Ryšard Maceikianec. Banditėliai

Tiesos.lt siūlo   2014 m. rugsėjo 5 d. 1:28

39     

    

Ryšard Maceikianec. Banditėliai

pogon.lt

Per praėjusius metus Lietuvos piliečiai buvo vadinami runkeliais ir patvoriniais. Pokomunistinis socialdemokratas Bronius Bradauskas skelbė, kad Lietuvos gyventojai yra kvaili (vargšai, nes kvaili), aiškiai pamiršęs, kad būtent valdantieji atsako už visuomenės gerovę ir kad būtent jie paskirsto bendrai sukurtą nacionalinį produktą, neproporcingai didelę dalį pasiskirdami sau.

Liberalas Egidijus Masiulis tvirtino kad dauguma mūsų esame arba idiotai, arba vagys (už 5000 Lt Lietuvoje gali dirbti arba durnius arba vagis), nors dauguma dirbančių Lietuvos piliečių gauna vos 1000 Lt ir mažiau. O pats, būdamas Kubiliaus vyriausybės sudėtyje, nepateikė realaus pasiūlymo, kaip būtų galima didinti gyventojų pajamas, daugiausiai rūpindamasis po partijos priedanga organizuotos grupės interesais – tai įrodo ir jo pozicija, kurios laikėsi būdamas ministru. Maža to, dalyvavo valstybei prisiimant niekuo nepagrįsto dydžio skolą ir krizės metu pasiskolintais pinigais dengiant antikonstitucines privilegijas sovietinei bei naujajai nomenklatūrai, taip dar labiau padidinant „durnių ir vagių“ gretas.

Gyvendami neproporcingai geromis sąlygomis, palyginti su visuomene, kurios gana didelė dalis atsidūrusi prie skurdo ribos, minėti veikėjai ir kiti valdantieji pasijuto, be jokios abejonės, antžmogiais, kuriems negalioja Konstitucija (draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą), teisė ir bendražmogiškieji moralės principai.

Tačiau tai buvo tiktai preliudija prieš įsivyraujant visiškam vadinamojo „elito“ atstovų nebaudžiamumui ir politiniam įžūlumui piliečių atžvilgiu, kurių sąskaita jie gyveno ir tebegyvena ne pagal pajamas, tapdami milijonieriais ne savo rankų ar proto darbu, o eidami pareigas.


Tai buvo ir savotiškas išbandymas, ar ir kokiu būdu visuomenė pasipriešins jos žmogiškojo ir pilietinio orumo žeminimui. Deja, kai iš vienos pusės sąmoningai ir nebaudžiamai kuriama atmosfera, skatinanti išvykti iš šalies pačius aktyviausius ir fiziškai pajėgiausius visuomenės narius, o iš kitos pusės perkamas inteligentijos tylėjimas mainais į antikonstitucines privilegijas, visuomenė tapo nepaprastai silpna ir bejėgė. Regis, paskutinis desperatiškas pasipriešinimo aktas buvo kelių Seimo langų iškūlimas valdant konservatoriams, taip protestuojant prieš „naktinius sprendimus“, kuriuos patys autoriai vėliau pripažino buvus klaidingus. Vis dėlto pagristai protestavusius piliečius persekiojo toliau ir daugelio iš jų gyvenimas buvo sugadintas.

Tad nebuvo atsitiktinumas tai, kad konservatorių partijos pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė netrukus ėmėsi sovietinių okupantų terminologijos iš savo komjaunuoliškos veiklos laikotarpio. Ir visai kaip anuomet, be teismo ir tyrimo, pradėjo vadinti savo šalies piliečius, manančius kitaip negu valdantieji, banditėliais, taikydama šią pravardę daugiau kaip 320 tūkst. tų, kurie savo parašais pritarė referendumo dėl žemės apsaugos surengimo, veikė kaip šio, Konstitucija paremto, visos šalies sumanymo organizatoriai (Tie, kurie pasiūlė ir tebesiūlo referendumą, yra paprasčiausi banditėliai).

Pažymėtina ir tai, kad netrukus po šmeižikiško Rasos Juknevičienės apibūdinimo pavadinant savo šalies piliečius banditėliais, koalicinė Butkevičiaus vyriausybė priėmė sprendimą dėl prioritetinės keturių naujų kalėjimų statybos šalyje – tai liudija, kad konstitucinių teisių ir laisvių ribojimas yra ir bus sisteminio pobūdžio, nepriklausomai nuo to, kas šiuo metu yra valdžioje.

Pagaliau koalicinės Butkevičiaus vyriausybės veiksmuose, kaip ir iki šiol, galima daugiau įžvelgti okupanto mentalumo elementų ir visiško savo šalies piliečių ignoravimo negu požymių, rodančių pilietinį mąstymą ir veikimą.

Pažeisdama Konstituciją dėl atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės kūrimo ir savo partijos programą, krizės ir įsiskolinusios valstybės sąlygomis, Butkevičiaus vyriausybė užsitraukia dar kitas skolas, kad suderinusi su D. Grybauskaite kompensuotų tariamus nuostolius, patirtus krizės metu, tik gerai uždirbantiems valdininkams kartu pakeliant jiems, sau ir savo aplinkai ir taip didelius atlyginimus, palyginti su skurstančių visuomenės narių atlyginimais (610 tūkst. gyventojų, t. y. daugiau kaip 20 proc. gyvena žemiau skurdo ribos).

Daug daugiau dalykų rodo tai, kad Konstitucijoje įtvirtinto socialinio teisingumo principo neatitinkantis sprendimas pamaloninti valdininkus prieš prezidento rinkimus buvo priimtas siekiant įgyti jų paramą D. Grybauskaitės perrinkimui, kad būtų išlaikyta valstybę naikinanti sistema, kurioje partijos ir gausūs jų veikėjai įstaigose visiškai kontroliuoja piliečius ir faktiškai priima už juos sprendimus.

Tai kuo aiškiausiai rodo ir toliau vykdomos vienareikšmiškai antikonstitucinės išmokos sovietinės okupacijos laikotarpio nomenklatūrai ir dešimtims tūkstančių naujai privilegijuotų.

Tačiau tai, kad koalicija Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininku paskyrė buvusį kolūkio pirmininką, žeminusį savo pavaldinius, yra savotiškas civilizuoto pasaulio ribų peržengimas, nes jame nežinoma atvejų, kai buvę lagerių, gulagų ir kitų priverstinio ir pusiau vergiško darbo įstaigų prižiūrėtojai dirbtų atlikdami žmogaus ir piliečių teisių gynėjo vaidmenį.

