykdytos ar tebevykstančios administracinės procedūros: raštų, prašymų, skundų ruošimas, strategijos rengimas, kiti būtini veiksmai.

Visą veiklos apžvalgą skaitykite ČIA: Ataskaita 2020.01.10

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Rasa       2020-02-1 0:33

Pagarba Sauliui Dambrauskui

stasys        2020-01-28 19:22

Reikia žmogų į Vilnių kvieti pakovoti su tikrais biurokratiniais “drandalietais” . Periferija , Kaunas neturi tokio masto ekonomikos kuri taip smarkiai galėtu įtakoti ir pačios visuomenės interesus sostinėje . Įsisavinamos Europos Sąjungos struktūrinės lėšos negali duoti grąžos tinkamos ir pasipriešinti.. joms skirtas laikas panaudoti yra trumpas ir ilgais procesais teismuose niekas nenori rizikuoti ..


Rekomenduojame

Romas Lazutka. Milijardai dar tik pažadas verslui, o žmonių skurdas jau čia

Liudvikas Jakimavičius. Galimi paaiškinimai

Algimantas Rusteika. Šitie neramumuose ir riaušėse būtų pirmieji

Vytautas Sinica: Ką daryti su Lietuvos ekonomika? Įgalinti lietuvius pačius kurti darbo vietas

Kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas: Pandemija nėra Šėtono pergalė

Geroji Naujiena: Jėzau, Tu mūsų viltis

Ramūnas Aušrotas. Naujoji Zelandija skubos tvarka liberalizavo abortus

Nijolė Bulotaitė. Kunigas Alfonsas Lipniūnas: lietuviško žodžio ir katalikiškos meilės galia

Kaip karantinas pakeitė lietuvių gyvenimą?

Ramūnas Aušrotas. Net ir katalikiškoje mokykloje apie „Didžiąją Prancūzijos revoliuciją“ dėstoma liberalų propaganda

Povilas Gylys. Nerimas dėl ekonominės krizės suvaldymo

Susipažinkime: Dievo Tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas

Rasa Čepaitienė. Pasaka apie Cacą ir Kaką

Laimonas Kairiūkštis. Ar visiems verslininkams reikia padėti?

Liudvikas Jakimavičius. Kova su korona iš mano balkono

Jurga Karčiauskaitė-Lago. Ispanija – pavyzdys kaip nedaryti!

Tikintieji kviečiami kasdien drauge melstis šv. Juozapo maldą

Vytautas Rubavičius. Karūnuotasis keičia pasaulį

Rasa Čepaitienė. Karantinas (II): kinų pavasaris. Antroji dalis: politekonominė

In memoriam: Vaclovas Bagdonavičius

„Iš savo varpinės“. Naujausios PSO rekomendacijos: karantinas COVID-19 nesustabdys?

Marius Malakauskas. #LaikykisVeryga

Italija: kunigas, atidavęs kitam pacientui savo plaučių ventiliatorių, mirė nuo koronaviruso

Neringos Venckienės pranešimas spaudai: Ar buvo galima tikėtis kitokios teismo nutarties?

Vytautas Radžvilas. Dagio „krikščioniškos“ frakcijos pavardės

Vytautas Sinica. Visi genijai pasiruošę vertinti po laiko

Mindaugas Skrupskelis iš Kinijos: kovo 26-osios įrašas apie pasaulio atsaką į CoVid-19 iššūkį

Aras Lukšas. Precedento neturinti byla: Lietuva prieš nacizmą

LGGRT Centro tyrimo išvadas patvirtino Rusijos Federacijos valstybinis archyvas

Susitelkusi Lietuva. Mykolas Kleck: „O, Lietuva, kaip aš tave myliu“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.