Bet grįžkime prie šmeižikiškų Rasos Juknevičienės kalbų – šiandien, kai Ukrainoje vyksta karas, tik dabar sužinome ir suvokiame, ko nepadarė ministrė R. Juknevičienė per ketverius metus sėdėdama ministro kėdėje ir gaudama už tai didžiulį atlyginimą: per ketverius metus A. Kubiliaus vyriausybė dalyvaujant R. Juknevičienei nuolatos mažino išlaidas šalies gynybai; tik dabar pradėti rengti šalies gynybos planai; yra ginklų, tačiau nėra kareivių jiems nešioti…

Ypač didelę nuostabą kelia tai, kad sistemingai nepagrįsto masto didinant valstybės skolą ir ribojant išlaidas Lietuvos Respublikos gynybai, Kubiliaus vyriausybė taip pat sistemingai taikė antikonstitucines privilegijas sovietinės ir komunistinės nomenklatūros veikėjams, pasireiškusiems sovietinės okupacijos laikotarpiu.

Tad savaime kyla klausimas – kam geriausiai tinka apibūdinimas banditėliai – tiems, kurie gyvena visuomenės sąskaita, nevykdydami savo pareigų ir silpnindami šalies gynybinę galią, ar tiems, kurie siekia apginti gimtąją žemę ir savo dangų virš jos?

Kalbėdami apie šmeižikiškus R. Juknevičienės ir į ją panašių veikėjų pasisakymus apie šalies piliečius, nesivadovaujame pykčiu ar keršto troškimu. Tačiau kadangi ir toliau nereaguoja tie, kurie pagal pareigas privalo ginti Konstituciją ir piliečių orumą, norime pareikšti savo veto dėl antikonstitucinių ir įžūlių vadinamojo „elito“ veiksmų.

Tuo labiau, kad panašius žmonių šmeižimo procesus kartu su bandymais susidoroti fiziškai išgyvenome savo mažosiose tėvynėse prie Vilniaus esančiose teritorijose dar prieš penkiolika metų, kai valdantieji dėl mums nežinomų priežasčių nutarė atiduoti Lietuvos lenkus ir jų organizacijas valdyti tomaševskininkams. Įgyvendinant šią užduotį ypatingą aktyvumą tada parodė trys signatarai – Z. Balcevičius, asmeniškai dalyvavęs išpuoliuose prieš redakciją ir tuometę sąjungą, Č. Okinčycas – tomaševskininkus pristatydavęs apdovanojimams ir įtraukdavęs juos į aukščiausio lygmens valstybinių delegacijų sudėtį, K. Motieka, atstovaudavęs jų interesams teismuose.

Dėl šių veiksmų ir nepakankamo visuomenės pasipriešinimo blogiui jie ėmė neteisėtai valdyti teritoriją, įgijo dokumentus ir teises. Tada buvo suardyta visuomeninė pusiausvyra ir prasidėjo vidinė Lietuvos lenkų aplinkos okupacija, o tomaševskininkų valdoma teritorija tapo Grūto parku prie Vilniaus – menkystės ir sąstingio vieta, kuri palaipsniui, tačiau sistemingai atsiskiria nuo Lietuvos.

Šiandien ten gyvenantys Lietuvos piliečiai jau visiškai prarado teisę į žodžio laisvę, į savo nuomonę, į informaciją ir į teisę jungtis į organizacijas, tapdami vien tiktai „rinkimų mėsa“, dirbančia tomaševskininkų šeimos ir kelių milijonierių bei sovietinės-kolūkinės nomenklatūros labui. Tai turi tiesioginės įtakos situacijai, nuotaikoms bei atmosferai ir pačioje sostinėje bei visoje šalyje.

O prasidėjo tai nuo, atrodytų, visai nepavojingų žodžių ir jaunatviškų išpuolių prieš tuos, kurie manė, kad konstitucinėmis teisėmis vienodu laipsniu gali naudotis visi piliečiai, o ne tik esantys prie valdžios…

Tad nėra abejonių, kad šmeižikiškos kalbos, grasinimai piliečiams, jų nuomonės, poreikių ir teisių nepaisymas yra požymiai, rodantys pavojingą reiškinį – kad visuomenė ir valstybė prarado savo vidinę nepriklausomybę. Jei piliečiai negali daryti įtakos valstybės likimui, jeigu jie viešai vadinami durniais, vagimis ir banditais – valstybė, kaip aukščiausia visuomeninės organizacijos idėja, nustoja juos jungti ir vykdyti savo misiją. Pagaliau ir viešosios nuomonės tyrimai, atlikti nustatant, kiek piliečių su ginklu rankose gintų savo šalį ir kokios yra masinės emigracijos priežastys, puikiausiai tai įrodo ir paliudija, kad atskirtis tarp „mes, valdantieji,“ ir „jūs, banditėliai,“ yra nepaprastai didelė. Ir ne materialiniai poreikiai, o slogi atmosfera visų pirma veja žmones iš šalies ir silpnina mūsų gynybinę galią.

* * *

Kai karų ir okupacijos laikotarpiu okupuotų šalių ir teritorijų gyventojai patiria nepatogumus, pavojų gyvybei ir žmogaus orumo žeminimą – visuotinai laikoma, kad tai „normalu“. Tai, kad dėl Želigovskio įvykdytos akcijos tarpukario laikotarpiu okupuotose teritorijose valdžia valdininkams leido imtis savivalės, kuri nebūtų toleruojama niekur kitur, kad žodis bydło kalbant apie žmones tada buvo vartojamas nuolatos, kur (vaivada Bociańskis) lietuviams taikė įvairias finansines-policines priemones, baltarusių apskritai nelaikė tauta – yra neginčijamas istorinis faktas.

Tai, kad sovietiniai okupantai, pavadinę neklusniuosius бандит, paskui masiškai taikydavo mirties bausmes, kankinimus, tremtį į Gulago lagerius ir kitas savivalės formas, įrodo kapinės, kryžiai ir dokumentais paremti persekiotų asmenų prisiminimai. Taip pat ir „mokslinis“ Tomos Birmontienės, buvusios Konstitucinio Teismo narės, darbas.

Tačiau kad savo šalies piliečiai panašiais žeminančiais vardais būtų vadinami taikos metu?! Kaip tokiose situacijoje turi elgtis paprastas pilietis, gyvenantis žemiau ir prie pat skurdo ribos? Toleruoti tai ar kreiptis į teismą, kuriame, be abejo, pralaimėtų, kad ir dėl nelygių finansinių galimybių kovojant su valdininkais – milijonieriais, gyvenančiais jo sąskaita?

Arba tiesiog pradėti juos taip pat vadinti durniais, vagimis ir banditais – juk pagal Konstituciją formaliai visi esame lygūs? O kad nenusileistume iki jų kultūros lygio, pridėti žodį gerbiamas? Pavyzdžiui – Gerbiamas Durniau, Gerbiamas Vagie, Gerbiama Bandite?

Tad kreipiamės į skaitytojus prašydami pateikti savo nuomones ir pasiūlymus – kaip turėtume kreiptis į pirmiau paminėtą trijulę ir panašius į ją? Ir klausiame mūsų šalies istorijos žinovų – ar Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijoje būta atvejų, kai oligarchai savo pavaldinius masiškai vadino kaip nors panašiai?

Užtikriname, kad įdomiausių pasiūlymų, nuomonių autoriai dovanų gaus knygas, skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijai.

pogon.lt

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

asa       2014-09-17 18:47

runkeliu acto garintoju puslapiui - atitinkami ir “rasytojai” ir komentatoriai…. dauguma ligoniu.

StasysG       2014-09-11 6:23

Čia gerai parašyta. Bet negi neturime nei vieno lyderio?——“Raigerdas     2014-09-5 12:59
Dar viena klaida, kuri ryškiai metasi į akis: veikimas per politines partijas. Daugelis įsitikinę, kad norint Lietuvoje kažką pakeisti, reikia keisti “blogus” politikus į “gerus” politikus. Deja, mielieji, taip būna su automobiliu arba kitu mechanizmu, kai blogos detalės pakeičiamos į naujas. Čia yra klaida. Pakeisti Lietuvoje Lietuvą gali tik visuotinis judėjimas. O jį gali organizuoti, tik pažangiausiai mąstantys labai kompetetingi lyderiai. Labai kompetetingi, nes šiandien reikalavimai lyderiui yra labai aukšti.”

Raigerdas anoniminiam Buduliui        2014-09-8 18:56

Komentatorius “vargsas ,,Raigerdas”, 2014-09-8 17:56” porina:“vargsas ,,Raigerdas”,     
darbuojasi nepailsdamas ir vis spjaudosi ugnimi. Tepa tuo purvu kitus (neitikusius)” ir t.t. Na, ką tu dar gali parašyti apart melo? Na, čia tikrai sunku patikėti, kad tokie žmonės iš viso egzistuoja, bet, deja, faktai kalba patys už save. Štai ir komentatorius “vargšas Raigerdas” rašo sakinį ir melas, kitą sakinį ir vėl melas, trečią sakinį ir vėl melas. Raigerdas nesispjaudo ugnimi, nes jis nėra cirkininkas, o anoniminiam Buduliui vaidenasi, kad Raigerdas spjaudosi ugnimi. “Tepa tuo purvu (neitikusius)” - porina toliau anoniminis komentatorius. Na tu čia perspjovei savo melu net didžiausius melagius, nes vargu ar kas nors yra girdėjęs, kad melagis būna švarus, kurį net sutepti galima. Tai bent!!! Pasisiūlyk į Putino propagandistus, nes nuo tokių melų net jam ausys nulinktų. Tau dar kartą reikia pažiūrėti tą multiplikacinį filmą: “Melagių pilis” (http://www.youtube.com/watch?v=8PHJjtRQgkI) Na, nejaugi tu esi toks visiškai bukas, kad net nesupramti šito multiplikacinio filmo? Jis gi skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Nejaugi net šito nesugebi suvokti, būdamas jau suaugęs žmogus?

vargsas ,,Raigerdas",        2014-09-8 16:56

darbuojasi nepailsdamas ir vis spjaudosi ugnimi. Tepa tuo purvu kitus (neitikusius), kuo jau seniai pats prasmirdes. Stiliumi panasus i Floridieti, pedofilu komentatoriu, kuris kazkaip dingo ir komentatoriu gildijos. Na, gal persikrikstijo ir patapo kokiu Raigerdu, budinciu ,,liaudies sargyboje”, zinanciu visus reikalingus ir ne youtube.

Raigerdas anoniminiam Buduliui        2014-09-8 15:03

Štai anoniminis Budulis porina:“raigerdui 2014-09-7 20:56
norėjau tik pasakyt, kad tavo ilgiausių opusų-pasąmonės srauto”. Na, pirmiausia, tu nieko naujo naparašei, kas yra jau parašyta Bulgakovo “Šuns širdyje”. Ale, kokie jūs inkubatoriniai? Tos pačios idėjos, kurios gimsta Šarikovo galvoje, nėra svetimos ir tau, nors tau jokių operacijų ant smegenų neatliko, ir tu negimei šuneliu. Bet idėjos tai sutampa. Štai, kas idomu. Nepatinka ištrauka iš “Mauglio”, tada turiu tau gerą ištrauką apie Šarikovą:”Собачье сердце - Шариков о ПРАВАХ” (http://www.youtube.com/watch?v=AtgjYSGbdIU)

Arguss       2014-09-7 20:22

Ryšardas kaip visada drąsiai ir są-iningai.Puiku.

raigerdui       2014-09-7 19:56

norėjau tik pasakyt, kad tavo ilgiausių opusų-pasąmonės srauto nėra kada skaityt, o su ta ištrauka iš multiko “mauglis” tai iš viso gali slėptis, nes nuvalkiota iki negalėjimo.

Raigerdas anonimui Nr.2       2014-09-7 15:50

Čia dar papildoma dozė anoniminiam komentatoriui Nr.2: “Papuga Kiesa - Laisve papugoms - pilna versija” (http://www.youtube.com/watch?v=NCMVAZO6Fmw). Kadangi šiandien sekmadienis, tai net politikams ji išeiginė, tad gali žiūrėti visas serijas apie Papūgą Kiešą. O nuo pirmadienio galėsi vėl politikuoti.

Raigerdas anonimui Nr.2       2014-09-7 15:34

Kadangi komentaras anoniminio komentatoriaus Nr. 2 trumpas, tai ir jam skirta multiplikacinio filmo ištrauka labai trumpa. Susidro įspūdis, kad “pritariančiam anoniminiam komentatoriui” kažkas specialiai padarė šitą ištrauką. Matai, esi ne vienas, ir galimai turi ne vieną tokį kloną. Koks įdomus tas stereotipinis kai kurių žmogelių mąstymas, ir kaip jis negali nuo jo atitrūkti, lyg būtų prirakintas, kaip šunelis: “O mes i siaure dumsim!” (http://www.youtube.com/watch?v=9CrI3al-s8U).

Raigerdas mele skęstančiam anonimui        2014-09-7 14:46

Na,tavo tas komentaras, tai eilinis tavo pasispjaudymas melu. Man gaila, kad tu toks visai suparšėjęs, kad net nenutuoki, kad tavo melas yra standartinės melagių frazės, kurios labai buvo paplitusios tarp KGB-istų, ir dabar yra naudojamos masinėse rusų tautos kvailinimo priemonėse. Pats rašai, kad, neva, Raigerdo “komentarų pilna visuose portaluose”. Čia jau tai vaidenasi, nes Raigerdas nesitaiksto su tavo melu, todėl tau atrodo, kad to Raigerdo komentarų ppilna visur. Baisu, ar ne? O naktį ar tau nesisapnuoja Raigerdo komentarai? Galėtum jų ir neskaityti, bet matai, tave tai traukia kaip magnetas, nes tai yra yra tiesa yra apie tave. Ir tu tiesiog priverstas skaityti, ir vis dažniau pradedi inkšti, kad tave skriaudžia Raigerdas. Toliau anoniminis melagis skiedžia:“Jei kas paraso kitokia nuomone, tuoj suviduriuoji - reikalauji vyt lauk”. Anoniminiam melagiui vaidenasi, kad MELAS - tai yra kitokia nuomonė. Na, čia tikrai klinikinis atvejas, nes tada kiekvienas pamišėlis turi savo nuomonę. Ir štai anoniminis melagis toliau trolina: “Atrodo, kad esi pats/ti save uzsikeles i ,,teisiuju altoriu”. Na, panašu, kad anoniminis melagis gyvena kažkokioje tai neaiškioje planetoje, bet ne Žemėje, nes šioje planetoje “Teisiųjų altoriaus” neegzistuoja. Anoniminiam melagiui vaidenasi, kad aš esu neaiškios lytinės kilmės, todėl rašo “pats/ti”. Anoniminis melagis yra toks raštingas, kad net nesugeba atskirti vyriškos nuo moteriškos giminės. Lietuvių kalboje vyriškų raidžių galūnės baigiaisi su galūnėmis -as, -is,-ius, -us: Raigerdas, Virgis, Antanas. O moteriški vardai baigiasi galūnėmis -a, -ė. Todėl niekas nerašo moteriško vardo su -as: vietoja Aldona, - Aldonas, vietoj Ieva, - Ievas. Matyt, per sunki tau yra lietuvių kalbos gramatika, kad tu ne nesugebėjai įveikti mokyklinio trečios, o gal ir antros, klasės kurso. Todėl likai nemokša, ir dabar esi pasmerktas meluoti visą likusį gyvenimą, kad tokiu nesi. Na, o čia tau puiki mano dovanėlė: “Melagių pilis” (http://www.youtube.com/watch?v=8PHJjtRQgkI)

pritariu "anoniminiam "Raigerdui""       2014-09-6 17:03

kažin ar kas skaito Fidelio Kastro prakalbų ilgumo vertus Jūsų komentarus.

anoniminiam ,,Raigerdui"-       2014-09-6 1:55

tamsteles komentaru pilna visuose portaluose. Ypac apsedes buvai ekspertus. Jei kas paraso kitokia nuomone, tuoj suviduriuoji - reikalauji vyt lauk. Gal jau geriau iseik pats lauk,nes i paties (ar pacios) ikyriai persama “pacia tikriausia” nuomone, daugelis jau seniai nebekreipia demesio.Atrodo, kad esi pats/ti save uzsikeles i ,,teisiuju altoriu”. Tad bek i aikstes ir klykauk, pasiimk veliava (viliuosi, ne vaivorykstine), mosuok ja ir eik sprogdinti daukantines. Na, o pries tai reiktu nueiti pas neuropsichologa, pasitikrinti psichini sveikatos stovi. Sekmes. Komentatoriui ,,gerbiu R.Maceikianec’a, bet”  pilnai pritariu -zmogus teisus.

Kaip pavadinsi taip nepagadinsi       2014-09-5 17:21

Ar Gerbiamas Durniau, ar Gerbiamas Vagie,ar Gerbiama Bandite. Visi šie žodžiai yra tinkami, bet va Juknevičienei tai tik Gerbiama Bandite.

Za waszą       2014-09-5 16:56

Geras ir reikalingas tekstas, ačiū ir pagarba.

Pensininkė       2014-09-5 16:39

Buvo klausimas kas mus valdo? Ogi tas ką, išsirenkame patys. O tragedija tautos laukia tik dėl to, jog dar vis gajos megztos beretės ir mieščioniškasis Kaunas, kuriems mielas Voras su savo nuregztu tinklu. Jis taip užhipnotizavo tą gyventojų sluoksnį, kurie dar vis tiki jo “genialumu”, o tuo pačiu ir visa jo kompanija, kuriai šiuo metu vadovauja Kubilius su bizūnu rankoje ir jo patikėtinė Juknevičienė. Ką šie personos diktuoja - ši atkartoja. Dabar dar prisidėjo ir Daukanto aikštės šeimininkė su savo tuščiomis kalbomis.Jų valdymo laikotarpiu didžiausia emigracija.
Kita bėda Lietuvos - visuomenės susiskaldymas į “vadukus”. Tiesiog su siaubu
žiūrėjau R.Paulausko pasisakymus per rinkiminę kompaniją. Ir buvo palaikančių...
Kol visuomenė nesusiburs į vieną kumštį tokį, koks buvo Sajūdžio metu, niekada Lietuva neatsities, o greičiau sulauks Ukrainos likimo: Krymas - Rytų
Lietuva. Kol ne vėlu atsibuskite ir užmirškite savas ambicijas ir galvokite apie savo jaunosios kartos ateitį. Man nedaug beliko: kažin ar sulauksiu sekančių rinkimų, bet iš seno įpročio negaliu tylėti, matant kas lieka iš  Lietuvos. Esu tarpukario vaikas, todėl gyva atmintis dar neduoda ramybės.
Straipsnis iš tikrųjų taiklus ir stiprus. Deja, šios svetainės dauguma visuomenės neskaito, nes jų smegenys taip paveiktos visokio brudo, jog patys nesugeba mąstyti. Jei kai kuriose svetainėse lietuviai ukrainiečius vadina fašistais, tai ko galima laukti iš tokio visuomenės sluoksnio.

Raigerdas anoniminiam komentatoriui        2014-09-5 16:39

Kartoju dar kartą: būtina iš visų organizacijų eliminuoti tokius patriotus, kaip šitas komentatorius: “gerbiu R.Maceikianec’a, bet 2014-09-5 17:02
komentatoriams siulau nesvaigti - ,,rinkime ji LR Prezidentu”. To niekada nebus”. Vykite juos lauk. Kaip juos atpažinti? Jie nesugeba argumentuoti arba motyvuoti savo veiksmų. Savo argumentus jie pradeda:“siūlau nesvaigti”, “niekada to nebus”, “kad ir vėl koks grybas suvešėtų prezidentūroje”. Tegul jie kalba ten aikštėse, apsidaužo vieni kitiems snukius, bet į jokią rimtą organizaciją jų priimti negalima. Kartoju dar kartą: užteks to destruktyvumo ir dvigubų standartų. Tautą išvesti iš aklavietės gali ne šaukliai, ne rėkliai, ne pažadukai, ne avantiūristai, ne apsišaukėliai, o tik kompetetingų asmenų grupė, kurių mąstymas nuo prigimties yra konstruktyvus, t.y. nukreiptas į statybą, į kūrybą, o ne į klyksmus ir griovimą. Tas “prognozistas” elgiasi lygiai taip pat, kaip elgiasi ruszombis:“didzioji mase Lietuvos zmoniu jo nerinks - tuoj nuskambetu ,,lenkai puola”. Vykite juos lauk. Vykite iš visur ir niekada nenorėkite iškeisti kokybę į kiekybę. Nori dialogo, tai kalbėk. Niekas tau nedraudžia. Nemoki kalbėti? Lauk už durų ir aiškink savo politiką bambaliniams.

gerbiu R.Maceikianec'a, bet       2014-09-5 16:02

komentatoriams siulau nesvaigti - ,,rinkime ji LR Prezidentu”. To niekada nebus, nes didzioji mase Lietuvos zmoniu jo nerinks - tuoj nuskambetu ,,lenkai puola” ir rezultatas toks, kad ir vel koks grybas suvesetu prezidenturoje. Siai dienai be jokios abejones balsuociau uz Zigma Vaisvila, kuri gerbiu dar nuo Sajudzio laiku, gerbiu uz Tiesa ir bebaimiska kova su Lietuvos korumpuotos valdzios virsunemis. Tikedama jo sviesiu mastymu, isivaizduoju, kad patapes LR prezidentu i savo komanda itrauktu ir R.Maceikianec’a. Na,o dabar ar nejuokinga, kad lenku ir lietuviu santykius i Varsuva (kaip vasalas pas cara) vyks komunistelis su aukstos partines issilavinimu, kirkilas (dukart vedes ir vis ruses i zmonas pasirinkes). Juk tai jis su registruoto stribo dukra Irina Anajeva=Irena Siauliene pateike istatymo projekta del lietuviskos abeceles papildymo lenkiskos abeceles raidemis. O kas toliau? Toliau eis rusu šipiaščije, miagkij znak ir t.t. Po to - dar graziau - su kuklianska priesakyje bus bandoma itvirtinti hebraju rasmenis:עברית Ivrit ir t.t. Taigi, siai dienai galima tik dziaugtis ir turetivilties, kad dar nenumire zmoniu troskimas Tiesos, Laisves.Komanda galetu susidaryti is tu, kurie siai dienai drista ieskoti Tiesos, zadinti Tauta. Man svarbiausia, kad jie neturetu praeities sleifo - vakar buvo raudoni, siandien balti ar geltoni.

klapata       2014-09-5 15:30

..taip atgaivino cia komentuojanys…, kad nutariau pasilikt Lietuvoje…
yra, dar yra nepazeistomis propagandos smegenimis, su sveiku jumoro jausmu..

ruta       2014-09-5 15:24

Aciu , puikus straipsnis , gerbiame !
Stiprejant Lietuvoje autoritariniam valdymui , propagandai , melui , korupcijai , represijom , matome Rusijos parodija , o kuo verti tokie politikai kai raseles , masiuliai , kubiliai , landsbergiai ir kiti ‘gerbiami’ vagys ir durniai ? Vien komunistinio -KGB rezimo uoli funkcioniere patapusi , kito marksizmo- leninizmo propaguotojo deka , prezidente , tai toks nonsensas , toks nenormalumas , kad net nera zodziu , kaip ir saugumo departamento direktorius Pocius / KGB rezervistas/ ir kiek ju ,tokiu komunistiniu -KGB liekanu Lietuvoje , tupinciu atsakingose , strateginiuose postose , ka jie gali padaryti gero ir naudingo Lietuvai , bet didziausias klausimas -kaip jie papuole i tokius postus , kas konkreciai paskyre , teike ? Ka galima pasakyti apie subjekta , kuris protegavo ir pajunge visa partija , kad Lietuvos prezidente butu komunistinio -KGB rezimo uoli funkcioniere ?

Raigerdas        2014-09-5 14:14

Todėl reikalinga komanda, kurioje, kaip negaila, negali būti nei vieno, kuris pradėtų aiškinti:”žinote, čia reikėtų padiskutuoti”, “o man atrodo, kad viskas išsispręs savaime”, “ką jūs tne šnekate, tiesa gimsta ginče, todėl mums reikia pasiginčyti” arba štai, kad ir vieno čia komentatoriaus “idėja”: “prapultis be Kristaus 2014-09-5 13:06 viskas paprasčiau: blogis kyla iš ateizmo.
klestėtų Lietuva, jei būtų daugiau dievobaimingų krikščionių”. Taigi, reikia išmokti atskirti pamišusius žmones ir normalius. Pamišę niekada negali sukurti kažko vertingo, ką galima būtų iškeisti į pinigus ar ką nors kitką, turintį tikrąją vertę dalyką. Griauti jie moka. Ir štai pamišęs Putinas triūbija: aš galiu sugriauti Ukrainą, o kitų valstybių vadovai girdi apie tai ir tyli arba karpo ausimis. Taigi, tai yra tik požymis, kad POLITIKOJE IDIOTIZMAS YRA VOS NE NORMA. Kad kurti valstybę, pirmiausia, reikia išsiaiškinti: kas yra tas politikas? Nes dabar gaunasi, kad politiku gali būti kiekvienas avantiūristas, žurnalistu gali būti kiekvienas šmeižikas, policininku, teisėju gali būti kiekvienas sadistas, o saugume dirbti gali kiekvienas pedofilas. Ar ne taip yra?

Raigerdas        2014-09-5 13:55

Pažiūrėjus į šios dienos politikus, yra priimta manyti, kad tai yra politikai, nors su politika jie niekaip nėra susiję. Pažiūrėkime į bitę. Štai ji skrenda. Jeigu joje kokia nors funkcija nedirbs, ar ji galės skristi? Aišku, kad ne. Kiekviena funkcija yra aiškiai išvystyta, kad bitė galėtų skristi. Kaip yra su valstybe? Štai politikas. Nei visuomenė, nei pats politikas tiksliai nežino, kokia jo yra funkcija tame visame politinio gyvenimo mechanizme. Todėl politikas gaunasi nei profesija, nei amatas ir aplamai paėmus, kas tai per daiktas? Kokia čia yra idėja? Idėja yra tokia, kad manoma, kad žmonės išsirinks sau vadovus, kurie ir vadovaus valstybiniam Lietuvos gyvenimui. Viskas atrodo labai demokratiškai. Bet čia yra tas teorinis variantas. O praktikoje, ką mes turime? Į tuos “vadovus” eina ne kas nors kitas, o žmonės, turintys įvairias ydas, kurias nuslepia, o prasibrovę į valdžią, pradeda jas tenkinti. Taigi, mes turime savotišką nusikaltilėškumo rūšį, kuri nėra įvardinta Baudžiamąjame Kodekse. Todėl išsigimėliškumas politikoje yra dažnas reiškinys, o tokio reiškinio pasekmės yra ne tik milijonų žmonių nusineštos gyvybės, bet ir pačių valstybių išlikimas. Paimkime Rusiją, kaip pavyzdį. Štai Rusijos prezidentas V. Putinas pasigiria, kad jis Kijevą arba Ukrainą gali užimti per dvi savaites. Milijonai žmonių visa tai girdi, mato ir tyli. Tyli iki tol, kol jis tai nepradėjo daryti. Pati idėja yra pamišusio žmogaus idėja, nes praktikoje tai bus taip: aš nužudysiu 5000 ar 10000 karių, ir tūkstančius civilių gyventojų, kad parodyti, koks aš esu “galingas”. Bet, jeigu jam leisti tai pačiam padaryti, ir jis ateitų į Kijevą ir pasakytų: “aš dabar jus užkariausiu” - tai jis nedelsiant gautų į snukį nuo kokio nors kietesnio vyruko ir komedija užsibaigtų. Sovietmečiu buvo toks puikus rašytojas Kornejus Čiukovskis. Daugiausia yra skaitomas “Daktaras Aiskauda”, tačiau reikėtų prisiminti jo “Tarakoną”. Kas pamiršo ar nežino, tai galite pažiūrėti čia: http://www.youtube.com/watch?v=S5jD6o342Po Tači.au, nors mielas rašytojas išjuokė tuos, kurie visi tai mato, bet iš baimės tyli, tačiau neatskleidė tikrojo to piktadario. Pažiūrėkite kaip yra rašoma apie Putiną. “Miniai” yra teigiama, kad jis vos ne genialus karvedys ir t.t. Nemėgstu to žodžio MINIA, bet, deja, tie, kurie taip daro, grupes individų laiko būtent ta kvaila minia, kuriai galima pakišti bet kokį melą ir ji patikės. Bet iš tikro patikės tik tie, kurie patys yra linkę apgaudinėti kitus. Taigi, už Putino sėdi kažkas tai, kuris tikisi uždirbti, ir likti nepastebimu. Jam nesvarbu, kas atsitiks su tuo Putinu, jam svarbu išlikti nematomu ir pasinaudoti tokia naudinga jam situacija. Jam tai, kaip žaidimas šachmatais. Ir šitie vyrukai, galimai sėdi Rusijos FSB. Taigi, jos istorija prasideda nuo “Opryčninos” ir štai iki ko išsivystė šitas organas, kuris, galimai, ir pribaigs Rusiją, nes būtent už tos “Opryčninos” nugaros velkasi tiek žmogžudysčių, kad dabar ateina laikas pagaliau už tai atsakyti. Bet, pirmiausia, ta “Opryčnina” turi sužlugdyti Rusiją.

StasysG       2014-09-5 13:23

Vėl didelis pliusas Autoriui. Bet gal viskas susitvarkys? Pvz, ponas Kirkilas važiuos į Varšuvą dėl lenkų-lietuvių santykių perkrovimo; Lietuvos kalbininkai padarė nuolaidų pavardžių rašymui ir išplėtė abecelę; čia minėta, premjeras Butkevičius didins algą 35 litais. Taip kad gyvenimas gerėja ne tik elitui, bet ir vidutinei klasei.

prapultis be Kristaus       2014-09-5 12:06

viskas paprasčiau: blogis kyla iš ateizmo.
klestėtų Lietuva, jei būtų daugiau dievobaimingų krikščionių.

Raigerdas        2014-09-5 11:59

Dar viena klaida, kuri ryškiai metasi į akis: veikimas per politines partijas. Daugelis įsitikinę, kad norint Lietuvoje kažką pakeisti, reikia keisti “blogus” politikus į “gerus” politikus. Deja, mielieji, taip būna su automobiliu arba kitu mechanizmu, kai blogos detalės pakeičiamos į naujas. Čia yra klaida. Pakeisti Lietuvoje Lietuvą gali tik visuotinis judėjimas. O jį gali organizuoti, tik pažangiausiai mąstantys labai kompetetingi lyderiai. Labai kompetetingi, nes šiandien reikalavimai lyderiui yra labai aukšti.

Raigerdas        2014-09-5 11:46

Kokios yra pagrindinės visų visuomeninių grupių klaidos? 1)Aiškaus tikslo neturėjimas 2)Kai nėra aiškaus tikslo, tai nėra ir pirminio etapo, o būtent, pačios idėjos, kur būtų aiškus atsakymas: vardan ko visa tai yra daroma? 3)Tokiose visuomeninėse grupėse priimta manyti, kad užtenka entuziazmo, užtenka kritikuoti valdžią ir reikia ją pašalinti, kad ten pastatyti savus “geresnius” žmones, kurie ir išpręs šį ar aną klausimą. Mielieji, sakau jums atvirai - tai akmens amžius, bet, deja, Lietuvoje tai suprantama, kad taip reikia daryti. Deja, tokių grupių laukia nesėkmė ir čia yra tik laiko klausimas, kada ta nesėkmė ateis. 4) Visiškas nežinojimas, su kuo mes turime reikalą? Negalima į valdžią žiūrėti tik, kaip į vienetą, nes ten yra ir protingų žmonių. Reikia suprasti, kad šitie žmonės yra nepajėgūs veikti savarankiškai, todėl jiems reikia vadovauti, bet jie nėra blogi žmonės. Aišku, čia kalba neina apie kažkokius tai Kubilius, Juknevičienes ar dar į kokius nors “jų dvasios” nabagėlius. Taigi, kirsti reikia ne per visą valdžią, o reikia išaiškinti tą užsimaskavusį vorą, kuris ir rezga vsią tą idiotizmo pinklę Lietuvoje. Todėl, reikia išsiaiškinti:kiek yra Lietuvoje grupių, kurios parazituoja ant mokesčių mokėtojų kūno, ir tada surasti tuos, kurie vadovauja tai parazitinei grupuotei. Pirmiausia, reikia iškelti klausimą dėl parazitavimo ir piktnaudžiavimo savo padėtimi. Tai apjungtų daugybę žmonių, ir tie parazitai, jie niekur negalėtų pabėgti, nes jie negalės atsitraukti nuo tos žarnelės, nes juos teks nuo ten nutraukti. Reikia suprasti, kad Juknevičiene ne šiaip sau nekenčia dalies tautos, ji NEKENČIA JOS TIK DĖL VIENOS PRIEŽASTIES: TAUTA JAI LEIDŽIA IMTI NEPELNYTAI UŽDIRBTUS PINIGUS. BŪTENT DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES JI NEKENČIA LABAI DIDELĖS TAUTOS DALIES. JEIGU JI GAUTU PINIGUS PAGAL NUOPELNUS, JI TAUTAI BŪTŲ DĖKINGA, O KADA JI GAUNA NE PAGAL NUOPELNUS, TAI JI JOS PRADEDA NEAPKĘSTI. TODĖL TAUTA PRIVALO JAI PADĖTI IR IŠSIAIŠKINTI, KĄ JI GALI RELIAI PAGAMINTI KAŽKĄ TAI NAUDINGO, UŽ KĄ JAI BŪTŲ MOKOMAS ATITINKAMAS ATLYGINIMAS, PAGAL SUKURTO PRODUKTO VERTĘ. 4) Todėl būtina suvokti, kad esant idėjai, galima suformuoti tikslą, o esant tikslui, galima sukurti planą, kaip tą tikslą įgyvendinti. Todėl komanda turi būti sukurta ne iš vien burbeklių, kuriems kažkas tai nepatinka, o iš aukštos klasės profesionalų, puikiai žinančių, ko jie nori, ko jie siekia ir vykdo tiksliai žingsnis po žingsnio kiekvieną plane numatytą punktą.

Raigerdas        2014-09-5 11:20

Pritariu Betai. Manau, kad visiškai rimtai reikėtų pažiūrėti į Betos pasiūlymą. Ponas Ryšard Maceikianec tikrai labai rimtai turėtų ruoštis į Lietuvos Prezidentus. Turėtų pradėti nuo šiandien. Mes matome, koks yra didžiulis stygius dėl normalių lyderių, kurie sugebėtų mąstyti Lietuvos Valstybės kaip augančios ir besivystančios valstybės poreikių mastais ir sugebėtų ivardinti, pirmiausia, svarbiausias problemas savo vardais, o vėliau ir priimtų sprendimus kaip išspręsti šitas problemas. Lietuva yra nemažai davusi savo karalių ir lyderių Lenkijai, ir dabar būtų gražu, jeigu lenkas apsiimtų vadovauti pavargusiai nuo komunistų vagiliavimo ir demoralizuotai Lietuvai. Ponui Ryšard Maceikianiec užtenka intelekto, užtenka to patriotizmo dvasios, kuri vis dar yra mūsų tautos išlikimo ir išgyvenimo akstinas, užtenka sugebėjimo objektyviai pažvelgti į esamą problemą ir užtenka sugebėjimų ryžtis išpręsti, kad ir pačią sudėtingiausią Lietuvoje esamą problemą. Tad nuo ko reikėtų pradėti? Nuo idėjos, o vėliau tai turėtų būti perorientuotą į konkretų tikslą. Reikia išgvildenti problemų ratą, jas išdėlioti, ir pradėti nuo to, kurią galima pradėti išspręsti dabar. Jau daugelis supranta, kad mums reikia REALIIAI NAUJOS LIETUVOS. Mums reikia pakeisti tą Autoritarinį valdymą į normalią Lietuvos piliečiams VADOVAVIMO sistemą, pagrįstą Lietuvos žmonių naudai ir gerovei kurti. Šiandien mums nereikia VALDŽIOS, bet Šiandien mums reikia VADOVYBĖS. Pirmiausia, mes turime išauginti, apmokyti KAIP GALIMA IR REIKIA VADOVAUTI MINISTERIJAI, SKYRIUI, DEPARTAMENTUI IR VISAI VALSTYBEI. Užtenka, reikia pabaigti su šita Lenino spekuliatyvia ir kvaila idėja, kad kiekviena Virėja gali vadovauti valstybei. Pavyzdys yra Juknevičienė. Moteriškė su neišvystytu intelektu, gandų nešiotoja ir šmeižikė įsivaizduoja save Napoleonu ir pradeda Lietuvos žmones mokyti savo iškrypusios moralės, lyg visi piliečiai būtų jai užstalės draugai, kuriuos, ji išgėrusi, gali pavadinti kaip nori. Siūlau sukurti aktyvių piliečių BRANDUOLĮ, t.y. komandą, kuri būtų pakankamai kompetetinga ir pradėtų nuosekliai kurti Lietuvos pertvarkimo planą. Bet, pirmiausia, reikia žinoti, kaip tai padaryti. Ta komanda turi turėti praktinę NAUJAI VALDOMOS LIETUVOS patirtį, todėl savo veikloje ji turi jau turėti savus vadovavimo principus, kurie turi veikti ir duoti konkrečius rezultatus.

Arvydas       2014-09-5 10:40

Perskaičius straipsnį, kyla klausimas: tai kam iš tikrųjų dirba didžioji mūsų “elito” dalis?

Siūlau,       2014-09-5 10:12

Tuos 35 lt žadamus pridėti prie minimalaus atlyginimo, gražinti valdžiai.Mums reikia ne trupinių ,o kepalo duonos.Neleiskime tyčiotis iš savęs.

nuskurdinta pensininkė       2014-09-5 9:38

Gerb. Ryšardai, Jūs tiesos spindulys, ačiū Jums, rašykit daugiau, atsigauna širdis.

optimistas       2014-09-5 9:08

Dangus prašvinta, kai dar yra taip rašančių.
Pagarba autoriui.

Pilietis       2014-09-5 8:26

Ačiū už straipsnį. Tiesa visuomet suteikia vilties ir jėgų.

beviltiška       2014-09-5 7:58

Būtų gerai, kad tie “gerbiami durniai, gerbiami vagys, gerbiami banditai” suprastų, ką autorius norėjo pasakyti, bet deja…

Daina       2014-09-5 7:55

Dėkoju autoriui už straipsnį. Tikra tiesa tai, ką jis rašo, o valdžiagyviai visai prarado atsargumą, nes vadindami mus durniais ir nesusipratėliais patys patikėjo, kad tokie ir esame. Bet jie klysta. Teks jiems atsakyti už savo poelgius, už neteisėtai įgytus turtus ir piliečių teisių niekinimą. Visada džiaugiuosi, kai matau, kad plečiasi mūsų gretos, gretos tų, kurie pasisako prieš neribotą “elito” savivalę.

Labai apgailėtina,       2014-09-5 6:48

kad tik Rusijai pradėjus mojuoti vėzdais,valdžia prisiminė,kad vyrauja neįtikėtino masto socialinė atskirtis.Nes valdžia elgiasi nebaudžiamai.

Beta       2014-09-5 6:35

Šitą lenką, nei minutės neabejodama, rinkčiau Lietuvos prezidentu. :D

velnio tarnai       2014-09-5 6:14

gerai gyvena kolaborantai - beveik labiausiai nuodėmingi, labiau nuodėmingi - tik tironai.
O ką darysi, kad tauta savo išdavikams leidžia (gal net nori) kad juos tos padugnės valdytų...

Letas Palmaitis       2014-09-5 5:55

Žmonių susisluoksniavimas pagal turtą ir apiplėštųjų pavergimas yra senas, kaip pats pasaulis. Tačiau tik mūsų laikas formuojasi ryški riba tarp tų, kuriems jų turtas garantuoja ne vien viešpatavimą, bet ir fizinį išlikimą, ir tų, kurie numatyti gyventojų skaičiui mažinti, kaip sudarantys problemas pertekliniai vergai. Pirmoji kategorija taip greitai turtėja, kaip ir mažėja, ji spiečiasi apie pasaulio likimą bandančius kontroliuoti galingiausius, aukoja savo kultūras ir tautas inkstiktyviai jausdami pavojų ir grumdamiesi dėl priartėjimo prie išlikimą žadančios bankinės sąskaitos. Šioje situacijoje visos tradicinės šnekos apie tautas, partijas, klases ir jų kovas netenka prasmės. Artėja apokaliptinė pasaulinė kova, kurioje patys drąsiausi pakyla į atvirą maištą prieš orvelinę tvarką už D-vo apreikštąją tiesą. Vieni - su D-vo kalaviju rankoje, kiti - savo dvasine rezistencija. Juos visus turi vienyti ištikimybė Tiesai.

sitaip gali parasyti tik tas,       2014-09-5 5:29

kas myli savo sali, gyvena del jos ir su ja. Pergyvena ir budina mieganciuosius, abejinguosius ir net bailiukus - kelkimes, kelkimes, kol dar galime kvepuoti, nes arteja visiskas uzdusinimas. Aciu,perskaiciau su sirdies virpuliu. Butu mano valia, valdantiesiems surengciau teismini tyrima ir pradeciau apkalta uz valstybes isvogima, jos pilieciu nuskurdinima. Puse valdziazmogiu sedetu kalejimuose. O gal dar yra vilties juos nubausti - juk ir nauji kalejimai jau bus pastatytiĄ

Kritikas Pikčiurna       2014-09-5 2:24

Nuostabu! Ačiū, Ryšard! Parašyta, kaip daina, sklindanti iš širdies gelmių.


Rekomenduojame

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Rasa Čepaitienė. Iš Murmūnų į Abejoniškes

Vidas Rachlevičius. Nacionalinė tragikomedija „Kaip lietuviai JAV prezidentą rinko“

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Linas V. Medelis. Skaudės, bet privalome eiti

Robertas Grigas. Kas yra tikrasis „seksizmas“ politikoje

„Nu… nu… tai prieš šimtą metų gal net tokių klausimų nebūtų uždavę“

Ramūnas Karbauskis. Neleisime, kad su mumis būtų elgiamasi kaip su „šunauja“

Karolis Venckus. Apie cenzūrą LRT

Andrius Švarplys. Visuomeninis transliuotojas neatstovauja nei Lietuvos konstitucinėms vertybėms, nei piliečiams

Vidas Rachlevičius. Visiškai nesvarbu, kas bus kultūros ministras, nes tai NIEKO nekeičia ir nekeis

Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį...

Audriaus Bačiulio pastebėjimas: konservatoriai nutarė pradėti atvirą karą su Prezidentūra

Joana Noreikaitė ir Vincas Kubilius. Šimtoji „Tie-SOS!“ akcija

Jei dar negirdėjote. Vytautas Bakas klausė. „Gabrieliau, Ingrida: kas Jums yra aukšta politinės kultūros ir etikos kartelė?“

Andrius Švarplys. Facebookas ir Twitteris bendradarbiauja su Vietnamo, Turkijos, Rusijos ir Kinijos režimais

Andrius Švarplys. Čia tas pats, kas mokinių parlamentui suteikti tikrojo parlamento statusą

Algimantas Rusteika. Jie niekada nesikauna iki paskutinio šovinio

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujosios koalicijos susitarimas: ko tikėtis?

Nacionalinis susivienijimas: pareiškimas dėl solidarumo su Lenkijos valdžia

Robertas Grigas. Atmintinė lenkų „abortų teisių“ gynėjoms

Vytautas Radžvilas. Konvergencijos svajonė ir tikrovė

Audrius Bačiulis. Tikriausiai vienas labiausiai viešumoje nematomų Lietuvos ministrų

Algimantas Rusteika. Tegyvuoja Didžiosios Tolerancijos Revoliucijos metinės!

Andrius Švarplys. Žinios iš paralelinės visatos

Ramūnas Trimakas. Totalitarizmas grąžinamas septinmyliais žingsniais

Algimantas Rusteika. Apie bukumą ir lavonus

Raimondas Navickas. Nusprendžiau pats pasižiūrėti, ko tie respublikonai nerimsta

Andrius Švarplys. Pagaliau Facebookas bus paduotas į teismą dėl cenzūros

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.